Про заповнення Податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб

Редакція ББ
Бюджетна бухгалтерія Березень, 2011/№ 9
В обраному У обране
Друк
Лист від 17.02.2011 р. № 4485/7/17-0217

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ПРО ЗАПОВНЕННЯ ПОДАТКОВОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ З ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Лист від 17.02.2011 р. № 4485/7/17-0217

 

Державна податкова служба України, керуючись ст. 2 та 8 Закону України від 04.12.90 р. № 509 «Про державну податкову службу в Україні», надсилає для керівництва в роботі методичні рекомендації для підготовки платникам податків податкових консультацій з питань заповнення та подання податковими агентами Податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб (далі — Декларація), що передбачено п.п. «д» п. 176.1 ст. 176 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

1.1.

Декларація подається до податкового органу на бланку встановленої форми, яка затверджена наказом ДПА України від 31.01.2011 р. № 58, зареєстрованим у Міністерстві юстиції від 09.02.2011 р. № 165/11903.

1.2. Заповнення та подання Податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб

поширюється на юридичних осіб (їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи), самозайнятих осіб, представництва нерезидентів, які незалежно від їх організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками зобов’язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок на доходи фізичних осіб до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що нараховуються (виплачуються) такій особі, та є податковими агентами відповідно до п.п. 14.1.180 п. 14.1 ст. 14 Кодексу.

1.3. Подання податковими агентами Декларації за період, у який здійснювалась ліквідація (припинення діяльності) податкового агента, проводиться до оформлення його ліквідації (припинення діяльності).

1.4.

У Декларації зазначаються усі передбачені в ній показники. У кожний рядок та відповідні її графи проставляється лише один показник. У разі відсутності будь-яких показників, передбачених Декларацією, у цьому рядку проставляється прочерк.

1.5.

Декларація заповнюється чорнилом, синьою або чорною пастою кулькових ручок, за допомогою друкарських машинок, принтерів, засобів механізації або інших засобів, які забезпечують збереження записів протягом установленого терміну зберігання звітності. Заповнення олівцем не дозволяється.

У Декларації не повинно бути

підчисток, помарок, малопомітних виправлень, дописок і закреслень (крім передбачених формою Декларації), тексту або цифр, які неможливо прочитати внаслідок пошкодження аркушів, їх потертості, залиття чорнилом чи внаслідок інших причин.

Орган державної податкової служби не приймає до розгляду Декларацію, що не відповідає зазначеним вище вимогам або:

містить текст або цифри, які неможливо прочитати внаслідок пошкодження аркушів, їх потертості, залиття чорнилом чи внаслідок інших причин;

не підтверджена підписами керівника підприємства та головного бухгалтера та не завірена печаткою платника податку, підписом самозайнятої особи.

 

2. Щодо подання Декларації

2.1. Декларація подається

окремо за кожний місяць (податковий період) протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного місяця.

Окрема Декларація за календарний

рік не подається.

У разі нарахування доходу його відображення у графі 01 є обов’язковим незалежно від того, виплачені такі доходи чи ні

.

У разі відсутності нарахування доходів Декларація подається без відображення показників

.

Якщо останній день терміну подання Декларації припадає на вихідний чи святковий день, то останнім днем терміну вважається наступний за вихідним або святковим операційний (банківський) день.

Якщо до закінчення терміну подання Декларації податковий агент виявляє помилки в раніше поданій за поточний звітний період Декларації, він зобов’язаний подати

нову Декларацію. При цьому штрафні санкції та адміністративні штрафи не застосовуються, а раніше подана Декларація скасовується.

2.2. Декларація подається до ОДПС за місцем реєстрації податкового агента, уповноваженого — юридичної особи або її відокремлених підрозділів, які уповноважені нараховувати та перераховувати податок на доходи фізичних осіб.

2.2.1. На непошкодженому паперовому носії формату А4 Декларація заповнюється машинописним текстом чи друкованими літерами без замазок, закреслень, виправлень і уточнень. Якщо в інформаційному рядку є незаповнені поля, вони заповнюються прочерками. Подання ксерокопії Декларації не дозволяється.

2.2.2. Декларація може бути надана ОДПС за добровільним рішенням податкового агента в електронній формі за умови дотримання чинного законодавства, що регулює ці питання.

2.2.3. Декларація готується у двох примірниках. Один примірник подається до ОДПС. Другий — з підписом особи, відповідальної за приймання Декларації, штампом, отриманим при обов’язковій реєстрації Декларації в органі державної податкової служби, — повертається податковому агенту.

 

3. Щодо заповнення Декларації

3.1. Реквізити Декларації, що заповнюються:

3.1.1. У

рядку «1» відмічається відповідна клітинка «Звітна», «Звітна за неуповноважений відокремлений підрозділ» або «Уточнююча», «Уточнююча за неуповноважений відокремлений підрозділ», «Звітна нова», «Звітна нова за неуповноважений відокремлений підрозділ» залежно від того, яка Декларація подається. За наявності більше ніж однієї відмітки Декларація вважається неправильно заповненою. У разі відмітки «Уточнююча» або «Уточнююча за неуповноважений відокремлений підрозділ» рядки 1 — 8 Декларації не заповнюються.

3.1.2. У

рядку «2» вказується номер місяця та звітний рік або з відміткою «Звітний (податковий) період, що уточнюється».

3.1.3. У

рядку «3» вказується повна назва податкового агента юридичної особи, самозайнятої особи та фізичної особи, що здійснюють незалежну діяльність та відмічається відповідна клітинка «Юридична особа» або «Самозайнята особа».

3.1.4. У

рядку «4» вказується код платника податку за ЄДРПОУ1 юридичної особи — податкового агента, який подає Декларацію. Заповнення клітинок проводиться зліва направо (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8).

1 Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України.

Указується десятирозрядний реєстраційний номер облікової картки платника податку2 — самозайнятої особи — податкового агента або осіб, що здійснюють незалежну діяльність (у т. ч. нотаріуси, адвокати), який подає Декларацію, та/або серію та номер паспорта (для самозайнятих осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку та повідомили про це відповідний орган ДПС і мають відмітку у паспорті). Заповнення клітинок проводиться зліва направо.

2 З Державного реєстру фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових платежів.

3.1.5. У

рядку «5» вказується місцезнаходження податкового агента, електронна адреса, поштовий індекс, міжміський код, телефон, факс.

3.1.6. У

рядку «6» вказується місцезнаходження неуповноваженого відокремленого підрозділу, за який подається Декларація та поштовий індекс, міжміський код, телефон, факс, електронна адреса юридичної особи, що подає Декларацію за такий неуповноважений підрозділ.

3.1.7. У

рядку «7» вказується дата виплати доходу за звітний період з урахуванням норм Закону України від 23.09.2010 р. № 2559-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо строків виплати заробітної плати» (дата виплати заробітної плати за другу половину місяця).

При неодноразовій виплаті доходів у звітному місяці сплата податку здійснюється з дотриманням вимог п.п. 168.1.2 п. 168 ст. 168 Кодексу.

3.1.8. У

рядку «8» вказується назва та код за ЄДРПОУ органу державної податкової служби, куди подається Декларація.

3.1.9. У

рядку «9» вказується загальна кількість поданих окремих Декларацій за неуповноважені відокремлені підрозділи (відділення). Заповнення клітинок проводиться зліва направо (доповнюється зліва нулями до трьох цифр, якщо значущих цифр менше 4).

3.1.10. У

рядку «10» вказується кількість осіб, що працювали за штатом (крім тих, хто знаходиться у відпустці по догляду за дитиною) та кількість осіб, що працювали за цивільно-правовими договорами. Заповнення клітинок проводиться зліва направо (доповнюється зліва нулями).

 

4. Блок «Показники»

У

графі «3» вказуються суми у гривнях та окремо через кому вказуються копійки.

Показники заповнюються без урахування доходів та податків, нарахованих (перерахованих) працівникам неуповноважених відокремлених підрозділів (відділень).

У

рядку «01» вказується загальна сума доходів за звітний період, які нараховані на користь фізичних осіб (крім доходів, що не підлягають оподаткуванню, не включаються ознаки доходів, за якими податок не утримується згідно із законодавством).

У

рядку «02» вказується загальна сума доходів за звітний період, яка виплачена (надана) (за мінусом внесків та податків) на користь фізичних осіб, у тому числі за попередні періоди (крім доходів, що не підлягають оподаткуванню, не включаються ознаки доходів, за якими податок на доходи фізичних осіб не утримується згідно із законодавством).

У

рядку «03» вказується загальна сума нарахованого (утриманого) податку на доходи фізичних осіб за звітний період, яка утримана з доходів за звітний період.

У

рядку «04» вказується загальна сума фактично перерахованого у звітному періоді до бюджету податку на доходи фізичних осіб, у тому числі за попередні періоди.

У

рядку «05» вказується сума податку на доходи фізичних осіб, яка нарахована у попередніх податкових періодах, але перерахована у поточному звітному періоді.

У

рядку «06» вказується сума податку на доходи фізичних осіб, яка нарахована (утримана) з доходів у звітному (податковому) періоді, але не перерахована до бюджету у зв’язку з невиплатою (ненаданням) доходів повністю або частково у термін, визначений у рядку 7 Декларації. У разі повної виплати доходів та перерахування податку за звітний місяць (рядки 14 та 06 = 0).

У

рядку «07» вказується сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає до сплати за звітний період (р. 03 + р. 05 - р. 06).

У

рядку «08» вказується сума утриманого податку до сплати за всі свої відокремлені підрозділи, які не уповноважені нараховувати та перераховувати податок на доходи фізичних осіб.

 

5. Блок «Показники розрахунків податкових зобов’язань»

У разі подання Декларації з відміткою «Уточнююча», «Уточнююча за неуповноважений відокремлений підрозділ» рядки 01 — 08 не заповнюються

.

У

рядку «09» вказується сума до сплати податку на доходи фізичних осіб за даними раніше поданої Декларації, що уточнюється (показник р. 07, що уточнюється, або сума рядків 01 додатків до податкової декларації).

У

рядку «10» вказується уточнююча сума податкових зобов’язань за звітний (податковий) період, в якому виявлена помилка, або сума рядків 02 додатків до податкової декларації.

У

рядку «11.1» вказується сума недоплати (заниження податкового зобов’язання), яка збільшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (помилок) (р. 10 - р. 09), якщо р. 10 > р. 09, або сума рядків 03.1 додатків до податкової декларації.

У

рядку «11.2» вказується сума недоплати (заниження податкового зобов’язання), яка зменшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (помилок) (р. 10 - р. 09), якщо р. 10 < р. 09, або сума рядків 03.2 додатків до податкової декларації.

У

рядку «12» вказується сума штрафу, яка нараховується платником податку самостійно відповідно до п. 50 ст. 50 Розділу II Податкового кодексу України.

У

рядку «13» вказується сума пені, яка нараховується платником податку самостійно відповідно до п.п. 129.1.2 п. 129.1 ст. 129 Розділу II Податкового кодексу України.

 

6. Блок «Інші показники»

У

рядку «14» вказується сума невиплачених доходів за звітний місяць, сума податку з якої відображається у рядку 06 Декларації.

У

рядку «15» вказується сума податку на доходи фізичних осіб, нарахована, але не сплачена податковим агентом до бюджету (станом на 01.01.2011 р.) всупереч порядку, що діяв до набрання чинності цим Кодексом. Крім поточної заборгованості за грудень (перехідна на січень).

Нарахований дохід у Декларації відображається повністю, без вирахування податку на доходи фізичних осіб, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податкової соціальної пільги.

Сума нарахованих доходів, сума нарахованого податку на доходи фізичних осіб та сума перерахованого до бюджету податку на доходи фізичних осіб, сума нарахованого податку на доходи фізичних осіб за попередні податкові періоди та сума надміру сплаченого податку на доходи фізичних осіб за попередні податкові періоди, суми нарахованої пені та штрафу відображаються у грошовій формі, вираженій у національній валюті (у гривнях з копійками), незалежно від того, у якій формі або у якій валюті здійснювалися нарахування та виплата доходу.

У

рядку «Дата подання податкової Декларації»  податковим агентом проставляється дата.

У кінці Декларації

проставляються реєстраційний номер облікової картки платника податку, ініціали та прізвище керівника та головного бухгалтера підприємства, самозайнятої особи та проставляється печатка (за наявності).

У кінці Декларації проставляються відмітки службових осіб органу державної податкової служби про внесення даних з Декларації до електронної бази податкової звітності (дата, підпис, прізвище, службові відмітки) та результати проведення камеральної перевірки, номер та дата складання акта.

 

7. Щодо проведення коригувань

Коригування

поданої і прийнятої Декларації проводяться на підставі самостійно виявлених податковим агентом помилок, а також на підставі повідомлень про помилки, виявлені ОДПС.

У разі необхідності проведення коригувань Декларації до закінчення терміну приймання (

протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного місяця) подається нова звітна Декларація.

Уточнююча

Декларація подається у разі необхідності проведення коригувань після закінчення терміну приймання. Уточнююча Декларація може подаватися як за звітний період, так і за попередні періоди відповідно до статті 50 Кодексу.

Заповнення звітної і уточнюючої Декларацій є однаковим і відрізняється лише заповненням відповідних клітинок «Звітна» або «Уточнююча».

Звітна та уточнююча Декларації подаються на підставі інформації з копії попередньо поданої Декларації. Для заповнення також використовується інформація з повідомлень про виявлені помилки, які відправляються ОДПС до податкового агента.

Заповнення Розрахунку податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб за звітний (податковий) період, в якому виявлено помилку, аналогічно заповненню р. 9 — р. 13 Декларації. У разі заповнення Розрахунків за декілька звітних (податкових) періодів у р. 9 — р. 13 Декларації заповнюються загальні суми по всіх розрахунках та Декларації.

 

8. Прикінцеві положення

Якщо філії

, відділенню, іншому відокремленому підрозділу юридичної особи надано повноваження щодо нарахування, утримання і сплати (перерахування) до бюджету податку (далі — уповноважений підрозділ), то Декларація стосовно громадян, яким нараховуються (виплачуються) доходи цим підрозділом, подається уповноваженим підрозділом до ОДПС за своїм місцезнаходженням. У реквізитах Декларації зазначаються дані про такий уповноважений підрозділ як податкового агента.

Якщо філії

, відділенню, іншому відокремленому підрозділу юридичної особи не надано повноваження щодо нарахування, утримання і сплати (перерахування) до бюджету податку, то всі обов’язки податкового агента щодо подання Декларації виконує юридична особа. Декларація з показниками такого неуповноваженого відокремленого підрозділу подається до ОДПС за місцезнаходженням кожного такого неуповноваженого відокремленого підрозділу (відділення, філії), де юридична особа (податковий агент) стає на облік.

У реквізитах Декларації зазначаються дані юридичної особи, яка перебуває на обліку, за такий неуповноважений підрозділ.

Декларації або друкована копія даних файлу на своєму останньому аркуші завіряється:

для юридичної особи — підписами керівника юридичної особи і головного бухгалтера та засвідчується печаткою;

для самозайнятої особи (податкового агента) — підписом особи, яка подає Декларацію, а за наявності печатки — нею засвідчується.

Декларація, отримана податковим органом від податкового агента, заповнена усупереч правилам, а саме: якщо в ній не зазначено обов’язкових реквізитів, її не підписано відповідними посадовими особами, не скріплено (у разі наявності) печаткою податкового агента, може бути не визнана податковим органом як податкова декларація. При зверненні ОДПС до податкового агента з письмовою пропозицією надати нову Декларацію податковий агент може подати уточнюючу Декларацію або оскаржити рішення податкового органу в адміністративному чи судовому порядку.

 

Заступник Голови комісії з проведення реорганізації ДПА України,
в. о. першого заступника Голови ДПА України
С. Лекарь

 

КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ

ДПАУ НАДАЛА МЕТОДРЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ ДЕКЛАРАЦІЇ З ПДФО

Нагадаємо, що на підставі

п.п. «д» п. 176.2 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі — ПКУ) з 2011 року податкові агенти зобов’язані подавати до органу податкової служби за місцем їх реєстрації податкову декларацію з податку на доходи фізичних осіб (далі — декларація з ПДФО). Форму декларації з ПДФО затверджено наказом ДПАУ від 31.01.2011 р. № 58 (далі — наказ № 58, див. «Бюджетна бухгалтерія», 2011, № 7, с. 5).

Декларація з ПДФО подається

протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного місяця (п.п. 49.18.1 ПКУ). Якщо останній день строку подання декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, наступний за вихідним або святковим днем (п. 49.20 ПКУ).

Наказ № 58

набрав чинності 18.02.2011 р., тобто за декілька днів до граничного строку подання декларації з ПДФО за січень 2011 року. Ураховуючи це, а також керуючись п. 46.6 ПКУ, ДПАУ в листі від 17.02.2011 р. № 4486/7/17-0217 зазначила: за січень декларація з ПДФО має бути подана не пізніше строку, установленого для подання декларації за лютий, тобто не пізніше 21 березня 2011 року (20 березня — неділя).

Таким чином, до 21.03.2011 р. необхідно подати дві декларації з ПДФО — за січень та лютий 2011 року.

Нормативний документ, який би встановлював правила заповнення декларації з ПДФО, поки що не затверджено.

Водночас ДПАУ розробила методичні рекомендації щодо заповнення декларації з ПДФО, які надано в

листі, що коментується. Загальні правила заповнення декларації наведені в розд. 1 листа, що коментується, порядок заповнення реквізитів декларації — у розд. 3.

Докладніше зупинимося на порядку заповнення блока «Показники» декларації з ПДФО.

Заповнення рядків 01 — 07 блока «Показники» здійснюється без урахування доходів та податків, нарахованих (перерахованих) працівникам неуповноважених відокремлених підрозділів (відділень, філій). У разі подання декларації з ПДФО з відміткою «Уточнююча» або «Уточнююча за неуповноважений відокремлений підрозділ» блок «Показники» (рядки з кодами 01 — 08) не заповнюється.

Рядок 01 «Сума доходів, які нараховані на користь фізичних осіб у звітному (податковому) періоді»

. Указується загальна сума доходів, нарахованих платникам податків за звітний період (без зменшення на суму ПДФО, єдиного соцвнеску та податкової соціальної пільги). Доходи, які не підлягають обкладенню ПДФО, не вказуються.

Заповнення цього рядка в разі нарахування доходів у звітному періоді є обов’язковим незалежно від того, виплачені вони чи ні. У цьому рядку необхідно також відобразити суму допомоги по тимчасовій непрацездатності, яку нараховано в січні 2011 року, але виплачено в лютому (після надходження фінансування від ФССТВП).

Рядок 02 «Сума доходів, які виплачені (надані) на користь фізичних осіб у звітному (податковому) періоді»

. Указується сума фактично виплаченого доходу у звітному періоді (у тому числі за попередні періоди) за винятком утриманих внесків та податків. Наприклад, при заповненні декларації за січень 2011 року в цьому рядку необхідно вказати, зокрема, суму заробітної плати за першу половину січня, виплачену працівникам у січні 2011 року. Як правило, бюджетні установи строк виплати зарплати за другу половину місяця встановлюють на останній робочий день місяця. Якщо заробітна плата за другу половину місяця виплачена в останній робочий день місяця, то вона також відображається в цьому рядку. Наприклад, заробітна плата за другу половину січня 2011 року, виплачена 31 січня, також відображається в цьому рядку декларації за січень.

Якщо строк виплати зарплати за другу половину звітного місяця припадає на початок наступного місяця, то в цьому разі в декларації за звітний місяць зарплата за другу половину місяця не відображається.

Зверніть увагу: при заповненні декларації за січень у цьому рядку не відображається сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, що виплачується за рахунок ФССТВП, яку нараховано в січні 2011 року, але виплачено в лютому (після надходження фінансування від ФССТВП).

Доходи, що не обкладаються ПДФО, у цьому рядку не вказуються.

Рядок 03 «Сума податку на доходи фізичних осіб, яка нарахована (утримана) з цих доходів у звітному (податковому) періоді»

. Указується загальна сума ПДФО, утримана з доходів, зазначених у рядку 01.

Рядок 04 «Сума податку на доходи фізичних осіб, яка перерахована до бюджету у звітному (податковому) періоді»

. Указується загальна сума ПДФО, фактично перерахованого у звітному періоді до бюджету, у тому числі за попередні періоди.

Рядок 05 «Сума податку на доходи фізичних осіб, яка нарахована за попередні звітні (податкові) періоди та перерахована до бюджету в поточному звітному (податковому) періоді»

. Указується сума ПДФО, яку нараховано в попередніх податкових періодах, але перераховано в поточному звітному періоді.

При заповненні декларації за січень 2011 року в цьому рядку необхідно буде вказати ПДФО із заробітної плати за грудень 2010 року, якщо його сплачено в січні 2011 року. При заповненні декларації в наступних звітних місяцях, керуючись роз’ясненнями, наведеними в

листі, що коментується, відображати в цьому рядку ПДФО із зарплати за попередній місяць, яку виплачено своєчасно у звітному місяці, не потрібно, оскільки в іншому разі ця сума потрапить до податкового зобов’язання.

Зазначене стосується того випадку, коли строк виплати зарплати за другу половину звітного місяця припадає на початок наступного місяця.

Рядок 06 «Сума податку на доходи фізичних осіб, яка нарахована (утримана) з цих доходів у звітному (податковому) періоді, але не перерахована до бюджету у зв’язку з невиплатою (ненаданням) доходів»

. Указується сума ПДФО, яку нараховано (утримано) з доходів у звітному (податковому) періоді, але не перераховано до бюджету у зв’язку з невиплатою (ненаданням) доходів повністю або частково у строк, визначений у рядку 7 реквізитів декларації з ПДФО.

Оскільки в реквізитах декларації в рядку 7 указуються строки тільки для виплати зарплати за другу половину місяця, до рядка 06 потрапить ПДФО з нарахованих, але невиплачених доходів, відмінних від зарплати, а також ПДФО із зарплати, яку не буде виплачено в строк, зазначений у реквізитах декларації в рядку 7. Якщо заробітну плату виплачено своєчасної, ПДФО із зарплати за другу половину місяця в цьому рядку не вказується. У разі повної виплати доходів та перерахування податку за звітний місяць рядки 14 і 06 = 0.

Зверніть увагу: у цьому рядку необхідно показати суму ПДФО з допомоги по тимчасовій непрацездатності, нарахованої в січні 2011 року, але виплаченої в лютому після строку, зазначеного в реквізитах декларації в рядку 7.

Рядок 07 «Сума податку на доходи фізичних осіб, яка підлягає перерахуванню до бюджету за підсумками поточного звітного (податкового) періоду (рядок 03 + рядок 05 - рядок 06)»

. Указується сума ПДФО, що підлягає сплаті за звітний місяць (податкове зобов’язання), яка визначається розрахунково. Якщо дотримуватись порядку заповнення декларації, викладеного в листі, що коментується, то сюди потрапить ПДФО, нарахований у звітному місяці за мінусом ПДФО з нарахованих, але не виплачених у звітному місяці доходів (крім ПДФО з нарахованої, але не виплаченої зарплати, яку буде виплачено у строк, зазначений у реквізитах декларації в рядку 7), та ПДФО, нарахований у минулих звітних місяцях, а перерахований у звітному місяці.

Рядок 08 «Сума податку на доходи фізичних осіб, яка нарахована (утримана) за неуповноважений(і) відокремлений(і) підрозділ(и)»

. Указується загальна сума нарахованого (утриманого) ПДФО за всіма відокремленими підрозділами, що не уповноважені нараховувати (перераховувати) ПДФО.

Далі розглянемо порядок заповнення блока «Інші показники» декларації з ПДФО.

Рядок 14 «Сума заборгованості з виплати заробітної плати на перше число місяця, що настає за звітним (за якою термін виплати не настав)»

. Указується сума доходів, які нараховано у звітному місяці, але не виплачено своєчасно. Суму ПДФО, утриманого з таких доходів, має бути відображено в рядку 06 декларації з ПДФО. Відповідно якщо в рядку 06 стоїть прокреслення, то й у рядку 14 теж має бути прокреслення.

Зверніть увагу на такий момент. Якщо строк виплати зарплати за другу половину місяця встановлено на останній робочий день місяця, то при своєчасній виплаті заробітної плати проблем із заповненням цього рядка не буде (він прокреслюється).

Якщо заробітна плата за другу половину місяця виплачується в наступному місяці, то при своєчасній виплаті вона також не повинна відображатися в цьому рядку. Наприклад, при заповненні декларації за січень 2011 року заробітна плата за другу половину січня 2011 року, яку буде своєчасно виплачено в лютому 2011 року, у цьому рядку не відображається. Якщо сума такої заробітної плати буде виплачена пізніше строку, зазначеного в рядку 7 реквізитів декларації з ПДФО, то вона підлягає відображенню в цьому рядку.

Крім того, при заповненні декларації за січень 2011 року в цьому рядку необхідно відобразити суму ПДФО з допомоги по тимчасовій непрацездатності, що виплачується за рахунок ФССТВП, яку нараховано в січні 2011 року, але виплачено в лютому (після надходження фінансування від ФССТВП).

Рядок 15 «Сума заборгованості з податку на доходи фізичних осіб станом на 01.01.2011 за даними обліку податкового агента»

. Указується сума ПДФО, нарахована, але не сплачена податковим агентом до бюджету (станом на 01.01.2011 р.) відповідно до порядку, що діяв до набуття чинності ПКУ. Поточна заборгованість із заробітної плати за грудень 2010 року, що підлягає виплаті в січні 2011 року, у цьому рядку не відображається. Цей рядок заповнюється податковими агентами тільки один раз при поданні декларації з ПДФО за січень 2011 року.

Якщо податковий агент виявив помилку в сумі податкового зобов’язання в раніше поданій декларації з ПДФО, строк подання якої закінчився, то він може виправитися шляхом подання декларації з ПДФО з відміткою «Уточнююча» або «Уточнююча за неуповноважений відокремлений підрозділ», або шляхом заповнення Розрахунку та подання його з декларацією за звітний період. В обох випадках податковому агенту необхідно буде заповнити блок «Показники розрахунків податкових зобов’язань». При цьому в разі подання декларації з ПДФО з відміткою «Уточнююча» або «Уточнююча за неуповноважений відокремлений підрозділ» блок «Показники» (рядки з кодами 01 — 08) не заповнюється.

Розглянемо приклад заповнення декларації з ПДФО за січень.

Приклад.

У січні нараховано фізичним особам:

— зарплату в розмірі 120000,00 грн. (ПДФО — 17352,00 грн., ЄСВ — 4320,00 грн.);

— лікарняні (у тому числі за грудень) у розмірі 9000,00 грн. (ПДФО — 1323,00 грн., ЄСВ — 180,00 грн.);

— виплати за цивільно-правовим договором (далі — ЦПД) — 1000,00 грн. (ПДФО — 150,00 грн., ЄСВ — 26,00 грн.);

— відпускні за січень — 11000,00 грн. (ПДФО — 1590,60 грн., ЄСВ — 396,00 грн.)

Протягом січня виплачено

такі доходи фізособам (чистими на руки):

— зарплату за першу половину січня — 49164,00 грн. (ПДФО — 8676,00 грн., ЄСВ — 2160,00 грн.). Строк виплати зарплати за другу половину місяця — останній робочий день місяця. Зарплату за другу половину січня виплачено своєчасно — 31.01.2011 р. у сумі 49164,00 грн. (ПДФО перераховано при виплаті заробітної плати 31.01.2011 р. у сумі 8676,00 грн., ЄСВ — 2160,00 грн.);

— відпускні за січень — 9013,40 грн. (ПДФО — 1590,60 грн., уся сума ПДФО перерахована до бюджету, ЄСВ — 396,00 грн.);

— лікарняні (у тому числі за грудень), що припадають на перші п’ять днів тимчасової непрацездатності, у розмірі 3333,20 грн. (ПДФО — 588,00 грн., ЄСВ — 80,00 грн.).

Лікарняні за рахунок коштів ФССТВП, виплачені

в лютому (після надходження фінансування) у сумі 4163,80 грн. (ПДФО — 735,00 грн., ЄСВ — 100,00 грн.).

Винагороду за ЦПД у січні не виплачено.

Заробітна плата за грудень 2010 року виплачена працівникам 31.12.2010 р.

 

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума
(грн. коп.)

Порядок заповнення

1

2

3

4

Сума доходів, які нараховані на користь фізичних осіб у звітному (податковому) періоді

01

141000,00

120000,00 (зарплата) + 9000,00 (лікарняні) + 1000,00 (виплата за ЦПД) + 11000,00 (відпускні за січень)

Сума доходів, які виплачені (надані) на користь фізичних осіб у звітному (податковому) періоді

02

110674,60

49164,00 (зарплата за першу половину січня, виплачена в аванс) + 49164,00 (зарплата за другу половину січня) + + 9013,40 (відпускні за січень) + 3333,20 (лікарняні).
Якщо заробітна плата за другу половину січня згідно зі строками, установленими в установі, виплачується в лютому, то в цьому випадку така зарплата за другу половину січня в цьому рядку не відображається

Сума податку на доходи фізичних осіб, яка нарахована (утримана) з цих доходів у звітному (податковому) періоді

03

20415,60

17352,00 + 1323,00 + 150,00 + 1590,60 (ПДФО з доходів, зазначених у ряд. 01)

Сума податку на доходи фізичних осіб, яка перерахована до бюджету у звітному (податковому) періоді

04

19530,60

8676,00 (податок із зарплати за першу половину січня) + + 8676,00 (податок із зарплати за другу половину січня) +
+ 1590,60 (податок з відпускних січня) + 588,00 (податок з лікарняних за рахунок роботодавця).
Указується ПДФО з доходів, виплачених у січні, які податковий агент фактично перерахував до бюджету. Якщо заробітна плата за другу половину січня згідно зі строками, установленими в установі, виплачується в лютому, то в цьому випадку ПДФО з такої зарплати в цьому рядку не відображається

Сума податку на доходи фізичних осіб, яка нарахована за попередні звітні (податкові) періоди та перерахована до бюджету в поточному звітному (податковому) періоді

05

Сума податку на доходи фізичних осіб, яка нарахована (утримана) з цих доходів у звітному (податковому) періоді, але не перерахована до бюджету у зв’язку з невиплатою (ненаданням) доходів

06

885,00

150,00 (ПДФО з нарахованої у січні винагороди за ЦПД,
але не виплаченої станом на 31.01.2011 р.) + 735,00
(з лікарняних за рахунок коштів ФССТВП, нарахованих у січні, але виплачених у лютому)

Сума податку на доходи фізичних осіб, яка підлягає перерахуванню до бюджету за підсумками поточного звітного (податкового) періоду (рядок 03 +
+ рядок 05 - рядок 06)

07

19530,60

Розрахунок за формулою: 20415,60 - 885,00

<…>

ІНШІ ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума
(грн. коп.)

 

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на перше число місяця, що настає за звітним (за якою термін виплати не настав)

14

5163,80

1000,00 (виплата за ЦПД, нарахована в січні, але не виплачена станом на 31.01.2011 р.) + 4163,80 (лікарняні за рахунок коштів ФССТВП, нараховані у січні, але виплачені у лютому).
Коли заробітна плата за другу половину місяця виплачується в лютому, то її тут відображати не слід, якщо вона буде виплачена своєчасно

Сума заборгованості з податку на доходи фізичних осіб станом на 01.01.2011 за даними обліку податкового агента

15

 

Декларацію з ПДФО можна подати одним із таких способів, визначених

п. 49.3 ПКУ:

а) особисто платником податків або уповноваженою на це особою. При цьому один примірник декларації буде подано до органу ДПС, а другий — з підписом відповідальної за приймання декларації особи та штампом органу ДПС залишається в податкового агента. Наявність штампа є підтвердженням подання декларації;

б) надіславши поштою на адресу органу ДПС з повідомленням про вручення та описом вкладення згідно з

Порядком оформлення поштових відправлень з вкладенням матеріалів звітності, розрахункових документів і декларацій, затвердженим постановою КМУ від 28.07.97 р. № 799. Відправити Податкову декларацію потрібно не пізніше ніж за 10 днів до закінчення граничного строку її подання (п. 49.5 ПКУ). У цьому випадку підтвердженням здавання Податкової декларації буде повідомлення про вручення з підписом відповідальної особи органу ДПС;

в) за допомогою засобів електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством. Підтвердженням подання Податкової декларації в цьому випадку є квитанція про її отримання.

Порядок подання декларації з ПДФО філіями, відділеннями, відокремленими підрозділами описано в

розд. 8 листа, що коментується.

Узгодження податкових зобов’язань

Згідно з

п. 54.2 ПКУ узгодження грошового зобов’язання за сумою податкових зобов’язань з ПДФО, що підлягає утриманню та сплаті (перерахуванню) до бюджету в разі нарахування/виплати доходу на користь платника податку — фізичної особи, провадиться в момент виникнення податкового зобов’язання, який визначається за календарною датою, установленою розд. IV ПКУ для граничного строку сплати податку до відповідного бюджету.

Граничні строки сплати ПДФО встановлено у

ст. 168 ПКУ. ПДФО сплачується (перераховується) до бюджету в день виплати доходу (п.п. 168.1.2 ПКУ), а при виплаті доходу в негрошовій формі або готівкою з каси — протягом банківського дня, наступного за днем такого нарахування (виплати, надання) (п.п. 168.1.4 ПКУ).

Таким чином, узгодження грошового зобов’язання щодо суми податкових зобов’язань з ПДФО відбувається при виплаті доходу або в банківський день, наступний за днем нарахування (виплати, надання) доходу в негрошовій формі або за днем виплати доходу з каси.

Що стосується граничного строку сплати ПДФО з доходу, нарахованого у грошовій формі, але не виплаченого, то в

ПКУ його чітко не визначено. Водночас відповідно до абз. 1 п. 57.1 ПКУ платник податків зобов’язаний самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого для подання податкової декларації. Щодо ПДФО податкові агенти зобов’язані подавати до органу ДПС дві податкові декларації:

1) декларацію з ПДФО, яка подається щомісяця протягом 20 календарних днів, наступних за останнім днем звітного місяця;

2) Податковий розрахунок за формою № 1ДФ, який має статус податкової декларації відповідно до норм

ПКУ та подається щоквартально протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу.

Відповідно до

п.п. «ґ» п. 176.2 ПКУ суми ПДФО, зазначені в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ, вважаються узгодженими сумами податкового зобов’язання. Про узгодження податкового зобов’язання з ПДФО за декларацією з ПДФО в ПКУ не йдеться.

Отже, суми ПДФО з нарахованих, але невиплачених доходів узгоджуються тільки за Податковим розрахунком за формою № 1ДФ. Відповідно ПДФО з таких доходів має бути сплачено протягом 10 календарних днів, наступних за граничним строком подання Податкового розрахунку за формою № 1ДФ. Це підтверджують і представники ДПАУ в усних консультаціях.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд