Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів щодо здійснення державних закупівель

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Бюджетна бухгалтерія Листопад, 2014/№ 42
Друк

Наказ від 16.09.2014 р. № 1112

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.10.2014 р. за № 1203/25980

Відповідно до пункту 12 частини першої статті 8 та частини другої статті 13 Закону України «Про здійснення державних закупівель», з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства наказую:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Міністерства економіки України від 03 жовтня 2005 року № 314 «Про затвердження критеріїв формування державного замовлення на поставку продукції для державних потреб», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2005 року за № 1231/11511;

наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 31 жовтня 2012 року № 1205 «Про затвердження форм документів з питань формування державного замовлення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 листопада 2012 року за № 1941/22253;

наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 липня 2013 року № 856 «Про затвердження Порядку ведення реєстру електрон­них майданчиків та операторів електронних майданчиків і включення (виключення) суб’єктів господарювання до/з такого реєстру», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13 серпня 2013 року за № 1388/23920.

3. Департаменту державних закупівель та державного замовлення подати в установленому порядку цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Виконувач обов’язків
 Міністра економічного розвитку і торгівлі України
 А. Максюта

 

 

Затверджено наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16.09.2014 р. № 1112

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.10.2014 р. за № 1203/25980

Зміни до деяких нормативно-правових актів

1. У Типовому положенні про комітет з конкурсних торгів, затвердженому наказом Міністерства економіки України від 26 липня 2010 року № 916, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 06 серпня 2010 року за № 622/17917:

1) у розділі II:

у пункті 1:

перше речення доповнити словами «(генерального замовника)»;

у другому реченні слова «депутати місцевих рад» замінити словами «депутати міської, районної у місті, районної, обласної ради»;

у другому реченні абзацу першого пункту 2 слова «штатна чисельність працівників замовника є меншою, ніж п’ять осіб, кількість членів комітету повинна дорівнювати штатній чисельності замовника» замінити словами «кількість службових (посадових) осіб у штатній чисельності працівників замовника є меншою, ніж п’ять осіб, до складу комітету з конкурсних торгів повинні входити всі службові (посадові) особи замовника»;

2) абзац дев’ятий розділу III викласти в такій редакції:

«проведення переговорів з учасниками під час проведення переговорної процедури закупівлі;»;

3) у розділі IV:

пункт 1 після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту:

«пройти навчання з питань організації та проведення процедур закупівель;».

У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим;

у пункті 2:

абзац восьмий виключити.

У зв’язку з цим абзаци дев’ятий, десятий вважати відповідно абзацами восьмим, дев’ятим;

в абзаці дев’ятому слова «Міністерству економіки України» замінити словами «Міністерству економічного розвитку і торгівлі України»;

пункт 5 після слів «скріплені печаткою замовника» доповнити словами «або в електронному вигляді в разі використання електронних засобів»;

4) у пункті 2 розділу V слова «публікується в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та оприлюднюється на веб-порталі Міністерства економіки України з питань закупівель» замінити словами «оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель для загального доступу».

2. У Стандартній документації конкурсних торгів для процедури закупівлі — відкриті торги, затвердженій наказом Міністерства економіки України від 26 липня 2010 року № 919, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 10 серпня 2010 року за № 653/17948:

1) доповнити Стандартну документацію конкурсних торгів для процедури закупівлі — відкриті торги новим абзацом такого змісту:

«Стандартна документація може бути створена у формі електронного документа відповідно до вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг»;

2) у Порядку заповнення документації конкурсних торгів:

у колонці 2 пункту 3 розділу I слова і цифри «відповідно до підпункту 35» замінити словами і цифрами «відповідно до підпункту 33»;

у розділі II:

у колонці 2 пункту 1:

абзац перший викласти в такій редакції:

«Фізична / юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів (за 5 днів — у разі скороченої процедури) до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз’ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на звернення протягом трьох днів з дня його отримання.»;

в абзаці другому слова «за результатами запитів» замінити словами «за результатами звернень»;

абзац перший колонки 2 пункту 2 викласти в такій редакції:

«У разі проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких звернень щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень щодо звернень.»;

у розділі III:

абзац перший колонки 2 пункту 1 доповнити новим реченням такого змісту: «Пропозиція конкурсних торгів може подаватися в електронному вигляді в разі використання електронних засобів.»;

колонку 2 пункту 2 після абзацу четвертого допов­нити новим абзацом п’ятим такого змісту:

«інформації про субпідрядника (субпідрядників);».

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим;

абзац одинадцятий колонки 2 пункту 4 викласти в такій редакції:

«Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних торгів (у разі якщо вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню до відповідного бюджету, а в разі здійснення закупівлі юридичними особами (їх об’єднаннями) не за бюджетні кошти — перераховуються на рахунок таких юридичних осіб (їх об’єднань).»;

доповнити розділ новим пунктом 8 такого змісту:

«8. Інформація про субпідрядника (субпідрядників)

У разі закупівлі робіт або послуг учасник процедури закупівлі зазначає у пропозиції конкурсних торгів повне найменування та місцезнаходження кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт як субпідрядника в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю.».

У зв’язку з цим пункти 8, 9 вважати відповідно пунктами 9, 10;

у колонці 2 пункту 1 розділу IV слова «Особисто або поштою» замінити словами «Особисто, поштою або електронною поштою (у разі подання у формі електронного документа)»;

у колонці 2 пункту 5 розділу V:

в абзаці п’ятому слова «порядку публікації оголошення» замінити словами «порядку оприлюднення оголошення»;

абзац шостий викласти в такій редакції:

«подання для участі в них менше двох пропозицій конкурсних торгів, а в разі здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками — менше трьох пропозицій;»;

доповнити після абзацу тринадцятого новим абзацом чотирнадцятим такого змісту:

«скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг;».

У зв’язку з цим абзац чотирнадцятий вважати абзацом п’ятнадцятим;

у розділі VI:

у колонці 2 пункту 1:

в абзаці другому слова і цифри «але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів» замінити словами і цифрами «але не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів»;

в абзаці третьому слова і цифри «з дня публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 14 днів з дня акцепту» замінити словами і цифрами «з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 14 днів з дня акцепту».

3. У Стандартній документації конкурсних торгів для процедури закупівлі — двоступеневі торги, затвердженій наказом Міністерства економіки України від 26 липня 2010 року № 919, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 10 серпня 2010 року за № 654/17949:

1) доповнити Стандартну документацію конкурсних торгів для процедури закупівлі — двоступеневі торги новим абзацом такого змісту:

«Стандартна документація може бути створена у формі електронного документа відповідно до вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг.»;

2) у Порядку заповнення документації конкурсних торгів:

у колонці 2 абзацу другого пункту 3 розділу I слова і цифри «відповідно до підпункту 35» замінити словами і цифрами «відповідно до підпункту 33»;

у розділі II:

у колонці 2 пункту 1:

абзац перший викласти в такій редакції:

«Фізична або юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів (за 5 днів — у разі скороченої процедури) до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз’ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на звернення протягом трьох днів з дня його отримання.»;

в абзаці другому слова «за результатами запитів» замінити словами «за результатами звернень»;

абзац перший колонки 2 пункту 2 викласти в такій редакції:

«У разі проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких звернень щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень щодо звернень.»;

у розділі III:

абзац перший колонки 2 пункту 1 після першого речення доповнити новим реченням такого змісту: «Пропозиція конкурсних торгів може подаватися в електронному вигляді у разі використання електронних засобів.»;

колонку 2 пункту 2 доповнити новим абзацом такого змісту:

«інформації про субпідрядника (субпідрядників)»;

абзац одинадцятий пункту 4 викласти в такій редакції:

«Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних торгів (у разі якщо вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню до відповідного бюджету, а в разі здійснення закупівлі юридичними особами (їх об’єднаннями) не за бюджетні кошти — перераховуються на рахунок таких юридичних осіб (їх об’єднань).»;

доповнити розділ новим пунктом 8 такого змісту:

«8. Інформація про субпідрядника (субпідрядників)

У разі закупівлі робіт або послуг учасник процедури закупівлі зазначає у пропозиції конкурсних торгів повне найменування та місцезнаходження кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт як субпідрядника в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю.».

У зв’язку з цим пункти 8, 9 вважати відповідно пунктами 9, 10;

у колонці 2 пункту 1 розділу IV слова «Особисто або поштою» замінити словами «Особисто, поштою або електронною поштою (у разі подання у формі електронного документа)»;

у колонці 2 пункту 1 розділу VI:

у другому реченні абзацу першого слова і цифри «раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів» замінити словами і цифрами «раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів»;

в абзаці другому слова і цифри «з дня публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 14 днів з дня акцепту» замінити словами і цифрами «з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 14 днів з дня акцепту».

4. У Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженому наказом Міністерства економіки України від 26 липня 2010 року № 921, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 06 серпня 2010 року за № 623/17918:

1) у пункті 1.2 розділу I слова «підприємства», «державні кошти» та «консультаційні послуги» виключити;

2) у розділі II:

в абзаці першому пункту 2.1 слова і цифри «згідно з пунктами 23 і 30» замінити словами і цифрами «згідно з пунктами 20 і 27»;

у пункті 2.12 слова і цифри «відповідно до пункту 23» замінити словами і цифрами «відповідно до пункту 20», слово «включаючи» замінити словом «зокрема»;

3) у розділі III слова і цифри «відповідно до пункту 26» замінити словами і цифрами «відповідно до пункту 23».

5. До Порядку здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19 жовтня 2011 року № 155, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 грудня 2011 року за № 1377/20115, внести такі зміни:

1) у розділі I:

пункт 1.1 викласти в такій редакції:

«1.1. Цей Порядок визначає процедуру здійснення Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі — Мінекономрозвитку) моніторингу закупівель.

Метою здійснення моніторингу закупівель є забезпечення дотримання замовниками законодавства у сфері державних закупівель, запобігання його порушенню та аналіз ефективності процедур закупівель.»;

в абзаці третьому пункту 1.2 слова і цифру «визначені в частині п’ятій статті 7» замінити словами і цифрою «визначені в частині четвертій статті 7»;

у пункті 1.3 слова «за державні кошти» виключити;

абзац шостий пункту 1.5 виключити.

У зв’язку з цим абзаци сьомий, восьмий вважати відповідно абзацами шостим, сьомим;

абзац третій пункту 1.6 викласти в такій редакції:

«здійснювати взаємодію з юридичною особою, визначеною Мінекономрозвитку, наповнювати веб-портал Уповноваженого органу з питань закупівель щодо питань оприлюднення інформації, передбаченої Законом, з метою забезпечення здійснення моніторингу закупівлі з наданням відповідних доручень.»;

2) у розділі II:

в абзаці четвертому пункту 2.2 слова «номер оголошення та номер державного офіційного друкованого видання з питань державних закупівель у випадку, якщо на день звернення було опубліковано оголошення про проведення процедури закупівлі» замінити словами «інформацію про оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі»;

у пункті 2.3:

підпункт 2.3.1 після слів «конкурентної процедури» доповнити словами «та закупівлі за рамковими угодами»;

у підпункті 2.3.2 слова «процедури закупівлі в одного учасника» замінити словами «переговорної процедури закупівлі»;

у пункті 2.4 слово «, опублікування» виключити;

у пункті 2.10 слова і цифри «(у разі коли звернення стосується здійснення моніторингу щодо наявності підстави, передбаченої пунктом 3 частини другої статті 39 Закону, або щодо процедури запиту цінових пропозицій, закупівлі за скороченою процедурою — протягом п’яти робочих днів)» виключити;

3) у розділі III:

пункт 3.1 викласти в такій редакції:

«3.1. Мінекономрозвитку систематично аналізує інформацію про закупівлі, що підлягає розміщенню на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель, і визначає закупівлі, за якими буде здійснений моніторинг закупівель.»;

у пункті 3.5 слова «процедури закупівлі в одного учасника» замінити словами «переговорної процедури закупівлі»;

пункт 3.6 після слів «конкурентних процедур» до­повнити словами «, закупівлі за рамковими угодами»;

пункт 3.10 викласти в такій редакції:

«3.10. Висновок за результатами здійснення моніторингу закупівлі повинен бути підготовлений відповідним структурним підрозділом Мінекономрозвитку, який забезпечує здійснення регулювання та координації у сфері закупівель, не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня надходження до Мін­економрозвитку в повному обсязі інформації та документів від замовника. У разі необхідності до розгляду документів можуть залучатися інші структурні підрозділи Мінекономрозвитку.».

6. Доповнити Перелік товарів і послуг, які можуть закуповуватися за рамковими угодами, затверджений наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 24 квітня 2012 року № 503, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 травня 2012 року за № 785/21098 (у редакції наказу Міністерства економічного розвит­ку і торгівлі України від 23 липня 2013 року № 855), такими пунктами:

«80. Локомотиви залізничні та тендери локомотивні

81. Вагони залізничні чи трамвайні самохідні, багажні вагони та відкриті платформи, крім транспортних засобів, призначених для ремонтування й технічного обслуговування

82. Рухомий склад, інший

83. Частини залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та арматура і їхні частини; механічне устатковання для керування рухом

84. Послуги щодо відновлювання та оснащування залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; роботи субпідрядні як частина виробництва залізничних локомотивів і рухомого складу

85. Пестициди та інші агрохімічні продукти

86. Послуги щодо забезпечення харчуванням за контрактом».

7. В Особливостях укладення рамкових угод, затверджених наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 24 квітня 2012 року № 504, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26 червня 2012 року за № 1059/21371:

1) у розділі II:

абзац сьомий пункту 2.2 після слів «в рамковій угоді» доповнити словами «у разі укладення рамкової угоди з кількома учасниками»;

абзац перший пункту 2.3 після слова «замовник» доповнити словами «(генеральний замовник)»;

2) у розділі III:

абзац сьомий пункту 3.1 доповнити новим реченням такого змісту: «У разі коли всі умови договору про закупівлю встановлені в рамковій угоді, кількість товарів або обсяг надання послуг повинні бути визначені в конкретних кількісних показниках.»;

пункт 3.2 доповнити новим абзацом такого змісту:

«умови щодо можливості укладення договорів про закупівлю з кількома учасниками на пропорційній основі щодо обсягу предмета закупівлі в разі, якщо такі учасники за результатами відбору, конкурентного відбору мають однакові показники, та/або щодо можливості визначення лотів за обсягом предмета закупівлі при проведенні відбору, конкурентного відбору.»;

3) у пункті 5.7 розділу V слова «публікується в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель» замінити словами та цифрами «оприлюднюється на веб-порталі Упов­новаженого органу з питань закупівель відповідно до статті 10 Закону»;

4) у пункті 6.1 розділу VI слова «із дати публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель» замінити словами «із дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель»;

5) у розділі VII:

пункт 7.1 викласти в такій редакції:

«7.1. Замовник (генеральний замовник) протягом семи робочих днів з дня укладення рамкової угоди надає для оприлюднення відповідно до статті 10 Закону оголошення з відомостями про укладену рамкову угоду.»;

пункт 7.2 виключити.

У зв’язку з цим пункт 7.3 вважати пунктом 7.2;

6) абзац п’ятий пункту 8.1 розділу VIII доповнити словами «регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю».

 

Заступник директора
 Департаменту державних закупівель
 та державного замовлення
 Л. Дудник

Коментар редакції

Зазнали змін документи у сфері державних закупівель

Зміни, що коментуються, переважно спрямовані на приведення нормативно-правових актів щодо державних закупівель та державного замовлення у відповідність до Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 р. № 1197-VII (далі — Закон).

Наказом, що коментується, унесено зміни до таких документів, як:

Типове положення про комітет з конкурсних торгів, затверджене наказом Мінекономіки від 26.07.2010 р. № 916 (далі — Типове положення);

— Стандартна документація конкурсних торгів для процедури закупівлі — відкриті торги, затверджена наказом Мінекономіки від 26.07.2010 р. № 919 (далі — Стандартна документація);

— Стандартна документація конкурсних торгів для процедури закупівлі — двоступеневі торги, затверджена наказом Мінекономіки від 26.07.2010 р. № 919;

— Порядок визначення предмета закупівлі, затверджений наказом Мінекономіки від 26.07.2010 р. № 921 (далі — Порядок № 921);

— Порядок здійснення моніторингу державних закупівель, затверджений наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 р. № 155 (далі — Порядок № 155);

— Перелік товарів і послуг, які можуть закуповуватися за рамковими угодами, затверджений наказом Мінекономрозвитку від 24.04.2012 р. № 503 (далі — Перелік № 503);

— Особливості укладення рамкових угод, затверджені наказом Мінекономрозвитку від 24.04.2012 р. № 504 (далі — Особливості).

Далі розглянемо, у чому полягає суть основних та найважливіших змін.

 

Комітет конкурсних торгів

Основні вимоги до функціонування комітету конкурсних торгів (далі — комітет), який займається організацією та проведенням процедур закупівель, залишилися без змін. Переважно ті зміни, які унесено до Типового положення, стосуються приведення його змісту до вимог, передбачених ст. 11 Закону.

По-перше, відкореговано порядок створення комітету (розд. ІІ Типового положення). Наведемо, як виглядають такі вимоги:

 

До змін

Після змін

2. До складу комітету входить не менше п’яти осіб. У разі якщо штатна чисельність працівників замовника є меншою, ніж п’ять осіб, кількість членів комітету повинна дорівнювати штатній чисельності замовника

2. До складу комітету входить не менше п’яти осіб. У разі якщо кількість службових (посадових) осіб у штатній чисельності працівників замовника є меншою, ніж п’ять осіб, до складу комітету з конкурсних торгів повинні входити всі службові (посадові) особи замовника

Унесення таких змін до Типового положення є цілком логічним, оскільки штатна чисельність замовника та кількість службових (посадових) осіб — це зовсім різні поняття.
До речі, тепер така вимога Типового положення аналогічна нормам ч. 2 ст. 11 Закону.

 

По-друге, нині Закон (ч. 2 ст. 11) не зобов’язує голову, секретаря та інших членів комітету проходити навчання з питань організації та здійснення закупівель. Таке навчання зазначені особи можуть пройти виключно за власним бажанням.

З огляду на це відповідні вимоги внесено до розд. IV «Права та обов’язки членів комітету» Типового положення. Ось як вони виглядають:

 

До змін

Після змін

2. Члени комітету зобов’язані:
<...>
пройти навчання та/або підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері здійснення державних закупівель у порядку, встановленому Міністерством економіки України

1. Члени комітету мають право:
<...>
пройти навчання з питань організації тапроведення процедур закупівель

 

У зв’язку з цим нагадаємо, що після набрання чинності Законом (тобто з 20.04.2014 р.) непроходження навчання чи підвищення кваліфікації з питань організації та здійснення процедур закупівель не є підставою для застосування адмінштрафу. Як відомо, виконати таку вимогу і раніше на практиці було неможливо, оскільки не було затверджено нормативного документа, який би регулював питання проходження навчання чи підвищення кваліфікації з питань організації та здійснення процедур закупівель.

З одного боку, начебто все зрозуміло: Закон не зобов’язує проходити навчання голові, секретарю та іншим членам комітету. Але з іншого боку, Мінекономрозвитку своїм наказом від 06.10.2014 р. № 1190 затвердив Примірну навчальну програму навчання спеціалістів з питань організації та здійснення закупівель та Примірну навчальну програму підвищення кваліфікації спеціалістів з питань організації та здійснення закупівель. Погодьтеся, такі дії Мінекономрозвитку викликають запитання: навіщо затверджувати навчальні програми, за якими не обов’язково проходити навчання? Імовірно, свої дії Уповноважений орган пояснив би вимогами п. 14 ст. 8 Закону.

По-третє, нині Закон скасував обов’язкову публікацію інформації про закупівлю в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель (інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель»). Всю інформацію про закупівлю замовники оприлюднюють на веб-порталі «Державні закупівлі» за адресою www.tender.me.gov.ua  

У зв’язку з цим у Типовому положенні визначено, що голова та секретар комітету несуть відповідальність за повноту та достовірність інформації, яка оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель для загального доступу. Тому варто нагадати: за неоприлюднення або порушення порядку оприлюднення інформації щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти відповідно до вимог законодавства передбачено адмінштраф від 11900 до 17000 грн. (ст. 16414 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X).
За повторне порушення протягом року — від 17000 до 25500 грн.

 

Документація конкурсних торгів

Наказом, що коментується, унесено деякі зміни до Стандартної документації, яку складають для відкритих та двоступеневих торгів. Розглянемо, що це за зміни:

— раніше замовники могли оформлювати стандартну документацію тільки в паперовому, друкованому вигляді (на аркушах А4, 12-м шрифтом). Тепер таку документацію дозволено оформлювати також у формі електронного документа відповідно до вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22.05.2003 р. № 851-IV;

— у разі необхідності фізична / юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів (за 5 днів — у разі скороченої процедури) до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз’ясненнями щодо документації конкурсних торгів. При цьому замовник повинен надати роз’яснення на звернення протягом 3 днів з дня його отримання. Нагадаємо, що такі вимоги передбачені ст. 23 Закону. Також зверніть увагу: такі роз’яснення замовник повинен оприлюднити на веб-порталі;

— у разі якщо замовник вирішив провести збори з метою роз’яснення будь-яких звернень щодо документації конкурсних торгів, то він повинен вести протокол таких зборів, у якому викласти всі роз’яснення щодо звернень фізичних / юридичних осіб. Таку інформацію замовник також повинен оприлюднити на веб-порталі.

Що стосується змін у пропозиціях конкурсних торгів, то вони такі:

— ці документи учасники можуть подавати не тільки у письмовій формі, а також в електрон­ному вигляді (у разі використання електрон­них засобів). Зазначені документи учасники подають особисто, поштою або електронною поштою (у разі подання у формі електронного документа);

— додано вимоги щодо змісту пропозиції конкурсних торгів учасника. До змісту такої пропозиції учасник повинен включити інформацію про субпідрядника (субпідрядників).

Так, у разі закупівлі робіт або послуг учасник процедури закупівлі зазначає повне найменування та місцезнаходження кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт як субпідрядника в обсязі не менше ніж 20 % від вартості договору про закупівлю;

— відкореговано випадки, коли замовник відміняє торги та має право визнати торги такими, що не відбулися. Перелік таких випадків приведено у відповідність із ст. 30 Закону;

— змінено термін укладання договору закупівлі згідно з вимогами ст. 31 Закону. Так, замовники укладають договір не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі повідомлення про акцепт, але не пізніше ніж через 30 днів із дня акцепту. Раніше замовник мав право
укласти такий договір не раніше ніж через
14 днів
.

 

Визначення предмета закупівлі

Зміни, унесені до Порядку № 921, спрямовані виключно на приведення положень цього документа у відповідність до вимог та термінології Закону.

 

Моніторинг закупівель

Однією з основних функцій Мінекономрозвитку є проведення моніторингу держзакупівель. Правові основи проведення такої процедури визначено у Порядку № 155.

Як і раніше, Мінекономрозвитку має право здійснювати моніторинг закупівель за власною ініціативою та за обґрунтованим зверненням замовника.

Загальна процедура проведення таких заходів залишилася без змін. Але з огляду на оновлені вимоги Закону, певні корективи все-таки внесено до Порядку № 155.

По-перше, відкорегована мета здійснення моніторингу. Ось як вона зараз виглядає у Порядку № 155:

 

До змін

Після змін

Метою здійснення моніторингу державних закупівель є забезпечення додержання замовниками законодавства у сфері державних закупівель та ефективного і раціонального використання державних коштів, максимальної їх економії при здійсненні державних закупівель

Метою здійснення моніторингу закупівель є забезпечення дотримання замовниками законодавства у сфері державних закупівель, запобігання його порушенню та аналіз ефективності процедур закупівель

Зазначимо, що такі зміни перш за все пов’язані з оновленою термінологією Закону.

 

По-друге, змінився перелік питань, які може перевіряти Мінекономрозвитку залежно від виду та періоду, у який здійснюється моніторинг закупівлі.

Згідно зі змінами тепер цей орган не може перевіряти питання, що стосуються правомірності укладення договору без застосування норм законодавства у сфері державних закупівель. Така можливість була передбачена в абз. 6 п. 1.5 Порядку № 155. Тобто незакупівельні договори Мінекономрозвитку не моніторить.

Але, як і раніше, цей орган може перевірити такі питання:

— наявність підстав для застосування визначеної замовником процедури закупівлі;

— відповідність документів замовника вимогам законодавства у сфері державних закупівель;

— відповідність порядку проведення процедур закупівель вимогам законодавства у сфері державних закупівель;

— відповідність законодавству у сфері державних закупівель інших рішень, дій (бездіяльності) замовника, пов’язаних із здійсненням відповідної закупівлі та виконанням договору про закупівлю;

— а також може провести аналіз ефективності здійснення закупівель.

По-третє, раніше строки проведення моніторингу залежали від того, яку процедуру закупівлі застосовував замовник. Наприклад, для процедури закупівлі в одного учасника та процедури запиту цінових пропозицій, закупівлі за скороченою процедурою були встановлені скорочені строки. Нині встановлено єдиний для всіх закупівель термін.

 

До змін

Після змін

2.10. Мінекономрозвитку здійснює моніторинг закупівлі за зверненням замовника протягом 10 робочих днів (у разі коли звернення стосується здійснення моніторингу щодо наявності підстави, передбаченої п. 3 ч. 2 ст. 39 Закону, або щодо процедури запиту цінових пропозицій, закупівлі за скороченою процедурою — протягом 5 робочих днів) з дня розміщення на сайті Мінекономрозвитку листа про прийняття листа-звернення замовника до розгляду

2.10. Мінекономрозвитку здійснює моніторинг закупівлі за зверненням замовника протягом 10 робочих днів з дня розміщення на сайті Мінекономрозвитку листа про прийняття
листа-звернення замовника до розгляду

 

По-четверте, зазнали зміни щодо терміну підготування Мінекономрозвитком висновку за результатами моніторингу. Так, якщо раніше такий термін був встановлений різний для процедур закупівель, то тепер встановлено єдиний для всіх закупівель — не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня надходження до Мінекономрозвитку в повному обсязі інформації та документів від замовника. Також додано, що у разі необхідності до розгляду документів можуть залучатися інші структурні підрозділи Мінекономрозвитку.

 

До змін

Після змін

3.10. Висновок за результатами здійснення моніторингу закупівлі повинен бути підготовлений:
— за процедурами: відкритих торгів, двоступеневих торгів, попередньої кваліфікації учасників (крім здійснення закупівель за скороченою процедурою) — не пізніше ніж протягом десяти робочих днів з дня надходження до Мінекономрозвитку в повному обсязі інформації та документів від замовника;
— за процедурою закупівлі в одного учасника (крім процедури закупівлі в одного учасника в разі закупівлі відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 39 Закону) — не пізніше 15 робочих днів з дня надходження до Мінекономрозвитку в повному обсязі інформації та документів від замовника;
— за процедурою запиту цінових пропозицій, скороченою процедурою, за процедурою закупівлі в одного учасника в разі закупівлі відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 39 Закону — не пізніше 5 робочих днів з дня надходження до Мінекономрозвитку в повному обсязі інформації та документів від замовника

3.10. Висновок за результатами здійснення моніторингу закупівлі повинен бути підготовлений відповідним структурним підрозділом Мінекономрозвитку, який забезпечує здійснення регулювання та координації у сфері закупівель, не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня надходження до Мінекономрозвитку в повному обсязі інформації та документів від замовника. У разі необхідності до розгляду документів можуть залучатися інші структурні підрозділи Мінекономрозвитку

 

Зміни, унесені наказом, що коментується, до Порядку № 155, носять загальний косметичний характер. А найбільш суттєві зміни у цій сфері — ще попереду. Так, нещодавно у Мінекономрозвитку проходило обговорення порядку проведення моніторингу держзакупівель із представниками проекту Європейського Союзу «Гармонізація систем конкуренції та державних закупівель в Україні до стандартів ЄС». Зокрема, розглядалися принципи побудови процесу моніторингу, який влаштовуватиме ринок і водночас забезпечуватиме функції, покладені на Мінекономрозвитку відповідно до Закону. Також у ході дискусії сторони проводили роботу з пошуку найефективніших форм проведення моніторингу. Сподіваємось, що такий механізм буде втілено у життя найближчим часом.

 

Закупівля за рамковими угодами

Наказом, що коментується, унесено зміни до документів, які встановлюють особливості проведення процедури закупівлі за рамковими угодами.

Так, з метою розширення переліку товарів і послуг, які можуть закуповуватися за рамковими угодами, унесено зміни до Переліку № 503. Завдяки цьому замовники отримали можливість закуповувати за рамковими угодами такі товари та послуги: локомотиви залізничні та тендери локомотивні; вагони залізничні чи трамвайні самохідні, багажні вагони та відкриті платформи; рухомий склад; послуги щодо відновлювання та оснащування залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; пестициди та інші агрохімічні продукти; послуги щодо забезпечення харчуванням за контрактом. Тепер Перелік № 503 налічує 86 позицій товарів та послуг.

Також з метою удосконалення процедур закупівель за рамковими угодами зміни, зокрема, передбачають:

— уточнення основних умов, які повинна містити рамкова угода (п. 3.1 Особливостей);

— додано перелік пунктів, які може містити рамкова угода (п. 3.2 Особливостей);

— зміни щодо оприлюднення інформації про рамкову угоду (пп. 5.7, 6.1 та 7.1 Особливостей);

— можливість замовників змінювати ціну товарів і послуг у рамковій угоді при зміні регульованих цін (тарифів) і нормативів (п. 8.1 Особ­ливостей).

 

Інші зміни

Наказом, що коментується, також визнано такими, що втратили чинність, такі накази Мінекономрозвитку:

— «Про затвердження критеріїв формування державного замовлення на поставку продукції для державних потреб» від 03.10.2005 р. № 314;

— «Про затвердження форм документів з питань формування державного замовлення» від 31.10.2012 р. № 1205;

— «Про затвердження Порядку ведення реєстру електронних майданчиків та операторів електронних майданчиків і включення (виключення) суб’єктів господарювання до/з такого реєстру» від 23.07.2013 р. № 856.

Відміна цих документів, а особливо останнього наказу, є цілком логічною, оскільки в Законі відсутні вимоги та умови проведення електронних торгів. Звичайно, прикро, що досі так і не була створена електронна платформа для запровадження електронних закупівель, адже електронна система закупівель має певні переваги. Зазначимо, що у цьому році Мінекономрозвитку активно працює над проектом впровадження електронних тендерів.

Наприклад, розроблена Концепція запровадження електронних тендерів, відносно якої проходять активні громадські обговорення. Також здійснюють напрацювання проекту нового закону про електронні закупівлі, головним завданням якого мають стати мінімізація бюрократії, пост-кваліфікація, підвищення прозорості системи держзакупівель. Більш того, нещодавна Мінекономрозвитку вирішив у своїй структурі дати зелене світло проекту електронних закупівель, а впродовж його роботи виправляти всі неточності, які виникатимуть. Погодьтесь, адже краще 5 років помилок, ніж 20 років саботажу. Сподіваємось, що модель системи електронних закупівель дійсно виправдає свої очікування та якомога скоріше буде втілена в життя звичайними замовниками.

 

Вікторія МАТВЄЄВА, економіст-аналітик

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі