Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Порядок застосування адміністративних стягнень органами ДКРС

Редакція ББ
Бюджетна бухгалтерія Липень, 2009/№ 25
Друк
Стаття

ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ СТЯГНЕНЬ ОРГАНАМИ ДКРС

 

Наслідком проведення ревізії фінансово-господарської діяльності бюджетних організацій і установ може бути притягнення винних у встановлених порушеннях осіб до адміністративної відповідальності. У цій статті розглянуто основні аспекти застосування адміністративних стягнень органами державної контрольно-ревізійної служби.

 

Ірина НЕСТРУГІНА, начальник КРВ у м. Харкові

 

Загальні питання

Згідно із

Законом про ДКРС органам державної контрольно-ревізійної служби (далі — ДКРС) надано право накладати у випадках, передбачених законодавчими актами, на керівників та інших службових осіб підконтрольних установ адміністративні стягнення.

Застосування органами ДКРС заходів адмінвпливу має здійснюватися в межах їх компетенції, строго відповідно до вимог законодавства. Нікого не може бути піддано заходам впливу у зв’язку з адмінправопорушенням, якщо це суперечить чинному законодавству та порядку, визначеному нормативно-правовими актами.

Органи ДКРС мають право складати протоколи про адмінправопорушення за такими

статтями КУпАП:

1642 «Порушення законодавства з фінансових питань»;

16412 «Порушення законодавства про бюджетну систему України»;

16414 «Порушення законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти»;

1666 «Порушення порядку подання фінансової звітності та ведення бухгалтерського обліку при ліквідації юридичної особи».

Згідно з

п. 2 розділу ІІ Порядку № 52 від імені органів ДКРС протоколи мають право складати уповноважені на те посадові особи ГоловКРУ, контрольно-ревізійних управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, а також контрольно-ревізійних підрозділів (відділів, груп) у районах, містах і районах у містах, у тому числі міжрайонних контрольно-ревізійних відділів.

Факт вчинення адмінправопорушення встановлюється

у процесі або за результатами ревізії чи перевірки підприємства, установи, організації та фіксується складеними ревізійними матеріалами (акт ревізії, проміжний акт, акт про перешкоджання у проведенні ревізії (недопущення до ревізії, ненадання бухгалтерських документів)). Посадові особи ДКРС при встановленні на підприємствах, в установах чи організаціях фактів порушень, щодо яких винні особи підлягають притягненню до відповідальності, відображають їх в актах ревізій і складають протокол про адмінправопорушення. Протоколи про адмінправопорушення складають у всіх випадках, коли порушення вчинено в результаті неналежного виконання своїх обов’язків (дії чи бездіяльності) посадовими та іншими особами підприємства, установи чи організації.

У разі вчинення адміністративного правопорушення кількома особами протокол складається

стосовно кожної з таких осіб, у випадку вчинення однією особою кількох адміністративних правопорушень протоколи складаються щодо кожного з вчинених правопорушень.

Протоколи складаються у двох екземплярах, один з яких залишається в органі ДКРС, а другий під розписку вручається особі, що притягується до адміністративної відповідальності.

Слід звернути увагу на те, що працівник ДКРС при складанні протоколу повинен роз’яснити особі, що притягується до адмінвідповідальності, її права, передбачені

ст. 268 КУпАП та ст. 63 Конституції.

Зокрема відповідно до

ст. 268 КУпАП особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі.

Згідно зі

ст. 63 Конституції особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом.

Справи про адміністративні правопорушення за

ст. 1642 та 1666 КУпАП розглядають та накладають адміністративні стягнення від імені органу ДКРС Голова ГоловКРУ та його заступники, начальники контрольно-ревізійних управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі та їх заступники (п. 1 розділу ІІІ Порядку № 52).

Справи за порушення законодавства за

ст. 16412 та 16414 КУпАП згідно з п. 1 розділу IV Порядку № 52 розглядаються судом.

Розглянемо, які види адмінправопорушень передбачено зазначеними

статтями КУпАП, а також розміри адмінстягнень.

 

Відповідальність за порушення законодавства з фінансових питань

Згідно зі

ст. 1642 КУпАП адмінвідповідальність передбачено за такі порушення (див. табл. 1).

 

Таблиця 1

Порушення згідно зі ст. 1642

Сутність адміністративного правопорушення

Приховування в обліку валютних та інших доходів, непродуктивних витрат і збитків

Заниження в обліку обсягу реалізації продукції чи послуг; несвоєчасне відображення в обліку надходжень грошових коштів; завищення собівартості (витрат) продукції, робіт, послуг; заниження прибутку; приховування кредиторської чи дебіторської заборгованості тощо

Відсутність бухгалтерського обліку або ведення його з порушенням установленого порядку

Відсутність або неналежне оформлення бухгалтерських облікових документів: головної книги; первинних облікових документів, карток і книг складського обліку; неповне чи несвоєчасне відображення в облікових документах господарських операцій; неправильне нарахування і виплата заробітної плати, надбавок, допомог, відпускних; неправильне визначення сукупного доходу сім’ї; неправильне відображення обліку розрахунків з бюджетом

Унесення помилкових даних до фінансової звітності, неподання фінансової звітності

Невідповідність фінансової звітності даним бухгалтерського обліку

Несвоєчасне або неякісне проведення інвентаризації грошових коштів та матеріальних цінностей

Непроведення інвентаризації протягом звітного періоду; неповна інвентаризація; неналежне документальне оформлення інвентаризації тощо

Порушення правил ведення касових операцій

Відсутність або неналежне ведення касової книги; неправильне оформлення касових документів; перевищення ліміту готівки в касі; несвоєчасне здавання готівки до установи банку тощо

Перешкоджання працівникам державної контрольно-ревізійної служби у проведенні ревізій та перевірок

Недопущення до проведення ревізії, перевірки; ненадання на вимогу ревізора необхідних для проведення ревізії (перевірки) бухгалтерських та інших документів

Невжиття заходів щодо відшкодування з винних осіб збитків від нестач, розтрат, крадіжок і безгосподарності

Несвоєчасне відшкодування збитків, невідшкодування збитків до закінчення строку позовної давності, незастосування заходів щодо відшкодування таких збитків у встановленому законодавством порядку (наказом керівника, через суд) тощо

 

Зазначені порушення тягнуть за собою накладення

штрафу в розмірі від 8 до 15 нмдг* (від 136 грн. до 255 грн.).

* Неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що дорівнює 17 грн.

Ті самі дії

, вчинені особою, яку протягом року було піддано адмінстягненню за одне із зазначених правопорушень, тягнуть за собою накладення штрафу від 10 до 20 нмдг (від 170 грн. до 340 грн.).

До адмінвідповідальності за порушення законодавства з фінансових питань притягуються всі особи, у тому числі посадові, які вчинили адмінправопорушення. Відповідальність за такі правопорушення передбачена нормативно-правовими актами та/або посадовими інструкціями (обов’язками). Зокрема, відповідно

п. 3 ст. 8 Закону про бухоблік відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів та звітності протягом установленого строку (але не менше трьох років) несе власник чи уповноважений орган (посадова особа), які здійснюють керівництво підприємством.

Недотримання на підприємстві, в установі чи організації встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання та подання з порушенням установлених строків фінансової звітності, відсутність контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій є

підставою для притягнення до адміністративної відповідальності головного бухгалтера чи особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку підприємства (п. 7 ст. 8 Закону про бухоблік).

Згідно зі спільним

наказом Міністерства фінансів України і Головного управління Держказначейства України «Про затвердження Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ» від 30.10.98 р. № 90 відповідальність за організацію інвентаризації, правильне та своєчасне її проведення несе керівник установи. Головний бухгалтер спільно з керівниками відповідних підрозділів та служб зобов’язаний здійснювати контроль за дотриманням установлених правил проведення інвентаризації. Члени інвентаризаційних комісій (робочі інвентаризаційні комісії) несуть відповідальність у встановленому законом порядку за внесення до описів неправильних даних про фактичні залишки матеріальних цінностей з метою приховування нестач або надлишків матеріальних цінностей.

Крім того, на

керівника установи також покладається відповідальність за порушення порядку ведення операцій з готівкою, передбачених п. 7.3 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. № 637.

 

Відповідальність за порушення законодавства про бюджетну систему України

Згідно зі

ст. 16412 КУпАП адмінвідповідальність передбачено за такі правопорушення (див. табл. 2).

 

Таблиця 2

Порушення згідно зі ст. 16412

Сутність адміністративного правопорушення

1

2

Нецільове використання бюджетних коштів

Витрачання бюджетних коштів на цілі, що не відповідають бюджетним призначенням, установленим законом про держбюджет або рішенням відповідної ради про місцевий бюджет; витрачання бюджетних коштів на цілі, що не відповідають бюджетним асигнуванням (обсягам, затвердженим у кошторисі); витрачання бюджетних коштів та проведення фінансово-господарських операцій за невідповідними кодами економічної та/або функціональної класифікації видатків; використання субвенції, отриманої з бюджету вищого рівня, на цілі, що не відповідають певній меті; здійснення з місцевих бюджетів видатків, не віднесених БКУ до видатків місцевих бюджетів

Недотримання порядку проведення операцій з бюджетними коштами, установленого чинним бюджетним законодавством

Здійснення видатків із державного та місцевих бюджетів усупереч нормам ч. 1 ст. 46 і ст. 79 БКУ (у разі несвоєчасного прийняття закону про держбюджет або рішення про місцевий бюджет щомісячні видатки відповідного бюджету не можуть перевищувати 1/12 обсягу видатків, визначених на попередній бюджетний період); невиконання вимог законодавства щодо надання та повернення бюджетних коштів, отриманих на поворотній основі; неповернення розпорядниками бюджетних коштів субвенції, використаної не за призначенням, протягом бюджетного року; розміщення всупереч законодавству бюджетних коштів на банківських депозитах або передача їх на довірче управління, відкриття рахунків поза системою Держказначейства чи фінансового органу; проведення передоплати (авансових платежів) із порушенням законодавства; недотримання черговості платежів, установлених законодавством; здійснення бюджетними установами запозичень у будь-якій формі або надання за рахунок бюджетних коштів позик юридичним та фізичним особам, крім випадків, передбачених у законі про держбюджет; недотримання порядку виділення та використання коштів із резервного фонду

 

Такі порушення тягнуть за собою накладення

штрафу на посадових осіб у розмірі від 30 до 70 нмдг (від 510 грн. до 1190 грн.).

Ті самі дії, вчинені

повторно протягом року після накладення адмінстягнення, тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі від 70 до 100 нмдг (від 1190 грн. до 1700 грн.).

Відповідальність за порушення законодавства про бюджетну систему несуть лише посадові особи.

Посадовими особами

вважаються керівники, заступники керівників та інші працівники підприємств, установ та організацій, до посадових обов’язків яких входить здійснення організаційно-розпорядчих функцій, за невиконання (неналежне виконання) яких КУпАП установлено відповідальність (осіб, які мають право першого підпису фінансових документів).

Перш за все це

посадові особи, на яких покладено виконання функцій розпорядників бюджетних коштів. Розпорядники бюджетних коштів — це бюджетні установи та організації в особі їх керівників, уповноважені на отримання асигнувань, узяття зобов’язань та здійснення видатків з бюджету.

 

Відповідальність за порушення законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти

Згідно зі

ст. 16414 КУпАП адмінвідповідальність передбачено за такі правопорушення (див. табл. 3).

 

Таблиця 3

Порушення згідно зі ст. 16414

Сутність адміністративного правопорушення

1

2

Закупівля товарів, робіт і послуг за державні кошти без застосування визначених законом* процедур

Незастосування процедур закупівель за держкошти, визначених Положенням № 921, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 100 тис. грн., а робіт — 300 тис. грн.

Застосування процедур закупівель із порушенням законодавства про закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти

Оформлення тендерної документації з порушенням законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за держкошти; оцінка тендерних пропозицій, які не відповідають критеріям та методиці оцінки для визначення найкращої тендерної пропозиції, що міститься в тендерній документації; укладення з учасником, який став переможцем торгів, договору про закупівлю товарів, робіт і послуг за держкошти за цінами та в обсязі, що не відповідають вимогам тендерної документації

Неоприлюднення інформації про закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти відповідно до вимог законодавства

Неоприлюднення оголошення про заплановану закупівлю на веб-сайтах замовників або головних розпорядників бюджетних коштів у розділі «Державні закупівлі» та у друкованих засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, річного плану державних закупівель та змін до нього в Інтернеті (на власному веб-сайті або за його відсутності на веб-сайті головного розпорядника державних коштів).

Неопублікування оголошення про заплановану закупівлю чи про проведення попередньої кваліфікації в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» та на веб-порталі з питань державних закупівель, оголошення щодо прийняття рішення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися (якщо таке мало місце) в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель», а також оголошення про результати відкритих торгів, двоступеневих торгів і торгів з обмеженою участю в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель»

Недотримання умов захисту вітчизняного ринку

Недотримання вимог п. 2 розділу ІІ Закону № 694, яким визначено, що з метою захисту вітчизняної економіки від наслідків світової фінансово-економічної кризи тимчасово, до 01.01.2011 р., закупівля товарів, робіт і послуг за державні кошти повинна здійснюватися у вітчизняних виробників цих товарів, робіт і послуг (юридичних та фізичних осіб), крім товарів, які не виробляються в Україні.Ненадання переваг тендерній пропозиції підприємств громадських організацій інвалідів

Неподання в установленому порядку звіту про результати здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг, відображення недостовірних відомостей у звіті про результати здійснення вибраної процедури

Неподання в установленому порядку звіту про результати здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг, відображення недостовірних відомостей у звіті про результати здійснення вибраної процедури відповідно до вимог, визначених Положенням № 921. Недотримання вимог наказу № 61 щодо складання звітів про результати здійснення процедури закупівлі

Непроходження навчання чи підвищення кваліфікації з питань організації та здійснення процедур закупівель відповідно до вимог закону

Недотримання вимог п. 18 Положення № 921 щодо проходження головою, заступником голови та секретарем тендерного комітету навчання (підвищення кваліфікації) у сфері закупівель та отримання документа про проходження навчання в порядку, встановленому уповноваженим органом

Ненадання інформації, документів та матеріалів у випадках, передбачених законом

Ненадання інформації, документів та матеріалів органам і службам, які відповідно до п. 93 Положення № 921 здійснюють контроль у сфері державних закупівель

 

* Закон України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» від 22.02.2000 р. № 1490-III втратив чинність на підставі Закону України «Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» від 20.03.2008 р. № 150-VI. На сьогоднішній день слід керуватися Положенням № 921.

 

Такі порушення тягнуть за собою накладення

штрафу на посадових осіб від 150 до 350 нмдг (від 2550 грн. до 5950 грн.).

За ті самі дії

, вчинені повторно протягом року після накладення адмінстягнення, за одне із зазначених правопорушень накладається штраф на посадових осіб від 350 до 500 нмдг (від 5950 грн. до 8500 грн.).

 

Відповідальність за порушення порядку подання фінансової звітності та ведення бухгалтерського обліку при ліквідації юридичної особи

Статтею 1666 КУпАП

передбачено адмінвідповідальність за порушення порядку подання фінансової звітності та ведення бухгалтерського обліку при ліквідації юридичної особи. Згідно з цією статтею адмінвідповідальність передбачено за правопорушення, наведені нижче (див. табл. 4).

Дії, вчинені особою, яку

протягом року було піддано адмінстягненню за такі самі порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від 50 до 120 нмдг (від 850 грн. до 2040 грн.).

Відповідальність за порушення порядку подання фінансової звітності та ведення бухгалтерського обліку при ліквідації юридичної особи несуть голова ліквідаційної комісії, ліквідатор, інші відповідальні особи, залучені до ліквідації юридичної особи (

ст. 1666 КУпАП).

 

Таблиця 4

Порушення згідно зі ст. 1666

Сутність адміністративного правопорушення

Розмір штрафу

1

2

3

Неподання або несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою чи недостовірної фінансової звітності, ліквідаційного балансу, пов’язаних із ліквідацією юридичної особи, головою ліквідаційної комісії, ліквідатором, іншими відповідальними особами, залученими до ліквідації юридичної особи

Невиконання або несвоєчасне виконання рішень, прийнятих відповідними органами про подання або несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою чи недостовірної фінансової звітності, ліквідаційного балансу, пов’язаних з ліквідацією юридичної особи; перекручення зведеної фінансової звітності; невключення до фінансової звітності окремих показників фінансово-господарської діяльності юридичної особи, яка ліквідується, тощо

Від 30 до 60 нмдг (від 510 грн. до 1020 грн.)

Подання недостовірної фінансової звітності, ліквідаційного балансу, пов’язаних з ліквідацією юридичної особи, головою ліквідаційної комісії, ліквідатором, іншими відповідальними особами, залученими до ліквідації юридичної особи

Включення до фінансових показників фінансової звітності даних, що не відповідають даним аналітичного або синтетичного чи оперативного бухгалтерського або податкового обліку; невключення до фінансової звітності окремих показників фінансово-господарської діяльності юридичної особи, яка ліквідується, тощо

Від 30 до 60 нмдг (від 510 грн. до 1020 грн.)

Ведення з порушенням установленого порядку бухгалтерського обліку господарських операцій, пов’язаних з ліквідацією юридичної особи, включаючи оцінку майна та зобов’язань юридичної особи і складання ліквідаційного балансу, що здійснюється відповідальними за це особами

Відсутність або неналежне оформлення первинних чи зведених бухгалтерських документів; непроведення інвентаризації всіх статей балансу; безпідставне списання дебіторської заборгованості або заниження її розмірів; завищення кредиторської заборгованості (зобов’язань) чи безпідставне непогашення кредиторської заборгованості; нездійснення дооцінки балансової вартості необоротних активів до їх справедливої вартості; нездійснення індексації балансової вартості основних засобів чи дооцінки матеріальних цінностей бюджетної установи в установленому порядку тощо

Від 30 до 60 нмдг (від 510 грн. до 1020 грн.).

Ухилення голови ліквідаційної комісії, ліквідатора, інших відповідальних осіб, залучених до ліквідації юридичної особи, від організації ведення бухгалтерського обліку господарських операцій, пов’язаних з ліквідацією юридичної особи, включаючи оцінку майна та зобов’язань юридичної особи і складання ліквідаційного балансу

Незастосування організаційних заходів щодо ведення бухгалтерського обліку господарських операцій, пов’язаних з ліквідацією юридичної особи, включаючи оцінку майна та зобов’язань юридичної особи і складання ліквідаційного балансу; невиконання вимог уповноважених органів щодо усунення в певний строк виявлених порушень ведення бухгалтерського обліку господарських операцій, пов’язаних з ліквідацією юридичної особи, складання фінансової звітності, ліквідаційного балансу

Від 40 до 100 нмдг (від 680 грн. до 1700 грн.).

 

Застосування адміністративних стягнень

До адмінвідповідальності, передбаченої зазначеними вище

статтями КУпАП, притягуються винні особи, якщо такі порушення за своїм характером не тягнуть за собою кримінальної відповідальності. Якщо за результатами ревізії (перевірки) порушено кримінальну справу, то за фактами, за якими її було порушено, до посадових осіб адмінстягнення не застосовуються. У разі відмови в порушенні кримінальної справи або закриття кримінальної справи, але за наявності в діях порушника ознак адмінправопорушення, може бути накладено адмінстягнення не пізніше ніж через місяць від дня прийняття рішення про відмову в порушенні кримінальної справи або про її закриття.

Також слід звернути увагу на

п. 9 Порядку № 52, яким визначено, що у випадку коли при розгляді справи орган (посадова особа) дійде висновку, що в порушенні є ознаки злочину, він передає матеріали прокурору, органу досудового слідства чи дізнання.

Необхідною умовою притягнення до адмінвідповідальності є

вина особи, оскільки згідно зі ст. 9 КУпАП адмінправопорушенням (проступком) визнається протиправна (умисна чи необережна) дія або бездіяльність.

Згідно з

п. 2 розділу ІІІ Порядку № 52 орган (посадова особа) ДКРС, уповноважений розглядати справу про адміністративне правопорушення, повідомляє особу, що притягується до адмінвідповідальності, про час та місце розгляду порушеної стосовно неї справи про адміністративне правопорушення. Таке повідомлення оформлюється листом на бланку органу ДКРС і надсилається рекомендованим поштовим відправленням або вручається під розписку.

Справи про адміністративне правопорушення за

ст. 1642 та 1666 КУпАП розглядаються в присутності особи, яка притягується до адміністративної відповідальності. За відсутності цієї особи справа може бути розглянута лише у випадках, коли є дані щодо своєчасного її повідомлення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Згідно з

п. 3 розділу ІІІ Порядку № 52 посадова особа відповідного органу ДКРС, яка розглядає справу про адміністративне правопорушення, діє за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об’єктивному та неупередженому дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись нормами законодавства і правосвідомістю.

При цьому під час розгляду справи з’ясовується: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом’якшують або обтяжують відповідальність, чи заподіяно майнову шкоду, а також інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Постанови, винесені по справах згідно зі

ст. 1642 та 1666 КУпАП відповідно до п. 10 розділу ІІІ Порядку № 52, оголошуються негайно після розгляду справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається під підпис або надсилається рекомендованим листом особі, стосовно якої винесено постанову, про що робиться відповідна відмітка у справі із зазначенням дати відправлення.

Форми і зміст протоколу та постанови про адмінпорушення затверджені

Порядком № 52.

Слід мати на увазі, що

КУпАП не передбачено звільнення від адмінвідповідальності особи, яка вчинила адмінправопорушення, у зв’язку з її звільненням з роботи до початку проведення ревізії. Отже, особи, винні в порушенні вимог КУпАП, які звільнені з роботи (вибули у відпустку) до початку проведення ревізії, несуть адмінвідповідальність на загальних підставах і притягуються до відповідальності у межах строків, установлених ст. 38 КУпАП. Згідно з цією статтею адмінстягнення може бути накладено не пізніше ніж через два місяці від дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні — два місяці від дня його виявлення.

Якщо справи про адміністративні правопорушення відповідно до

КУпАП чи інших законів підвідомчі суду (судді), стягнення може бути накладено не пізніш як через три місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні — не пізніш як через три місяці з дня його виявлення.

У разі відмови в порушенні кримінальної справи або її закриття за наявності в діях порушника ознак адмінправопорушення адмінстягнення може бути накладено

не пізніше ніж через місяць від дня прийняття рішення про відмову в порушенні кримінальної справи або про її закриття.

Наприкінці звернемо вашу увагу на те, що постанова по справі про адмінправопорушення, винесена органами (посадовими особами) ДКРС, може бути оскаржена відповідно до

розділу ІV Порядку № 52.

Постанова судді у справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржена відповідно до

ст. 294 КУпАП.

 

Нормативні документи

Конституція

— Конституція України від 28.06.96 р.

КУпАП

— Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X.

БКУ

— Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 р. № 2542-III.

Закон про ДКРС

— Закон України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» від 26.01.93 р. № 2939-III.

Закон про бухоблік

— Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV.

Закон № 694

— Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо мінімізації впливу фінансової кризи на розвиток вітчизняної промисловості» від 18.12.2008 р. № 694-VI.

Положення № 921 —

Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затверджене постановою КМУ від 17.10.2008 р. № 921.

Порядок № 52

— Порядок оформлення органами державної контрольно-ревізійної служби в Україні матеріалів про адміністративні правопорушення, затверджений наказом Головного контрольно-ревізійного управління України від 12.03.2009 р. № 52.

Наказ № 61 — наказ Міністерства економіки України «Про затвердження форм документів у сфері державних закупівель» від 30.01.2009 р. № 61.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі