Щодо складання фінансової звітності суб’єктами державного сектору

Министерство финансов Украины
Печать
Лист від 28.03.2017 р. № 35220-06-5/8303

Склад, форми, принципи підготовки та подання фінансової звітності в державному секторі, загальні вимоги до визнання і розкриття її елементів визначені Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2009 р. № 1541, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.01.2010 р. за № 103/17398 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24.12.2010 р. № 1629) із змінами (далі — НП(С)БОДС 101).

Квартальна фінансова звітність складається з балансу (форма № 1-дс) та звіту про фінансові результати (форма № 2-дс).

Порядок розкриття інформації за статтями фінансової звітності розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів визначається Порядком заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 28.02.2017 № 307, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.03.2017 р. за № 384/30252.

Баланс відображає узагальнені показники активів, зобов’язань і власного капіталу суб’єкта державного сектору, отримані на підставі звірених даних бухгалтерського обліку, станом на початок звітного року та на кінець звітного періоду.

Ураховуючи, що НП(С)БОДС 136 «Біологічні активи» не набрав чинності, рядки 1040, 1041, 1042, 1090 балансу не заповнюються.

Підсумок балансу на початок звітного року повинен відповідати підсумку балансу на кінець 2016 року.

Звіт про фінансові результати відображає інформацію про доходи, витрати і фінансові результати діяльності суб’єкта державного сектору.

При заповненні звіту про фінансові результати слід користуватися класифікацією доходів бюджету та функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 р. № 11 «Про бюджетну класифікацію».

За статтями розділу I звіту про фінансові результати наводяться суми нарахованих доходів та визнаних витрат, відображені на відповідних субрахунках бухгалтерського обліку. У статті «Бюджетні асигнування» відображаються доходи, що отримані за рахунок бюджетних асигнувань на виконання суб’єктом державного сектору своїх повноважень, визначених законодавством, або утримання апарату (крім асигнувань капітального характеру, які обліковуються у складі цільового фінансування).

У розділі III звіту про фінансові результати відображається інформація про виконання бюджету (кошторису) у розрізі класифікації доходів бюджету та економічної класифікації видатків і кредитування бюджету, яка накопичується в аналітичному обліку суб’єктів державного сектору за відповідними кодами класифікації доходів, видатків та кредитування. У статті «Бюджетні асигнування» наводиться інформація про повноваження суб’єкта державного сектору, надані відповідно до бюджетного призначення, на взяття бюджетного зобов’язання та здійснення платежів, яке має кількісні, часові та цільові обмеження (включаючи асигнування капітального характеру).

У розділі III звіту про фінансові результати планові показники за статтею «Бюджетні асигнування» за загальним та спеціальним фондами бюджету включають суми асигнувань відповідно загального та спеціального фондів бюджету за звітний період (квартал, півріччя, 9 місяців, рік) наростаючим підсумком з початку звітного року. За статтею «Власні надходження бюджетних установ» наводяться планові показники надходження коштів, затверджені кошторисом на рік, та планові показники з урахуванням змін. За статтею «Витрати» планові показники виконання кошторису наводяться в такому ж порядку.

Фактична сума виконання кошторису містить інформацію про суми надходжень до загального та спеціального фондів бюджету з початку звітного року за відповідними кодами бюджетної класифікації доходів та суми проведених з початку звітного року касових видатків загального та спеціального фондів бюджету.

У розділах I, II, IV звіту про фінансові результати у квартальній та річній фінансовій звітності за 2017 рік інформація за статтями доходів і витрат за аналогічний період попереднього року не наводиться.

Звіряння показників форм квартальної фінансової звітності з показниками бюджетної звітності не здійснюється.

Елементи квартальної фінансової звітності розкриваються у пояснювальній записці. Інформація про суб’єкт державного сектору, яка підлягає розкриттю у фінансовій звітності, обрану облікову політику та додатковий аналіз статей фінансової звітності, необхідний для забезпечення її зрозумілості, наводиться відповідно до вимог розділу XI НП(С)БОДС 101.

Консолідована фінансова звітність складається за формами, визначеними НП(С)БОДС 101, шляхом впорядкованого додавання показників фінансової звітності контрольованих суб’єктів державного сектору до аналогічних показників фінансової звітності контролюючого суб’єкта державного сектору відповідно до вимог, визначених пунктом 3 розділу II Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 102 «Консолідована фінансова звітність», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2010 р. № 1629, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.01.2011 р. за № 87/18825.

Головні розпорядники бюджетних коштів до зведеної річної фінансової звітності окремо подають зведену фінансову звітність розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, що знаходяться на тимчасово окупованій території.

У фінансовій звітності інформація про активи, до яких неможливо забезпечити безпечний та безперешкодний доступ, та зобов’язання і власний капітал, які не можуть бути документально підтверджені у зв’язку з відсутністю доступу до відповідних первинних документів та регістрів бухгалтерського обліку, відображається за даними бухгалтерського обліку.

Зокрема, для відображення таких даних в активі і пасиві балансу на початок звітного періоду суб’єктом державного сектору створюється комісія, якою може бути підтверджено достовірність інформації, на основі даних бухгалтерського обліку, наявних первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, а у разі їх відсутності — інших документів (інформації), визнаних достатніми для ідентифікації майна та встановлення його належності та розрахунків.

Суб’єкти державного сектору, майно яких розміщене на тимчасово окупованій території та/або на території проведення антитерористичної операції, зобов’язані провести інвентаризацію зазначеного майна станом на перше число місяця, що настає за місяцем, в якому виникла можливість доступу до активів, первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, та відобразити результати інвентаризації у бухгалтерському обліку за відповідний звітний період.

З метою належного застосування суб’єктами державного сектору Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 р. № 1203, який запроваджений з 01.01.2017 р., пропонуються рекомендації щодо співставлення статей балансу і субрахунків бухгалтерського обліку розпорядників бюджетних коштів, що додаються.

Державний секретар Є. Капінус

Додаток

Рекомендації щодо співставлення статей балансу і субрахунків бухгалтерського обліку розпорядників бюджетних коштів

АКТИВ

Код рядка

Рахунки Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі

1

2

3

I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ

Основні засоби

1000

10 «Основні засоби» (крім інвестиційної нерухомості) - 1411 «Знос основних засобів» + 11 «Інші необоротні матеріальні активи» - 1412 «Знос інших необоротних матеріальних активів»

первісна вартість

1001

10 «Основні засоби» (крім інвестиційної нерухомості) + 11 «Інші необоротні матеріальні активи»

знос

1002

1411 «Знос основних засобів» + 1412 «Знос інших необоротних матеріальних активів»

Інвестиційна нерухомість

1010

1010 «Інвестиційна нерухомість» - 1414 «Знос інвестиційної нерухомості»

первісна вартість

1011

1010 «Інвестиційна нерухомість»

знос

1012

1414 «Знос інвестиційної нерухомості»

Нематеріальні активи

1020

12 «Нематеріальні активи» - 1413 «Накопичена амортизація нематеріальних активів»

первісна вартість

1021

12 «Нематеріальні активи»

накопичена амортизація

1022

1413 «Накопичена амортизація нематеріальних активів»

Незавершені капітальні інвестиції

1030

13 «Капітальні інвестиції»

Довгострокові біологічні активи

1040

1711 «Довгострокові біологічні активи рослинництва» + 1712 «Довгострокові біологічні активи тваринництва» - 1415 «Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів»

первісна вартість

1041

1711 «Довгострокові біологічні активи рослинництва» + 1712 «Довгострокові біологічні активи тваринництва»

знос

1042

1415 «Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів»

Запаси

1050

15 «Виробничі запаси» + 1812 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» + 1811 «Готова продукція» + 1814 «Державні матеріальні резерви та запаси» + 1815 «Активи для розподілу, передачі, продажу» + 1816 «Інші нефінансові активи «

Виробництво

1060

16 «Виробництво»

Поточні біологічні активи

1090

1713 «Поточні біологічні активи рослинництва» + 1714 «Поточні біологічні активи тваринництва»

Усього за розділом I

1095

II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ

Довгострокова дебіторська заборгованість

1100

2011 «Довгострокова дебіторська заборгованість за операціями з оренди» + 2012 «Довгострокові кредити, надані з бюджету державного цільового фонду» + 2013 «Інша довгострокова дебіторська заборгованість»

Довгострокові фінансові інвестиції

1110

2511 «Придбані акції» + 2512 «Довгострокові фінансові інвестиції в цінні папери, крім акцій» + 2513 «Довгострокові фінансові інвестиції в капітал підприємств» + 2514 «Довгострокові векселі одержані»

Поточна дебіторська заборгованість:

за розрахунками з бюджетом

1120

2110 «Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом»

за розрахунками за товари, роботи, послуги

1125

2111 «Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги»

за наданими кредитами

1030

2112 «Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими розпорядниками бюджетних коштів»

за виданими авансами

1135

2113 «Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги» + 2116 «Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами»

за розрахунками із соціального страхування

1140

2114 «Дебіторська заборгованість за розрахунками із соціального страхування»

за внутрішніми розрахунками

1145

2711 «Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками»

інша поточна дебіторська заборгованість

1150

2115 «Розрахунки з відшкодування завданих збитків» + 2117 «Інша поточна дебіторська заборгованість» + 2118 «Розрахунки із спільної діяльності» + 6414 «Розрахунки за спеціальними видами платежів»

Поточні фінансові інвестиції

1155

2611 «Поточні фінансові інвестиції в цінні папери» + 2612 «Короткострокові векселі одержані»

Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів в:

національній валюті, у тому числі в:

1160

рядок 1161 + рядок 1162 + рядок 1163

касі

1161

2211 «Готівка у національній валюті» + 2213 «Грошові документи у національній валюті»

казначействі

1162

2215 «Грошові кошти в дорозі у національній валюті» + 2313 «Реєстраційні рахунки» + 2314 «Інші рахунки в Казначействі» + 2315 «Рахунки для обліку депозитних сум»

установах банків

1163

2215 «Грошові кошти в дорозі у національній валюті» + 2311 «Поточні рахунки в банку» + 2312 «Інші поточні рахунки в банку» + 2315 «Рахунки для обліку депозитних сум»

іноземній валюті

1165

2212 «Готівка в іноземній валюті» + 2214 «Грошові документи в іноземній валюті» + 2216 «Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті» + 2311 «Поточні рахунки в банку» (в частині іноземної валюти) + 2315 «Рахунки для обліку депозитних сум» (в частині іноземної валюти)

Кошти бюджетів та інших клієнтів на:

єдиному казначейському рахунку

1170

рахунках в установах банків, у тому числі:

1175

у національній валюті

1176

в іноземній валюті

1177

Інші фінансові активи

1180

2515 «Інші фінансові активи розпорядників бюджетних коштів» + 2613 «Інші фінансові активи розпорядників бюджетних коштів»

Усього за розділом II

1195

III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

1200

2911 «Витрати майбутніх періодів розпорядників бюджетних коштів»

БАЛАНС

1300

ПАСИВ

Код рядка

Рахунки Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі

1

2

3

I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Внесений капітал

1400

5111 «Внесений капітал розпорядникам бюджетних коштів»

Капітал у дооцінках

1410

5311 «Дооцінка (уцінка) необоротних активів» + 5312 «Дооцінка (уцінка) інших активів»

Фінансовий результат

1420

5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду» + 5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису»

Капітал у підприємства

1430

5211 «Капітал у підприємствах у формі акцій» + 5212 «Капітал у підприємствах в іншій формі участі у капіталі» + 5213 «Капітал у частках (паях)»

Резерви

1440

Цільове фінансування

1450

5411 «Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів»

Усього за розділом I

1495

II. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Довгострокові зобов’язання:

за цінними паперами

1500

6014 «Зобов’язання за довгостроковими цінними паперами»

за кредитами

1510

6011 «Довгострокові кредити банків» + 6012 «Відстрочені довгострокові кредити банків» + 6013 «Інші довгострокові позики»

інші довгострокові зобов’язання

1520

6015 «Довгострокові зобов’язання за операціями з оренди» + 6016 «Інші довгострокові фінансові зобов’язання»

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

1530

6111 «Поточна заборгованість за довгостроковими кредитами» + 6112 «Поточна заборгованість за зобов’язаннями за довгостроковими цінними паперами» + 6113 «Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зобов’язаннями»

Поточні зобов’язання:

за платежами до бюджету

1540

6311 «Розрахунки з бюджетом за податками і зборами» + 6312 «Інші розрахунки з бюджетом»

за розрахунками за товари, роботи, послуги

1545

6211 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

за кредитами

1550

6114 «Короткострокові кредити банків» + 6115 «Відстрочені короткострокові кредити банків» + 6116 «Короткострокові позики» + 6117 «Інші короткострокові фінансові зобов’язання»

за одержаними авансами

1555

6212 «Розрахунки із замовниками за роботи і послуги» + 6213 «Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи» + 6214 «Розрахунки за одержаними авансами»

за розрахунками з оплати праці

1560

651 «Розрахунки з оплати праці розпорядників бюджетних коштів»

за розрахунками із соціального страхування

1565

6313 «Розрахунки із загальнообов’язкового державного соціального страхування» + 6416 «Розрахунки за страхуванням»

за внутрішніми розрахунками

1570

6611 «Зобов’язання за внутрішніми розрахунками розпорядників бюджетних коштів»

інші поточні зобов’язання

1575

6411 «Поточні зобов’язання за цінними паперами» + 6412 «Розрахунки з депонентами» + 6413 «Розрахунки за депозитними сумами» + 6414 «Розрахунки за спеціальними видами платежів» + 6415 «Розрахунки з іншими кредиторами» + 6417 «Розрахунки за зобов’язаннями зі спільної діяльності»

Усього за розділом II

1595

III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1600

6711 «Довгострокові забезпечення майбутніх витрат і платежів» + 6712 «Поточні забезпечення майбутніх витрат і платежів»

IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

1700

6911 «Доходи майбутніх періодів»

БАЛАНС

1800

App
Скачайте наше мобильное приложение Factor

© Factor.Media, 1995 -
Все права защищены

Использование материалов без согласования с редакцией запрещено

Ознакомиться с договором-офертой

Присоединяйтесь
Адрес
г. Харьков, 61002, ул. Сумская, 106а
Мы принимаем
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Мы используем cookie-файлы, чтобы сделать сайт максимально удобным для вас и анализировать использование наших продуктов и услуг, чтобы увеличить качество рекламных и маркетинговых активностей. Узнать больше о том, как мы используем эти файлы можно здесь.

Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше