Теми статей
Обрати теми

Опис формату звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страху¬вання органам Пенсійного фонду України відповідно до порядку, затвердженого Постановою правління Пенсійного фонду України від 08.10.2010 р. № 22-2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.11.2010 р. за № 1014/18309, враховуючи зміни Постанови Правління Пенсійного фонду № 18-1 від 23.06.2011 р. та зміни Постанови Правління пенсійного фонду № 24-1 від 10.12.2012 р.

Редакція ББ
Лист від 07.02.2013 р. №

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

ОПИС ФОРМАТУ ЗВІТУ ЩОДО СУМ НАРАХОВАНОГО ЄДИНОГО ВНЕСКУ НА ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ОРГАНАМ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ ВІДПОВІДНО ДО ПОРЯДКУ, ЗАТВЕРДЖЕНОГО ПОСТАНОВОЮ ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ ВІД 08.10.2010 р. № 22-2, ЗАРЕЄСТРОВАНОГО
В МІНІСТЕРСТВІ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 01.11.2010 р. ЗА № 1014/18309, ВРАХОВУЮЧИ ЗМІНИ ПОСТАНОВИ ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ № 18-1 ВІД 23.06.2011 р. ТА ЗМІНИ ПОСТАНОВИ ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ № 24-1 ВІД 10.12.2012 р.

Лист від 07.02.2013 р.

(витяг)

 

Суми страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страху­вання, річний звіт про нараховані та сплачені суми фіксованого розміру страхових внесків, звіт про нарахування внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страху­вання за деякі категорії застрахованих осіб, звіт про нарахування внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страху­вання за осіб, які проходять строкову військову службу, розрахунок суми внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страху­вання із сум грошового забезпечення, що підлягають сплаті, за звітні періоди 2009 року подаються у строки та за формами, встановленими Інструкцією про порядок обчислення і сплати страху­вальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страху­вання до Пенсійного фонду України, затвердженою постановою правління Пенсійного фонду України від 19.12.2003 № 21-1, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 16.01.2004 р. за № 64/8663 (у редакції, що діяла до 01.01.2010).

Відомості про застраховану особу, що використовуються в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страху­вання (первинна звітність до системи персоніфікованого обліку Пенсійного фонду), за 2009 рік подаються у строки та за формою, встановленими Порядком формування та подання органами Пенсійного фонду України відомостей про застраховану особу, що використовуються в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страху­вання, затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 10.06.2004 р. № 7-6, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.08.2004 р. за № 1000/9599.

Облік застрахованих осіб та персоніфікований облік відомостей про суми заробітної плати (доходу) та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страху­вання за період до 1 січня 2010 року ведеться із застосуванням постанови правління Пенсійного фонду України від 10.06.2004 № 7-6 «Про Порядок формування та подання органам Пенсійного фонду України відомостей про застраховану особу, що використовуються в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страху­вання», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10.08.2004 за № 1000/9599.

Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страху­вання органам Пенсійного фонду України, затверджений постановою правління Пенсійного фонду України 05.11.2009 р, № 26-1, яка зареєстрована в Міністерстві юстиції України 24.11.2009 р. за № 1136/17152, регулює питання подання звіту до органів Пенсійного фонду України за звітні період з 1 січня 2010 року до 1 січня 2011 року.

З 1 січня 2011 року набрав чинності Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страху­вання» (далі — Закон).

Відповідно до статті 6 Закону Пенсійним фондом України розроблено Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страху­вання, який затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 08.10.2010 р. № 22-2, яку зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.11.2009 р. за № 1136/17152 (далі — Порядок). Вищезазначений Порядок регулює питання подання звіту до органів Пенсійного фонду України за звітні періоди починаючи з 1 січня 2011 року враховуючи зміни постанови правління Пенсійного фонду № 18-1
від 23.06.2011р. та зміни постанови правління Пенсійного фонду № 24-1 від 10.12.2012 р.

 

І. Опис додатка 4 до Порядку «Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страху­вання до органів Пенсійного фонду України» та вимоги щодо заповнення

 

1. Заповнення титульного аркуша додатка 4

Страхувальники, зазначені в пункті 3.1 розділу III Порядку, зобов’язані формувати та подавати до органів Пенсійного фонду звіт згідно з додатком 4 до Порядку не пізніше 20 числа місяця, що настає за базовим звітним періодом.

Звітним періодом для них є календарний місяць.

На титульному аркуші додатка 4 зазначаються:

Реквізит 01. Звіт за місяць, рік: вказується звітний місяць (дві цифри) та рік (чотири цифри), за який формується та подається звіт. Цей реквізит заповнюється однаково для всіх таблиць додатка 4.

Реквізит 02. Код ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків: для юридичних осіб вноситься восьмирозрядний номер згідно з Державним реєстром підприємств, організацій України (ЄДРПОУ);

<…>

Реквізит 03. Філія за реєстрацією в Пенсійному фонді України: заповнюється згідно з реєстраційними даними страхувальника в органі Пенсійного фонду. Це поле заповнюється для страхувальників з числа відокремлених підрозділів юридичної особи, що розташовані поза її місцезнаходженням та виробляють продукцію або надають послуги в єдиному технологічному процесі з головною організацією, мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки щодо заробітної плати із застрахованими особами та нараховують і сплачують єдиний внесок.

Найменування страхувальника: у поле без клітинок вноситься коротка назва страхувальника відповідно до реєстраційних документів <…>. Цей реквізит заповнюється однаково для всіх таблиць додатка 4.

Реквізит 04. Вихідний № у страхувальника та дата: якщо страхувальник здійснює реєстрацію вихідної кореспонденції, проставляється реєстраційний номер відповідно до Журналу реєстрації вихідної документації страхувальника, який потім зазначається на кожному аркуші додатка 4. Усі аркуші документів нумеруються та комплектуються відповідальною особою страхувальника.

Реквізит 05. Код органу Пенсійного фонду, до якого подається звіт: вноситься код та назва органу Пенсійного фонду, у якому страхувальника зареєстровано як платника.

Реквізит 06. Перелік таблиць додатка 4: навпроти назви кожної із таблиць зазначається кількість аркушів та кількість рядків.

Навпроти тих таблиць, які не подаються до органів Пенсійного фонду, проставляються прочерки.

У графі «Кількість аркушів» зазначається кількість аркушів документів однієї таблиці.

У графі «Кількість рядків» зазначається кількість заповнених рядків на аркушах документів однієї таблиці для таблиць 5 — 9 додатка 4 до Порядку.

У графі «Усього» зазначаються загальна кількість аркушів документів та загальний підсумок заповнених рядків на цих аркушах.

Реквізит 07. Керівник: для юридичних осіб — зазначається десятирозрядний реєстраційний номер облікової картки платника податків (за довідкою Державної податкової адміністрації з Державного реєстру фізичних осіб (ДРФО)), підпис та прізвище з ініціалами керівника підприємства;

<…>

Реквізит 08. Головний бухгалтер: для юридичних осіб — за наявності цієї посади, зазначається десятирозрядний реєстраційний номер облікової картки платника податків (за довідкою Державної податкової адміністрації з Державного реєстру фізичних осіб (ДРФО)), підпис та прізвище з ініціа­лами головного бухгалтера;

<…>

Реквізит 09. Реєстраційний № звіту в органі Пенсійного фонду та дата реєстрації в органі Пенсійного фонду: зазначається номер, який автоматично надається кожному звіту при внесені відповідних відомостей відповідальною особою органу Пенсійного фонду, що приймає звіт, із зазначенням дати. При внесенні відповідних відомостей до цього реквізиту відповідальна особа органу Пенсійного фонду, що прийняла звіт обов’язково засвідчує ці відомості підписом із зазначенням прізвища з ініціалами.

Дата реєстрації в органі Пенсійного фонду України — зазначається дата реєстрації в органах Пенсійного фонду.

Відмітка про внесення даних до системи персоніфікованого обліку — проставляється дата, коли дані звіту занесені до автоматизованої системи персоніфікованого обліку.

Реквізит 10. Розписка про одержання звіту до Пенсійного фонду України за ____місяць 20____року (далі — Розписка): заповнюється відповідальною особою органу Пенсійного фонду, що прийняла звіт. У Розписці дублюються відомості занесені до реквізиту 09 та зазначається кількість аркушів документів, отриманих від страхувальника разом з титульним аркушем (це кількість аркушів документів із графи «Усього» реквізиту 06 плюс «+» один аркуш). По лінії відрізу Розписка відрізається відповідальною особою органу Пенсійного фонду, що прийняла звіт, завіряється печаткою для довідок або штампом з грифом «ПРИЙНЯТО» та повертається страхувальнику.

Титульний аркуш та всі аркуші таблиць додатка 4 завіряються підписом керівника та головного бухгалтера (за наявності цієї посади у страхувальника), засвідчуються печаткою (за наявності) страхувальника. Усі аркуші документів нумеруються та комплектуються відповідальною особою страхувальника і звіт передається до органу Пенсійного фонду.

 

2. Заповнення таблиці 1 додатка 4 «Нарахування єдиного внеску»

При заповненні таблиці необхідно враховувати наступне:

У Таблиці вказуються всі передбачені в ній показники. У разі не заповнення того чи іншого рядка через відсутність операції, цей рядок прокреслюється.

Таблиця заповнюється в гривнях з копійками.

У заголовній частині Таблиці відображається:

— Повне найменування страхувальника (відповідно до установчих документів) <…>

— Код основного виду економічної діяльності, відповідно до якого встановлено клас професійного ризику — відповідно до Національного класифікатора видів економічної діяльності ДК 009:2010 відповідно до наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11.10.2010 р. № 457.

— Клас професійного ризику виробництва згідно з повідомленням про взяття на облік платника єдиного внеску в органі Пенсійного фонду (для платників взятих на облік з 01.01.2011 р.), згідно з повідомленням про віднесення страхувальника до класу професійного ризику виробництва виданого робочим органом виконавчої дирекції Фонду соціального страху­вання від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (для платників взятих на облік до 01.01.2011 р.).

Платником ставиться позначка «х» у відповідну клітинку, у разі якщо платник — бюджетна установа <…>.

— Міністерство, або інший центральний орган виконавчої влади (зазначається підпорядкованість платника).

— Місцезнаходження або місце проживання платника.

— Телефон.

— Організаційно-правова форма господарювання.

— Номер реєстрації страхувальника за даними повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску або повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків у відповідному органі Пенсійного фонду.

— Назва банку.

— МФО банку.

— Номери поточних рахунків в установах банків.

— Кількість створених нових робочих місць — зазначається один раз і лише тоді, коли на підприємстві створено нове робоче місце у зв’язку із створенням нового суб’єкта господарювання (крім того, який створений шляхом припинення) або збільшенням штатної чисельності працівників за умови відсутності скорочення (зменшення) середньомісячної чисельності за попередні 12 місяців, а також створене шляхом модернізації або зміни технології виробництва, що потребують нових знань та вмінь працівника, незважаючи що на них не були прийняті працівники. Закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. № 5067.

— Середньооблікова кількість штатних працівників.

Зазначений показник визначається платником відповідно до наказу Держкомстату України від 28.09.2005 р. № 286, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.11.2005 р. за № 1442/11722:

— у тому числі працівників, яким відповідно до чинного законодавства встановлена інвалідність (показник заповнюється відповідно до наказу Мінпраці від 10.02.2007 р. № 42, зареєстрованого в Мін’юсті 13.02.2007 р. за № 117/13384);

— працівників, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (показник заповнюється відповідно до частини 1 статті 14 Закону України «Про зайнятість населення» 05.07.2012 р. № 5067*):

— штатна чисельність працівників — це встановлений на перше число звітного періоду робото­давцем склад працівників (персонал), з якими укладено трудовий договір (контракт) відповідно до затвердженого роботодавцем переліку посад (з урахуванням вакантних), в якому зазначено розмір окладу для конкретної посади;

— кількість осіб, які виконували роботи (надавали послуги) за договорами цивільно-правового характеру;

— кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нараховані виплати (особи, за яких подаються відомості до системи персоніфікованого обліку ті, що зазначені в таблиці 6 додатка 4);

— у тому числі чоловіків, жінок;

— обрана система оподаткування (загальна, єдиний податок, фіксований податок, фіксований сільськогосподарський податок).

* Відповідно до цієї статті до категорій громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, належать:

1) один з батьків або особа, яка їх замінює і:

має на утриманні дітей віком до шести років;

виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину-інваліда;

утримує без одного з подружжя інваліда з дитинства (незалежно від віку) та/або інваліда I групи (незалежно від причини інвалідності);

2) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу;

3) особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування;

4) молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби (протягом шести місяців після закінчення або припинення навчання чи служби) і яка вперше приймається на роботу;

5) особи, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страху­вання» залишилося 10 і менше років;

6) інваліди, які не досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страху­вання»;

7) особи, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу.

Таблиця 1 заповнюється платниками за звітний місяць відповідно до бухгалтерських документів про нараховану заробітну плату, винагороди за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами та оплату допомоги по тимчасовій непрацездатності за цей місяць незалежно від джерел фінансування цих виплат та від терміну їх фактичних виплат за період з 1 січня 2011 року.

Рядок 1 «Загальна сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими та оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, усього» — сума рядків 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 без обмеження максимальною величиною, на яку нараховується єдиний внесок.

Iнші виплати, що відображаються в Головній книзі платника страхових внесків за кредитом суб­рахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою», крім вищезазначених, не включаються до цього рядка.

Рядок 1.1 «Сума нарахованої заробітної плати»

Відображається заробітна плата звітного місяця за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, в тому числі в натуральній формі, склад якої визначається Iнструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату України від 13.01.2004 р. № 5 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27.01.2004 р. за № 114/8713 та Законом України «Про оплату праці», без обмеження максимальною величиною.

Рядок 1.2 «Сума винагород за договорами цивільно-правового характеру»

Відображаються суми винагород, нараховані роботодавцем у звітному місяці фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами, без обмеження максимальною величиною.

Рядок 1.3 «Сума оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця»

Відображається нарахована сума оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів роботодавця, без обмеження максимальною величиною.

Навіть при формуванні звіту за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення АРМ «Звіт страхувальника», сума роботодавцем зазначається самостійно в ручному режимі.

Рядок 1.4 «Сума допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, яка виплачується за рахунок коштів фондів соціального страху­вання, усього. У т.ч. :»

Відображається нарахована сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів фондів державного соціального страху­вання, без обмеження максимальною величиною.

Навіть при формуванні звіту за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення АРМ «Звіт страхувальника», сума роботодавцем зазначається самостійно в ручному режимі.

Рядок 1.4.1 «Сума допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, яка виплачується за рахунок коштів Фонду соціального страху­вання від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на виробництві»

Відображається нарахована сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів Фонду соціального страху­вання від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на виробництві, без обмеження максимальною величиною.

Навіть при формуванні звіту за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення АРМ «Звіт страхувальника», сума роботодавцем зазначається самостійно в ручному режимі.

Рядок 2 «Сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами та оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, на яку нараховується єдиний внесок, усього (р. 2.1+ р. 2.2 + р. 2.3)»

Відображається сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці», та суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами, а також оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця та допомога по тимчасовій непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів фондів державного соціального страху­вання, з урахуванням максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок.

Рядок 2.1 «Сума нарахованої заробітної плати, на яку нараховується єдиний внесок, усього (р. 2.1.1 + р. 2.1.2 + р. 2.1.3 + р. 2.1.4 + р. 2.1.5 +  р. 2.1.6 + р.2.1.7)»

Відображається сума рядків 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6 та 2.1.7

<…>

У рядку 2.1.2 «бюджетними установами (36,3 %)» зазначаються суми заробітної плати, нараховані бюджетними установами, на які нараховується єдиний внесок.

<…>

У рядку 2.1.4 «підприємствами, установами і організаціями працюючим інвалідам (8,41 %)» зазначаються суми заробітної плати, нараховані підприємствами, установами та організаціями найманим працівникам, які є інвалідами, на які нараховується єдиний внесок.

<…>

Рядок 2.2 «Сума винагород за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, усього (р. 2.2.1 + р.2.2.2 + р. 2.2.3)» відображаються суми винагород, нараховані робото­давцем у звітному місяці фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами (крім сум винагород нарахованих фізичним особам — підприємцям, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців), на які нараховується єдиний внесок.

Рядок 2.2.1 «Сума винагород за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, 34,7 %» відображається сума винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами, на яку нараховується ЄСВ.

<…>

Рядок 2.3 « Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, усього (р. 2.3.1 + р. 2.3.2 + р. 2.3.3 + р. 2.3.4)»

Відображається нарахована сума оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, яка виплачується за рахунок коштів роботодавця та сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, що виплачується за рахунок коштів фондів державного соціального страху­вання, на яку нараховується єдиний внесок.

Рядок 2.3.1 «Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, на яку нараховується єдиний внесок у розмірі 33,2 %»

Рядок 2.3.2 «Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, нарахована підприємствами, установами і організаціями працюючим інвалідам (8,41 %)» — відображається сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, на яку нараховується ЄСВ

<…>

Рядок 3 «Нараховано єдиного внеску, усього (р. 3.1 + р.3.2 + р.3.3)»

Відображається сума рядків 3.1, 3.2 та 3.3.

У рядку 3.1 «на суми заробітної плати, усього (р. 3.1.1 + р. 3.1.2 + р. 3.1.3 + р. 3.1.4 + р. 3.1.5 + р. 3.1.6+р.3.1.7» відображається сума рядків 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6 та 3.1.7.

<…>

У рядку 3.1.2 «на суми заробітної плати, нарахованої бюджетними установами (р. 2.1.2 х х 36,3 %)» відображається сума єдиного внеску, визначена шляхом множення суми заробітної плати, відображеної у рядку 2.1.2 на 36,3 % (розмір єдиного внеску, встановлений для бюджетних установ).

<…>

У рядку 3.1.4 «на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами, установами і організаціями працюючим інвалідам (р. 2.1.4 х 8,41 %)» відображається сума єдиного внеску, визначена шляхом множення суми заробітної плати, відображеної у рядку 2.1.4 на 8,41 %.

<…>

У рядку 3.2 «на суми винагород за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, усього (р. 3.2.1 + р. 3.2.2 + р. 3.2.3) відображається сума єдиного внеску, визначена шляхом суми винагороди, відображеної у рядках 3.2.1 + 3.2.2 + 3.2.3

У рядку 3.2.1 «на суми винагород за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами (р. 2.2.1 х 34,7 %)» відображається сума єдиного внеску, визначена шляхом множення суми винагороди, відображеної у рядку 2.2.1 на 34,7 %.

<…>

У рядку 3.3 « на суми допомоги по тимчасовій непрацездатності (р. 3.3.1 + р. 3.3.2 + р. 3.3.3 + р. 3.3.4)»

У рядку 3.3.1 «на суми допомоги по тимчасовій непрацездатності (р. 2.3.1 х 33,2 %)» відображається сума ЄСВ, визначена шляхом множення значення ряд. 2.3.1 на 33,2 %.

У рядку 3.3.2 «на суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, нарахованої підприємствами, установами і організаціями працюючим інвалідам (р. 2.3.2 х 8,41 %)» відображається сума ЄСВ, визначена шляхом множення значення ряд. 2.3.2 на 8,41 %.

<…>

Рядок 4 «Сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами та оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, з якої утримано єдиного внеску, усього (р. 4.1 +
+ р. 4.2 + р. 4.3) (відповідає значенню р. 2)» —
відображаються суми заробітної плати, інших виплат, винагород, нарахованих (виплачених) застрахованій особі відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору, за виконання робіт (надання послуг) та оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, з урахуванням максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок. Відображається сума рядків 4.1, 4.2 та 4.3 та відповідає значенню рядка 2.

Рядок 4.1 «Сума заробітної плати застрахованих осіб, усього (р. 4.1.1 + р. 4.1.2 + р. 4.1.3)» — відображається сума рядків 4.1.1, 4.1.2 та 4.1.3 та відповідає значенню рядка 2.1.

Рядок 4.1.1 «осіб, які працюють на умовах трудового договору (контракту) (3,6 %)» — відоб­ражаються суми заробітної плати, нарахованої роботодавцем особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, крім осіб, які працюють на посадах, робота на яких дає право на одержання пенсії відповідно до окремих законів, з яких утримується єдиний внесок у розмірі 3,6 %.

<…>

Рядок 4.1.3 «працівників, які працюють на посадах, робота на яких зараховується до стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно до окремих законів України (6,1 %)» відоб­ражаються суми заробітної плати, нарахованої працівникам, які працюють на посадах, робота на яких зараховується до стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно до законів України «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про статус народного депутата України», «Про Національний банк України», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Митного кодексу України, Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року, а також для льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілотів, штурманів, бортінженерів, бортмеханіків, бортрадистів, льотчиків-наглядачів) і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах.

Рядок 4.2 «Сума винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, 2,6 % (відповідає значенню р. 2.2)» — відображаються суми винагород, нараховані роботодавцем у звітному місяці фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами, та відповідають значенню рядка 2.2.

Рядок 4.3 «Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, 2 % (відповідає значенню р. 2.3)» — відображаються нараховані найманим працівникам суми допомоги по тимчасовій непрацездатності та відповідають значенню рядка 2.3.

Рядок 5 «Утримано єдиного внеску, усього (р. 5.1 + р. 5.2 + р. 5.3 + р. 5.4 + р. 5.5)» дорівнює сумі рядків р. 5.1, р. 5.2, р. 5.3, р. 5.4, р. 5.5.

Відображаються суми утриманого єдиного внеску із сум, зазначених у рядках 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2, 4.3, за діючими розмірами залежно від категорії застрахованих осіб.

Рядок 5.1 «р. 4.1.1х 3,6 %» — відображається сума єдиного внеску, утриманого із заробітної плати застрахованих осіб у розмірі 3,6 %, на підставі даних бухгалтерського обліку.

<…>

Рядок 5.3 «р. 4.1.3х 6,1 %» — відображається сума єдиного внеску, утриманого із заробітної плати застрахованих осіб у розмірі 6,1 %, на підставі даних бухгалтерського обліку.

Рядок 5.4 «р. 4.2 х 2,6 %» — відображається сума єдиного внеску, утриманого із сум винагород фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами у розмірі 2,6 %, на підставі даних бухгалтерського обліку.

Рядок 5.5 «р. 4.3 х 2 %» — відображається сума єдиного внеску, утриманого із сум допомоги по тимчасовій непрацездатності у розмірі 2 %, на підставі даних бухгалтерського обліку.

Рядок 6 «Донараховано та/або доутримано єдиного внеску у зв’язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах (р. 6.1+р. 6.2+ р. 6.3)».

Відображається сума рядків 6.1, 6.2 та 6.3.

Рядки 6.1 та 6.3 заповнюються у випадках, якщо платником самостійно виявлено заниження сум нарахованого єдиного внеску на суми заробітної плати, винагород за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, допомоги по тимчасовій непрацездатності, нарахованих платником у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, які підтверджують нарахування виплат, на які платником самостійно донараховано та/або доутримано суму єдиного внеску.

Рядок 6.1 «Донараховано єдиного внеску (крім сум, зазначених у р. 6.2)»

Відображається сума рядків 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.8.

Рядки 6.1.1 — 6.1.8

Заповнюється платником, якщо ним самостійно виявлено заниження відображених сум єдиного внеску у періодах, що передують звітному, в розрізі встановлених розмірів єдиного внеску.

<…>

Рядок 6.3 «Додатково утримано єдиного внеску»

Відображається сума рядків 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5.

Рядки 6.3.1 — 6.3.5

Заповнюється платником, якщо ним самостійно виявлено заниження відображених сум єдиного внеску у періодах, що передують звітному, в розрізі встановлених розмірів єдиного внеску, залежно від категорії застрахованих осіб.

Рядок 6.4 «Сума виплат, на яку донараховано єдиний внесок»

Зазначається база нарахування єдиного внеску, на яку ним донараховано єдиний внесок.

При цьому зазначений рядок не використовується, якщо нарахування заробітної плати здійс­нюється за попередній період, зокрема у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, оскільки такі суми включаються до заробітної плати того місяця, у якому були здійснені їх нарахування (підпункт 4.3.3 Iнструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страху­вання).

Рядок «Зміст помилки»

Указується період, в якому виявлено помилку, та вид виплати, на яку своєчасно не нараховано єдиний внесок.

За наявності декількох помилок описується кожна з них.

Рядок 7 «Зменшено суму єдиного внеску у зв’язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах (р. 7.1 + р. 7.2 + р. 7.3)»

Відображається сума рядків 7.1, 7.2 та 7.3.

Рядки 7.1 та 7.3 заповнюються у випадках, якщо платником самостійно виявлено завищення сум нарахованого єдиного внеску на суми заробітної плати, винагород за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, допомоги по тимчасовій непрацездатності, нарахованих платником у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, які підтверджують нарахування виплат, на які платником самостійно донараховано та/або доутримано суму єдиного внеску.

Рядок 7.1 «Зменшено нарахування (крім сум, зазначених у р. 7.2)»

Відображається сума рядків 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.1.7, 7.1.8.

Рядки 7.1.1 — 7.1.8

Заповнюється платником, якщо ним самостійно виявлено завищення сум нарахованого єдиного внеску у періодах, що передують звітному, на суми виплат, які не є базою нарахування єдиного внеску, в розрізі встановлених розмірів єдиного внеску.

Крім того, зазначені рядки використовуються для коригування сум єдиного внеску, у зв’язку зі зміною черговості їх зарахування до максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, передбаченої п.п. 4.3.2 п. 4.3 Iнструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страху­вання, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від 27.09.2010 № 21-5 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27.10.2010 за № 994/18289, за минулі періоди.

<…>

Рядок 7.3 «Зменшено утримань»

Відображається сума рядків 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5.

Рядки 7.3.1 — 7.3.5

Заповнюються платником, якщо ним самостійно виявлено завищення відображених утриманих сум єдиного внеску на суми виплат, які не є базою для утримання (нарахування) єдиного внеску, в розрізі встановлених розмірів, залежно від категорії застрахованих осіб, у періодах, що передують звітному.

Крім того, зазначені рядки використовуються для коригування сум єдиного внеску, у зв’язку із зміною черговості їх зарахування до максимальної величини бази нарахування єдиного внеску передбаченої п.п. 4.3.2 п. 4.3 Iнструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страху­вання, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від 27.09.2010 № 21-5 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27.10.2010 за № 994/18289, за минулі періоди.

Рядок 7.4 «Сума виплат, на яку зайво нараховано єдиний внесок»

Зазначається сума, на яку у попередніх звітних періодах помилково чи зайво нараховано/утримано єдиний внесок.

Рядок «Зміст помилки»

Указується період, в якому виявлено помилку, та вид виплати, на яку зайво нарахований єдиний внесок.

За наявності декількох помилок описується кожна з них.

Рядок 8 «Загальна сума єдиного внеску, що підлягає сплаті, всього (р. 3 + р. 5 + р. 6 - р. 7)» — відображається сума єдиного внеску, що визначається шляхом додавання даних зазначених у рядках 3, 5, 6 за мінусом даних рядка 7, та відповідає сумі рядків 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14.

Зазначена сума підлягає сплаті на рахунки органів Пенсійного фонду України, відкриті в органах Державної казначейської служби України.

<…>

Рядок 8.2 «р. 3.1.2 + р. 6.1.2 - р. 7.1.2 (36,3 %)»

Зазначена сума перераховується на окремий рахунок, відкритий територіальним органом Пенсійного фонду в органі Державного казначейства України для сплати єдиного внеску у розмірі 36,3 %, встановленому Законом для бюджетних установ.

<…>

Рядок 8.4 «р. 3.1.4 + р.3.3.2+р. 6.1.4 - р. 7.1.4 (8,41 %)»

Зазначена сума перераховується на рахунок, відкритий територіальним органом Пенсійного фонду в органі Державного казначейства України для сплати єдиного внеску у розмірі 8,41 %, встановленому Законом для підприємств, установ і організацій, в яких працюють інваліди, за таких інвалідів.

<…>

Рядок 8.7 «р. 3.2 + р. 6.1.7 - р. 7.1.7 (34,7 %)»

У ряд 8.7 відображається сума, яка дорівнює сумі значень рядків 3.2 та 6.1.7 за мінусом значення ряд. 7.1.7. Ця сума перераховується на відкритий рахунок для сплати ЄСВ у розмірі 34,7 %.

Рядок 8.8 «р. 3.1.7 + р. 3.2.3 + р. 3.3.1 + р. 6.1.8 - р. 7.1.8 (33,2 %)»

Зазначена сума перераховується на рахунок, відкритий територіальним органом Пенсійного фонду в органі Державного казначейства України для сплати єдиного внеску у розмірі 33,2 %.

Рядок 8.9 «р. 5.1 + р. 6.3.1- р. 7.3.1 (3,6 %)»

Зазначена сума перераховується на рахунок, відкритий територіальним органом Пенсійного фонду в органі Державного казначейства України для сплати єдиного внеску у розмірі 3,6 %.

<…>

Рядок 8.11 «р. 5.3 + р. 6.3.3 - р. 7.3.3 (6,1 %)»

Зазначена сума перераховується на рахунок, відкритий територіальним органом Пенсійного фонду в органі Державного казначейства України для сплати єдиного внеску у розмірі 6,1 %.

Рядок 8.12 «р. 5.4 + р. 6.3.4 - р. 7.3.4 (2,6 %)»

Зазначена сума перераховується на рахунок, відкритий територіальним органом Пенсійного фонду в органі Державного казначейства України для сплати єдиного внеску у розмірі 2,6 %.

Рядок 8.13 «р. 5.5 + р. 6.3.5 - р. 7.3.5 (2 %)»

Зазначена сума перераховується на рахунок, відкритий територіальним органом Пенсійного фонду в органі Державного казначейства України для сплати єдиного внеску у розмірі 2 %.

Рядок 8.14 «р. 6.2 - р. 7.2»

Зазначена сума перераховується на рахунок, відкритий територіальним органом Пенсійного фонду в органі Державної казначейської служби України для зарахування єдиного внеску, що спрямовується на загальнообов’язкове державне соціальне страху­вання від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

Додаток до таблиці 1 звіту за ________місяць 20__ року

У показнику «Сума заборгованості з виплати заробітної плати на початок звітного періоду» платники, які своєчасно не розрахувалися з працівниками по заробітній платі на 1 число звітного місяця, відображають суми простроченої заборгованості з виплати заробітної плати, тобто суми заробітної плати, термін виплати якої настав до 1 числа звітного місяця.

Платники, які своєчасно здійснюють розрахунки з працівниками по заробітній платі, зазначений рядок прокреслюють;

У показнику «Сума заборгованості з виплати заробітної плати на кінець звітного періоду» відображаються суми заборгованості з виплати заробітної плати з урахуванням невиплачених сум заробітної плати, строк сплати яких настав у звітному місяці.

У зазначених показниках враховується заборгованість з виплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності. Заборгованість з виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності та інших видів виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страху­ванням, депонована заробітна плата до зазначених показників не включаються.

Показники додатка «Сальдо розрахунків рахунку 65 «Розрахунки за страху­ванням» на початок звітного періоду» (Дт, Кт, у тому числі по видах заборгованості) та «Сальдо розрахунків рахунку 65 «Розрахунки за страху­ванням» на кінець звітного періоду» (Дт, Кт, у тому числі по видах заборгованості) відображаються за даними бухгалтерського обліку.

У рядку «Виплачено заробітної плати усього _______________ грн., у т.ч. у натуральній формі _______ грн.,» зазначається сума виплаченої заробітної плати у звітному місяці (без застосування коефіцієнта для приведення її до нарахованої).

До натуральної форми оплати праці відноситься: видача продукції як власного виробництва, так і отримана за бартером; розрахунки з комунальними підприємствами з метою погашення заборгованості працівників за квартирну плату, комунальні та інші послуги; виплата товарами широкого вжитку через спеціальні магазини тощо.

У рядку «у т.ч.: виплачено у звітному періоді заробітної плати та інших виплат і винагород особами, які працюють на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами, нарахованих за період до 01.01.2011 ________________ грн.» зазначається сума виплаченої заробітної плати у звітному місяці (без застосування коефіцієнта для приведення її до нарахованої), нарахованої за період до 01.01.2011 р.

У рядку «у т.ч.: виплачено у звітному періоді заробітної плати та інших виплат і винагород особами, які працюють на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами, нарахованих за період до 01.01.2004 ________________ грн.» зазначається сума виплаченої заробітної плати у звітному місяці (без застосування коефіцієнта для приведення її до нарахованої), нарахованої за період до 01.01.2004 р.

Рядок 1. «Належить до сплати нарахованих за період до 01.01.2011:»

Рядок 1.1. «Страхових внесків до Фонду соціального страху­вання від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України ____________ грн.» відображається загальна сума страхових внесків, які підлягають сплаті до Фонду соціального страху­вання від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, від одержаної у звітному місяці заробітної плати, нарахованої за період до 01.01.2011 р.

Рядок 1.2. «Страхових внесків до Фонду соціального страху­вання з тимчасової втрати праце­здатності ____________ грн.» відображається загальна сума страхових внесків, які підлягають сплаті до Фонду соціального страху­вання з тимчасової втрати працездатності, від одержаної у звітному місяці заробітної плати, нарахованої за період до 01.01.2011 р.

Рядок 1.3. «Страхових внесків до Фонду соціального страху­вання на випадок безробіття ____________ грн.» — відображається загальна сума страхових внесків, які підлягають сплаті до Фонду соціального страху­вання на випадок безробіття і від одержаної у звітному місяці заробітної плати, нарахованої за період до 01.01.2011 р.

Рядок 2. «Належить до сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страху­вання, нарахованого за період до 01.01.2004, __________________ грн.*» — відображається загальна сума страхових внесків, які підлягають сплаті до Пенсійного фонду України, від одержаної у звітному місяці заробітної плати, нарахованої за період до 01.01.2004 р.

Рядок 3. «Виправлення помилок, допущених при нарахуванні внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страху­вання за період до 01.01.2011:»

Заповнюється платником, якщо ним самостійно виявлено завищення/заниження нарахованих сум страхових внесків, відображених у звітності за періоди до 01.01.2011 р.

Рядок 3.1. «Сума, на яку збільшено внески у зв’язку з виправленням помилки, у т.ч. ______________ грн.»

Відображається сума рядків 3.1.1, 3.1.2.

Рядок 3.1.1. «32 %; 32,3 %; 31,8 %; 33,2 %; 4 %; 42 %; 6,4 %; 6,46 %; 13,28 %; 19,92 %; 26,56 % ________________ грн.»

Заповнюється платником, якщо ним самостійно виявлено заниження нарахованих сум страхових внесків, відображених у відповідних рядках у звітності за періоди до 01.01.2011 р.

Рядок 3.1.2. «0,5 — 5 % ________________ грн.»

Заповнюється платником, якщо ним самостійно виявлено заниження нарахованих сум страхових внесків, відображених у рядку «Утримано» у звітності за періоди до 01.01.2011 р.

Рядок 3.2. «Сума виплати (заробітку, доходу), на яку донараховані страхові внески, ______________ грн.»

Платник зазначає суми виплат, на які ним донараховано страхові внески.

Рядок 3.3. «Сума, на яку зменшено внески у зв’язку з виправленням помилки, у т.ч. ______________ грн.»

Відображається сума рядків 3.3.1, 3.3.2.

Рядок 3.3.1. «32 %; 32,3 %; 31,8 %; 33,2 %; 4 %; 42 %; 6,4 %; 6,46 %; 13,28 %; 19,92 %; 26,56 % ________________ грн.»

Заповнюється платником, якщо ним самостійно виявлено завищення нарахованих сум страхових внесків, відображених у відповідних рядках (нараховано страхових внесків за відповідними тарифами) у звітності за періоди до 01.01.2011 р.

Рядок 3.3.2. «0,5 — 5 % ________________ грн.»

Заповнюється платником, якщо ним самостійно виявлено завищення нарахованих сум страхових внесків, відображених у рядку «Утримано» у звітності за періоди до 01.01.2011 р.

Рядок 3.4. «Сума виплати (заробітку, доходу), на яку зайво нараховані страхові внески, ______________ грн.»

Платник зазначає суми виплат, на які ним зайво нараховані страхові внески.

Рядок 3.5. «Виправлення допущеної помилки потребує змін у персоніфікованому обліку застрахованих осіб» необхідно підкреслити слово «так» чи «ні».

Рядок 3.6. «Зміст помилки».

Указується період, в якому виявлено помилку, та вид виплати, на яку зайво нарахований єдиний внесок.

За наявності декількох помилок описується кожна з них.

Рядок 4. «Встановлені строки виплати заробітної плати:»

Зазначаються дати отримання заробітної плати за першу та другу половину місяця.

 

3. Заповнення таблиці 2 додатка 4 «Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страху­вання за деякі категорії застрахованих осіб»

 

Таблиця заповнюється районними (міськими) управліннями праці та соціального захисту населення.

При заповненні таблиці необхідно враховувати наступне.

У Таблиці вказуються всі передбачені в ній показники. У разі не заповнення того чи іншого рядка через відсутність операції цей рядок прокреслюється.

Таблиця заповнюється в гривнях з копійками.

Таблиця складається із двох розділів.

 

Розділ I

У графі 3 розділу I «Кількість осіб, яким нарахована виплата у звітному місяці».

Відображається кількість осіб щодо кожної категорії осіб, зазначених у рядках 1 — 4, 6 та 6.1, яким нарахована виплата у звітному місяці.

У графі 4 розділу I «Нараховано єдиного внеску у звітному місяці».

Відображається сума нарахованого єдиного внеску за окремі категорії осіб, зазначених у рядках 1 — 4 розділу I таблиці 2, не менше мінімального страхового внеску за кожну особу.

У разі коли період, за який розраховується єдиний внесок, у застрахованої особи менше календарного місяця, внесок розраховується у розмірі, пропорційному календарним дням місяця, за який він розраховується.

Обчислення єдиного внеску за зазначених осіб провадиться на підставі бухгалтерських та інших документів, які підтверджують нарахування (обчислення) допомоги, грошового забезпечення або компенсації.

У графі 5 розділу I «Нараховано єдиного внес­ку, у тому числі за попередні звітні періоди».

Заповнюється платником у разі самостійного виявлення ним завищення або заниження нарахованих сум єдиного внеску у звітності за попередні звітні періоди.

У графі 6 розділу I «Нараховано єдиного внеску з початку року».

Відображається сума нарахованого єдиного внеску наростаючим підсумком з початку року.

 

Розділ II «Розрахунок суми єдиного внеску, що підлягає сплаті за батьків-вихователів та прийомних батьків»

У рядку 1 розділу II «Сума грошового забезпечення, на яку нараховується єдиний внесок», відображається нарахована за звітний місяць сума грошового забезпечення батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу, прийомним батькам, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства (у разі, коли вони не працюють).

У рядку 2 розділу II «Нараховано єдиного внеску (рядок 1 х 33,2 %)» відображається сума єдиного внеску нарахованого за звітний місяць, яка розраховується шляхом множення суми грошового забезпечення нарахованого батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу, прийомним батькам, які не працюють (зазначена у рядку 1 розділу II таблиці 2 додатку 4) на 33,2 %.

У рядку 3 розділу II «Збільшено єдиного внеску за попередні звітні періоди» відображається сума донарахованого єдиного внеску за попередні звітні періоди платником.

У рядку 3.1 розділу II «Сума грошового забезпечення, на яку збільшено єдиного внеску» відоб­ражається сума грошового забезпечення, на яку збільшено суму єдиного внеску за попередні звітні періоди платником.

У рядку 4 розділу II «Зменшено єдиного внеску за попередні звітні періоди» відображається сума зменшення єдиного внеску за попередні звітні періоди платником.

У рядку 4.1 розділу II «Сума грошового забезпечення, на яку зменшено єдиного внеску» відоб­ражається сума грошового забезпечення, на яку зменшено суму єдиного внеску за попередні звітні періоди платником.

У рядку 5 «Разом (рядки 2 + 3 - 4)».

 

4. Заповнення таблиці 3 додатка 4 «Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страху­вання за осіб, які проходять строкову військову службу»

Таблиця заповнюється військовими частинами та іншими військовими формуваннями.

У графі 2 таблиці 3 додатку 4 «Кількість осіб, яким нараховане грошове забезпечення у звітному місяці».

Відображається кількість осіб, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, СБУ, інших утворених відповідно до законів військових формуваннях, а також в органах МВС, яким за звітний місяць нараховано грошове забезпечення.

У графі 3 таблиці 3 додатку 4 «Нараховано єдиного внеску у звітному місяці» відображається сума нарахованого єдиного внеску за осіб, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, СБУ, інших утворених відповідно до законів військових формуваннях, а також в органах МВС, не менше мінімального страхового внеску за кожну особу.

У разі коли період, за який розраховується єдиний внесок у застрахованої особи менше календарного місяця, внесок розраховується у розмірі, пропорційному календарним дням місяця, за який він розраховується.

Графа 4 таблиці 3 додатка 4 «Нараховано єдиного внеску, у тому числі за попередні звітні періоди» заповнюється платником у разі самостійного виявлення ним завищення або заниження нарахованих сум єдиного внеску у звітності за попередні звітні періоди.

Зазначається сума донарахованого єдиного внеску або сума його зменшення, яка відображається у зазначеній графі зі знаком «мінус».

У графі 5 таблиці 3 додатка 4 «Нараховано єдиного внеску з початку року» відображається сума нарахованого єдиного внеску наростаючим підсумком з початку року.

 

5. Заповнення таблиці 4 додатка 4 «Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страху­вання на суми грошового забезпечення»

Таблиця заповнюється військовими частинами та органами, які виплачують грошове забезпечення військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової служби), особам рядового і начальницького складу.

У показнику «Кількість осіб, яким у звітному періоді нараховано грошове забезпечення» відоб­ражається кількість застрахованих осіб з числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), осіб рядового і начальницького складу, яким у звітному місяці нараховано грошове забезпечення.

У рядку 1 таблиці 4 додатка 4 «Загальна сума грошового забезпечення» відображаються суми грошового забезпечення за звітний місяць військово­службовців (крім військовослужбовців строкової служби), осіб рядового і начальницького складу без обмеження максимальною величиною, на яку нараховується єдиний внесок.

У рядку 2 таблиці 4 додатка 4 «Сума грошового забезпечення, на яку нараховується єдиний внесок (в межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску)» відображаються нараховані суми грошового забезпечення за звітний місяць військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), осіб рядового і начальницького складу у межах максимальної величини, з якої обчислюється єдиний внесок.

У рядку 3 таблиці 4 додатка 4 «Нараховано єдиного внеску, 34,7 %» відображається сума, визначена шляхом множення суми, зазначеної у рядку 2 на 34,7 %.

У рядку 4 таблиці 4 додатка 4 «Сума грошового забезпечення, з якого утримується єдиний внесок» відображається сума грошового забезпечення за звітний місяць військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), осіб рядового і начальницького складу у межах максимальної величини, з якої утримується єдиний внесок.

У рядку 5 таблиці 4 додатка 4 «Утримано єдиного внеску із застрахованих осіб, 2,6 %» відображається сума утриманого єдиного внеску у розмірі 2,6 % із сум грошового забезпечення військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), осіб рядового і начальницького складу за звітний місяць.

У рядку 6 таблиці 4 додатка 4 «Сума, на яку збільшено єдиний внесок у зв’язку з виправленням помилки, допущеної у попередніх звітних періодах (р.6.1 + р. 6.2)» відображається сума рядків 6.1 та 6.2.

Рядок 6.1 «34,7 %» заповнюється страхувальником, якщо ним самостійно виявлено заниження відображених нарахованих сум єдиного внеску у рядку 3 таблиці 4 додатка 4 «Нараховано єдиного внеску, 34,7 %» за попередні звітні періоди.

Рядок 6.2 «2,6 %» заповнюється страхувальником, якщо ним самостійно виявлено заниження відображених сум єдиного внеску у рядку 5 таблиці 4 додатка 4 «Утримано єдиного внеску із застрахованих осіб, 2,6 %» за попередні звітні періоди.

Відображається сума донарахованого єдиного внеску у розмірі 2,6 %.

У рядку 7 таблиці 4 додатка 4 «Сума, на яку зменшено єдиний внесок у зв’язку з виправленням помилки, допущеної у попередніх звітних періодах (р.7.1 + р.7.2)» відображається сума рядків 7.1 та 7.2.

Рядок 7.1 таблиці 4 додатка 4 «34,7 %» запов­нюється страхувальником, якщо ним самостійно виявлено завищення відображених нарахованих сум єдиного внеску у рядку 3 таблиці 4 додатка 4 «Нараховано єдиного внеску, 34,7 %» за попередні звітні періоди.

Відображається сума зайво нарахованого єдиного внеску у розмірі 34,7 %.

Рядок 7.2 таблиці 4 додатка 4 «2,6 %» заповнюється страхувальником, якщо ним самостійно виявлено завищення відображених сум єдиного внеску у рядку 5 таблиці 4 додатка 4 «Утримано єдиного внеску із застрахованих осіб, 2,6 %» за попередні звітні періоди.

Відображається сума зайво утриманого єдиного внеску у розмірі 2,6 %.

У рядку «Зміст помилки» вказується період, в якому виявлено помилку, а також сума та вид виплати, на яку не нараховано та/або зайво нараховано єдиний внесок.

За наявності декількох помилок описується кожна з них.

Рядок 8 таблиці 4 додатка 4 «Загальна сума єдиного внеску (рядки 3+5+6-7)» дорівнює сумі рядків 8.1 та 8.2.

У рядку 8.1 «Нараховано єдиного внеску, 34,7 % (рядки 3 + 6.1 - 7.1)» відображається сума нарахованого у звітному місяці єдиного внеску у розмірі 34,7 %, яка перераховується на окремий рахунок, відкритий територіальним органом Пенсійного фонду України в органі Державної казначейської служби України для зарахування єдиного внеску у розмірі 34,7 %.

Рядок 8.2 «Утримано єдиного внеску 2,6 % (рядки 5 + 6.2 - 7.2)»

Зазначена сума перераховується на окремий рахунок, відкритий територіальним органом Пенсійного фонду в органі Державного казначейства України для сплати єдиного внеску у розмірі 2,6 %.

 

Додаток до таблиці 4 звіту за ________місяць 20__ року

«Виправлення помилок, допущених при нараху­ванні внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страху­вання за період до 01.01.2011:»

Заповнюється платником, якщо ним самостійно виявлено завищення/заниження нарахованих сум страхових внесків, відображених у звітності за періо­ди до 01.01.2011 р.

Рядок 1. «Сума, на яку збільшено внески у зв’язку з виправленням помилки, у т.ч. ______________ грн.»

Відображається сума рядків 1.1, 1.2.

У рядку 1.1. «33,2 % __________________ грн.» заповнюється платником, якщо ним самостійно виявлено заниження нарахованих сум страхових внесків, відображених у відповідних рядках (нараховано страхових внесків у розмірі 33,2 % сум грошового забезпечення) у звітності за періоди до 01.01.2011 р.

Рядок 1.2. «0,5 — 2 % _________________ грн.» запов­нюється платником, якщо ним самостійно виявлено заниження нарахованих сум страхових внес­ків, відображених у рядку «Утримано» у звітності за періоди до 01.01.2011 р.

У рядку 2. «Сума виплати (заробітку, доходу), на яку донараховані страхові внески, ______________ грн.» платник зазначає суми грошового забезпечення, на яке ним донараховано страхові внески.

У рядку 3. «Сума, на яку зменшено внески у зв’язку з виправленням помилки, у т.ч. ______________ грн.» відображається сума рядків 3.1, 3.2.

Рядок 3.1. «33,2 % ________________ грн.» заповнюється платником, якщо ним самостійно виявлено завищення нарахованих сум страхових внесків, відображених у відповідних рядках (нараховано страхових внесків у розмірі 33,2 % сум грошового забезпечення) у звітності за періоди до 01.01.2011 р.

Рядок 3.2. «0,5 — 2 % ________________ грн.» заповнюється платником, якщо ним самостійно виявлено завищення нарахованих сум страхових внесків, відображених у рядку «Утримано» у звітності за періоди до 01.01.2011 р.

У рядку 4. «Сума виплати (заробітку, доходу), на яку зайво нараховані страхові внески, ______________ грн.» платник зазначає суми грошового забезпечення, на які ним зайво нараховані страхові внески.

«Зміст помилки»

Вказується період, в якому виявлено помилку, та вид грошового забезпечення, на який зайво нарахований єдиний внесок.

За наявності декількох помилок описується кожна з них.

 

6. Заповнення таблиці 5 додатка 4 «Відомості про трудові відносини осіб»

6.1. Таблиця 5 додатка 4 до Порядку «Відомості про трудові відносини осіб» призначена для реєстрації застрахованих осіб у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страху­вання.

Таблиця 5 додатка 4 до Порядку подається страху­вальником у разі, якщо протягом звітного періоду:

— було укладено або розірвано трудовий договір (цивільно-правовий договір, крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою — підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію їх як підприємців) із застрахованою особою;

— було укладено або розірвано трудовий договір із застрахованою особою, яка працевлаштована на нове робоче місце;

— особі надано відпустку по догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку;

— особі надано відпустку по вагітності і пологах.

У разі коли за даними страхувальника протягом звітного періоду не було зафіксовано фактів укладання та розірвання трудових угод (цивільно-правового договору), таблиця 5 додатка 4 до Порядку не формується та не надається до органу Пенсійного фонду.

Якщо протягом звітного періоду страхувальником із застрахованою особою було укладено та розірвано трудовий або цивільно-правовий договір, на таку ЗО запис про дату початку та дату припинення трудових або цивільно-правових відносин здійснюється у одному рядку.

Якщо протягом звітного періоду страхувальником із застрахованою особою було розірвано трудовий договір, а потім знову укладено, на таку ЗО робиться два записи в таблиці 5 додатка 4: перший запис із зазначенням дати припинення трудових відносин; другий — із зазначенням дати початку трудових відносин.

У разі коли особі надано відпустку по догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку або відпустку по вагітності і пологах, зазначається дата початку відпустки.

У разі коли у особи закінчилась відпустка по догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку або відпустка по вагітності і пологах, зазначається дата закінчення відпустки.

6.2. Формування реквізитів таблиці 5 додатка 4 здійснюється за такими правилами.

Реквізит 01. Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: дивись підрозділ 1 розділу I для аналогічного реквізиту.

Реквізит 02. Філія за реєстрацією в органі Пенсійного фонду: дивись підрозділ 1 розділу I для аналогічного реквізиту.

Реквізит 03. Звіт за місяць, рік: вказується звітний місяць (дві цифри) та рік (чотири цифри), за який подаються дані щодо трудових відносин, згідно з пунктом 6.1 цього розділу.

Реквізит 04. Тип — позначка «Х»: вноситься у клітинку відповідного варіанта:

— початкова, коли за певний звітний період таб­лиця подається вперше;

— скасовуюча, коли потрібно повністю скасувати відомості щодо застрахованої особи поданого раніше звіту, в якому було допущено помилку в зазначенні номера облікової картки застрахованої особи (ЗО) за ДРФО ДПА. При цьому в таблицю з типом «скасовуюча» вносяться значення усіх реквізитів для застрахованої особи, в номері якої було допущено помилку, аналогічні значенням таблиці з типом «початкова». Пошук таких відомостей здійснюється за такими реквізитами: код ЄДРПОУ / ідентифікаційний номер страхувальника, філія за реєстрацією в органі Пенсійного фонду (за наявності), назва страхувальника, звітний місяць та рік, номер облікової картки ЗО за ДРФО ДПА, прізвище, ім’я, по батькові ЗО;

— додаткова, коли в таблиці 5 додатка 4 Порядку страхувальник не зазначив застраховану особу, з якою було укладено або розірвано трудовий договір за попередній період або періоди відпусток або було укладено або розірвано трудовий договір із застрахованою особою, яка працевлаштована на нове робоче місце, він подає разом із звітом за поточний звітний період звіт за попередній період, який містить титульний аркуш (перелік таблиць звіту), дані на цю застраховану особу із зазначенням статусу таблиці 5 — додаткова.

У разі якщо страхувальник подає за один і той же звітний період таблиці зі статусом — скасовуюча та додаткова, вони подаються з окремими титульними аркушами (як два окремих звіти).

Реквізит 06. Громадянин України (1 — так; 0 — ні): для застрахованих осіб, які є громадянами України, вноситься позначка «Х», а для застрахованих осіб із числа іноземців поле залишається порожнім.

Реквізит 07. Категорія особи — зазначається обов’язково відповідна категорія:

— 1 — наймані працівники (трудова книжка);

— 2 — наймані працівники (без трудової книжки);

— 3 — особи, які виконують роботи за договорами цивільно-правового характеру;

— 4 — особи, яким надано відпустку по догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку;

— 5 — особи, яким надано відпустку по вагітності і пологах.

Реквізит 08. Номер облікової картки ЗО за ДРФО ДПА: зазначається номер, що відповідає реєстраційному номеру облікової картки платника податків фізичної особи згідно з довідкою Державної податкової адміністрації з Державного реєстру фізичних осіб.

Для застрахованих осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника і мають відмітку у паспорті, зазначаються дані свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страху­вання: серія та номер (NNN XXXXXX — три літери, пробіл, шість цифр); у разі якщо у такої застрахованої особи відсутнє свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страху­вання, проводиться реєстрація за паспортними даними, зазначаються: серія та номер (БКNNXXXXXX — «БК»— константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; «NN»— дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); «ХХХХХХ» — шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями); для осіб, які не є громадянами України, але працюють на території України та не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків, зазначаються серія та номер документа, що засвідчує особу (FNNNNNNNNN, де «F» — латинська літера (константа), далі «NNNNNNNNN» — довільний набір латинських, російських та українських літер, а також цифр. N NNN — довільний набір латинських та українських літер, а також цифр.

Реквізит 09. Прізвище, ім’я, по батькові ЗО: вносяться повністю прізвище, ім’я та по батькові відповідно до україномовної сторінки паспорта застрахованої особи, а для застрахованих осіб із числа іноземців — відповідно до засвідченого у встановленому законодавством України порядку перекладу українською мовою паспортного документа.

Реквізит 10. Зазначається період трудових відносин, відносин за договорами цивільно-правового характеру та відпусток.

Трудові відносини, відносини за договорами цивільно-правового характеру: дата початку та дата припинення — зазначається у відповідній графі день прийому на роботу або дата початку терміну дії угоди ЦПХ, якщо застрахована особа розпочала трудову діяльність у звітному місяці та, відповідно, день звільнення з роботи або дата закінчення терміну дії угоди ЦПХ, якщо застрахована особа припинила трудову діяльність у звітному місяці.

Також зазначається дата початку та дата закінчення періоду відпусток по догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку та відпусток по вагітності і пологах.

Реквізит 11. Дата створення нового робочого місця (штатної одиниці), на яке у звітному періо­ді працевлаштований такий працівник — запов­нюється у разі працевлаштування особи на нове робоче місце, яке створене у зв’язку із створенням нового суб’єкта господарювання (крім того, який створений шляхом припинення) або збільшенням штатної чисельності працівників за умови відсутності скорочення (зменшення) середньомісячної чисельності за попередні 12 місяців, а також створене шляхом модернізації або зміни технології виробництва, що потребують нових знань та вмінь працівника. Дата (число місяць та рік) створення може не збігатися з датою початку трудових відносин.

Реквізит 12. Підстава припинення трудових відносин — зазначається обов’язково при звільненні особи з категоріями 1 та 2. Причина звільнення — стаття звільнення вибирається автоматично із довідника, який розроблено згідно з Кодексом законів про працю України, у разі якщо в довіднику не зазначено статтю звільнення, проставляється — інше.

Реквізит 13. Дата формування у страхувальника: вноситься дата заповнення таблиці (для дати «5 січня 2011 року» необхідно у клітинки ДД занести 05, у клітинки ММ — 01 і у клітинки РРРР — 2011).

Реквізит 14. Кількість заповнених рядків на аркуші: зазначається кількість заповнених записів на аркуші, тобто кількість ЗО, щодо яких внесено дані про трудові відносини.

Реквізит 15. Керівник: дивись підрозділ 1 розділу I для аналогічного реквізиту.

Реквізит 16. Головний бухгалтер: дивись підрозділ 1 розділу I для аналогічного реквізиту.

 

7. Заповнення таблиці 6 додатка 4 «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам»

7.1. Таблиця 6 додатка 4 до Порядку «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам» призначена для формування страхувальником у розрізі кожної застрахованої особи відомостей про суми нарахованої їй заробітної плати (доходу) у звітному місяці. Такі відомості формуються з урахуванням кодів категорій застрахованих осіб, визначених у додатку 2 до Порядку.

7.2. Формування реквізитів таблиці 6 додатка 4 до Порядку здійснюється за такими правилами.

Реквізит 01. Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: дивись підрозділ 1 розділу I для аналогічного реквізиту.

Реквізит 02. Філія за реєстрацією в органі Пенсійного фонду: дивись підрозділ 1 розділу I для аналогічного реквізиту.

Реквізит 03. Звітний місяць, рік: дивись підрозділ 1 розділу I для аналогічного реквізиту.

Реквізит 04. Тип — позначка «Х»: вноситься у клітинку відповідного варіанта:

початкова, коли за певний звітний місяць таблиця подається вперше;

скасовуюча, коли потрібно повністю скасувати відомості поданого раніше звіту за певний звітний місяць або відомостей щодо однієї застрахованої особи, в реєстраційному номері облікової картки платника податків якої було допущено помилку. При цьому в таблиці з типом «скасовуюча» вносяться значення усіх реквізитів для застрахованої особи, в номері якої було допущено помилку, аналогічні значенням таблиці з типом «початкова». Пошук таких відомостей здійснюється за такими реквізитами: код ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер страхувальника, філія за реєстрацією в органі Пенсійного фонду (за наявності), назва страхувальника, звітний місяць та рік з нарахування заробітної плати (доходу), номер облікової картки застрахованої особи (ЗО) за ДРФО ДПА, прізвище та ініціали ЗО, код категорії ЗО, тип нарахувань, місяць та рік, за який проведено нарахування, і ознака наявності спецстажу.

При заповненні таблиці 6 додатка 4 з типом «скасовуюча» страхувальник повинен одночасно заповнити таблицю 6 додатка 4 з типом «початкова» таким чином, щоб суми заробітку та суми єдиного внеску в цих таблицях не вплинули на загальний підсумок за даними звітності у відповідному звітному періоді. У таблиці з типом «початкова» на правильний реєстраційний номер облікової картки платника податків код категорії ЗО, тип нарахувань, місяць та рік, за який проведено нарахування, суми заробітку та суми єдиного внеску щодо даної ЗО повинні бути ідентичні тим даним, які попередньо були подані на невірний реєстраційний номер облікової картки платника податків (Пункт.5.8 розділу V Порядку формування та подання, страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страху­вання).

Наприклад, страхувальником (29523587 ТОВ «Аладін») було допущено помилку в номері облікової картки ЗО за ДРФО ДПА при формуванні звіту за 01 місяць 2011 року: замість 2978005524 було внесено 2978800552, заробіток за цей звітний місяць у застрахованої особи склав 7580,00 грн., відповідно сума єдиного внеску із заробітку дорівнює 272,88 грн.

Виправляємо допущену помилку наступним чином (див. додаток 1):

1. Формуємо таблицю 6 додатка 4 з типом «скасовуюча» із зазначенням реквізитів із попередньо поданої таблиці 6 за січень місяць 2010 року, тільки щодо застрахованої особи, в ідентифікаційному номері якої було допущено помилку.

2. Формуємо таблицю 6 додатка 4 з типом «початкова» із зазначенням всіх необхідних реквізитів, але таким чином, щоб суми, зазначені в попередньо поданій таблиці 6 додатка 4 по цій застрахованій особі, не відрізнялися від сум, зазначених в таблиці 6 додатка 4, заповненій на вірний реєстраційний номер облікової картки платника податків застрахованої особи.

Реквізит 06. Громадянин України (1 — так; 0 — ні): для застрахованих осіб, які є громадянами України, вноситься позначка «Х», а для застрахованих осіб із числа іноземців поле залишається порожнім.

Реквізит 07. Чоловік — Ч, жінка — Ж: для застрахованих осіб чоловічої статі зазначається літера Ч, а для застрахованих осіб жіночої статі зазначається літера Ж.

Реквізит 08. Номер облікової картки застрахованої особи (ЗО) за ДРФО ДПА: зазначається номер, що відповідає реєстраційному номеру облікової картки платника податків — фізичної особи згідно з довідкою Державної податкової адміністрації з Державного реєстру фізичних осіб.

Для застрахованих осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку у паспорті, зазначаються дані свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страху­вання: серія та номер (NNN XXXXXX — три літери, пробіл, шість цифр); у разі якщо у такої застрахованої особи відсутнє свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страху­вання, проводиться реєстрація за паспортними даними, зазначаються серія та номер (БКNNXXXXXX — «БК» — константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; «NN» — дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); «ХХХХХХ» — шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями); для осіб, які не є громадянами України, але працюють на території України та не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків, зазначаються серія та номер документа, що засвідчує особу (FNNNNNNNNN, де «F» — латинська літера (константа), далі «NNNNNNNNN» — довільний набір латинських, російських та українських літер, а також цифр).

Реквізит 09. Код категорії ЗО: зазначається код відповідно до Таблиці відповідності кодів категорії застрахованої особи та кодів бази нарахування і розмірів ставок єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страху­вання (додаток 2 до Порядку). Вибраний із цієї таблиці код категорії застрахованої особи має відповідати фактичному статусу застрахованої особи у відносинах із страхувальником. (Для застрахованої особи, яка є найманим працівником на загальних підставах, вноситься значення коду, що дорівнює 1; для застрахованої особи, яка є працюючим інвалідом на підприємстві, в установі або організації, для яких розмір нарахувань єдиного внеску відповідно до Закону становить 8,41 %, — 2).

Якщо застрахованій особі протягом звітного періоду нараховувалася допомога по тимчасовій непрацездатності, то ця допомога відображається за окремим кодом категорії ЗО — це код 29 — особи, яким у звітному періоді нараховано допомогу по тимчасовій непрацездатності.

Для осіб, обраних на виборні посади до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, профспілок, політичних партій, які отримують заробітну плату (винагороду) за роботу на виборній посаді та на яких не поширюється дія законів України «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про статус народного депутата України», «Про Національний банк України», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Митного кодексу України, Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року, зазначається код категорії ЗО — 12.

Реквізит 10. Тип нарахувань: зазначається відповідний код типу нарахувань від одиниці «1» до десяти «10» або поле залишається пустим. Якщо у звіті згідно з додатком 4 до Порядку відоб­ражаються суми заробітку (доходу, грошового забезпечення), допомога по тимчасовій непраце­здатності, що нараховані у звітному місяці, поле «Тип нарахувань» залишається порожнім.

Поле «Тип нарахувань» заповнюється страхувальником лише у випадках, передбачених переліком кодів типу нарахувань 1 — 10:

Код типу нарахувань 1 зазначається лише для осіб, які отримують заробітну плату (дохід) за виконану роботу (надані послуги), строк виконання яких перевищує календарний місяць, і єдиний внесок нараховується на суму, що визначається шляхом ділення заробітної плати (доходу), виплаченої за результатами роботи, на кількість місяців, за які вона нарахована, а також особам, яким після звільнення з роботи нараховано заробітну плату (дохід) за відпрацьований час або згідно з рішенням суду — середню заробітну плату за вимушений прогул.

Коди типу нарахувань 2 — 9 зазначаються лише у випадках донарахування або зменшення суми страхових внесків.

У разі якщо донараховують або зменшують суму єдиного внеску на суму заробітної плати (доходу), нарахованої у попередніх звітних періодах, застосовують коди типу нарахувань 2 — 5:

2 — сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку страхувальником самостійно донараховано суму єдиного внеску;

3 — сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку страхувальником самостійно зменшено зайво нараховану суму єдиного внеску;

4 — сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку при перевірці органом Пенсійного фонду донараховано суму єдиного внеску;

5 — сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку при перевірці органом Пенсійного фонду зменшено зайво нараховану суму єдиного внеску.

У разі якщо донараховують або зменшують суму внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страху­вання за період до 01 січня 2011 року, на суму заробітної плати (доходу), нарахованої у попередніх звітних періодах, застосовують коди типу нарахувань 6 — 9:

6 — сума заробітної плати (доходу), нарахована в попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку страхувальником самостійно донараховано суму внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страху­вання за період до 01 січня 2011 року;

7 — сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку страхувальником самостійно зменшено зайво нараховану суму внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страху­вання за період до 01 січня 2011 року;

8 — сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку при перевірці органом Пенсійного фонду донараховано суму внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страху­вання за період до 01 січня 2011 року;

9 — сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку при перевірці органом Пенсійного фонду зменшено зайво нараховану суму внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страху­вання за період до 01 січня 2011 року.

Суми, нараховані за дні щорічних та додаткових відпусток, вносяться до графи «Загальна сума нарахованої заробітної плати (доходу) (усього з початку звітного місяця)» із зазначенням відповідного місяця тільки в сумі, що припадає на дні відпустки у цьому місяці, з кодом типу нарахувань 10.

Суми, що припадають на дні відпустки наступних місяців, включаються до поля наступних місяців і відображаються в окремих рядках за першим рядком з кодом типу нарахувань 10.

Реквізит 11. Місяць та рік, за який проведено нарахування, — реквізит обов’язково повинен бути заповнений. У тому числі з обов’язковим зазначенням періодів у зв’язку з нарахованою сумою: допомоги по тимчасовій непрацездатності; відпускних (припадає на майбутній місяць); з кодами типів нарахувань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, а також при відображенні: сторнованих сум відпускних та допомоги по тимчасовій непрацездатності, нарахованих у попередніх періодах, кількості календарних днів тимчасової непрацездатності та днів без збереження заробітної плати.

Реквізит 12. Прізвище, ім’я, по батькові ЗО: вносяться повністю прізвище, ім’я та по батькові відповідно до україномовної сторінки паспорта застрахованої особи, а для застрахованих осіб із числа іноземців — відповідно до засвідченого у встановленому законодавством України порядку перекладу українською мовою паспортного документа.

Реквізит 13. Кількість календарних днів тимчасової непрацездатності — зазначається кількість календарних днів з тимчасової непрацездатності (лікарняні листки) окремо за кожний відповідний місяць, що припадає на дні тимчасової непраце­здатності. Заповнюється тільки у разі, коли зазначається код категорії ЗО — 29, 36, 37, 39.

Реквізит 14. Кількість календарних днів без збереження заробітної плати — зазначається кількість календарних днів відпустки, в яких перебувала особа за власний рахунок. Кількість календарних днів може бути відображено із знаком мінус («-») у разі необхідності зменшення кількості таких днів, відображених в попередніх звітних періодах.

Реквізит 15. Кількість днів перебування у трудових /ЦП відносинах протягом календарного звітного місяця.

Заповнюється у кожному звітному періоді у реквізиті 15 табл. 6 починаючи з 1 січня 2013 року та використовується органами ПФУ для підрахунку трудового стажу по кожній застрахованій особі. Показник відповідає кількості календарних днів від 1-го до 31 (28, 29, 30), залежно від кількості календарних днів у місяці. Якщо початок трудових відносин збігається з першим числом місяця та відсутній факт звільнення застрахованої особи у звітному періоді (закінчення цивільно-правових відносин), значення реквізиту 15 завжди дорівнює кількості календарних днів у місяці. У разі наявності факту звільнення показник відповідає кількості календарних днів тривалості трудових відносин у звітному місяці з урахуванням дня звільнення.

Відсутність даних про суми заробітної плати за звітний місяць (перебування повний місяць у відпустці: черговій, без збереження заробітної плати і т. д.) не впливає на обов’язковість заповнення цього реквізиту, крім випадків перебування у відпустці по догляду за дитиною до трьох та шести років. Реквізит заповнюється одним значенням у одному рядку, що відповідає звітному. За наявності декількох рядків по одній застрахованій особі реквізит 15 зазначається лише в одному, а саме в тому, в якому зазначаються дані про суми заробітної плати (за їх наявності). Реквізит 15 не може зазначатися у звітному місяці за майбутні звітні періоди.

У разі необхідності зменшення цього показника за попередні звітні періоди застосовується знак мінус і зазначаються місяць та рік, за який необхідно змінити показник. При необхідності збільшення цього показника за попередні періоди формується звіт з ознакою «скасовуючий», яким скасовується неправильний показник та зазначається правильний (збільшений).

Реквізит 16. Загальна сума нарахованої заробітної плати / доходу (усього з початку звітного місяця) (чисельник): вносяться суми нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату (крім відпуск­них, вони відображаються окремим рядком з типом нарахування — 10), інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці» (далі — фонд оплати праці), та суми винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою — підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, за якими здійснено державну реєстрацію її як підприємця); оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності, що нараховані застрахованій особі у звітному періоді.

Нарахування відображаються за календарний місяць (з першого до останнього числа місяця).

Реквізит «Загальна сума нарахованої заробітної плати (доходу) (усього з початку звітного місяця)» щодо кожної окремої застрахованої особи формується та заповнюється з урахуванням наступної черговості відображення виплат за умови їх нараху­вання цій особі в одному звітному періоді:

а) фонд оплати праці;

б) сума винагороди за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою — підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію її як підприємця);

в) сума допомоги по тимчасовій непрацездатності.

При цьому суми, нараховані за дні щорічних та додаткових відпусток, вносяться до вищезазначеного реквізиту як суми нарахованої заробітної плати до поля відповідного місяця тільки у сумі, що припадає на дні відпустки у цьому місяці. Суми, що припадають на дні відпустки наступних місяців, включаються до поля наступних місяців і відображаються в наступних рядках за першим рядком.

Суми виплат, нараховані за дні тимчасової непрацездатності, відображаються в окремих рядках з кодом категорії застрахованої особи 29, 36, 37, 39 у полі відповідного місяця тільки в сумі, що припадає на такий місяць.

Суми, нараховані за дні щорічних та додаткових відпусток, вносяться до графи «Загальна сума нарахованої заробітної плати (доходу) (усього з початку звітного місяця)» із зазначенням відповідного місяця тільки в сумі, що припадає на дні відпустки у цьому місяці, з кодом типу нарахувань 10.

Суми, що припадають на дні відпустки наступних місяців, включаються до поля наступних місяців і відображаються в окремих рядках за першим рядком з кодом типу нарахувань 10.

Якщо нарахування фонду оплати праці здійс­нюються за попередній період, зокрема у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, вони відображаються у фонді оплати праці того місяця, у якому були здійснені нарахування.

Внесення від’ємних значень сум нарахованої заробітної плати (доходу) допускається лише:

— при відображенні сум перерахунків заробітку (доходу), що пов’язані з уточненням кількості відпрацьованого часу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, за місяць, в якому особа перебувала на лікарняному;

— при відображенні сторнованих сум відпускних та допомоги по тимчасовій непрацездатності, нарахованих у попередніх періодах, а саме за ті місяці, в яких особа перебувала у відпустці або на лікарняному.

Відомості щодо застрахованих осіб, які працюють у сільському господарстві, зайняті на сезонних роботах, виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами, творчих працівників (архітекторів, художників, артистів, музикантів, композиторів, критиків, мистецтвознавців, письменників, кінематографістів) та інших осіб, які отримують заробітну плату (дохід) за виконану роботу (надані послуги), строк виконання яких перевищує календарний місяць, відображаються у реквізитах «Загальна сума нарахованої заробітної плати (доходу) (усього з початку звітного місяця)» та «Сума нарахованої заробітної плати (доходу) у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок» у звіті за місяць, у якому проведено таке нарахування заробітної плати (доходу), в окремих рядках у розрізі кожного місяця та року, за який проведено нарахування заробітної плати (доходу). Зазначений порядок формування відомостей поширюється також на осіб, яким нараховано заробітну плату (дохід) за відпрацьований час після звільнення з роботи або згідно з рішенням суду — середню заробітну плату за вимушений прогул.

Щомісячні суми нарахованої застрахованій особі заробітної плати згідно із Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність» відображаються окремими записами (рядками) із зазначенням ознаки наявності підстави для обчислення спеціального стажу. Відомості про заробітну плату або винагороду за роботу цій самій застрахованій особі, що не належить до науково-технічної діяльності, відображаються в іншому рядку. Таблиця 7 додатка 4 до Порядку повинна містити запис на зазначену особу із зазначенням підстави ЗНТ024А1.

На одну застраховану особу допускається декілька записів у таблиці 6 додатка 4 до Порядку, якщо протягом одного звітного періоду застрахованій особі були здійснені нарахування виплат, у яких відрізняються бази нарахування єдиного внеску та розміри ставок єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страху­вання згідно із Законом (додаток 2 до Порядку), а також якщо нарахування здійснювалися за майбутні (відпускні) та минулі (лікарняні та нарахування сум заробітної плати (доходу) за виконану роботу (надані послуги), строк виконання яких перевищує календарний місяць, а також за відпрацьований час після звільнення з роботи або згідно з рішенням суду — середня заробітна плата за вимушений прогул) періоди.

Реквізит 17. Сума нарахованої заробітної плати/доходу у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок (знаменник): вносяться суми у межах максимальної величини фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, грошового забезпечення, оподатковуваного доходу (прибутку), загального оподатковуваного доходу, на які нараховується єдиний внесок відповідно до Закону. Реквізит «Сума нарахованої заробітної плати (доходу) у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок» щодо кожної застрахованої особи формується виключно з урахуванням наступної черговості відображення виплат за умови їх нарахування цій особі в одному звітному періоді:

а) фонд оплати праці;

б) сума винагороди за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою — підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію її як підприємця);

в) сума допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Внесення від’ємних значень здійснюється в аналогічному порядку, зазначеному для реквізиту 13.

Нараховані суми відпускних, допомоги по тимчасовій непрацездатності та нарахування з кодом типу нарахувань 1 відносяться до того місяця, за який вони нараховані. Відповідно до цього максимальна величина для таких нарахувань визначається за нормами законодавства, що діяли в місяці, за який ці суми нараховуються.

Максимальна величина по нарахованих сумах, які відображаються з кодами типів нарахувань 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 та 9, визначається за нормами законодавства та в розмірах, що діяли в місяці, в яких ці суми нараховані.

Реквізит 18. Сума єдиного внеску за звітний місяць (із заробітної плати/доходу): вносяться суми єдиного внеску із заробітної плати, доходу, нараховані відповідно до статті 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страху­вання» окремо щодо:

а) фонду оплати праці;

б) суми винагороди за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою — підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію її як підприємця);

в) сумі допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Реквізит 19. Ознака наявності трудової книжки (чисельник): позначка «Х» вноситься, якщо застрахована особа працює на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, та її трудова книжка знаходиться у страхувальника (платника), який подає звіт до органу Пенсійного фонду.

Реквізит 20. Ознака наявності спецстажу (знаменник): позначка «Х» вноситься у випадку наявності у застрахованої особи підстав відповідно до діючого законодавства для обліку спеціального стажу або права на використання пільг щодо пенсійного забезпечення.

Реквізит 21. Ознака нового робочого місця: позначка «Х» заповнюється у разі працевлаштування особи на нове робоче місце, заповнюється протягом 2 років.

Реквізит 22. Кількість заповнених рядків на аркуші: зазначається кількість заповнених рядків на цьому аркуші.

Реквізит 23. Дата формування у страхувальника: вноситься дата заповнення таблиці (для дати «5 січня 2011 року» необхідно у клітинки ДД занести 05, у клітинки ММ — 01 і у клітинки РРРР — 2011).

Реквізит 24. Керівник: дивись підрозділ 1 розділу I для аналогічного реквізиту.

Реквізит 25. Головний бухгалтер: дивись підрозділ 1 розділу I для аналогічного реквізиту.

 

8. Заповнення таблиці 7 додатка 4 «Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства»

8.1. Таблиця 7 додатка 4 до Порядку призначена для визначення страхувальником періодів (строків) трудової або іншої діяльності, що відповідно до законів, якими встановлюються умови пенсійного забезпечення, відмінні від загальнообов’язкового державного пенсійного страху­вання, зараховуються при визначенні права на відповідну пенсію, а також періоди страхового стажу, не пов’язані із трудовою та/або професійною діяльністю.

У випадку, коли у страхувальника відсутні робочі місця, робота на яких зараховується до спеціального стажу, таблиця 7 не формується та не подається до органу Пенсійного фонду.

Відомості про осіб, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до трьох років та з трьох до шести років, подаються на загальних підставах.

Код підстави для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства зазначається у вигляді восьмирозрядного коду, що складається з чотирьох частин.

8.2. Формування реквізитів таблиці 7 додатка 4 до Порядку здійснюється за такими правилами.

Реквізит 01. Код за ЄДРПОУ: дивись підрозділ 1 розділу I для аналогічного реквізиту.

Реквізит 02. Філія за реєстрацією в органі Пенсійного фонду: дивись підрозділ 1 розділу I для аналогічного реквізиту.

Реквізит 03. Звітний місяць, рік: дивись підрозділ 1 розділу I для аналогічного реквізиту.

Реквізит 04. Тип — позначка «Х»: вноситься у клітинку відповідного варіанта:

— початкова, коли за певний звітний місяць форма подається вперше;

— скасовуюча, коли потрібно повністю скасувати відомості поданого раніше звіту за певний звітний місяць або відомості по одній застрахованій особі, в ідентифікаційному номері якої було допущено помилку. При цьому в таблиці з типом «скасовуюча» вносяться значення усіх реквізитів для застрахованої особи, в номері якої було допущено помилку, аналогічні значенням таблиці з типом «початкова». Пошук таких відомостей здійснюється за такими реквізитами: код ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер страхувальника, філія за реєстрацією в органі Пенсійного фонду (за наявності), назва страхувальника, звітний місяць та рік по нарахуванню заробітної плати (доходу), номер облікової картки застрахованої особи (ЗО) за ДРФО ДПА, прізвище та ініціали ЗО та код підстави для обліку спецстажу;

— додаткова, якщо в таблиці 7 додатка 4 Порядку страхувальником було допущено помилку при запов­ненні даних, він подає разом із звітом за поточний звітний період звіт за попередній період, який містить: титульний аркуш (перелік таблиць звіту), дані на цю застраховану особу із зазначенням статусу таблиці 7 — додаткова.

У разі якщо страхувальник подає за один і той же звітний період таблиці зі статусом — скасовуюча та додаткова, вони подаються з окремими титульними аркушами (як два окремих звіти).

Реквізит 06. Громадянин України (1 — так; 0 — ні): для застрахованих осіб, які є громадянами України, вноситься позначка «Х», а для застрахованих осіб із числа іноземців поле залишається порожнім.

Реквізит 07. Номер облікової картки застрахованої особи (ЗО) за ДРФО ДПА: зазначається номер, що відповідає реєстраційному номеру облікової картки платника податків фізичної особи згідно з довідкою Державної податкової адміністрації з Державного реєстру фізичних осіб.

Для застрахованих осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку у паспорті, зазначаються дані свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страху­вання: серія та номер (NNN XXXXXX — три літери, пробіл, шість цифр); у разі якщо у такої застрахованої особи відсутнє свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страху­вання, проводиться реєстрація за паспортними даними, зазначаються: серія та номер (БКNNXXXXXX — «БК»— константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; «NN»— дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); «ХХХХХХ» — шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями); для осіб, які не є громадянами України, але працюють на території України та не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків, зазначаються серія та номер документа, що засвідчує особу (FNNNNNNNNN, де «F» — латинська літера (константа), далі «NNNNNNNNN» — довільний набір латинських, російських та українських літер, а також цифр.

Реквізит 08. Код підстави для обліку спецстажу: восьмирозрядний код, що складається з чотирьох частин. За Законом України «Про пенсійне забезпечення» кодування здійснюється у такому порядку:

Iдентифікатор нормативно-правового документа — три ключові літери (абревіатура), тобто — ЗПЗ;

стаття Закону — три цифри (номер статті), якщо це «Пенсії за віком на пільгових умовах», то зазначається 013;

пункт статті Закону — одна літера, зокрема «працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особ­ливо важкими умовами праці, — за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць», вноситься літера А.

У випадку, якщо у тексті пункту статті є норми, які визначають специфічні умови спеціального стажу, то до виділеної частини пункту додається відповідний порядковий номер в пункті. Таким чином, у нашому прикладі код підстави буде мати вигляд ЗПЗ013А1. Для кодування підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства використовуються серійно-порядкові коди із Довідника кодів підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства (додаток 3 до Порядку).

Реквізит 09. Прізвище, ім’я, по батькові ЗО: вносяться повністю прізвище, ім’я та по батькові відповідно до україномовної сторінки паспорта застрахованої особи, а для застрахованих осіб із числа іноземців — відповідно до засвідченого у встановленому законодавством України порядку перекладу українською мовою паспортного документа.

Реквізит 10. Початок періоду: зазначається 01 число місяця, якщо застрахована особа прийнята на роботу у попередніх звітних місяцях, або дата початку терміну дії висновку атестаційної комісії щодо особливих умов праці.

Якщо застрахована особа прийнята на роботу у звітному місяці, то зазначається день початку трудових відносин, що відповідає даті початку трудових відносин в таблиці 5 додатка 4 до Порядку саме для цієї застрахованої особи.

Реквізит 11. Кінець періоду: зазначається останнє число місяця (28 — 31), якщо застрахована особа протягом звітного періоду не звільнялася із займаної посади або день звільнення із займаної посади чи закінчення терміну дії висновку атестаційної комісії щодо особливих умов праці.

Реквізити 12, 13. Заповнюється варіант необхідної одиниці виміру та фактична тривалість спеціального стажу за кодом підстави: заповнюється один із можливих показників фактичної тривалості стажу для конкретної підстави за умовами праці, тобто: кількість днів, або годин і хвилин залежно від діючого обліку праці у страхувальника в звітному році для конкретної застрахованої особи, які відпрацьовано в умовах праці, що надають підстави для зарахування спеціального стажу.

Реквізит 14. Норма тривалості роботи для її зарахування за повний місяць спецстажу: зазначається норма тривалості стажу для конкретної підстави за умовами праці залежно від обраного варіанту необхідної одиниці виміру в Реквізитах 12, 13, тобто: кількість днів або годин і хвилин залежно від діючого обліку праці у страхувальника в звітному році для конкретної застрахованої особи, що дає право на зарахування спеціального стажу в звітному періоді за повний календарний місяць.

Реквізит 15. № наказу про проведення атестації робочого місця: зазначається № наказу про проведення атестації робочого місця, проведення якої передбачає, зокрема санітарно-гігієнічні дослідження виробничого середовища, важкості й напруженості трудового процесу, за якими підтверджується право працівника на пільги та компенсації, пов’язані із зайнятістю в несприятливих умовах праці, для працівників за Списками № 1 і 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженими постановою КМУ від 16.01.2003 р. № 36.

Реквізит 16. Дата наказу про проведення атестації робочого місця: зазначається дата наказу про проведення атестації робочого місця, проведення якої передбачає, зокрема, санітарно-гігієнічні дослідження виробничого середовища, важкості й напруженості трудового процесу, за якими підтверджується право працівника на пільги та компенсації, пов’язані із зайнятістю в несприятливих умовах праці, для працівників за Списками № 1 і 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженими постановою КМУ від 16.01.2003 р. № 36.

Реквізит 17. Ознака (СЕЗОН): у відповідному рядку вказується один з кодів ознаки «сезон» залежно від прийнятої схеми та результатів обліку на виробництві з сезонним характером праці.

Код 1 — повністю в межах місяця; код 2 — незавершення в межах місяця; код 3 — завершення в межах місяця.

Реквізит 18. Дата формування у страхувальника: вноситься дата заповнення таблиці (для дати «5 січня 2011 року» необхідно у клітинки ДД занести 05, у клітинки ММ — 01 і у клітинки РРРР — 2011).

Реквізит 19. Кількість записів на аркуші: зазначається кількість заповнених записів на аркуші.

Реквізит 20. Керівник: дивись підрозділ 1 розділу I для аналогічного реквізиту.

Реквізит 21. Головний бухгалтер: дивись підрозділ 1 розділу I для аналогічного реквізиту.

 

9. Заповнення таблиці 8 додатка 4 «Відомості про осіб, які відповідно до Закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, та осіб із числа непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за інвалідом I групи або за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства, та нарахування сум єдиного внеску за батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства»

9.1. Таблиця 8 «Відомості про осіб, які відповідно до Закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, та осіб із числа непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за інвалідом I групи або за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства, та нарахування сум єдиного внеску за батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства» щомісячно заповнюється районними (міськими) управліннями праці та соціального захисту населення і призначена для відображення в розрізі кожної застрахованої особи сум грошового забезпечення/допомоги/компенсації/мінімальний розмір заробітної плати відповідно до законодавства.

Додаток 2 «Таблиця відповідності кодів категорії застрахованої особи та кодів бази нарахування і розмірів ставок єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страху­вання» доповнено новими кодами:

34 — Непрацюючі працездатні особи, які здійс­нюють догляд за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, та отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства;

33 — Непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за інвалідом I групи та отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства.

9.2. Формування реквізитів таблиці 8 додатка 4 до Порядку здійснюється за такими правилами.

Реквізит 01. Код за ЄДРПОУ: дивись підрозділ 1 розділу I для аналогічного реквізиту.

Реквізит 02. Філія за реєстрацією в органі Пенсійного фонду: дивись підрозділ 1 розділу I для аналогічного реквізиту.

Реквізит 03. Звітний місяць, рік: дивись підрозділ 1 розділу I для аналогічного реквізиту.

Реквізит 04. Тип — позначка «Х»: вноситься у клітинку відповідного варіанта:

— початкова, коли за певний звітний місяць форма подається вперше;

— скасовуюча, коли потрібно повністю скасувати відомості поданого раніше звіту за певний звітний місяць або відомостей по одній застрахованій особі, в реєстраційному номері облікової картки платника податків, де було допущено помилку. При цьому в таблиці з типом «скасовуюча» вносяться значення усіх реквізитів для застрахованої особи, в номері якої було допущено помилку, аналогічні значенням таблиці з типом «початкова». Пошук таких відомостей здійснюється за такими реквізитами: код ЄДРПОУ страхувальника, філія за реєстрацією в органі Пенсійного фонду (за наявності), назва страхувальника, звітний місяць та рік, номер облікової картки застрахованої особи (ЗО) за ДРФО ДПА, прізвище, ім’я та по батькові ЗО, код категорії ЗО.

При заповненні таблиці 8 додатка 4 з типом «скасовуюча» страхувальник повинен одночасно заповнити таблицю 8 додатка 4 з типом «початкова» таким чином, щоб суми нарахованого грошового забезпечення/допомоги/ компенсації/мінімальний розмір заробітної плати відповідно до законодавства в цих таблицях не вплинули на загальний підсумок за даними звітності у відповідному місяці.

Реквізит 06. Громадянин України (1 — так; 0 — ні): для застрахованих осіб, які є громадянами України, вноситься позначка «Х», а для застрахованих осіб із числа іноземців поле залишається порожнім.

Реквізит 07. Номер облікової картки застрахованої особи (ЗО) за ДРФО ДПА: зазначається номер, що відповідає реєстраційному номеру облікової картки платника податків фізичної особи згідно з довідкою Державної податкової адміністрації з Державного реєстру фізичних осіб.

Для застрахованих осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті, зазначаються дані свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страху­вання: серія та номер (NNN XXXXXX — три літери, пробіл, шість цифр); у разі якщо у такої застрахованої особи відсутнє свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страху­вання, проводиться реєстрація за паспортними даними, зазначаються: серія та номер (БКNNXXXXXX — «БК» — константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; «NN» — дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); «ХХХХХХ» — шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями); для осіб, які не є громадянами України, але працюють на території України та не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків, зазначаються серія та номер документа, що засвідчує особу (FNNNNNNNNN, де «F» — латинська літера (константа), далі «NNNNNNNNN» — довільний набір латинських, російських та українських літер, а також цифр.

Реквізит 08. Прізвище, ім’я, по батькові ЗО: вносяться повністю прізвище, ім’я та по батькові відповідно до україномовної сторінки паспорта застрахованої особи, а для застрахованих осіб із числа іноземців — відповідно до засвідченого у встановленому законодавством України порядку перекладу українською мовою паспортного документа.

Реквізит 09. Код категорії ЗО: зазначається код відповідно до Таблиці відповідності кодів категорії застрахованої особи та кодів бази нарахування і розмірів ставок єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страху­вання (додаток 2 до Порядку). Вибраний із цієї таблиці код категорії застрахованої особи має відповідати фактичному статусу застрахованої особи у відносинах із страху­вальником. (Для батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства (Закон України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України», статті 11 та 21 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страху­вання») — зазначається код 24.)

Реквізити 10, 11, 12. Дані про період отримання грошового забезпечення допомоги (компенсації): дата початку та дата закінчення: зазначаються дати початку та кінця періоду отримання грошового забезпечення у звітному місяці в форматі «01» або в попередньому періоді відповідно значенню, наведеному в реквізиті 13.

Реквізит 13. Тип нарахувань — зазначаються типи 1 — 4:

1 — сума нарахованого грошового забезпечення/допомоги/ компенсації/мінімальний розмір заробітної плати, встановлений законодавством, на яку за результатами проведеної перевірки органом Пенсійного фонду донараховано суму єдиного внеску або суму внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страху­вання за період до 1 січня 2011 року;

2 — сума нарахованого грошового забезпечення/допомоги/ компенсації/мінімальний розмір заробітної плати, встановлений законодавством, на яку за результатами проведеної перевірки органом Пенсійного фонду зменшено зайво нараховану суму єдиного внеску або суму внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страху­вання за період до 1 січня 2011 року;

3 — сума нарахованого грошового забезпечення/допомоги/ компенсації/мінімальний розмір заробітної плати, встановлений законодавством, на яку страхувальником самостійно донараховано суму єдиного внеску або суму внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страху­вання за період до 1 січня 2011 року;

4 — сума нарахованого грошового забезпечення/допомоги/ компенсації/мінімальний розмір заробітної плати, встановлений законодавством, на яку страхувальником самостійно зменшено зайво нараховану суму єдиного внеску або суму внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страху­вання за період до 1 січня 2011 року.

У разі якщо реквізит 13 заповнюється, то реквізити 10, 11, 12 не заповнюються.

Реквізит 14. Місяць та рік, за який проведено нарахування: обов’язкове поле для заповнення. Значення в цьому полі, відмінне від звітного періоду, допускається лише у зв’язку з нарахованою сумою у звітному місяці за попередні звітні періоди.

Реквізит 15. Загальна сума нарахованого грошового забезпечення/допомоги/ компенсації/мінімальний розмір заробітної плати, встановлений законодавством (усього з початку звітного місяця): вносяться щомісячні загальні суми фактично нарахованого грошового забезпечення батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу, прийомним батькам, якщо вони не працюють, а для осіб, які відповідно до Закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, та осіб із числа непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за інвалідом I групи або за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства, зазначається мінімальний розмір заробітної плати, встановлений законодавством.

Нарахування відображаються за календарний місяць (з першого до останнього числа місяця).

Реквізит 16. Сума нарахованого грошового забезпечення у межах максимальної величини/допомоги/компенсації/мінімальний розмір заробітної плати, встановлений законодавством, на яку нараховується єдиний внесок: вносяться суми у межах максимальної величини фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, грошового забезпечення, оподатковуваного доходу (прибутку), загального оподатковуваного доходу, на які нараховується єдиний внесок відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страху­вання».

Реквізит 17. Сума нарахованого єдиного внеску: вносяться суми єдиного внеску із заробітної плати, грошового забезпечення або доходу, нараховані відповідно до статті 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страху­вання».

Реквізит 18. Кількість заповнених рядків на аркуші: зазначається кількість заповнених рядків на цьому аркуші.

Реквізит 19. Дата формування у страхувальника: вноситься дата заповнення таблиці (для дати «5 січня 2011 року» необхідно у клітинки ДД занести 05, у клітинки ММ — 01 і у клітинки РРРР — 2011).

Реквізит 20. Керівник: дивись підрозділ 1 розділу I для аналогічного реквізиту.

Реквізит 21. Головний бухгалтер: дивись підрозділ 1 розділу I для аналогічного реквізиту.

 

10. Заповнення таблиці 9 додатка 4 «Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу»

10.1. Таблицю 9 «Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу» щомісячно формують та подають до органів Пенсійного фонду страхувальники, які нараховують та сплачують страхові внес­ки за застрахованих осіб, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, Службі безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, органах Міністерства внутрішніх справ України та службу в органах і підрозділах цивільного захисту.

Згідно з абзацем 3 підпункту 1 пункту 1 статті 7 Закону України «Про збір та облік єдиного внес­ку на загальнообов’язкове державне соціальне страху­вання» нарахування та сплата єдиного внеску за осіб, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, Службі безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, органах Міністерства внутрішніх справ України та службу в органах і підрозділах цивільного захисту, здійснюються за рахунок коштів державного бюджету в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, але не менше мінімального страхового внеску за кожну особу.

10.2. Формування реквізитів таблиці 10 додатка 4 до Порядку здійснюється за такими правилами.

Реквізит 01. Код за ЄДРПОУ: дивись підрозділ 1 розділу I для аналогічного реквізиту.

Реквізит 02. Філія за реєстрацією в органі Пенсійного фонду: дивись підрозділ 1 розділу I для аналогічного реквізиту.

Реквізит 03. Звітний місяць, рік: дивись підрозділ 1 розділу I для аналогічного реквізиту.

Реквізит 04. Тип — позначка «Х»: вноситься у клітинку відповідного варіанта:

— початкова, коли за певний звітний місяць форма подається вперше;

— скасовуюча, коли потрібно повністю скасувати відомості поданого раніше звіту за певний звітний місяць або відомості по одній застрахованій особі, в реєстраційному номері облікової картки платника податків, де було допущено помилку. При цьому в таблиці з типом «скасовуюча» вносяться значення усіх реквізитів для застрахованої особи, в номері якої було допущено помилку, аналогічні значенням таблиці з типом «початкова». Пошук таких відомостей здійснюється за такими реквізитами: код ЄДРПОУ страхувальника, філія за реєстрацією в органі Пенсійного фонду (за наявності), назва страхувальника, звітний місяць та рік, номер облікової картки застрахованої особи (ЗО) за ДРФО ДПА, прізвище, ім’я та по батькові ЗО, код категорії ЗО.

При заповненні таблиці 9 додатка 4 з типом «скасовуюча» страхувальник повинен одночасно заповнити таблицю 9 додатка 4 з типом «початкова» таким чином, щоб суми, зазначені в цих таблицях, не вплинули на загальний підсумок за даними звітності за відповідний місяць.

Реквізит 06. Номер облікової картки застрахованої особи (ЗО) за ДРФО ДПА: зазначається номер, що відповідає реєстраційному номеру облікової картки платника податків фізичної особи згідно з довідкою Державної податкової адміністрації з Державного реєстру фізичних осіб.

Для застрахованих осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті, зазначаються дані свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страху­вання: серія та номер (NNN XXXXXX — три літери, пробіл, шість цифр); у разі якщо у такої застрахованої особи відсутнє свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страху­вання, проводиться реєстрація за паспортними даними, зазначаються: серія та номер (БКNNXXXXXX — «БК»— константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; «NN»— дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); «ХХХХХХ» — шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями); для осіб, які не є громадянами України, але працюють на території України та не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків, зазначаються серія та номер документа, що засвідчує особу (FNNNNNNNNN, де «F» — латинська літера (константа), далі «NNNNNNNNN» — довільний набір латинських, російських та українських літер, а також цифр.

Реквізит 07. Прізвище, ім’я та по батькові: вносяться повністю прізвище, ім’я та по батькові відповідно до україномовної сторінки паспорта застрахованої особи.

Реквізит 08. Код категорії ЗО: зазначається код відповідно до Таблиці відповідності кодів категорії застрахованої особи та кодів бази нарахування і розмірів ставок єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страху­вання (додаток 2 до Порядку). Вибраний із цієї таблиці код категорії застрахованої особи має відповідати фактичному статусу застрахованої особи у відносинах із страху­вальником. (Для застрахованих осіб із числа осіб, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, Службі безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, а також в органах Міністерства внутрішніх справ України, — зазначається код 18.)

Реквізити 9, 10, 11. Дані про період строкової служби у звітному місяці: Дата початку та Дата закінчення: зазначаються дати початку та кінця періоду проходження строкової служби у звітному місяці в форматі «01» або в попередньому періоді відповідно значенню, наведеному в реквізиті 12.

Реквізит 12. Місяць та рік, за який проведено нарахування: обов’язкове поле для заповнення. Значення в цьому полі, відмінне від звітного періоду, допускається лише у випадках, коли відомості про застраховану особу у попередніх звітних періодах помилково не були внесені.

Реквізит 13. Мінімальний розмір заробітної плати, встановлений законодавством: вноситься сума мінімальної заробітної плати у відповідному місяці, встановлена законодавством.

Реквізит 14. Сума нарахованого єдиного внес­ку: вносяться суми єдиного внеску, нараховані відповідно до статті 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страху­вання» (33,2 % від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством).

Реквізит 15. Кількість заповнених рядків на аркуші: зазначається кількість заповнених рядків на цьому аркуші.

Реквізит 16. Дата формування у страхувальника: вноситься дата заповнення таблиці (для дати «5 січня 2011 року» необхідно у клітинки ДД занести 05, у клітинки ММ — 01 і у клітинки РРРР — 2011).

Реквізит 17. Керівник: дивись підрозділ 1 розділу I для аналогічного реквізиту.

Реквізит 18. Головний бухгалтер: дивись підрозділ 1 розділу I для аналогічного реквізиту.

<>

 

1. Заповнення таблиці 1 додатка 7 «Відомості про застраховану особу, з якою стався нещасний випадок на виробництві чи професійне захворювання»

Реквізит 01. Місяць та рік, в якому подається звіт.

Реквізит 02. Реєстраційний номер облікової картки платника податків: дивитись підрозділ 1 розділу III для аналогічного реквізиту.

Найменування страхувальника або прізвище; iм’я; по батькові: вносяться назва страхувальника або повністю прізвище, ім’я та по батькові відповідно до україномовної сторінки паспорта застрахованої особи, а для застрахованих осіб із числа іноземців — відповідно до засвідченого у встановленому законодавством України порядку перекладу українською мовою паспортного документа.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків: номер облікової картки застрахованої особи (ЗО) за ДРФО ДПА: зазначається номер, що відповідає реєстраційному номеру облікової картки платника податків фізичної особи згідно з довідкою Державної податкової адміністрації з Державного реєстру фізичних осіб.

Для застрахованих осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті, зазначаються дані свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страху­вання: серія та номер (NNN XXXXXX — три літери, пробіл, шість цифр); у разі якщо у такої застрахованої особи відсутнє свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страху­вання, проводиться реєстрація за паспортними даними, зазначаються: серія та номер (БКNNXXXXXX — «БК»— константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; «NN»— дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); «ХХХХХХ» — шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями); для осіб, які не є громадянами України, але працюють на території України та не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків, зазначаються серія та номер документа, що засвідчує особу (FNNNNNNNNN, де «F» — латинська літера (константа), далі «NNNNNNNNN» — довільний набір латинських, російських та українських літер, а також цифр.

Код категорії застрахованої особи: зазначається згідно з таблицею відповідності кодів категорії застрахованої особи та кодів об’єкта нарахування і розмірів ставок єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страху­вання, наведеною у додатку 2 до Порядку. Вибраний із цієї таблиці код категорії застрахованої особи має відповідати фактичному статусу застрахованої особи.

Громадянин України: зазначається «так» чи «ні».

Дата: дати складання акта настання нещасного випадку, пов’язаного з виробництвом, або дата складання акта розслідування професійного захворювання за формою П-4.

Назва професії (посади, розряду, роботи) застрахованої особи, за якою вона працювала до настання страхового випадку: зазначити назву професії.

Період трудових відносин: зазначити дату початку та дату закінчення трудових відносин.

У Звіті про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання зазначається розрахунковий період за останні шість місяців, що передують місяцю, в якому стався нещасний випадок на виробництві чи професійне захворювання.

«Місяць, за який проведено нарахування»: заноситься місяць, за який проведенно нарахування.

«Кількість календарних днів (не враховуючи календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин**)» — до поважних причин належать тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю і пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком.

«Сума нарахованої за розрахунковий період заробітної плати в межах максимальної величини, на яку нараховано єдиний внесок (не враховуючи суми виплати***), грн.» — під сумами виплати, що не враховуються, маються на увазі виплати по тимчасовій непрацездатності, відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами, відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або шестирічного віку за медичним висновком.

«Відмітка про сплату єдиного внеску (так, ні)»: проставляється так або ні, враховуючи, чи були сплачені внески.

 

Директор Департаменту персоніфікованого обліку,
 інформаційних систем та мереж
 О. Ніколаєв

Директор Департаменту надходження доходів
В. Литвиненко

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі