Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 23.02.2000 № 33 «Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров’я»

Міністерство охорони здоров’я України
Наказ від 11.05.2016 р. № 427

Відповідно до частини 2 статті 6 Закону України «Про екстрену медичну допомогу», пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 19.10.2015 № 681 «Про затвердження нормативних документів щодо застосування телемедицини у сфері охорони здоров’я» та з метою забезпечення формування штатних розписів закладів охорони здоров’я, виходячи з виконуваних функцій та обсягу медичної допомоги, наказую:

1. Затвердити зміни до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 23 лютого 2000 року № 33 «Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров’я», що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства охорони здоров’я України:

від 07.12.2012 № 1018 «Про затвердження примірних штатних нормативів центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»;

від 21.08.2014 № 585 «Про затвердження Примірних штатних нормативів центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та його структурних підрозділів».

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра — керівника апарату Василишина Р. Й.

В. о. Міністра В. Шафранський

Затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 11.05.2016 р. № 427

Зміни до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 23 лютого 2000 року № 33

1. Назву наказу викласти у такій редакції:

«Про примірні штатні нормативи закладів охорони здоров’я».

2. У пункті 1 наказу:

у абзаці першому слова «штатні нормативи та типові штати» замінити словами «примірні штатні нормативи»;

доповнити новими абзацами такого змісту:

«центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та їх структурних підрозділів (додаток 53);

центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (станції швидкої медичної допомоги (додаток 54);

кабінетів телемедицини у закладах охорони здоров’я (додаток 55).».

3. У тексті наказу та додатків до нього слова «середній медичний персонал» в усіх відмінках замінити словами «фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою» у відповідному відмінку.

4. Пункт 2 наказу викласти у такій редакції:

«2. Примірні штатні нормативи мають рекомендаційний характер.

Штатний розпис закладу охорони здоров’я визначається керівником такого закладу і затверджується за його поданням головним розпорядником бюджетних коштів. Штатний розпис формується залежно від обсягу медичної допомоги, що надається таким закладом охорони здоров’я.

Керівник закладу охорони здоров’я у разі виробничої необхідності має право у межах загальної штатної чисельності та фонду оплати праці закладу, доведеного лімітними довідками на відповідний період, змінювати штати окремих структурних підрозділів або вводити посади, не передбачені примірними штатними нормативами для даного закладу.

При цьому не допускати введення посад таких найменувань, що не передбачені Національним класифікатором професій України ДК 003:2010, затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 року № 327, діючими номенклатурами лікарських посад та посад молодших спеціалістів з медичною освітою».

5. Пункт 3 наказу викласти у такій редакції:

«У разі організації закладів охорони здоров’я, для яких не передбачені примірні штатні нормативи цим наказом, штатні розписи для них затверджуються за погодженням з Міністерством охорони здоров’я України.».

6. Пункт 5 викласти у такій редакції:

«5. Штатна чисельність працівників, яка підлягає затвердженню за штатним розписом, повинна бути приведена у відповідність з визначеним фондом оплати праці, доведеним у бюджетних призначеннях на оплату праці, у порядку встановленому пунктом 28 Порядку складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228.

7. Підпункт 6.1 наказу викласти у такій редакції:

«6.1. Формувати штати працівників закладів залежно від обсягу медичної допомоги, що надається таким закладом охорони здоров’я з дотриманням вимог п. 5 цього наказу.».

8. Підпункт 7.1 наказу викласти у такій редакції:

«7.1. Формувати штати працівників закладів залежно від обсягу медичної допомоги, що надається таким закладом охорони здоров’я з дотриманням вимог п. 5 цього наказу.».

9. У назвах додатків:

1 — 8, 10 — 44, 47 — 52 перед словами «Штатні нормативи» доповнити словом «Примірні»;

9 перед словами «Лікарський персонал та професіонали» доповнити словами «Примірні штатні нормативи»;

45 та 46 слово «Типові» замінити словом «Примірні»;

10. У додатку 31 розділ III виключити.

11. У додатку 46:

у тексті додатка слова «начальник штабу цивільної оборони» в усіх відмінках замінити словами «фахівець з питань цивільного захисту» у відповідному відмінку;

назву розділу 5 викласти у такій редакції:

«Центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (станції швидкої медичної допомоги)».».

Директор Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення Міністерства охорони здоров’я України В. Якубівський

Директор Медичного департаменту Міністерства охорони здоров’я України В. Кравченко

Додаток 53
до наказу МОЗ України
від 23.02.2000 № 33

Примірні штатні нормативи центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та його структурних підрозділів

№ п/п

Найменування посади

Кількість посад у закладі

Розрахунок

сільського

міського

1

2

3

4

5

Штати з розрахунку на 1 ЦПМСД

   

1.

1. Керівний склад ЦПМСД

   

2.

Головний лікар

1

Вводиться в кожному закладі охорони здоров’я

3.

Заступник головного лікаря з медичного обслуговування

1

Вводиться 1 посада в кожному закладі охорони здоров’я

4.

Заступник головного лікаря з експертизи тимчасової непрацездатності

Вводиться на 25 і більше посад лікарів, які ведуть амбулаторний прийом

5.

Заступник головного лікаря з охорони дитинства та материнства

Вводиться на 40 (у сільській місцевості — 25) і більше лікарських посад

6.

Головний бухгалтер

1

Вводиться в кожному закладі охорони здоров’я

7.

Заступник головного лікаря з економічних питань

1

Вводиться на 40 (у сільській місцевості — 25) і більше лікарських посад

8.

Провізор клінічний / фармацевт

0,5 — 1,0

Вводиться 1 посада у разі обслуговування 100 і більше тисяч населення, в інших випадках — 0,5 посади

9.

Головна медична сестра

1

Вводиться в кожному закладі охорони здоров’я

2. Інформаційно-аналітичний кабінет

   

10.

Завідувач інформаційно-аналітичного кабінету / лікар-методист

1

Вводиться в кожному закладі охорони здоров’я

11.

Лікар-статистик

1

Вводиться в кожному закладі охорони здоров’я з розрахунку 1 посада на 30 посад лікарів ЗПСЛ, лікарів-терапевтів дільничних і лікарів-педіатрів дільничних, але не менше 1 посади

12.

Статистик медичний

1

Вводиться 1 посада на 10 лікарських посад амбулаторного прийому

3. Адміністративно-управлінський та допоміжний персонал ЦПМСД

   

13.

Інженер-програміст

1

Не менше 1 посади на заклад, незалежно від рівня комп’ютеризації. У разі повного оснащення комп’ютерною технікою з розрахунку 1 посада на 30 одиниць техніки

14.

Заступник головного бухгалтера

Вводиться в бухгалтерії, в якій передбачені спеціалісти: від 4 до 10 посад — 1 посада; понад 10 посад спеціалістів — 2 посади

15.

Бухгалтер з обліку основних засобів

0,5 — 1

Із розрахунку 1 посада на 80 лікарських посад, але не менше 0,5 посади на заклад

16.

Бухгалтер з обліку медикаментів та господарських матеріалів

1

Із розрахунку 1 посада на заклад

17.

Бухгалтер з розрахунків із працівниками (спеціаліст)

Вводиться з розрахунку 1 посада на 200 працівників, але не менше 0,5 посади у кожному закладі

18.

Спеціаліст з фінансового обліку (бухгалтер)

0,5 — 1

Із розрахунку 1 посада на 80 лікарських посад, але не менше 0,5 посади на заклад

19.

Економіст

Вводиться при кількості працівників 100 і більше

20.

Касир

Із розрахунку 0,5 посади з чисельністю працівників до 150, з чисельністю працівників понад 150 встановлюється за типовими штатними нормативами централізованих бухгалтерій при бюджетних закладах охорони здоров’я — залежно від показників даного закладу

21.

Інспектор з кадрів

1

Вводиться 0,5 посади у закладах з штатною чисельністю працівників до 200;

1 посада на 350 працівників, але не більше 4 посад

22.

Завідувач господарства

1

Вводиться 1 посада на заклад

23.

Сестра-господиня

1

Вводиться 1 посада на заклад

24.

Юрисконсульт

Вводиться при наявності 100 працівників і більше

25.

Секретар-друкарка

1

Вводиться в кожному закладі охорони здоров’я

26.

Водій

1

Вводиться на один автомобіль за зміну

27.

Технік з питань експлуатації будівель, споруд, інженерних мереж і систем

1

1 посада на 4 відокремлені амбулаторії, але не менше 1 посади на заклад

28.

Прибиральниця службових приміщень

1

Вводиться на 250 кв. м дерев’яної підлоги, 350 — підлоги, вкритої керамічною плиткою, 425 кв. м, вкритої лінолеумом, але не менше 1 посади

29.

Двірник

1

Вводиться на 2700 кв. м

30.

Інженер з охорони праці

1

Вводиться при наявності 50 працівників і більше

31.

Електрик

1

Вводиться в кожному закладі охорони здоров’я

32.

Робітник з комплексного обслуговування і ремонту будинків

1

1 посада на 4 відокремлені амбулаторії, але не менше 1 посади на заклад

33.

Сторож

З розрахунку 3,5 посади на ЦПМСД та 3,5 на відокремлену амбулаторію

4. Амбулаторія

   

34.

Завідувач амбулаторії

Вводиться на 3 і більше лікарських посад. Якщо менше 3 лікарських посад, вводиться замість 0,5 посади лікаря

35.

Лікар загальної практики — сімейний лікар

1 посада на 1200 дорослих і дітей;

1 — 1,25 посади на 800 — 1000 дорослих та дітей жителів гірських районів

1 посада на 1500 дорослих і дітей

36.

Сестра медична старша

Вводиться при наявності 6 і більше посад сестер медичних

37.

Сестра медична загальної практики — сімейної медицини / сестра медична патронажна, фельдшер, акушерка

3 розрахунку 2 посади на 1 посаду лікаря

38.

Реєстратор медичний

Вводиться не менш ніж 1 посада, у разі роботи у 2 зміни — з розрахунку 1 посада реєстратора на кожну зміну (за умови роботи 3 та більше лікарів у зміну)

39.

Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця)

Вводиться на 5 посад лікарів, але не менше ніж 1 посада на амбулаторію у разі роботи в 1 зміну, 2 посади — у разі роботи у 2 зміни

40.

Водій

1

Вводиться на один автомобіль за зміну

41.

Двірник

1

Вводиться на 2700 кв. м, але не менше ніж 0,5 посади на амбулаторію

5. Медичний пункт (фельдшерсько-акушерський / фельдшерський пункт)

   

42.

Завідувач фельдшерсько-акушерського пункту

1

1 посада на ФАП/ФП

43.

Сестра медична загальної практики — сімейної медицини / сестра медична патронажна, фельдшер, акушерка

0,5 — 1

Вводиться 0,5 посади у разі обслуговування 700 — 1000, 1 посада у разі обслуговування більше 1000 осіб прикріпленого населення

44.

Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця)

0,5 — 1,0

Вводиться 0,5 посади у разі обслуговування до 1000 осіб, 1 посада у разі обслуговування більше 1000 осіб прикріпленого населення

Примітки:

1. На період до 01.01.2020 амбулаторії можуть комплектуватися лікарями-терапевтами дільничними (з розрахунку 0,5 посади на 1000 прикріпленого дорослого населення) та лікарями-педіатрами дільничними (з розрахунку 1,25 посади на 1000 прикріпленого дитячого населення до 18 років).

2. У разі виробничої необхідності, для забезпечення виконання завдань та функцій, покладених на ЦПМСД, керівники, за погодженням з головним розпорядником бюджетних коштів, можуть змінювати штати окремих структурних підрозділів або вводити не передбачені цим наказом посади (працівники діагностичних кабінетів, оператор газової котельні, опалювач, оператор комп’ютерного набору, інженер метрології, інші посади) у межах фонду оплати праці, доведеного лімітними довідками на відповідний період.

3. Адміністративно-управлінський та допоміжний персонал не може перевищувати 20 % від загальної штатної чисельності працівників ЦПМСД.

Додаток 54
до наказу МОЗ України
від 23.02.2000 № 33

Примірні штатні нормативи центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

1. Апарат управління

№ п/п

Найменування посад

Кількість посад

1

2

3

1.1.

Директор центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

1 посада на центр

1.2.

Заступник директора з медичної роботи — керівник служби екстреної (швидкої) медичної допомоги

1 посада на центр

1.3.

Заступник директора з оперативної роботи, медицини катастроф та цивільного захисту населення — керівник служби медицини катастроф

1 посада на центр

1.4.

Заступник директора з економічних питань

1 посада на центр

1.5.

Головний фельдшер

1 посада на центр

2. Оперативно-диспетчерське управління

2.1.

Начальник управління

1 посада на центр

Центральна оперативна диспетчерська

2.2.

Старший лікар

1 цілодобовий пост / посада на центр

2.3.

Старший фельдшер

1 посада на центр

2.4.

Старший фельдшер-диспетчер робочої зміни

1 цілодобовий пост за наявності 15 і більше посад фельдшерів-диспетчерів

2.5.

Фельдшер (сестра медична) — диспетчер з приймання викликів і передачі їх виїзним бригадам швидкої медичної допомоги

1 цілодобовий пост на кожні 30 тисяч звернень на рік, але не менше 1 цілодобового поста на центр

2.6.

Реєстратор медичний

3 цілодобових поста на центр

2.7.

Лікар-консультант (порада лікаря по телефону)

3 цілодобових поста для надання консультацій населенню на центр

Вузол територіальної підсистеми в межах Урядової аналітично-інформаційної системи з питань надзвичайних ситуацій (УІАС НС)

2.8.

Фельдшер-диспетчер вузла УІАС НС

1 посада на вузол УІАС НС

2.9.

Фельдшер-диспетчер, оператор ЕОМ для цілодобового прийому та передачі повідомлення про надзвичайну ситуацію

1 цілодобовий пост на вузол УІАС НС

Відділ обліку вільних ліжок та госпіталізації (для м. Києва)

2.10.

Завідувач відділу

1 посада на центр

2.11.

Старший лікар

2 цілодобових поста на центр I категорії

2.12.

Лікар

3 цілодобових поста на центр I категорії

2.13.

Фельдшер (сестра медична) — диспетчер з приймання викликів і передачі їх виїзним бригадам швидкої медичної допомоги

2 цілодобових поста на центр

2.14.

Реєстратор медичний

2 цілодобових поста на 15 тисяч виконаних викликів на рік

Відділ автоматизованих систем управління

2.15.

Начальник відділу

1 посада на центр

2.16.

Адміністратор системи

1 посада на центр

2.17.

Провідний інженер-програміст

З розрахунку: 0,5 штатної одиниці — за наявності комп’ютерного комплексу з кількістю комп’ютерів 6 — 10 одиниць, але не менш 1 посади на центр

2.18.

Провідний інженер-електронік

2 посади на центр

2.19.

Інженер-електронік

З розрахунку: 0,5 штатної одиниці — за наявності комп’ютерного комплексу з кількістю комп’ютерів 6 — 10 одиниць, але не менш 1 посади на центр

2.20.

Технік інформаційно-обчислювального центру

3 посади на центр

2.21.

Старший оператор комп’ютерного набору

1 посада на центр

2.22.

Оператор комп’ютерного набору

2 посади на центр

Відділ зв’язку

2.23.

Начальник відділу

1 посада на центр

2.24.

Провідний інженер з електрозв’язку

1 посада на центр

2.25.

Інженер-електронік

2 посади на центр

2.26.

Технік (з радіозв’язку та телебачення, лінійно-кабельних споруд зв’язку, багатоканального зв’язку)

1,0 цілодобовий пост на центр. Додатково на кожні 20 радіостанцій в центрі незалежно від категорії центру

2.27.

Електромеханік

7 посад на центр

2.28.

Електромеханік електрозв’язку

1 посада на центр

2.29.

Електромонтер з ремонту та обслуговування апаратури та засобів зв’язку

2 посади на центр

3. Відділ виїзної консультативної медичної допомоги

3.1.

Завідувач відділу

1 посада на центр

3.2.

Лікар-консультант

0,5 посади на 100 тис. нас.

3.3.

Фельдшер (сестра медична) — диспетчер

1 цілодобовий пост на центр

4. Відділ експертизи якості надання медичної допомоги, епідеміології та інфекційного контролю

4.1.

Завідувач відділу

1 посада на центр

4.2.

Старший лікар

3 посади на центр

4.3.

Лікар-терапевт

1 посада на центр

4.4.

Лікар-епідеміолог

1 посада на центр

4.5.

Сестра медична

1 посада на центр

5. Навчально-тренувальний відділ

5.1.

Завідувач відділу

1 посада на центр

5.2.

Лікар за спеціальністю «Медицина невідкладних станів»

4 посади на центр

5.3.

Фельдшер (сестра медична)

4 посади на центр

6. Відділ медицини катастроф центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

6.1.

Завідувач відділенням (підстанцією)

1 посада на відділення центру

6.2.

Лікар станції швидкої та невідкладної медичної допомоги

1 цілодобовий пост на загальнопрофільну бригаду швидкої медичної допомоги центру

6.3.

Лікар-психолог

1 цілодобовий пост центру

6.4.

Старший фельдшер

1 посада на кожне відділення центру

6.5.

Фельдшер (сестра медична) — диспетчер з приймання викликів і передачі їх виїзним бригадам швидкої медичної допомоги

2 цілодобових поста на кожне відділення центру

6.6.

Фельдшер (сестра медична) по комплектуванню та поповненню виїзних бригад швидкої медичної допомоги медикаментами, перев’язочним матеріалом та виробами медичного призначення

1 цілодобовий пост на кожне відділення центру

6.7.

Фельдшер (сестра медична) станції швидкої та невідкладної медичної допомоги

2 цілодобових поста на кожну виїзну лікарську бригаду центру;

2 цілодобових поста на кожну фельдшерську бригаду центру

6.8.

Реєстратор медичний

1 посада на кожне відділення центру

6.9.

Сестра-господиня

1 посада на кожне відділення центру

6.10.

Молодша медична сестра виїзна**

1 посада на кожну посаду виїзного фельдшера фельдшерської бригади для обслуговування сільського району, фельдшерсько-перевізної та акушерської бригад

6.11.

Молодша медична сестра чергова

1 цілодобовий пост на кожне відділення центру

6.12.

Молодша медична сестра — прибиральниця

З розрахунку 1 посада на:

250 м2 дерев’яної підлоги;

350 м2 підлоги, вкритої керамічною плиткою;

425 м2 підлоги, вкритої лінолеумом

6.13.

Прибиральник території

1 посада на центр

6.14.

Сторож (охоронець)

1 цілодобовий пост на прохідну чи окрему споруду за відсутності прохідної

** Примітка: якщо у штаті відділення посади молодших медичних сестер не введені, то замість них вводяться посади фельдшерів (сестер медичних).

Оперативно-штабна бригада надзвичайних ситуацій

6.15.

Лікар

1 цілодобовий пост на центр

6.16.

Фельдшер

1 цілодобовий пост на центр

7. Консультативний телеметричний центр

7.1.

Завідувач центру — лікар за спеціальністю «Медицина невідкладних станів» або «Кардіологія»

1 посада на центр

7.2.

Лікар-кардіолог

1 цілодобовий пост на центр

7.3.

Фельдшер (сестра медична)

1 цілодобовий пост на центр

8. Аптечне відділення

8.1.

Завідувач відділення (провізор або фельдшер)

1 посада на центр

8.2.

Фельдшер (сестра медична)

1 посада на центр

8.3

Фармацевт

1 посада на центр

8.4.

Експедитор

1 посада на центр

8.5.

Робітник

1 посада на центр

8.6.

Молодша медична сестра — прибиральниця

1 посада на центр

8.7.

Фельдшер-фармацевт

1 посада на 1 пункт поповнення бригад ШМД (1 пункт на 1 відділення)

9. Адміністративно-організаційне управління

9.1.

Начальник управління

1 посада на центр

Канцелярія

9.2.

Завідувач канцелярії

1 посада на центр

9.3.

Секретар директора Центру

1 посада на центр

9.4.

Секретар-друкарка

1 посада на центр

9.5.

Оператор копіювально-розмножувальної техніки

1 посада на центр

9.6.

Архіваріус

1 посада на центр

Відділ кадрів

9.7.

Начальник відділу кадрів

1 посада на центр

9.8.

Старший інспектор з кадрів

Уводиться замість посади інспектора з кадрів. Кількість посад старших інспекторів з кадрів не може перевищувати 50 % числа посад інспекторів. У центрах, яким уведено 0,5 або 1 — 1,5 посади інспектора з кадрів, відповідно вводиться 0,5 або 1 посада старшого інспектора

9.9.

Інспектор з ведення військовозобов’язаних та призовників

1 посада за наявності на обліку від 200 до 500 військовозобов’язаних і призовників;

1 додаткова посада за наявності на обліку від 500 до 2 тис. військовозобов’язаних і призовників

9.10.

Інспектор з кадрів

1 посада на 350 штатних працівників центру

9.11.

Фахівець з питань цивільного захисту

1 посада на центр

Відділ правового забезпечення

9.12.

Начальник відділу правового забезпечення

1 посада на центр

9.13.

Провідний юрисконсульт

1 посада на центр

9.14.

Юрисконсульт

1 посада на центр

Інформаційно-аналітичний відділ медичної статистики

9.15.

Завідувач

1 посада на центр

9.16.

Лікар-методист

3 посади на центр

9.17.

Лікар-статистик

3 посади на центр

9.18.

Статистик медичний

7 посад на центр

9.19.

Реєстратор медичний

7 посад на центр

10. Бухгалтерія

10.1.

Головний бухгалтер

1 посада на центр

10.2.

Заступник головного бухгалтера

1 посада при наявності від 4 до 10 бухгалтерів та 2 посади при наявності більше 10 бухгалтерів

10.3.

Бухгалтер по фінансовому обліку 1 категорії

1 посада у центрах з чисельністю працівників понад 150

10.4.

Бухгалтер матеріальної групи

3 посади у центрах з чисельністю працівників понад 400, 1 посада у центрах з чисельністю працівників менше ніж 400

10.5.

Провідний бухгалтер

1 посада у центрах з чисельністю працівників понад 500

10.6.

Бухгалтер

7 посад у центрах з чисельністю працівників понад 400, 3 посади у центрах з чисельністю працівників менше ніж 400

10.7.

Касир

1 посада на центр

11. Планово-економічний відділ

11.1.

Начальник планово-економічного відділу

1 посада на центр

11.2.

Економіст з фінансової роботи

У центрах, які не обслуговуються централізованими бухгалтеріями:

0,5 посади — до 200 працівників;

1 посада — від 200 до 500 працівників; понад 500 працівників — з розрахунку 1 посада на 500 працівників.

При наданні платних послуг з числом штатних посад лікарів до 5 — 0,5 посади, понад 5 — 1 посада (утримуються на госпрозрахунку або за рахунок спецкоштів)

11.3.

Економіст з праці

0,5 посади на 200 працівників

1,0 посади — від 200 до 500 працівників

1,5 посади — від 500 до 800 працівників

2,0 посади — від 800 до 1200 працівників

3,0 посади — понад 1200 працівників

12. Господарсько-технічне управління

12.1.

Начальник управління — заступник директора Центру з технічних питань

1 посада на центр

12.2.

Сестра-господиня

1 посада на центр

12.3.

Молодша медична сестра — прибиральниця (Центру та відділень швидкої медичної допомоги)

1 цілодобовий пост на центр з розрахунку на:

250 м2 дерев’яної підлоги;

350 м2 підлоги, вкритої керамічною плиткою;

425 м2 підлоги, вкритої лінолеумом

12.4.

Сторож (охоронець)

1 цілодобовий пост на прохідну чи окрему споруду за відсутності прохідної

12.5.

Інженер-енергетик

1 посада на центр

12.6.

Електромонтер з обслуговування електроустановок

4,5 посади (цілодобовий пост) в центрах

12.7.

Інженер-метролог

1 посада на центр

12.8.

Інженер з пожежної безпеки

1 посада на центр

12.9.

Інженер з вентиляції

1 посада на центр

12.10.

Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

2 посади на центр

12.11.

Завідувач центральним складом

1 посада на центр

12.12.

Агент з постачання

1 посада на центр

12.13.

Підсобний робітник

2 посади на центр

12.14.

Інженер з організації експлуатації та ремонту

1 посада на центр

12.15.

Слюсар з обслуговування теплових мереж

2 посади на центр

12.16.

Електрогазозварювальник

1 посада на центр

12.17.

Слюсар-сантехнік

3 посади на центр

12.18.

Слюсар-ремонтник

3 посади на центр

12.19.

Інженер з охорони праці

1 посада на центр + 0,5 посади при кількості працівників понад 500 штатних одиниць

12.20.

Прибиральник території

1,5 посади на кожне відділення швидкої медичної допомоги центру та прибудинкові території споруд центру

Автомобільно-експлуатаційний відділ*

12.21.

Завідувач гаража

1 посада на центр

12.22.

Головний механік

1 посада на центр

12.23.

Диспетчер-таксировщик

2 посади на центр

12.24.

Черговий механік

1 цілодобовий пост

12.25.

Завідувач складу

1 посада на центр

12.26.

Токар

1 посада на центр

12.27.

Слюсарі по ремонту автотранспорту

7 посад на центр

12.28.

Мийник-прибиральник

2 посади на центр

12.29.

Водії

1 посада на 1 автомобіль ШМД та медицини катастроф центру в зміну

12.30.

Водії оперативного та господарського транспорту

1 посада на автомобіль в зміну

* у разі відсутності окремого автотранспортного підприємства.

Централізоване стерилізаційне відділення**

12.31.

Старший фельдшер

1 посада на центр

12.32.

Фельдшер (сестра медична)

1 посада на центр

12.33.

Молодша медична сестра

2 цілодобових поста на центр

** для м. Києва.

Відділ з прання та ремонту спецодягу

12.34.

Завідувач пральнею

1 посада на центр

12.35.

Машиніст із прання та ремонту спецодягу

1 цілодобовий пост на центр

12.36.

Робітник пральні

2 посади на центр

12.37.

Швачка

1 посада на центр

Ремонтно-будівельний відділ

12.38.

Начальник ремонтно-будівельного відділу

1 посада на центр

12.39.

Інженер-будівельник

1 посада на центр

12.40.

Майстер

1 посада на центр

12.41.

Столяр

2 посади на центр

12.42.

Маляр-штукатур

2 посади на центр

12.43.

Робітник

2 посади на центр

Відділ з ремонту медичного обладнання

12.44.

Начальник відділу з ремонту медичного обладнання

1 посада на центр

12.45.

Провідний інженер-електронік

1 посада на центр

12.46.

Інженер-електронік

1 посада на центр

12.47.

Електромеханік з ремонту та обслуговування наркозно-дихальної апаратури

1 посада на центр

12.48.

Електромеханік з ремонту та обслуговування електронної медичної апаратури

1 посада на центр

12.49.

Слюсар з ремонту технологічних установок

1 посада на центр

12.50.

Машиніст компресорних установок

2 посади на центр

13. Станція екстреної (швидкої) медичної допомоги — відокремлений підрозділ центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф***

13.1.

Головний лікар (завідувач відділення)

1 посада на станцію (відділення) центру

13.2.

Лікар відділення швидкої медичної допомоги

1 цілодобовий пост на загальнопрофільну бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги станцію (відділення) центру

13.3.

Старший фельдшер

1 посада на кожну станцію (відділення) центру

13.4.

Фельдшер (сестра медична) — диспетчер з приймання викликів і передачі їх виїзним бригадам швидкої медичної допомоги

2 цілодобових поста на кожну станцію (відділення) центру

13.5.

Фельдшер (сестра медична) з комплектування та поповнення виїзних бригад швидкої медичної допомоги лікарськими засобами, перев’язним матеріалом та виробами медичного призначення

1 цілодобовий пост на кожну станцію (відділення) центру

13.6.

Фельдшер (сестра медична)

2 цілодобових поста на кожну виїзну лікарську бригаду швидкої медичної допомоги центру;

2 цілодобових поста на кожну фельдшерську бригаду швидкої медичної допомоги станції (відділення) центру

13.7.

Реєстратор медичний

1 посада на кожну станцію (відділення) центру

13.8.

Сестра-господиня

1 посада на кожну станцію (відділення) центру

13.9.

Молодша медична сестра виїзна****

1 посада на кожну посаду виїзного фельдшера фельдшерської бригади для обслуговування сільського району, фельдшерсько-перевізної та акушерської бригад

13.10.

Молодша медична сестра чергова

1 цілодобовий пост на кожну станцію (відділення) центру

*** Кількість станцій (відділень) центру залежить від кількості населення адміністративно-територіальної одиниці.

**** Примітка: якщо у штаті станцій (відділень) посади молодших сестер медичних не введені, то замість них вводяться посади фельдшерів (сестер медичних). Кількість виїзних бригад швидкої медичної допомоги визначається з розрахунку не менше 1 виїзної бригади на 10 тис. населення.

Примітка: 1. Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (далі — Центр) — юридична особа, яка діє на підставі Типового положення про центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 року № 1116, та статуту.

2. Посади (професії) господарської частини Центру вводяться з дозволу керівних органів охорони здоров’я в залежності від обсягу та характеру роботи та можуть бути впроваджені на договірній основі.

3. У межах чисельності та найменування посад, установлених Центром за штатними нормативами для відповідних розділів роботи, можуть вводитись посади працівників нижчої кваліфікації за рахунок посад працівників вищої кваліфікації.

4. Уведення посад цих спеціалістів і службовців за відповідними категоріями (перша, друга, без категорії) здійснюється в залежності від обсягу і характеру роботи, що є в даному закладі, та з урахуванням наявності спеціалістів і службовців відповідної категорії.

5. Посади спеціалістів і службовців, а також професії робітників, передбачені штатними нормативами, вводяться з покладанням на працівника додаткових функцій з відображенням цього в посадових інструкціях.

Технічне обслуговування та утримання спеціального та спеціалізованого санітарного транспорту Центрів забезпечують створені (діючі) при управліннях охорони здоров’я обласних державних адміністрацій автотранспортні підприємства зі статусом юридичної особи.

Додаток 55
до наказу МОЗ України
від 23.02.2000 № 33

Примірні штатні нормативи кабінету телемедицини закладу охорони здоров’я

№ п/п

Найменування посад

Кількість посад

1.

Завідувач кабінету телемедицини

1 посада на заклад охорони здоров’я

2.

Лікар кабінету телемедицини

1 цілодобовий пост для стаціонару та 1 посада для поліклініки (амбулаторії)

3.

Сестра медична

1 цілодобовий пост для стаціонару та 1 посада для поліклініки (амбулаторії)

4.

Інженер

1 посада на заклад охорони здоров’я

1. Кабінет телемедицини закладу охорони здоров’я є структурним підрозділом закладу охорони здоров’я, який діє на підставі Положення про кабінет телемедицини закладу охорони здоров’я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.10.2015 № 681, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 листопада 2015 р. за № 1400/27845.

КОМЕНТАР ФАХІВЦЯ МОЗ

Штати закладів охорони здоров’я: вивчаємо останні правки

Основоположні приписи щодо формування штатів закладів охорони здоров’я наведені в наказі МОЗ від 23.02.2000 р. № 33 (далі — наказ № 33), а самі штатні нормативи медзакладів містяться в додатках до цього наказу. І ось наказом, що коментується, унесено зміни до наказу № 33. Незважаючи на те що він зазнав лише точкових правок, вони є важливими і заслуговують на увагу.

Штатні нормативи з новим статусом.

Тепер зафіксовано: штатні нормативи, наведені в додатках до наказу № 33, є примірними та мають рекомендаційний характер.

Це означає, що такі штатні нормативи використовують як орієнтир при затвердженні штатного розпису конкретного закладу охорони здоров’я.

Нагадаємо, що до внесення останніх змін штатна чисельність працівників закладів охорони здоров’я, визначена штатними нормативами згідно з наказом № 33, вказувалась як гранична (стара редакція п.п. 5.1 наказу № 33). Зараз цей припис скасований, а отже, кількість посад у штатному розписі може і не відповідати примірним штатним нормативам, визначеним додатками до наказу № 33. Головне, щоб при цьому дотримувалися інші умови щодо формування штатних розписів закладів охорони здоров’я, про що поговоримо далі.

Формування та затвердження штатного розпису. Про це йдеться в п. 2 наказу № 33, викладеному в новій редакції.

Увага! Штатний розпис закладу охорони здоров’я визначає керівник цього закладу. Далі за поданням керівника закладу охорони здоров’я штатний розпис затверджує головний розпорядник бюджетних коштів.

При формуванні штатного розпису слід виходити з обсягу медичної допомоги, що надається таким закладом охорони здоров’я (нова редакція п. 2, пп. 6.1 і 7.1 наказу № 33). При цьому, як і раніше, штатна чисельність працівників, що підлягає затвердженню за штатним розписом, має бути приведена у відповідність до визначеного фонду оплати праці, доведеного у бюджетних призначеннях на оплату праці, згідно з п. 28 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2002 р. № 228.

Тепер поговоримо про приписи п. 3 наказу № 33. До останніх змін цей пункт встановлював, що у разі організації закладів (структурних підрозділів), для яких наказом № 33 не передбачені штатні нормативи, штати для них затверджували з дозволу МОЗ.

Подібний припис зберігся в новій редакції п. 3 наказу № 33 з істотною відмінністю: тепер у ньому не згадується про структурні підрозділи. Це означає: у разі організації закладів охорони здоров’я, для яких наказом № 33 не передбачені примірні штатні нормативи, штатні розписи для них затверджуються за погодженням з МОЗ. Водночас тепер не потрібно погоджувати з МОЗ штатні розписи організованих структурних підрозділів медзакладів, якщо для них у наказі № 33 немає примірних штатних нормативів.

Коригування штатів. Допускається вносити зміни до штатів, але з урахуванням певних приписів. У цій частині також є правки.

Спочатку наведемо оновлений п. 2 наказу № 33: керівник закладу охорони здоров’я у разі виробничої необхідності має право в межах загальної штатної чисельності та фонду оплати праці закладу, доведеного лімітними довідками на відповідний період, змінювати штати окремих структурних підрозділів або вводити посади, не передбачені примірними штатними нормативами для цього закладу.

Дійсно, подібний припис існував і раніше. Проте раніше його застосування супроводжувалося ще однією важливою умовою: заміна посад працівників може здійснюватися тільки в межах однієї категорії медичного (лікарі, середній медичний персонал, молодший медичний персонал), фармацевтичного персоналу, адміністративно-управлінського, крім заступників керівників, і господарсько-обслуговуючого персоналу. В оновленій версії наказу № 33 наведених правил-обмежень про заміну посад уже немає. Також скасовано вимогу про те, що зміна штатів окремих структурних підрозділів або введення нових посад здійснюється за рахунок посад інших структурних підрозділів.

Це означає, що керівники закладів охорони здоров’я можуть вводити до штату або виводити з нього будь-яку посаду (без наслідків для чисельності інших структурних підрозділів) при виконанні всіх приписів нової редакції п. 2 наказу № 33 (у цьому є необхідність + сама процедура виконується в межах загальної штатної чисельності та фонду оплати праці закладу).

Важливо! Не допускається введення посад найменувань, не передбачених Національним класифікатором професій України ДК 003:2010, затвердженим наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. № 327 (далі — Класифікатор професій), та чинними номенклатурами лікарських посад і посад молодших спеціалістів з медичною освітою.

Також зауважимо, що до останніх змін введення додаткових посад заступників керівника допускалося тільки з дозволу МОЗ (за клопотанням регіонального структурного підрозділу з питань охорони здоров’я). У відкоригованому п. 2 наказу № 33 такої вимоги немає. Отже, тепер введення посад заступників керівника здійснюють на загальних підставах п. 2 наказу № 33, викладеного в новій редакції. Таким чином, вказане рішення має право застосовувати керівник медзакладу, враховуючи загальну штатну чисельність та фонд оплати праці такого закладу для відповідного періоду.

До речі, оновлену версію п. 2 щодо зміни штатів окремих структурних підрозділів або введення нових посад уже можна використовувати.

Нові додатки до наказу № 33. Наказ № 33 поповнився новими додатками. Наведемо їх зміст:

— у додатку 53 ідеться про примірні штатні нормативи для центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та їх структурних підрозділів. Нагадаємо, що раніше аналогічні штатні нормативи для вказаних медзакладів наводилися в наказі МОЗ від 21.08.2014 р. № 585 (далі — наказ № 585), який наказом, що коментується, визнаний таким, що втратив чинність. Тобто зараз в питанні штатних нормативів для зазначених медзакладів слід керуватися додатком 53 до наказу № 33, який слово в слово повторює штатні нормативи, затверджені наказом № 585;

додаток 54 присвячено примірним штатним нормативам для центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (станцій швидкої медичної допомоги). Раніше штатні нормативи для вказаних медзакладів наводилися в наказі МОЗ від 07.12.2012 р. № 1018 (далі — наказ № 1018), який наказом, що коментується, також визнаний таким, що втратив чинність. Причому штатні нормативи, затверджені наказом № 1018, і ті, що наведені в новому додатку 54 до наказу № 33, практично є ідентичними. Існують тільки дві відмінності: посаду «начальник штабу цивільної оборони» змінено на посаду «фахівець з питань цивільного захисту» і скасовано примітку 2 до Примірних штатних нормативів, затверджених наказом № 1018;

додаток 55 присвячено примірним штатним нормативам кабінету телемедицини закладу охорони здоров’я. Типові штати для зазначеного кабінету з’явилися уперше. Якщо виходити з наказу, що коментується, то вони розроблені згідно з наказом МОЗ «Про затвердження нормативних документів щодо застосування телемедицини у сфері охорони здоров’я» від 19.10.2015 р. № 681.

Інші зміни. Тут поговоримо про правки до наказу № 33, які залишилися «за кадром» при розгляді попередніх підрозділів.

По-перше, у наказі № 33 і додатках до нього позначення «середній медичний персонал» замінено на формулювання «фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою». Однак істотних наслідків від такого перейменування немає.

По-друге, у додатку 46 до наказу № 33 посаду «начальник штабу цивільної оборони» змінено на посаду «фахівець з питань цивільного захисту». Не важко здогадатися, що головним чином правки зумовлені змінами у Класифікаторі професій*.

* Про такі зміни та їх працеоплатні наслідки див. консультацію в «ОП», 2016, № 6, с. 31. — Прим. ред.

Анжела КУПЛІВАНЧУК, заступник директора Департаменту — начальник відділу методології оплати праці та роботи з місцевими бюджетами Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення

App
Скачайте наше мобильное приложение Factor

© Factor.Media, 1995 -
Все права защищены

Использование материалов без согласования с редакцией запрещено

Ознакомиться с договором-офертой

Присоединяйтесь
Адрес
г. Харьков, 61002, ул. Сумская, 106а
Мы принимаем
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Мы используем cookie-файлы, чтобы сделать сайт максимально удобным для вас и анализировать использование наших продуктов и услуг, чтобы увеличить качество рекламных и маркетинговых активностей. Узнать больше о том, как мы используем эти файлы можно здесь.

Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше