Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Порядок розгляду звернень та організації особистого прийому громадян в органах державної контрольно-ревізійної служби

Редакція ББ
Бюджетна бухгалтерія Липень, 2009/№ 25
Друк
Наказ від 28.10.2008 р. № 383

Затверджений наказом Головного контрольно-ревізійного управління України від 28.10.2008 р. № 383

ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ОСОБИСТОГО ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНОЇ СЛУЖБИ

 

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 40 Конституції України та на підставі Закону України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні», Законів України «Про звернення громадян», «Про статус народного депутата України», «Про статус депутатів місцевих рад», Кодексу України про адміністративні правопорушення та Указу Президента України від 07.02.2008 р. № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

2. Цей Порядок визначає процедуру розгляду органами державної контрольно-ревізійної служби в Україні (далі — ДКРС) звернень громадян, посадових осіб підприємств, установ, організацій, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад, а також організацію особистого прийому громадян, крім порядку розгляду звернень, що надходять від правоохоронних органів, та заперечень (зауважень), що їх надсилають об’єкти контролю відповідно до пункту 42 Порядку проведення інспектування державною контрольно-ревізійною службою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2006 р. № 550 (зі змінами).

3. Терміни, що їх ужито в цьому Порядку, мають таке значення:

звернення

— викладені в письмовій або усній формі зауваження (пропозиції), заяви (клопотання) і скарги;

дія

— здійснення посадовою особою своїх обов’язків у межах наданих законодавством повноважень чи всупереч їм;

бездіяльність

— певна форма поведінки особи, яка полягає у невиконанні нею дій, які вона повинна була і могла вчинити відповідно до покладених на неї посадових обов’язків і згідно із законодавством України;

безпідставна передача розгляду звернення

— передача розгляду звернення іншим органам, якщо вирішення поставлених у ньому питань належить винятково до компетенції органів ДКРС;

дублетне звернення

— письмові звернення одного і того ж громадянина (громадян) з одного і того самого питання, надіслані різним адресатам та направлені ними за належністю на розгляд до органу ДКРС;

повторне звернення

— звернення, що надійшло до органу ДКРС від тієї самої особи з того самого питання, якщо перше звернення вирішено по суті.

 

II. Облік та попередній розгляд звернень

1. Звернення може бути подане окремою особою (індивідуальне) або групою осіб (колективне) під час особистого прийому чи надіслане поштою.

Звернення в інтересах громадянина може бути подано іншою особою, трудовим колективом або організацією, яка здійснює правозахисну діяльність, що отримали від громадянина відповідні повноваження, оформлені відповідно до законодавства. Звернення в інтересах недієздатних і неповнолітніх осіб подають їх законні представники.

2. Діловодство за зверненнями в органах ДКРС ведеться окремо від інших видів діловодства діловодною службою або покладається на спеціально призначену для цього посадову особу.

3. Усі звернення громадян, що надійшли до органу ДКРС або подані на особистому прийомі, мають прийматися, попередньо розглядатися й централізовано реєструватися в день їх надходження в порядку, визначеному Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 р. № 348 (зі змінами).

Реєстрація звернень посадових осіб підприємств, установ, організацій та ведення загального діловодства і всієї службової документації в органах ДКРС здійснюється відповідно до вимог Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.97 р. № 1153 (зі змінами).

4. Забороняється надсилати звернення громадян для розгляду тим органам або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються.

5. У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина (місцезнаходження юридичної особи), викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви, скарги, прохання чи вимоги. При цьому допускається зазначення адреси заявника на конверті.

Письмове звернення має бути підписане заявником (заявниками) із зазначенням дати.

Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 Закону України «Про звернення громадян». Копія такого звернення залишається у провадженні того органу ДКРС, до якого звернувся заявник.

6. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення органом ДКРС чи його посадовою особою, воно в термін

не більше п’яти днів повертається громадянину з відповідними роз’ясненнями.

7. Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

8. Не розглядаються повторні звернення від одного і того самого громадянина з одного і того самого питання, якщо перше цим органом вирішено по суті, а також скарги, подані з порушенням термінів, передбачених статтею 17 Закону України «Про звернення громадян», та звернення осіб, визнаних судом недієздатними. Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає керівник органу, про що повідомляється особі, яка подала звернення.

9. Якщо питання, порушені в отриманому зверненні, не належать до компетенції органів ДКРС, дане звернення в термін

не більше п’яти днів пересилається за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється заявник з роз’ясненням підстави передачі звернення. Копія такого звернення залишається у провадженні того органу ДКРС, до якого звернувся заявник.

10. Якщо у зверненні разом з питаннями, що належать до компетенції органів ДКРС, порушуються питання, які підлягають вирішенню в інших органах державної влади чи місцевого самоврядування, то при наданні відповіді на звернення роз’яснюється порядок вирішення цих питань.

11. Звернення, де повідомляється про крадіжки, розтрати, недостачі, інші серйозні правопорушення, негайно пересилаються правоохоронним органам для прийняття рішення згідно із законодавством.

12. Звернення народних депутатів України розглядаються

протягом 10 днів з дня їх одержання. У разі неможливості розгляду звернення народного депутата України у визначений строк його повідомляють про це офіційним листом з викладенням причин продовження строку розгляду. Строк розгляду депутатського звернення, з урахуванням продовження, не може перевищувати 30 днів з моменту його одержання. Вмотивована відповідь на депутатське звернення повинна бути надіслана народному депутату України не пізніше як на другий день після розгляду звернення. Відповідь надається в обов’язковому порядку і безпосередньо тим органом ДКРС, до якого було надіслано депутатське звернення, за підписом його керівника або осіб, яким право ставити підпис надано керівником органу.

Про результати розгляду звернень громадян, надісланих листами народних депутатів України, орган ДКРС зобов’язаний повідомити громадянина, від якого надійшло звернення, і народного депутата у терміни, встановлені Законами України «Про звернення громадян», «Про статус народного депутата України».

13. Народний депутат України, який надіслав звернення, може бути присутнім під час його розгляду, про що він повідомляє відповідний орган ДКРС, його посадових осіб, яким адресовано депутатське звернення. Посадова особа, відповідальна за розгляд звернення народного депутата України, зобов’язана завчасно, але не пізніше ніж за день, повідомити народного депутата України про час і місце розгляду звернення.

14. Запит народного депутата України, групи народних депутатів України чи комітету Верховної Ради України розглядається у п’ятнадцятиденний строк з дня його одержання або в інший строк, встановлений Верховною Радою України. Якщо запит з об’єктивних причин не може бути розглянуто в установлений строк, керівник органу ДКРС, якому адресовано запит, зобов’язаний письмово повідомити про це Голову Верховної Ради України та народного депутата України, групу народних депутатів України, комітет Верховної Ради України, який вніс (які внесли) запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати одного місяця з дня одержання запиту.

15. Народний депутат України має право брати безпосередньо участь у розгляді керівником органу ДКРС унесеного ним запиту. На вимогу народного депутата України керівник органу ДКРС, якому адресовано запит, зобов’язаний повідомити народного депутата про день розгляду порушених у запиті питань завчасно, але не пізніше ніж за три дні до їх розгляду.

16. Розгляд звернень, запитів, листів народних депутатів України, які надійшли в інтересах громадян, беруть під особливий контроль керівники органів ДКРС.

17. Звернення, запити та запитання депутатів місцевих рад, які надійшли в інтересах громадян, розглядаються у порядку, передбаченому статтями 13, 21 та 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

 

III. Розгляд звернень

1. Посадові особи органів ДКРС під час розгляду звернень зобов’язані уважно розглянути їх по суті, можуть у разі потреби вимагати у виконавців матеріали попередніх перевірок з питань, зазначених у зверненні, направляти працівників на місця для перевірки викладених у зверненнях обставин, вживати в межах своїх повноважень інших заходів для об’єктивного вирішення порушених авторами звернень питань, приймати рішення про усунення причин і умов, які спонукають авторів скаржитися.

2. Заявник має право ознайомитися з матеріалами перевірки щодо питань, поставлених у зверненні, якщо це не суперечить вимогам законодавства.

Рішення про ознайомлення з матеріалами перевірки приймають: у ГоловКРУ — Голова ГоловКРУ, його заступники; у контрольно-ревізійних управліннях в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі — регіональні КРУ) — начальники управлінь, їх заступники; у міських, районних, міжрайонних та об’єднаних контрольно-ревізійних відділах — начальники відділів, їх заступники.

Посадова особа органу ДКРС, що ознайомила заявника з матеріалами перевірки, складає та долучає до матеріалів справи довідку про те, з якими матеріалами та коли вона ознайомила заявника. У разі прийняття рішення про обмеження доступу громадянина до відповідної інформації при розгляді звернення посадовою особою органу ДКРС про це складається відповідний мотивований документ.

3. У разі направлення звернення вищестоящим органом ДКРС для розгляду й прийняття рішення до нижчестоящого органу ДКРС та за умови повідомлення про це автора звернення термін розгляду такого звернення обчислюється відповідно до законодавства.

4. Звернення вважається вирішеним, якщо розглянуті всі поставлені в ньому питання, прийнято обґрунтоване рішення, вжиті необхідні заходи щодо його виконання та повідомлено заявника про результати розгляду звернення і прийняте рішення.

5. Відповідь за результатами розгляду звернення надається тим органом ДКРС, який його отримав або розглядав по суті, за підписом керівника органу ДКРС або осіб, яким право ставити підпис надано керівником органу.

6. За зверненнями, в яких повідомляється про факти порушень на підприємствах, в установах чи організаціях, підконтрольних органам ДКРС, законодавства з фінансових питань приймається одне з рішень щодо:

а) включення питань, поставлених у зверненні, до програми планової виїзної ревізії, яка вже розпочата або буде проводитися в порядку, установленому законодавством;

б) призначення позапланової виїзної ревізії у випадку, визначеному пунктом 3 частини п’ятої статті 11 Закону України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні»;

в) відмови у проведенні ревізії у випадках, коли вирішення поставлених у зверненні питань не входить до компетенції органів ДКРС, коли зазначені питання вже були перевірені попередніми ревізіями.

У разі внесення питань, поставлених у зверненні, до програми планової виїзної ревізії у відповіді заявнику обґрунтовується прийняте органом ДКРС рішення із зазначенням, хто і коли інформуватиме його про результати розгляду звернення.

Рішення про відмову у задоволенні вимог, викладених у зверненні, доводиться до відома громадянина в письмовій формі з посиланням на Закон і викладенням мотивів відмови, а також із роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення. При цьому перелічуються, у разі вжиття, заходи, що їх уживав орган ДКРС для розгляду цього звернення.

7. Рішення, які приймаються за зверненнями, мають бути мотивованими, ґрунтуватися на нормах законодавства та доведені до відома заявника.

8. Звернення, зареєстровані як дублетні, долучаються до матеріалів попереднього звернення. Якщо дублетне звернення надійшло після розгляду основного звернення (запиту), то

не пізніше 10-денного строку відповідь на нього надсилається зі стислим викладенням суті прийнятого рішення і посиланням на дату та вихідний номер надісланої раніше відповіді.

 

IV. Розгляд скарг на дії (бездіяльність) посадових осіб органів ДКРС

1. До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені в органах ДКРС, належать:

а) відмова у проведенні ревізії;

б) проведення ревізії без установлених законом підстав та/або з порушенням законодавства;

в) дії (бездіяльність) посадових осіб органів ДКРС під час проведення ревізії;

г) постанови у справах про адміністративне правопорушення, прийняті з порушенням законодавства;

ґ) вимоги про усунення порушень, які надсилаються за результатами ревізій;

д) зупинення операцій з бюджетними коштами;

е) призупинення бюджетних асигнувань;

є) неналежний розгляд попередньої скарги на рішення, дії (бездіяльність) посадових осіб органів ДКРС.

2. Органи ДКРС під час розгляду скарги на рішення, дії (бездіяльність) посадових осіб органів ДКРС перевіряють законність і обґрунтованість оскаржуваних рішень, дій (бездіяльності) посадових осіб і приймають одне з рішень щодо:

а) залишення рішення, яке оскаржується, без змін, а скарги без задоволення;

б) скасування рішення, яке оскаржується, з одночасним винесенням нового рішення або без нього та притягненням винних осіб до відповідальності;

в) внесення до рішення змін у частині, що не відповідає законодавству;

г) припинення незаконної дії (бездіяльності) посадових осіб органу ДКРС, проведення службового розслідування і притягнення винних осіб до відповідальності;

ґ) скасування повністю або частково акта ревізії, проведеної з порушенням законодавства.

Рішення (вимога), що підлягає відміні, а також акти ревізій, проведених з порушенням законодавства, скасовуються повністю або у відповідній частині наказом керівника органу ДКРС, який проводить розгляд скарги, або за дорученням вищестоящого органу ДКРС.

3. При розгляді скарги або протесту на постанову по справі про адміністративне правопорушення особа, яка її розглядає, перевіряє законність і обґрунтованість винесеної постанови і приймає одне з таких рішень:

а) залишає постанову без змін, а скаргу або протест без задоволення;

б) скасовує постанову і надсилає справу на новий розгляд;

в) скасовує постанову і закриває справу;

г) зменшує розмір штрафу в межах, передбачених статтями 1642, 1666 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Якщо буде встановлено, що постанову винесено органом (посадовою особою), неправомочним вирішувати цю справу, то така постанова скасовується і справа надсилається на розгляд компетентного органу (посадової особи).

Рішення за скаргою на постанову щодо адміністративного правопорушення може бути опротестоване прокурором або оскаржене до суду у встановленому законодавством порядку.

4. У відповіді на скаргу щодо рішення органу ДКРС, дій чи бездіяльності посадових осіб органу ДКРС зазначаються:

порядок розгляду скарги органом ДКРС (чи проводилося службове розслідування, повторна або додаткова перевірка, аналіз ревізійних матеріалів; чи одержувалися пояснення від осіб, дії чи бездіяльність яких оскаржується; чи брав участь і яку саме в розгляді скарги заявник тощо);

відповіді на всі питання, порушені у скарзі;

рішення, які прийнято за результатами розгляду скарги (кого і коли інформовано, кому надіслано обов’язкові вимоги, куди передано матеріали ревізії чи службового розслідування; чи накладалися дисциплінарні стягнення, ким і стосовно кого тощо).

Копія рішення щодо скарги або протесту на постанову по справі про адміністративне правопорушення протягом трьох днів надсилається особі, щодо якої його винесено.

5. Подання скарги на рішення або дії (бездіяльність) посадових осіб органів ДКРС не припиняє рішення або оскаржуваної дії (бездіяльності).

Подання в установлений законодавством строк скарги на постанову по справі про адміністративне правопорушення зупиняє її виконання до розгляду скарги.

Внесення прокурором протесту зупиняє виконання постанови по справі про адміністративне правопорушення до розгляду протесту.

Скарга на рішення, що оскаржувалося, може бути подана до органу ДКРС або посадовій особі вищого рівня протягом одного року з моменту його прийняття, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням. Скарги, подані з порушенням зазначеного терміну, не розглядаються.

Пропущений з поважної причини термін може бути поновлений органом чи посадовою особою, що розглядає скаргу.

6. У разі відкликання скарги за письмовою заявою особи, яка її подала, орган ДКРС, що розглядає скаргу, припиняє її розгляд з повідомленням про це заявника.

 

V. Надіслання відповідей на звернення

1. Відповіді на звернення надсилаються на бланках органу ДКРС за підписом керівника або осіб, яким право ставити підпис надано керівником органу.

2. У разі відмови в задоволенні звернень відповідь має бути мотивованою і зрозумілою, доведена до відома громадянина в письмовій формі з роз’ясненням права на її оскарження.

3. Відповіді на звернення, що надійшли від Президента України, Голови Верховної Ради України та його заступників, Глави Секретаріату Президента, Прем’єр-міністра України та Першого віце-прем’єр-міністра України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаря Ради національної безпеки та оборони України, Голови Конституційного Суду України, Голови Верховного Суду України, голів інших судів загальної юрисдикції, Голови Вищої ради юстиції України, Голови Державної судової адміністрації України, Голови Центральної виборчої комісії України, Генерального прокурора України, Голови Служби безпеки України, Голови Державної податкової адміністрації України, Голови Державної митної служби України, Голови Державної прикордонної служби України, перших керівників міністерств, державних комітетів, інших центральних органів виконавчої влади, державних установ іноземних країн і міжнародних організацій (їх представництв), а також на запити і звернення народних депутатів України, звернення комітетів і комісій Верховної Ради України, звернення жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», Героїв України, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, скарги на дії службових осіб ГоловКРУ, що взяті на особливий контроль, надсилаються за підписом керівника органу ДКРС або особи, яка виконує його обов’язки.

 

VI. Організація особистого прийому громадян в органах ДКРС

1. Керівники та посадові особи органів ДКРС, які мають право приймати рішення, що входять до їх компетенції, проводять особистий прийом громадян в органах ДКРС, а також за місцем їх роботи і проживання.

Прийом проводиться регулярно у встановлені дні та години, у зручний для громадян час, за місцем їх роботи і проживання. Графіки прийому доводяться до відома громадян.

2. Графіки особистого прийому громадян в органах ДКРС затверджують керівники цих органів. Графіки особистого прийому громадян за місцем їх проживання і роботи погоджуються відповідно з місцевими державними адміністраціями, адміністрацією підприємств, установ, організацій.

3. Графік особистого прийому із зазначенням прізвищ посадових осіб, які повинні приймати відвідувачів, часу й місця прийому вивішується в приміщеннях органів ДКРС у місцях, зручних для вільного огляду.

4. Усі звернення, отримані на особистому прийомі, реєструються. Якщо вирішити порушене питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, то воно розглядається в тому самому порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду звернення відвідувач повідомляється письмово або усно за його бажанням.

5. За бажанням відвідувачів може здійснюватися попередній запис на особистий прийом. На особистий прийом до Голови ГоловКРУ, його заступників проведення попереднього запису є обов’язковим і здійснюється не пізніше ніж за 5 днів до дати прийому.

6. Керівники органів ДКРС особисто розглядають звернення й першочергово приймають Героїв України, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», та інших громадян, які мають заслуги перед Батьківщиною.

7. Особлива увага приділяється вирішенню проблем, порушених у зверненнях ветеранів війни та праці, інвалідів, а також громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітних сімей, одиноких матерів та інших громадян, які потребують соціального захисту та підтримки.

8. В особистому прийомі громадян можуть брати участь їхні представники, повноваження яких оформлені в установленому законом порядку. Особам, які не уповноважені представляти заявника, не перебувають у родинних стосунках із заявником, забороняється перебувати у приміщенні, де проводиться прийом заявника.

Посадова особа, уповноважена здійснювати особистий прийом, має право перевіряти у заявника документи, які посвідчують його особу, у представника заявника — документи, які підтверджують його повноваження.

9. Посадова особа, яка здійснює особистий прийом, для забезпечення кваліфікованого розв’язання порушених відвідувачем питань може залучити до їх розгляду працівників відповідних структурних підрозділів органу ДКРС або отримати від них необхідну інформацію.

10. Особистий прийом проводиться від імені органу ДКРС. Прийом починається з пропозиції відвідувачеві назвати своє прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання, а також викласти суть питання, з яким він звертається. Якщо з цього питання відвідувач уже звертався до органу ДКРС, то перед початком бесіди вивчаються наявні матеріали.

11. Питання, з якими звертаються відвідувачі, якщо це можливо, вирішуються під час прийому. Особа, яка веде особистий прийом, керується законодавством і в межах своєї компетенції має право прийняти одне з таких рішень:

а) задовольнити прохання чи вимогу, що міститься у зверненні, й повідомити відвідувача про порядок і строк виконання прийнятого рішення;

б) відмовити в задоволенні прохання чи вимоги, повідомивши відвідувача про мотиви відмови, порядок і строк оскарження прийнятого рішення;

в) прийняти письмову заяву або скаргу (коли питання потребують додаткового вивчення і перевірки) і пояснити відвідувачу причини неможливості розв’язання питань під час особистого прийому, а також про порядок і строк розгляду його звернення;

г) якщо розв’язання питання, з яким звернувся відвідувач, не належить до компетенції органів ДКРС, то посадова особа, яка веде особистий прийом, має пояснити, до якого органу державної влади або місцевого самоврядування, об’єднання громадян, підприємства, організації чи установи йому належить звернутися, і, якщо це можливо, допомогти в цьому (повідомити адресу, номер телефону тощо).

12. Керівництво органу ДКРС зобов’язане забезпечити особистий прийом усіх відвідувачів у день їх звернення з урахуванням правил внутрішнього трудового розпорядку органу ДКРС.

13. Дані про особу, яка звернулася до органу ДКРС, а також стислий зміст питань, з якими вона звернулася, і результати їх розгляду записуються у журналах особистого прийому, який ведеться за формою, встановленою постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 р. № 348 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації» (зі змінами).

 

VII. Відповідальність за порушення законодавства щодо розгляду звернень

1. Посадові особи, які винні у порушенні законодавства про звернення громадян, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену законодавством України. До зазначених посадових осіб за неналежне виконання службових обов’язків з розгляду звернень громадян можуть застосовуватись заходи дисциплінарного стягнення.

2. Збитки, завдані неправомірними діями посадових осіб органів ДКРС, підлягають відшкодуванню за рахунок коштів державного бюджету.

3. Подання громадянином звернення, яке містить наклеп і образи органів ДКРС, інших органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян та їхніх посадових осіб, керівників та інших посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, заклики до розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі та інших дій, тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством.

 

VIII. Узагальнення, аналіз письмових і усних звернень громадян

1. Звернення громадян мають систематично, але не менше одного разу на квартал узагальнюватися й аналізуватися в органах ДКРС з метою своєчасного виявлення причин, що призводять до порушення законодавства з цих питань, вивчення громадської думки та вдосконалення роботи органів ДКРС.

2. Особливу увагу слід приділити усуненню причин, які викликають повторні й колективні звернення та змушують їх звертатися до Верховної Ради України, народних депутатів України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Уповноваженого з прав людини Верховної Ради України та центральних органів державної влади, редакцій газет і журналів з питань, які можуть і повинні розглядатися органами ДКРС на місцях.

3. Стан роботи з питань розгляду звернень та здійснення особистого прийому громадян, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб підприємств, установ, організацій у органах ДКРС підлягає перевірці під час проведення ГоловКРУ перевірок стану контрольно-ревізійної роботи своїх структурних підрозділів та роботи регіональних КРУ. Результати перевірок зазначаються в актах або довідках.

4. Інформація про роботу органів ДКРС зі зверненнями громадян подається до Кабінету Міністрів України, Секретаріату Президента України згідно з вимогами і в терміни, визначені їх дорученнями та нормативно-правовими актами.

 

IX. Висвітлення у засобах масової інформації роботи зі зверненнями

1. Про роботу щодо забезпечення конституційного права громадян на звернення громадськість систематично інформується шляхом оприлюднення інформації про результати цієї роботи через засоби масової інформації та розміщення на своїх веб-сайтах.

2. Органи ДКРС систематично розміщують на своїх веб-сайтах та/або публікують у засобах масової інформації графіки особистого прийому. У разі внесення змін до цих графіків органи ДКРС зобов’язані одразу ж розмістити такі зміни на своїх веб-сайтах.

 

Заступник директора Департаменту
правової роботи Т. Яремчук

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі