Темы статей
Выбрать темы

Об утверждении расчета удельного веса дохода от реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства и продуктов ее переработки в общей сумме валового дохода предприятия за предыдущий отчетный (налоговый) год

Редакция НиБУ
Приказ от 22.11.2007 г. № 818 (

Министерства и ведомства Украины

Об утверждении расчета удельного веса дохода от реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства и продуктов ее переработки в общей сумме валового дохода предприятия за предыдущий отчетный (налоговый) год

Приказ от 22.11.2007 г. № 818

(извлечение)

 

Во исполнение абзаца четвертого пункта 5 Положения о порядке взимания и учета фиксированного сельскохозяйственного налога, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 23 апреля 1999 года № 658 и с целью обеспечения единой методологии при определении плательщиков фиксированного сельскохозяйственного налога

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Утвердить прилагаемый Расчет удельного веса дохода от реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства и продуктов ее переработки в общей сумме валового дохода предприятия за предыдущий отчетный (налоговый) год (далее Расчет).

2.

Признать утратившим силу приказ Министерства аграрной политики Украины от 12.01.2007 № 6 «Об утверждении Методических рекомендаций для определения удельного веса дохода от реализации продукции сельского и рыбного хозяйства собственного производства и продуктов ее переработки в общей сумме валового дохода предприятия за предыдущий отчетный (налоговый) год» (с изменениями).

Министр Ю. Мельник

 

Публикуется на языке оригинала.

 

Форма

Затверджено
наказом Мінагрополітики України
від 22 листопада 2007 р. № 818

 


(назва сільськогосподарського підприємства)

(адреса сільськогосподарського підприємства)

 

РОЗРАХУНОК

ПИТОМОЇ ВАГИ ДОХОДУ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ


ВЛАСНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ПРОДУКТІВ ЇЇ ПЕРЕРОБКИ В ЗАГАЛЬНІЙ СУМІ ВАЛОВОГО ДОХОДУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ЗВІТНИЙ (ПОДАТКОВИЙ) РІК
(ЗА 200_ РІК)

 

тис. грн., з одним десятковим знаком

 


п/п

Назва показника

Джерело інформації

Сума

1

2

3

4

1

Доходи, отримані від реалізації продукції рослинництва і тваринництва, що вироблена (вирощена) на угіддях, які належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або надані йому у користування:

Розрахунково: р. 1.1 + р. 1.2

 

1.1

— рослинництво

Сума кредитових оборотів по субрахунку 701 «Дохід від реалізації готової продукції» аналітичні рахунки продукції рослинництва (без ПДВ) та кредитових оборотів по субрахунку 742 «Дохід від реалізації необоротних активів» аналітичні рахунки реалізації довгострокових біологічних активів (без ПДВ)

 

1.2

— тваринництво

Сума кредитових оборотів по субрахунку 701 «Дохід від реалізації готової продукції» аналітичні рахунки продукції тваринництва (без ПДВ) та кредитових оборотів по субрахунку 742 «Дохід від реалізації необоротних активів» аналітичні рахунки реалізації довгострокових біологічних активів (без ПДВ)

 

2

Доходи, отримані від реалізації продукції рибництва, що вирощена у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищах), які належать товаровиробнику на праві власності або надані йому у користування

Кредитові обороти по субрахунку 701 «Дохід від реалізації готової продукції» аналітичні рахунки продукції рибництва (без ПДВ)

 

3

Доходи, отримані від реалізації продукції, що вироблена із сировини власного виробництва та продуктів її переробки на власних підприємствах на давальницьких умовах, незалежно від територіального розміщення переробного підприємства

Кредитові обороти по субрахунку 701 «Дохід від реалізації готової продукції» аналітичні рахунки реалізації продуктів переробки (крім підакцизних товарів) без ПДВ

 

4

Доходи, отримані протягом останнього податкового періоду від надання супутніх послуг*

Кредитові обороти по субрахунку 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг (відповідно до Переліку супутніх послуг, затвердженого наказом Мінагрополітики від 29.01.07 № 55)» без ПДВ

 

5

Сума доходу, отримана сільськогосподарським підприємством від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки

Розрахунково: р. 1 + р. 2 + р. 3 + р. 4

 

6

Загальна сума валового доходу підприємства

Кредитові обороти по субрахунках: 791 «Результат операційної діяльності», 792 «Результат фінансових операцій», 793 «Результат іншої звичайної діяльності», 794 «Результат надзвичайних подій»

 

7

Сума, на яку зменшують загальну суму валового доходу підприємства

Розрахунково: р. 7.1 + р. 7.2 + р. 7.3

 

7.1

Сума одержаних з державного бюджету коштів фінансової підтримки

Кредитові обороти по рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходження» (відповідні субрахунки) або, якщо підприємство веде облік за спрощеною формою, то кредитові обороти по рахунку 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів»
(відповідні субрахунки)

 

7.2

Сума доходу, отримана від реалізованої іноземної валюти, яка направлена на розвиток сільськогосподарського виробництва

Кредитові обороти по субрахунку 711 «Дохід від реалізації іноземної валюти» в частині реалізації іноземної валюти, що отримана у вигляді кредитів та спрямовується на розвиток сільськогосподарського виробництва (закупівля насіння, поголів'я худоби, сільськогосподарської техніки тощо)

 

7.3

Сума доходу від первісного визнання та від зміни вартості біологічних активів і сільськогосподарської продукції, які обліковуються за справедливою вартістю

Кредитові обороти по субрахунку 710 «Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю»

 

8

Скоригований валовий дохід підприємства

Розрахунково: р. 6 - р. 7

 

9

Питома вага доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства за попередній звітний (податковий) рік

р. 5 / р. 8 х 100 %

 

* Рядок 4 заповнюють тільки сільськогосподарські підприємства, які протягом звітного року утворені шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу або виділення.

 

Керівник _____________________

Головний бухгалтер _____________________

М. П.

Начальник Управления бухгалтерского учета,
отчетности и ревизионной работы В. ГАВРИЛЮКкомментарий редакции

Новая форма Расчета «сельскохозяйственности»

Утвержденные приказом Минагрополитики от 12.01.2007 г. № 6 форма Расчета удельного веса дохода от реализации сельхозпродукции собственного производства и продуктов ее переработки в общей сумме валового дохода предприятия за предыдущий отчетный (налоговый) год (далее — Расчет) и Методрекомендации по его составлению уже не действуют. Поскольку комментируемым приказом установлена новая форма Расчета без аналогичных Методрекомендаций, то при его заполнении ничего другого не остается, как руководствоваться пояснениями в самой форме.

Строго говоря, согласно абзацу четвертому п. 5 Положения о порядке взимания и учета фиксированного сельскохозяйственного налога, утвержденному постановлением КМУ от 23.04.99 г. № 658, устанавливать форму Расчета Минагрополитики должно не единолично, а вместе с ГНАУ. То есть в идеале должен быть совместный приказ. По всей видимости, ГНАУ ограничится, как и в прошлом году, направлением подчиненным налоговым органам письма (на замену или во изменение ее писем от 31.01.2007 г. № 1753/7/15-0717 и от 22.01.2007 г. № 1021/7/15-0617, устаревших ввиду изменения формы Расчета).

Обращаем внимание, что

источниками информации для его заполнения могут служить только данные бухгалтерского учета. Использовать, как было ранее, показатели из формы 50-сг статистической отчетности (хотя она, понятно, также базируется на данных бухучета), не предусмотрено.

В части отнесения доходов к сельхоздоходам и отражения их в Расчете отметим, в частности, следующее:

— сохранено

раздельное отражение доходов от реализации продукции растениеводства и животноводства, с той лишь особенностью, что форма предусматривает и суммирование их по строке 1;

— при этом в расчет принимаются не только кредитовые обороты по субсчету 701 соответствующих аналитических счетов (без НДС),

но и кредитовые обороты по субсчету 742 «Доход от реализации необоротных активов» (без НДС), на котором подлежит отражению доход от реализации долгосрочных биологических активов (заметим, как растениеводства, так и животноводства);

— отражение (без НДС) доходов, полученных от реализации продуктов переработки выращенной (выработанной) продукции растениеводства, животноводства и рыбоводства на собственных предприятиях

перенесено из трех соответствующих строк в одну строку. Такие доходы отражаются наряду с доходами, полученными от реализации продукции, выработанной из сырья собственного производства на давальческих условиях, по строке 3 Расчета.

В части определения общей суммы валового дохода предприятия (строка 6 Расчета) изменения следующие:

— использовать данные

формы 2 отраженные по строкам 035, 060,110,120 и 130, что допускалось ранее, не предусмотрено;

— исчисление общего дохода проводится суммированием кредитовых оборотов не только по субсчетам 791, 792, 793,

но и субсчета 794 «Результат чрезвычайных событий», чего не было ранее. Напомним, что по кредиту этого субсчета отражается списание доходов, полученных от чрезвычайных событий.

Дополнен перечень доходов, подлежащих исключению

из общей суммы валового дохода, скорректированная величина которого (строка 8 Расчета) используется при определении удельного веса «сельскохозяйственности». Кроме полученных из госбюджета средств финансовой поддержки (кредитовые обороты соответствующего субсчета, открываемого к счету 48, или если предприятие ведет учет по упрощенной системе — к счету 47), исключению подлежат доходы:

— полученные

от реализации иностранной валюты, но, акцентируем внимание, только той, которая направлена на развитие сельскохозяйственного производства;

от первоначального признания и от изменения стоимости биологических активов и сельхозпродукции, учет которых ведется по справедливой стоимости.

Разъяснения о порядке определения таких доходов (строки 7.2 и 7.3 Расчета соответственно) содержатся в самой форме.

Анатолий Бобро

App
Скачайте наше мобильное приложение Factor

© Factor.Media, 1995 -
Все права защищены

Использование материалов без согласования с редакцией запрещено

Ознакомиться с договором-офертой

Присоединяйтесь
Адрес
г. Харьков, 61002, ул. Сумская, 106а
Мы принимаем
ic-privat ic-visa ic-visa

Мы используем cookie-файлы, чтобы сделать сайт максимально удобным для вас и анализировать использование наших продуктов и услуг, чтобы увеличить качество рекламных и маркетинговых активностей. Узнать больше о том, как мы используем эти файлы можно здесь.

Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше