Оплата праці лікаря-невропатолога

Редакція ББ
Бюджетна бухгалтерія Лютий, 2009/№ 8
В обраному У обране
Друк
Відповідь на запитання

ОПЛАТА ПРАЦІ ЛІКАРЯ-НЕВРОПАТОЛОГА

Анатолій КОЛОС, консультант

 

Як розрахувати заробітну плату за лютий 2009 року лікаря-невропатолога вищої кваліфікаційної категорії, який є завідувачем неврологічного відділення для хворих з порушенням кровообігу (у його підпорядкуванні 4 лікарі) при міській лікарні? З 1 лютого 2009 року він також працює за сумісництвом на 0,5 ставки в приймальному відділенні лікарні. Наказом керівника закладу в лютому 2009 року йому встановлена надбавка за високі досягнення у праці в розмірі 50 % його посадового окладу та премія в розмірі 30 % посадового окладу як за основною посадою, так і за роботу за сумісництвом.

(м. Київ)

 

Відповідно до

ч. 2 ст. 21 КЗпП працівнику надано право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачено законодавством, колективним договором або угодою сторін.

Сумісництвом вважається виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому ж або іншому підприємстві, в установі, організації або у громадянина за наймом. При роботі за сумісництвом з працівником укладається трудовий договір.

Порядок роботи сумісників та оплата їх праці регламентується

постановою КМУ «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 03.04.93 р. № 245 (далі — постанова № 245) та Положенням про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій, затвердженим спільним наказом Міністерства праці, Міністерства юстиції і Міністерства фінансів України від 28.06.93 р. № 43.

Згідно з

п. 4 постанови № 245 не мають права працювати за сумісництвом також керівники державних підприємств, установ і організацій, їхні заступники, керівники структурних підрозділів (цехів, відділів, лабораторій тощо) та їхні заступники (за винятком наукової, викладацької, медичної і творчої діяльності).

Тривалість роботи за сумісництвом не повинна перевищувати чотирьох годин на день і повного робочого дня у вихідний день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу. Оплата праці за сумісництвом здійснюється за фактично виконану роботу.

Працівникові, який працює за сумісництвом, оплата праці визначається за фактично відпрацьований час виходячи з передбачених умовами оплати праці складових (посадовий оклад, надбавки та доплати до нього).

При визначенні умов оплати праці медичних працівників слід керуватися спільним

наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» від 05.10.2005 р. № 308/519 (далі — Умови).

Отже, лікарю-невропатологу відповідно до

Положення про порядок проведення атестації лікарів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України «Про подальше удосконалення атестації лікарів» від 19.12.97 р. № 359, присвоєна вища кваліфікаційна категорія.

Відповідно до

п. 3 п.п. 2.2.5 розділу ІІ Умов лікарю-невропатологу з вищою кваліфікаційною категорією встановлюється 13-й тарифний розряд, що з 01.10.2008 р. і по теперішній час* відповідає посадовому окладу в розмірі 1237 грн.

* Згідно з постановою КМУ «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 і від 25 жовтня 2008 р. № 939» від 20.12.2008 р. № 1117.

Відповідно до

п.п. «б» п.п. 2.2.3 розділу ІІ Умов керівникам структурних підрозділів — лікарям посадові оклади встановлюються виходячи з тарифних розрядів лікарів відповідних спеціальностей та кваліфікаційних категорій (за умови, що спеціальність, за якою їм присвоєна кваліфікаційна категорія, відповідає профілю підрозділу, який вони очолюють), з урахуванням підвищення на 20 % при кількості посад лікарів у підрозділі згідно зі штатним розписом від 3 до 6 одиниць включно (з урахуванням посад керівників цих структурних підрозділів і без урахування посад лікарів-інтернів).

Отже, посадовий оклад лікаря-невропатолога, який є завідувачем неврологічного відділення для хворих з порушенням кровообігу при міській лікарні і в його підпорядкуванні згідно зі штатним розписом перебуває 4 лікарі, підвищується на 20 %.

Після такого підвищення оклад з урахуванням підвищення за завідування відділенням дорівнює

1484 грн. (1237 грн. (посадовий оклад) х 1,20).

Неврологічні відділення для хворих з порушенням мозкового кровообігу включені до

Переліку закладів (підрозділів) та посад, робота в (на) яких дає право на підвищення посадових окладів (ставок) у зв’язку зі шкідливими та важкими умовами праці, наведеного в додатку 3 до Умов.

Так, відповідно до

п.п. 2.9 додатка 3 до Умов лікарі неврологічних відділень для хворих з порушенням мозкового кровообігу мають право на підвищення посадових окладів (ставок) на 15 % у зв’язку зі шкідливими та важкими умовами праці.

Конкретний перелік посад працівників, яким посадові оклади (тарифні ставки) підвищуються у зв’язку зі шкідливими та важкими умовами праці згідно з

додатком 3, затверджується керівником закладу, установи за погодженням з профспілковим комітетом залежно від функціональних обов’язків та обсягу роботи у шкідливих та важких умовах праці (п. 12 п.п. 2.4.5 Умов).

Підпунктом 2.4.7 Умов

визначено порядок установлення підвищень посадових окладів. Тобто підвищення посадових окладів у зв’язку зі шкідливими та важкими умовами праці, що передбачене п.п. 2.4.5 Умов, установлюються до посадового окладу, визначеного за пп. 2.1 — 2.2 Умов, з урахуванням підвищень за кваліфікаційну категорію, оперативні втручання, диплом з відзнакою, санітарний транспорт.

Ураховуючи норми вищезазначеного

підпункту, розрахуємо підвищений посадовий оклад:

1484 грн. (сума посадового окладу з урахуванням підвищення за завідування відділенням) х 1,15 =

1707 грн. (після заокруглення).

Ми отримали розмір посадового окладу з урахуванням підвищення за завідування відділенням та підвищення за шкідливі та важкі умови праці.

Конкретні розміри доплат, надбавок та інших виплат

визначаються керівником закладу, установи за рахунок і в межах фонду оплати праці та відображаються в розрахункових відомостях на виплату заробітної плати (п.п. 1.7 розділу І Умов).

Надбавка за високі досягнення у праці встановлюється керівником закладу за критеріями, які відображають результати професійної діяльності працівника. Такими критеріями можуть бути: успішне виконання працівником завдань і обов’язків, ініціативність у роботі тощо.

Отже, наказом керівника закладу в лютому 2009 року лікарю-невропатологу в межах фонду оплати праці та відповідно до

п.п. 4.4 розділу ІV Умов встановлена надбавка за високі досягнення у праці в розмірі 50 % його посадового окладу. Згідно з абзацом 2 п.п. 4.6 розділу ІV Умов зазначена надбавка нараховується на посадовий оклад працівника з урахуванням підвищень.

Розрахуємо розмір такої надбавки: 1707 грн. (сума посадового окладу з урахуванням підвищення за завідування відділенням та підвищення за шкідливі та важкі умови праці) х 50 % =

853,50 грн.

Преміювання працівників проводиться у межах фонду оплати праці.

Керівники закладів та установ за погодженням з профспілковими комітетами затверджують положення про преміювання працівників (

п.п. 5.11 Умов).

Розмір премії працівника залежить від особистого внеску в загальні результати роботи підрозділу, закладу і граничними розмірами не обмежується.

Тож якщо наказом керівника закладу лікарю-невропатологу вищої кваліфікаційної категорії встановлено

премію у розмірі 30 % від його посадового окладу, то її розмір становитиме: 1707 грн. (сума посадового окладу з усіма підвищеннями) х 30 % = 512,10 грн.

Проведемо розрахунок заробітної плати лікаря-невропатолога вищої кваліфікаційної категорії, який є завідувачем неврологічного відділення для хворих з порушенням кровообігу при міській лікарні, за лютий 2009 року, підсумовуючи всі визначені вище складові:

1707 грн. (сума посадового окладу з урахуванням підвищення за завідування відділенням та за шкідливі та важкі умови праці) + 853,50 грн. (надбавка за високі досягнення у праці) + 512,10 грн. (премія) =

3072,60 грн.

Відповідно до

ст. 19 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР працівники, які працюють за сумісництвом, одержують заробітну плату за фактично виконану роботу. Тобто, незалежно від того, яку заробітну плату, надбавки та доплати працівник одержує за основним місцем роботи, за виконання обов’язків по іншій посаді на умовах сумісництва йому встановлюється оплата відповідно до цієї посади.

Згідно з

абзацом 3 п.п. 1.7 Умов визначення розміру заробітної плати проводиться в усіх випадках окремо за основною посадою і при роботі за сумісництвом.

Розрахуємо заробітну плату лікаря-невропатолога вищої кваліфікаційної категорії, який працює за сумісництвом на 0,5 ставки в приймальному відділенні лікарні.

Відповідно до

п. 3 п.п. 2.2.5 розділу ІІ Умов лікарю-невропатологу з вищою кваліфікаційною категорією встановлюється 13-й тарифний розряд, що відповідає посадовому окладу в розмірі 1237 грн. При роботі на 0,5 ставки цей оклад становитиме 1237 грн. х 0,5 = 619 грн.

Наказом керівника закладу в лютому 2009 року лікарю-невропатологу вищої кваліфікаційної категорії, який працює за сумісництвом на 0,5 ставки в приймальному відділенні лікарні, в межах фонду оплати праці та відповідно до

п.п. 4.4 розділу ІV Умов установлена надбавка за високі досягнення у праці в розмірі 50 % його посадового окладу.

Керуючись

абзацом 2 п.п. 4.6 розділу ІV Умов, розраховуємо розмір такої надбавки: 619 грн. (сума посадового окладу) х 50 % = 309,50 грн.

Наказом керівника закладу лікарю-невропатологу вищої кваліфікаційної категорії, який працює за сумісництвом на 0,5 ставки в приймальному відділенні лікарні, встановлено

премію в розмірі 30 % від його посадового окладу. Розмір такої премії становитиме: 619 грн. (сума посадового окладу) х 30 % = 185,70 грн.

Розрахуємо заробітну плату лікаря-невропатолога вищої кваліфікаційної категорії

за роботу за сумісництвом на 0,5 ставки в приймальному відділенні при міській лікарні за лютий 2009 року, підсумовуючи всі визначені вище складові:

619 грн. (посадовий оклад) + 309,50 грн. (надбавка за високі досягнення у праці) + 185,70 грн. (премія) =

1114,20 грн.

Таким чином, загальний розмір заробітної плати за лютий 2009 року лікаря-невропатолога вищої кваліфікаційної категорії, який є завідувачем неврологічного відділення для хворих з порушенням кровообігу міської лікарні, а також працює за сумісництвом на 0,5 ставки в приймальному відділенні лікарні, становить: 3072,60 грн. + 1114,20 грн. = 4186,80 грн./p>

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд