Положення про захист персональних даних

(політика щодо персональних даних Користувачів Додатка iFactor)

1. Загальні положення

1.1. Додаток iFactor «https://apps.apple.com/ua/app/ifactor/id1470227882» (далі — Додаток) перебуває у власності та під управлінням ТОВ «НВП «Фактор» (далі — Компанія). Компанія неухильно дотримується політики недопущення несанкціонованого використання персональних даних, отриманих від кожного з відвідувачів (Користувачів) Додатка.

1.2. Цим Положенням визначається порядок поводження з персональними даними Користувачів Додатка.

1.3. Упорядкування поводження з персональними даними має на меті забезпечити дотримання законних прав та інтересів Користувачів, забезпечення захисту їх прав і свобод при обробці персональних даних, у тому числі захисту прав на недоторканність приватного життя, особисту та сімейну таємницю у зв'язку з необхідністю отримання, збору, систематизації, аналізу, зберігання і за потреби передачі (надання доступу) у визначених цим Положенням межах відомостей, що становлять персональні дані для досягнення законних цілей діяльності Додатка.

1.4. Персональні дані Користувача — будь-яка інформація, що відноситься до конкретного Користувача (суб'єкта персональних даних), надана ним добровільно і необхідна Додатку у зв'язку з метою діяльності Додатка та/або надання послуг Користувачам, у тому числі:

    1. Відомості про персональні дані Користувача (крім загальнодоступних) належать до конфіденційних (що становлять таємницю Додатка, яка охороняється законом).

    2. Режим конфіденційності щодо персональних даних знімається:

1.7. Компанія розкриває інформацію щодо Користувача в обсязі, необхідному для досягнення цілей, що стали причиною/підставою для розкриття відповідно до п. 1.6 цього Положення.

1.8. Із персональними даними Користувачів вчиняються всі законні необхідні дії, але пов'язані виключно з досягненням мети надання послуг Користувачеві (доступ до контенту Додатка).

 

2. Основні поняття

2.1. Для цілей цього Положення використовуються такі основні поняття:

 

3. Обробка персональних даних

3.1. Джерелом інформації про всі персональні дані Користувача є безпосередньо сам Користувач Додатка, який завантажив свої персональні дані на сервіси Додатка.

Згодою Користувача на обробку його персональних даних для цілей надання послуг є самостійне заповнення Користувачем на сервісах Додатка відповідних форм.

Презюмується, що всі персональні дані, зазначені Користувачем при заповненні відповідних форм на сервісах Додатка, надані саме ним самим добровільно. Спростувати цю презумпцію може тільки сам Користувач або інша особа, яка звернулася до Компанії із заявою про незаконну обробку на Сайті її персональних даних.

3.2. При обробці персональних даних Компанія зобов'язана вживати необхідних правових, організаційних і технічних заходів для захисту персональних даних від несанкціонованого, неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, зміни, блокування, копіювання, надання, поширення персональних даних, а також від інших неправомірних дій щодо персональних даних:

3.3. Користувач зобов'язується надавати Додатку тільки достовірні відомості про себе.

3.4. Обробка персональних даних може здійснюватися виключно в цілях, зазначених у Положенні.

3.5. При визначенні обсягу та змісту оброблюваних персональних даних Додаток керується чинним законодавством України, у тому числі, але не виключно Законом України «Про захист персональних даних».

3.6. У разі такої потреби при ухваленні рішень, що зачіпають інтереси Користувача, Сайт має право ґрунтуватися на персональних даних, отриманих про Користувача виключно внаслідок їх автоматизованої обробки або електронного отримання.

3.7. Захист персональних даних Користувача від неправомірного їх використання забезпечується Додатком за рахунок його коштів у порядку, встановленому законом.

3.8. В усіх можливих випадках відмова Користувача від своїх прав на збереження і захист таємниці його персональних даних є недійсною.

 

4. Передача персональних даних

4.1. При передачі персональних даних Користувача Додаток повинен дотримуватися таких вимог:

4.1.1. Не повідомляти персональні дані Користувача третій стороні без згоди Користувача, за винятком випадків, установлених законом.

4.1.2. Не повідомляти персональні дані Користувача в комерційних цілях без його згоди. Обробка персональних даних Користувача в цілях просування товарів, робіт, послуг на ринку шляхом здійснення прямих контактів із потенційним споживачем за допомогою засобів зв'язку допускається тільки з попередньої згоди Користувача.

4.1.3. Попередити осіб, які отримали персональні дані Користувача, про те, що ці дані можуть бути використані лише в цілях, для яких вони повідомлені, і вимагати від цих осіб підтвердження того, що це правило дотримано.

4.1.4. Особи, які отримали персональні дані Користувача, зобов'язані дотримуватися режиму секретності (конфіденційності).

4.1.5. Здійснювати передачу персональних даних Користувачів у межах і відповідно до цього Положення.

4.1.6. Персональні дані Користувачів обробляються та зберігаються на сервері в зашифрованому вигляді в режимі обмеженого доступу.

4.2. Персональні дані Користувачів можуть бути отримані, проходити подальшу обробку та передаватися на зберігання в електронному вигляді (за допомогою локальної комп'ютерної мережі і мережі Інтернет).

 

5. Доступ до персональних даних

5.1. Додаток зобов'язується забезпечувати недопущення несанкціонованого та нецільового доступу до персональних даних Користувачів Додатка.

Водночас Додаток не несе відповідальності за можливе нецільове використання персональних даних Користувачів, що відбулося внаслідок:

Додаток гарантує Користувачам ненадання їх персональних даних третім особам, які заздалегідь заявляють про їх можливе нецільове використання.

5.2. Користувач Додатка має право:

5.2.1. Діставати доступ до своїх персональних даних та ознайомлення з ними.

5.2.2. Вимагати від Додатка уточнення, виключення або виправлення неповних, невірних, застарілих, недостовірних, незаконно отриманих або таких, що не є необхідними для Додатка, персональних даних.

5.2.3. Отримувати інформацію, що стосується обробки його персональних даних, у тому числі, що містить:

 

6. Додаткові умови

6.1. Компанія може в односторонньому порядку змінювати або оновлювати це Положення.

6.2. Будь-які зміни або доповнення до Положення набувають чинності з моменту їх опублікування у відповідному розділі Додатка або за посиланням

6.3. Якщо Користувач продовжує використовувати Додаток після внесення змін до Положення, він погоджується з унесеними до нього змінами.

6.4. У разі якщо будь-які умови Положення, зокрема будь-які пропозиції, пункти або їх частини, визнаються такими, що суперечать чинному законодавству України, або такими, що є недійсними, це не впливає на інші умови Положення, вони залишаються повністю чинними і продовжують діяти повною мірою і є дійсними, а будь-яке інше недійсне положення або положення, яке не може бути виконаним без подальших дій Сторін, вважається зміненим, виправленим тією мірою, в якій це необхідно для забезпечення його дійсності та можливості виконання.