Про затвердження Переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності

В обраному У обране
Друк
Редакція ББ
Бюджетна бухгалтерія Вересень, 2010/№ 34
Постанова від 27.08.2010 р. № 796

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЕРЕЛІКУ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ, ЯКІ МОЖУТЬ НАДАВАТИСЯ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ, ІНШИМИ УСТАНОВАМИ ТА ЗАКЛАДАМИ СИСТЕМИ ОСВІТИ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО ДЕРЖАВНОЇ І КОМУНАЛЬНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ

Постанова від 27.08.2010 р. № 796

 

Кабінет Міністрів України

постановляє:

1. Затвердити перелік платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності, що додається.

Установити, що послуги, передбачені пунктами 5 — 8, 13 — 15, 17 розділу 1, пунктами 1 — 3 розділу 4, абзацами другим і третім пункту 3 та пунктом 4 розділу 7 зазначеного переліку, надаються на безоплатній основі дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Міністерству освіти і науки:

разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади внести в установленому порядку пропозиції щодо приведення актів Кабінету Міністрів України у відповідність з цією постановою;

надавати роз’яснення щодо застосування цієї постанови.

Прем’єр-міністр України М. Азаров

 

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 796

Перелік платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності

 

1. У сфері освітньої діяльності:

1) підготовка понад державне замовлення в межах ліцензійного обсягу відповідно до договорів, укладених з фізичними та юридичними особами, студентів та курсантів вищих навчальних закладів цивільної авіації, морського та річкового флоту, Севастопольського інституту атомного машинобудування (далі — студенти, курсанти) за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями, аспірантів і докторантів;

2) навчання студентів, курсантів для здобуття другої вищої освіти, крім випадків, коли право на безоплатне здобуття другої вищої освіти надано законодавством;

3) підвищення кваліфікації кадрів, навчання для здобуття громадянами післядипломної освіти понад державне замовлення в межах ліцензійного обсягу;

4) підготовка кваліфікованих робітників понад державне замовлення в межах ліцензійного обсягу, крім випадків, коли здобуття освітнього рівня кваліфікованого робітника передбачено навчальним планом підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем вищої освіти;

5) підготовка до вступу до вищих навчальних закладів та до зовнішнього незалежного оцінювання;

6) проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання;

7) здійснення навчальним закладом підсумкового контролю під час:

переведення відповідно до законодавства студента, курсанта з одного навчального закладу до іншого в разі наявності відмінностей у навчальних планах за напрямом підготовки чи спеціальністю, за якими особа навчалася раніше, і навчальних планах за напрямом підготовки чи спеціальністю, за якими студент, курсант буде навчатися, зокрема щодо:

— переліку дисциплін;

— обсягу годин або форм підсумкового контролю під час вивчення однакових дисциплін;

— змісту дисципліни, з якої студент, курсант був оцінений за попереднім місцем навчання, і відповідної дисципліни навчального плану, за яким студент, курсант буде навчатися;

поновлення на навчання студента, курсанта, який був відрахований, за умови самостійного вивчення ним дисциплін (предметів);

8) проведення лабораторних занять для студентів, курсантів у разі, коли такі заняття пропущені без поважних причин;

9) підготовка та перепідготовка, підвищення кваліфікації кадрів за замовленням центрів зайнятості;

10) навчання студентів, курсантів, аспірантів, докторантів з числа іноземців та осіб без громадянства; стажування іноземців та осіб без громадянства;

11) прийом кандидатських іспитів, видання та розповсюдження авторефератів, дисертацій, стенографування під час захисту дисертацій; інші послуги, пов’язані з підготовкою до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата або доктора наук та його проведенням (крім оплати часу проведення засідання членам спеціалізованої вченої ради та оплати часу участі в таких засіданнях офіційних опонентів);

12) проведення наукових консультацій для осіб, які підвищують кваліфікацію самостійно, та стажування таких осіб;

13) проведення для громадян лекцій та консультацій з питань науки, техніки, права, культури, мистецтва, фізичної культури, спорту, туризму, краєзнавства тощо;

14) проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами, з видачею або без видачі відповідних документів про освіту консультацій, курсів, гуртків, факультативів (зокрема, іноземних мов, комп’ютерної підготовки, гри на музичних інструментах, хореографії, образотворчого мистецтва, стенографії, машинопису, крою та шиття, оздоблення приміщень, агротехніки, зоотехніки, підготовки водіїв) за науковим, технічним, художнім, туристичним, екологічним, спортивним, оздоровчим та гуманітарним напрямами, семінарів, практикумів з підготовки кадрів для дитячого та молодіжного туризму;

15) організація, проведення у позанавчальний час (у тому числі канікули, святкові та вихідні дні) заходів за освітнім, науковим, технічним, художнім, туристичним, екологічним, спортивним, оздоровчим та гуманітарним напрямами, крім тих, що фінансуються за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів;

16) організація заходів, пов’язаних з утворенням навчальних, навчально-виробничих, наукових закладів, установ, центрів навчальних закладів;

17) забезпечення обмундируванням студентів, курсантів та працівників вищих навчальних закладів, статутами яких передбачено носіння форменого одягу;

18) забезпечення харчуванням дітей у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах з частковою оплатою відповідно до законодавства;

19) утримання вихованців у інтернатних навчальних закладах, загальноосвітніх школах та професійно-технічних училищах соціальної реабілітації з частковою оплатою відповідно до законодавства;

20) друкування, копіювання, сканування, ламінування, запис на носії інформації;

21) виконання складних тематичних, інформаційних та довідково-бібліографічних запитів на замовлення фізичних та юридичних осіб, зокрема за попереднім замовленням;

22) надання у користування документів з читальних залів та відділів зберігання фондів понад установлені навчальними закладами строки, зокрема у неробочий час (вечірні та нічні години, вихідні, святкові дні, канікули);

23) вилучення та реалізація частини бібліотечного фонду, що не використовується, дублетних документів, надання у користування документів на заставній та компенсаційній основі (у разі обслуговування користувачів, які не навчаються і не працюють у відповідному навчальному закладі; перевищення встановлених навчальним закладом строків користування, втрати або заподіяння користувачами бібліотеки шкоди документам);

24) видання та реалізація навчальної літератури, методичних, науково-методичних, наукових, науково-технічних видань, друкованих засобів масової інформації (газети, часописи, альманахи тощо).

2. У сфері наукової та науково-технічної діяльності:

1) проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектно-конструкторських, технологічних, пошукових та проектно-пошукових робіт;

2) проведення робіт з діагностики, стандартизації і сертифікації технологічних процесів, обладнання та матеріалів, метрологічного забезпечення, технічного захисту інформації;

3) проведення досліджень щодо розвитку окремих галузей національної економіки та кон’юнктурних досліджень;

4) проведення наукової, науково-технічної, інших видів експертиз в установленому законодавством порядку;

5) проектування, розроблення та виготовлення експериментальних зразків і дослідних партій матеріалів, речовин, приладів, обладнання;

6) випробування обладнання, конструкцій, виробів, речовин, матеріалів;

7) проведення консультацій з питань наукових досліджень, їх організації та наукового обслуговування;

8) інформаційно-аналітичне забезпечення наукової діяльності;

9) впровадження результатів наукових досліджень;

10) забезпечення доступу до локальних і корпоративних комп’ютерних мереж, Інтернету, автоматизованих баз даних та пошукових систем через сегменти локальних і корпоративних мереж;

11) впровадження, виробництво і реалізація дослідної, промислової, наукової, науково-технічної, інноваційної продукції, техніки, обладнання, приладів та устаткування, що виготовлені за власними технологіями;

12) здійснення операцій, пов’язаних із трансфером (передачею) технологій, що розроблені за рахунок коштів державного бюджету;

13) проведення лабораторних аналізів і досліджень зразків, діагностика інфекційних захворювань;

14) забезпечення діяльності технологічних та наукових парків;

15) забезпечення розроблення державних стандартів і технічних умов на виробництво продукції, проведення її сертифікаційних випробувань;

16) розроблення науково-технічної документації;

17) надання дозволів (видача ліцензій) на використання об’єктів права інтелектуальної власності;

18) розроблення та впровадження, реалізація та супровід програмного забезпечення з навчальною, виробничою та науково-дослідницькою метою;

19) організація та проведення наукових заходів (з’їздів, семінарів, конференцій тощо), якщо це не передбачено навчальними планами з підготовки кадрів і не належить до діяльності, яка фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів.

3. У сфері міжнародного співробітництва:

1) надання допомоги студентам, курсантам з числа іноземців в отриманні віз;

2) надання консультаційних послуг, послуг з перекладу та інших послуг студентам, курсантам, аспірантам, докторантам та працівникам навчальних закладів, які від’їжджають за кордон, крім випадків, коли такий від’їзд передбачений відповідним навчальним планом з підготовки кадрів;

3) надання консультаційних послуг, послуг з перекладу та інших послуг працівникам навчальних закладів, які від’їжджають за кордон для наукового стажування або педагогічної роботи;

4) видача архівних довідок, витягів з навчальних планів, адміністративних довідок особам, які від’їжджають за кордон;

5) надання протокольно-інформаційних, побутових та перекладацьких послуг;

6) підготовка, організація та проведення нострифікаційних тестів та іспитів, надання консультаційних послуг з питань нострифікації;

7) надання послуг загальноосвітнього навчального закладу I — III ступеня «Міжнародна українська школа», а саме:

навчання осіб, які тимчасово або постійно проживають за кордоном і які не є громадянами України;

проведення за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, семестрового та річного оцінювання, державної підсумкової атестації учнів на території країн їх перебування;

атестація педагогічних працівників, які зараховані на роботу до загальноосвітнього навчального закладу I — III ступеня «Міжнародна українська школа» і працюють у навчальних закладах, розташованих за кордоном.

4. У сфері охорони здоров’я, відпочинку, дозвілля, оздоровлення, туризму, фізичної культури та спорту:

1) забезпечення проживання, відпочинку та оздоровлення у дитячо-юнацьких, спортивно-оздоровчих таборах, санаторіях-профілакторіях, пансіонатах, на базах туризму та відпочинку;

2) проведення групових та індивідуальних занять з фізичної культури та спорту з використанням відповідної матеріально-технічної бази навчальних закладів, якщо це не передбачено навчальними планами та не належить до діяльності, що фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів;

3) надання у тимчасове користування спортивного інвентарю та обладнання, якщо це не передбачено навчальними планами та не належить до діяльності, що фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів;

4) організація, проведення спортивних, фізкультурно-оздоровчих заходів (у тому числі міжнародних) з використанням відповідної матеріально-технічної бази навчальних закладів, якщо це не передбачено навчальними планами та не належить до діяльності, що фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів;

5) організація, проведення індивідуальних екскурсій для відвідувачів та організованих груп у структурних підрозділах навчальних закладів (музеях, ботанічних садах, заповідниках тощо);

6) організація, проведення концертно-видовищних заходів.

5. У сфері побутових послуг:

1) будівництво, ремонт та облаштування житла, господарсько-побутових споруд та приміщень;

2) ремонт побутових машин і приладів, теле-, аудіо-, відеоапаратури; виготовлення, реалізація та ремонт металовиробів;

3) виготовлення, реалізація та ремонт меблів, побутових столярних виробів, садово-городнього інвентарю;

4) надання послуг, пов’язаних з проведенням фото-, кіно-, відеозйомки, аудіозапису;

5) виготовлення, реалізація та ремонт взуття, швейних і галантерейних виробів, товарів широкого вжитку;

6) надання банно-пральних послуг, послуг хімчистки;

7) надання у тимчасове користування предметів культурно-побутового призначення, садово-городнього інвентарю, аудіо- і відеотехніки, театральних та сценічних костюмів, театрального реквізиту, інструментів та обладнання, аудіо- і відеозаписів, експозиційного обладнання, відеокомплексів, відеомонтажних студій, фотопавільйонів, звуколабораторій, відеопереглядових аудиторій, інших площ, інвентарю та обладнання, якщо це не передбачено навчальним планом та не належить до діяльності, що фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів;

8) надання перукарських послуг.

6. У сфері транспортних послуг:

1) перевезення вантажів, зокрема спеціалізованими транспортними засобами;

2) перевезення населення, зокрема туристично-екскурсійних груп;

3) виконання вантажно-розвантажувальних робіт;

4) ремонт і технічне обслуговування автомобілів та інших транспортних засобів;

5) паркування автомобілів та інших транспортних засобів.

7. У сфері житлово-комунальних послуг:

1) надання спеціально облаштованих1 будинків і приміщень, що перебувають на балансі навчальних закладів, для тимчасового проживання;

2) надання під час канікул вільних спеціально облаштованих1 приміщень гуртожитків для тимчасового проживання;

3) надання спеціально облаштованих1 приміщень гуртожитків навчальних закладів для проживання:

осіб, які навчаються або працюють у відповідному навчальному закладі;

абітурієнтів відповідного навчального закладу під час вступних іспитів;

осіб, які направлені у відрядження до таких навчальних закладів;

4) надання громадянам, які користуються послугами, зазначеними у підпунктах 1 — 3 цього пункту, комунальних послуг, послуг з експлуатації та господарського обслуговування будинків і приміщень;

5) заміна сантехнічних виробів, газового, електротехнічного та іншого обладнання:

у разі пошкодження або знищення з вини користувачів;

на вимогу громадян, які користуються послугами, зазначеними у підпунктах 1 — 3 цього пункту, у встановленні:

— поліпшеного обладнання;

— нового обладнання до закінчення строку експлуатації встановленого обладнання, визначеного технічними нормативами;

6) надання комунальних послуг користувачам приміщень та будівель, що не перебувають на балансі навчальних закладів;

7) надання на вимогу осіб, які проживають у спеціально облаштованих1 будинках і приміщеннях, що перебувають на балансі навчальних закладів, додаткових послуг, крім тих, що визначені підпунктом 5 цього пункту.

1 Спеціально облаштовані будинки і приміщення — будинки і приміщення, що перебувають у належному технічному та санітарно-гігієнічному стані і в яких створено належні умови для проживання та відпочинку.

8. Інші послуги:

1) вирощування, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції; збір, переробка та реалізація лікарських рослин;

2) надання в оренду будівель, споруд, окремих тимчасово вільних приміщень і площ, іншого рухомого та нерухомого майна або обладнання, що тимчасово не використовується у навчально-виховній, навчально-виробничій, науковій діяльності, у разі, коли це не погіршує соціально-побутових умов осіб, які навчаються або працюють у навчальному закладі;

3) експлуатаційне та господарське обслуговування приміщень, площ, майна та обладнання, зазначених у підпункті 2 цього пункту;

4) надання поліграфічних послуг, реалізація власної друкованої продукції, у тому числі інформаційної, рекламної та бланкової (крім видання та реалізації навчальної літератури, методичних, науково-методичних, наукових, науково-технічних видань, друкованих засобів масової інформації (газет, часописів, альманахів тощо);

5) виробництво та реалізація продукції громадського харчування, організація її споживання;

6) забезпечення оформлення атестатів доцента, професора, старшого наукового співробітника, свідоцтв про закінчення аспірантури, докторантури, інших документів про освіту та вчені звання, їх дублікатів в установленому законодавством порядку;

7) забезпечення оформлення студентських та учнівських квитків, залікових книжок осіб, які навчаються відповідно до договорів, укладених з фізичними та юридичним особами; їх дублікатів для всіх категорій осіб, що навчаються у відповідному навчальному закладі;

8) забезпечення оформлення документів про освіту державного зразка в установленому законодавством порядку;

9) здійснення в межах повноважень медичної практики, надання ветеринарних послуг, проведення діагностичної медичної та ветеринарної експертизи;

10) здійснення палітурних, брошурувальних робіт;

11) надання послуг банківським установам шляхом розміщення на депозитних рахунках тимчасово вільних власних надходжень вищих та професійно-технічних навчальних закладів в установленому законодавством порядку;

12) здійснення заходів, пов’язаних із провадженням виставково-ярмаркової діяльності згідно із законодавством;

13) забезпечення доступу до Інтернету, локальних і корпоративних комп’ютерних мереж, автоматизованих баз даних та пошукових систем, користування корпоративною електронною поштою:

у разі, коли це не передбачено навчальним планом;

у разі, коли перевищено встановлені навчальним закладом строки користування;

для осіб, які не працюють і не навчаються у зазначеному навчальному закладі.

 

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 796

Перелік постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

 

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. № 38 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами».

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 листопада 1997 р. № 1264 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. № 38 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами».

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1999 р. № 547 «Про внесення змін і доповнень до переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. № 38».

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1564 «Про внесення змін до переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами».

 

Коментар редакції

 

ДЛЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ТА УСТАНОВ СИСТЕМИ ОСВІТИ ЗАТВЕРДЖЕНО
НОВИЙ ПЕРЕЛІК ПЛАТНИХ ПОСЛУГ, ЯКІ ЇМ ДОЗВОЛЕНО НАДАВАТИ

Як відомо, бюджетні установи мають право надавати

тільки ті види платних послуг, які їм дозволені законодавством.

Установи та заклади освіти протягом тривалого часу користувались

Переліком платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами, затвердженим постановою КМУ від 20.01.97 р. № 38 (далі — Перелік № 38).

З набранням чинності

постановою, що коментується (з дня офіційного опублікування), Перелік № 38 втратить чинність і набере чинності новий Перелік платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності (далі — Перелік).

Зазначений

Перелік містить багато відмінностей від Переліку № 38. З’явилось досить багато нових видів платних послуг, які можуть надавати навчальні заклади, а надання деяких послуг з Переліку № 38 відтепер не передбачено.

Розглянемо положення

Переліку докладніше.

 

Зміни у видах послуг сфери освітньої діяльності

Виділимо

нові послуги, які з прийняттям Переліку дозволені для надання на платній основні в цій сфері:

1) підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання;

2) проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання;

3) навчання студентів, курсантів, аспірантів, докторантів з числа осіб без громадянства, стажування осіб без громадянства;

4) організація заходів, пов’язаних з утворенням навчальних, навчально-виробничих, наукових закладів, установ, центрів навчальних закладів;

5) забезпечення обмундируванням студентів, курсантів та працівників вищих навчальних закладів з частковою оплатою відповідно до законодавства;

6) забезпечення харчуванням дітей у державних і комунальних навчальних закладах з частковою оплатою відповідно до законодавства;

7) утримання вихованців у інтернатних навчальних закладах, загальноосвітніх школах та професійно-технічних училищах соціальної реабілітації з частковою оплатою відповідно до законодавства;

8) послуги з ламінування;

9) виконання складних тематичних, інформаційних та довідково-бібліографічних запитів на замовлення фізичних та юридичних осіб, зокрема за попереднім замовленням;

10) надання у користування документів з читальних залів та відділів зберігання фондів понад установлені навчальними закладами строки, зокрема у неробочий час (вечірні та нічні години, вихідні, святкові дні, канікули);

11) вилучення та реалізація частини бібліотечного фонду, що не використовується, дублетних документів, надання у користування документів на заставній та компенсаційній основі (у разі обслуговування користувачів, які не навчаються і не працюють у відповідному навчальному закладі; перевищення встановлених навчальним закладом строків користування, втрати або заподіяння користувачами бібліотеки шкоди документам).

Крім того, зазначимо ще деякі зміни.

Перелік

передбачає підвищення кваліфікації кадрів усіх сфер. Раніше було передбачено підвищення кваліфікації лише педагогічних працівників.

Підготовка кваліфікованих робітників понад державне замовлення в межах ліцензійного обсягу на платній основі допускається лише якщо навчальним планом підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем вищої освіти здобуття освітнього рівня кваліфікованого робітника

не передбачено.

Навчання слухачів підготовчих відділень та довузівську підготовку в новому

Переліку об’єднано у послугу — підготовка до вступу до вищих навчальних закладів.

Визначено, що платне переведення з одного до іншого навчального закладу здійснюється навчальним закладом у вигляді

підсумкового контролю в разі відмінностей у навчальних планах за напрямом підготовки чи спеціальністю, за яким особа навчалась раніше, і навчальних планах за напрямом підготовки чи спеціальністю, за яким особа буде навчатись.

Поновлення на навчання студентів за плату проводиться лише у випадку, якщо вони

самостійно вивчили дисципліни (предмети).

Звернемо також увагу на те, що в новому

Переліку немає таких видів платних послуг у сфері освітньої діяльності, як:

1) повторне вивчення відрахованими студентами окремих дисциплін і курсів з наступним складанням іспитів;

2) освітні послуги понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами у дошкільних, інтернатних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних і вищих навчальних закладах;

3) проведення за бажанням учнів та студентів додаткових індивідуальних занять з метою підвищення рівня їх підготовки та розвитку творчих здібностей.

 

Зміни у видах послуг сфери наукової та науково-технічної діяльності

У цій сфері

Переліком передбачено надання багатьох нових платних послуг. Це:

1) проведення пошукових та проектно-пошукових робіт;

2) проведення робіт з діагностики, стандартизації і сертифікації технологічних процесів, обладнання та матеріалів, метрологічного забезпечення, технічного захисту інформації;

3) проведення досліджень щодо розвитку окремих галузей національної економіки та кон’юнктурних досліджень;

4) проектування, розроблення та виготовлення експериментальних зразків і дослідних партій матеріалів, речовин, приладів, обладнання;

5) випробування обладнання, конструкцій, виробів, речовин, матеріалів;

6) проведення консультацій з питань наукових досліджень, їх організації та наукового обслуговування;

7) інформаційно-аналітичне забезпечення наукової діяльності;

8) впровадження результатів наукових досліджень;

9) забезпечення доступу до локальних і корпоративних комп’ютерних мереж, Інтернету, автоматизованих баз даних та пошукових систем через сегменти локальних і корпоративних мереж;

10) здійснення операцій, пов’язаних із трансфером (передачею) технологій, що розроблені за рахунок коштів державного бюджету;

11) проведення лабораторних аналізів і досліджень зразків, діагностика інфекційних захворювань;

12) забезпечення діяльності технологічних та наукових парків;

13) забезпечення розроблення державних стандартів і технічних умов на виробництво продукції, проведення її сертифікаційних випробувань;

14) розроблення науково-технічної документації;

15) надання дозволів (видача ліцензій) на використання об’єктів права інтелектуальної власності;

16) розроблення та впровадження, реалізація та супровід програмного забезпечення з навчальною, виробничою та науково-дослідницькою метою;

17) організація та проведення наукових заходів (з’їздів, семінарів, конференцій тощо), якщо це не передбачено навчальними планами з підготовки кадрів і не належить до діяльності, яка фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів.

 

Зміни у видах послуг сфери міжнародного співробітництва

Переліком

передбачено декілька нових послуг у цій сфері, а саме:

1) видача архівних довідок, витягів з навчальних планів, адміністративних довідок особам, які від’їжджають за кордон;

2) надання консультаційних послуг з питань нострифікації.

Нагадаємо, що

нострифікація — це визнання у державі пред’явлення диплома, атестата чи іншого документа про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікацію спеціаліста або робітника, виданого навчальним закладом або державним органом атестації наукових і науково-педагогічних кадрів іншої країни, нарівні з дипломом чи документом, виданим аналогічним навчальним закладом чи органом держави пред’явлення;

3) надання послуг загальноосвітнього навчального закладу І — ІІІ ступенів «Міжнародна українська школа».

Не передбачено

новим Переліком деякі послуги, які раніше передбачались Переліком № 38, це:

1) організація на компенсаційних засадах літніх мовних курсів, шкіл, семінарів, олімпіад, виставок, спортивних і туристських змагань, баз відпочинку та подорожей;

2) надання послуг щодо створення спільних центрів освіти, фірм, науково-дослідних колективів та консультаційних центрів;

3) надання послуг українським та іноземним громадянам у легалізації документів про освіту.

У

Переліку № 38 була передбачена така платна послуга, як надання допомоги в оформленні виїздів українським студентам та викладачам, які від’їжджають за кордон. У новому Переліку уточнено, що студентам, курсантам, аспірантам, докторантам та працівникам навчальних закладів, які від’їжджають за кордон надаються консультативні послуги, послуги з перекладу тощо, крім випадків, коли такий від’їзд передбачений відповідним навчальним планом з підготовки кадрів.

 

Послуги у сфері охорони здоров’я, відпочинку, дозвілля, оздоровлення, туризму, фізичної культури та спорту в

Переліку об’єднані

Розглянемо зміни, які відбулись у дозволених видах послуг у цих сферах.

По-перше, з’явились

нові послуги, які можуть надаватись на платній основі. Це:

1) надання у тимчасове користування спортивного інвентарю та обладнання, якщо це не передбачено навчальними планами та не належить до діяльності, що фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів;

2) організація і проведення концертно-видовищних заходів.

У

новому Переліку відсутні такі види платних послуг, які раніш були передбачені Переліком № 38, як:

1) організація «груп здоров’я»;

2) послуги спортивних баз та спортивних клубів.

 

Зміни у видах платних послуг у сфері побутових послуг

У цій сфері з’явився

новий вид платної послуги — надання перукарських послуг.

До речі, звертаємо увагу, що така послуга, як виготовлення та реалізація товарів широкого вжитку, яка була передбачена

Переліком № 38 у розрізі інших послуг, у новому Переліку відноситься до сфери побутових послуг.

Значних змін у видах платних послуг

сфери транспортних послуг у новому Переліку порівняно з Переліком № 38 немає.

Єдине, що слід відмітити, — раніше чітко вказувались види вантажів, які можуть перевозитись, а в новому

Переліку допускається перевезення будь-яких вантажів без конкретизації їх видів.

 

Зміни у видах послуг сфери житлово-комунальних послуг

Насамперед зазначимо, що замість понять «відомчі готелі», «будинки» та «квартири», які застосовувались у

Переліку № 38 щодо житлово-комунальних послуг, у новому Переліку застосовується поняття «спеціально облаштовані будинки та приміщення», під якими розуміються будинки та приміщення, що перебувають у належному технічному та санітарно-гігієнічному стані і в яких створено належні умови для проживання та відпочинку.

Звернемо увагу на те, що в

Переліку чітко визначено, які категорії осіб можуть проживати за плату в спеціально облаштованих приміщеннях гуртожитків, а саме:

— особи, які навчаються або працюють у відповідному навчальному закладі;

— абітурієнти відповідного навчального закладу під час вступних іспитів;

— особи, які направлені у відрядження до таких начальних закладів.

У

Переліку визначено, що особам які проживають у спеціально облаштованих будинках, приміщеннях і гуртожитках, додатково можуть на платній основні надаватись:

— комунальні послуги,

— послуги з експлуатації та господарського обслуговування будинків і приміщень.

Раніш у

Переліку № 38 зазначалось лише, що таким особам можуть надаватись додаткові послуги, без конкретизації.

Крім того у

Переліку вказано, у яких випадках може проводитись на платній основі заміна сантехнічних виробів, газового, електротехнічного та іншого обладнання. До таких випадків віднесено:

— пошкодження або знищення обладнання з вини користувачів;

— вимога громадян у встановленні поліпшеного обладнання, а також нового обладнання до закінчення встановленого строку експлуатації, визначеного технічними нормативами.

Також важливим є те, що

Переліком надано право навчальним закладам надавати на платній основі комунальні послуги користувачам приміщень та будівель, що не перебувають на балансі навчальних закладів.

Такими послугами можуть бути, наприклад, послуги з опалення за рахунок котельною, яка належить навчальному закладові.

 

Інші послуги

Додатково до інших послуг, які можуть надавати навчальні заклади та установи системи освіти,

Переліком, що коментується, порівняно з Переліком № 38 включені такі послуги:

1) експлуатаційне та господарське обслуговування приміщень, площ, майна та обладнання, наданих в оренду згідно з

п.п. 2 п. 8 Переліку;

2) здійснення в межах повноважень медичної практики, надання ветеринарних послуг, проведення діагностичної медичної та ветеринарної експертизи;

3) надання послуг банківськими установами шляхом розміщення на депозитних рахунках тимчасово вільних власних надходжень вищих та професійно-технічних навчальних закладів в установленому законодавством порядку;

4) здійснення палітурних, брошурованих робіт.

Крім того, визначені

обставини, за яких на платній основі забезпечується доступ до Інтернету, локальних і корпоративних комп’ютерних мереж, автоматизованих баз даних та пошукових систем, корпоративної електронної пошти, а саме:

— коли це не передбачено навчальним планом;

— коли перевищено встановлені навчальним закладом строки користування;

— якщо такого доступу потребують особи, які не працюють і не навчаються у навчальному закладі, який надає ці послуги.

Звернемо також увагу на те, що серед інших послуг, передбачених

Переліком, немає такого виду послуги, який був передбачений Переліком № 38 — надання послуг центрами (будинками) культури і мистецтв, здоров’я, працевлаштування, громадських зв’язків, медичними, консультаційно-методичними центрами, інтернет-кафе, яхт-клубами, фізкультурно-оздоровчими установами.

Важливо:

постановою, що коментується, визначені види послуг,які мають надаватись таким пільговим категоріям, як діти-сироти; діти, позбавлені батьківськго піклування, та особи з їх числа, лише на безоплатній основі.

Наприкінці нагадаємо вам, що надання платних послуг, не передбачених

Переліком, є незаконним. Кошти, отримані від надання таких послуг, не відносяться до жодної з груп власних надходжень бюджетних установ. Держказначейство у листі від 13.04.2007 р. № 3.3-07/877-4520 зазначало, що кошти, які не відносяться до жодної з груп власних надходжень бюджетних установ, повинні перераховуватись до відповідного бюджету.
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд