Теми статей
Обрати теми

Про затвердження деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ

Редакція ББ
Бюджетна бухгалтерія Серпень, 2013/№ 30
Друк
Наказ від 26.06.2013 р. № 611

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДЕЯКИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

Наказ від 26.06.2013 р. № 611

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.07.2013 р. за № 1214/23746

 

Відповідно до статті 56 Бюджетного кодексу України, статті 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» наказую:

1. Затвердити такі нормативно-правові акти з бухгалтерського обліку бюджетних установ, що додаються:

План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ;

Положення з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ;

Положення з бухгалтерського обліку фінансових інвестицій бюджетних установ.

2. Визнати такими, що втратили чинність, наказ Головного управління Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 10 грудня 1999 року № 114 «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 грудня 1999 року за № 890/4183 (із змінами), наказ Державного казначейства України від 10 липня 2000 року № 61 «Про затвердження Інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 серпня 2000 року за № 497/4718 (із змінами), наказ Державного казначейства України від 17 липня 2000 року № 64 «Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 липня 2000 року за № 459/4680 (із змінами).

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М. О.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім абзацу четвертого пункту 1 цього наказу, який набирає чинності з 1 січня 2014 року.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А. І.

 

В. о. Міністра А. Мярковський

 

 

Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 26.06.2013 р. № 611

ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

 

1. Цей План рахунків визначає склад рахунків і субрахунків, які застосовуються бюджетними установами.

2. Бюджетні установи можуть вводити нові субрахунки (рахунки другого, третього порядків) із збереженням кодів (номерів) субрахунків цього Плану рахунків.

3. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади у разі потреби мають право розробляти методичні рекомендації стосовно порядку застосування положень з бухгалтерського обліку в установах, які їм підпорядковані, з урахуванням специфіки їх діяльності.

4. Порядок застосування цього Плану рахунків наведено у додатку 1 до цього Плану рахунків.

5. Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями бюджетних установ наведена у додатку 2 до цього Плану рахунків.

 

ПЛАН

РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

РОЗДІЛ I. Балансові рахунки

Синтетичні рахунки

Субрахунки 1-го рівня

код

назва

код

назва

1

2

3

4

Клас 1. Необоротні активи

10

Основні засоби

101

Земельні ділянки

102

Капітальні витрати на поліпшення земель

103

Будинки та споруди

104

Машини та обладнання

105

Транспортні засоби

106

Інструменти, прилади та інвентар

107

Робочі і продуктивні тварини

108

Багаторічні насадження

109

Інші основні засоби

11

Інші необоротні матеріальні активи

111

Музейні цінності, експонати зоопарків, виставок

112

Бібліотечні фонди

113

Малоцінні необоротні матеріальні активи

114

Білизна, постільні речі, одяг та взуття

115

Тимчасові нетитульні споруди

116

Природні ресурси

117

Інвентарна тара

118

Матеріали довготривалого використання для наукових цілей

119

Необоротні матеріальні активи спеціального призначення

12

Нематеріальні активи

121

Авторські та суміжні з ними права

122

Інші нематеріальні активи

13

Знос необоротних активів

131

Знос основних засобів

132

Знос інших необоротних матеріальних активів

133

Знос нематеріальних активів

14

Незавершене капітальне будівництво

141

Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію основними засобами

142

Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію іншими необоротними матеріальними активами

143

Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію нематеріальними активами

15

Довгострокові фінансові інвестиції

151

Довгострокові фінансові інвестиції у капітал підприємств

152

Довгострокові фінансові інвестиції у цінні папери

Клас 2. Запаси

20

Виробничі запаси

201

Сировина і матеріали

202

Обладнання, конструкції і деталі до установки

203

Спецобладнання для науково-дослідних робіт

204

Будівельні матеріали

205

Інші виробничі запаси

21

Тварини на вирощуванні і відгодівлі 

211

Молодняк тварин на вирощуванні

212

Тварини на відгодівлі

213

Птиця

214

Звірі

215

Кролі

216

Сім’ї бджіл

217

Доросла худоба, вибракувана з основного стада

218

Худоба, прийнята від населення для реалізації

22

Малоцінні та швидкозношувані предмети

221

Малоцінні та швидкозношувані предмети, що знаходяться на складі і в експлуатації

222

Малоцінні та швидкозношувані предмети спеціального призначення

23

Матеріали і продукти харчування

231

Матеріали для навчальних, наукових та інших цілей

232

Продукти харчування

233

Медикаменти і перев’язувальні засоби

234

Господарські матеріали і канцелярське приладдя

235

Паливо, горючі і мастильні матеріали

236

Тара

237

Матеріали в дорозі

238

Запасні частини до транспортних засобів, машин і обладнання

239

Інші матеріали

24

Готова продукція

241

Вироби виробничих (навчальних) майстерень

25

Продукція сільськогосподарського виробництва

251

Продукція підсобних (навчальних) сільських господарств

Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи

30

Каса

301

Каса в національній валюті

302

Каса в іноземній валюті

31

Рахунки в банках

311

Поточні рахунки на видатки установи

312

Поточні рахунки для переведення підвідомчим установам

313

Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги

314

Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

315

Поточні рахунки для обліку депозитних сум

316

Поточні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду

318

Поточні рахунки в іноземній валюті

319

Інші поточні рахунки

32

Рахунки в казначействі

321

Реєстраційні рахунки

322

Особові рахунки

323

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги

324

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

325

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку депозитних сум

326

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду

328

Інші рахунки в казначействі

33 

Інші кошти 

331

Грошові документи в національній валюті

332

Грошові документи в іноземній валюті

333

Грошові кошти в дорозі в національній валюті

334

Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті

34

Короткострокові векселі одержані

341

Векселі, одержані в національній валюті

342

Векселі, одержані в іноземній валюті

35

Розрахунки з покупцями та замовниками

351

Розрахунки із замовниками з авансів на науково-дослідні роботи

36

Розрахунки з різними дебіторами

361

Розрахунки в порядку планових платежів

362

Розрахунки з підзвітними особами

363

Розрахунки з відшкодування завданих збитків

364

Розрахунки з іншими дебіторами

365

Розрахунки з державними цільовими фондами

37

Поточні фінансові інвестиції

371

Поточні фінансові інвестиції у цінні папери

Клас 4. Власний капітал

40

Фонд у необоротних активах

401

Фонд у необоротних активах за їх видами

402

Фонд у незавершеному капітальному будівництві

41

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах

411

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах за їх видами

42

Фонд у фінансових інвестиціях

421

Фонд у капіталі підприємств

422

Фонд у фінансових інвестиціях у цінні папери

43

Результати виконання кошторисів

431

Результат виконання кошторису за загальним фондом

432

Результат виконання кошторису за спеціальним фондом

44

Результати переоцінок

441

Переоцінка матеріальних активів

442

Інша переоцінка

Клас 5. Довгострокові зобов’язання

50

Довгострокові позики

501

Довгострокові кредити банків

502

Відстрочені довгострокові кредити банків

503

Інші довгострокові позики

51

Довгострокові векселі видані

511

Видані довгострокові векселі

52

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

521

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

Клас 6. Поточні зобов’язання

60

Короткострокові позики

601

Короткострокові кредити банків

602

Відстрочені короткострокові кредити банків

603

Інші короткострокові позики

604

Прострочені позики

61

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

611

Поточна заборгованість за довгостроковими позиками

612

Поточна заборгованість за довгостроковими векселями

613

Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зобов’язаннями

62

Короткострокові векселі видані

621

Видані короткострокові векселі

63

Розрахунки за виконані роботи

631

Розрахунки з постачальниками та підрядниками

632

Розрахунки з часткової оплати замовлень на дослідно-конструкторські розробки, що виконуються за рахунок бюджетних коштів

633

Розрахунки із замовниками за виконані роботи і надані послуги з власних надходжень

634

Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи,
що підлягають оплаті

635

Розрахунки із залученими співвиконавцями для виконання робіт

64

Розрахунки із податків і зборів

641

Розрахунки за податками і зборами в бюджет

642

Інші розрахунки з бюджетом

65

Розрахунки із страхування

651

За розрахунками із загальнообов’язкового державного соціального страхування

652

Розрахунки із соціального страхування

654

Розрахунки з інших видів страхування

66

Розрахунки з оплати праці

661

Розрахунки із заробітної плати

662

Розрахунки зі стипендіатами

663

Розрахунки з працівниками за товари, продані в кредит

664

Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках

665

Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями внесків за добровільним страхуванням

666

Розрахунки з членами профспілки безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків

667

Розрахунки з працівниками за позиками банків

668

Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання

669

Інші розрахунки за виконані роботи

67

Розрахунки за іншими операціями і кредиторами

671

Розрахунки з депонентами

672

Розрахунки за депозитними сумами

674

Розрахунки за спеціальними видами платежів

675

Розрахунки з іншими кредиторами

68

Внутрішні розрахунки

683

Внутрішні розрахунки за операціями з внутрішнього переміщення за загальним фондом

684

Внутрішні розрахунки за операціями з внутрішнього переміщення за спеціальним фондом

Клас 7. Доходи

70

Доходи загального фонду

701

Асигнування з державного бюджету на видатки установи та інші заходи

702

Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи та інші заходи

71

Доходи спеціального фонду

711

Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги

712

Доходи за іншими джерелами власних надходжень установ

713

Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду

714

Кошти батьків за надані послуги

715

Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду

716

Доходи за витратами майбутніх періодів

72

Доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт

721

Реалізація виробів виробничих (навчальних) майстерень

722

Реалізація продукції підсобних (навчальних) сільських господарств

723

Реалізація науково-дослідних робіт

74

Інші доходи

741

Інші доходи установ

Клас 8. Витрати

80

Видатки із загального фонду

801

Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи

802

Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи

81

Видатки спеціального фонду

811

Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги

812

Видатки за іншими джерелами власних надходжень

813

Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду

82

Виробничі витрати

821

Витрати виробничих (навчальних) майстерень

822

Витрати підсобних (навчальних) сільських господарств

823

Витрати на науково-дослідні роботи

824

Витрати на виготовлення експериментальних пристроїв

825

Витрати на заготівлю і переробку матеріалів

826

Видатки до розподілу

83

Інші витрати

831

Інші витрати установ

Клас 9. Адміністративні послуги

91

Розрахунки замовників за адміністративними послугами

911

Розрахунки замовників з оплати адміністративних послуг

92

Зобов’язання замовників за адміністративними послугами

921

Зобов’язання замовників перед бюджетом за адміністративними послугами

 

РОЗДІЛ II. Позабалансові рахунки

Клас 0. Позабалансові рахунки

01

Орендовані необоротні активи

02

Активи на відповідальному зберіганні

04

Непередбачені активи і зобов’язання

05

Гарантії та забезпечення

06

Передані (видані) активи відповідно до законодавства

07

Списані активи та зобов’язання

08

Бланки документів суворої звітності

 

 

Додаток 1
до Плану рахунків бухгалтерського обліку
бюджетних установ
(пункт 4)

ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ ПЛАНУ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

 

Цей Порядок встановлює призначення і порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку для узагальнення методом подвійного запису інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов’язань та факти діяльності бюджетних установ (далі — установи). Ведення позабалансових рахунків здійснюється за простою схемою (без застосування методу подвійного запису).

 

РОЗДІЛ I. БАЛАНСОВІ РАХУНКИ

 

Клас 1. Необоротні активи

Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про наявність і рух основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, довгострокових фінансових інвестицій, незавершеного капітального будівництва та зносу необоротних активів.

 

10 «Основні засоби»

Рахунок 10 «Основні засоби» призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух основних засобів.

До основних засобів належать матеріальні активи, які утримуються установою для використання їх у виробництві/діяльності або при постачанні товарів, виконанні робіт і наданні послуг для досягнення поставленої мети та/або задоволення потреб установи або здавання в оренду іншим особам і використовуються, за очікуванням, більше одного року.

Рахунок 10 «Основні засоби» має такі субрахунки:

101 «Земельні ділянки»;

102 «Капітальні витрати на поліпшення земель»;

103 «Будинки та споруди»;

104 «Машини та обладнання»;

105 «Транспортні засоби»;

106 «Інструменти, прилади та інвентар»;

107 «Робочі і продуктивні тварини»;

108 «Багаторічні насадження»;

109 «Інші основні засоби».

На субрахунку 101 «Земельні ділянки» обліковується земля, яка згідно із законодавством придбана та/або надана у користування установі, у тому числі здана в оренду.

На субрахунку 102 «Капітальні витрати на поліпшення земель» обліковуються капітальні витрати на поліпшення земель. До них відносяться витрати неінвентарного характеру (не пов’язані з будівництвом споруд) на культурно-технічні заходи з поверхневого поліпшення земель для сільськогосподарського використання, які проводяться за рахунок капітальних вкладень (планування земельних ділянок, корчування площ під ріллю, очищення полів від каменів і валунів, зрізання купин, розчищення чагарників, очищення водойм тощо).

На субрахунку 103 «Будинки та споруди» обліковуються із виділенням в окремі підгрупи:

1) будинки виробничо-господарського призначення, зайняті органами управління, соціально-культурними (будівлі навчальних закладів, лікарень, поліклінік і амбулаторій, будинків-інтернатів для старих та інвалідів, дитячих закладів, бібліотек, клубів, музеїв, науково-дослідних інститутів, лабораторій тощо) та іншими установами;

2) будинки, що повністю чи переважно призначені для проживання;

3) водокачки, стадіони, басейни, дороги, мости, пам’ятники, загорожі парків, скверів і загальних садів тощо;

4) лінії електропередач, трансмісії та трубопроводи з усіма проміжними пристроями, необхідними для трансформації (перетворення) і передачі енергії та для переміщення трубопроводами рідких та газоподібних речовин до споживача;

5) гідротехнічні споруди, у тому числі канали, дамби, водозахисні об’єкти, колекторно-дренажні мережі, водомірні пости та інші споруди.

На субрахунку 104 «Машини та обладнання» обліковуються із виділенням в окремі підгрупи:

1) силові машини та обладнання, машини-генератори, що виробляють теплову та електричну енергію, і машини-двигуни, що перетворюють різного роду енергію (енергію води, вітру, теплову, електричну енергію тощо) в механічну, тобто в енергію руху;

2) робочі машини та обладнання, машини, апарати та їх обладнання, що призначені для механічного, термічного та хімічного впливу на предмет праці в процесі створення продукту чи послуг виробничого характеру та переміщення предметів праці у виробничому процесі за допомогою механічних двигунів, сили людини та тварин;

3) вимірювальні прилади — дозатори, амперметри, барометри, ватметри, водоміри, вакуумметри, вапориметри, вольтметри, висотометри, гальванометри, геодезичні прилади, гігроскопи, індикатори, компаси, манометри, хронометри, спеціальні ваги, мірники, касові апарати тощо;

4) регулюючі прилади та пристрої — киснево-дихальні прилади, регулюючі, електричні, пневматичні та гідравлічні пристрої, пульти автоматичного управління, апаратура централізації та блокування, лінійні пристрої диспетчерського контролю тощо;

5) лабораторне обладнання — пірометри, регулятори, калориметри, прилади для визначення вологи, перегінні куби, лабораторні копри, прилади для випробування на газонепроникність, прилади для випробування міцності зразків на розрив, мікроскопи, термостати, стабілізатори, витяжні шафи тощо;

6) обчислювальна техніка — електронно-обчислювальні, керуючі та аналогові машини, цифрові обчислювальні машини та пристрої (клавішні обчислювальні та підсумовуючі машини тощо);

7) медичне обладнання — медичне обладнання (зуболікувальні крісла, операційні столи, ліжка зі спеціальним обладнанням тощо), спеціальне дезінфекційне та дезінсекційне обладнання, обладнання молочних кухонь та молочних станцій, станцій переливання крові тощо;

8) комп’ютерна техніка і її комплектуючі — комп’ютери, монітори, периферійне і мережеве обладнання комп’ютера, що за вартістю за одиницю чи комплект відноситься до основних засобів;

9) інші машини та обладнання — машини, апарати та інше обладнання, не назване у вищеперерахованих підгрупах. До інших машин та обладнання належать: обладнання стадіонів, спортмайданчиків та спортивних приміщень (у тому числі спортивні снаряди), обладнання кабінетів та майстерень у навчальних закладах, кіноапаратура, освітлювальна апаратура, обладнання сцен, музичні інструменти, телевізори, радіоапаратура, спеціальне обладнання науково-дослідних та інших установ, які займаються науковою працею, обладнання АТС, телефони, факси, копіювальна техніка, пожежні машини, пожежні автоцистерни, механічні пожежні драбини, пральні та швейні машини, холодильники тощо.

На субрахунку 105 «Транспортні засоби» з виділенням на окремі підгрупи обліковуються усі види засобів пересування, які призначені для переміщення людей і вантажів, незалежно від вартості:

1) рухомий склад залізничного, водного, автомобільного транспорту (електровози, тепловози, паровози, мотовози, мотодрезини, вагони, платформи, цистерни, теплоходи, пароплави, дизель-електроходи, буксири, баржі та барки, човни та судна службово-допоміжні, рятувальні, пристані плавучі, парусні судна, автомобілі вантажні та легкові, причепи, автосамоскиди, автоцистерни, автобуси, трактори-тягачі тощо);

2) рухомий склад повітряного транспорту (літаки, вертольоти);

3) гужовий транспорт (вози тощо);

4) виробничий транспорт (електрокари, мотоцикли, моторолери, велосипеди, візки тощо);

5) усі види спортивного транспорту.

На субрахунку 106 «Інструменти, прилади та інвентар» обліковуються:

1) інструменти — механічні та немеханічні знаряддя праці загального значення, а також прикріплені до машин предмети, які слугують для обробки матеріалів. До них належать: різальні, ударні, натискувальні та ущільнюючі знаряддя ручної праці, включаючи ручні механічні знаряддя, що працюють на електроенергії, енергії стисненого повітря тощо (електродрилі, фарбопульти, електровібратори, гайковерти тощо), а також різного роду пристрої для обробки матеріалів, здійснення монтажних робіт тощо (лещата, патрони, ділильні головки, пристрої для встановлення двигунів та для прокручування карданного вала на автомобілях тощо);

2) виробничий інвентар та приладдя — предмети виробничого значення, які слугують для полегшення виробничих операцій під час роботи: робочі столи, верстаки, кафедри, парти тощо; обладнання, що сприяє охороні праці; предмети технічного значення, які не можуть бути віднесені до робочих машин (наприклад, світлокопіювальні рами тощо);

3) господарський інвентар — предмети конторського та господарського облаштування, конторська обстановка, переносні бар’єри, вішалки, гардероби, шафи різні, дивани, столи, крісла, шафи та ящики вогнетривкі, друкарські машини, гектографи, шапірографи та інші ручні розмножувальні та нумерувальні апарати, палатки (крім кисневих), ліжка (крім ліжок з спеціальним обладнанням), килими, портьєри та інший господарський інвентар, а також предмети протипожежного значення — гідропульти, стендери, драбини ручні тощо (крім насосів пожежних на автомобільному чи кінному ходу та механічних пожежних драбин, врахованих на субрахунку 104 «Машини та обладнання»).

На субрахунку 107 «Робочі і продуктивні тварини» обліковуються з виділенням на окремі підгрупи:

1) робоча худоба — коні, воли, осли та інші робочі тварини (включаючи транспортних і спортивних коней та інших транспортних тварин);

2) продуктивна та племінна худоба — корови, бики-плідники, бугаї, буйволи та яки (крім робочих), жеребці-плідники та племінні кобили (неробочі), кобили, переведені на табунне утримання, кнури та свиноматки, вівцематки, кози, барани тощо;

3) службові собаки;

4) декоративні тварини;

5) піддослідні тварини (собаки, щури, морські свинки тощо).

На субрахунку 108 «Багаторічні насадження» обліковуються багаторічні насадження. До них належать штучні багаторічні насадження незалежно від їх віку; плодово-ягідні насадження всіх видів (дерева та кущі), озеленювальні та декоративні насадження на вулицях, площах, в парках, садах, скверах, на території установ, у дворах житлових будинків, живі огорожі, снігозахисні та полезахисні смуги, насадження для укріплення пісків і берегів річок, яро-балочні насадження тощо; штучні насадження ботанічних садів та інших науково-дослідних установ та навчальних закладів для наукових цілей та інші штучні багаторічні насадження. Багаторічні насадження збільшуються на суму капітальних вкладень. Молоді насадження усіх видів враховуються окремо від насаджень, що досягли повного розвитку, тобто віку початку плодоношення, зімкнення крон тощо.

На субрахунку 109 «Інші основні засоби» обліковуються з виділенням на окремі групи:

1) сценічно-постановочні засоби вартістю понад 5000 гривень за одиницю (декорації, меблі і реквізити, бутафорії, театральні та національні костюми, головні убори, білизна, взуття, перуки тощо);

2) документація з типового проектування незалежно від вартості;

3) навчальні кінофільми, магнітні диски і стрічки, касети.

 

11 «Інші необоротні матеріальні активи»

Рахунок 11 «Інші необоротні матеріальні активи» призначено для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух інших необоротних матеріальних активів, які не відображені у складі об’єктів обліку на рахунку 10 «Основні засоби».

Рахунок 11 «Інші необоротні матеріальні активи» має такі субрахунки:

111 «Музейні цінності, експонати зоопарків, виставок»;

112 «Бібліотечні фонди»;

113 «Малоцінні необоротні матеріальні активи»;

114 «Білизна, постільні речі, одяг та взуття»;

115 «Тимчасові нетитульні споруди»;

116 «Природні ресурси»;

117 «Інвентарна тара»;

118 «Матеріали довготривалого використання для наукових цілей»;

119 «Необоротні матеріальні активи спеціального призначення».

На субрахунку 111 «Музейні цінності, експонати зоопарків, виставок» обліковуються:

1) музейні цінності (незалежно від вартості), крім предметів мистецтва та природознавства, старовини і народного побуту та експонатів наукового, історичного і технічного значення, які обліковуються у порядку, встановленому для обліку цих цінностей у державних музеях;

2) експонати тваринного світу в зоопарках та інших аналогічних установах незалежно від їх вартості.

На субрахунку 112 «Бібліотечні фонди» обліковуються бібліотечні фонди, незалежно від вартості окремих примірників книг. До бібліотечного фонду належать: наукова, художня і навчальна література, спеціальні види літератури та інші видання.

На субрахунку 113 «Малоцінні необоротні матеріальні активи» обліковуються малоцінні та необоротні предмети, термін експлуатації яких перевищує один рік.

Малоцінні необоротні матеріальні активи включають:

1) знаряддя лову (трали, неводи, сіті тощо);

2) бензомоторні пилки, сучкорізи, троси для сплаву;

3) спеціальні інструменти та спеціальні пристосування (для серійного і масового виробництва певних виробів або виготовлення індивідуальних замовлень);

4) предмети виробничого значення вартістю до 2500 гривень включно за одиницю (комплект) без податку на додану вартість — робочі столи, верстаки, кафедри, парти тощо; обладнання, що сприяє охороні праці; предмети технічного значення, які не можуть бути віднесені до робочих машин (світлокопіювальні рами тощо);

5) предмети, призначені для видачі напрокат;

6) господарський інвентар вартістю до 2500 гривень включно за одиницю (комплект) без податку на додану вартість;

7) інші малоцінні необоротні предмети, термін експлуатації яких більше одного року, а вартість за одиницю не перевищує 2500 гривень (для сценічно-постановочних засобів — до 5000 гривень) включно без податку на додану вартість, — телефони, обчислювальна техніка, пральні та швейні машини, холодильники тощо.

На субрахунку 114 «Білизна, постільні речі, одяг та взуття» в закладах охорони здоров’я, соціального забезпечення, освіти та інших установах обліковуються з виділенням в окремі групи:

1) білизна (сорочки, халати);

2) постільні речі (матраци, подушки, ковдри, простирадла, підодіяльники, наволочки, покривала, мішки спальні тощо);

3) одяг і обмундирування, включаючи спецодяг (костюми, пальта, плащі, кожухи, плаття, кофти, спідниці, куртки, штани тощо);

4) взуття, включаючи спеціальне (черевики, чоботи, сандалі, валянки тощо);

5) спортивний одяг і взуття (костюми, черевики тощо).

На субрахунку 115 «Тимчасові нетитульні споруди» обліковуються тимчасові (нетитульні) споруди, пристосування і пристрої, сезонні дороги, тимчасові відгалуження лісовозних доріг і тимчасові будівлі у лісі (пересувні будиночки, котлопункти, пилкозаточувальні майстерні, бензозаправки тощо), малі архітектурні форми.

На субрахунку 116 «Природні ресурси» обліковуються мінеральні копалини, нафтові свердловини, родовища корисних копалин внутрішніх вод, смуги будівельного лісу, що згідно із законодавством належать установі.

На субрахунку 117 «Інвентарна тара» обліковуються інвентарна тара для зберігання товарно-матеріальних цінностей на складах чи для здійснення технологічних процесів, сховища для зберігання рідких та сипучих речовин (баки, скрині, чани, засіки тощо); шафи торговельні та стелажі; інша інвентарна тара.

На субрахунку 118 «Матеріали довготривалого використання для наукових цілей» обліковуються матеріали, одержані зі складу в лабораторію або інші структурні підрозділи науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів для науково-дослідних робіт, які використовуються неодноразово або тривалий час, а також матеріали, що є об’єктами наукових досліджень.

На цьому субрахунку в установах культури обліковуються цінні матеріали, одержані зі складу для реставрації і ремонту видань мистецтва, музейних цінностей та пам’яток архітектури.

На субрахунку 119 «Необоротні матеріальні активи спеціального призначення» обліковуються не-оборотні матеріальні активи, що мають специфічне призначення і обмежене застосування в окремих галузях.

 

12 «Нематеріальні активи»

Рахунок 12 «Нематеріальні активи» призначений для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух нематеріальних активів.

До нематеріальних активів належать немонетарні активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані та використовуються установою більше одного року для досягнення поставленої мети та/або задоволення потреб установи або здавання в оренду іншим особам.

Рахунок 12 «Нематеріальні активи» має такі субрахунки:

121 «Авторські та суміжні з ними права»;

122 «Інші нематеріальні активи».

На субрахунку 121 «Авторські та суміжні з ними права» обліковуються авторське право та суміжні з ним права установи (право на літературні, художні, музичні твори, комп’ютерні програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компіляції даних (бази даних), виконання, фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення тощо).

На субрахунку 122 «Інші нематеріальні активи» обліковуються інші нематеріальні активи з розподілом за такими групами:

1) права користування природними ресурсами (право користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище тощо);

2) права користування майном (право користування земельною ділянкою, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо);

3) права на знаки для товарів і послуг (товарні знаки, торгові марки, фірмові назви тощо);

4) права на об’єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорт рослин, породи тварин, ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо);

5) інші нематеріальні активи (право на провадження діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо).

 

13 «Знос необоротних активів»

Знос основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів ведеться на рахунку 13 «Знос необоротних активів» з розподілом на субрахунки:

131 «Знос основних засобів»;

132 «Знос інших необоротних матеріальних активів»;

133 «Знос нематеріальних активів».

На субрахунку 131 «Знос основних засобів» обліковується знос будівель і споруд, передавальних пристроїв, машин та обладнання, робочої худоби, транспортних засобів, виробничого (включаючи пристрої) та господарського інвентарю, багаторічних насаджень, які досягли експлуатаційного віку.

На субрахунку 132 «Знос інших необоротних матеріальних активів» обліковується знос інших необоротних матеріальних активів.

На субрахунку 133 «Знос нематеріальних активів» обліковується знос нематеріальних активів.

14 «Незавершене капітальне будівництво»

Рахунок 14 «Незавершене капітальне будівництво» призначений для обліку незавершеного капітального будівництва (виготовлення, створення), поліпшення об’єктів необоротних активів з початку і до закінчення зазначених робіт та введення в експлуатацію.

Рахунок 14 «Незавершене капітальне будівництво» має такі субрахунки:

141 «Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію основними засобами»;

142 «Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію іншими необоротними матеріальними активами»;

143 «Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію нематеріальними активами».

На субрахунку 141 «Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію основними засобами» обліковуються витрати за незакінченими і закінченими об’єктами капітального будівництва, реконструкції, модернізації основних засобів, але не зданими в експлуатацію.

На субрахунку 142 «Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію іншими необоротними матеріальними активами» обліковуються витрати за незакінченими і закінченими об’єктами капітального будівництва, реконструкції, модернізації інших необоротних матеріальних активів, але не зданими в експлуатацію.

На субрахунку 143 «Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію нематеріальними активами» обліковуються витрати за незакінченими і закінченими об’єктами з виготовлення (створення), модернізації нематеріальних активів, але не зданими в експлуатацію.

 

15 «Довгострокові фінансові інвестиції»

Рахунок 15 «Довгострокові фінансові інвестиції» призначено для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух довгострокових фінансових інвестицій (вкладень) у цінні папери та до статутного капіталу підприємств.

Рахунок 15 «Довгострокові фінансові інвестиції» має такі субрахунки:

151 «Довгострокові фінансові інвестиції у капітал підприємств»;

152 «Довгострокові фінансові інвестиції у цінні папери».

Субрахунок 151 «Довгострокові фінансові інвестиції у капітал підприємств» призначено для обліку наявності та руху довгострокових фінансових інвестицій у підприємства державного, комунального секторів економіки, які належать до сфери управління установи.

Субрахунок 152 «Довгострокові фінансові інвестиції у цінні папери» призначено для обліку наявності та руху довгострокових фінансових інвестицій у цінні папери.

Аналітичний облік ведеться за видами довгострокових фінансових вкладень (акції, облігації). При цьому побудова аналітичного обліку повинна забезпечити можливість отримання інформації про довгострокові фінансові вкладення в об’єкти як на території країни, так і за кордоном.

 

Клас 2. Запаси

Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про наявність і рух виробничих запасів, тварин на вирощуванні і відгодівлі, малоцінних та швидкозношувальних предметів, матеріалів і продуктів харчування, готової продукції, продукції сільськогосподарського виробництва, що належать установі.

 

20 «Виробничі запаси»

Рахунок 20 «Виробничі запаси» призначено для узагальнення інформації про наявність і рух сировини і матеріалів, обладнання, яке підлягає встановленню на об’єктах, що будуються або реконструюються, будівельних матеріалів, конструкцій, деталей та інших матеріальних цінностей, придбаних за рахунок коштів, виділених на капітальне будівництво, матеріалів для науково-дослідних робіт, а також спеціального обладнання, придбаного для виконання науково-дослідних робіт.

Рахунок 20 «Виробничі запаси» має такі субрахунки:

201 «Сировина і матеріали»;

202 «Обладнання, конструкції і деталі до установки»;

203 «Спецобладнання для науково-дослідних робіт»;

204 «Будівельні матеріали»;

205 «Інші виробничі запаси».

На субрахунку 201 «Сировина і матеріали» відображаються наявність та рух сировини та матеріалів короткотермінового використання для науково-дослідних робіт та капітального будівництва.

На субрахунку 202 «Обладнання, конструкції і деталі до установки» відображаються наявність та рух будівельних конструкцій і деталей (металеві, залізобетонні і дерев’яні конструкції, блоки і збірні частини будівель і споруд; збірні елементи; обладнання для опалювальної, вентиляційної, санітарно-технічної системи (опалювальні котли, радіатори тощо). На цьому субрахунку також обліковуються вітчизняне та імпортне обладнання, що потребує монтажу і призначене для встановлення, та інші матеріальні цінності, необхідні для будівництва. До обладнання, яке потребує монтажу, належить таке, що може бути введено в дію тільки після зібрання його частин і прикріплення до фундаменту або опор будівель і споруд, а також комплекти запасних частин такого обладнання. До складу обладнання включається і контрольно-вимірювальна апаратура або інші прилади, призначені для монтажу в складі встановленого обладнання.

На субрахунку 203 «Спецобладнання для науково-дослідних робіт» науково-дослідні установи і вищі навчальні заклади відображають рух спец-обладнання, придбаного для виконання науково-дослідних робіт за конкретною темою з метою подальшої передачі його до наукового підрозділу.

На субрахунку 204 «Будівельні матеріали» відображається рух будівельних матеріалів, що придбані за рахунок коштів, призначених на капітальне будівництво, і використовуються в процесі будівельних та монтажних робіт.

До будівельних матеріалів належать:

силікатні матеріали (цемент, пісок, гравій, вапно, камінь, цегла, черепиця);

лісові матеріали (ліс круглий, пиломатеріали, фанера тощо);

будівельний метал (залізо, жерсть, сталь, цинк листовий тощо);

металовироби (цвяхи, гайки, болти, залізні вироби тощо);

санітарно-технічні матеріали (крани, муфти, трійники тощо);

електротехнічні матеріали (кабель, лампи, патрони, ролики, шнур, провід, запобіжники, ізолятори тощо);

хімічно-москательні (фарба, оліфа, толь тощо) та інші аналогічні матеріали.

На цьому субрахунку в підсобних сільських господарствах обліковується посадковий матеріал, придбаний за рахунок капітальних вкладень для закладення садів, ягідників, виноградників тощо.

На субрахунку 204 «Будівельні матеріали» відображаються рух будівельних матеріалів, що придбані за рахунок коштів, призначених на капітальне будівництво, і використовуються в процесі будівельних та монтажних робіт.

На субрахунку 205 «Інші виробничі запаси» обліковуються усі інші запаси, які використовуються для науково-дослідних робіт та капітального будівництва і не ввійшли в субрахунки 201 — 204.

 

21 «Тварини на вирощуванні і відгодівлі»

Рахунок 21 «Тварини на вирощуванні і відгодівлі» призначений для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух усіх видів тварин і тварин на відгодівлі, птахів, кролів, хутрових звірів, сімей бджіл незалежно від їх вартості.

Рахунок 21 «Тварини на вирощуванні і відгодівлі» має такі субрахунки:

211 «Молодняк тварин на вирощуванні»;

212 «Тварини на відгодівлі»;

213 «Птиця»;

214 «Звірі»;

215 «Кролі»;

216 «Сім’ї бджіл»;

217 «Доросла худоба, вибракувана з основного стада»;

218 «Худоба, прийнята від населення для реалізації».

На субрахунку 211 «Молодняк тварин на вирощуванні» ведеться облік наявності та руху молодняку великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз та коней за групами:

1) велика рогата худоба, телички (за роками народження); бички (за роками народження); нетелі, корови-первістки для реалізації;

2) свині: поросята до двох місяців (до відлучки від матки); поросята від двох до чотирьох місяців; ремонтні свинки; ремонтні кабанчики; свиноматки, що перевіряються; молодняк свиней на відгодівлі;

3) вівці і молодняк народження поточного року; молодняк народження минулих років і ярки (до переведення в основне стадо). Облік за кожною групою ведеться окремо за рунами: тонкорунні, напівтонкорунні, напівгрубововняні, грубововняні;

4) кози: молодняк народження поточного року; молодняк народження минулого року;

5) коні: молодняк робочих коней (за роками народження і статтю); молодняк племінних коней (за роками народження і статтю).

Молодняк племінних тварин усіх видів обліковується також за породами.

На субрахунку 212 «Тварини на відгодівлі» ведеться облік наявності та руху дорослої худоби, переведеної з основного стада на відгодівлю і нагул за видами худоби: велика рогата худоба на відгодівлі і нагулі; свині на відгодівлі; вівці на нагулі та відгодівлі; кози на нагулі та відгодівлі.

На субрахунку 213 «Птиця» ведеться облік наявності та руху всієї птиці, як молодняка, так і дорослої, за такими обліковими групами:

1) кури яєчного напряму: молодняк; маточне стадо несучок; промислове стадо несучок; ремонтний молодняк;

2) кури м’ясного напряму: молодняк; м’ясні курчата (бройлери); маточне стадо;

3) качки: молодняк; доросле стадо;

4) гуси: молодняк; доросле стадо;

5) індики: молодняк; доросле стадо;

6) цесарки: молодняк; доросле стадо;

7) перепілки: молодняк; доросле стадо.

На субрахунку 214 «Звірі» ведеться облік наявності та руху хутрових звірів за видами, окремо молодняку і основного стада.

На субрахунку 215 «Кролі» ведеться облік наявності та руху кролів за породами, окремо молодняку і основного стада.

На субрахунку 216 «Сім’ї бджіл» ведеться облік наявності та руху бджолиних сімей за кількістю сімей, їх вартістю в цілому на пасіці.

На субрахунку 217 «Доросла худоба, вибракувана з основного стада» ведеться облік поголів’я і балансової вартості вибракуваних і реалізованих або забитих на м’ясо в господарстві без відгодівлі продуктивних тварин і робочої худоби за видами.

На субрахунку 218 «Худоба, прийнята від населення для реалізації» ведеться облік руху тварин за видами, прийнятих від населення для реалізації.

 

22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»

Рахунок 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух малоцінних та швидкозношуваних предметів, що належать установі.

До малоцінних та швидкозношуваних предметів належать предмети, що використовуються протягом не більше одного року або протягом операційного циклу, якщо він більше одного року.

Аналітичний облік малоцінних та швидкозношуваних предметів ведеться за видами предметів по однорідних групах, установлених виходячи з потреб установи.

Рахунок 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» має такі субрахунки:

221 «Малоцінні та швидкозношувані предмети, що знаходяться на складі і в експлуатації»;

222 «Малоцінні та швидкозношувані предмети спеціального призначення».

На субрахунку 221 «Малоцінні та швидкозношувані предмети, що знаходяться на складі і в експлуатації» відображаються наявність та рух малоцінних та швидкозношуваних предметів.

До малоцінних та швидкозношуваних предметів належать:

знаряддя лову (трали, неводи, сіті тощо);

пилки, сучкорізи, троси для сплаву;

спеціальні інструменти та спеціальні пристосування для серійного і масового виробництва певних виробів або для виготовлення індивідуальних замовлень;

предмети виробничого призначення; обладнання, що сприяє охороні праці, предмети технічного призначення, які не можуть бути віднесені до необоротних активів;

господарський інвентар — предмети конторського та господарського облаштування, столовий, кухонний та інший господарський інвентар, предмети протипожежного призначення;

інші предмети, термін корисної експлуатації яких, як очікується, не перевищує один рік.

На субрахунку 222 «Малоцінні та швидкозношувані предмети спеціального призначення» ведеться облік малоцінних та швидкозношуваних предметів спеціального призначення, що мають специфічне призначення і обмежене короткотермінове застосування в окремих галузях.

 

23 «Матеріали і продукти харчування»

Рахунок 23 «Матеріали і продукти харчування» призначено для узагальнення інформації про наявність та рух матеріалів і продуктів харчування.

Рахунок 23 «Матеріали і продукти харчування» має такі субрахунки:

231 «Матеріали для навчальних, наукових та інших цілей»;

232 «Продукти харчування»;

233 «Медикаменти і перев’язувальні засоби»;

234 «Господарські матеріали і канцелярське приладдя»;

235 «Паливо, горючі і мастильні матеріали»;

236 «Тара»;

237 «Матеріали в дорозі»;

238 «Запасні частини до транспортних засобів, машин і обладнання»;

239 «Інші матеріали».

На субрахунку 231 «Матеріали для навчальних, наукових та інших цілей» обліковуються реактиви і хімікати, скло і хімпосуд, метали, електроматеріали і радіоматеріали, радіолампи, фотоприладдя, папір, призначений для видання навчальних програм, посібників та наукових робіт, піддослідні тварини та інші матеріали для навчальної мети і науково-дослідних робіт, а також дорогоцінні та інші метали для протезування.

На субрахунку 232 «Продукти харчування» обліковуються продукти харчування установ, у кошторисах яких передбачені видатки за відповідним кодом економічної класифікації видатків бюджету.

На субрахунку 233 «Медикаменти і перев’язувальні засоби» обліковуються медикаменти, компоненти, бактерицидні препарати, дезінфекційні засоби, сироватки, вакцини, кров, плівка для рентгенівських знімків, матеріали для проведення аналізів та перев’язувальні засоби, дрібний медичний інвентар (термометри, ланцети, пінцети, голки тощо) установ, у кошторисах яких ці видатки передбачені за відповідним кодом економічної класифікації видатків бюджету.

Облік медикаментів та перев’язувальних засобів додатково ведеться за окремими порядками, установленими законодавством. На цьому субрахунку також обліковуються допоміжні та аптекарські матеріали в лікувальних закладах, які мають свої аптеки.

На субрахунку 234 «Господарські матеріали і канцелярське приладдя» обліковуються господарські матеріали, що використовуються для поточних потреб установ (електричні лампи, мило, щітки тощо), будівельні матеріали для поточного ремонту.

У невеликих установах канцелярське приладдя (папір, олівці тощо) та медикаменти (за винятком спирту та медикаментів, що мають велику вартість), придбані і одночасно видані на поточні потреби, можуть зразу списуватися на фактичні видатки з відображенням їх загальної вартості за дебетом і кредитом субрахунку 234.

На субрахунку 235 «Паливо, горючі і мастильні матеріали» обліковуються всі види палива, пального і мастильних матеріалів, що знаходяться на складах або в коморах (дрова, вугілля, торф, бензин, гас, мазут, автол тощо), а також безпосередньо у матеріально відповідальних осіб.

На субрахунку 236 «Тара» обліковується поворотна тара, обмінна тара (бочки, бідони, ящики, банки скляні, пляшки тощо), як порожня, так і та, що вміщує матеріальні цінності.

На субрахунку 237 «Матеріали в дорозі» обліковуються матеріали, оплачені установою за поставками, які не надійшли до кінця місяця на склад і за якими надійшли транспортні документи, а також матеріали, одержані на склади за операціями з внутрішнього переміщення і не розподілені за установою. При надходженні матеріалів вони розписуються за субрахунками.

На субрахунку 238 «Запасні частини до транспортних засобів, машин і обладнання» обліковуються запасні частини, призначені для ремонту та заміни спрацьованих частин машин (медичних, електронно-обчислювальних тощо), обладнання, тракторів, комбайнів, транспортних засобів (мотори, автомобільні шини, включаючи покришки, камери й обідні стрічки тощо), незалежно від їх вартості.

На субрахунку 239 «Інші матеріали» обліковується сіно, овес, інші види кормів та фуражу для худоби та інших тварин, а також насіння, добрива та інші матеріали тощо.

 

24 «Готова продукція»

Цей рахунок призначено для узагальнення інформації про наявність та рух готової продукції установи.

Облік готових виробів, виготовлених у виробничих (навчальних) майстернях, а також готової друкованої продукції ведеться на субрахунку 241 «Вироби виробничих (навчальних) майстерень».

 

25 «Продукція сільськогосподарського виробництва»

Цей рахунок призначено для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух сільськогосподарської продукції.

Облік протягом року продукції підсобних сільських і навчально-дослідних господарств ведеться на субрахунку 251 «Продукція підсобних (навчальних) сільських господарств».

 

Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи

До класу 3 «Кошти, розрахунки та інші активи» належать рахунки, що застосовуються для відображення поточних фінансових активів: коштів у касі, на рахунках в установах банків або в органах Казначейства України, у розрахунках з дебіторами, короткострокових векселів одержаних і поточних фінансових інвестицій.

 

30 «Каса»

Рахунок 30 «Каса» призначений для узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів у касі установи.

Рахунок 30 «Каса» має такі субрахунки:

301 «Каса в національній валюті»;

302 «Каса в іноземній валюті».

На субрахунку 301 «Каса в національній валюті» ведеться облік готівки в національній валюті.

На субрахунку 302 «Каса в іноземній валюті» обліковуються рух та наявність готівки в іноземній валюті за кожним видом валюти окремо.

 

31 «Рахунки в банках»

Рахунок 31 «Рахунки в банках» призначено для обліку наявності та руху грошових коштів, що знаходяться на рахунках в установах банків.

Рахунок 31 «Рахунки в банках» має такі субрахунки:

311 «Поточні рахунки на видатки установи»;

312 «Поточні рахунки для переведення підвідомчим установам»;

313 «Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги»;

314 «Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень»;

315 «Поточні рахунки для обліку депозитних сум»;

316 «Поточні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду»;

318 «Поточні рахунки в іноземній валюті»;

319 «Інші поточні рахунки».

На субрахунку 311 «Поточні рахунки на видатки установи» обліковуються кошти бюджету, що надійшли в розпорядження головного або нижчестоящих розпорядників коштів на утримання установи або на централізовані заходи на видатки за загальним фондом.

На субрахунку 312 «Поточні рахунки для переведення підвідомчим установам» головними розпорядниками коштів та розпорядниками коштів другого ступеня обліковуються кошти, призначені для переказів підвідомчим установам.

На субрахунку 313 «Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги» обліковуються надходження від плати за послуги, що надаються установою згідно із законодавством (плата за послуги, що надаються установою згідно з їх основною діяльністю; надходження установи від додаткової (господарської) діяльності; плата за оренду майна установи; надходження установи від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)).

На субрахунку 314 «Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень» обліковуються надходження за іншими джерелами власних надходжень установи (благодійні внески, гранти та дарунки; кошти, що отримує установа від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб; кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право).

На субрахунку 315 «Поточні рахунки для обліку депозитних сум» обліковуються кошти, які надходять у тимчасове розпорядження установ і з настанням відповідних умов підлягають поверненню або перерахуванню за призначенням.

На субрахунку 316 «Поточні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду» обліковуються кошти установи, що відносяться до інших надходжень спеціального фонду бюджету.

На субрахунку 318 «Поточні рахунки в іноземній валюті» обліковується рух коштів в іноземній валюті, що належать установі.

На субрахунку 319 «Інші поточні рахунки» обліковуються кошти, що надходять на ім’я установи і не зазначені в субрахунках 311 — 318.

 

32 «Рахунки в казначействі»

Рахунок 32 «Рахунки в казначействі» призначено для обліку наявності та руху грошових коштів, що знаходяться на рахунках в органах Казначейства України.

Рахунок 32 «Рахунки в казначействі» має такі субрахунки:

321 «Реєстраційні рахунки»;

322 «Особові рахунки»;

323 «Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги»;

324 «Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень»;

325 «Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку депозитних сум»;

326 «Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду»;

328 «Інші рахунки в казначействі».

На субрахунку 321 «Реєстраційні рахунки» обліковуються кошти, виділені розпоряднику коштів для утримання установи та на централізовані заходи.

На субрахунку 322 «Особові рахунки» обліковуються кошти, виділені з бюджету головному розпоряднику коштів або розпоряднику коштів другого ступеня для подальшого їх розподілу та перерахування на реєстраційні рахунки.

На субрахунку 323 «Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги» обліковуються надходження від плати за послуги, що надаються установою згідно із законодавством (плата за послуги, що надаються установою згідно з їх основною діяльністю; надходження установи від додаткової (господарської) діяльності; плата за оренду майна установи; надходження установи від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)).

На субрахунку 324 «Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень» обліковуються надходження за іншими джерелами власних надходжень установи (благодійні внески, гранти та дарунки; кошти, що отримує установа від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб; кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право).

На субрахунку 325 «Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку депозитних сум» обліковується рух депозитних коштів установ, які надійшли в тимчасове розпорядження і з настанням відповідних умов належать поверненню або перерахуванню за призначенням.

На субрахунку 326 «Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду» обліковуються кошти установи, що відносяться до інших надходжень спеціального фонду бюджету.

На субрахунку 328 «Інші рахунки в казначействі» обліковуються кошти, що надходять на ім’я установи і не зазначені в субрахунках 321 — 327.

Аналітичний облік ведеться в розрізі реєстраційних рахунків, відкритих за кодами програмної класифікації видатків державного бюджету, установою, яка утримується за рахунок коштів державного бюджету, або функціональної класифікації видатків бюджету установою, яка утримується за рахунок коштів місцевих бюджетів.

 

33 «Інші кошти»

На рахунку 33 «Інші кошти» ведеться узагальнення інформації про наявність і рух грошових документів (у національній та іноземній валюті), які знаходяться в касі установи (поштових марок, сплачених проїзних документів, сплачених путівок до санаторіїв, пансіонатів, будинків відпочинку, коштів, що містяться в акредитивах, у чекових книжках, в оплачених талонах на бензин, мазут, харчування та в інших грошових документах тощо), та про кошти в дорозі.

Рахунок 33 «Інші кошти» має такі субрахунки:

331 «Грошові документи в національній валюті»;

332 «Грошові документи в іноземній валюті»;

333 «Грошові кошти в дорозі в національній валюті»;

334 «Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті».

На субрахунку 331 «Грошові документи в національній валюті» обліковуються грошові документи установи в національній валюті.

На субрахунку 332 «Грошові документи в іноземній валюті» ведеться облік грошових документів в іноземній валюті, що належать установі.

На субрахунку 333 «Грошові кошти в дорозі в національній валюті» обліковуються кошти, які перераховані в останні дні місяця на реєстраційні/поточні рахунки, але будуть зараховані в наступному місяці.

На субрахунку 334 «Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті» обліковуються кошти в іноземній валюті, які перераховані в останні дні місяця на реєстраційні/поточні рахунки, але будуть зараховані в наступному місяці.

 

34 «Короткострокові векселі одержані»

На рахунку 34 «Короткострокові векселі одержані» обліковуються короткострокові векселі, що одержані установою у випадках, передбачених законодавством.

Рахунок 34 «Короткострокові векселі одержані» має такі субрахунки:

341 «Векселі, одержані в національній валюті»;

342 «Векселі, одержані в іноземній валюті».

На субрахунку 341 «Векселі, одержані в національній валюті» обліковуються короткострокові векселі, одержані в національній валюті.

На субрахунку 342 «Векселі, одержані в іноземній валюті» обліковуються короткострокові векселі, одержані в іноземній валюті.

Аналітичний облік ведеться за кожним одержаним векселем.

 

35 «Розрахунки з покупцями та замовниками»

На рахунку 35 «Розрахунки з покупцями та замовниками» ведеться узагальнення інформації про розрахунки з покупцями та замовниками за виконані роботи і надані послуги у разі попередньої оплати.

Рахунок 35 «Розрахунки з покупцями та замовниками» має субрахунок 351 «Розрахунки із замовниками з авансів на науково-дослідні роботи».

На субрахунку 351 «Розрахунки із замовниками з авансів на науково-дослідні роботи» обліковуються аванси, одержані від замовників у рахунок виконання науково-дослідних робіт.

 

36 «Розрахунки з різними дебіторами»

На рахунку 36 «Розрахунки з різними дебіторами» ведеться облік розрахунків установи з різними дебіторами.

Рахунок 36 «Розрахунки з різними дебіторами» має такі субрахунки:

361 «Розрахунки в порядку планових платежів»;

362 «Розрахунки з підзвітними особами»;

363 «Розрахунки з відшкодування завданих збитків»;

364 «Розрахунки з іншими дебіторами»;

365 «Розрахунки з державними цільовими фондами».

На субрахунку 361 «Розрахунки в порядку планових платежів» обліковуються розрахунки з постачальниками в порядку планових платежів, коли передбачена сплата не за окремими операціями, а шляхом періодичного перерахування в певні строки і в установлених розмірах.

На субрахунку 362 «Розрахунки з підзвітними особами» обліковуються розрахунки з працівниками установи за виданий аванс на господарські видатки або видатки на відрядження.

На субрахунку 363 «Розрахунки з відшкодування завданих збитків» обліковуються суми недостач і крадіжок коштів та матеріальних цінностей, суми збитків за псування матеріальних цінностей, віднесені на рахунок винних осіб, та інші суми, що підлягають утриманню в установленому порядку.

На субрахунку 364 «Розрахунки з іншими дебіторами» обліковуються розрахунки з іншими дебіторами установи.

На субрахунку 365 «Розрахунки з державними цільовими фондами» ведеться облік розрахунків з державними цільовими фондами, зокрема розрахунків з тимчасової непрацездатності тощо.

За дебетом рахунка 36 відображається виникнення дебіторської заборгованості, за кредитом — її погашення чи списання.

Аналітичний облік ведеться за кожним дебітором, за видами заборгованості, термінами її виникнення й погашення.

 

Рахунок 37 «Поточні фінансові інвестиції»

На рахунку 37 «Поточні фінансові інвестиції» ведеться облік наявності та руху поточних фінансових інвестицій.

За дебетом субрахунку 371 «Поточні фінансові інвестиції у цінні папери» відображається придбання (надходження) поточних фінансових інвестицій, за кредитом — їх вибуття. Аналітичний облік ведеться за видами фінансових інвестицій.

 

Клас 4. Власний капітал

Рахунки класу 4 «Власний капітал» застосовуються для обліку фондів у необоротних активах, у малоцінних та швидкозношуваних предметах та у фінансових інвестиціях.

 

40 «Фонд у необоротних активах»

На субрахунку 401 «Фонд у необоротних активах за їх видами» обліковуються вкладення у фонд основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів (з урахуванням зносу), що перебувають у безпосередньому розпорядженні установи.

На субрахунку 402 «Фонд у незавершеному капітальному будівництві» обліковуються витрати за виконаними будівельно-монтажними роботами з капітального будівництва (виготовлення, створення), добудівлі, поліпшення (дообладнання, реконструкція, модернізація) об’єктів необоротних активів, які на дату балансу не введені в експлуатацію.

 

41 «Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах»

На субрахунку 411 «Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах за їх видами» обліковується вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що перебувають у безпосередньому розпорядженні установи і термін експлуатації яких не перевищує один рік.

 

42 «Фонд у фінансових інвестиціях»

Рахунок 42 «Фонд у фінансових інвестиціях» призначено для обліку і узагальнення інформації про суми внесків у підприємства державного, комунального секторів економіки, які належать до сфери управління установи, та фінансових інвестицій у цінні папери.

Рахунок 42 «Фонд у фінансових інвестиціях» має такі субрахунки:

421 «Фонд у капіталі підприємств»;

422 «Фонд у фінансових інвестиціях у цінні папери».

За кредитом рахунка 42 «Фонд у фінансових інвестиціях» відображається збільшення фінансових інвестицій, за дебетом — їх зменшення (вилучення).

 

43 «Результати виконання кошторисів»

Рахунок 43 «Результати виконання кошторисів» передбачений для визначення результату виконання кошторису установи, як за загальним, так і за спеціальним фондами, за результатами звітного року.

Рахунок 43 «Результати виконання кошторисів» має такі субрахунки:

431 «Результат виконання кошторису за загальним фондом»;

432 «Результат виконання кошторису за спеціальним фондом».

 

44 «Результати переоцінок»

Рахунок 44 «Результати переоцінок» призначено для узагальнення інформації про суми дооцінки (уцінки) матеріальних, нематеріальних і фінансових активів, яку здійснюють у випадках, передбачених законодавством, а також курсові різниці за операціями в іноземній валюті.

Рахунок 44 «Результати переоцінок» має такі субрахунки:

441 «Переоцінка матеріальних активів»;

442 «Інша переоцінка».

Клас 5. Довгострокові зобов’язання

Рахунки цього класу призначені для обліку даних та узагальнення інформації про зобов’язання установи, які не виникають у процесі звичайної діяльності, не є характерними для установи і погашення яких відбудеться після завершення звітного року.

 

50 «Довгострокові позики»

На рахунку 50 «Довгострокові позики» ведеться облік розрахунків за довгостроковими позиками, одержаними установами.

Рахунок 50 «Довгострокові позики» має такі субрахунки:

501 «Довгострокові кредити банків»;

502 «Відстрочені довгострокові кредити банків»;

503 «Інші довгострокові позики».

На субрахунку 501 «Довгострокові кредити банків» обліковуються суми довгострокових кредитів, одержані в установах банків у національній та іноземній валюті відповідно до законодавства, термін сплати яких настане в наступні звітні періоди.

На субрахунку 502 «Відстрочені довгострокові кредити банків» обліковуються суми відстрочених довгострокових кредитів, одержаних в установах банків.

На субрахунку 503 «Інші довгострокові позики» обліковуються суми інших довгострокових позик, одержаних установою відповідно до законодавства.

 

51 «Довгострокові векселі видані»

На субрахунку 511 «Видані довгострокові векселі» ведеться облік векселів, виданих установою згідно із законодавством і термін сплати яких установлено в наступних роках.

 

52 «Інші довгострокові фінансові зобов’язання»

На субрахунку 521 «Інші довгострокові фінансові зобов’язання» ведеться облік випущених облігацій та інших позикових коштів (крім тих, що обліковуються на субрахунках рахунка 50 «Довгострокові позики»), на які нараховуються відсотки.

 

Клас 6. Поточні зобов’язання

Рахунки цього класу призначені для обліку даних та узагальнення інформації про зобов’язання установи, що виникають протягом звичайної її діяльності і погашення яких очікується протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

На окремих субрахунках синтетичних рахунків 63 — 68 сальдо на кінець місяця може бути не лише кредитовим, але й дебетовим. Такі показники не згортаються, а сальдо синтетичного рахунка визначається розгорнуто за дебетом і кредитом як сума відповідного сальдо на субрахунках.

 

60 «Короткострокові позики»

На рахунку 60 «Короткострокові позики» обліковуються суми за короткостроковими позиками, одержаними відповідно до законодавства, строк повернення яких не перевищує дванадцяти місяців з дати балансу, та за позиками, термін погашення яких минув.

Рахунок 60 «Короткострокові позики» має такі субрахунки:

601 «Короткострокові кредити банків»;

602 «Відстрочені короткострокові кредити банків»;

603 «Інші короткострокові позики»;

604 «Прострочені позики».

На субрахунку 601 «Короткострокові кредити банків» обліковуються суми короткострокових кредитів, одержаних установою в банках в національній та іноземній валюті відповідно до законодавства.

На субрахунку 602 «Відстрочені короткострокові кредити банків» обліковуються суми короткострокових кредитів, одержаних в установах банків у національній та іноземній валюті, які були відстрочені.

На субрахунку 603 «Інші короткострокові позики» обліковуються суми короткострокових позик, які були одержані установою з бюджету, банків чи інших юридичних осіб у національній та іноземній валюті.

На субрахунку 604 «Прострочені позики» обліковуються суми прострочених позик, що були одержані з бюджету, в установах банків, від інших юридичних осіб у національній та іноземній валюті у відповідності із законодавством.

 

61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями»

Рахунок 61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями» призначено для узагальнення інформації про стан розрахунків за поточними зобов’язаннями, переведеними зі складу довгострокових, при настанні строку погашення протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Рахунок 61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями» має такі субрахунки:

611 «Поточна заборгованість за довгостроковими позиками»;

612 «Поточна заборгованість за довгостроковими векселями»;

613 «Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зобов’язаннями».

На субрахунку 611 «Поточна заборгованість за довгостроковими позиками» обліковується поточна заборгованість за довгостроковими кредитами банків та іншими довгостроковими позиками.

На субрахунку 612 «Поточна заборгованість за довгостроковими векселями» ведеться облік поточної заборгованості за довгостроковими векселями.

На субрахунку 613 «Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зобов’язаннями» обліковується поточна заборгованість за іншими довгостроковими зобов’язаннями.

 

62 «Короткострокові векселі видані»

На субрахунку 621 «Видані короткострокові векселі» ведеться облік векселів, виданих установою згідно із законодавством і термін сплати яких встановлено протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

 

63 «Розрахунки за виконані роботи»

На рахунку 63 «Розрахунки за виконані роботи» ведеться облік розрахунків з постачальниками, підрядниками і замовниками за виконані роботи з капітального будівництва і надання послуг у наукових установах, виробничих (навчальних) майстернях та підсобних (навчальних) сільських господарствах.

Рахунок 63 «Розрахунки за виконані роботи» має такі субрахунки:

631 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»;

632 «Розрахунки з часткової оплати замовлень на дослідно-конструкторські розробки, що виконуються за рахунок бюджетних коштів»;

633 «Розрахунки із замовниками за виконані роботи і надані послуги з власних надходжень»;

634 «Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи, що підлягають оплаті»;

635 «Розрахунки із залученими співвиконавцями для виконання робіт».

На субрахунку 631 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» обліковуються розрахунки з постачальниками за будівельні матеріали, конструкції та деталі, обладнання для устаткувань тощо та розрахунки з підрядниками за конструкції і деталі, передані їм для будівництва та монтажу, і за виконані будівельно-монтажні роботи.

На субрахунку 632 «Розрахунки з часткової оплати замовлень на дослідно-конструкторські розробки, що виконуються за рахунок бюджетних коштів» обліковуються розрахунки з підприємствами та організаціями з виконання ними замовлень на дослідно-конструкторські розробки для науково-дослідних установ.

На субрахунку 633 «Розрахунки із замовниками за виконані роботи і надані послуги з власних надходжень» обліковуються розрахунки із замовниками за виконані роботи або надані послуги, реалізовані готові вироби.

На субрахунку 634 «Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи, що підлягають оплаті» обліковуються розрахунки із замовниками за виконані науково-дослідні роботи.

На субрахунку 635 «Розрахунки із залученими співвиконавцями для виконання робіт» обліковуються розрахунки з виконавцями, які залучені для виконання окремих науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт науково-дослідної установи.

 

64 «Розрахунки із податків і зборів»

Рахунок 64 «Розрахунки із податків і зборів» призначено для узагальнення інформації про розрахунки установи за податками та зборами (обов’язковими платежами) згідно з законодавством.

Рахунок 64 «Розрахунки із податків і зборів» має такі субрахунки:

641 «Розрахунки за податками і зборами в бюджет»;

642 «Інші розрахунки з бюджетом».

На субрахунку 641 «Розрахунки за податками і зборами в бюджет» обліковуються розрахунки установи з бюджетом з податків і зборів.

Аналітичний облік субрахунку 641 ведеться з розподілом на види податків і зборів, які сплачуються установою.

На субрахунку 642 «Інші розрахунки з бюджетом» обліковуються інші розрахунки установи з бюджетом.

 

65 «Розрахунки із страхування»

На рахунку 65 «Розрахунки із страхування» ведеться облік розрахунків за відрахуванням на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та за іншими розрахунками за страхуванням.

Рахунок 65 «Розрахунки із страхування» має такі субрахунки:

651 «За розрахунками із загальнообов’язкового державного соціального страхування»;

652 «Розрахунки із соціального страхування»;

654 «Розрахунки з інших видів страхування».

На субрахунку 651 «За розрахунками із загальнообов’язкового державного соціального страхування» ведеться облік розрахунків за єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування тощо.

За кредитом субрахунку 651 «За розрахунками із загальнообов’язкового державного соціального страхування» відображаються нараховані зобов’язання за єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а також одержані кошти від органів страхування, а за дебетом — погашення заборгованості.

На субрахунку 652 «Розрахунки із соціального страхування» ведеться облік розрахунків за операціями з часткової сплати за путівками на санаторно-курортне лікування, облік розрахунків зі сплати штрафних санкцій за виявлені перевірками порушення порядку використання страхових коштів тощо.

На субрахунку 654 «Розрахунки з інших видів страхування» обліковуються розрахунки з інших видів страхування, передбачених законодавством.

 

66 «Розрахунки з оплати праці»

На рахунку 66 «Розрахунки з оплати праці» ведеться узагальнення інформації про розрахунки за виплатами працівникам із заробітної плати, допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, студентам, аспірантам і учням із стипендій та інших подібних виплат.

Рахунок 66 «Розрахунки з оплати праці» має такі субрахунки:

661 «Розрахунки із заробітної плати»;

662 «Розрахунки зі стипендіатами»;

663 «Розрахунки з працівниками за товари, продані в кредит»;

664 «Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках»;

665 «Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями внесків за добровільним страхуванням»;

666 «Розрахунки з членами профспілки безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків»;

667 «Розрахунки з працівниками за позиками банків»;

668 «Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання»;

669 «Інші розрахунки за виконані роботи».

На субрахунку 661 «Розрахунки із заробітної плати» обліковуються розрахунки з працівниками, що перебувають і не перебувають у штаті установ, за всіма видами заробітної плати, преміями, допомогою у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.

На субрахунку 662 «Розрахунки зі стипендіатами» обліковуються розрахунки із стипендій з учнями, студентами й аспірантами.

На субрахунку 663 «Розрахунки з працівниками за товари, продані в кредит» обліковуються суми, утримані із заробітної плати за дорученнями-зобов’язаннями працівників за товари, продані в кредит торговельними організаціями.

На субрахунку 664 «Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках» обліковуються суми, утримані із заробітної плати працівників на підставі письмової заяви окремо кожного працівника, що виявив бажання перерахувати заробітну плату за безготівковим розрахунком на поточний рахунок в установі банку.

На субрахунку 665 «Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями внесків за добровільним страхуванням» обліковуються суми, утримані із заробітної плати за дорученнями працівників у сплату страхових платежів на добровільне страхування шляхом безготівкових розрахунків.

На субрахунку 666 «Розрахунки з членами профспілки безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків» обліковуються утримані із заробітної плати за заявами працівників членські профспілкові внески при безготівковій системі розрахунків з профспілковими організаціями.

На субрахунку 667 «Розрахунки з працівниками за позиками банків» обліковуються суми, утримані із заробітної плати працівників за зобов’язаннями індивідуального позикодержателя на погашення позики, одержаної в установі банку відповідно до законодавства.

На субрахунку 668 «Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання» обліковуються суми, утримані із заробітної плати, стипендій і пенсій, допомоги тощо за виконавчими листами та іншими документами.

На субрахунку 669 «Інші розрахунки за виконані роботи» обліковуються розрахунки за сумами гонорару, що виплачуються позаштатному складу (композиторам, артистам, авторам тощо) за роботи і виступи та разовими замовленнями.

 

67 «Розрахунки за іншими операціями і кредиторами»

На рахунку 67 «Розрахунки за іншими операціями і кредиторами» обліковуються розрахунки установи за іншими операціями.

Рахунок 67 «Розрахунки за іншими операціями і кредиторами» має такі субрахунки:

671 «Розрахунки з депонентами»;

672 «Розрахунки за депозитними сумами»;

674 «Розрахунки за спеціальними видами платежів»;

675 «Розрахунки з іншими кредиторами».

На субрахунку 671 «Розрахунки з депонентами» обліковуються операції за розрахунками з депонентами — суми заробітної плати і стипендій, пенсій, допомоги та інших виплат населенню, які не одержані в установлений термін, також обліковуються суми депонентської заборгованості, строк позовної давності яких минув і які підлягають сплаті до відповідних бюджетів.

На субрахунку 672 «Розрахунки за депозитними сумами» ведеться облік депозитних сум.

На субрахунку 674 «Розрахунки за спеціальними видами платежів» ведуться розрахунки: з батьками за утримання дітей в дитячих дошкільних закладах; за навчання дітей в музичних школах; за утримання дітей в школах-інтернатах; з працівниками за формений одяг; за харчування дітей в інтернатах при школах; за надходженнями на виплату допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, тощо.

На субрахунку 675 «Розрахунки з іншими кредиторами» ведеться облік операцій, які не передбачені для обліку на інших субрахунках рахунка 67 «Розрахунки за іншими операціями і кредиторами», зокрема розрахунки з іншими кредиторами, а також із аспірантами, студентами та учнями навчальних закладів за користування гуртожитком; інших операцій.

 

68 «Внутрішні розрахунки»

На рахунку 68 «Внутрішні розрахунки» ведеться облік розрахунків, що виникають у процесі виконання кошторисів між вищестоящими розпорядниками коштів і підвідомчими їм установами.

Рахунок 68 «Внутрішні розрахунки» має такі субрахунки:

683 «Внутрішні розрахунки за операціями з внутрішнього переміщення за загальним фондом»;

684 «Внутрішні розрахунки за операціями з внутрішнього переміщення за спеціальним фондом».

На субрахунку 683 «Внутрішні розрахунки за операціями з внутрішнього переміщення за загальним фондом» обліковуються операції з внутрішнього переміщення за рахунок коштів загального фонду кошторису.

На субрахунку 684 «Внутрішні розрахунки за операціями з внутрішнього переміщення за спеціальним фондом» обліковуються операції з внутрішнього переміщення за рахунок коштів спеціального фонду кошторису.

 

Клас 7. Доходи

Рахунки класу 7 «Доходи» призначені для узагальнення інформації про доходи установи, які вона отримує за рахунок загального і спеціального фонду бюджетів.

 

70 «Доходи загального фонду»

Рахунок 70 «Доходи загального фонду» призначено для узагальнення інформації про доходи, що відносяться до надходжень коштів із загального фонду бюджету.

Рахунок 70 «Доходи загального фонду» має такі субрахунки:

701 «Асигнування з державного бюджету на видатки установи та інші заходи»;

702 «Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи та інші заходи».

 

71 «Доходи спеціального фонду»

Рахунок 71 «Доходи спеціального фонду» призначено для узагальнення інформації про доходи спеціального фонду установи на її утримання.

Рахунок 71 «Доходи спеціального фонду» має такі субрахунки:

711 «Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги»;

712 «Доходи за іншими джерелами власних надходжень установ»;

713 «Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду»;

714 «Кошти батьків за надані послуги»;

715 «Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду»;

716 «Доходи за витратами майбутніх періодів».

На субрахунку 711 «Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги» обліковуються надходження від плати за послуги, що надаються установою згідно із законодавством (плата за послуги, що надаються установою згідно з її основною діяльністю; надходження установи від додаткової (господарської) діяльності; плата за оренду майна установ; надходження установи від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)).

На субрахунку 712 «Доходи за іншими джерелами власних надходжень установ» обліковуються надходження за іншими джерелами власних надходжень установи (благодійні внески, гранти та дарунки; кошти, що отримує установа від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб; кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право).

На субрахунку 713 «Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду» обліковуються надходження установи, що відносяться до інших надходжень спеціального фонду бюджету.

На субрахунку 714 «Кошти батьків за надані послуги» обліковуються надходження за рахунок кош-тів батьків на утримання дітей у дитячих закладах та за інші послуги, крім шкіл-інтернатів.

На субрахунку 715 «Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду» обліковуються кошти спеціального фонду, спрямовані на покриття дефіциту бюджету загального фонду.

На субрахунку 716 «Доходи за витратами майбутніх періодів» обліковуються суми коштів за надані послуги, що надійшли у звітному році, але будуть витрачені в наступному році.

 

72 «Доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт»

Рахунок 72 «Доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт» призначено для узагальнення інформації про надходження від реалізації готових виробів і продукції виробничих (навчальних) майстерень, підсобних сільських та навчально-дослідних господарств, готової друкованої продукції, наданих послуг, а також реалізації науково-дослідних робіт.

Рахунок 72 «Доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт» має такі субрахунки:

721 «Реалізація виробів виробничих (навчальних) майстерень»;

722 «Реалізація продукції підсобних (навчальних) сільських господарств»;

723 «Реалізація науково-дослідних робіт».

На субрахунку 721 «Реалізація виробів виробничих (навчальних) майстерень» обліковується реалізація готових виробів, що випускають виробничі (навчальні) майстерні, а також готової друкованої продукції і наданих послуг.

Кредитовий залишок за субрахунком 721 відображає суму надходжень від реалізації, а дебетовий — збитки від реалізації виробів, друкованої продукції і наданих послуг.

Результати реалізації після закінчення звітного року відносяться на рахунок 43 «Результати виконання кошторисів».

На субрахунку 722 «Реалізація продукції підсобних (навчальних) сільських господарств» обліковується реалізація продукції, що випускається підсобними сільськими і навчально-дослідними господарствами.

Кредитовий залишок цього субрахунку відображає суму надходжень від реалізації, а дебетовий — збитки від реалізації продукції.

Результати після закінчення року відносяться на рахунок 43 «Результати виконання кошторисів».

На субрахунку 723 «Реалізація науково-дослідних робіт» обліковується вартість виконаних і зданих науково-дослідних і конструкторських робіт.

Списання результатів від реалізації науково-дослідних і конструкторських робіт провадиться за закінченими темами, які здані за актами замовникам.

 

74 «Інші доходи»

Субрахунок 741 «Інші доходи установ» призначено для узагальнення інформації про доходи від плати за надані послуги установою згідно із законодавством, якщо нарахована плата за розрахунком не може бути в повному обсязі віднесена на певний вид доходу спеціального фонду, а також про доходи за фінансовими інвестиціями, які оцінюються за амортизованою собівартістю (на суму амортизації дисконту), та відсотки за фінансовими інвестиціями.

За кредитом субрахунку 741 «Інші доходи установ» відображається збільшення (одержання) доходу, за дебетом — його списання на рахунок 43 «Результати виконання кошторисів».

 

Клас 8. Витрати

Рахунки класу 8 «Витрати» призначені для узагальнення інформації про фактичні видатки і витрати установи.

 

80 «Видатки із загального фонду»

Рахунок 80 «Видатки із загального фонду» призначено для узагальнення інформації про видатки із загального фонду бюджету.

Рахунок 80 «Видатки із загального фонду» має такі субрахунки:

801 «Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи»;

802 «Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи».

На субрахунку 801 «Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи» обліковуються фактичні видатки за рахунок коштів державного бюджету на утримання установи та на інші заходи.

У кінці року фактичні видатки списуються на результат виконання кошторису за загальним фондом.

На субрахунку 802 «Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи» обліковуються фактичні видатки, проведені установою за рахунок коштів, одержаних з місцевого бюджету на виконання заходів, передбачених кошторисом даної установи.

У кінці року фактичні видатки списуються на результат виконання кошторису за загальним фондом.

 

81 «Видатки спеціального фонду»

Рахунок 81 «Видатки спеціального фонду» призначено для узагальнення інформації про фактичні видатки за рахунок спеціального фонду бюджету згідно з кошторисами.

Рахунок 81 «Видатки спеціального фонду» має такі субрахунки:

811 «Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги»;

812 «Видатки за іншими джерелами власних надходжень»;

813 «Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду».

На субрахунку 811 «Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги» обліковуються фактичні видатки спеціального фонду, проведені за рахунок надходжень, що отримані установою як плата за послуги. На цьому субрахунку обліковуються видатки для проведення додаткової діяльності установою.

На субрахунку 812 «Видатки за іншими джерелами власних надходжень» обліковуються фактичні видатки спеціального фонду кошторису установи у частині інших джерел власних надходжень.

На субрахунку 813 «Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду» обліковуються фактичні видатки спеціального фонду кошторису установи в частині інших надходжень спеціального фонду.

 

82 «Виробничі витрати»

На рахунку 82 «Виробничі витрати» ведеться облік виробничих витрат.

Рахунок 82 «Виробничі витрати» має такі субрахунки:

821 «Витрати виробничих (навчальних) майстерень»;

822 «Витрати підсобних (навчальних) сільських господарств»;

823 «Витрати на науково-дослідні роботи»;

824 «Витрати на виготовлення експериментальних пристроїв»;

825 «Витрати на заготівлю і переробку матеріалів»;

826 «Видатки до розподілу».

На субрахунку 821 «Витрати виробничих (навчальних) майстерень» обліковуються витрати на випуск готових виробів у виробничих (навчальних) майстернях, а також видання друкованої продукції та надання послуг.

На дебет субрахунку 821 зараховуються всі витрати на виготовлення виробів, видання друкованої продукції і на надані послуги.

Залишок субрахунку 821 відображає суму витрат незавершеного виробництва продукції (що знаходиться в процесі виробництва).

На субрахунку 822 «Витрати підсобних (навчальних) сільських господарств» обліковуються витрати підсобних сільських і навчально-дослідних господарств. Облік витрат ведеться окремо за галузями господарства (тваринництвом, рослинництвом), за їх видами. Щодо рослинництва ведеться окремо облік витрат на рільництво, овочівництво, садівництво. При потребі облік може бути організовано за окремими культурами (зерном, овочами, картоплею тощо). Щодо тваринництва обліковуються окремо витрати на велику рогату худобу, вівчарство, свинарство тощо.

На субрахунку 822 обліковуються усі витрати виробництва, а також витрати, що сталися внаслідок падежу молодняку тварин.

На субрахунку 823 «Витрати на науково-дослідні роботи» обліковуються витрати на виконання науково-дослідних і конструкторських робіт з підприємствами і установами. У вартість робіт включаються всі видатки, пов’язані з виконанням теми (роботи), у тому числі й витрати на придбання спецобладнання, необхідного для проведення робіт. Спецобладнання, придбане для виконання науково-дослідних і конструкторських робіт, обліковується в складі витрат незавершеного виробництва (за дебетом субрахунку 823).

До дебету субрахунку 823 відносяться всі витрати на виконання науково-дослідних робіт. Залишок за субрахунком 823 на кінець року може бути за незакінченими роботами.

Фактична вартість виконаних науково-дослідних робіт і зданих замовникам списується з кредиту субрахунку 823 у дебет субрахунку 723 «Реалізація науково-дослідних робіт».

На субрахунку 824 «Витрати на виготовлення експериментальних пристроїв» обліковуються витрати на виготовлення різних експериментальних пристроїв (установок, зразків машин і приладів, стендів для випробування) для проведення наукових дослідів за роботами, що виконуються за рахунок коштів державного бюджету.

На субрахунку 825 «Витрати на заготівлю і переробку матеріалів» обліковуються операції із заготівлі і переробки матеріалів господарським способом (пошиття білизни, заготівля палива, переробка овочів тощо). На цьому субрахунку відображається собівартість заготовлених і перероблених матеріалів. На дебет субрахунку 825 зараховуються всі видатки, пов’язані із заготівлею і переробкою матеріалів, їх вартість, а також видатки на доставку, зберігання тощо. Після завершення заготівлі або переробки того чи іншого виду матеріалів складається акт за підписом відповідних осіб, у якому зазначаються кількість цінностей, одержаних при переробці або від заготівлі, витрати на ці роботи та їх собівартість. Акт затверджується керівником установи і є документом, що дає право на списання з цього рахунку сум витрат після оприбуткування одержаних цінностей за відповідними рахунками.

На субрахунку 826 «Видатки до розподілу» обліковуються витрати, які в момент їх виникнення не можуть бути віднесені безпосередньо на певний вид робіт (об’єкт) або на собівартість певного виду виробів чи продукції, якщо виробляється декілька їх видів.

 

83 «Інші витрати»

На субрахунку 831 «Інші витрати установ» ведеться облік витрат, які не відображені на рахунках 80 — 82, зокрема витрати за фінансовими інвестиціями, які оцінюються за амортизованою собівартістю (на суму амортизації премії).

За дебетом субрахунку 831 «Інші витрати установ» відображається сума визнаних витрат, за кредитом — списання на рахунок 43 «Результати виконання кошторисів».

 

Клас 9. Адміністративні послуги

Рахунки класу 9 «Адміністративні послуги» призначені для узагальнення інформації про розрахунки та зобов’язання замовників за адміністративними послугами, що надаються установою відповідно до законодавства, плата за які зараховується до бюджету.

 

91 «Розрахунки замовників за адміністративними послугами»

На рахунку 91 «Розрахунки замовників за адміністративними послугами» узагальнюється інформація про розрахунки замовників за адміністративними послугами, що надаються установою відповідно до законодавства, плата за які зараховується до бюджету.

Рахунок 91 «Розрахунки замовників за адміністративними послугами» має субрахунок 911 «Розрахунки замовників з оплати адміністративних послуг».

Аналітичний облік ведеться за видами адміністративних послуг.

 

92 «Зобов’язання замовників за адміністративними послугами»

На рахунку 92 «Зобов’язання замовників за адміністративними послугами» обліковуються зобов’язання замовників адміністративних послуг перед бюджетом за замовленими в установи адміністративними послугами.

Рахунок 92 «Зобов’язання замовників за адміністративними послугами» має субрахунок 921 «Зобов’язання замовників перед бюджетом за адміністративними послугами».

Повернення помилково нарахованих та зайво зарахованих сум до бюджету, яке здійснюється згідно із законодавством, відображається у бухгалтерському обліку способом сторно.

 

РОЗДІЛ II. ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Клас 0. Позабалансові рахунки

На позабалансових рахунках обліковуються матеріальні цінності, інші активи та зобов’язання, що належать установі або перебувають у тимчасовому розпорядженні. Бухгалтерський облік зазначених цінностей ведеться за простою системою, за якою записи про надходження, вибуття, використання, продаж матеріальних цінностей, бланків документів суворої звітності, утворення умовних прав і зобов’язань, списання з балансу майна внаслідок нестачі, псування та дебіторської заборгованості проводяться тільки на одному позабалансовому рахунку з вказуванням змісту і кількісно-вартісних показників операції.

 

Рахунок 01 «Орендовані необоротні активи»

На рахунку 01 «Орендовані необоротні активи» обліковуються необоротні активи, прийняті від сторонніх організацій за балансовою (залишковою) і первісною вартістю орендодавця в оренду або у користування.

 

Рахунок 02 «Активи на відповідальному зберіганні»

На рахунку 02 «Активи на відповідальному зберіганні» обліковуються:

товарно-матеріальні цінності, прийняті установою на відповідальне зберігання, включаючи спецобладнання, придбане для виконання науково-дослідних і конструкторських робіт;

товарно-матеріальні цінності, оплачені вищестоящим органом із державного та місцевих бюджетів і відвантажені установам своєї системи, які перебувають на інших бюджетах;

усі види обладнання і предмети тирів, спортивних стрільбищ, кабінетів військової дисципліни навчальних закладів тощо.

 

Рахунок 04 «Непередбачені активи і зобов’язання»

Рахунок 04 «Непередбачені активи і зобов’язання» використовується для накопичення інформації про наявність непередбачених (потенційних) активів та непередбачених (потенційних) зобов’язань. На цьому рахунку враховуються перехідні призи, прапори, кубки, які засновані різними організаціями і отримані від них для нагороди команд-переможців. Призи, прапори, кубки враховуються протягом всього періоду їх знаходження в даній установі.

 

Рахунок 05 «Гарантії та забезпечення»

Рахунок 05 «Гарантії та забезпечення» передбачено для узагальнення інформації про наявність та рух виданих установою гарантій та забезпечень виконання зобов’язань та платежів.

Облік забезпечення здійснюється за вартістю, вказаною в документах про гарантії та забезпечення.

Аналітичний облік гарантій та забезпечень ведеться за кожною наданою гарантією та забезпеченням.

Збільшення залишку на рахунку 05 «Гарантії та забезпечення надані» відбувається при видачі гарантій та забезпечень, зменшення — при погашенні заборгованості, на яку були вони надані, та при перенесенні зобов’язань за ними на баланс.

 

Рахунок 06 «Передані (видані) активи відповідно до законодавства»

Рахунок 06 «Передані (видані) активи відповідно до законодавства» призначено для узагальнення інформації про активи, передані (видані) згідно із законодавством відповідним категоріям населення.

Аналітичний облік переданих (виданих) активів ведеться за видами активів та окремо за кожною особою.

 

Рахунок 07 «Списані активи та зобов’язання»

Рахунок 07 «Списані активи та зобов’язання» призначено для узагальнення інформації про стан дебіторської заборгованості, списаної з балансу внаслідок неплатоспроможності боржників, та про суми невідшкодованих нестач і втрат від псування цінностей, у тому числі цінностей, не повернених учнями і студентами, відрахованими згідно з наказом, тощо. На цьому рахунку обліковується заборгованість протягом трьох років з моменту списання для нагляду за можливістю її стягнення у разі змін майнового стану неплатоспроможних дебіторів.

Рахунок 07 «Списані активи та зобов’язання» має такі субрахунки:

071 «Списана дебіторська заборгованість»;

072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей».

Сума списаної дебіторської заборгованості обліковується на позабалансовому субрахунку 071 «Списана дебіторська заборгованість» протягом трьох років з моменту списання для спостереження за можливістю її стягнення у разі змін майнового стану неплатоспроможних дебіторів.

Зменшення суми невідшкодованих нестач і втрат від псування цінностей на субрахунку 072 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей» відображається після вирішення питання про винуватців.

Аналітичний облік за позабалансовим рахунком 07 «Списані активи та зобов’язання» ведеться за боржниками та випадками встановлення нестач і втрат від псування цінностей.

 

Рахунок 08 «Бланки документів суворої звітності»

На рахунку 08 «Бланки документів суворої звітності» ведеться облік наявності та руху бланків документів суворої звітності. Також на цьому рахунку обліковуються путівки, отримані безоплатно від громадських, профспілкових та інших організацій.

Перелік документів, які відносяться до бланків документів суворої звітності, порядок їх зберігання й використання встановлюються відповідними нормативно-правовими актами.

Збільшення залишку рахунку 08 «Бланки документів суворої звітності» відбувається при надходженні (прийнятті на облік) бланків документів суворої звітності, зменшення — після використання або списання як непридатних чи таких, що не є в наявності.

Аналітичний облік ведеться за кожним бланком та місцями їх зберігання.

 

Додаток 2
до Плану рахунків бухгалтерського обліку
бюджетних установ (пункт 5)

Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку
для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями бюджетних установ

№ з/п

Зміст операції

Кореспонденція субрахунків

за дебетом

за кредитом

1

2

3

4

1. Облік необоротних активів

1.1

Оприбуткування необоротних активів (вартість без податку на додану вартість (далі — ПДВ) та суми без копійок):

 

 

у разі попередньої оплати

101 — 122

364

у разі сплати після їх отримання

101 — 122

675

Водночас проводиться другий запис (сума без ПДВ):

 

 

при оплаті коштами загального фонду

801, 802

401

при оплаті коштами спеціального фонду

811 — 813

401

Відображення суми ПДВ:

 

 

при оплаті коштами загального фонду

801, 802

364, 675

при оплаті коштами спеціального фонду:

 

 

якщо ПДВ не включено до податкового кредиту

811 — 813

364, 675

якщо ПДВ включено до податкового кредиту

641

364, 675

1.2

Списання сум копійок з придбаних необоротних активів

801, 802,

811 — 813

364, 675

1.3

Безоплатне отримання необоротних активів (крім внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності)

101 — 122

364

Водночас проводиться другий запис

812

401,

131 — 133

1.4

Безоплатне отримання необоротних активів за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності

101 — 122

401,

131 — 133

1.5

Безоплатна передача необоротних активів за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності

401,

131 — 133

101 — 122

1.6

Реалізація будинків, споруд

364, 675,

131, 401

711,

103

На суму нарахованих коштів від реалізації, що належать перерахуванню до Державного бюджету України

811

642

1.7

Реалізація необоротних активів (крім нерухомого майна)

364, 675,

131 — 133, 401

711,

104 — 122

1.8

Зміна вартості необоротних активів:

 

 

після проведення індексації, дооцінки

101 — 122

401,

131 — 133

уцінки

401,

131 — 133

101 — 122

1.9

Списання вартості необоротних активів, які стали непридатними, у порядку, визначеному законодавством

401,

131 — 133

103 — 122

1.10

Списання необоротних активів унаслідок нестачі, установленої при інвентаризації

401,

131 — 133

104 — 122

Якщо встановлено винні особи, водночас проводиться другий запис на суму вартості відшкодування збитків, яка віднесена на рахунок винних осіб

363

711

Якщо винні особи не встановлені, на позабалансовому рахунку 07 здійснюється запис про відображення сум нестач необоротних активів

 

 

1.11

Оприбуткування лишків необоротних активів, виявлених під час інвентаризації

103 — 122,

811

711,

401

1.12

Відображення сум за не введеними в експлуатацію об’єктами капітального будівництва

141 — 143

402

1.13

Прийняття в експлуатацію об’єктів капітального будівництва на підставі акта

103 — 122

141 — 143

Водночас відображаються зміни у капіталі

402

401

1.14

Нарахування суми зносу на необоротні активи

401

131 — 133

1.15

Оприбуткування фінансових інвестицій в капітал підприємств при їх першому визнанні відповідно до законодавства

151 — 152

421 — 422

1.16

Придбання довгострокових фінансових інвестицій шляхом внесення активів до статутного капіталу підприємств

151 — 152

101 — 143,

311 — 328

Водночас відображається фонд у фінансових інвестиціях

801 — 813

421 — 422

1.17

Зменшення фінансових інвестицій та їх вибуття

421 — 422

151 — 152

2. Облік запасів

2.1

Оприбуткування придбаних виробничих запасів, матеріалів і продуктів харчування (вартість без ПДВ):

 

 

у разі попередньої оплати

201 — 218,

231 — 239

362, 364

у разі сплати після їх отримання

201 — 218, 231 — 239

675

Сума ПДВ з виробничих запасів, матеріалів і продуктів харчування, придбаних за рахунок коштів загального фонду

801, 802

362, 364, 675

Сума ПДВ з виробничих запасів, матеріалів і продуктів харчування, придбаних за рахунок коштів спеціального фонду:

 

 

якщо ПДВ не включено до податкового кредиту

811 — 813

362, 364, 675

якщо ПДВ включено до податкового кредиту

641

362, 364, 675

2.2

Безоплатне отримання виробничих запасів, матеріалів, продуктів харчування, медикаментів та інших запасів за операціями з внутрівідомчої передачі запасів

201 — 218, 231 — 239

683, 684

2.3

Списання використаних виробничих запасів, матеріалів і продуктів харчування на підставі підтвердних документів, крім отриманих за операціями з внутрівідомчої передачі запасів

801, 802, 811 — 813

201 — 218, 231 — 236, 238, 239

2.4

За операціями з внутрівідомчої передачі запасів відображено суми безоплатно переданих виробничих запасів, матеріалів, продуктів харчування, медикаментів та інших запасів (установою, що передала) та списання використаних запасів (установою, що отримала)

683, 684

201 — 218, 231 — 239

2.5

За операціями з внутрівідомчої передачі запасів відображено суми використаних виробничих запасів, матеріалів, продуктів харчування, медикаментів та інших запасів (установою, що передала)

801, 802, 813

683, 684

2.6

Отримання матеріалів і продуктів харчування як гуманітарної допомоги

231 — 236, 238, 239

364

2.7

Оприбуткування лишків матеріалів і продуктів харчування, виявлених при інвентаризації

231 — 236, 238, 239

711

2.8

Відображена вартість сум переоцінки виробничих запасів, матеріалів і продуктів харчування:

 

 

дооцінка

201 — 218,

231 — 236,

238, 239

441

уцінка

441

201 — 218,

231 — 236,

238, 239

2.9

Списання виробничих запасів, матеріалів та продуктів харчування внаслідок нестачі, у тому числі в межах установлених норм, а також нестач і втрат від псування матеріальних цінностей, віднесених на рахунок установи, придбаних у поточному році, у минулих роках за розрахунками з внутрівідомчої передачі запасів

801, 802, 811 — 813, 431, 432, 683, 684

201, 204, 205, 231 — 236, 238, 239

Якщо встановлено винні особи, водночас проводиться другий запис на суму вартості відшкодування збитків, яка віднесена на рахунок винних осіб

363

711

Якщо винні особи не встановлені, на позабалансовому рахунку 07 здійснюється запис про відображення сум нестач матеріальних цінностей

 

 

2.10

Оприбуткування придбаних малоцінних та швидкозношуваних предметів (вартість без ПДВ):

 

 

у разі попередньої оплати

221 — 222

362, 364

у разі оплати після їх отримання

221 — 222

675

Водночас проводиться другий запис (сума без ПДВ)

801, 802,

811 — 813

411

Сума ПДВ з малоцінних та швидкозношуваних предметів:

 

 

придбаних за рахунок коштів загального фонду

801, 802

362, 364, 675

придбаних за рахунок коштів спеціального фонду:

 

 

якщо ПДВ не включено до податкового кредиту

811 — 813

362, 364, 675

якщо ПДВ включено до податкового кредиту

641

362, 364, 675

2.11

Безоплатне отримання малоцінних та швидкозношуваних предметів за операціями з внутрівідомчої передачі запасів

221 — 222

411

2.12

Оприбуткування малоцінних і швидкозношуваних предметів, отриманих
як гуманітарна допомога

221 — 222

364

Водночас проводиться другий запис

812

411

2.13

Видача зі складу в експлуатацію малоцінних та швидкозношуваних предметів

411

221

2.14

Оприбуткування лишків малоцінних та швидкозношуваних предметів, виявлених при інвентаризації

221 — 222,

811

711

411

2.15

Реалізація лишків малоцінних та швидкозношуваних предметів, що непередані в експлуатацію та не використовуються установою

411

221, 222

На суму коштів від реалізації проводиться запис

364, 675

711

2.16

Списання малоцінних та швидкозношуваних предметів, не введених в експлуатацію, які стали непридатними

411

221, 222

2.17

Списання запасів, придбаних у попередні звітні роки, які відчужуються шляхом реалізації згідно із законодавством

431, 432

201 — 205, 211 — 218, 231, 234, 235, 238, 239

2.18

Оприбуткування сум вартості матеріалів, отриманих від ліквідації та розбирання необоротних активів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, які залишені для ремонту та інших потреб установи

231, 234, 235, 238, 239

711

2.19

Списання малоцінних та швидкозношуваних предметів, установлених
при інвентаризації нестач і втрат

411

221

Якщо встановлено винні особи, водночас проводиться другий запис на суму вартості відшкодування збитків, яка віднесена на рахунок винних осіб

363

711

Якщо винні особи не встановлені, на позабалансовому рахунку 07 здійснюється запис про відображення сум нестач матеріальних цінностей

 

 

2.20

Придбання тварин для відгодівлі:

 

 

у разі попередньої оплати

212

313, 323, 364

у разі оплати після їх отримання

212

313, 323, 675

2.21

Оприбуткування приросту і приплоду молодняку за плановою собівартістю

211

822

2.22

Списання за рахунок установи загиблого молодняку і тварин на відгодівлі

822

211, 212

2.23

Оприбуткування м’ясних продуктів при забої тварин за плановими цінами

251

211 — 218

3. Облік операцій з грошовими коштами

3.1

Отримання асигнувань із загального фонду

311, 321

701 — 702

3.2

Отримання асигнувань із спеціального фонду (крім власних надходжень)

316, 326

713

3.3

Переведення коштів розпорядникам нижчого рівня

701, 702, 713

311, 312, 316, 321, 322, 326

3.4

Списання з рахунків залишків коштів, виділених асигнувань, не витрачених у звітному році

701, 702, 713

311, 312, 316, 321, 322, 326

3.5

Надходження на поточні, спеціальні реєстраційні рахунки установи сум, що відносяться до плати за надані послуги, оренду та реалізацію майна відповідно до законодавства

313, 323

364, 674, 633

3.6

Отримання спонсорських, благодійних внесків та іншої гуманітарної допомоги (у т. ч. надходження у натуральній формі)

301, 302, 314, 318, 324

712

3.7

Витрачання спонсорських та благодійних внесків

364, 675

314, 318, 324

3.8

Перерахування частини отриманих доходів відповідно до законодавства установі нижчого рівня

711, 712

313, 314, 318, 323, 324

3.9

Перерахування сум постачальникам згідно з пред’явленими рахунками за матеріальні цінності та отримані послуги, за електричну енергію та комунальні послуги, за замовлення транспорту на доставку матеріалів і продуктів харчування тощо:

 

 

шляхом попередньої оплати у випадках, передбачених законодавством

364

311, 313, 314, 316, 318, 319, 321, 323, 324, 326

після надходження матеріальних цінностей, отримання послуг

675

311, 313, 314, 316, 318, 319, 321, 323, 324, 326

3.10

Перерахування до Державного бюджету України податків і зборів відповідно до законодавства

641, 642

311, 313, 321, 323

3.11

Послуги із замовлення транспорту на доставку матеріалів і продуктів харчування, списані на фактичні видатки

801, 802, 811 — 813

364, 675

3.12

Оприбуткування бланків суворої звітності, вартість бланків (без ПДВ)

331

311, 313, 321, 323, 364, 675

Водночас проводиться запис на позабалансовому рахунку 08

 

 

3.13

Видача в підзвіт бланків суворої звітності

362

331

3.14

Списання витрачених бланків суворої звітності на підставі акта

801, 802, 811

331, 362

Водночас проводиться списання з позабалансового рахунку 08

 

 

3.15

Отримання в касу готівки з поточних, реєстраційних, спеціальних реєстраційних та інших рахунків за прибутковими касовими ордерами

301, 302

311, 313 — 316, 318, 319, 321, 323 — 326, 328

3.16

Видача готівки з каси за видатковими касовими ордерами або іншими документами, що їх замінюють

362, 652, 661, 662, 671, 672

301

3.17

Прийняття авансового звіту про витрачені підзвітні суми

221, 231 — 236, 238, 239, 331, 801, 802, 811 — 813, 823

362

3.18

Повернення підзвітною особою залишку авансу в касу установи

301, 302

362

3.19

Віднесення на рахунок винних осіб виявлених нестач грошових коштів у касі установи

363

301, 302

3.20

Надходження сум у касу, на поточні, реєстраційні, спеціальні реєстраційні рахунки установи на погашення нестач, завданих збитків тощо

301, 302, 311, 313, 321, 323

363

3.21

Надходження коштів за харчування працівників за місцем роботи, утримання дітей в дитячих дошкільних закладах

301, 313, 323

364, 674

3.22

Надходження в касу плати за телефонні переговори та інших коштів, які відповідно до законодавства відносяться на відшкодування касових видатків

301

364, 801, 802, 811 — 813

3.23

Зарахування сум на поточні, реєстраційні, спеціальні реєстраційні рахунки
та інші рахунки коштів, які надійшли в касу установи

313 — 316, 318, 319, 321 323 — 326, 328

301, 302

3.24

Зарахування плати за телефонні переговори та інших коштів, які відповідно до законодавства відносяться на відшкодування касових видатків

311, 321, 313, 323

301, 364

3.25

Зарахування коштів на депозитний рахунок

315, 325

672

3.26

Повернення коштів з депозитного рахунку

672

315, 325

3.27

Надходження на поточний, спеціальний реєстраційний рахунки установи коштів, отриманих від реалізації необоротних активів (крім споруд нерухомого майна) та інших матеріальних цінностей (у т. ч. списаних), за здані у вигляді брухту і відходів чорні, кольорові метали, макулатуру, дорогоцінні метали (у т. ч. відходи від використання фотоматеріалів і кіноплівки), дорогоцінне каміння, у розмірах, що згідно із законодавством залишаються у розпорядженні установи

313, 323

364, 675

3.28

Перерахування коштів установі банку для придбання іноземної валюти

364

311, 313, 314, 316, 319, 321, 323, 324, 326

3.29

Проведення розрахунків з установою банку із придбання іноземної валюти:

 

 

зарахована іноземна валюта

318

364

списана вартість послуги за придбання валюти

801, 802,

811 — 813

364

3.30

Повернуто установою банку невикористаний залишок коштів, перерахований установою для придбання іноземної валюти

311, 313, 314, 316, 319, 321, 323, 324, 326

364

3.31

Отримана в касу готівка в іноземній валюті

302

318

3.32

Видано під звіт іноземну валюту

362

302

3.33

Проведений розрахунок за підзвітну суму:

 

 

прийняття та затвердження звіту про використаний аванс в іноземній валюті (за курсом на день видачі авансу)

801, 802,

811 — 813

362

повернення невикористаної частини авансу в іноземній валюті (за курсом на день видачі авансу)

302

362

відшкодовані перевитрати понад виданий аванс (за курсом на день погашення заборгованості, але не пізніше терміну, визначеного для звітування за відрядження)

362

302

3.34

Нарахована курсова різниця на кошти на валютному рахунку (щомісяця при зміні курсу):

 

 

при збільшенні курсу

318

442

при зменшенні курсу

442

318

3.35

Перерахована валюта для надання послуг, виконання робіт тощо

364

318

3.36

Списано на фактичні видатки, отримані послуги, виконані роботи (за курсом перерахування авансу)

801, 802, 811 — 813

364

3.37

Оприбуткування поточних фінансових інвестицій при їх першому визнанні відповідно до законодавства

371

422

3.38

Придбання поточних фінансових інвестицій

371

311 — 328

 

Водночас відображається фонд у фінансових інвестиціях

801 — 813

422

3.39

Вибуття поточних фінансових інвестицій

422

371

4. Власний капітал

4.1

Віднесення до результатів виконання кошторису отриманих протягом звітного періоду асигнувань загального фонду бюджету

701, 702

431

4.2

Віднесення до результатів виконання кошторису доходів, отриманих як плата за послуги, що згідно з кошторисом відносяться до звітного року

711

432

4.3

Віднесення до результатів виконання кошторису доходів за іншими джерелами власних надходжень

712

432

4.4

Віднесення до результатів виконання кошторису доходів за іншими надходженнями спеціального фонду

713

432

4.5

Віднесення до результатів виконання кошторису доходів, що отримані від батьків за утримання дітей в дошкільних закладах, за навчання у державних школах естетичного виховання тощо

714

432

4.6

Віднесення до результатів виконання кошторису доходів, отриманих як плата за послуги, що отримані в минулому звітному періоді, які були використані в поточному звітному році (плата за навчання, перерахована за весь навчальний рік, тощо), якщо установою застосовувався у минулому році субрахунок 716 «Доходи за витратами майбутніх періодів»

716

432

4.7

Віднесення до результатів виконання кошторису доходів від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт

721, 722, 723

432

4.8

Віднесення до результатів виконання кошторису видатків звітного періоду, проведених за рахунок коштів загального фонду бюджету

431

801, 802

4.9

Віднесення до результатів виконання кошторису видатків звітного року, проведених за рахунок доходів спеціального фонду бюджету: видатки за коштами, отриманими як плата за послуги, за іншими джерелами власних надходжень, за іншими надходженнями спеціального фонду

432

811, 812, 813

4.10

Віднесення до результатів виконання кошторису витрат (виробничих (навчальних) майстерень, підсобних (навчальних) сільських господарств, на науково-дослідні роботи, на виготовлення експериментальних пристроїв, на заготівлю і переробку матеріалів) за закінченими і зданими роботами.

Витрати за незакінченими або закінченими, але не зданими роботами до результатів виконання кошторису звітного періоду не відносяться

432

821, 822, 823, 824, 825

4.11

Віднесення до результатів виконання кошторису результатів переоцінки запасів та матеріалів:

 

 

дооцінка

441

431, 432

уцінка

431, 432

441

4.12

Віднесення до результатів виконання кошторису нараховані курсові різниці:

 

 

додатний результат

442

431, 432

від’ємний результат

431, 432

442

4.13

Списання сум дебіторської заборгованості після закінчення терміну позовної давності

431, 432

363, 364

4.14

Списання сум кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув

364, 675

431, 432

4.15

Списання сум депонентської заборгованості, строк позовної давності якої минув

671

431, 432

5. Розрахунки із зобов’язань, не пов’язаних безпосередньо з діяльністю установи

5.1

Отримання довгострокового кредиту в установі банку

319

501

5.2

Відстрочення терміну погашення довгострокового кредиту в установі банку

501

502

5.3

Перерахування з поточного рахунку на погашення довгострокових кредитів

501, 502

319

5.4

Отримання короткострокового кредиту в установі банку

319

601

5.5

Відстрочення терміну погашення короткострокового кредиту в установі банку

601

602

5.6

Відображення поточної заборгованості з довгострокового кредиту в установі банку

611

501

6. Розрахунки із заробітної плати

6.1

Нарахування заробітної плати працівникам

801, 802,

811 — 813

661

6.2

Нарахування стипендій

801, 802, 811

662

6.3

Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

801, 802,

811 — 813

651

6.4

Нарахування суми допомоги по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів установи

801, 802,

811 — 813

661

6.5

Нарахування суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, що здійснюється за рахунок Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

365

661

6.6

Нарахування сум субсидій, допомоги, пільг з оплати спожитих житлово-комунальних послуг та послуг зв’язку (у частині абонентної плати за користування квартирним телефоном), компенсацій громадянам з бюджету, на що згідно із законодавством мають право відповідні категорії громадян

801, 802, 813

674, 675

6.7

Надходження на рахунки установи грошових коштів для виплати працівникам допомоги по тимчасовій непрацездатності

311, 313, 314, 316, 321, 323, 324, 326

365

6.8

Утримання із заробітної плати та стипендій відповідно до законодавства

661, 662

641, 651, 663 — 668

6.9

Перерахування з поточних, реєстраційних, спеціальних реєстраційних, інших рахунків за дорученням працівників: сум заробітної плати, стипендії, утримань із заробітної плати за товари, продані в кредит; в установи банків на вклади; за добровільним страхуванням; профспілковим організаціям членських профспілкових внесків тощо

661 — 668

311, 313 — 316, 318, 319, 321, 323 — 326, 328

6.10

Повернення на рахунки установи сум неотриманих коштів заробітної плати, стипендії, аліментів тощо

311, 313, 314, 316, 321, 323, 324, 326

661, 662, 668

6.11

Нарахування внесків з інших видів страхування, передбачених законодавством

801, 802,

811 — 813

654

6.12

Перерахування сум внесків за розрахунками із страхування

651, 652, 654

311, 313, 314, 316, 321, 323, 324, 326

6.13

Нарахування гонорару композиторам, артистам, авторам за виконані ними роботи

801, 802, 811

669

6.14

Утримання податків з гонорару

669

641

6.15

Виплата заробітної плати, стипендій і гонорарів з каси установи

661, 662, 669

301

6.16

Віднесення на рахунок депонентів не отриманих у строк заробітної плати та стипендій

661, 662

671

6.17

Виплата з каси установи сум, що належать депонентам

671

301

6.18

Надходження на рахунок коштів на виплату допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

328

674

6.19

Перерахування сум субсидій, допомоги, пільг з оплати спожитих житлово-комунальних послуг та послуг зв’язку (в частині абонентної плати за користування квартирним телефоном), компенсацій громадянам з бюджету, на що згідно із законодавством мають право відповідні категорії громадян

674, 675

321, 326

6.20

Нарахування допомоги і компенсацій, виплат, пов’язаних з підвищеною оплатою праці, наданням додаткової відпустки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до законодавства

674

661

6.21

Отримання в касу установи коштів на виплату допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

301

328

6.22

Видача працівникам коштів на виплату допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, або заробітної плати відповідно до законодавства

661

301

7. Облік операцій з власними надходженнями та інші операції

7.1

Нарахування плати за послуги, що надаються установою згідно із законодавством

364, 674, 633

711, 714

7.2

Нарахування плати за оренду майна бюджетної установи

364

711

7.3

Нарахування плати за комунальні послуги зданого в оренду приміщення, які відповідно до законодавства відносяться на відшкодування касових видатків

364, 675

801, 802, 811

7.4

Нарахування коштів від реалізації майна, відшкодування вартості завданих збитків тощо

363, 364

711

7.5

Нарахування ПДВ та інших податків, що підлягають перерахуванню до Державного бюджету України відповідно до законодавства

811

641, 642

7.6

Здійснення видатків за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги (сума без ПДВ)

811

364, 675

Сума ПДВ:

 

 

якщо ПДВ не включено до податкового кредиту

811

364, 675

якщо ПДВ включено до податкового кредиту

641

364, 675

7.7

Надходження, відповідно до законодавства, на спеціальний реєстраційний рахунок власних надходжень за виконані роботи або надані послуги, реалізовані готові вироби

323

633

7.8

Повернення плати за утримання дітей в дитячих дошкільних закладах

674

301

7.9

Надходження коштів для сплати іменних стипендій

314, 324

712

7.10

Нарахування стипендій за рахунок отриманих коштів для сплати іменних стипендій

812

662

7.11

Виплата іменних стипендій

662

301, 314, 324

7.12

Списання видатків, проведених за кошти, що надійшли як гуманітарна допомога

812

364, 675

7.13

Проведення видатків за коштами, що відносяться до інших надходжень спеціального фонду

813

316, 326, 364, 675

8. Облік операцій при виробництві продукції

8.1

Оприбуткування готових виробів і продукції, переданих з виробництва
на склад

241, 251

821, 822

8.2

Нарахування суми надходжень від реалізації виробів і продукції

364, 633

721, 722

8.3

Надходження коштів від реалізації виробів і продукції

313, 323

364, 633

8.4

Відображення собівартості реалізованих готових виробів і продукції підсобних господарств

721, 722

241, 251

8.5

Оприбуткування продукції підсобних господарств для потреб установи

232, 239

241, 251

8.6

Видача зі складу матеріалів тривалого використання науковими підрозділами для виконання науково-дослідних робіт або майстернями для реставрації
та ремонту виробів мистецтва, музейних цінностей і пам’ятників архітектури

118

231

Водночас проводиться другий запис

801, 802,

811 — 813

401

8.7

Оприбуткування спеціального обладнання для виконання науково-дослідних робіт (сума без ПДВ)

203

313, 323, 351, 364, 631 — 635, 675

Сума ПДВ:

 

 

якщо ПДВ не включено до податкового кредиту

823

313, 323, 351, 364, 631 — 635, 675

якщо ПДВ включено до податкового кредиту

641

313, 323, 351, 364, 631 — 635, 675

8.8

Передача спеціального обладнання зі складу до наукового підрозділу
для виконання робіт

823

203

Водночас проводиться запис на позабалансовому рахунку 02

 

 

8.9

Оприбуткування за ціною можливого використання спеціального обладнання, яке не повернуто замовнику після завершення теми і яке використовується як:

 

 

основні засоби

104, 106

811

711

131, 401

малоцінні та швидкозношувані предмети

221

811

711

411

матеріали

231, 234

711

Вартість цього обладнання списується з позабалансового рахунку 02

 

 

8.10

Передача матеріалів і продуктів харчування в переробку

825

231 — 236, 238, 239

8.11

Оприбуткування матеріалів, які надійшли від заготівлі і переробки

231 — 236, 238, 239

825

8.12

Оприбуткування малоцінних та швидкозношуваних предметів, які надійшли з переробки

221

825

Водночас проводиться другий запис

801, 811

411

8.13

Оприбуткування необоротних активів, виготовлених господарським способом

106, 109, 113, 114

825

Водночас проводиться другий запис

801, 811

401

8.14

Надходження від замовників сум на сплату рахунків за виконані науково-дослідні роботи

313, 323

634

8.15

Надходження авансів від замовників на виконання
науково-дослідних робіт

313, 323

351

8.16

Перерахування з поточного, реєстраційного рахунків організаціям за виконані ними замовлення для науково-дослідних і конструкторських робіт за тематикою загального фонду бюджету

632

311, 321

8.17

Прийняття згідно з актом або іншими документами виготовлених приладів і виробів для науково-дослідних і конструкторських робіт

104, 221

632

Водночас проводиться другий запис

801, 802

401, 411

8.18

Перерахування з поточного, спеціального реєстраційного рахунків для обліку коштів, отриманих як плата за послуги спільним виконавцям, залученим для виконання окремих науково-дослідних і конструкторських робіт

635

313, 323

8.19

Прийняття виконаних робіт від співвиконавців

823

635

8.20

Залік авансів, одержаних від замовників на науково-дослідні роботи відповідно до законодавства

351

634

8.21

Здача замовникам виконаних науково-дослідних робіт

634

723

8.22

Оплата прямих видатків при виробництві продукції і при виконанні науково-дослідних і конструкторських робіт

821 — 823

301, 313, 323, 362, 635

8.23

Видача зі складу матеріалів та спеціального обладнання на виробництво продукції і виконання науково-дослідних робіт

821 — 823

201, 203, 231, 234, 235, 238, 239

8.24

Повернення на склад матеріалів, що не були використані у виробництві

201, 203, 231, 234, 235, 238, 239

821 — 823

8.25

Оплата наданих послуг із заготівлі і переробки матеріалів

825

301, 313, 323, 362, 364, 675

8.26

Отримання від постачальників для будівництва обладнання і будівельних матеріалів

202, 204

631

якщо ПДВ не включено до податкового кредиту

801, 811, 813

631

якщо ПДВ включено до податкового кредиту

641

631

8.27

Передача підрядним організаціям обладнання і будівельних матеріалів на капітальне будівництво без ПДВ

631

202, 204

8.28

Оплата зі спеціального рахунку замовника сум підряднику за закінченими етапами будівельно-монтажних робіт з капітального будівництва

631

311, 313, 319, 321, 323

8.29

Списання на підставі підтвердних документів сум виконаних підрядником будівельно-монтажних робіт, змонтованого обладнання, проектно-вишукувальних робіт та інших витрат на будівництво, реконструкцію
та капітальний ремонт об’єктів

801, 802, 811, 813

631

9. Облік операцій з надання адміністративних послуг

9.1

Нарахування замовникам зобов’язань за надання адміністративних послуг (на підставі відповідних первинних документів, розпоряджень та дозволів керівника установи)

911

921

9.2

Погашення замовниками зобов’язань перед бюджетом за отримані адміністративні послуги

921

911

 

 

Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 26.06.2013 р. № 611

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.07.2013 р. за № 1214/23746

ПОЛОЖЕННЯ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи та незавершене капітальне будівництво. Норми цього Положення застосовуються бюджетними установами (далі — установи).

1.2. Терміни, наведені у цьому Положенні, мають таке значення:

балансова (залишкова) вартість необоротних активів — різниця між первісною (переоціненою) вартістю необоротного активу і сумою його накопиченого зносу;

нематеріальний актив — немонетарний актив, який не має матеріальної форми та може бути ідентифікований;

об’єкт основних засобів — закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього; конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій; відокремлений комплекс конструктивно з’єднаних предметів однакового або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс — певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно; інший актив, що відповідає визначенню основних засобів, або частина такого активу, що контролюється установою;

основні засоби — матеріальні активи, які утримуються установою для використання їх у виробництві/діяльності або при постачанні товарів, виконанні робіт і наданні послуг, для досягнення поставленої мети, та/або задоволення потреб установи, або здавання в оренду іншим особам і використовуються, за очікуванням, більше одного року;

первісна вартість — історична (фактична) вартість активів, за якою вони оприбутковані на баланс установи;

переоцінена вартість — вартість необоротних активів після переоцінки;

строк корисного використання (експлуатації) — очікуваний період у часі, протягом якого активи будуть використовуватися установою або з їх використанням буде виготовлено (виконано) очікуваний обсяг продукції (робіт, послуг).

1.3. Облік необоротних активів ведеться в гривнях без копійок. Сума копійок, сплачених за придбання необоротних активів, відноситься на фактичні видатки установи.

1.4. Витрати з наймання транспорту для перевезення необоротних активів не збільшують вартості придбаних необоротних активів, а відносяться на фактичні видатки за відповідними кодами економічної класифікації видатків бюджету.

1.5. Суми податку на додану вартість, які сплачуються при отриманні (купівлі) необоротних активів, не враховуються до вартості необоротних активів і відносяться на фактичні видатки за кодом економічної класифікації видатків бюджету, що призначений для придбання цих активів, або відносяться до податкового кредиту (якщо це передбачено законодавством).

1.6. Податки та збори, інші послуги та інші видатки, які сплачуються при придбанні, не збільшують вартості необоротних активів, а відносяться на фактичні видатки установи.

1.7. Роботи щодо встановлення структурованої кабельної системи, налаштування локальної обчислювальної мережі тощо, а також витратні матеріали (кабельні лотки, монтажні панелі, розетки, коректори тощо), що використані при проведенні таких робіт, не відносяться до вартості необоротних активів, а списуються на фактичні видатки на підставі підтвердних документів (актів виконаних робіт тощо).

1.8. Витрати на поточний та капітальний ремонт не відносяться на збільшення вартості необоротних активів, а відносяться на фактичні видатки за відповідними кодами економічної класифікації видатків бюджету.

При проведенні ремонту необоротних активів у випадках, не пов’язаних з дообладнанням, реконструкцією, модернізацією, що призвело до заміни запасних частин, їх вартість не відноситься на збільшення вартості необоротних активів, а відноситься на видатки за відповідними кодами економічної класифікації видатків бюджету.

1.9. За місцем зберігання всі необоротні активи повинні перебувати на відповідальному зберіганні у матеріально відповідальних осіб, які призначаються наказом керівника установи. З посадовими особами, які відповідають за збереження необоротних активів, укладається письмовий договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.

1.10. Для організації обліку та забезпечення контролю об’єктам обліку присвоюється індивідуальний інвентарний номер.

 

II. КЛАСИФІКАЦІЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

2.1. Для цілей бухгалтерського обліку необоротні активи поділяються на такі види:

1) основні засоби:

основні засоби, які включають:

земельні ділянки;

капітальні витрати на поліпшення земель;

будинки та споруди;

машини та обладнання;

транспортні засоби;

інструменти, прилади, інвентар;

робочі і продуктивні тварини;

багаторічні насадження;

інші основні засоби.

Установи зараховують до інших основних засобів сценічно-постановочні засоби вартістю понад 5000 гривень за одиницю (декорації, меблі і реквізити, бутафорії, театральні та національні костюми, головні убори, білизна, взуття, перуки тощо);

інші необоротні матеріальні активи, які включають:

музейні цінності, експонати зоопарків, виставок;

бібліотечні фонди;

малоцінні необоротні матеріальні активи;

білизну, постільні речі, одяг та взуття;

тимчасові нетитульні споруди;

природні ресурси;

інвентарну тару;

матеріали довготривалого використання для наукових цілей;

необоротні матеріальні активи спеціального призначення.

Установи зараховують до малоцінних необоротних матеріальних активів предмети вартістю (без податку на додану вартість), що не перевищує 2500 гривень, та строк використання яких перевищує один рік та сценічно-постановочні засоби вартістю, що не перевищує 5000 гривень за одиницю (декорації, меблі і реквізити, бутафорії, театральні та національні костюми, головні убори, білизна, взуття, перуки тощо);

2) нематеріальні активи, які включають:

авторські та суміжні з ними права;

інші нематеріальні активи;

3) незавершене капітальне будівництво, яке включає:

капітальні видатки за не введеними в експлуатацію основними засобами;

капітальні видатки за не введеними в експлуатацію іншими необоротними матеріальними активами;

капітальні видатки за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами.

2.2. При складанні фінансової звітності до необоротних активів включаються довгострокові фінансові інвестиції, порядок обліку яких визначається нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України.

 

III. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

3.1. Придбані (створені) об’єкти основних засобів зараховуються на баланс установи за первісною вартістю.

3.2. Первісною вартістю об’єкта основних засобів, придбаного за плату, є сума, сплачена постачальникам, з урахуванням пунктів 1.5 — 1.8 розділу I цього Положення.

Первісною вартістю об’єкта основних засобів у разі самостійного виготовлення (створення) є його собівартість виробництва.

Первісною вартістю об’єкта основних засобів, отриманого у результаті обміну на інший актив, є залишкова вартість переданого об’єкта основних засобів. Якщо залишкова вартість переданого об’єкта основних засобів дорівнює нулю, то первісною вартістю отриманого об’єкта основних засобів є його справедлива вартість на дату оприбуткування.

Первісною вартістю об’єкта основних засобів, отриманого безоплатно у випадках, передбачених законодавством, від іншої установи або суб’єктів господарювання — юридичних осіб, є первісна (переоцінена) вартість, за якою основні засоби обліковувались у сторони, що їх передала, з урахуванням нарахованої суми зносу за повну кількість календарних місяців їх перебування в експлуатації. Основні засоби передаються разом з первинними документами, або обліковими регістрами, або іншими документами, що підтверджують вартість придбання (створення) основних засобів. У разі якщо такі документи відсутні, первісна вартість визначається на рівні справедливої вартості на дату отримання, оцінка якої проводиться відповідно до законодавства.

3.3. Одиницею обліку основних засобів є об’єкт основних засобів.

Якщо один об’єкт основних засобів складається з частин, які мають різний строк корисного використання (експлуатації), то кожна з цих частин може визнаватися в бухгалтерському обліку як окремий об’єкт основних засобів.

Внутрішня телефонна та комп’ютерні мережі, системи безпеки (відеоспостереження) та комплекс охоронно-пожежної сигналізації можуть обліковуватись як окремий інвентарний об’єкт основних засобів.

Усі складові, що входять до цілісного майнового комплексу, кожний окремо може обліковуватися як окремий інвентарний об’єкт. У разі передавання цього комплексу при проведенні демонтажу всі складові оприбутковуються як окремі інвентарні об’єкти.

3.4. Кожна окрема будівля є інвентарним об’єктом. До її складу входять усі потрібні для експлуатації і розміщення всередині неї комунікації: система опалення приміщення, включаючи котельну установку для опалення (якщо остання знаходиться в самому приміщенні), внутрішня мережа водогазопроводу і каналізації з усіма пристроями, внутрішня мережа силової та освітлювальної електропроводки з усією освітлювальною арматурою, внутрішні телефонні й сигналізаційні мережі та вентиляційні пристрої загальносанітарного значення, підйомники (ліфти).

Якщо будівлі стоять поруч і мають загальну стіну, але кожна з них — самостійне конструктивне ціле, вони вважаються окремими інвентарними об’єктами.

Земля і будівлі, розташовані на ній, є окремими об’єктами основних засобів і в бухгалтерському обліку відображаються окремо.

Надвірні приміщення, огорожі та інші надвірні споруди, що обслуговують будівлю (сарай, паркан, колодязь), становлять разом з нею один інвентарний об’єкт. Якщо ці будівлі та споруди обслуговують два і більше приміщень, вони вважаються самостійними інвентарними об’єктами.

Зовнішні прибудови до будівлі, що мають самостійне господарське значення, приміщення котельних, які стоять окремо, а також капітальні надвірні прибудови (склади, гаражі) вважаються також самостійними інвентарними об’єктами.

3.5. Капітальні витрати на поліпшення земель включаються у вартість необоротних активів щорічно в сумі витрат, які відносяться до прийнятих в експлуатацію площ, незалежно від закінчення всього комплексу робіт.

Облік капітальних витрат на поліпшення земель ведеться шляхом розподілу на такі заходи: планування земельних ділянок, викорчовування площ під оранку, очищення водойм, очищення полів від каменів і валунів, зрізання купин, розчищення чагарників із зазначенням займаної площі й вартості виконаних робіт за кожним заходом.

3.6. Капітальні вкладення в багаторічні насадження вводяться в склад необоротних активів щорічно у сумі витрат на прийняті в експлуатацію площі незалежно від закінчення всього комплексу робіт.

3.7. Для інших необоротних матеріальних активів застосовується спрощений, груповий або інший специфічний порядок обліку.

3.8. Книги, посібники та інші видання, що входять до фонду бібліотек, обліковуються за груповим обліком та номінальними цінами, включаючи вартість початкових палітурних робіт. Витрати на ремонт та реставрацію книг, у тому числі і на повторні палітурні роботи, на збільшення вартості книг не відносяться і списуються на фактичні видатки за відповідними кодами економічної класифікації видатків бюджету.

 

IV. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

4.1. Придбані (створені) об’єкти нематеріальних активів зараховуються на баланс установи за первісною вартістю.

4.2. Первісною вартістю об’єкта нематеріальних активів, придбаного за плату, є сума, сплачена постачальникам, з урахуванням пунктів 1.5 — 1.8 розділу I цього Положення.

Первісною вартістю об’єкта нематеріальних активів у разі самостійного виготовлення (створення) є його собівартість виробництва.

Первісною вартістю об’єкта нематеріальних активів, отриманого у результаті обміну на інший актив, є залишкова вартість переданого об’єкта нематеріальних активів. Якщо залишкова вартість переданого об’єкта нематеріальних активів дорівнює нулю, то первісною вартістю отриманого об’єкта нематеріальних активів є його справедлива вартість на дату оприбуткування.

Первісною вартістю об’єкта нематеріальних активів, отриманого безоплатно у випадках, передбачених законодавством, від іншої установи або суб’єктів господарювання — юридичних осіб, є первісна (переоцінена) вартість, за якою нематеріальні активи обліковувались у сторони, що їх передала, з урахуванням нарахованої суми зносу за повну кількість календарних місяців їх перебування в експлуатації. Нематеріальні активи передаються разом з первинними документами, або обліковими регістрами, або іншими документами, що підтверджують вартість придбання (створення) нематеріальних активів. У разі якщо такі документи відсутні, первісна вартість визначається на рівні справедливої вартості на дату отримання, оцінка якої проводиться відповідно до законодавства.

4.3. Нематеріальні активи для взяття на облік повинні бути закінченими та засвідченими відповідними документами (патентом, сертифікатом, ліцензією тощо) у порядку, встановленому законодавством.

4.4. На облік у складі нематеріальних активів беруться придбані права на володіння, користування та розпорядження об’єктом нематеріальних активів після відчуження їх (прав) від колишніх власників та визначення його вартості.

4.5. Придбаний об’єкт авторського права на умовах користування ним, без передання прав на володіння або розпорядження, не обліковується у складі нематеріальних активів. Витрати, пов’язані з придбанням (створенням) таких об’єктів, визнаються витратами того звітного періоду, протягом якого вони були здійснені, без визнання таких витрат у майбутньому нематеріальним активом.

4.6. Не визнаються нематеріальним активом, а підлягають відображенню у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені, витрати на:

дослідження;

підготовку і перепідготовку кадрів.

 

V. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА

5.1. Виконані будівельно-монтажні роботи з капітального будівництва (виготовлення, створення), добудівлі, поліпшення (дообладнання, реконструкція, модернізація) об’єктів необоротних активів, які на дату балансу не введені в експлуатацію, відображаються у складі незавершеного капітального будівництва та відносяться установою на фактичні видатки.

5.2. Витрати за незакінченими або закінченими, але не зданими в експлуатацію об’єктами капітального будівництва, які були списані на результати виконання кошторису, обліковуються з початку і до закінчення зазначених робіт та введення в експлуатацію об’єктів необоротних активів у розрізі капітальних видатків, зазначених у підпункті 3 пункту 2.1 розділу II цього Положення (крім випадків, викладених у пунктах 3.5 та 3.6 розділу III цього Положення).

5.3. Усі витрати на будівництво, виготовлення, створення і поліпшення об’єктів групуються за такими напрямами робіт (витрат):

проектно-вишукувальні роботи;

будівельні роботи;

роботи з монтажу устаткування;

придбання устаткування, що потребують монтажу;

придбання устаткування, що не потребують монтажу, інструментів та інвентарю;

інші капітальні роботи і витрати.

Аналітичний облік незавершеного капітального будівництва ведеться у розрізі витрат на зазначені роботи (витрати) окремо за кожним об’єктом.

5.4. Придбані (збудовані) установою або за її замовленням житлові будинки включаються до складу основних засобів установи. У такому ж порядку обліковуються житлові приміщення для військовослужбовців, які будуються у військових містечках для їх проживання.

5.5. При спорудженні житла із залученням у порядку пайової участі коштів установ, організацій та при придбанні квартир у будинках, які перебувають у комунальній власності і обліковуються в органах місцевого самоврядування, витрати, пов’язані з цим придбанням, списуються на фактичні видатки установи.

5.6. Взяття на облік необоротних активів, які вводяться в експлуатацію після закінчення будівництва (виготовлення, розробки), проводиться на підставі первинного документа про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом (виготовленням, розробкою) об’єкта установою, у кошторисі якої були закладені такі витрати. В документі вказується вартість збудованого (виготовленого, розробленого) необоротного активу, яка визначається на підставі даних бухгалтерського обліку.

Придбані за рахунок коштів капітального будівництва обладнання, меблі, інвентар тощо для облаштування об’єкта підлягають оприбуткуванню.

 

VI. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ, ОТРИМАНИХ ЯК ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА, ДАРУНОК, БЕЗПОВОРОТНА ДОПОМОГА

6.1. Отримання установами необоротних активів як гуманітарної допомоги проводиться відповідно до Закону України «Про гуманітарну допомогу», інших нормативно-правових актів.

Передача отримувачами коштів і предметів гуманітарної допомоги здійснюється за довіреністю набувачів або документами, що засвідчують фізичну особу набувача, і оформлюється відповідними видатковими документами (ордерами, накладними, дорученнями тощо).

6.2. Необоротні активи, отримані безоплатно у вигляді безповоротної допомоги, дарунка, приймаються комісією, створеною наказом керівника установи, до складу якої обов’язково входить працівник бухгалтерської служби та для нижчестоящих розпорядників бюджетних коштів — представники установи вищого рівня.

Комісія складає акт, в якому зазначаються найменування, кількість і вартість отриманих матеріальних цінностей. Одночасно проставляється інвентарний номер, про що робиться запис в акті прийняття необоротних активів.

6.3. Первісна вартість необоротних активів, отриманих як гуманітарна допомога, дарунок, безповоротна допомога, визначається відповідно до абзацу четвертого пункту 3.2 розділу III та абзацу четвертого пункту 4.2 розділу IV цього Положення.

6.4. Бухгалтерський облік надходження, переміщення та вибуття гуманітарної допомоги бухгалтерська служба та матеріально відповідальні особи відображають в облікових регістрах, але окремо від матеріальних цінностей, придбаних за рахунок коштів інших джерел надходжень.

 

VII. ЗМІНА ВАРТОСТІ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ТА ЇХ ПЕРЕОЦІНКА

7.1. Зміна первісної (переоціненої) вартості необоротних активів проводиться у разі індексації їх первісної (переоціненої) вартості відповідно до законодавства, а також при добудівлі, дообладнанні, реконструкції, частковій ліквідації відповідних об’єктів та модернізації, яка призвела до додаткового укомплектування необоротних активів.

7.2. Зміна вартості необоротних активів у зв’язку з проведенням їх добудівлі, дообладнання, реконструкції, модернізації не належить до доходів установи.

7.3. Індексація первісної (переоціненої) вартості груп необоротних активів може проводитися за самостійним рішенням керівника установи. Індексація первісної (переоціненої) вартості груп необоротних активів (крім об’єктів житлового фонду) проводиться протягом I кварталу наступного звітного року у порядку, визначеному пунктом 146.21 статті 146 розділу III Податкового кодексу України. При проведенні індексації одночасно проводиться індексація суми зносу, нарахованого на необоротні активи, яка склалася на момент проведення індексації. Якщо балансова (залишкова) вартість об’єкта необоротних активів дорівнює нулю, то сума переоцінки додається до його первісної (переоціненої) вартості без зміни суми зносу об’єкта.

Індексація балансової вартості об’єктів житлового фонду проводиться відповідно до законодавства.

7.4. Переоцінка необоротних активів установ проводиться постійно діючою комісією (далі — комісія), яка призначається наказом керівника установи щорічно і діє протягом року у складі:

керівника або заступника (голови комісії);

головного бухгалтера або його заступника (в установах, у яких бухгалтерська служба не утворюється, спеціаліста, на якого покладено виконання обов’язків бухгалтерської служби), працівника централізованої бухгалтерії (в установах, які обслуговуються централізованими бухгалтеріями);

особи, на яку покладено відповідальність за збереження необоротних активів;

інших посадових осіб (на розсуд керівника установи).

Комісією здійснюється переоцінка кожної окремої одиниці необоротних активів.

За результатами переоцінки комісією складається акт про зміну вартості необоротних активів, який затверджується керівником установи.

Інформація про зміни первісної (переоціненої) вартості та суми зносу необоротних активів заноситься до регістрів їх аналітичного обліку.

 

VIII. ЗНОС НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

8.1. На необоротні активи, що знаходяться на балансі установ та перебувають в експлуатації, нараховується знос.

8.2. Об’єктом для нарахування зносу є первісна (переоцінена) вартість необоротних активів.

8.3. Знос не нараховується на:

1) земельні ділянки;

2) пам’ятки культурної спадщини національного або місцевого значення, які внесені (підлягають внесенню) до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, унікальні документи Національного архівного фонду України, які внесені (підлягають внесенню) до Державного реєстру національного культурного надбання, які зберігаються в бібліотеках згідно із Законом України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», тощо, як об’єкти з невизначеним строком корисного використання;

3) багаторічні насадження, що не досягли повного розвитку (віку початку плодоносіння, експлуатаційного віку);

4) музейні цінності, як об’єкти з невизначеним строком корисного використання;

5) природні ресурси;

6) незавершене капітальне будівництво;

7) документацію з типового проектування незалежно від вартості;

8) піддослідних тварин (собаки, щури, морські свинки та інші).

8.4. На період реконструкції, модернізації, добудівлі, дообладнання, консервації об’єкта необоротних активів нарахування зносу призупиняється.

8.5. Сума нарахованого зносу не може перевищувати 100 % вартості необоротних активів.

8.6. Знос, нарахований у розмірі 100 % вартості необоротних активів, що придатні для подальшої експлуатації, не може бути підставою для їх списання.

8.7. Для нарахування зносу та з метою уніфікації та обґрунтованості визначення суми зносу основних засобів установ застосовуються строки їх корисного використання та річні норми зносу, які наведені у додатку до цього Положення.

Знос експонатів зоопарків, виставок, бібліотечних фондів, малоцінних необоротних матеріальних активів, білизни, постільних речей, одягу та взуття, інвентарної тари, сценічно-постановочних засобів (декорацій, меблів і реквізитів, бутафорії, театральних та національних костюмів, головних уборів, білизни, взуття, перук тощо), матеріалів довготривалого використання для наукових цілей нараховується у першому місяці передачі у використання об’єкта необоротних активів у розмірі 50 відсотків його первісної вартості та решта 50 відсотків первісної вартості — у місяці його ліквідації (списання з балансу).

8.8. Норми нарахування зносу та строки корисного використання об’єктів нематеріальних активів визначаються, виходячи зі строку дії патенту, свідоцтва та інших обмежень строків використання об’єктів інтелектуальної власності відповідно до законодавства. На нематеріальні активи, строк корисного використання яких не визначений, знос не нараховується.

8.9. Сума зносу об’єктів необоротних активів визначається в останній робочий день грудня в гривнях за повну кількість календарних місяців їх перебування в експлуатації у звітному році відповідно до норм зносу.

Місячна сума зносу необоротних активів визначається діленням річної суми зносу на 12.

 

IX. ВИБУТТЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

9.1. Необоротний актив перестає визнаватися активом (списується з балансу) у разі його вибуття внаслідок продажу, ліквідації, безоплатної передачі, нестачі, остаточного псування або інших причин невідповідності критеріям визнання активом.

9.2. У разі вибуття об’єкта необоротних активів з балансу списуються його первісна (переоцінена), балансова вартості та сума накопиченого зносу.

9.3. Списання з балансу необоротних активів здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

 

Додаток
до Положення з бухгалтерського обліку необоротних активів
бюджетних установ (пункт 8.7)

Норми зносу на необоротні активи бюджетних установ

№ з/п

Назва субрахунку

Назва підгрупи

Строк корисного використання, років

Норма зносу до первісної вартості в розрахунку на рік, %

1

2

3

4

5

1

Будинки та споруди

Будинки виробничо-господарського призначення (підгрупа 1):

з плівкових матеріалів, збірно-розбірні, пересувні, кіоски, ларьки, альтанки тощо

10

10

дерев’яні, каркасні і щитові, контейнерні, дерево-металеві, каркасно-обшивні і панельні, глинобитні, сирцеві, саманові
та інші аналогічні

20

5

без каркасів зі стінами полегшеної кам’яної кладки, залізобетонними, цегляними і дерев’яними колонами та стовпами,
із залізобетонними, дерев’яними та іншими перекриттями; дерев’яні з брущатими або зробленими з колод рубаними стінами

25

4

із залізобетонними і металевими каркасами, зі стінами з кам’яних матеріалів, великих блоків і панелей, із залізобетонними, металевими, іншими довговічними покриттями та інші некласифіковані

50

2

Будинки, що повністю чи переважно призначені для проживання (підгрупа 2): каркасно-комишитові та інші полегшені

15

7

сирцеві, збірно-щитові, каркасно-засипні, глинобитні, саманові

20

5

інші некласифіковані

50

2

Водокачки, стадіони, басейни, дороги, мости, пам’ятники, загорожі парків, скверів і загальних садів тощо (підгрупа 3)

20

5

Лінії електропередач, трансмісії та трубопроводи з усіма проміжними пристроями, необхідними для трансформації (перетворення) і передачі енергії та для переміщення трубопроводами рідких та газоподібних речовин до споживача (підгрупа 4)

20

5

Гідротехнічні споруди, у тому числі канали, дамби, водозахисні об’єкти, колекторно-дренажні мережі, водомірні пости та інші споруди (підгрупа 5):

греблі бетонні, залізобетонні, кам’яні, земляні, тунелі, водоскиди і водоприймачі, акведуки, лотки, дюкери і водопровідні споруди, рибопропускні і рибозахисні споруди, напірні трубопроводи

50

2

берегоукріплювальні та берегозахисні споруди залізобетонні, бетонні, кам’яні

40

2,5

гідротехнічні споруди дерев’яні

10

5

водосховища при земляних дамбах

50

2

водоскиди і водовипуски при ставках:

бетонні та залізобетонні

40

2,5

дерев’яні

10

10

гідротехнічні споруди на каналах (шлюзи-регулятори, мости-відводи, дюкери, у тому числі стальні, акведуки, водоскиди кам’яні, бетонні і залізобетонні та інше)

40

2,5

зрошувальна і осушувальна мережа:

канали земляні без облицювання, канали, облицьовані каменем, бетоном, залізобетоном; водозбірно-скидна мережа із відкритих земляних каналів; колекторно-дренажні земляні канали без кріплення

40

2,5

закрита колекторно-дренажна мережа:

канали із азбестоцементних труб

40

2,5

канали із гончарних труб

50

2

канали із пластмасових труб

20

5

водомірні пости

10

10

2

Машини та обладнання

Вимірювальні прилади, регулюючі прилади і пристрої, лабораторне обладнання, обчислювальна техніка, медичне обладнання, інші машини та обладнання (підгрупи 3 — 9)

10

10

Робочі машини та обладнання (підгрупа 2)

15

7

Силові машини та обладнання (підгрупа 1)

10

10

3

Транспортні засоби

Рухомий склад залізничного, повітряного та іншого транспорту (підгрупи 1 — 2)

20

5

Корпуси та причепи автомобілів (підгрупа 1)

10

10

Автомобілі легкові з двигуном внутрішнього згорання об’ємом циліндра (підгрупа 1):

до 2500 см куб.

7

15

більше 2500 см куб. та інші

10

10

Автомобілі вантажні (підгрупа 1): вантажопідйомністю до 5 т

7

15

вантажопідйомністю від 5 т до 20 т

7

15

вантажопідйомністю більше 20 т та інші

7

15

Автобуси з двигуном внутрішнього згорання об’ємом циліндра (підгрупа 1):

до 2800 см куб.

7

15

понад 2800 см куб. та інші

10

10

Усі види гужового, виробничого та спортивного транспорту (підгрупи 3 — 5)

5

20

4

Інструменти, прилади та інвентар

Інструменти (підгрупа 1)

5

20

Виробничий та господарський інвентар (підгрупи 2 — 3)

10

10

5

Робочі і продуктивні тварини

Тварини зоопарків та подібних установ, службові собаки (підгрупи 3, 4)

5

20

Робоча, продуктивна та інша худоба (підгрупи 1, 2)

7

15

6

Багаторічні насадження

Культури ягідні (суниця)

3

35

Культури ягідні (крім суниці), плодові, овочеві

10

10

Культури ефіроолійні, лікарські

10

10

Насадження штучні ботанічних садів та інших науково-дослідних установ і навчальних закладів для науково-дослідних цілей

20

5

Насадження озеленювальні та декоративні

25

4

Захисні та інші лісні насадження

50

2

Інші довгострокові біологічні активи, не класифіковані

20

5

7

Інші основні засоби

Інші основні засоби (підгрупи 1, 3)

10

10

8

Необоротні матеріальні активи спеціального призначення

Необоротні матеріальні активи спеціального призначення

20

5

 

 

Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 26.06.2013 р. № 611

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.07.2013 р. за № 1215/23747

ПОЛОЖЕННЯ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цим Положенням визначено методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про фінансові інвестиції та її розкриття у фінансовій звітності. Норми цього Положення застосовуються бюджетними установами (далі — установи).

1.2. Терміни, що використовуються у цьому Положенні, мають таке значення:

амортизована собівартість фінансової інвестиції — собівартість фінансової інвестиції, яка збільшена (зменшена) на суму накопиченої амортизації дисконту (премії);

ефективна ставка відсотка — ставка відсотка, що визначається діленням суми річного відсотка та дисконту (або різниці між річним відсотком та премією) на середню величину собівартості інвестиції (або зобов’язання) та вартості її погашення;

метод ефективної ставки відсотка — метод нарахування амортизації дисконту або премії, за яким сума амортизації визначається як різниця між доходом за фіксованою ставкою відсотка і добутком ефективної ставки та амортизованої вартості на початок періоду, за який нараховується відсоток;

фінансові інвестиції — активи, які утримуються (контролюються) установою з метою отримання економічних вигід від їх володіння.

 

II. ВИЗНАННЯ ТА ПЕРВІСНА ОЦІНКА ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ

2.1. Фінансові інвестиції первісно оцінюються та відображаються у бухгалтерському обліку за собівартістю, тобто ціною придбання. Придбання фінансових інвестицій здійснюється за рахунок капітальних видатків. Комісійні винагороди, податки, збори та інші витрати, безпосередньо пов’язані з придбанням фінансових інвестицій, не збільшують їх вартість, а відносяться на фактичні видатки установи.

2.2. Фінансові інвестиції, набуті в обмін на грошові кошти та інші активи, у тому числі внесені до статутного капіталу підприємств, оцінюються за балансовою вартістю переданих активів.

2.3. Фінансові інвестиції поділяються на довгострокові та поточні:

фінансові інвестиції зі строком погашення на дату балансу більше дванадцяти місяців, що утримуються установою не для продажу, визнаються довгостроковими фінансовими інвестиціями;

фінансові інвестиції зі строком погашення на дату балансу не більше дванадцяти місяців, які призначені до продажу і можуть бути вільно реалізовані у будь-який момент, визнаються поточними фінансовими інвестиціями.

2.4. Аналітичний облік фінансових інвестицій ведеться за видами фінансових вкладень та об’єктами інвестування в підприємства.

 

III. ОЦІНКА ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА ДАТУ БАЛАНСУ

3.1. Фінансові інвестиції (крім інвестицій, що утримуються установою до їх погашення) відображаються на дату балансу за балансовою вартістю.

3.2. Фінансові інвестиції, що утримуються установою до їх погашення, відображаються на дату балансу за амортизованою собівартістю фінансових інвестицій.

Різниця між собівартістю та вартістю погашення фінансових інвестицій (дисконт або премія при придбанні) амортизується протягом періоду з дати придбання до дати їх погашення за методом ефективної ставки відсотка.

Сума амортизації дисконту або премії нараховується одночасно з нарахуванням доходу від фінансових інвестицій та відображається у складі інших доходів або інших витрат з одночасним збільшенням або зменшенням балансової вартості фінансових інвестицій відповідно.

Приклади визначення суми амортизації дисконту, премії та амортизованої собівартості фінансових інвестицій за методом ефективної ставки відсотка наведено в додатку до цього Положення.

3.3. Фінансові інвестиції в підприємства державного, комунального секторів економіки, які належать до сфери управління установи, на дату балансу відображаються за вартістю, що визначається з урахуванням зміни загальної величини власного капіталу підприємства, крім тих, що є результатом операцій між установою та підприємством.

3.4. При взятті на баланс фінансових інвестицій у підприємства державного, комунального секторів економіки, які належать до сфери управління установи, при першому відображенні у фінансовій звітності оцінюються у сумі їх власного капіталу за фінансовою звітністю на відповідну дату балансу та одночасно збільшується на відповідну суму фонд у капіталі підприємств.

3.5. Балансова вартість фінансових інвестицій у підприємства державного, комунального секторів економіки, які належать до сфери управління установи:

протягом звітного періоду збільшується на суму внеску до статутного капіталу підприємств державного, комунального секторів економіки та зменшується на суму вилучення майна у таких підприємств;

на дату балансу збільшується (зменшується) на суму зміни власного капіталу таких підприємств, визначену на кінець звітного періоду порівняно з попереднім звітним періодом, крім тих, що є результатом операцій між установою та підприємством, при цьому одночасно збільшується (зменшується) фонд у капіталі підприємств.

При вилученні зі сфери управління установи підприємств державного, комунального секторів економіки зменшуються фінансові інвестиції, пов’язані з цими підприємствами, з одночасним зменшенням фонду у капіталі підприємств, що відноситься до цієї фінансової інвестиції, із віднесенням у разі виникнення суми різниці на результат виконання кошторису.

3.6. Зменшення балансової вартості фінансової інвестиції відображається в бухгалтерському обліку тільки на суму, що не призводить до від’ємного значення вартості окремої фінансової інвестиції.

3.7. Оцінка та облік фінансових інвестицій здійснюються за кожною фінансовою інвестицією, а фінансові інвестиції у підприємства державного, комунального секторів економіки, які належать до сфери управління установи, відображаються за кожним підприємством.

 

IV. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

4.1. Установи, до сфери управління яких належать підприємства державного, комунального секторів економіки, крім власних звітів складають та подають зведену фінансову звітність щодо всіх підприємств, що належать до сфери їх управління.

Установи також окремо складають зведену фінансову звітність щодо господарських товариств, акції (частки, паї) яких перебувають відповідно у державній та комунальній власності.

4.2. Інформація у розрізі поточних і довгострокових фінансових інвестицій за видами фінансових вкладень та об’єктами інвестування розкривається у пояснювальній записці до фінансової звітності, зокрема наводиться така інформація:

1) фінансові інвестиції у підприємства державного, комунального секторів економіки, які належать до сфери управління установи, за кожним підприємством із зазначенням розміру частки в капіталі таких підприємств;

2) фінансові інвестиції, вкладені у цінні папери;

3) фінансові інвестиції, відображені в балансі за амортизованою собівартістю.

 

Додаток
до Положення з бухгалтерського обліку фінансових інвестицій
бюджетних установ (пункт 3.2)

ПРИКЛАДИ ВИЗНАЧЕННЯ СУМИ АМОРТИЗАЦІЇ ДИСКОНТУ, ПРЕМІЇ ТА АМОРТИЗОВАНОЇ СОБІВАРТОСТІ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ ЗА МЕТОДОМ ЕФЕКТИВНОЇ СТАВКИ ВІДСОТКА

 

Приклад 1

Установа 3 січня 2014 року придбала облігації номінальною вартістю 50000 грн за 46282 грн, тобто дисконт становив 3718 грн (50000 - 46282).

Фіксована ставка відсотка за облігацією встановлена 9 процентів річних. Дата погашення облігації відбудеться через 5 років. Виплата відсотка здійснюється щорічно в кінці року, його номінальна сума становить 4500 грн (50000 х 9 %).

Ефективна ставка відсотка дорівнює

(50000 х 9 %) + (3718 : 5) прибл. = 11 %.

(46282 + 50000) : 2

 

Розрахунок амортизації дисконту за інвестиціями в облігації

Дата

Номінальна сума відсотка, грн.

Сума відсотка за ефективною ставкою, грн.*

Сума амортизації дисконту, грн.
(гр. 3 - гр. 2)

Амортизована собівартість інвестиції, грн**

1

2

3

4

5

03.01.2014

 

 

 

46282

31.12.2014

4500

5091

591

46873

31.12.2015

4500

5156

656

47529

31.12.2016

4500

5228

728

48257

31.12.2017

4500

5308

808

49065

31.12.2018****

4500

5435

935

50000

 

Приклад 2

Облігації номінальною вартістю 50000 грн. придбані 3 січня 2014 року за 52019 грн, тобто премія становила 2019 грн (52019 — 50000). Фіксована ставка відсотка за облігаціями встановлена 9 процентів річних. Погашення облігації відбудеться через 5 років. Виплата відсотка здійснюється щорічно в кінці року, його номінальна сума становить 4500 грн (50000 х 9 %). Ефективна ставка відсотка дорівнює

(4500 - 2019 : 5) = 8 %.

(52019 + 50000) : 2

 

Розрахунок амортизації премії за інвестиціями в облігації

Дата

Номінальна сума відсотка, грн.

Сума відсотка за ефективною ставкою, грн*

Сума амортизації премії, грн.
(гр. 2 - гр. 3)

Амортизована собівартість інвестиції, грн***

1

2

3

4

5

03.01.2014

 

 

 

52019

31.12.2014

4500

4161

339

51680

31.12.2015

4500

4134

365

51314

31.12.2016

4500

4105

395

50919

31.12.2017

4500

4073

426

50492

31.12.2018****

4500

4008

492

50000

 

* Визначається як добуток вартості інвестицій на попередню дату та ефективної ставки відсотка.

** Визначається додаванням вартості інвестицій на попередню дату і суми амортизації дисконту за звітний період.

*** Визначається як різниця між вартістю інвестицій на попередню дату і сумою амортизації премії за звітний період.

**** В останньому році для визначення амортизованої собівартості інвестиції до суми амортизації премії (дисконту) та суми відсотка за ефективною ставкою відноситься різниця між номінальною вартістю та сумою амортизованої собівартості інвестиції за попередній звітний період.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі