Порядок відчуження об’єктів державної власності

Бюджетная бухгалтерия Июль, 2018/№ 28/1
В избранном В избранное
Печать
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2007 р. № 803*

* Із змінами і доповненнями, останні з яких внесено постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2018 р. № 460. — Прим. ред.

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає механізм та способи відчуження об’єктів державної власності.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

об’єкти державної власності (далі — майно) — матеріальні активи, які відповідно до законодавства визнаються основними фондами (засобами);

відчуження майна — передача права власності на майно юридичним чи фізичним особам за процедурами та у спосіб, що передбачені цим Порядком;

оцінка майна — процес визначення його вартості на дату оцінки, яка збігається з датою інвентаризації, за процедурою, встановленою нормативно-правовими актами з оцінки майна;

аукціон — спосіб продажу майна, за яким його власником стає покупець, що в ході торгів запропонував за нього найвищу ціну;

організатор аукціону — юридична особа, яка визначається на конкурентних засадах в установленому Фондом державного майна порядку;

початкова вартість продажу — визначена шляхом проведення незалежної оцінки вартість, з якої розпочинається продаж майна;

покупець — юридична або фізична особа, що стала переможцем аукціону;

організатор продажу нерухомого майна — Фонд державного майна;

ліцитатор — призначена організатором аукціону особа, що володіє технікою проведення торгів і веде аукціон в установленому порядку.

Інші терміни, які використовуються у цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному в актах законодавства, що регулюють питання правового режиму власності відповідного майна та питання управління майном, його оцінки та бухгалтерського обліку.

3. Дія цього Порядку поширюється на відчуження майна, що передано казенним підприємствам, державним комерційним підприємствам (їх об’єднанням), установам та організаціям; майна, переданого Національній та галузевим академіям наук у безстрокове безоплатне користування (далі — суб’єкти господарювання).

4. Відчуження майна здійснюється шляхом його продажу.

Відчуження майна може здійснюватися лише за умови врахування особливостей правового режиму окремого майна, наявності встановлених законодавчими актами обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном.

5. Дія цього Порядку не поширюється на відчуження:

1) цілісних майнових комплексів державних підприємств, їх структурних підрозділів;

2) індивідуально визначеного майна, що в установленому порядку включене до переліків об’єктів, які підлягають приватизації відповідно до законодавства з питань приватизації;

3) майна, на яке відповідно до законодавства встановлена заборона на відчуження;

4) майна, порядок відчуження якого визначається окремим законом;

5) майна, що не увійшло до статутного капіталу господарських товариств у процесі приватизації (корпоратизації), але перебуває на їх балансі, і відчуження якого здійснюється шляхом приватизації;

6) майна, переданого в оренду у складі цілісних майнових комплексів державних підприємств, організацій (їх структурних підрозділів);

7) об’єктів житлової нерухомості, право власності на які набуте Державною іпотечною установою з метою передачі у фінансовий лізинг громадянам України.

Прийняття рішення про відчуження майна

6. Відчуження майна здійснюється безпосередньо суб’єктом господарювання, на балансі якого перебуває таке майно, лише після надання на це згоди або дозволу (далі — згода) відповідного суб’єкта управління майном, який є представником власника і виконує його функції у межах, визначених законодавчими актами (далі — суб’єкт управління).

Рішення про надання згоди на відчуження нерухомого майна, а також повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання та рухомого складу залізничного транспорту приймається суб’єктами управління лише за погодженням з Фондом державного майна.

Рішення про надання згоди та погодження на відчуження майна приймається лише за таких умов:

відчуження майна не обмежує провадження суб’єктом господарювання виробничої та іншої діяльності та/або відповідно до економічних, технічних (або інших) показників подальше використання майна є неможливе та/або економічно недоцільне;

відчуження майна не впливає на цілісність майнового комплексу суб’єкта господарювання або його структурного підрозділу;

відчуження майна, що не зазначене у пункті 5 цього Порядку, та відповідає вимогам, визначеним в абзаці другому пункту 4 цього Порядку.

Відчуження майна, що перебуває на балансі суб’єкта управління, здійснюється за рішенням такого суб’єкта, крім нерухомого майна, а також повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання та рухомого складу залізничного транспорту, відчуження якого здійснюється лише за погодженням з Фондом державного майна.

Кабінет Міністрів України надає згоду на відчуження майна, зазначеного в абзаці другому цього пункту, суб’єктам господарювання, стосовно яких виконує функції з управління, на підставі узгоджених пропозицій Фонду державного майна та інших заінтересованих органів виконавчої влади, визначених Кабінетом Міністрів України.

Відчуження іншого майна суб’єктів господарювання, віднесених до сфери управління Кабінету Міністрів України, здійснюється такими суб’єктами на підставі згоди, наданої Фондом державного майна, відповідно до цього Порядку.

Фонд державного майна після опрацювання документів, поданих згідно з пунктом 7 цього Порядку, готує та подає Кабінетові Міністрів України пропозиції стосовно відчуження майна, зазначеного в абзаці восьмому цього пункту.

7. Для отримання згоди на відчуження майна суб’єкт господарювання подає разом із зверненням стосовно відчуження майна:

1) техніко-економічне обґрунтування доцільності відчуження майна та напрямів використання коштів (з обов’язковим визначенням впливу відчуження майна на цілісність майнового комплексу);

2) відомості про об’єкти основних фондів (засобів), які пропонуються до відчуження, за даними бухгалтерського обліку на дату оцінки згідно з додатком 1;

3) акт інвентаризації основних фондів (засобів), які пропонуються до відчуження, згідно з додатком 2;

4) акт технічного стану майна, складений на дату оцінки та затверджений керівником суб’єкта господарювання;

5) висновок про вартість майна, погоджений відповідно до абзацу шостого пункту 10 цього Порядку, та звіт про оцінку майна;

6) підпункт 6 пункту 7 виключено;

7) відомості про наявність обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном, яке пропонується до відчуження (разом з відповідними підтвердними документами);

8) протокол (виписка з протоколу) засідання комісії з приватизації (у разі її утворення) про надання згоди на відчуження майна;

9) за наявності заборгованості з виплати заробітної плати — відомості про загальну суму заборгованості із заробітної плати і графік погашення такої заборгованості, а також про наявність у підприємства заборгованості за податками і зборами (обов’язковими платежами) до бюджетів та державних цільових фондів;

10) пропозиції щодо організатора аукціону з продажу нерухомого майна.

У разі доцільності відчуження майна, зазначеного в абзаці другому пункту 6 цього Порядку, суб’єкт управління у 30-денний строк з дати надходження документів, зазначених у підпунктах 1 — 7 цього пункту, подає їх Фонду державного майна разом з інформацією суб’єкта управління стосовно впливу відчуження майна на цілісність майнового комплексу і провадження суб’єктом господарювання виробничої або іншої діяльності та пропозиціями щодо організатора аукціону з продажу нерухомого майна.

Строк подання документів, зазначених у підпунктах 2 — 5 цього пункту, суб’єкту управління, не може перевищувати двох місяців від дати оцінки.

У разі потреби суб’єкт управління, Фонд державного майна можуть затребувати додаткові документи, необхідні для прийняття рішення (технічні паспорти, суднові документи, витяги з реєстрів, висновки спеціалізованих організацій, договори (проекти договорів) тощо).

Вичерпний перелік додаткових документів надсилається суб’єкту господарювання у 10-денний строк з дати надходження документів, зазначених у підпунктах 1 — 9 цього пункту.

У разі виявлення в документах недоліків (наявність суперечностей та/або неповної чи неточної інформації про майно, яке пропонується до відчуження) суб’єкт управління або Фонд державного майна обов’язково пропонують суб’єктові господарювання усунути протягом 25 робочих днів такі недоліки і подати доопрацьовані документи, про що повідомляють йому листом у строки, що не перевищують строки прийняття рішення про надання згоди або погодження на відчуження майна.

Документи, що надійшли після доопрацювання, розглядаються суб’єктом управління або Фондом державного майна у строки, передбачені цим Порядком.

8. Рішення про надання чи відмову в наданні згоди на відчуження майна приймається протягом 10 робочих днів з дати надходження до суб’єкта управління документів, зазначених у пункті 7 цього Порядку, та відповідного погодження Фонду державного майна.

Фонд державного майна протягом 25 робочих днів з дати надходження зазначених документів у повному обсязі приймає рішення про погодження чи відмову в погодженні відчуження майна.

Фонд державного майна як організатор продажу нерухомого майна:

погоджує його відчуження та пропозицію щодо організатора аукціону, погоджену суб’єктом управління;

погоджує висновок про вартість такого майна та за зверненням суб’єкта управління забезпечує рецензування звіту про оцінку вартості такого майна;

визначає відповідність документів з оцінки такого майна вимогам законодавства;

погоджує протокол аукціону;

погоджує зміну умов продажу, включаючи початкову вартість, на повторному аукціоні.

Фонд державного майна відмовляє в погодженні пропозиції стосовно організатора аукціону в разі:

коли організатор аукціону відмовився або не може провести відповідний аукціон на умовах, визначених суб’єктом господарювання, про що він повідомив Фондові державного майна;

коли запропонована юридична особа не є організатором аукціону відповідно до цього Порядку;

наявності у Фонді державного майна документів, які підтверджують факт порушення запропонованим організатором аукціону вимог цього Порядку.

Рішення про надання згоди на відчуження майна приймається відповідним суб’єктом управління у формі розпорядчого акта, а про відмову в наданні такої згоди — у формі листа. Рішення про погодження чи відмову в погодженні відчуження майна, а також про надання згоди на відчуження майна, зазначеного в абзаці дев’ятому пункту 6 цього Порядку, надається Фондом державного майна у формі листа.

Рішення про відмову в наданні згоди або погодження на відчуження майна приймається у разі, коли:

майно, запропоноване до відчуження, не відповідає вимогам, установленим абзацами третім — шостим пункту 6 цього Порядку;

суб’єкт господарювання подав не в повному обсязі документи, передбачені цим Порядком, або не подав їх у встановлений цим Порядком строк, а також за наявності у документах суперечностей;

техніко-економічне обґрунтування доцільності відчуження майна не містить необхідних економічних та/або технічних розрахунків, що підтверджують необхідність відчуження майна (зокрема визначення впливу відчуження майна на цілісність майнового комплексу);

за результатами рецензування висновок про вартість майна не може бути погоджений;

суб’єктом оціночної діяльності та/або оцінювачами порушено вимоги законодавства під час оцінки майна;

суб’єктом управління не подано інформацію про вплив відчуження майна на цілісність майнового комплексу та провадження суб’єктом господарювання виробничої або іншої діяльності;

відповідно до вимог, установлених цим пунктом, пропозиції щодо організатора аукціону з продажу нерухомого майна не можуть бути погодженими.

9. У разі надання згоди та/або погодження на відчуження майна суб’єкти управління та Фонд державного майна можуть визначати спосіб та умови проведення продажу.

Оцінка майна, що пропонується до відчуження

10. Незалежна оцінка майна, що пропонується до відчуження, проводиться відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

Висновок про вартість майна, що пропонується до відчуження, погоджується відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1891, за умови, що звіт про оцінку такого майна за результатами рецензування класифікується за ознаками, наведеними в абзаці другому чи третьому пункту 67 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. № 1440.

Рецензування звітів про оцінку майна проводиться рецензентами, зазначеними у статті 13 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

Висновок про вартість майна, зазначеного в абзаці другому пункту 6 цього Порядку, а також майна, згода на відчуження якого надається Фондом державного майна, погоджується Фондом державного майна за умови дотримання вимог законодавства з питань оціночної діяльності.

Висновок про вартість майна, погоджений Фондом державного майна, видається разом з погодженням на відчуження майна відповідному суб’єктові управління.

Висновок про вартість іншого майна, яке пропонується до відчуження, за результатами рецензування, що відповідають визначеним в абзаці другому цього пункту умовам, погоджується державним органом приватизації за місцезнаходженням суб’єкта господарювання. Для погодження висновку про вартість такого майна суб’єкт господарювання подає державному органу приватизації разом із звітом про оцінку майна документи, зазначені в підпунктах 2 — 4 пункту 7 цього Порядку.

Погодження висновку про вартість майна, зазначеного в абзаці другому пункту 6 цього Порядку, здійснюється не пізніше шести місяців з дати оцінки майна. У разі перевищення цього строку проводиться оцінка майна на нову дату оцінки.

11. Початкова вартість продажу майна встановлюється на підставі погодженого висновку про вартість такого майна.

12. Після проведення оцінки майна суб’єкту господарювання забороняється вчиняти дії щодо об’єкта відчуження, які можуть призвести до зміни його вартості.

Погоджений висновок про вартість майна діє не більш як 12 місяців з дати його погодження.

Загальні вимоги щодо процедури відчуження майна

13. Відчуження майна здійснюється шляхом його продажу на аукціоні, який проводиться організатором аукціону.

14. Пункт 14 виключено.

15. Суб’єкти господарювання під час здійснення продажу на аукціоні подають юридичним особам, які визначені на конкурентних засадах в установленому Фондом державного майна порядку, документи, які підтверджують надання згоди на відчуження такого майна суб’єктом управління та погодження з Фондом державного майна.

16. Відчуження майна, що перебуває за кордоном (крім нерухомого майна закордонних дипломатичних установ, реалізація якого здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України) і реалізація якого в Україні неможлива чи недоцільна, здійснюється відповідно до цього Порядку з урахуванням вимог законодавства країн, на території яких перебуває майно, що підлягає відчуженню, а також збереження умов конкурентного продажу майна.

17. Пункт 17 виключено.

18. Кошти, що надійшли від продажу державного майна, спрямовуються відповідно до вимог законодавства, за наявності у підприємства заборгованості з виплати заробітної плати — у першу чергу на цільове погашення такої заборгованості, а також на погашення заборгованості за податками і зборами (обов’язковими платежами) до бюджетів та державних цільових фондів, пов’язаних із заробітною платою, та інших. Суб’єкти господарювання зобов’язані подати суб’єкту управління, Фонду державного майна протягом 30 календарних днів з моменту реалізації майна, звіт за результатами відчуження та використання зазначених коштів згідно з додатком 3.

Фонд державного майна на підставі отриманих звітів, зазначених в абзаці першому цього пункту, подає щокварталу Мінфіну зведену інформацію про результати відчуження нерухомого майна та використання коштів, що надійшли від продажу такого майна.

Підготовка до проведення аукціону

19. Підготовка до проведення продажу майна на аукціоні включає:

надання суб’єктом господарювання згоди на відчуження майна;

підготовку інформації про майно та умови його продажу;

проведення заходів щодо визначення потенційних покупців;

укладення договору з організатором аукціону.

20. Інформація про майно (об’єкт основних фондів (засобів), його частина або група об’єктів основних фондів (засобів), що підлягає продажу, повинна містити відомості про:

найменування та місцезнаходження майна;

майно (зокрема, технічні характеристики, рік випуску чи введення в експлуатацію);

кадастровий номер та розмір земельної ділянки, право на яку переходить у зв’язку з набуттям права власності на майно (для нерухомого майна);

початкову вартість продажу майна (без врахування податку на додану вартість);

суму реєстраційного внеску, розмір якого не може перевищувати розміру одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, та суму гарантійного внеску у розмірі 10 відсотків початкової вартості майна (без врахування податку на додану вартість), що повинні сплачуватися учасниками шляхом безготівкового перерахування з відкритих ними в банках рахунків;

номер рахунка організатора аукціону та реквізити банку, в якому відкрито рахунок для сплати реєстраційного та гарантійного внесків;

кінцевий строк прийняття заяви про участь в аукціоні;

час та місце ознайомлення з майном;

час та місце проведення аукціону;

адресу, номер телефону, час роботи служби з організації аукціону.

Інформація про майно може містити інші умови його продажу, зокрема відшкодування витрат, пов’язаних з продажем майна, порядок розрахунків за придбане майно.

21. Інформація про майно, що підлягає продажу на аукціоні, публікується не пізніше ніж за 15 робочих днів до дати проведення аукціону у друкованих засобах масової інформації.

Інформація про майно, зазначене в абзаці другому пункту 6 цього Порядку, публікується виключно у загальнодержавних друкованих засобах масової інформації.

22. Строк призначення аукціону не повинен перевищувати 11 місяців з дати погодження висновку про вартість майна.

23. Суб’єкт господарювання після надання згоди на продаж майна може розсилати потенційним покупцям інформаційне повідомлення про продаж майна із запрошенням до участі в аукціоні.

24. Аукціон припиняється і об’єкт знімається з аукціону на вимогу будь-кого з його учасників, суб’єкта управління, Фонду державного майна, якщо:

не виконано вимоги щодо змісту інформації, передбаченої пунктом 20 цього Порядку, та строку її опублікування;

не надано в установленому порядку погодження та/або згоди на відчуження об’єкта продажу;

не виконано вимоги суб’єкта управління щодо способу відчуження майна, зміни початкової вартості.

Умови участі покупців в аукціоні

25. Аукціон проводиться за наявності не менш як двох учасників.

26. Участь в аукціоні не можуть брати юридичні та фізичні особи, які не подали в установлений строк документів, необхідних для реєстрації як учасників, або перебувають у стані ліквідації (юридичні особи).

Юридична або фізична особа, що виявила намір зареєструватися як учасник аукціону, подає його організаторові:

заяву про участь в аукціоні згідно з додатком 4;

документи, що підтверджують сплату реєстраційного та гарантійного внесків;

документ банку, яким підтверджується відкриття рахунка, з якого були перераховані реєстраційний та гарантійний внески;

копію документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (копію паспорта — для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органові державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) (для громадян України);

витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення (для нерезидентів);

завірену копію установчих документів (для нерезидентів зазначені документи повинні бути легалізовані та перекладені українською мовою);

рішення уповноваженого органу юридичної особи, що виявила намір взяти участь в аукціоні, про участь в аукціоні та документи, які підтверджують повноваження такого органу;

нотаріально засвідчену копію свідоцтва про реєстрацію іноземною юридичною особою постійного представництва з правом провадження господарської діяльності на території України.

Під час подання заяви про участь в аукціоні пред’являється паспорт або інший документ, що посвідчує особу, яка подає заяву, а якщо така особа діє як представник іншої особи, — засвідчене в установленому порядку відповідне доручення.

Організатор аукціону відмовляє в реєстрації заяви, якщо:

заява про участь в аукціоні містить виправлення, подана не за встановленою формою або після закінчення кінцевого строку її подання;

відсутні або подані не в повному обсязі документи, передбачені абзацами третім — одинадцятим цього пункту;

рішення про участь юридичної особи в аукціоні прийнято не уповноваженим на такі дії органом;

юридична особа перебуває у стані ліквідації.

Організатор аукціону письмово повідомляє протягом трьох робочих днів з дати подання заяви та документів заявникові про реєстрацію як учасника аукціону або відмову у такій реєстрації.

До початку аукціону його організатор вносить до книги реєстрації учасників аукціону із зазначенням порядкового номера такі відомості:

для фізичних осіб, що є:

— громадянами України, — прізвище, ім’я та по батькові, адреса (місце проживання) і реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та номер паспорта — для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органові державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);

— іноземцями, особами без громадянства, — прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), адреса (місце проживання за межами України);

для юридичних осіб, що є:

— резидентами — найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код відповідно до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

— нерезидентами — найменування, місцезнаходження юридичної особи та найменування країни, в якій зареєстрована така особа.

27. Відомості про учасників аукціону заносяться до книги реєстрації окремо щодо кожного об’єкта та не підлягають розголошенню до визначення переможця.

28. Кінцевий строк прийняття заяв про участь в аукціоні — три робочих дні до початку його проведення.

Проведення аукціону

29. Аукціон проводиться організатором аукціону на підставі договору із суб’єктом господарювання. У договорі передбачаються:

строк проведення аукціону;

початкова вартість об’єкта продажу;

розмір і порядок виплати винагороди організатору аукціону;

взаємні зобов’язання, умови розірвання договору та відповідальність сторін;

інші умови.

Для проведення аукціону суб’єкт господарювання подає його організаторові:

документи, які підтверджують надання згоди на відчуження майна суб’єктом управління та погодження з Фондом державного майна;

інформацію про майно та умови його продажу;

пропозиції щодо строку проведення аукціону.

30. Для участі в аукціоні учасники одержують відповідні картки із зазначенням номера учасника, найменування об’єкта (об’єктів), продаж якого здійснюється.

На аукціоні можуть бути присутні представники суб’єктів управління і державних органів приватизації (безоплатно) та інші особи (за плату, яка дорівнює сумі реєстраційного внеску).

31. Аукціон проводиться безпосередньо ліцитатором.

До початку торгів ліцитатор повідомляє про майно та умови його продажу.

Початком торгів вважається момент оголошення початкової вартості майна.

Якщо запропонована учасником аукціону ціна перевищує запропоновану ліцитатором, ліцитатор називає номер учасника і запропоновану ним ціну.

Кожна наступна ціна, запропонована учасниками на аукціоні, повинна перевищувати попередню не менш як на 10 відсотків початкової вартості майна.

Якщо протягом трьох хвилин після оголошення ціни не пропонується наступна ціна, ліцитатор одночасно з ударом молотка оголошує переможцем аукціону учасника, що запропонував найвищу ціну.

32. Пункт 32 виключено.

33. Під час аукціону ведеться протокол, до якого заносяться початкова вартість продажу об’єкта, пропозиції учасників аукціону, відомості про учасників аукціону, результат торгів (ціна продажу, відомості про фізичну або юридичну особу, що одержала право на придбання об’єкта).

Протокол підписується ліцитатором та переможцем аукціону (його представником).

Організатор аукціону надсилає протягом трьох робочих днів після проведення аукціону протокол суб’єкту господарювання, на балансі якого перебуває майно. Суб’єкт господарювання протягом 10 робочих днів з дати надходження протоколу затверджує його, в разі порушення порядку проведення аукціону надсилає обґрунтовану відмову в такому затвердженні. Копії затвердженого протоколу чи рішення про відмову в його затвердженні подаються переможцю та організаторові аукціону.

Протокол аукціону з продажу нерухомого майна затверджується суб’єктом господарювання за умови його додаткового погодження з державним органом приватизації за місцезнаходженням суб’єкта господарювання. Погодження протоколу здійснюється шляхом засвідчення підписом керівника державного органу приватизації (уповноваженої на це особи) та скріплення печаткою.

Для погодження протоколу аукціону з продажу нерухомого майна суб’єкт господарювання подає у дводенний строк з дати надходження протоколу державному органові приватизації разом з протоколом завірені копії розпорядчого акта, яким була надана згода на відчуження майна, договору з організатором аукціону, публікації інформації про майно, що підлягає продажу, в друкованому засобі масової інформації.

Державний орган приватизації погоджує протягом п’яти робочих днів з дати надходження копій зазначених документів протокол аукціону, а в разі порушення порядку проведення аукціону надсилає обґрунтовану відмову в такому погодженні.

Якщо аукціон не відбувся, організатор аукціону протягом п’яти робочих днів з дати призначення аукціону письмово повідомляє про це суб’єктові господарювання.

Організатор аукціону перераховує гарантійний внесок учасника, який став переможцем аукціону, на рахунок такого учасника протягом 10 робочих днів після отримання нотаріально засвідченої копії договору купівлі-продажу майна.

Учасникам, що не перемогли в аукціоні, гарантійні внески повертаються протягом 10 робочих днів з дати затвердження протоколу аукціону.

Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу чи договору купівлі-продажу або не з’явився для його підписання протягом 30 днів з дати затвердження протоколу, позбавляється права на подальшу участь у придбанні такого майна. Сплачений такою особою гарантійний внесок не повертається і використовується відповідно до умов договору, укладеного суб’єктом господарювання з організатором аукціону.

У разі коли учасник (його представник) не з’явився на аукціон, сплачений ним гарантійний внесок не повертається і використовується відповідно до умов договору, укладеного суб’єктом господарювання з організатором аукціону.

Сплачені реєстраційні внески не підлягають поверненню.

34. Аукціон вважається таким, що не відбувся, у разі:

відсутності учасників або наявності тільки одного учасника;

порушення умов проведення аукціону відповідно до пункту 24 цього Порядку;

коли протягом трьох хвилин після оголошення початкової вартості майна жоден з учасників не запропонував ціну, вищу за оголошену ліцитатором;

коли договір купівлі-продажу не було укладено протягом 30 календарних днів з дати затвердження протоколу аукціону.

Проведення конкурсу*

* Пункти 35 — 43 виключено. — Прим. ред.

Розрахунки за придбане майно

44. Керівник суб’єкта господарювання, на балансі якого перебуває об’єкт продажу, забезпечує збереження зазначеного майна до набуття покупцем права власності на придбаний об’єкт.

45. Протокол, затверджений та погоджений відповідно до вимог пункту 33 цього Порядку, є підставою для укладення протягом 30 календарних днів з дати його затвердження договору купівлі-продажу між переможцем аукціону та суб’єктом господарювання. У договорі зазначаються:

1) відомості про суб’єкта господарювання та покупця;

2) найменування об’єкта і його технічна характеристика;

3) ціна продажу об’єкта на аукціоні;

4) взаємні зобов’язання суб’єкта господарювання і покупця;

5) момент передачі об’єкта продажу покупцю (після сплати коштів у повному обсязі за придбане майно);

6) номери поточних рахунків;

7) найменування і адреси банківських установ;

8) порядок розрахунків за придбане майно;

9) підпункт 9 пункту 45 виключено;

91) кадастровий номер та розмір земельної ділянки, право на яку переходить у зв’язку з набуттям права власності на майно (для нерухомого майна);

10) інші умови, передбачені законодавством.

До договору купівлі-продажу додається затверджений протокол аукціону.

46. Договір купівлі-продажу є підставою для внесення коштів до банківської установи як оплати за придбане майно.

Покупець зобов’язаний оплатити придбане майно протягом 30 календарних днів з дати підписання договору купівлі-продажу. Строк оплати може бути продовжено суб’єктом господарювання ще на 30 календарних днів за умови сплати не менш як 50 відсотків ціни продажу об’єкта.

Суб’єкт господарювання здійснює у встановленому порядку передачу майна покупцю тільки після сплати ним коштів у повному обсязі за придбане майно шляхом укладення акта приймання-передачі.

Суб’єкт господарювання у 10-денний строк після передачі майна подає суб’єкту управління відомості про факт передачі. Суб’єкт управління забезпечує передачу відомостей про факт передачі майна до Єдиного реєстру об’єктів державної власності.

47. У разі коли майно не продано, суб’єкт господарювання, на балансі якого перебуває об’єкт продажу, може прийняти рішення про повторний його продаж.

У разі повторного проведення аукціону можлива зміна умов продажу, включаючи початкову вартість. У цьому разі початкову вартість продажу може бути зменшено не більш як на 30 відсотків за погодженням із суб’єктом управління.

Зміна умов продажу, включаючи початкову вартість, у разі повторного продажу на аукціоні майна, визначеного в абзаці другому пункту 6 цього Порядку, додатково погоджується з Фондом державного майна у порядку, встановленому Фондом державного майна та Мінекономіки.

Повторний аукціон проводиться за наявності не менш як одного учасника.

За наявності лише одного учасника об’єкт може бути продано за початковою вартістю.

Повторний аукціон проводиться відповідно до цього Порядку. У повторному аукціоні не може брати участь переможець попереднього аукціону, якщо ним не виконані умови договору купівлі-продажу.

Прикінцеві положення

48. Керівник суб’єкта господарювання забезпечує згідно із законодавством цільове використання коштів, отриманих від реалізації майна, подання суб’єкту управління та Фонду державного майна достовірної інформації, передбаченої цим Порядком.

49. Суб’єкти управління забезпечують у межах своїх повноважень та відповідно до законодавства здійснення контролю за використанням коштів, що надійшли від продажу майна, та за дотриманням порядку відчуження майна.

50. Рішення про надання згоди суб’єктом управління на відчуження майна дійсне до закінчення строку дії погодженого висновку про вартість такого майна.

51. Спори, що виникають у процесі відчуження майна відповідно до цього Порядку, розв’язуються у порядку, передбаченому законодавством.

Оформи подписку и читай все Подписаться на журнал

Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(

Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!

Как отключить
App
Скачайте наше мобильное приложение Factor

© Factor.Media, 1995 -
Все права защищены

Использование материалов без согласования с редакцией запрещено

Ознакомиться с договором-офертой

Присоединяйтесь
Адрес
г. Харьков, 61002, ул. Сумская, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Мы используем cookie-файлы, чтобы сделать сайт максимально удобным для вас и анализировать использование наших продуктов и услуг, чтобы увеличить качество рекламных и маркетинговых активностей. Узнать больше о том, как мы используем эти файлы можно здесь.
Спасибо, что читаете сайт Factor Войдите и читайте дальше бесплатно