Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Посадові обов’язки працівників бухгалтерської служби

Редакція ББ
Бюджетна бухгалтерія Листопад, 2009/№ 42
Друк
Відповідь на запитання

ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ СЛУЖБИ

 

Тетяна РЯБУХА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Які існують посадові обов’язки працівників централізованої бухгалтерії закладу охорони здоров’я, а саме: головного бухгалтера, бухгалтерів відділу з нарахування заробітної плати, матеріального відділу, економістів? Згідно з яким нормативним документом можна визначити посадові обов’язки зазначених працівників?

Чи має право головний бухгалтер реєструвати накази на премію в книзі реєстрації наказів та встановлювати розмір премії бухгалтерам?

(м. Одеса)

 

 

Посадові обов’язки вказаних вами у запитанні працівників викладені у

Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженому наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 р. № 336.

Розглянемо їх по черзі.

Головний бухгалтер:

1) забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених

Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV, з урахуванням особливостей діяльності підприємства (установи, організації) і технології оброблення облікових даних;

2) організовує роботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;

3) вимагає від підрозділів, служб та працівників забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів;

4) вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом установленого терміну;

5) забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства (установи, організації), підписання її та подання в установлені строки користувачам;

6) здійснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства (установи, організації);

7) бере участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис головного бухгалтера, до органів вищого рівня у відповідності до нормативних актів, затвердженими формами та інструкціями. За погодженням з власником (керівником) підприємства (установи, організації) забезпечує перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, проводить розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов’язань;

8) здійснює контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів;

9) бере участь у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві (в установі, організації), оформленні матеріалів, пов’язаних із нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства (установи, організації);

10) забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах;

11) організовує роботу з підготовки пропозицій для власника (керівника) підприємства (установи, організації) щодо:

— визначення облікової політики підприємства (установи, організації), внесення змін до обраної облікової політики, вибору форми бухгалтерського обліку з урахуванням діяльності підприємства (установи, організації) і технології оброблення облікових даних;

— розроблення систем і форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності і контролю господарських операцій;

— визначення прав працівників на підписання первинних та зведених облікових документів;

— вибору оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельності її працівників, підвищення професійного рівня бухгалтерів, забезпечення їх довідковими матеріалами;

— поліпшення системи інформаційного забезпечення управління та шляхів проходження обробленої інформації до виконавців;

— впровадження автоматизованої системи оброблення даних бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей діяльності підприємства (установи, організації) чи удосконалення діючої;

— забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріалів, трудових та фінансових ресурсів, залучення кредитів та їх погашення;

— виділення на окремий баланс філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів підприємства (установи, організації) та включення їх показників до фінансової звітності.

Крім того, головний бухгалтер керує працівниками бухгалтерського обліку та розподіляє між ними посадові завдання та обов’язки. Знайомить цих працівників з нормативно-методичними документами та інформаційними матеріалами, які стосуються їх діяльності, а також із змінами в чинному законодавстві.

Бухгалтер (з дипломом спеціаліста):

1) самостійно і в повному обсязі веде облік необоротних активів, запасів, коштів, розрахунків та інших активів, власного капіталу та зобов’язань, доходів та витрат за прийнятою на підприємстві (в установі, організації) формою бухгалтерського обліку з додержанням єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та з урахуванням особливостей діяльності підприємства (установи, організації) і технології оброблення даних;

2) забезпечує повне та достовірне відображення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, на рахунках бухгалтерського обліку;

3) за погодженням з власником (керівником) підприємства (установи, організації) та керівником підрозділу бухгалтерського обліку подає до банківських установ документи для перерахування коштів згідно з визначеними податками і платежами, а також для розрахунків з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов’язань;

4) бере участь у проведенні інвентаризації активів і зобов’язань, оформленні матеріалів, пов’язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства (установи, організації), у перевірках стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства (установи, організації);

5) готує дані для включення їх до фінансової звітності, здійснює складання окремих її форм, а також форм іншої періодичної звітності, яка ґрунтується на даних бухгалтерського обліку;

6) забезпечує підготовку оброблених документів, реєстрів і звітності для зберігання їх протягом установленого терміну;

7) бере участь у підготовці пропозицій щодо:

— внесення змін до обраної облікової політики, удосконалення внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу;

— розроблення додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності і контролю господарських операцій:

— забезпечує збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, залучення кредитів та їх погашення, регулювання діяльності підприємства (установи, організації) та інших питань, пов’язаних з інформацією про фінансове становище підприємства (установи, організації) та результати його діяльності.

Також бухгалтер повинен постійно знайомитися та вивчати нові нормативно-методичні та довідкові документи з питань організації та ведення бухгалтерського обліку та вносити пропозиції щодо їх впровадження на підприємстві.

Бухгалтер:

1) самостійно складає або приймає до обліку первинні документи, систематизує інформацію, відображену в цих документах, готує проміжні розрахунки для обліку господарських операцій та подає їх на розгляд;

2) здійснює накопичення та узагальнення інформації у потрібному розрізі (деталізації) про:

— наявність та рух грошових коштів та грошових документів у касі підприємства (установи, організації), а також грошових коштів, що знаходяться на поточних рахунках у національній валюті, інших рахунках у банку в іноземній валюті, а також грошових коштів у дорозі;

— одержання та погашення заборгованості за довгостроковими та короткостроковими позиками;

— розрахунки з постачальниками та підрядниками, покупцями і замовниками, різними дебіторами і кредиторами;

— видані та отримані короткострокові чи довгострокові векселі, довгострокові і поточні зобов’язання;

— наявність та рух основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, знос необоротних активів, а також капітальні і фінансові інвестиції;

— наявність та рух виробничих запасів;

— витрати на виробництво;

— доходи від операційної, інвестиційної і фінансової діяльності підприємства (установи, організації);

— власний капітал та забезпечення зобов’язань;

3) нараховує заробітну плату, виконує інші розрахунки з працівниками, громадянами та юридичними особами відповідно до чинного законодавства;

4) бере участь у проведенні інвентаризації активів та зобов’язань;

5) веде аналітичний облік у розрізі об’єктів позабалансового обліку.

Економіст:

1) виконує роботу щодо здійснення економічної діяльності підприємства (установи, організації), спрямованої на підвищення ефективності та рентабельності виробництва, якості продукції, що випускається, і освоєння нових видів продукції, досягнення високих кінцевих результатів за оптимального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;

2) готує вихідні дані для складання проектів господарсько-фінансової, виробничої та комерційної діяльності (бізнес-планів) підприємства (установи, організації) з метою забезпечення зростання обсягів збуту продукції та збільшення прибутку;

3) виконує розрахунки з матеріальних, трудових і фінансових витрат, необхідних для виробництва і реалізації продукції, освоєння нових видів продукції, прогресивної техніки та технології;

4) здійснює економічний аналіз господарської діяльності підприємства (установи, організації) та його підрозділів, виявляє резерви виробництва, розробляє заходи щодо забезпечення режиму економії, підвищення рентабельності виробництва, конкурентоспроможності продукції, продуктивності праці, зменшення витрат на виробництво і реалізацію продукції, усунення втрат та непродуктивних витрат, а також виявлення можливостей додаткового випуску продукції;

5) визначає економічну ефективність організації праці та виробництва, упровадження нової техніки і технології, раціоналізаторських пропозицій та винаходів;

6) бере участь у розгляданні розроблених виробничо-господарських планів, проведенні робіт з ресурсозберігання, у впровадженні та вдосконаленні внутрішньогосподарського розрахунку, удосконаленні прогресивних форм організації праці та управління, а також планової та облікової документації;

7) оформлює матеріали для укладання договорів, стежить за термінами виконання договірних зобов’язань;

8) здійснює контроль за ходом виконання планових завдань підприємством (установи, організації) та його підрозділами, використанням внутрішньо господарських резервів. Бере участь у проведенні маркетингових досліджень і прогнозуванні розвитку підприємства;

9) виконує роботу, пов’язану з нерегламентованими розрахунками і контролем за правильним здійсненням розрахункових операцій. Веде облік економічних показників результатів виробничої діяльності підприємства (установи, організації) та його підрозділів, а також облік укладених договорів;

10) готує періодичну звітність в установлені терміни. Виконує роботу щодо формування, ведення і зберігання бази даних економічної інформації, вносить зміни до довідкової та нормативної інформації, яка використовується під час оброблення даних;

11) бере участь у формуванні економічного поставлення задач або окремих їх етапів, які вирішуються за допомогою обчислювальної техніки, визначає можливості використання готових проектів, алгоритмів, пакетів прикладних програм, що дають можливість створювати економічно обґрунтовані системи оброблення економічної інформації.

Наведені посадові обов’язки є, так би мовити, «базовими», і в кожній організації вони можуть змінюватися відповідно до специфіки її діяльності. Окрім того, посадові обов’язки бухгалтера визначені загальні, тобто якщо бухгалтер займається конкретним питанням — нарахуванням заробітної плати, веденням обліку товарно-матеріальних цінностей тощо, то це повинно бути прописано в його посадових обов’язках.

Що стосується реєстрації наказів про преміювання в книзі реєстрації наказів, то виходячи з вищевизначених посадових обов’язків головного бухгалтера реєструвати накази про преміювання він

не зобов’язаний. Але у випадку, якщо у вашій установі так склалися обставини, що такі посадові обов’язки покладено саме на головного бухгалтера, або головний бухгалтер виконує обов’язки тимчасово відсутнього працівника, який повинен це робити, то головний бухгалтер може зареєструвати такий наказ у книзі реєстрації наказів .

Відповідно до

п. 5.11 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 р. № 308/519, преміювання працівників проводиться у межах фонду заробітної плати.

Розмір премії працівника

залежить від особистого внеску в загальні результати роботи підрозділу, закладу і граничними розмірами не обмежується.

Розмір особистого внеску бухгалтерів у загальні результати роботи бухгалтерії об’єктивно може визначити їх

безпосередній керівник, тобто головний бухгалтер.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі