Темы статей
Выбрать темы статей
Сортировать по темам

Закрываем «висящее» предприятие: выбираем альтернативу

Карпова Влада
Бухгалтерская неделя Сентябрь, 2014/№ 37
Печать
Недавно читатель задал нам вопрос, который интересен сейчас многим. Ситуация следующая. Директор является единственным учредителем двух ЧП. Одно ЧП более трех лет не ведет хоздеятельности, нет основных средств и запасов. Директор принял решение о закрытии недействующего ЧП и рассматривает два варианта: добровольная ликвидация или присоединение. В связи с этим возник вопрос: какой вариант выбрать? Давайте разберемся вместе.

Вариант 1: ликвидация

В этом варианте недействующее ЧП ликвидируется. Действия по ликвидации следующие.

Шаг 1. Собственник принимает решение о ликвидации юрлица. В ЧП с одним учредителем достаточно решения учредителя (ч. 2 ст. 135 ХКУ), в ООО такое решение принимают на общем собрании учредителей и оформляют протоколом (п. 8 ч. 4 ст. 145 ГКУ, ст. 59, 60 Закона № 1576). Эти документы в обязательном порядке составляют на украинском языке, иначе госрегистратор их вернет (ч. 7 ст. 34 Закона № 755).

Нюанс: в этом же документе можно назначить лиц, входящих в ликвидационную комиссию. Законодательство не выдвигает каких-либо требований к составу такой комиссии*, обычно в нее входят 3 человека в составе директора, главного бухгалтера и другого лица. Функции ликвидатора может выполнять и одно лицо.

* Это подтверждает и Минюст в разъяснении на официальном сайте министерства по адресу: http://www.minjust.gov.ua/4881

Ликвидационная комиссия или ликвидатор получают соответствующие права с момента их назначения (ч. 4 ст. 105 ГКУ).

Примерный образец распоряжения о ликвидации для ЧП приведен ниже.

 

Рішення № 1
Засновника Приватного підприємства «Оптима»

м. Харків «08»  вересня 2014 р.

Я, Луговий Олександр Сергійович, прийняв рішення про припинення Приватного підприємства «Оптима», юридична адреса: м. Харків, вул. Ньютона, 129, ідентифікаційний код юридичної особи — 12525623, як юридичної особи шляхом його ліквідації у добровільному порядку, відповідно до чинного законодавства України, у зв’язку з незадовільним станом надходження фінансових потоків від здійснення господарських операцій, складним становищем на відповідному ринку товарів та послуг.

Я прийняв рішення назначити ліквідатором директора Приватного підприємства «Оптима» Лугового О. С., який проживає (зареєстрований) за адресою: м. Харків, пр. Героїв Сталінграду, 89, ідентифікаційний номер — 2592356789, паспорт серії ММ 639391, виданий Комінтернівським РВХМУ УМВСУ в Харківській області 01.10.2001 р.

Наказую:

1. Наділити ліквідатора повноваженнями керівника (директора) Приватного підприємства відповідно до установчих документів Приватного підприємства та чинного законодавства України.

2. Визначити, що рішення в ліквідаційній процедурі приймаються ліквідатором одноособово з усіх питань.

3. Затвердити порядок проведення ліквідаційної процедури Приватного підприємства, який передбачає такі заходи:

• звернутися протягом 3-х днів з моменту прийняття цього рішення до органу, який здійснив державну реєстрацію Приватного підприємства з повідомленням про припинення Приватного підприємства шляхом ліквідації;

• організувати комплекс робіт щодо звільнення працівників Приватного підприємства у зв’язку з ліквідацією;

• виявити кредиторів та направити їм відповідні листи з пропозицією заявити свої вимоги до Приватного підприємства протягом двох місяців з моменту опублікування державним реєстратором оголошення про припинення Приватного підприємства шляхом ліквідації у відповідному друкованому виданні;

• закрити в банківських установах поточні рахунки, які не будуть використовуватись у процедурі ліквідації Приватного підприємства;

• провести інвентаризацію та оцінку майна Приватного підприємства;

• стягнути дебіторську заборгованість Приватного підприємства;

• скласти та затвердити за результатами виявлення кредиторів проміжний ліквідаційний баланс Приватного підприємства;

• провести розрахунки з кредиторами Приватного підприємства за виключенням кредиторів четвертої черги, виплати яким здійснюються не раніше ніж через місяць з моменту затвердження проміжного ліквідаційного балансу Товариства;

• продати майно Приватного підприємства у випадку недостатності грошових коштів для проведення розрахунків з кредиторами Товариства;

• скласти та затвердити ліквідаційний баланс Приватного підприємства;

• закрити поточний банківський рахунок;

• повернути торговельні патенти, ліцензії, зняти з обліку реєстратори розрахункових операцій;

• передати документацію, що підлягає довгостроковому зберіганню, до відповідної архівної установи;

• внести до Єдиного державного реєстру запис щодо припинення Приватного підприємства шляхом ліквідації та організувати публікацію відповідного оголошення;

• вчинити інші заходи, направлені на ліквідацію Приватного підприємства як юридичної особи.

Встановити тримісячний строк для проведення ліквідаційної процедури Приватного підприємства, який може бути збільшений за відповідним рішенням засновника, у випадку виникнення певних непередбачуваних обставин.

4. Уповноважити ліквідатора Приватного підприємства «Оптима» Лугового О. С. організувати виконання прийнятих рішень щодо ліквідації Приватного підприємства.

Всі рішення, що прийняті, набирають чинності негайно після підписання цього рішення.

 

Засновник Приватного підприємства «Оптима»

Луговий О. С., особисто /Луговий/____________________

Пример распоряжения о ликвидации ЧП

 

Шаг 2. Оригинал или нотариально засвидетельствованную копию решения учредителей заявитель подает госрегистратору по месту регистрации юрлица* для внесения в Единый госреестр записи о решении относительно прекращения юрлица. Известить госрегистратора нужно в течение 3-х рабочих дней с даты принятия решения о ликвидации (ч. 1 ст. 105 ГКУ), которые отсчитываются со следующего рабочего дня после принятия решения.

* Адреса и телефоны ГРСУ можно узнать на официальном сайте данной службы по адресу: www.drsu.gov.ua/show/11245.

Госрегистратор в день поступления этих документов вносит в Единый госреестр запись о решении учредителей (участников) юридического лица о прекращении юрлица (запись «в стані припинення»). Регистрационный сбор за внесение таких сведений не уплачивается.

В этот же день госрегистратор уведомляет органы статистики, ГФСУ, ПФУ о внесении такой записи. Далее госрегистратор публикует в течение 10 рабочих дней с даты внесения соответствующих сведений в Единый госреестр уведомление о внесении данной записи в издании «Бюлетень державної реєстрації» (см. письмо ГРСУ от 16.01.12 г. № 36-7-25-12). Эти сведения публикуются бесплатно (ч. 5 ст. 22 Закона № 755).

Не позднее следующего рабочего дня после получения упомянутых документов госрегистратор вносит в Единый госреестр запись о назначении ликвидационной комиссии (ч. 6 ст. 34 Закона № 755).

Шаг 3. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) осуществляет действия по ликвидации предприятия, в частности, такие:

1. Проводит в обязательном порядке инвентаризацию по общей процедуре (ч. 4 ст. 111 ГКУ, п. 12 Порядка № 419, п.п. «ж» п. 3 Инструкции № 69).

2. Осуществляет действия по взысканию дебиторской задолженности. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) письменно уведомляет каждого из должников о ликвидации предприятия и предъявляет требования/иски для взыскания задолженности в случае такой необходимости (ч. 1 ст. 111 ГКУ).

3. Закрывает все текущие счета юрлица, за исключением одного, который выбирается ликвидационной комиссией, ликвидатором (ч. 3 ст. 111 ГКУ, п. 20.4 Инструкции № 492, п. 11.16 Порядка № 1588). При этом в банк подают такие документы:

• копию решения о ликвидации, удостоверенную нотариально или органом, который его принял;

• карточку с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенную нотариально. В нее включают образцы подписей ликвидатора (уполномоченных членов ликвидационной комиссии) и оттиск печати ликвидируемого юрлица.

Остальные счета закрывают на основании заявления о закрытии счета и копии решения о ликвидации, удостоверенной нотариально или органом, который принял данное решение. Если на счете есть остаток средств, дополнительно подают карточку с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенную нотариально (п. 20.4 Инструкции № 492).

После завершения процедуры ликвидации закрывают и тот счет, который использовался при ее проведении на основании заявления о закрытии текущего счета.

4. Увольняет работников. В общем случае работников увольняют по инициативе работодателя на основании п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗоТ. О будущем высвобождении работники должны быть предупреждены не позже чем за 2 месяца (ст. 492 КЗоТ). В течение двухмесячного срока с даты предупреждения до даты увольнения работник продолжает работать и работодатель по собственной инициативе не имеет права его уволить (письмо Минтруда от 25.05.10 г. № 107/06/186-10).

Нюанс: при наличии письменной просьбы работника о сокращении срока предупреждения о предстоящем увольнении работник может быть уволен до его окончания на основании п. 1 ст. 40 КЗоТ (письмо Минсоцполитики от 15.02.12 г. № 18/06/186-12 // «БН», 2012, № 16, с. 7).

5. Проводит независимую оценку имущества в случаях, предусмотренных законом (ч. 4 ст. 111 ГКУ). Согласно ст. 7 Закона об оценке это делают в обязательном порядке лишь при ликвидации государственных, коммунальных предприятий и предприятий (хозяйственных обществ) с государственной долей имущества (долей коммунального имущества). В остальных случаях — по желанию собственника юрлица.

6. «Переживает» проверки контролирующих органов. Юрлицу не нужно извещать отдельно налоговиков о ликвидации, поскольку это делает госрегистратор, после чего они начинают процедуру снятия с налогового учета (пп. 11.1, 11.5 Порядка № 1588).

Вначале налоговики проводят внеплановую документальную проверку (п.п. 78.1.7 НКУ, п. 11.9 Порядка № 1588). После проведения расчетов с бюджетом они должны выдать/направить справку об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов по форме № 22-ОПП.

Учтите: эта справка действительна только в течение 2 месяцев с момента ее регистрации в налоговом органе (п. 11.24 Порядка № 1588).

Кроме того, после получения уведомления от госрегистратора налоговики:

1) уведомят ПФУ и фонды общеобязательного государственного социального страхования;

2) проведут документальную внеплановую проверку ЕСВ.

По итогам проверки после проведения расчетов налоговики должны выдать справку об отсутствии задолженности по уплате ЕСВ по форме № 3-ЄСВ.

7. Уничтожает печати. Порядок уничтожения печатей нормативными актами не регламентирован. По мнению Госкомпредпринимательства, печати (штампы) могут уничтожаться самостоятельно органом, который обеспечивает их уничтожение, о чем составляется соответствующий акт в произвольной форме (письмо Госкомпредпринимательства от 18.07.11 г. № 5916).

8. Аннулирует лицензии, возвращает торговый патент. В общем случае основанием для аннулирования лицензии является наличие в Едином госреестре записи о нахождении юрлица в состоянии прекращения путем ликвидации.

Согласно п.п. 267.7.5 НКУ до 15 числа месяца, предшествующего отчетному, нужно письменно уведомить налоговиков о прекращении патентуемой деятельности. Торговый патент нужно вернуть в орган ГФСУ, который его выдал (если этого не сделать, налоговики не выдадут справку по форме № 22-ОПП — п.п. 9 п. 11.27 Порядка № 1588).

9. Выходит из состава хозяйственных обществ(если предприятие является участником/собственником других юрлиц). Иначе юрлицо не ликвидируют (ст. 3 Закона № 1576, ч. 10 ст. 36 Закона № 755).

10. Принимает требования от кредиторов. Сейчас уже не нужно письменно уведомлять кредиторов о ликвидации юрлица — они должны об этом узнать из публикации в СМИ. Кредиторы могут заявлять свои требования в течение срока, который указывается в решении о ликвидации. Этот срок не может быть меньше 2 и больше 6 месяцев со дня опубликования (ч. 5 ст. 105 ГКУ).

Важная деталь: кредиторы могут заявить требования и по тем обязательствам, срок выполнения по которым еще не наступил.

Ликвидационная комиссия (ликвидатор) рассматривает каждое отдельное требование кредитора и направляет ответ не позднее 30 дней со дня его получения (ч. 6 ст. 105 ГКУ). Если кредитору отказывают, он имеет право в течение месяца с даты, когда он узнал или должен был узнать о таком отказе, обратиться в суд. По решению суда требования кредитора могут быть удовлетворены за счет имущества, оставшегося после ликвидации юрлица (ч. 3 ст. 112 ГКУ).

11. Составляет промежуточный ликвидационный баланспосле окончания срока для заявления требований кредиторов, который подают на утверждение органу, принявшему решение о ликвидации. Отдельной формы такого баланса нет, на практике его составляют по обычной форме № 1 или № 1-м, 1-мс.

12. Рассчитывается с кредиторами в определенной очередности, установленной в ч. 1 ст. 112 ГКУ (ч. 9 ст. 111 ГКУ). Расчеты по денежным требованиям проводятся за счет средств ликвидируемого предприятия. Если их недостаточно, проводится продажа его имущества (ч. 9 ст. 111 ГКУ).

Учтите: требования по налогам и сборам входят в третью очередь. Хотя на практике налоговики настаивают на взыскании задолженности в общие сроки, в частности в течение 10 календарных дней, следующих за получением налогового уведомления (п. 57.3 НКУ). Уплатить такую задолженность должно само предприятие.

13. Рассчитывается с собственником (участниками) юрлица за счет имущества, которое осталось после удовлетворения требований кредиторов (ч. 12 ст. 111 ГКУ).

14. Сдает документы в архив. Документы отбирает по результатам экспертизы на основании Перечня № 430/5 // «БН», 2013, № 16, с. 5 и Перечня № 578/5, если срок их хранения еще не истек (детали — в «БН», 2014, № 31, с. 20).

15. Составляет ликвидационный баланс,который также должен утвердить орган, принявший решение о ликвидации (ч. 11 ст. 111 ГКУ).

Важная деталь: сейчас нет требования о необходимости нотариального удостоверения подписей на ликвидационном балансе.

В случаях, установленных законом, достоверность и полнота ликвидационного баланса должны быть подтверждены заключением аудитора (ч. 2 ст. 36 Закона № 755);

Ликвидационный баланс составляют по общим формам № 1, № 1-м, № 1-мс. Обычно заключительный ликвидационный баланс является нулевым (см. по этому поводу письмо Минфина от 02.08.07 г. № 31-34000-10-10/15607).

Этот баланс подается как последняя финотчетность в органы статистики не позже даты прекращения юрлица, копию такого баланса предоставляют в орган ГФСУ (ч. 11 ст. 111 ГКУ, п.п. 7 п. 11.27 Порядка № 1588).

16. Аннулирует регистрацию плательщика НДС. После утверждения ликвидационного баланса осуществляет действия по снятию с регистрации плательщика НДС (п.п. «б» п. 184.1, п.п. «б» п. 5.1 Положения № 26). Такая инициатива может исходить как от предприятия, так и от налоговиков (п. 184.2 НКУ).

В первом случае необходимо подать налоговикам по месту учета заявление на аннулирование НДС-регистрации по форме № 3-ПДВ (приложение 3 к Положению № 26). На дату подачи указанного заявления налоговики аннулируют НДС-регистрацию.

17. Составляет акт ликвидационной комиссии. В акте указывает: дату составления, перечень членов комиссии, все действия, проведенные в процедуре ликвидации (в хронологическом порядке), документы, полученные в результате этих действий. Акт подписывается членами ликвидационной комиссии и утверждается собственником юрлица.

Шаг 4. Госрегистратору подают документы о прекращении юрлица. После завершения процедуры ликвидации, но не ранее окончания срока заявления кредиторами своих требований, председатель ликвидационной комиссии, уполномоченное им лицо или ликвидатор подает госрегистратору (лично или по почте заказным письмом с описью вложения) такие документы (ч. 1 ст. 36 Закона № 755):

• заполненную регистрационную карточку о госрегистрации прекращения юрлица в связи с его ликвидацией по форме 7, утвержденной приказом Минюста от 14.10.11 г. № 3178/5;

• справку об отсутствии задолженности по уплате налогов и сборов по форме № 22-ОПП;

• справку об отсутствии задолженности по ЕСВ по форме № 3-ЄСВ;

• справку архивного учреждения о принятии документов, которые согласно закону подлежат долгосрочному хранению.

Кроме того, могут подаваться:

• заключение аудитора в отношении достоверности и полноты ликвидационного баланса (если это предусмотрено законом);

• справка соответствующего органа Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку об отсутствии неотмененных выпусков ценных бумаг юрлица (в случае проведения госрегистрации прекращения юрлица — эмитента ценных бумаг).

Не позднее следующего рабочего дня регистратор должен внести в Единый госреестр запись о прекращении юрлица (запись «припинено»), что будет считаться датой ликвидации юрлица (ч. 2 ст. 104 ГКУ, ч. 12 ст. 36 Закона № 755).

Госрегистратор не позднее следующего рабочего дня с даты проведения госрегистрации прекращения юрлица должен выдать/направить по почте председателю ликвидационной комиссии (ликвидатору) или уполномоченному им лицу уведомление об осуществлении госрегистрации ликвидации (ч. 14 ст. 36 Закона № 755).

Нюанс:ликвидация может проводиться и без справок из органа ГФСУ. Тогда ликвидация юрлица происходит по принципу молчаливого согласия.

Однако не обольщайтесь: если внеплановая проверка не была проведена, налоговики направят госрегистратору уведомление о наличии возражения против проведения госрегистрации прекращения юрлица. Тогда предприятие не будет ликвидировано (ч. 9, 10 ст. 36 Закона № 755).

 

Вариант 2: присоединение

При присоединении присоединяемое юрлицо прекращает свое существование, а юрлицо, к которому оно присоединяется, продолжает существовать. При этом юрлицо, к которому происходит присоединение, является полным правопреемником юрлица, прекращающего свое существование. К последнему переходят все имущественные права и обязанности присоединенных субъектов.

Нюанс: желательно, чтобы уставный капитал присоединяемого юрлица был кратен уставному капиталу юридического лица, к которому оно присоединяется.

Решение о присоединении принимают собственники двух предприятий: присоединяемого юрлица и того, к которому присоединяется юрлицо (ч. 1 ст. 106 ГКУ, ч. 3 ст. 34 Закона № 755). В ЧП с одним учредителем достаточно решения учредителя, в ООО такое решение принимают на общем собрании учредителей и оформляют протоколом.

Кроме того, заключают договор о присоединении.

После принятия решения о реорганизации присоединяемое общество должно уведомить об этом госрегистратора по месту своей регистрации (ст. 34 Закона № 755).

В учредительные документы предприятия-правопреемника вносятся положения о правопреемстве, увеличении уставного капитала, изменении состава учредителей и их доли в уставном капитале.

Остальные мероприятия в целом схожи с теми, которые проводятся при ликвидации юрлица (см. шаги 1 — 4). Основные отличия состоят в следующем:

• реорганизация юрлица не прекращает его обязательств. Поэтому неудовлетворенные требования кредиторы могут предъявить уже юрлицу, являющемуся правопреемником юрлица-должника;

• согласно ст. 36 КЗоТ при реорганизации действие трудового договора продолжается. Сама по себе реорганизация не является основанием для увольнения (ч. 3 ст. 36 КЗоТ, абз. 2 п. 19 постановления Пленума ВСУ от 06.11.92 г. № 9). При этом не нужно оформлять какие-либо приказы (распоряжения) руководителя о продолжении трудовых отношений между работниками и новым работодателем, достаточно составить штатное расписание в новой редакции*.

* По поводу особенностей внесения записей в трудовую книжку и выплаты больничных см. письмо Минтруда и соцполитики Украины от 30.04.10 г. № 129/18/99-10 // «БН», 2010, № 27, с. 13.

По истечении двухмесячного срока комиссия по прекращению составляет передаточный акт, содержащий положения о правопреемстве всех прав и обязательств реорганизованного юридического лица в отношении всех его кредиторов и должников, в том числе оспариваемые сторонами (ч. 2 ст. 107 ГКУ).

Нюанс: передаточный акт желательно составлять по состоянию на последнюю дату календарного месяца. С этой даты реорганизуемое предприятие приостанавливает прием и перечисление денежных средств.

Основная часть передаточного акта — это передаточный баланс. Передаточный акт со стороны реорганизуемого предприятия подписывают председатель и члены комиссии по прекращению, а со стороны общества-правопреемника — руководитель или уполномоченное лицо. Нотариальное заверение подписей в таком случае не требуется (ч. 4 ст. 37 Закона № 755). Передаточный акт утверждается на собрании участников прекращаемого юридического лица (ч. 3 ст. 107 ГКУ).

Для проведения госрегистрации прекращения юрлица в результате присоединения глава комиссии по прекращению или уполномоченное им лицо по окончании про­цедуры прекращения, но не раньше окончания срока заявления требований кредиторами должны подать лично (направить заказным письмом с описью вложения) госрегистратору такие документы (ч. 1 ст. 37 Закона № 755):

• заполненную регистрационную карточку на проведение госрегистрации прекращения юрлица по форме № 8, утвержденной приказом Минюста от 14.10.11 г. № 3178/5;

• подписанный председателем и членами комиссии по прекращению юрлица и утвержденный учредителями (участниками) юрлица экземпляр оригинала передаточного акта или его нотариально заверенную копию. Нотариальное удостоверение подлинности подписей председателя и членов комиссии по прекращению юридического лица на передаточном акте не требуется (ч. 4 ст. 37 Закона № 755);

• справку об отсутствии задолженности по уплате налогов и сборов по форме № 22-ОПП или документ о согласовании плана реорганизации с ГФСУ (при наличии налогового долга);

• справку об отсутствии задолженности по ЕСВ по форме № 3-ЄСВ;

• справку архивного учреждения о принятии документов, которые согласно закону подлежат долгосрочному хранению.

Подтверждать аудиторским заключением полноту передаточного акта при прекращении юридического лица путем реорганизации не нужно, кроме тех случаев, когда необходимость получения аудиторского заключения предусмотрена уставом общества либо решением общего собрания участников о реорганизации (ч. 2 ст. 37 Закона № 755, письмо Госпредпринимательства от 16.02.05 г. № 900).

Изменения в учредительные документы юрлица, которое не прекращается в результате присоединения, подлежат госрегистрации после госрегистрации прекращения юрлица в результате присоединения в порядке, установленном ст. 29 Закона № 755. При этом уплачивается регистрационный сбор за проведение госрегистрации изменений в учредительные документы в размере 51 грн. (ч. 2 ст. 10 Закона № 755).

Присоединение считается завершенным с момента госрегистрации прекращения юрлиц, которые прекращаются в результате присоединения, и госрегистрации соответствующих изменений в учредительные документы правопреемника (ч. 13 ст. 37 Закона № 755).

 

Выводы

  • В целом процедура прекращения предприятия путем непосредственной ликвидации и присоединения отличается незначительно, но в случае присоединения «мороки» немного больше, поскольку необходимо зарегистрировать еще и изменения в учредительные документы правопреемника.

  • С позиции налогового учета в ситуации, когда на ликвидируемом предприятии нет активов (основных средств, запасов и т. п.) и пассивов, способ ликвидации предприятия тоже не имеет значения. Это может быть важно лишь при наличии у ликвидируемого предприятия:
    • налоговых убытков — при присоединении такие убытки будут зачтены у предприятия, к которому присоединяется юрлицо;
    • невозмещенного бюджетного возмещения НДС, которое будет предоставлено правопреемнику.

  • Так что выбирайте тот вариант, который вам больше нравится.

Документы и сокращения статьи

Закон № 755 — Закон Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц —предпринимателей» от 15.05.03 г. № 755-IV.

Закон об оценке — Закон Украины «Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности в Украине» от 12.07.01 г. № 2658-III.

Закон № 1576 — Закон Украины «О хозяйственных обществах» от 19.09.91 г. № 1576-XII.

Порядок № 1588 — Порядок учета плательщиков налогов и сборов, утвержденный приказом МФУ от 09.12.11 г. № 1588.

Порядок № 419 — Порядок представления финансовой отчетности, утвержденный постановлением КМУ от 28.02.2000 г. № 419.

Инструкция № 69 — Инструкция по инвентаризации основных средств, нематериальных активов, товарно-материальных ценностей, денежных средств и документов и расчетов, утвержденная приказом МФУ от 11.08.94 г. № 69.

Инструкция № 492 — Инструкция о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах, утвержденная постановлением Правления НБУ от 12.11.03 г. № 492.

Положение № 26 — Положение о регистрации плательщиков налога на добавленную стоимость, утвержденное приказом Миндоходов Украины от 16.01.14 г. № 26.

Перечень № 430/5 — Перечень видов документов, связанных с обеспечением социальной защиты граждан, которые должны поступать в архивные учреждения в случае ликвидации предприятий, учреждений, организаций, не относящихся к источникам формирования Национального архивного фонда, утвержденный приказом Мин­юста от 14.03.13 г. № 430/5.

Перечень № 578/5 — Перечень типовых документов, создаваемых в деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, других учреждений, предприятий и организаций, с указанием сроков хранения документов, утвержденный приказом Минюста от 12.04.12 г. № 578/5.

ГРСУ — Государственная регистрационная служба Украины.

ЧП — частное предприятие.

App
Скачайте наше мобильное приложение Factor

© Factor.Media, 1995 -
Все права защищены

Использование материалов без согласования с редакцией запрещено

Ознакомиться с договором-офертой

Присоединяйтесь
Адрес
г. Харьков, 61002, ул. Сумская, 106а
Мы принимаем
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Мы используем cookie-файлы, чтобы сделать сайт максимально удобным для вас и анализировать использование наших продуктов и услуг, чтобы увеличить качество рекламных и маркетинговых активностей. Узнать больше о том, как мы используем эти файлы можно здесь.
Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше