Нормативний акт Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку

Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску

Редакції
Зміни документа за роками
Друк
Автор : Міністерство фінансів України

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає порядок заповнення і подання до органів ДПС (далі — податкові органи) Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — єдиний внесок) платниками єдиного внеску, визначеними пунктами 1, 16 частини першої статті 4 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування» (далі — Закон), відповідно до вимог статті 51 глави 2, підпункту 70.16.1 пункту 70.16 статті 70 глави 6 розділу II, підпункту 170.4.2 пункту 170.4 статті 170 та підпункту «б» пункту 176.2 статті 176 розділу IV, підпункту 1.6 пункту 161 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України (далі — Кодекс) та пункту 4 частини другої статті 6 Закону.

2. У цьому Порядку терміни та скорочення вживаються в таких значеннях:

Державний реєстр Державний реєстр загальнообов’язкового державного соціального страхування;

єдиний внесок єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

ЄДРПОУ Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України;

застрахована особа фізична особа, яка відповідно до законодавства підлягає загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню і сплачує (сплачувала) та/або за яку сплачується (сплачувався) в установленому законом порядку єдиний внесок;

код категорії застрахованої особи коди категорій застрахованих осіб, зазначені в Таблиці відповідності кодів категорій застрахованих осіб та кодів бази нарахування і розмірів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (додаток 1 до Порядку);

податковий агент податковий агент визначений підпунктом 14.1.180 пункту 14.1 статті 14 Кодексу;

платник єдиного внеску платник єдиного внеску, визначений пунктами 1 та 16 частини першої статті Закону;

платник податковий агент та платник єдиного внеску;

Розрахунок податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску;

реєстр страхувальників автоматизований банк відомостей, створений для ведення обліку платників єдиного внеску страхувальників;

реєстр застрахованих осіб автоматизований банк відомостей, створений для ведення єдиного обліку фізичних осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню відповідно до Закону;

Кодифікатор Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

3. Дія цього Порядку поширюється на податкових агентів, а саме: юридичних осіб (їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи), самозайнятих осіб, представництва нерезидентів — юридичних осіб, інвесторів (операторів) за угодою про розподіл продукції, які незалежно від організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками та/або форми нарахування (виплати, надання) доходу (у грошовій або негрошовій формі) нараховують (виплачують, надають) доходи фізичній особі та/або зобов’язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок, передбачений розділом IV Кодексу, до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, а також військовий збір, передбачений пунктом 161 підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу, та на платників єдиного внеску, визначених пунктами 1 та 16 частини першої статті 4 Закону.

4. Подання платником Розрахунку за період, у якому проводилась процедура припинення, здійснюється до завершення таких процедур (державної реєстрації припинення юридичної особи та/або державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця).

II. Порядок подання Розрахунку

1. Розрахунок подається окремо за кожний квартал (податковий період) з розбивкою по місяцях звітного кварталу протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу. Окремий Розрахунок за календарний рік не подається.

Якщо останній день строку подання Розрахунку припадає на вихідний або святковий день, останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.

Такий Розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку протягом звітного періоду.

На підставі відомостей щодо сум утриманого та/або сплаченого податку, які зазначаються у Розрахунку, нарахування податкового зобов’язання не проводиться.

2. Розрахунок подається незалежно від того, виплачує чи не виплачує доходи платникам податку податковий агент та незалежно від того чи виплачені платником єдиного внеску суми такого внеску фактично після їх нарахування до сплати протягом звітного періоду.

3. Розрахунок подається до контролюючих органів за основним місцем обліку.

У разі якщо відокремлений підрозділ юридичної особи не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) податок до бюджету та який не має окремого балансу і самостійно не веде розрахунки із застрахованими особами для сплати єдиного внеску на небюджетні рахунки, то Розрахунок за такий підрозділ подає юридична особа до контролюючого органу за основним місцем обліку.

Юридична особа під час подання Розрахунку за відокремлений підрозділ зазначає дані про відокремлений підрозділ в рядку 032 заголовної частини Розрахунку.

Нотаріуси за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса та/або в сільських населених пунктах — уповноважена на це посадова особа відповідного органу місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини щокварталу подають до контролюючого органу інформацію про видачу свідоцтва про право на спадщину в порядку, встановленому цим розділом. У такому самому порядку нотаріуси подають інформацію про посвідчення договорів дарування.

Розрахунок подається платником в один із таких способів:

засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги»;

на паперовому носії разом з електронною формою на електронному носії інформації;

надсилається поштою з повідомленням та описом про вкладення, за умови, якщо кількість рядків у додатках до Розрахунку не перевищує п’яти;

на паперовому носії, якщо кількість рядків у додатках до Розрахунку не перевищує п’яти.

Розрахунок на паперовому носії заповнюється українською мовою в друкованому вигляді або кульковою ручкою із синім або чорним чорнилом друкованими літерами без виправлень. У разі незаповнення того чи іншого рядка Розрахунку та додатків до нього через відсутність операції такий рядок прокреслюється.

Під час заповнення полів, що складаються з клітинок, кожен із необхідних символів розбірливо вписується до відповідної окремої клітинки.

Символи не мають виходити за межі клітинок, а також накладатись на сусідні клітинки. Символи (крапка, апостроф, кома, дефіс тощо) проставляються в окремих клітинках.

Під час заповнення поля без клітинок записи в цих полях не мають накладатися на сусідні поля і перекривати службові написи на Розрахунку та додатках до нього.

Розрахунок в електронній формі на електронному носії інформації може складатись платником з використанням безкоштовного спеціалізованого програмного забезпечення, актуальні версії якого розміщені на офіційному вебпорталі ДПС.

Розрахунок складається та подається у двох примірниках. Другий примірник із штампом контролюючого органу про отримання повертається платнику.

4. Аркуші окремого Розрахунку зшиваються.

5. Релігійні організації, а також створені ними добродійні заклади мають подавати Розрахунок на всіх платників податку.

6. Відомості Розрахунку щодо нарахованих сум єдиного внеску формуються на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) виплат (доходу), на які відповідно до Закону нараховується єдиний внесок.

III. Порядок заповнення Розрахунку

1. Заголовна частина Розрахунку містить інформацію щодо обраного платником типу Розрахунку, інформацію про податкового агента та платника єдиного внеску, а також інформацію про додатки, що є невід’ємною частиною Розрахунку.

У рядках цієї частини зазначається:

рядок 01 — платником зазначається необхідний тип Розрахунку:

рядок 011 «Звітний» — якщо Розрахунок подається за звітний (податковий) період перший раз. Розрахунок з типом «Звітний», який прийнятий контролюючим органом та пройшов всі контролі, у тому числі під час завантаження до Реєстру страхувальників та до Реєстру застрахованих осіб, залишається чинним під час прийняття контролюючим органом наступного Розрахунку за такий звітний (податковий) період;

рядок 012 «Звітний новий» — якщо Розрахунок подається наступним за звітний (податковий) період до закінчення граничного строку подання з даними про уточнення в сумах нарахованого податку на доходи фізичних осіб, військового збору, єдиного внеску та/або реквізитах. Подається у разі виявлення помилок у сумах нарахованого податку на доходи фізичних осіб, військового збору, єдиного внеску у Розрахунку та/або в сумах нарахованого податку на доходи фізичних осіб, військового збору, єдиного внеску або реквізитах у рядках додатків до Розрахунку та містить виключно коригування даних на підставі інформації з попередньо поданих за такий звітний (податковий) період Розрахунків з типом «Звітний» або «Звітний новий», як передбачено порядком коригування даних Розрахунку (додатків);

рядок 013 «Уточнюючий» — якщо Розрахунок подається після закінчення граничного строку подання для відповідного звітного (податкового) періоду з даними про уточнення в сумах нарахованого податку на доходи фізичних осіб, військового збору, єдиного внеску та/або реквізитах. Подається у разі виявлення помилок у сумах нарахованого податку на доходи фізичних осіб, військового збору, єдиного внеску у Розрахунку та/або в сумах нарахованого податку на доходи фізичних осіб, військового збору, єдиного внеску або реквізитах у рядках додатків до Розрахунку та містить виключно коригування даних на підставі інформації з попередньо поданих за минулий звітний (податковий) період Розрахунків, як передбачено порядком коригування даних Розрахунку (додатків);

рядок 014 «Довідковий» — якщо Розрахунок подається платником єдиного внеску з типом «Звітний», у додатках якого наявна інформація щодо призначення пенсії застрахованим особам або матеріального забезпечення, страхових виплат;

рядок 02 — вказується звітний (податковий) період, за який подається Розрахунок з типом «Звітний» («Звітний новий»), або звітний (податковий) період, що уточнюється, для Розрахунку з типом «Уточнюючий», та обов’язково зазначається номер Розрахунку (у хронологічному порядку незалежно від типу Розрахунку), що подається за звітний (податковий) період;

рядок 03 — зазначається повне найменування юридичної особи, або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) платника згідно з реєстраційними даними, інвесторами (операторами) за угодою про розподіл продукції зазначається дата та номер договору (угоди));

рядок 031 — вказується код за ЄДРПОУ платника або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків — фізичної особи, або серія (за наявності) та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті;

рядок 032 — зазначається код Кодифікатора за місцезнаходженням платника або його відокремленого підрозділу, якщо Розрахунок подається податковим агентом за його відокремлений підрозділ;

рядок 033 — зазначаються дані про відокремлений підрозділ юридичної особи (повне найменування відокремленого підрозділу), якщо Розрахунок подається податковим агентом за відокремлений підрозділ;

рядок 034 — вказується код за ЄДРПОУ ліквідованого платника єдиного внеску у разі подання правонаступником Розрахунку з типом «Уточнюючий» за осіб, що перебували в трудових відносинах чи відносинах цивільно-правового характеру з платником єдиного внеску, який ліквідований;

рядок 035 — вказується у разі подання платником єдиного внеску відомостей про філію під час подання розрахунку з типом «Уточнюючий»;

рядок 04 — вказується податкова адреса платника, поштовий індекс, а також контактні телефони та адреса електронної поштової скриньки;

рядок 05 — зазначаються найменування контролюючого органу, до якого подається Розрахунок;

рядок 06 — зазначається інформація про додатки (кількість додатків та кількість аркушів додатків, що є складовими Розрахунку). Навпроти додатків, які не подаються проставляється відмітка:

на паперових носіях — прочерки;

в електронній формі — поле залишається незаповненим;

рядок 07 — зазначається код основного виду економічної діяльності, заповнюється згідно з класифікацією видів економічної діяльності ДК 009:2010;

рядок 08 — зазначається клас професійного ризику виробництва (у разі подання Розрахунку за період до 01 січня 2016 року);

рядок 09 — позначкою «Х» зазначається відповідна ознака платника податків:

091 — роботодавець — якщо Розрахунок подається юридичною особою або фізичною особою — підприємцем, що використовує працю найманих працівників;

092 — бюджетна установа;

093 — підприємство, організація всеукраїнської громадської організації осіб з інвалідністю, зокрема товариств УТОГ, УТОС;

094 — підприємство, організація громадської організації осіб з інвалідністю;

рядок 10 — у розрізі місяців звітного кварталу зазначається штатна чисельність працівників;

рядок 101 — середньооблікова кількість штатних працівників за звітний період, осіб, у тому числі:

рядок 102 — працівників, яким відповідно до чинного законодавства встановлено інвалідність, осіб;

рядок 103 — працівників, що мають додаткові гарантії в сприянні працевлаштуванню;

рядок 104 — облікова кількість штатних працівників;

рядок 105 — кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нараховано заробітну плату (крім осіб, яким у звітному періоді нараховано грошове забезпечення);

рядок 106 — кількість застрахованих осіб, яким у звітному періоді нараховано грошове забезпечення;

рядок 107 — кількість застрахованих осіб у звітному періоді з числа непрацюючих інших з подружжя працівників дипломатичної служби, яким нараховано єдиний внесок;

рядок 108 — жінок;

рядок 109 — чоловіків;

рядок 110 — кількість створених нових робочих місць у звітному періоді.

2. Розділ I Розрахунку «Нарахування доходу та єдиного внеску за найманих працівників в розрізі місяців звітного кварталу» містить у розрізі місяців звітного кварталу (1, 2, 3) інформацію щодо нарахованого єдиного внеску.

У рядках цього Розділу зазначається:

рядок 1 — заробітна плата за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, склад якої визначається Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом Держкомстату від 13 січня 2004 року № 5, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 27 січня 2004 року за № 114/8713, та Законом України «Про оплату праці», сума винагороди за договорами цивільно-правового характеру, сума оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів платника єдиного внеску, сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, яка виплачується за рахунок коштів фонду соціального страхування, та сума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, без обмеження максимальною величиною;

рядок 1.1 — заробітна плата за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, склад якої визначається Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом Держкомстату від 13 січня 2004 року № 5, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 27 січня 2004 року за № 114/8713, та Законом України «Про оплату праці» без обмеження максимальною величиною, у тому числі окремо вказуються показники:

рядок 1.2 — сума винагороди за договорами цивільно-правового характеру;

рядок 1.3 — сума оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів платника єдиного внеску;

рядок 1.4 — сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, яка виплачується за рахунок коштів фонду соціального страхування;

рядок 1.5 — сума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами;

рядок 2 — сума рядків 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 та 2.5, в яких відображається в розрізі місяців звітного кварталу сума нарахованої за звітний місяць заробітної плати за видами виплат, яка включає основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці», та суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами, а також оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів платника єдиного внеску, допомога по тимчасовій непрацездатності та допомога у зв’язку з вагітністю та пологами, що здійснюється за рахунок коштів фондів державного соціального страхування, з урахуванням максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок, у тому числі:

рядок 2.1 — роботодавцями (22 %);

рядок 2.2 — підприємствами, установами і організаціями працюючим особам з інвалідністю (8,41 %) — заповнюється, якщо на підприємстві є працюючі особи з інвалідністю;

рядок 2.3 — підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, зокрема товариств УТОГ, УТОС (5,3 %) — заповнюється, якщо є підстава;

рядок 2.4 — підприємствами та організаціями громадських організацій осіб з інвалідністю. Працюючим особам з інвалідністю (5,5 %) — заповнюється, якщо є підстава;

рядок 2.5 — якщо є підстава, зазначається різниця між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованою заробітною платою, якщо сума такої заробітної плати менша ніж розмір мінімальної заробітної плати, установленої законом за місяць, за який нараховується заробітна плата, що дорівнює сумі відповідних показників графи 18 додатка 1 до Розрахунку відповідного місяця звітного кварталу, проведених стосовно застрахованих осіб з типом нарахувань 13 та 14;

рядок 3 — сума граф 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3,5 та 3,6, що дорівнює сумі відповідних показників графи 20 додатка 1 до Розрахунку відповідних місяців звітного кварталу (1, 2, 3), у том числі:

рядок 3.1 — що дорівнює сумі відповідних показників графи 20 додатка 1 до Розрахунку відповідних місяців звітного кварталу (1, 2, 3) (22 %);

рядок 3.2 — що дорівнює сумі відповідних показників графи 20 додатка 1 до Розрахунку відповідних місяців звітного кварталу (1, 2, 3) (8,41 %). Зазначена інформація заповнюється, якщо на підприємстві є працюючі особи з інвалідністю;

рядок 3.2.1 — сума єдиного внеску, нарахованого підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, зокрема товариствами УТОГ та УТОС, на суми заробітної плати працюючим особам з інвалідністю (22 %);

рядок 3.3 — що дорівнює сумі відповідних показників графи 20 додатка 1 до Розрахунку відповідних місяців звітного кварталу (1, 2, 3) (5,3 %);

рядок 3.3.1 — сума єдиного внеску, нарахованого підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, зокрема товариствами УТОГ та УТОС, на суми заробітної плати (22 %);

рядок 3.4 — якщо є підстава, сума єдиного внеску, визначена шляхом множення суми заробітної плати, відображеної у рядку 2.4, на 5,5 %;

рядок 3.4.1 — сума єдиного внеску, нарахованого підприємствами та організаціями громадських організацій осіб з інвалідністю (за умов, визначених частиною чотирнадцятою статті 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування») на суми заробітної плати працюючим особам з інвалідністю (22 %);

рядок 3.5 — відображається сума єдиного внеску, нарахованого на суми різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованої заробітної плати роботодавцями;

рядок 3.6 — сума мінімальної заробітної плати, що дорівнює сумі відповідних показників граф 18 додатка 1 до Розрахунку відповідних місяців звітного кварталу (1, 2, 3) для категорії застрахованих осіб 72;

рядок 4 — зазначається сума рядків 4.1, 4.2, 4.3 усього, у тому числі:

рядок 4.1 — заповнюється у разі:

якщо платником єдиного внеску самостійно виявлено заниження відображених сум єдиного внеску (нарахованого) у попередніх звітних періодах у розрізі встановлених розмірів єдиного внеску:

22 %, 36,3 % — 49,7 %, у тому числі донараховано до мінімальної заробітної плати;

8,41 %, 5,3 %, 5,5 %;

34,7 %;

33,2 %, у тому числі донараховано до мінімальної заробітної плати;

36,3 % — 49,7 х коефіцієнт;

якщо донараховано єдиний внесок у зв’язку з виправленням помилки, допущеної у попередніх звітних періодах під час подання Розрахунку з типом «Звітний»;

під час подання Розрахунку з типом «Уточнюючий», у якому уточнено (збільшено) показники сум єдиного внеску, відображених у Розрахунку з типом «Звітний» або «Звітний новий» поза межами звітного (податкового) періоду.

Донарахування сум єдиного внеску в рядку 4.1 проводиться у додатку 1 до Розрахунку стосовно застрахованих осіб у розрізі місяців кварталу, у яких здійснюється донарахування з кодом типу нарахувань 2;

рядок 4.1.1 з рядка 4.1 — заповнюється під час донарахування єдиного внеску у зв’язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах та/або у зв’язку з уточненням проведеним поза межами звітного періоду підприємствами, установами і організаціями, фізичними особами — підприємцями, у тому числі тими, які обрали спрощену систему оподаткування, працюючим особам з інвалідністю (8,41 %);

рядок 4.1.2 — заповнюється з рядка 4.1 — заповнюється під час донарахування єдиного внеску у зв’язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах та/або у зв’язку з уточненням проведеним поза межами звітного періоду підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, зокрема товариств УТОГ, УТОС (5,3 %);

рядок 4.1.3 — заповнюється з рядка 4.1 — заповнюється під час донарахування єдиного внеску у зв’язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах та/або у зв’язку з уточненням проведеним поза межами звітного періоду підприємствами та організаціями громадських організацій осіб з інвалідністю, працюючим особам з інвалідністю (5,5 %);

рядок 4.2 — заповнюється платником єдиного внеску у разі донарахування сум єдиного внеску за попередні звітні періоди внаслідок збільшення класу професійного ризику;

рядок 4.3 — заповнюється платником єдиного внеску, якщо ним самостійно виявлено заниження відображених сум утриманого єдиного внеску у попередніх звітних періодах, у розрізі встановлених розмірів єдиного внеску, залежно від категорії застрахованих осіб:

3,6 %, 2,85 %, 6.1 %, 2,6 %, 2 % та дорівнюють сумі відповідних показників графи 19 додатка 1 до Розрахунку стосовно застрахованих осіб з типом нарахувань 2;

рядок 5 — зазначається самостійно обчислена платником єдиного внеску сума пені з розрахунку 0,1 % зазначених у графі 4 сум, розрахованих починаючи з першого календарного дня, що настає за днем закінчення строку внесення відповідного платежу, до дня його фактичної сплати (перерахування) включно, за звітний квартал;

рядок 5.1 — зазначається самостійно обчислена платником єдиного внеску сума пені з розрахунку 0,1 % зазначених у графі 4 сум єдиного внеску, розрахованих починаючи з першого календарного дня, що настає за днем закінчення строку внесення відповідного платежу, до дня його фактичної сплати (перерахування) включно, у розрізі місяців звітного кварталу;

рядок 6 — зазначається сума рядків 6.1, 6.2 та 6.3 усього, у тому числі:

рядок 6.1 — заповнюється у разі:

якщо платником єдиного внеску самостійно виявлено завищення відображених сум єдиного внеску (нарахованого) у попередніх звітних періодах у розрізі встановлених розмірів єдиного внеску:

22 %, 36,3 % — 49,7 %, у тому числі зменшено, з огляду на розмір мінімальної заробітної плати;

8,41 %, 5,3 %, 5,5 %;

34,7 %;

33,2 %, у тому числі зменшено, з огляду на розмір мінімальної заробітної плати;

36,3 % — 49,7 х коефіцієнт;

якщо зменшено суму єдиного внеску у зв’язку з виправленням помилки, допущеної у попередніх звітних періодах під час подання Розрахунку з типом «Звітний»;

під час подання Розрахунку з типом «Уточнюючий», у якому уточнено (зменшено) показники сум єдиного внеску, відображених у Розрахунку з типом «Звітний» або «Звітний новий» поза межами звітного (податкового) періоду;

рядок 6.1.1 з рядка 6.1 — заповнюється під час зменшення суми нарахувань з єдиного внеску у зв’язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах та/або у зв’язку з уточненням, проведеним поза межами звітного періоду підприємствами, установами і організаціями, фізичними особами — підприємцями, у тому числі тими, які обрали спрощену систему оподаткування, працюючим особам з інвалідністю (8,41 %);

рядок 6.1.2 — заповнюється з рядка 6.1 — заповнюється під час зменшення суми нарахувань з єдиного внеску у зв’язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах та/або у зв’язку з уточненням, проведеним поза межами звітного періоду підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, зокрема товариств УТОГ, УТОС (5,3 %);

рядок 6.1.3 — заповнюється з рядка 6.1 — під час зменшення суми нарахувань з єдиного внеску у зв’язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах та/або у зв’язку з уточненням, проведеним поза межами звітного періоду підприємствами та організаціями громадських організацій осіб з інвалідністю, працюючим особам з інвалідністю (5,5 %);

рядок 6.2 — заповнюється платником єдиного внеску у разі зменшення сум єдиного внеску за попередні звітні періоди внаслідок зменшення класу професійного ризику.

Зменшення сум єдиного внеску в рядках 6.1, 6.2 проводяться у додатку 1 до Розрахунку стосовно застрахованих осіб з кодом типу нарахувань 3;

рядок 6.3 — заповнюється платником єдиного внеску, якщо ним самостійно виявлено завищення сум утриманого єдиного внеску у попередніх звітних періодах, у розрізі встановлених розмірів єдиного внеску, залежно від категорії застрахованих осіб:

3,6 %, 2,85 %, 6.1 %, 2,6 %, 2 % та дорівнюють сумі відповідних показників графи 19 додатка 1 до Розрахунку проведених стосовно застрахованих осіб з типом нарахувань 3;

рядок 7 — відображається в розрізі місяців звітного кварталу значення суми єдиного внеску, що підлягає обов’язковій сплаті, що визначається шляхом додавання даних, зазначених у рядках 3, 4, та віднімання даних рядка 6;

рядок 8 — відображається значення суми єдиного внеску, що підлягає обов’язковій сплаті за звітний квартал, що визначається шляхом додавання даних, зазначених у графах 1, 2, та 3 рядка 7.

3. Розділ II Розрахунку «Нарахування грошового забезпечення та єдиного внеску за військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу та на суми допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами в розрізі місяців звітного кварталу (крім військовослужбовців строкової військової служби)» містить дві складові:

нарахування грошового забезпечення та єдиного внеску за військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу (крім військовослужбовців строкової військової служби) в розрізі місяців звітного кварталу (1, 2, 3);

нарахування грошового забезпечення та єдиного внеску на суми допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами (крім військовослужбовців строкової військової служби) в розрізі місяців звітного кварталу (1, 2, 3).

У складовій розділу II про нарахування грошового забезпечення та єдиного внеску за військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу заповнюється страхувальниками, які нараховують та сплачують єдиний внесок за осіб із числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової та альтернативної служби), осіб рядового і начальницького складу зазначаються:

рядок 1 — загальна сума грошового забезпечення осіб із числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової та альтернативної служби), поліцейських, осіб рядового і начальницького складу, у тому числі тих, які проходять військову службу під час особливого періоду, визначеного Законами України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та «Про військовий обов’язок і військову службу» без обмеження максимальною величиною, на яку нараховується єдиний внесок, що дорівнює сумі відповідних показників графи 16 додатка 1 до Розрахунку відповідного місяця звітного кварталу (1, 2, 3);

рядок 2 — загальна сума грошового забезпечення військовослужбовців, на яку нараховується єдиний внесок (у межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску), та додаткової бази нарахування, що дорівнює сумі відповідних показників графи 17 додатка 1 до Розрахунку відповідного місяця звітного кварталу (1, 2, 3), у тому числі вказується:

рядок 2.1 — сума грошового забезпечення, на яку нараховується єдиний внесок (у межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску);

рядок 2.2 — якщо є підстава, зазначається різниця між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованого грошового забезпечення, якщо сума такого грошового забезпечення менша ніж розмір мінімальної заробітної плати, установленої законом за місяць, за який нараховується грошове забезпечення, що дорівнює сумі відповідних показників графи 18 додатка 1 до Розрахунку за відповідний місяць звітного кварталу, проведених стосовно застрахованих осіб з типом нарахувань 13;

рядок 5 — сукупні суми нарахованого єдиного внеску на суми грошового забезпечення військовослужбовців (у межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску) (сума граф 5.1, 5.2) усього та у тому числі:

у рядку 5.1 — нарахований єдиний внесок за ставкою 22,0 %;

у рядку 5.2 — сума єдиного внеску, нарахована на суми різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованого грошового забезпечення (22 %);

у рядку 6 — сума рядків 6.1 та 6.2 усього, у тому числі:

рядок 6.1 — заповнюється у разі:

якщо платником єдиного внеску самостійно виявлено заниження відображених сум єдиного внеску (нарахованого) у попередніх звітних періодах у розрізі встановлених розмірів єдиного внеску:

22 %, 34,7 %, у тому числі донараховано суму грошового забезпечення до розміру мінімальної заробітної плати;

якщо донараховано єдиний внесок у зв’язку з виправленням помилки, допущеної у попередніх звітних періодах під час подання Розрахунку з типом «Звітний»;

під час подання Розрахунку з типом «Уточнюючий», у якому уточнено (збільшено) показники сум єдиного внеску, відображених у Розрахунку з типом «Звітний» або «Звітний новий», поза межами звітного (податкового) періоду.

Донарахування сум єдиного внеску в рядку 6.1 проводиться у додатку 1 до Розрахунку стосовно застрахованих осіб у розрізі місяців кварталу, за який здійснюється донарахування з кодом типу нарахувань 2 та дорівнюють сумі відповідних показників графи 19 додатка 1 до Розрахунку, проведених з таким типом нарахувань;

рядок 6.2 — заповнюється платником єдиного внеску, якщо ним самостійно виявлено заниження відображених сум утриманого єдиного внеску у попередніх звітних періодах, у розрізі встановленого розміру єдиного внеску:

2,6 %, що дорівнюють сумі відповідних показників графи 18 додатка 1 до Розрахунку, проведених стосовно застрахованих осіб з типом нарахувань 2;

у рядку 7 — зазначається самостійно обчислена платником єдиного внеску сума пені з розрахунку 0,1 % зазначених у графі 6 сум, розрахованих починаючи з першого календарного дня, що настає за днем закінчення строку внесення відповідного платежу, до дня його фактичної сплати (перерахування) включно, за звітний квартал;

рядок 7.1 — зазначається самостійно обчислена платником єдиного внеску сума пені з розрахунку 0,1 % зазначених у графі 6 сум єдиного внеску, розрахованих починаючи з першого календарного дня, що настає за днем закінчення строку внесення відповідного платежу, до дня його фактичної сплати (перерахування) включно, у розрізі місяців звітного кварталу;

у рядку 8 — сума рядків 8.1, 8.2 усього, у тому числі:

рядок 8.1 — заповнюється у разі:

якщо платником єдиного внеску самостійно виявлено завищення відображених сум єдиного внеску (нарахованого) у попередніх звітних періодах у розрізі встановлених розмірів єдиного внеску:

22 %, 34,7 %, у тому числі донараховано суму грошового забезпечення до розміру мінімальної заробітної плати;

якщо зменшено єдиний внесок у зв’язку з виправленням помилки, допущеної у попередніх звітних періодах під час подання Розрахунку з типом «Звітний»;

під час подання Розрахунку з типом «Уточнюючий», у якому уточнено (зменшено) показники сум єдиного внеску, відображених у Розрахунку з типом «Звітний» або «Звітний новий», поза межами звітного (податкового) періоду.

Зменшення сум єдиного внеску в рядку 8.1 проводиться у додатку 1 до Розрахунку стосовно застрахованих осіб у розрізі місяців кварталу, за який здійснюється зменшення з кодом типу нарахувань 3 та дорівнюють сумі відповідних показників графи 20 додатка 1 до Розрахунку проведених з таким типом нарахувань;

рядок 8.2 — заповнюється платником єдиного внеску, якщо ним самостійно виявлено завищення відображених сум утриманого єдиного внеску у попередніх звітних періодах, у розрізі встановленого розміру єдиного внеску:

2,6 %, що дорівнюють сумі відповідних показників графи 19 додатка 1 до Розрахунку проведених стосовно застрахованих осіб з типом нарахувань 3.

Складова розділу II Розрахунку про нарахування єдиного внеску на суми допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами заповнюється лише у разі надання працівнику відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

У разі надання працівнику такої відпустки у вказаній складовій цього розділу зазначаються:

рядок 3 — загальна сума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами (без обмеження максимальною величиною), на яку нараховується єдиний внесок;

рядок 4 — загальна сума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, на яку нараховується єдиний внесок (у межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску), та додаткової бази нарахування, у тому числі вказується:

рядок 4.1 — сума допомоги, на яку нараховується єдиний внесок (у межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску);

рядок 4.2 — якщо є підстава, зазначається різниця між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованої суми допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, якщо сума такої допомоги менша ніж розмір мінімальної заробітної плати, установленої законом за місяць, за який нараховується допомога, що дорівнює сумі показників графи 18 рядка «Усього» додатка 1 до Розрахунку за місяці звітного кварталу, проведених стосовно застрахованих осіб з типом нарахувань 13;

рядок 9 — сукупні суми нарахованого єдиного внеску на суми допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами (у межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску) (сума граф 9.1, 9.2), усього та у тому числі:

рядок 9.1 — нарахований єдиний внесок за ставкою 22,0 %;

рядок 9.2 — нарахований єдиний внесок на суми різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованою сумою допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами (22,0 %);

рядок 10 — сума рядків 10.1 та 10.2 усього, у тому числі:

рядок 10.1 — заповнюється у разі:

якщо платником єдиного внеску самостійно виявлено заниження відображених сум єдиного внеску (нарахованого) у попередніх звітних періодах у розрізі встановлених розмірів єдиного внеску:

22 %, 33,2 %, у тому числі донараховано суму допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами до розміру мінімальної заробітної плати;

якщо донараховано єдиний внесок на суми допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами під час виправлення помилки, допущеної у попередніх звітних періодах під час подання Розрахунку з типом «Звітний»;

якщо під час подання Розрахунку з типом «Уточнюючий», у якому уточнено (збільшено) показники сум єдиного внеску, нарахованих на суми допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, відображених у Розрахунку з типом «Звітний» або «Звітний новий» поза межами звітного (податкового) періоду.

Донарахування сум єдиного внеску в рядку 10.1 проводиться у додатку 1 до Розрахунку для відповідної категорії застрахованих особах у розрізі місяців кварталу, за який здійснюється донарахування з кодом типу нарахувань 2 та дорівнюють сумі відповідних показників графи 20 додатка 1 до Розрахунку проведених з таким типом нарахувань;

рядок 10.2 — заповнюється платником єдиного внеску, якщо ним самостійно виявлено заниження відображених сум утриманого єдиного внеску у попередніх звітних періодах, у розрізі встановленого розміру єдиного внеску:

2,6 %, 2 %, які дорівнюють сумі відповідних показників графи 19 додатка 1 до Розрахунку проведених стосовно застрахованих осіб з типом нарахувань 2;

рядок 11 — зазначається самостійно обчислена платником єдиного внеску сума пені з розрахунку 0,1 % зазначених у графі 10 сум, розрахованих починаючи з першого календарного дня, що настає за днем закінчення строку внесення відповідного платежу, до дня його фактичної сплати (перерахування) включно, за звітний квартал;

рядок 11.1 — зазначається самостійно обчислена платником єдиного внеску сума пені з розрахунку 0,1 % зазначених у графі 10 сум єдиного внеску, розрахованих починаючи з першого календарного дня, що настає за днем закінчення строку внесення відповідного платежу, до дня його фактичної сплати (перерахування) включно, у розрізі місяців звітного кварталу;

у рядку 12 — сума рядків 12.1 та 12.2 усього, у тому числі:

рядок 12.1 — заповнюється у разі:

якщо платником єдиного внеску самостійно виявлено заниження відображених сум єдиного внеску (нарахованого) у попередніх звітних періодах у розрізі встановлених розмірів єдиного внеску:

22 %, 33,2 %, у тому числі зменшено суму допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, з огляду на розмір мінімальної заробітної плати;

якщо зменшено суму єдиного внеску під час виправлення помилки, допущеної у попередніх звітних періодах під час подання Розрахунку з типом «Звітний»;

під час подання Розрахунку з типом «Уточнюючий», у якому уточнено (зменшено) показники сум єдиного внеску, нарахованих на суми допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, відображених у Розрахунку з типом «Звітний» або «Звітний новий», поза межами звітного (податкового) періоду.

Зменшення сум єдиного внеску в рядку 12.1 проводяться у додатку 1 до Розрахунку для відповідної категорії застрахованих осіб у розрізі місяців кварталу, за який здійснюється зменшення з кодом типу нарахувань 3 та дорівнюють сумі відповідних показників графи 20 додатка 1 до Розрахунку проведених з таким типом нарахувань;

рядок 12.2 — заповнюється платником єдиного внеску, якщо ним самостійно виявлено завищення відображених сум утриманого єдиного внеску у попередніх звітних періодах, у розрізі встановленого розміру єдиного внеску:

2 %, які дорівнюють сумі відповідних показників графи 19 додатка 1 до Розрахунку проведених для відповідної категорії застрахованих осіб з типом нарахувань 3;

рядок 13 — зазначається загальна сума єдиного внеску із сум грошового забезпечення, що підлягає сплаті, усього, що визначається шляхом додавання даних, зазначених у рядках 5, 6, та віднімання даних рядка 8;

рядок 14 — відображається значення суми єдиного внеску, що підлягає обов’язковій сплаті за звітний квартал, що визначається шляхом додавання даних, зазначених у графах 1, 2, та 3 рядка 13;

рядок 15 — зазначається загальна сума єдиного внеску із сум грошового забезпечення, що підлягає сплаті, усього, що визначається шляхом додавання даних, зазначених у рядках 9, 10, та віднімання даних рядка 12;

рядок 16 — відображається значення суми єдиного внеску, що підлягає обов’язковій сплаті за звітний квартал, що визначається шляхом додавання даних, зазначених у графах 1, 2, та 3 рядка 15.

4. Розділ III Розрахунку «Нарахування грошового забезпечення та єдиного внеску за патронатних вихователів, батьків-вихователів та прийомних батьків у розрізі місяців звітного кварталу» заповнюється лише районними (міськими) управліннями праці та соціального захисту населення про нарахування та сплату єдиного внеску (грошового забезпечення) за патронатних вихователів, батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства.

У цьому розділі Розрахунку у розрізі місяців звітного кварталу (1, 2, 3) зазначаються:

рядок 1 — нарахована за звітний квартал сума грошового забезпечення батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу, прийомним батькам, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства (у разі коли вони не працюють), що дорівнює сумі графи 15 рядка «Усього» додатка 2 до Розрахунку;

рядок 2 — суми нарахованого єдиного внеску на суми грошового забезпечення відповідно до законодавства, патронатним вихователям, батькам-вихователям та прийомним батькам;

рядок 3 — сума донарахованого єдиного внеску у зв’язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах та/або у зв’язку з уточненням проведеним поза межами звітного періоду;

рядок 4 — сума, на яку зменшено суму єдиного внеску у зв’язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах та/або у зв’язку з уточненням, проведеним поза межами звітного періоду;

рядок 5 — зазначається самостійно обчислена платником єдиного внеску сума пені з розрахунку 0,1 % зазначених у графі 4 сум, розрахованих починаючи з першого календарного дня, що настає за днем закінчення строку внесення відповідного платежу, до дня його фактичної сплати (перерахування) включно, за звітний квартал;

рядок 5.1 — зазначається самостійно обчислена платником єдиного внеску сума пені з розрахунку 0,1 % зазначених у графі 4 сум єдиного внеску, розрахованих починаючи з першого календарного дня, що настає за днем закінчення строку внесення відповідного платежу, до дня його фактичної сплати (перерахування) включно, у розрізі місяців звітного кварталу;

рядок 6 — зазначається в розрізі місяців звітного кварталу сума єдиного внеску, що підлягає обов’язковій сплаті, що визначається шляхом додавання даних, зазначених у рядках 2, 3, та віднімання даних рядка 4;

рядок 7 — відображається значення суми єдиного внеску, що підлягає обов’язковій сплаті за звітний квартал, що визначається шляхом додавання даних, зазначених у графах 1, 2, та 3 рядка 6.

У Розрахунку на останній сторінці проставляється дата подання Розрахунку платником єдиного внеску, підписи посадових осіб платника єдиного внеску, дані про підписантів та печатка (за наявності).

IV. Порядок заповнення додатків до Розрахунку, що містять інформацію щодо сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, з розбивкою по місяцях звітного кварталу

1. Додаток 1 до Розрахунку «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам» (далі — Д1) призначений для щоквартального формування платниками єдиного внеску щодо кожної застрахованої особи відомостей про суми нарахованої їй заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) у розрізі місяців звітного кварталу.

Якщо платник єдиного внеску у звітному кварталі не використовує працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством — Д1 за відповідний квартал не подається.

Такі відомості формуються з урахуванням кодів категорій застрахованих осіб, визначених у додатку 1 до цього Порядку, у якому зазначаються:

рядок 01 — необхідний тип Розрахунку;

рядок 011 «Звітний» — якщо Д1 подається в складі Розрахунку з типом «Звітний» (пункт 1 розділу III цього Порядку);

рядок 012 «Звітний новий» — якщо Д1 подається в складі Розрахунку з типом «Звітний новий» та містить виключно коригування даних відповідно до передбаченого для цього додатка порядку коригування рядків (пункт 6 розділу V цього Порядку);

рядок 013 — «Уточнюючий» — якщо Д1 подається в складі Розрахунку з типом «Уточнюючий» та містить виключно коригування даних відповідно до передбаченого для цього додатка порядку коригування рядків (пункт 6 розділу V цього Порядку);

рядок 014 — «Довідковий» — якщо Д1 подається в складі Розрахунку з типом «Звітний» як «Довідковий» з позначкою «призначення пенсії» або «призначення матеріального забезпечення, страхових виплат»;

рядок 02 — вказуються арабськими цифрами:

звітний (податковий) період (календарний рік), за який подається Розрахунок;

квартал, за який формується Розрахунок (цифрове значення від 1 до 4);

номер місяця у звітному кварталі (цифрове значення від 1 до 3);

номер Розрахунку, до якого додається Д1 (відповідає номеру, вказаному у заголовній частині Розрахунку);

номер додатка в Розрахунку;

рядок 03 — повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) платника єдиного внеску;

рядок 031 — код за ЄДРПОУ платника єдиного внеску або реєстраційний (обліковий) номер платника єдиного внеску, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків — фізичної особи, або серія (за наявності) та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті;

рядок 033 — код за ЄДРПОУ ліквідованого платника єдиного внеску у разі подання правонаступником Розрахунку з типом «Уточнюючий» за осіб, які перебували в трудових відносинах чи відносинах цивільно-правового характеру з платником єдиного внеску, який ліквідований;

рядок 034 — код філії, у разі подання платником єдиного внеску Розрахунку з типом «Уточнюючий». Для платників єдиного внеску, для яких застосовувався код філії за попередні періоди;

рядок 035 — обирається необхідна позначка:

для призначення пенсії — у разі подання Д1 у складі Розрахунку з типом «Звітний» як «Довідковий» для призначення пенсії застрахованим особам. У цьому разі Д1 має містити відомості для призначення пенсії по застрахованій особі, які подаються за період до дати формування заяви на призначення пенсії;

для призначення матеріального забезпечення, страхових виплат — у разі подання Д1 у складі Розрахунку з типом «Звітний» як «Довідковий» для призначення матеріального забезпечення, страхових виплат. У цьому разі Д1 має містити відомості для призначення інших соціальних виплат по застрахованій особі;

графа 09 заповнюється платником єдиного внеску лише у випадках, передбачених переліком кодів типу нарахувань 1 — 15:

код типу нарахувань 1 зазначається лише для осіб, які отримують заробітну плату (дохід) за виконану роботу (надані послуги), строк виконання якої (яких) перевищує календарний місяць, а єдиний внесок нараховується на суму, що визначається шляхом ділення заробітної плати (доходу), виплаченої (виплаченого) за результатами роботи, на кількість місяців, за які вона (він) нарахована (нарахований), а також для осіб, яким після звільнення з роботи нараховано заробітну плату (дохід) за відпрацьований час або згідно з рішенням суду — середню заробітну плату за вимушений прогул;

коди типу нарахувань 2 — 9 зазначаються лише уразі донарахування або зменшення суми єдиного та страхового внесків застрахованій особі.

Якщо донараховують або зменшують суму єдиного внеску на суму заробітної плати (доходу), нарахованої (нарахованого) у попередніх звітних (податкових) періодах, застосовують коди типу нарахувань 2 та 3:

2 — сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних (податкових) періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку (який) платником єдиного внеску самостійно донараховано суму єдиного внеску;

3 — сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних (податкових) періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку (який) платником єдиного внеску самостійно зменшено зайво нараховану суму єдиного внеску.

Якщо донараховують або зменшують суму внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за період до 01 січня 2011 року на суму заробітної плати (доходу), нарахованої (нарахованого) застрахованій особі у попередніх звітних (податкових) періодах, застосовують коди типу нарахувань 6 — 9:

6 — сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних (податкових) періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку (який) платником єдиного внеску самостійно донараховано суму внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за період до 01 січня 2011 року;

7 — сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних (податкових) періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку (який) платником єдиного внеску самостійно зменшено зайво нараховану суму внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за період до 01 січня 2011 року;

8 — сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних (податкових) періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку (який) під час перевірки органом Пенсійного фонду України донараховано суму внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за період до 01 січня 2011 року;

9 — сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних (податкових) періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку (який) під час перевірки органом Пенсійного фонду України зменшено зайво нараховану суму внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за період до 01 січня 2011 року.

Суми, нараховані за дні щорічних та додаткових відпусток, вносяться до графи 17 «Загальна сума нарахованої заробітної плати (нарахованого доходу) (усього з початку звітного місяця)» із зазначенням відповідного місяця лише в сумі, що припадає на дні відпустки у цьому місяці, з кодом типу нарахувань 10.

Суми, що припадають на дні відпустки в наступних місяцях, включаються до поля наступних місяців і відображаються в окремих рядках за першим рядком з кодом типу нарахувань 10.

Якщо податкові органи донараховують або зменшують суму єдиного внеску на суму заробітної плати (доходу), нарахованої (нарахованого) у попередніх звітних (податкових) періодах, застосовуються коди типу нарахувань 11 та 12;

11 — сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних (податкових) періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку (який) під час перевірки податковими органами донараховано суму єдиного внеску;

12 — сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних (податкових) періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку (який) під час перевірки податковими органами зменшено зайво нараховану суму єдиного внеску;

13 — сума різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованою заробітною платою (доходом) за місяць звітного кварталу.

Тип нарахувань 13 застосовується для сум у місяцях звітного кварталу за попередній звітний (податковий) період лише в таких випадках:

під час нарахування сум допомоги з тимчасової непрацездатності за попередні місяці;

під час нарахування сум у зв’язку з вагітністю та пологами за попередні місяці;

14 — сума різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованої заробітної плати (доходу) за попередні періоди у зв’язку зі здійсненням перерахунку під час звільнення працівника за попередні періоди, пов’язані з уточненням днів використаної наперед відпустки (у зв’язку зі сторнуванням);

15 — грошове забезпечення, нараховане в поточному місяці за минулий звітний (податковий) період відповідно до Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 07 червня 2019 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 2018 року за № 745/32197 (із змінами).

Графа 15 «Загальна сума нарахованої заробітної плати (нарахованого доходу) (усього з початку звітного місяця)» формується щодо кожної окремої застрахованої особи.

Суми виплат, нараховані за дні тимчасової непрацездатності і допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, відображаються в окремих рядках з кодами категорій застрахованої особи (у полі відповідного місяця лише в сумі, що припадає на такий місяць).

Графа 16 «Сума нарахованої заробітної плати (нарахованого доходу) у межах максимальної величини, на яку (який) нараховується єдиний внесок» заповнюється щодо кожної окремої застрахованої особи.

Якщо нарахування заробітної плати здійснюється за попередній звітний (податковий) період, зокрема у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, суми донарахованої заробітної плати включаються до заробітної плати місяця, у якому були здійснені такі донарахування.

Внесення від’ємних значень сум нарахованої заробітної плати (нарахованого доходу) допускається лише у разі відображення:

сум перерахунків заробітку (доходу), що пов’язані з уточненням кількості відпрацьованого часу у зв’язку з відпусткою, тимчасовою непрацездатністю, допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, нарахованих у попередніх звітних (податкових) періодах;

сторнованих сум відпускних, допомоги з тимчасової непрацездатності та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.

Щомісячні суми нарахованої заробітної плати застрахованій особі за роботу на посадах, які дають право на призначення пенсії згідно із Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність», відображаються окремими записами (рядками) із зазначенням ознаки наявності підстави для обчислення спеціального стажу. Відомості про заробітну плату або винагороду за роботу цій самій застрахованій особі на посадах, що не належать до науково-технічних, відображаються в окремому рядку.

Нарахування відображаються за календарний місяць (з першого по останнє число місяця).

Стосовно однієї застрахованої особи допускається декілька записів у Д1, якщо протягом одного звітного (податкового) періоду застрахованій особі були здійснені нарахування виплат за поточні та майбутні (відпускні, допомога у зв’язку з вагітністю та пологами), за минулі (тимчасова непрацездатність та перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і нарахування сум заробітної плати (доходу) за виконану роботу (надані послуги), строк виконання якої (яких) перевищує календарний місяць, а також за відпрацьований час після звільнення з роботи або згідно з рішенням суду — сум середньої заробітної плати за вимушений прогул) періоди.

Кількість днів без збереження заробітної плати — кількість календарних днів відпустки без збереження заробітної плати.

Кількість календарних днів перебування у трудових / цивільно-правових відносинах протягом звітного місяця не може зазначатися у звітному місяці за майбутні та минулі звітні періоди, за винятком відпустки, відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами і випадків поновлення на роботі особи за рішенням суду.

За наявності декількох рядків стосовно однієї застрахованої особи кількість календарних днів перебування у трудових / цивільно-правових відносинах протягом звітного місяця зазначається лише в одному, а саме у тому, у якому зазначаються дані про суми заробітної плати (за їх наявності).

Ознака «неповний робочий час» відповідно до статті 56 Кодексу законів про працю України встановлюється угодою сторін як під час прийняття на роботу, так і в період роботи. Ознака «неповний робочий час» проставляється у разі, якщо особа працює:

неповний робочий день (тобто зменшення тривалості щоденної роботи на обумовлену кількість годин);

неповний робочий тиждень (зберігається нормальна тривалість робочого дня, але зменшується кількість робочих днів на тиждень);

поєднання неповного робочого дня і неповного робочого тижня (наприклад, тривалість робочого дня — 5 годин при 4 робочих днях на тиждень).

У графі 25 «Ознака (0, 1)» відображається ознака «0», якщо рядок потрібно ввести, чи ознака «1», якщо рядок потрібно виключити. Графа заповнюється лише для «Звітного нового» та «Уточнюючого» Розрахунків у порядку визначеному розділом V цього Порядку.

У Д1 на останній сторінці проставляється дата подання цього додатка платником єдиного внеску, підписи посадових осіб платника єдиного внеску, дані про підписантів та печатка (за наявності).

2. Додаток 2 до Розрахунку «Відомості про осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та/або у разі народження дитини, усиновленні дитини, та осіб із числа непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, які фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, дитиною, хворою на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, за дитиною, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність, а також непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю I групи або за особою похилого віку, яка за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства, та нарахування сум єдиного внеску за патронатних вихователів, батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства» (далі — Д2).

Д2 формується та подається лише районними (міськими) управліннями праці та соціального захисту населення, у якому щокварталу відображаються відомості в розрізі місяців звітного кварталу і щодо кожної застрахованої особи:

рядок 01 — необхідний тип Розрахунку;

рядок 011 «Звітний» — якщо Д2 подається в складі Розрахунку з типом «Звітний» (пункту 1 розділу III цього Порядку);

рядок 012 «Звітний новий» — якщо Д2 подається в складі Розрахунку з типом «Звітний новий». Містить виключно коригування даних відповідно до передбаченого для цього додатка порядку коригування рядків (пункт 6 розділу V цього Порядку);

рядок 013 — «Уточнюючий» — якщо Д2 подається в складі Розрахунку з типом «Уточнюючий». Містить виключно коригування даних відповідно до передбаченого для цього додатка порядку коригування рядків (пункт 6 розділу V цього Порядку);

рядок 02 — вказуються арабськими цифрами:

звітний (податковий) період (календарний рік), за який подається Розрахунок:

квартал, за який формується Розрахунок (цифрове значення від 1 до 4);

номер місяця у звітному кварталі (цифрове значення від 1 до 3);

рядок 03 — повне найменування платника єдиного внеску;

рядок 031 — код за ЄДРПОУ платника єдиного внеску;

рядок 032 — код за ЄДРПОУ ліквідованого платника єдиного внеску у разі подання правонаступником Розрахунку з типом «Уточнюючий» за деякі категорії застрахованих осіб, який ліквідований.

Додаток складається із двох частин, а саме загальна частина про нараховані суми єдиного внеску в розрізі категорій застрахованих осіб та частина, яка містить відомості про застрахованих осіб.

У графі «Чисельність осіб, яким нарахована виплата у звітному місяці» відображається кількість осіб по кожній категорії осіб, відображеній у рядках 1 — 4, 6 та 6.1, яким нараховано виплата у звітному місяці.

У графі «Нараховано єдиного внеску у звітному місяці» відображається сума нарахованого єдиного внеску за окремі категорії осіб, зазначених у рядках 1 — 4 цієї таблиці, яка обчислюється за кожну особу виходячи з розміру мінімального страхового внеску, що діє на день нарахування допомоги, грошового забезпечення або компенсації.

У разі коли період, за який розраховується єдиний внесок у застрахованої особи менше календарного місяця, внески розраховуються у розмірі, пропорційному календарним дням місяця, за який вони розраховуються.

Обчислення страхових внесків за зазначених осіб провадиться на підставі бухгалтерських та інших документів, які підтверджують нарахування (обчислення) допомоги, грошового забезпечення або компенсації

У графі «Нараховано єдиного внеску у тому числі за попередні періоди» відображається сума нарахованого єдиного внеску за окремі категорії осіб, зазначених у рядках 1 — 4 цієї таблиці, яка за даними бухгалтерського обліку обчислена у звітному місяці за попередні періоди.

У графі «Нараховано внесків з початку року» відображається сума нарахованого єдиного внеску з початку за попередні звітні місяці поточного року та нарахованого внеску у звітному місяці.

У Д2 на останній сторінці проставляються дата подання цього додатка платником єдиного внеску, підписи посадових осіб платника єдиного внеску, дані про підписантів та печатка (за наявності).

3. Додаток 3 до Розрахунку «Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу» (далі — Д3).

Д3 формується та подається до податкових органів платниками єдиного внеску, які нараховують та сплачують єдиний внесок за осіб, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, інших утворених відповідно до закону військових формуваннях, Службі безпеки України та службу в органах і підрозділах цивільного захисту:

рядок 01 — необхідний тип Розрахунку;

рядок 011 «Звітний» — якщо Д3 подається в складі Розрахунку з типом «Звітний» (пункт 1 розділу III цього Порядку);

рядок 012 «Звітний новий» — якщо Д3 подається в складі Розрахунку з типом «Звітний новий». Містить виключно коригування даних відповідно до передбаченого для цього додатка порядку коригування рядків (пункт 6 розділу V цього Порядку);

рядок 013 — «Уточнюючий» — якщо Д3 подається в складі Розрахунку з типом «Уточнюючий». Містить виключно коригування даних відповідно до передбаченого для цього додатка порядку коригування рядків (пункт 6 розділу V цього Порядку);

рядок 02 — вказуються арабськими цифрами:

звітний (податковий) період (календарний рік), за який подається Розрахунок:

квартал, за який формується Розрахунок (цифрове значення від 1 до 4);

номер місяця у звітному кварталі (цифрове значення від 1 до 3);

рядок 03 — повне найменування платника єдиного внеску;

рядок 031 — код за ЄДРПОУ платника єдиного внеску;

рядок 032 — код за ЄДРПОУ ліквідованого платника єдиного внеску у разі подання правонаступником Розрахунку з типом «Уточнюючий» щодо осіб, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, інших утворених відповідно до закону військових формуваннях, Службі безпеки України та в органах і підрозділах цивільного захисту, який ліквідований.

Додаток складається із двох частин, а саме загальна частина про нараховані суми єдиного внеску щодо застрахованих осіб та частина, яка містить відомості про застрахованих осіб.

У графі «Чисельність осіб, яким нараховане грошове забезпечення у звітному місяці» відображається кількість осіб, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, інших утворених відповідно до закону військових формуваннях, Службі безпеки України та в органах і підрозділах цивільного захисту, яким за звітний місяць нараховано грошове забезпечення.

У графі «Нараховано єдиного внеску у звітному місяці» відображається сума нарахованого єдиного внеску за осіб, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, інших утворених відповідно до закону військових формуваннях, Службі безпеки України та в органах і підрозділах цивільного захисту, яка обчислюється за кожну особу виходячи з розміру мінімального страхового внеску.

У разі коли період, за який розраховуються страхові внески у застрахованої особи менше календарного місяця, внески розраховуються у розмірі, пропорційному календарним дням місяця, за який вони розраховуються.

У графі «Нараховано єдиного внеску у тому числі за попередні періоди» відображається сума нарахованого єдиного внеску за осіб, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, інших утворених відповідно до закону військових формуваннях, Службі безпеки України та в органах і підрозділах цивільного захисту, яку згідно з даними бухгалтерського обліку обчислено у звітному місяці за попередні періоди.

У графі «Нараховано єдиного внеску з початку року» відображається сума нарахованого єдиного внеску за попередні звітні місяці поточного року та нарахованого єдиного внеску у звітному місяці.

У Д3 на останній сторінці проставляється дата подання цього додатка платником єдиного внеску, підписи посадових осіб платника єдиного внеску, дані про підписантів та печатка (за наявності).

4. Додаток 4 до Розрахунку «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» (далі — 4ДФ):

1) реквізити 4ДФ, що заповнюються:

рядок 1 — відмічається відповідна клітинка «Звітний», «Звітний новий» чи «Уточнюючий» залежно від того, який Розрахунок подається;

у рядку 2 навпроти напису «Звітний (податковий) період» відображаються рік та порядковий номер звітного кварталу арабськими цифрами від 1 до 4;

номер місяця у кварталі арабськими цифрами від 1 до 3;

номер Розрахунку, до якого додається 4ДФ (відповідає номеру, вказаному у заголовній частині Розрахунку);

номер додатка такого виду в Розрахунку;

у рядку 3 зазначаються найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) самозайнятої фізичної особи, що подає Розрахунок;

у рядку 031 зазначаються податковий номер юридичної особи — податкового агента, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта фізичної особи — податкового агента, яка подає Розрахунок. Серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті;

у рядку 032 — зазначаються дані про відокремлений підрозділ юридичної особи (повне найменування відокремленого підрозділу та код за Кодифікатором за місцезнаходженням підрозділу, стосовно якого юридичною особою подається Розрахунок);

у рядку 4 навпроти напису «Працювало за трудовими договорами» проставляється кількість працівників, що працюють за трудовими договорами (контрактами) у звітному періоді, по яких здійснюється нараховування доходу за ознакою 101;

у рядку 5 навпроти напису «Працювало за цивільно-правовими договорами» проставляється кількість працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами у звітному періоді, по яких здійснюється нараховування доходу за ознакою 102;

2) відображення відомостей у розділі I «Персоніфіковані дані про суми нарахованого (виплаченого) на користь фізичних осіб доходу та нарахованих (перерахованих) до бюджету податку на доходи фізичних осіб та військового збору» 4ДФ (далі — розділ I):

у рядку 06 розділу I зазначається:

у графі 1 «№ з/п» відображається порядковий номер кожного рядка, що заповнюється;

у графі 2 «Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта2» відображається реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), про яку надається інформація в 4ДФ;

у графі 3а «Сума нарахованого доходу» відображається (за звітний період місяць) дохід, який нарахований фізичній особі відповідно до ознаки доходу, наведеній у розділі 1 «Довідник ознак доходів фізичних осіб» (додаток 2 до Порядку).

У разі нарахування доходу його відображення у графі 3а є обов’язковим незалежно від того, виплачені такі доходи чи ні.

Нарахований дохід відображається повністю, без вирахування податку на доходи фізичних осіб, страхових внесків до Накопичувального фонду, у випадках, передбачених законом, — обов’язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника, суми податкової соціальної пільги за її наявності та військового збору (у періоді його справляння);

у графі 3 «Сума виплаченого доходу» відображається сума фактично виплаченого доходу платнику податку податковим агентом.

Заробітна плата, що виплачується у встановлені терміни в наступному місяці, має бути відображена в 4ДФ за той період, у який входить попередній місяць, за який заробітну плату було нараховано. Наприклад, у 4ДФ за січень відображається заробітна плата, яка нарахована у січні та виплачена в лютому, за лютий (нарахована у лютому та виплачена в березні), за березень (нарахована в березні та виплачена у квітні);

у графі 4а «Сума нарахованого податку» відображається сума податку, нарахованого та утриманого з доходу, нарахованого платнику податку згідно із законодавством за звітний період;

у графі 4 «Сума перерахованого податку» відображається фактична сума перерахованого податку до бюджету у звітному періоді;

у графі 5а «Сума нарахованого військового збору» відображається сума збору, нарахованого та утриманого з доходу, нарахованого платнику податку згідно із законодавством;

у графі 5 «Сума перерахованого військового збору» відображається фактична сума перерахованого збору до бюджету.

Сума нарахованого доходу у графі 3а, сума виплаченого доходу у графі 3, сума нарахованого податку на доходи фізичних осіб у графі 4а, сума перерахованого до бюджету податку на доходи фізичних осіб у графі 4, сума нарахованого військового збору у графі 5а, сума перерахованого військового збору у графі 5 відображаються у грошовій формі, вираженій у національній валюті (у гривнях з копійками);

у графі 6 «Ознака доходу» зазначається ознака доходу, наведена у розділі 1 «Довідник ознак доходів фізичних осіб» додатку 2 до Порядку. Ознака доходу визначається до нарахованого доходу. Якщо доходи виплачуються у звітному місяці (кварталі) не в повному обсязі і їх остаточна виплата буде здійснюватися у наступних місяцях (кварталах), ознака доходу в разі виплати повинна вказуватися відповідно до нарахованого у попередньому місяці (кварталі) доходу.

Щодо кожної фізичної особи потрібно заповнювати стільки рядків, скільки ознак доходів вона має. Про кожну ознаку доходу фізичної особи потрібно заповнювати лише один рядок з обов’язковим заповненням графи 2 «Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта2», крім граф 7, 8 та 9 4 ДФ, які заповнюються одноразово;

у графі 7 «Дата прийняття на роботу» проставляється дата (число, порядковий номер місяця, рік) прийняття фізичної особи на роботу, наприклад, якщо дата прийняття — 12 березня 2020 року, то у графі 7 потрібно вказати «12.03.2020».

Графа 7 заповнюється лише на тих фізичних осіб, які приймались на роботу у звітному періоді;

у графі 8 «Дата звільнення з роботи» проставляється дата звільнення фізичної особи з роботи за зразком, наведеним в абзаці вісімнадцятому підпункту 2 пункту 4 цього розділу.

Графа 8 заповнюється лише на тих фізичних осіб, які були звільнені у звітному періоді за місцем роботи, на якому вони отримували дохід у вигляді заробітної плати, або звільнені до початку звітного періоду, але отримували доходи у звітному періоді.

Для тих фізичних осіб, які не змінювали місця роботи у звітному періоді, графи 7, 8 не заповнюються.

У разі неодноразового прийняття фізичної особи на роботу і її звільнення з роботи у звітному місяці про таку особу потрібно заповнювати стільки рядків, скільки разів інформація про зміну місця роботи особи зустрічається у звітному місяці;

у графі 9 «Ознака податкової соціальної пільги» відображається ознака податкової соціальної пільги наведена у розділі 2 «Довідник ознак податкових соціальних пільг» додатку 2 до Порядку.

Графа 9 заповнюється лише для фізичних осіб, які мали пільги щодо податку у звітному періоді згідно із законодавством за місцем отримання основного доходу. За відсутності у фізичної особи пільг у звітному періоді у графі 8 проставляється прочерк. Під час заповнення графи 9 слід враховувати ту ознаку пільги, яка відповідає нарахованому доходу. У разі наявності у фізичної особи протягом кварталу кількох ознак пільг проставляється ознака, яка була застосована у відповідному звітному місяці;

у графі 10 «Ознака (0, 1)» відображається ознака «0», якщо рядок потрібно ввести, чи ознака «1», якщо рядок потрібно виключити. Графа 10 заповнюється лише для «Звітного нового» та «Уточнюючого» Розрахунків.

В останньому рядку розділу I вказуються загальні суми нарахованого доходу за графою 3а, виплаченого доходу — за графою 3, нарахованого податку — за графою 4а, перерахованого податку — за графою 4, сума нарахованого військового збору — за графою 5а, сума перерахованого військового збору — за графою 5;

3) рядок 07 відображення відомостей у розділі II «Оподаткування процентів, виграшів (призів) у лотерею» (далі — розділ II):

у рядку «Оподаткування процентів» загальна сума доходу, нарахованого у вигляді процентів, загальна сума нарахованого податку на доходи фізичних осіб та загальна сума перерахованого до бюджету податку на доходи фізичних осіб відображаються у грошовій формі, вираженій у національній валюті (у гривнях з копійками). Відомості про фізичну особу — платника податку, якій нараховані доходи у вигляді процентів, не зазначаються;

у рядку «Оподаткування виграшів (призів) у лотерею» загальна сума нарахованого доходу у вигляді виграшів (призів) у лотерею, загальна сума виплаченого доходу у вигляді виграшів (призів) у лотерею, загальна сума нарахованого податку на доходи фізичних осіб та загальна сума перерахованого до бюджету податку на доходи фізичних осіб відображаються у грошовій формі, вираженій у національній валюті (у гривнях з копійками). Відомості про фізичну особу — платника податку, якій нараховані доходи у вигляді виграшів (призів) у лотерею, не зазначаються.

У кінці 4ДФ проставляються:

кількість заповнених рядків розділу I, кількість фізичних осіб, на яких подано інформацію, та кількість сторінок додатка. Під час визначення кількості заповнених рядків розділу I підсумковий рядок відповідно до абзацу двадцять шостого підпункту 2 пункту 4 цього розділу не враховується;

у полі «Дата подання» проставляється дата подання Розрахунку податковим агентом.

4ДФ на останній сторінці завіряється підписами керівника (уповноваженої особи) / фізичної особи (законним представником) і головного бухгалтера (особи, відповідальної за ведення бухгалтерського обліку) та засвідчується печаткою (за наявності).

5. Додаток 5 до Розрахунку «Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби» (далі — Д5) призначений для реєстрації застрахованих осіб у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Д5 до Розрахунку подається платником єдиного внеску, якщо протягом звітного періоду:

укладено або розірвано трудовий договір (цивільно-правовий договір, крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою — підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань) із застрахованою особою;

укладено або розірвано трудовий договір із застрахованою особою, яка працевлаштована на нове робоче місце;

особу переміщено з одного структурного підрозділу до іншого, переведено на іншу постійну посаду або роботу у того самого платника єдиного внеску;

особу призначено на нову посаду;

особа вперше вступила на військову службу або закінчила проходження військової служби (із виключенням зі списків особового складу військової частини (військового навчального закладу, установи тощо)) у порядку, встановленому положеннями про проходження військової служби;

особі надано відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами (у тому числі особам із числа військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу);

особі надано відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

особі надано відпустку по догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку.

Записи про причини звільнення в Д5 мають вноситися у точній відповідності з формулюванням чинного законодавства із посиланням на відповідну статтю, пункт закону. Наприклад, пункт 4 частини 1 статті 40 КЗпП України.

У разі якщо за даними платника єдиного внеску протягом звітного періоду не було зафіксовано фактів укладання та розірвання трудових угод (цивільно-правових договорів), зміни посади, термінів проходження військової служби або надання відповідної відпустки, Д5 до Розрахунку не формується та не надається.

Якщо протягом звітного періоду платником єдиного внеску із застрахованою особою було розірвано трудовий договір (цивільно-правовий договір), а потім знову укладено, на таку застраховану особу робиться два записи в Д5 до Розрахунку: перший — із зазначенням дати припинення трудових відносин, другий — із зазначенням дати початку трудових або цивільно-правових відносин.

У разі якщо особі надано відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку або відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, у звітному місяці зазначається дата початку відпустки.

У разі якщо в особи закінчилась відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку або відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, у звітному місяці зазначається дата закінчення відпустки.

Формування рядків Д5 здійснюється таким чином:

рядок 01 — необхідний тип Розрахунку;

рядок 011 — «Звітний» — якщо Д5 подається в складі Розрахунку з типом «Звітний» (пункт 1 розділу III цього Порядку);

рядок 012 — «Звітний новий» — якщо Д5 подається в складі Розрахунку з типом «Звітний новий» та містить виключно коригування даних відповідно до передбаченого для цього додатка порядку коригування рядків (пункт 6 розділу V цього Порядку);

рядок 013 — «Уточнюючий — якщо Д5 подається в складі Розрахунку з типом «Уточнюючий» та містить виключно коригування даних відповідно до передбаченого для цього додатка порядку коригування рядків (пункт 6 розділу V цього Порядку);

рядок 014 — «Довідковий» — якщо Д5 подається в складі Розрахунку з типом «Звітний» як «Довідковий» з позначкою «призначення пенсії» або «призначення матеріального забезпечення, страхових виплат» у відповідному полі рядка 036;

рядок 02 — вказуються арабськими цифрами:

звітний (податковий) період (календарний рік), за який подається Розрахунок;

квартал, за який формується Розрахунок (цифрове значення від 1 до 4);

номер місяця у звітному кварталі (цифрове значення від 1 до 3);

номер Розрахунку, до якого додається Д5 (відповідає номеру, вказаному у заголовній частині Розрахунку);

номер додатка в Розрахунку;

рядок 03 — повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) платника єдиного внеску;

рядок 031 — код за ЄДРПОУ платника єдиного внеску або реєстраційний номер облікової картки платника податків — фізичної особи, або серія (за наявності) та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті;

рядок 034 — код за ЄДРПОУ ліквідованого платника єдиного внеску у разі подання правонаступником Розрахунку з типом «Уточнюючий» за осіб, що перебували в трудових відносинах чи відносинах цивільно-правового характеру з платником єдиного внеску, який ліквідований;

рядок 035 — код філії, у разі подання платником єдиного внеску Розрахунку з типом «Уточнюючий» за попередні періоди, у яких використовувався код філії;

рядок 036 — обирається необхідна позначка:

для призначення пенсії — у разі подання Д1 у складі Розрахунку з типом «Звітний» як «Довідковий» для призначення пенсії застрахованим особам. У цьому разі Д5 має містити відомості для призначення пенсії по застрахованій особі, які подаються за період до дати формування заяви на призначення пенсії;

для призначення матеріального забезпечення, страхових виплат — у разі подання Д5 у складі Розрахунку з типом «Звітний» як «Довідковий» для призначення матеріального забезпечення, страхових виплат. У цьому разі Д1 має містити відомості для призначення інших соціальних виплат по застрахованій особі;

графа 04 — вказуються арабськими цифрами номер за порядком проведеного запису щодо застрахованої особи;

графа 05 — громадянин України (1 — так; 0 — ні): для застрахованих осіб, які є громадянами України вноситься позначка «1»;

графа 06 — заповнюється лише для осіб, які у графі 07 зазначаються з кодом особи 3, зазначений рядок заповнюється «1» лише у разі, якщо відносини між платником єдиного внеску і застрахованою особою визначаються одночасно на підставі трудового договору (застрахована особа є основним працівником або сумісником) та на підставі цивільно-правового договору;

графа 07 — зазначається відповідна категорія:

наймані працівники з трудовою книжкою;

наймані працівники (без трудової книжки);

особи, які виконують роботи за договорами цивільно-правового характеру;

особи, яким надано відпустку по догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку;

особи, яким надано відпустку по вагітності і пологах;

особи, яким надано відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

особи, із числа військовослужбовців, особи рядового і начальницького складу, які отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами;

особи із числа військовослужбовців, особи рядового і начальницького складу;

графа 08 — для ідентифікації застрахованої особи у Пенсійному фонді України для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, зазначаються: для власників паспорта у формі книжечки серія та номер паспорта у форматі БК№№XXXXXX, де БК — константа, що вказує на реєстрацію в Пенсійному фонді України за паспортними даними; №№ — дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); XXXXXX — шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями) або для власників паспорта у формі пластикової картки у форматі ПХХХХХХХХХ, де П — константа, що вказує на реєстрацію в Пенсійному фонді України за паспортними даними; ХХХХХХХХХ — дев’ять цифр номера паспорта громадянина України у формі пластикової картки типу ID-1, що містить безконтактний електронний носій;

графа 09 — прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) застрахованої особи;

графа 10 — зазначається період трудових відносин, відносини за договорами цивільно-правового характеру, відпусток та періоди військової служби.

Дата початку та дата закінчення зазначається у форматі ДДММРРРР (день, місяць та рік). Дата відповідає кварталу, за який подається Розрахунок;

графа 11 зазначається лише для осіб з категорією особи 2, зазначений рядок заповнюється «1» лише у разі, якщо застрахована особа є одночасно основним працівником та сумісником в період визначений графою 10;

графа 12 — зазначається (1 — так, 0 — ні) у разі переведення, призначення застрахованої особи на іншу посаду або роботу, переміщення до іншого підрозділу;

графи 13, 14 код класифікатора професій (код КП), професійна назва роботи вибираються із довідника, що відповідає національному класифікатору України «Класифікатор професій ДК 003:2010»;

графа 15 — назва посади відповідає запису у трудовій книжці;

графа 16 — Документ підстава про початок, кінець трудових або цивільно-правових відносин, переведення на іншу посаду, роботи та відпусток;

графа 17 — «Підстава для припинення трудових або цивільно-правових відносин» — зазначається підстава припинення трудових відносин, відносини за договорами цивільно-правового характеру обов’язково під час звільнення особи з категоріями 1 та 2 та у разі закінчення терміну дії цивільно-правового договору;

графа 18 — «Дата створення нового робочого місця (штатної одиниці), на яке у звітному періоді працевлаштований даний працівник» — заповнюється у разі працевлаштування особи на нове робоче місце, яке створене у зв’язку із створенням нового суб’єкта господарювання (крім того, який створений шляхом припинення) або збільшенням штатної чисельності працівників за умови відсутності скорочення (зменшення) середньомісячної чисельності за попередні 12 місяців, а також створене шляхом модернізації або зміни технології виробництва, що потребують нових знань та вмінь працівника. Дата (число місяць та рік) створення може не співпадати з датою початку трудових відносин).

У Д5 на останній сторінці проставляється дата подання цього додатка платником єдиного внеску, підписи посадових осіб платника єдиного внеску, дані про підписантів та печатка (за наявності).

6. Додаток 6 до Розрахунку «Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства» (далі — Д6) призначений для визначення платником єдиного внеску періодів (строків) трудової або іншої діяльності, що відповідно до законів, якими встановлюються умови пенсійного забезпечення, відмінні від загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, зараховуються при визначенні права на відповідну пенсію, а також періоди страхового стажу, не пов’язані із трудовою та/або професійною діяльністю.

У разі коли у платника єдиного внеску відсутні робочі місця, робота на яких зараховується до спеціального стажу, Д6 до Розрахунку не формується та не подається.

Відомості про осіб, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до трьох років та з трьох до шести років подаються на загальних підставах.

Код підстави для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства зазначається у вигляді восьмирозрядного коду, що складається з чотирьох частин.

Формування рядків Д6 до Розрахунку здійснюється таким чином:

рядок 01 — необхідний тип Розрахунку;

рядок 011 — «Звітний» — якщо Д6 подається в складі Розрахунку з типом «Звітний» (пункт 1 розділу III цього Порядку);

рядок 012 — «Звітний новий» — якщо Д6 подається в складі Розрахунку з типом «Звітний новий». Містить виключно коригування даних відповідно до передбаченого для цього додатка порядку коригування рядків (пункт 6 розділу V цього Порядку);

рядок 013 — «Уточнюючий» — якщо Д6 подається в складі Розрахунку з типом «Уточнюючий». Містить виключно коригування даних відповідно до передбаченого для цього додатка порядку коригування рядків (пункт 6 розділу V цього Порядку);

рядок 014 — «Довідковий» — якщо Д6 подається в складі Розрахунку з типом «Звітний» як «Довідковий» з позначкою «призначення пенсії», та має містити відомості для призначення пенсії, які подаються за період до дати формування заяви на призначення пенсії;

рядок 02 — вказуються арабськими цифрами:

звітний (податковий) період (календарний рік), за який подається Розрахунок;

квартал, за який формується Розрахунок (цифрове значення від 1 до 4);

номер місяця у звітному кварталі (цифрове значення від 1 до 3);

номер Розрахунку, до якого додається Д6 (відповідає номеру, вказаному у заголовній частині Розрахунку);

номер додатка в Розрахунку;

рядок 03 — повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) платника єдиного внеску згідно з реєстраційними даними;

рядок 031 — код за ЄДРПОУ платника єдиного внеску або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків — фізичної особи, або серія (за наявності) та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті;

рядок 032— код за ЄДРПОУ ліквідованого платника єдиного внеску у разі подання правонаступником Розрахунку з типом «Уточнюючий» за осіб, що перебували в трудових відносинах чи відносинах цивільно-правового характеру з платником єдиного внеску, який ліквідований;

рядок 033 — зазначається позначка для призначення пенсії у разі подання Д6 у складі Розрахунку з типом «Звітний» як «Довідковий» для призначення пенсії застрахованим особам. У цьому разі Д6 має містити відомості для призначення пенсії по застрахованій особі, які подаються за період до дати формування заяви на призначення пенсії;

графа 04 — вказуються арабськими цифрами номер за порядком проведеного запису щодо застрахованої особи;

графа 05 «Громадянин України» (1 — так; 0 — ні) для застрахованих осіб, які є громадянами України вноситься позначка «Х», а для застрахованих осіб із числа іноземців поле залишається незаповненим;

графа 06 — для ідентифікації застрахованої особи у Пенсійному фонді України для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, зазначаються: для власників паспорта у формі книжечки серія та номер паспорта у форматі БК№№XXXXXX, де БК — константа, що вказує на реєстрацію в Пенсійному фонді України за паспортними даними; №№ — дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); XXXXXX — шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями) або для власників паспорта у формі пластикової картки у форматі ПХХХХХХХХХ, де П — константа, що вказує на реєстрацію в Пенсійному фонді України за паспортними даними; ХХХХХХХХХ — дев’ять цифр номера паспорта громадянина України у формі пластикової картки типу ID-1, що містить безконтактний електронний носій;

графа 07 — «Код підстави для обліку стажу» окремим категоріям осіб відповідно до чинного законодавства зазначається у вигляді восьмирозрядного коду, що складається з чотирьох частин.

Для кодування підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства використовуються серійно-порядкові коди із довідника кодів підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства (додаток 3 до Порядку);

графа 09 — «Початок періоду» зазначається 01 число місяця, якщо застрахована особа прийнята на роботу у попередніх звітних місяцях, або дата початку терміну дії висновку атестаційної комісії щодо особливих умов праці.

Якщо застрахована особа прийнята на роботу у звітному місяці, то зазначається день початку трудових відносин, що відповідає даті початку трудових відносин в Додатку 5 до Розрахунку для цієї застрахованої особи;

графа 10 — «Кінець періоду» зазначається останнє число місяця (28 — 31), якщо застрахована особа протягом звітного періоду не звільнялася із займаної посади або день звільнення із займаної посади чи закінчення терміну дії висновку атестаційної комісії щодо особливих умов праці;

графи 11, 12 — заповнюється варіант необхідної одиниці виміру та фактична тривалість спеціального стажу за кодом підстави: заповнюється один із можливих показників фактичної тривалості стажу для конкретної підстави за умовами праці, тобто: кількість днів, або годин і хвилин в залежності від діючого обліку праці у страхувальника в звітному році для конкретної застрахованої особи, які відпрацьовано в умовах праці, що надають підстави для зарахування спеціального стажу;

графа 13 — «Норма тривалості роботи для її зарахування за повний місяць спец стажу» зазначається норма тривалості стажу для конкретної підстави за умовами праці в залежності від обраного варіанту необхідної одиниці виміру в рядках 12 та 13, тобто кількість днів або годин і хвилин залежно від діючого обліку праці у страхувальника в звітному році для конкретної застрахованої особи, що дає право на зарахування спеціального стажу в звітному періоді за повний календарний місяць;

графа 14 — номер наказу про проведення атестації робочого місця;

графа 15 — дата наказу про проведення атестації робочого місця;

графа 16 — «Ознака /Сезон» вказується у разі обліку на виробництві з сезонним характером праці;

графа 17 — заповнюється у разі необхідності проведення коригувань, відображається ознака «0», якщо рядок потрібно ввести, чи ознака «1», якщо рядок потрібно виключити. Ця графа заповнюється тільки для Розрахунків «Звітний новий» та «Уточнюючий».

У Д6 на останній сторінці проставляється дата подання цього додатка платником єдиного внеску, підписи посадових осіб платника єдиного внеску, дані про підписантів та печатка (за наявності).

V. Порядок проведення коригувань

1. Коригування поданого і прийнятого Розрахунків проводяться на підставі самостійно виявлених платником помилок, а також на підставі повідомлень про помилки, виявлені контролюючим органом.

2. Поданим і прийнятим до граничного строку подання вважається Розрахунок, який прийнятий контролюючим органом та пройшов всі контролі, у тому числі під час завантаження до Реєстру страхувальників та до Реєстру застрахованих осіб, залишається чинним під час прийняття контролюючим органом наступного Розрахунку за такий звітний (податковий) період.

На підставі такого Розрахунку здійснюється коригування необхідних реквізитів та показників як у межах звітного (податкового) періоду, так і поза його межами.

Розрахунок, сформований для виправлення помилок за звітний (податковий) та за попередній періоди, не має містити інших додатків крім тих, у яких проводиться коригування.

3. У разі необхідності проведення коригувань Розрахунку з типом «Звітний» до закінчення строку його подання подається Розрахунок з типом «Звітний новий».

4. У разі необхідності проведення коригувань Розрахунку з типом «Звітний новий» до закінчення строку його подання подається Розрахунок з типом «Звітний новий».

5. Розрахунок з типом «Уточнюючий» подається після закінчення строку подання розрахунку з типом «Звітний» та/або «Звітний новий». Уточнюючий Розрахунок може подаватися як за звітний період, так і за попередні періоди.

6. Порядок заповнення «Звітного нового» та «Уточнюючого» Розрахунків при коригуванні сум податку на доходи фізичних осіб, військового збору є однаковим. Розрахунки «Звітний новий» та «Уточнюючий» подаються на підставі інформації з раніше поданих Розрахунків і містять інформацію лише за рядками з реквізитами або сумами нарахованого податку на доходи фізичних осіб, військового збору, які уточнюються. Для заповнення також використовується інформація з повідомлень про виявлені помилки, які відправляються контролюючими органами до платника.

Порядок заповнення Розрахунків «Звітного нового» та «Уточнюючого» (у разі коригування виключно реквізитів) для платників єдиного внеску є однаковим. Розрахунки «Звітний новий» та «Уточнюючий (у разі коригування виключно реквізитів) для платників єдиного внеску, подаються на підставі інформації з раніше поданих Розрахунків і містять інформацію лише за рядками з реквізитами та сумами нарахованого єдиного внеску, які уточнюються. Для заповнення також використовується інформація з повідомлень про виявлені помилки, які відправляються контролюючими органами до платника податків.

Для виключення одного помилкового рядка з попередньо поданої (прийнятої) інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у відповідній графі додатків указати «1» — на виключення рядка.

Для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи і у відповідній графі додатків указати «0» — на введення рядка.

Для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно виключити помилкову інформацію відповідно до абзацу другого цього пункту та ввести правильну інформацію відповідно до абзацу третього цього пункту, тобто повністю заповнити два рядки, один з яких виключає попередньо внесену інформацію, а другий вносить правильну інформацію. У такому разі в першому рядку відповідної графи указується «1» — рядок на виключення, а в другому — «0» — рядок на введення.

Заповнення «Уточнюючого» Розрахунку при коригуванні сум єдиного внеску проводиться з використанням типів нарахувань 2 та 3, передбачених пунктом 1 розділу IV цього Порядку, при цьому положення зазначені в абзаці третьому, четвертому та п’ятому пункту 6 цього розділу для коригування сум єдиного внеску не застосовуються.

7. Поданими до закінчення граничного строку подання вважаються всі прийняті контролюючим органом Розрахунки з типом «Звітний» та «Звітний новий», тобто первинні дані та всі проведені коригування даних за такий звітний (податковий) період.

8. Для проведення коригувань платнику податків необхідно сформувати та подати Розрахунок з типом «Звітний новий» або «Уточнюючий», який має містити обов’язкові реквізити, визначені в рядках 01 — 05 та у рядку 031 для платників єдиного внеску, а також інформацію про додатки, у яких буде проводитись коригування, та їх кількість, що визначені в рядку 06 цього Розрахунку. При цьому додатки, інформація щодо яких не коригується, у рядку 06 не вказуються та відповідно не подаються.

9. Коригування показників у Д1, Д2 та Д3 до Розрахунку:

1) якщо в Д1, Д2 або Д3 до Розрахунку в межах звітного (податкового) періоду платник єдиного внеску під час подання Розрахунку з типом «Звітний новий» вилучив відомості, що стосуються однієї або декількох застрахованих осіб, які були помилковими, то така інформація буде вважатися вилученою із додатка до Розрахунку за цей звітний податковий період та відповідні зміни знайдуть відображення у відповідних графах: 1, 2, 3, 7, 8 Розділу I, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 13, 14, 15, 16 Розділу II та 1, 2, 6, 7 Розділу III Розрахунку.

Аналогічний порядок застосовується, якщо в Д1, Д2 або Д3 до Розрахунку в межах звітного (податкового) періоду платник єдиного внеску під час подання Розрахунку з типом «Звітний новий» включив відомості, що стосуються однієї або декількох застрахованих осіб.

Якщо після здійснених коригувань сума виключених показників перевищує суму включених показників, то у зазначених вище графах буде відображено різницю, на яку зменшились відповідні показники. У такому разі допускається відображення таких показників у відповідних графах Розділів I, II, III Розрахунку з типом «Звітний новий» зі знаком «-».

Якщо після здійснених коригувань сума виключених показників менша за суму включених показників, то у зазначених вище графах буде відображено різницю, на яку збільшились відповідні показники;

2) якщо в Д1 до Розрахунку з типом «Уточнюючий» платник єдиного внеску самостійно зменшив зайво нараховану суму єдиного внеску, що стосуються однієї або декількох застрахованих осіб, які були помилковими, то таке зменшення проводиться у додатках стосовно застрахованих осіб з типом нарахувань 3;

3) якщо в Д1, Д2 або Д3 до Розрахунку з типом «Звітний» платник єдиного внеску не зазначив необхідну інформацію по одній або декількох застрахованих особах, то в додатку з типом «Звітний новий» необхідно зазначити необхідні відомості по одній або декількох застрахованих особах. Така інформація буде вважатися доданою до Розрахунку з типом «Звітний» або «Звітний новий» за цей звітний податковий період та відповідно на таку суму збільшиться сума єдиного внеску, яка підлягала перерахуванню по Розрахунку з типом «Звітний»;

4) у разі виявлення в межах звітного (податкового) періоду помилки в сумах нарахованого єдиного внеску або реквізитах, що стосується застрахованої особи під час подання Розрахунку «Звітний новий» платнику єдиного внеску необхідно подати новий Розрахунок з типом «Звітний новий», у якому провести коригування лише за рядками, які уточняються на підставі інформації з попередньо поданого Розрахунку з типом «Звітний новий» у порядку, визначеному абзацом п’ятим пункту 6 цього розділу;

5) у разі виявлення платником єдиного внеску або його правонаступником в Д1, Д2, або Д3 до Розрахунку помилки лише в реквізитах, що стосуються застрахованої особи та не стосуються сум нарахованого єдиного внеску, у відповідному додатку з типом «Звітний новий» або «Уточнюючий» проводиться коригування лише за рядками, які уточняються на підставі інформації з попередньо поданого Розрахунку з типом «Звітний» або «Звітний новий» у порядку, визначеному абзацом п’ятим пункту 6 цього розділу;

6) якщо платнику єдиного внеску поза межами звітного (податкового) періоду необхідно уточнити інформацію виключно щодо сум нарахованого єдиного внеску стосовно застрахованих осіб у Д1 до Розрахунку поданих з типом «Звітний» або «Звітний новий», формується та подається до контролюючого органу Розрахунок з типом «Уточнюючий».

Такий Розрахунок уточнює показники Розрахунків, подані за минулі звітні (податкові) періоди з виправленими показниками у порядку, визначеному абзацом шостим пункту 6 цього розділу.

Якщо в Д1 до Розрахунку з типом «Уточнюючий» платник єдиного внеску поза межами звітного (податкового) періоду при поданні включив відомості, що стосуються однієї або декількох застрахованих осіб, які не були вчасно внесені або збільшив їх, то таке збільшення проводиться у додатках стосовно застрахованих осіб з типом нарахувань 2.

Якщо в Д1 до Розрахунку з типом «Уточнюючий» платник єдиного внеску поза межами звітного (податкового) періоду під час подання виключив відомості, що стосуються однієї або декількох застрахованих осіб або зменшив їх, то таке зменшення проводиться у додатках стосовно застрахованих осіб з типом нарахувань 3;

7) якщо платнику єдиного внеску поза межами звітного (податкового) періоду необхідно одночасно уточнити інформацію щодо реквізитів та сум нарахованого єдиного внеску стосовно застрахованих осіб у Д1 до Розрахунку поданих з типом «Звітний» або «Звітний новий», формується та подається до контролюючого органу Розрахунок з типом «Уточнюючий».

Спочатку у Розрахунку з типом «Уточнюючий» платником єдиного внеску проводиться коригування реквізитів, які уточняються на підставі інформації з попередньо поданого Розрахунку з типом «Звітний» або «Звітний новий» у порядку, визначеному абзацом п’ятим пункту 6 цього розділу. Потім формується Розрахунок з типом «Уточнюючий» для коригуванні показників з єдиного внеску у порядку, визначеному абзацом шостим пункту 6 цього розділу з використанням типів нарахувань 2 та 3, передбачених пунктом 1 розділу IV цього Порядку.

8) платник єдиного внеску у звітному (податковому) періоді може провести коригування та виправити помилку, допущену у попередніх звітних (податкових) періодах, здійснити донарахування або зменшення єдиного внеску, застосовуючи коди типу нарахувань, передбачені пунктом 1 розділу IV цього Порядку;

9) якщо платником єдиного внеску не подавався Розрахунок за попередній звітний (податковий) період, такий платник податків зобов’язаний подати Розрахунок у поточному звітному (податковому) періоді за формою, що діє на день подання такого Розрахунку;

10) у разі коригування реквізитів (крім сумових показників) таблиць 5, 6, 7, 8, 9 додатка 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 08.10.2010 № 22-2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за № 1014/18309 (із змінами); Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 09.09.2013 № 454, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 вересня 2013 року за № 1628/24160; Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 квітня 2015 року № 435, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2015 року за № 460/26905 (із змінами), які діяли до набрання чинності цим Порядком, за періоди до 2021 року платники єдиного внеску подають Розрахунок за формою «Уточнюючий» в порядку, визначеному абзацом п’ятим пункту 6 цього розділу;

11) у разі необхідності видалення відомостей, зазначених в таблицях 5, 7 додатка 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 08.10.2010 № 22-2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за № 1014/18309 (із змінами); Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 09.09.2013 № 454, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 вересня 2013 року за № 1628/24160; Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 квітня 2015 року № 435, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2015 року за № 460/26905 (із змінами), які діяли до набрання чинності цим Порядком, за періоди до 2021 року, платники податків подають Розрахунок за формою «Уточнюючий» в порядку, визначеному абзацом четвертим пункту 6 цього розділу.

10. Коригування показників 4ДФ до Розрахунку:

1) у розділі I:

для виключення одного помилкового рядка з попередньо поданої (прийнятої) інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у графі 9 указати «1» — на виключення рядка;

для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи й у графі 9 указати «0» — на введення рядка;

для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно виключити помилкову інформацію відповідно до абзацу другого цього пункту та ввести правильну інформацію відповідно до абзацу третього цього пункту, тобто повністю заповнити два рядки, один з яких виключає попередньо внесену інформацію, а другий вносить правильну інформацію. У такому разі в першому рядку в графі 9 указується «1» — рядок на виключення, а в другому — «0» — рядок на введення;

2) у розділі II:

у рядку «Оподаткування процентів» для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку «Оподаткування процентів — виключення2» потрібно повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку «Оподаткування процентів» відобразити правильну інформацію;

у рядку «Оподаткування виграшів (призів) у лотерею» для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку «Оподаткування виграшів (призів) у лотерею — виключення3» потрібно повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку «Оподаткування виграшів (призів) у лотерею» відобразити правильну інформацію;

у рядку «Військовий збір» під час проведення коригування показників 4ДФ за минулі періоди зазначається період, відповідно за який була подана звітність, що коригується. При цьому коригування показників Розрахунку за періоди до 01 січня 2021 року у розділі I графи 5а, 5 не заповнюються. Для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку «Військовий збір — виключення4» потрібно повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку «Військовий збір» відобразити правильну інформацію.

 

Директор Департаменту податкової політики Л. Максименко

Реклама
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі