Темы
Выбрать темы статей
Сортировать по темам

Реєстрація та облік бюджетних зобов’язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України

Литвинова Ольга, консультант з питань державних закупівель, Литвинова Тетяна, аспірант, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Бюджетная бухгалтерия Октябрь, 2014/№ 40/1
Печать
Нагадаємо, що на виконання ст. 43, 46, 48, 51, 112, 116 — 118 Бюджетного кодексу України та з метою забезпечення здійснення контролю органами Державної казначейської служби України при взятті бюджетних зобов’язань розпорядниками і одержувачами коштів державного та місцевих бюджетів (які перебувають на казначейському обслуговуванні), удосконалення механізмів використання бюджетних коштів та управління бюджетними коштами наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012 р. № 309 був затверджений Порядок реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України. В той же час Закон України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 р. № 1197-VII встановлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади. Згідно з ч. 3 ст. 7 цього Закону центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, здійснює контроль у сфері закупівель шляхом перевірки документів, визначених в абз. 2 ч. 3 ст. 7 зазначеного Закону. Перевіркою правильності оформлення документів вважається перевірка дотримання замовником встановлених законодавством вимог до форми документа та правильності його заповнення відповідно до затверджених інструкцій стосовно заповнення таких форм (за їх наявності) або розміщених на веб-порталі Уповноваженого органу. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, власне вживає заходів з недопущення здійснення платежів з рахунка замовника згідно з узятим фінансовим зобов’язанням за договором про закупівлю у випадках, наведених у ч. 3 ст. 7 Закону № 1197. У цій статті віднайдуть своє відображення деякі актуальні положення згаданого Порядку щодо реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України. Крім того, в ній ми звернемо увагу на здійснення контролю ДКСУ в сфері державних закупівель.

ВИКОРИСТАНІ ДОКУМЕНТИ

БК, Кодекс — Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI (із змінами).

Закон № 1197 — Закон України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 р. № 1197-VІІ.

Порядок № 309 — Порядок реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012 р. № 309.

ВИКОРИСТАНІ СКОРОЧЕННЯ

Казначейство, ДКСУ — центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів — Державна казначейська служба України.

Веб-портал, веб-портал Уповноваженого органу — веб-портал Уповноваженого органу з питань закупівель — офіційний загальнодержавний веб-портал «Державні закупівлі» за адресою в мережі Інтернет: www.tender.me.gov.ua

Реєстрація та облік бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів здійснюються ДКСУ відповідно до БК та Порядку № 309.

У п. 1.4 Порядку № 309 вказано, що:

 

1

бюджетне фінансове зобов’язання — це зобов’язання розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) сплатити кошти за будь-яке здійснене відповідно до бюджетного асигнування розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій упродовж бюджетного періоду відповідно до законодавства

2

фінансове зобов’язання — це будь-яке придбання товару, послуги чи виконання інших аналогічних операцій, здійснених розпорядником або одержувачем бюджетних коштів упродовж бюджетного періоду з порушенням норм, установлених БК, законом про Державний бюджет України та рішенням про місцевий бюджет

 

Згідно з ч. 1 ст. 48 БК розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють платежі тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів; щодо завдань (проектів) Національної програми інформатизації — після їх погодження з Генеральним державним замовником Національної програми інформатизації. Ця норма відображена і в абз. 1 п. 2.1 Порядку № 309. Водночас ч. 3 та ч. 4 ст. 48 БК визначено, що розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду, за якими розпорядником бюджетних коштів взято зобов’язання без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, установлених Кодексом та законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), є недійсними.

Зобов’язання, взяті учасником бюджетного процесу без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, установлених БК та законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), не вважаються бюджетними зобов’язаннями (крім витрат, що здійснюються відповідно до ч. 6 ст. 48 Кодексу) і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства.

Відповідно до абз. 1 п. 2. 2 Порядку № 309 розпорядники бюджетних коштів протягом 7 робочих днів з дати взяття бюджетного зобов’язання подають до відповідного органу ДКСУ Реєстр бюджетних зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за формою згідно з додатком 1 (далі — Реєстр) на паперових (у двох примірниках) та електронних носіях і оригінали документів або їх копії, засвідчені в установленому порядку, що підтверджують факт узяття бюджетного зобов’язання.

Згідно з п. 2.3 Порядку № 309 органи Казначейства звіряють поданий розпорядником Реєстр та підтвердні документи на предмет відповідності даних, уключених до Реєстру.

Підтвердні документи, надані розпорядником бюджетних коштів, опрацьовуються органом ДКСУ:

 

1

за захищеними видатками, які не потребують проведення процедур закупівель, — протягом 1 операційного дня

2

за захищеними видатками, які потребують проведення процедур закупівель (крім капітальних видатків), — до 3 операційних днів

3

за іншими поточними видатками, крім захищених, — до 3 операційних днів

4

за капітальними видатками — до 5 операційних днів

 

Згідно з п. 2.4 Порядку № 309 розпорядники бюджетних коштів протягом 7 робочих днів з дати прийняття ними до виконання бюджетного фінансового зобов’язання, якщо інше не передбачено бюджетним зобов’язанням, подають до відповідного органу Казначейства Реєстр фінансових зобов’язань за формою згідно з додатком 2 на паперових (у двох примірниках) та електронних носіях, а також оригінали документів або їх копії, засвідчені в установленому порядку, що підтверджують факт узяття бюджетного зобов’язання та бюджетного фінансового зобов’язання.

У разі змін умов бюджетних зобов’язань (додаткові договори, розірвання договору тощо) за п. 2.8 Порядку № 309 розпорядник бюджетних коштів повинен протягом 7 робочих днів з дати їх виникнення подати до органів ДКСУ Реєстр та/або Реєстр фінансових зобов’язань і відповідні підтвердні документи щодо уточнення реквізитів та показників таких бюджетних зобов’язань.

Контроль за дотриманням Порядку № 309 визначено в п. 5 цього Порядку. Його положення передбачають, у тому числі:

 

1

за взяття розпорядниками бюджетних коштів зобов’язань без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених БК чи законом про Державний бюджет України, застосовуються такі заходи впливу, як зупинення операцій з бюджетними коштами та призупинення бюджетних асигнувань на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства

2

за порушення бюджетного законодавства в частині порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань або несвоєчасну реєстрацію бюджетних зобов’язань до розпорядників бюджетних коштів можуть застосовуватися заходи впливу відповідно до БК

3

за порушення бюджетного законодавства в частині необґрунтованої відмови в реєстрації або несвоєчасної реєстрації бюджетних зобов’язань до органів Казначейства можуть застосовуватися заходи впливу відповідно до БК

 

В абз. 3 п. 2.1 Порядку № 309 встановлено, що розпорядники бюджетних коштів подають до відповідного органу ДКСУ річний план державних закупівель, додаток до річного плану закупівель (зміни до річного плану державних закупівель та додаток до нього).

Відповідно до абз. 2 п. 2.2 Порядку № 309 за умови взяття бюджетного зобов’язання, за яким застосовуються процедури закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, розпорядник бюджетних коштів протягом 7 робочих днів з дати, зазначеної у звіті про результати проведення процедури закупівель, подає до органу Казначейства додатково, крім документів, зазначених в абз. 1 цього пункту, оригінали документів або їх копії, засвідчені в установленому порядку, що підтверджують проведення закупівлі та передбачені законодавством у сфері державних закупівель.

Органи ДКСУ відповідно до п. 2.9 Порядку № 309, зокрема, не реєструють:

 

1

зобов’язання у разі неподання або подання неповного пакета підтвердних документів щодо проведення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти

2

фінансові зобов’язання, у тому числі у разі недотримання вимог щодо оформлення поданих документів

 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, є одним з органів, що здійснює контроль у сфері державних закупівель відповідно до його компетенції та у випадках, визначених ч. 3 ст. 7 Закону № 1197.

В абз. 2 ч. 3 ст. 7 Закону № 1197 встановлено,
зокрема, що центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, до здійснення оплати за договорами про закупівлю перевіряє:

 

1

наявність та відповідність укладеного договору про закупівлю звіту про результати проведення процедури закупівлі та річному плану закупівель, правильність їх оформлення відповідно до законодавства

2

наявність:
— оголошення про проведення процедури закупівлі;
— повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі);
— відомостей про рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю (у разі проведення закупівлі за рамковими угодами);
— оголошення про результати процедури закупівлі, що були оприлюднені на веб-порталі Уповноваженого органу

 

Зауважте! Наразі позиція Казначейства в частині підтвердження факту наявності: оголошення про проведення процедури закупівлі, повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі), відомостей про рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю (у разі проведення закупівлі за рамковими угодами), оголошення про результати процедури закупівлі, що були оприлюднені на веб-порталі Уповноваженого органу, викладена в листі Державної казначейської служби України від 23.06.2014 р. № 23-08/817-14628.

 

У цьому листі, зокрема, зазначається, що розпорядники бюджетних коштів подають до відповідного органу Казначейства копії цих документів, роздруковані з веб-порталу Уповноваженого органу.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів вживає заходів з недопущення здійснення платежів з рахунка замовника згідно з узятим фінансовим зобов’язанням за договором про закупівлю згідно із Законом № 1197, у випадках:

 

1

відсутності або невідповідності встановленим законодавством вимогам необхідних документів, передбачених Законом № 1197

2

відміни процедури закупівлі

3

набрання законної сили рішенням суду про визнання результатів процедури закупівлі недійсними

4

на період призупинення процедури закупівлі

5

наявності відповідного рішення органу оскарження — Антимонопольного комітету України, відповідно до ст. 18 Закону № 1197

 

У разі виявлення порушень вимог законодавства у сфері закупівель органи ДКСУ повідомляють про такі випадки Уповноважений орган та орган оскарження.

Оформи подписку и читай все Подписаться на журнал
stop

Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(

Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!

Как отключить
App
Скачайте наше мобильное приложение Factor

© Factor.Media, 1995 -
Все права защищены

Использование материалов без согласования с редакцией запрещено

Ознакомиться с договором-офертой

Присоединяйтесь
Адрес
г. Харьков, 61002, ул. Сумская, 106а
Мы принимаем
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Мы используем cookie-файлы, чтобы сделать сайт максимально удобным для вас и анализировать использование наших продуктов и услуг, чтобы увеличить качество рекламных и маркетинговых активностей. Узнать больше о том, как мы используем эти файлы можно здесь.
Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше