Нормативний акт Положение (стандарт) бухгалтерского учета 25 «Финансовый отчет субъекта малого предпринимательства»

Додаток 2 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»

Печать
Автор : Министерство финансов Украины

СПРОЩЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб’єкта малого підприємництва

 

 

КОДИ

 

 

01

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата (рік, місяць, число) __________________________________

Підприємство __________________________________________

за ЄДРПОУ 

Територія ______________________________________________

за КОАТУУ 

Організаційно-правова форма господарювання ______________

за КОПФГ 

Орган державного управління ____________________________

за KОДУ 

Вид економічної діяльності _______________________________

за КВЕД 

Середня кількість працівників _____________________________

 

Одиниця виміру: тис. грн._________________________________

 

Адреса, телефон _________________________________________

1. Баланс
на ____________ 20__ р.

 

Форма № 1-мc 

Код за ДКУД 

1801006

 

Актив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

Основні засоби:

1010

 

 

первісна вартість

1011

 

 

знос

1012

( )

( )

Інші необоротні активи

1090

 

 

Усього за розділом I

1095

 

 

II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси

1100

 

 

Поточна дебіторська заборгованість

1155

 

 

Гроші та їх еквіваленти

1165

 

 

Інші оборотні активи

1190

 

 

Усього за розділом II

1195

 

 

Баланс

1300

 

 

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

 

 

 

Капітал

1400

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

 

 

Усього за розділом I

1495

 

 

II. Довгострокові зобов’язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

 

 

III. Поточні зобов’язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

 

 

Поточна кредиторська заборгованість за:
товари, роботи, послуги

1615

 

 

розрахунками з бюджетом

1620

 

 

розрахунками зі страхування

1625

 

 

розрахунками з оплати праці

1630

 

 

Інші поточні зобов’язання

1690

 

 

Усього за розділом III

1695

 

 

Баланс

1900

 

 

2. Звіт про фінансові результати
за ____________ 20__ р.

 

Форма № 2-мc 

Код за ДКУД 

1801006

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

 

 

Інші доходи

2160

 

 

Разом доходи (2000 + 2160)

2280

 

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( )

( )

Інші витрати

2165

( )

( )

Разом витрати (2050 + 2165)

2285

 

 

Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)

2290

 

 

Податок на прибуток

2300

( )

( )

Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування

2310

 

 

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310)

2350

 

 

Керівник

_________
(підпис)

_________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_________
(підпис)

_________________
(ініціали, прізвище)

Реклама
App
Скачайте наше мобильное приложение Factor

© Factor.Media, 1995 -
Все права защищены

Использование материалов без согласования с редакцией запрещено

Ознакомиться с договором-офертой

Присоединяйтесь
Адрес
г. Харьков, 61002, ул. Сумская, 106а
Мы принимаем
ic-privat ic-visa ic-visa

Мы используем cookie-файлы, чтобы сделать сайт максимально удобным для вас и анализировать использование наших продуктов и услуг, чтобы увеличить качество рекламных и маркетинговых активностей. Узнать больше о том, как мы используем эти файлы можно здесь.

Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше