Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про затвердження Змін до Положення про атестацію педагогічних працівників навчальних закладів та навчально-методичних установ сфери культури

Міністерство культури України
Бюджетна бухгалтерія Жовтень, 2014/№ 37
В обраному У обране
Друк
Наказ від 07.08.2014 р. № 621. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26.08.2014 р. за № 1020/25797

Відповідно до пункту 1.10 розділу I Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 року № 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року за № 1255/18550, та з метою підвищення ефективності управлінської діяльності керівників навчальних закладів культури і мистецтв, рівня їх професійної компетентності і фахової майстерності наказую:

1. Затвердити Зміни до Положення про атестацію педагогічних працівників навчальних закладів та навчально-методичних установ сфери культури, затвердженого наказом Міністерства культури України від 31 жовтня 2011 року № 75, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 року за № 1311/20049, що додаються.

2. Міністерству культури Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) культури обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій до 01 вересня 2018 року забезпечити організацію та проведення атестації керівників навчальних закладів культури і мистецтв, призначених на посади до набрання чинності цим наказом.

3. Департаменту мистецтв та навчальних закладів (Білаш П. М.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Журавчака О. П.

 

Міністр Є. Нищук

Погоджено:

Заступник Міністра соціальної політики України
 — керівник апарату
 В. Іванкевич

Перший заступник
 Голови Спільного представницького органу
 сторони роботодавців на національному рівні
 О. Мірошниченко

Перший заступник
 Голови СПО об’єднань профспілок
 С. Кондрюк

Голова Профспілки
 працівників культури України
 Л. Перелигіна

Міністр освіти і науки України
 С. Квіт

 

 

Затверджено наказом Міністерства культури України від 07.08.2014 р. № 621

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26.08.2014 р. за № 1020/25797

Зміни до Положення про атестацію педагогічних працівників навчальних закладів та навчально-методичних установ сфери культури

1. У розділі I:

1) у пункті 1.1:

слова та цифри «відповідно до пункту 1.9» замінити словами та цифрами «відповідно до пункту 1.10»;

після слова «атестації» доповнити словами «керівників, їхніх заступників (далі — керівні кадри),»;

2) абзац шостий пункту 1.3 викласти в такій редакції:

«керівники, заступники керівників навчальних закладів та навчально-методичних установ сфери культури (далі — керівні кадри).»;

3) абзац другий пункту 1.10 викласти в такій редакції:

«мають досягнення у педагогічній роботі, прой­шли підвищення кваліфікації та подали заяви про проходження позачергової атестації;»;

4) доповнити пункт 1.11 новим абзацом четвертим такого змісту:

«подання відповідного органу управління сфери культури щодо проведення позачергової атестації керівних кадрів при неналежному виконанні ними посадових обов’язків.»;

5) пункт 1.15 викласти в такій редакції:

«1.15. Методисти середніх спеціалізованих мистецьких шкіл (шкіл-інтернатів), вищих мистецьких навчальних закладів сфери культури I — II рівнів акредитації, навчально-методичних установ (кабінетів, центрів тощо), які мають повну вищу фахову освіту з напряму методичної роботи, атестуються на відповідність займаній посаді, з присвоєнням кваліфікаційних категорій.»;

6) доповнити розділ новим пунктом 1.16 такого змісту:

«1.16. Призначенню керівника передує проведення його атестації.

У разі призначення особи на посаду керівника атестаційна комісія відповідного рівня проводить його атестацію у строки, визначені головою атестаційної комісії (не більше одного місяця).».

У зв’язку з цим пункти 1.16 — 1.24 вважати відповідно пунктами 1.17 — 1.25;

7) пункт 1.19 викласти в такій редакції:

«1.19. Педагогічні працівники, які суміщують посади керівника та викладача, викладача і концертмейстера, викладача і методиста, концертмейстера і методиста, атестуються окремо за кожною посадою.

Атестація педагогічних працівників, які працюють за сумісництвом та обіймають однакові з основним місцем роботи посади, здійснюється за основним місцем роботи. Під час проведення атестації, атестаційна комісія може враховувати результати педагогічної діяльності педагогічного працівника на роботі за сумісництвом.»;

8) пункт 1.24 після слів «спеціаліст вищої категорії» та педагогічного звання» доповнити словами «до проходження наступної атестації на загальних підставах».

2. У розділі II:

1) абзац четвертий пункту 2.1 після слова «Севастополі» доповнити словами «державних адміністраціях»;

2) у пункті 2.5:

абзаци четвертий та п’ятий викласти в такій редакції:

«порушує клопотання перед атестаційною комі­сією 2-го або вищого рівня про присвоєння (підтвердження) педагогічним працівникам кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»;

порушує клопотання перед атестаційною комісією 3-го або 4-го рівня про присвоєння (підтвердження) педагогічних звань «старший викладач», «викладач-методист» та оформлює атестаційні листи;»;

3) у пункті 2.6:

в абзаці другому слова «педагогічні звання «старший викладач», «викладач-методист» виключити;

в абзаці четвертому слова «та педагогічних звань» виключити;

4) пункт 2.7 доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:

«здійснює контроль за роботою атестаційних комісій 1-го та 2-го рівнів.»;

5) пункт 2.8 доповнити новим абзацом сьомим такого змісту:

«здійснює контроль за роботою атестаційної комісії 3-го рівня.»;

6) доповнити розділ новим пунктом 2.9 такого змісту:

«2.9. Атестаційні комісії 3-го та 4-го рівнів за поданням відповідних органів управління сфери культури, до повноважень яких належать призначення на посаду та звільнення з посади керівників, проводять атестацію осіб для призначення на посади керівників, а також атестацію керівних кадрів на їх відповідність (невідповідність) займаній посаді, відповідність за умови виконання рекомендацій.».

3. У розділі III:

1) пункт 3.1 доповнити новим абзацом п’ятим такого змісту:

«Списки керівних кадрів навчальних закладів, які атестуються, складають і подають до атестаційних комісій відповідні органи управління сфери культури.»;

2) пункт 3.6 після слів та цифр «3.6. До 1 березня» доповнити словами «відповідний орган управління сфери культури,»;

3) доповнити розділ після пункту 3.6 новим пунктом 3.7 такого змісту:

«3.7. На особу, яка претендує на зайняття посади керівника, відповідним органом управління сфери культури, до повноважень якого належать призначення на посаду та звільнення з посади керівників, готуються подання про проведення атестації до атестаційної комісії 3-го або 4-го рівня та атестаційний лист.

Атестація особи, яка претендує на посаду керівника, проводиться протягом місяця від дня подання необхідних документів, при цьому атестаційною комісією враховуються:

освітньо-кваліфікаційний рівень особи;

стаж педагогічної, науково-педагогічної роботи, а також на керівних посадах у сфері культури (крім осіб, що призначаються на посади вперше);

професійні знання та навички.».

У зв’язку з цим пункти 3.7 — 3.16 вважати відповідно пунктами 3.8 — 3.17;

4) в абзаці сьомому пункту 3.8 та в абзаці п’ятому пункту 3.9 цифри «3.9» замінити цифрами «3.10»;

5) у пункті 3.9:

в абзаці першому слово «керівників» замінити словами «керівних кадрів»;

абзац третій після слів «педагогічних працівників» доповнити словами «та керівних кадрів;»

доповнити пункт новими абзацами шостим — чотирнадцятим такого змісту:

«При проведенні атестації керівних кадрів атестаційні комісії розглядають:

рівень виконання посадових обов’язків;

рівень організації навчальної та виховної роботи;

додержання вимог державних стандартів освіти;

результати державної атестації навчального закладу;

додержання вимог щодо забезпечення безпечних та нешкідливих умов навчання;

знання законодавства у сфері освіти і культури;

матеріально-технічне забезпечення закладу;

додержання педагогічної етики, моралі.»;

6) у пункті 3.10:

у підпункті 3.10.1:

абзац п’ятий після слів «спеціаліст вищої категорії» доповнити словами «педагогічних звань «старший викладач», «викладач-методист»;

абзац шостий виключити.

У зв’язку з цим абзаци сьомий, восьмий вважати відповідно абзацами шостим та сьомим;

у підпункті 3.10.2 абзац третій виключити.

У зв’язку із цим абзаци четвертий та п’ятий вважати відповідно абзацами третім та четвертим;

7) доповнити пункт новим підпунктом 3.10.5 такого змісту:

«3.10.5. За результатами атестації керівних кадрів, а також осіб, які претендують на зайняття посади керівників, атестаційні комісії 3-го та 4-го рівнів ухвалюють такі рішення:

відповідає займаній посаді;

відповідає займаній посаді за умови виконання певних рекомендацій атестаційної комісії;

не відповідає займаній посаді;

рекомендувати (не рекомендувати) для призначення на посаду керівника.»;

8) в абзаці першому пункту 3.11 цифри «3.11» замінити цифрами «3.12»;

9) в абзацах третьому пункту 3.14 слова «в інституті післядипломної освіти» виключити.

4. У розділі V:

1) абзац дев’ятий пункту 5.3 після слів «середніх спеціалізованих мистецьких школах» доповнити словами «(школах-інтернатах)»;

2) абзаци шостий та десятий пункту 5.4 після слів «заходах тощо» та слова «рівнях» відповідно доповнити словами «у разі, якщо організаторами цих заходів є органи управління сфери культури, навчально-методичні установи, національні творчі спілки відповідного спрямування;».

5. У розділі VII:

1) пункт 7.7 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Голова атестаційної комісії нижчого рівня у разі незгоди з рішенням атестаційної комісії вищого рівня може у десятиденний строк з дня прийняття рішення звернутись із апеляцією до атестаційної комісії вищого рівня.»;

2) абзац перший пункту 7.10 викласти у такій редакції:

«7.10. Апеляція на рішення атестаційної комісії розглядається за участю особи, яка її подала, голови атестаційної комісії нижчого рівня та керівника навчального закладу, крім випадків, коли особа, яка її подала, відмовилася від особистої участі в розгляді апеляції у письмовій формі або не з’явилися на засідання атестаційної комісії. У разі якщо атестаційна комісія розглядає апеляції керівних кадрів їх розгляд здійснюється за участю представників атестаційних комісій відповідних органів управління сфери культури рішення яких оскаржуються.».

6. Додатки 1 — 5 викласти в новій редакції, що додаються.

Директор Департаменту мистецтв
та навчальних закладів П. Білаш

 

img 1

 

img 2
img 3

 

img 4

 

img 5

 

img 6

 

img 7

Коментар фахівця Держінспекції з питань праці

Атестація педагогів навчальних закладів сфери культури: вивчаємо зміни

Важливою подією 2013 року стало включення керівників навчальних закладів (загальноосвітніх і позашкільних) та їх заступників до переліку педагогічних працівників, які підлягають атестації (див. наказ Міносвіти від 08.08.2013 р. № 1135 // «Бюджетна бухгалтерія», 2013, № 36, с. 24).

Трохи більше року знадобилося законодавцям, щоб унести відповідні зміни й до Положення про атестацію педагогічних працівників навчальних закладів та навчально-методичних установ сфери культури, затвердженого наказом Мінкультури від 31.10.2011 р. № 75 (далі — Положення  75). Так, наказом, що коментується, передбачене обов’язкове проведення атестації:

— керівника навчального закладу сфери культури під час призначення на посаду;

— керівників навчальних закладів та їх заступників у процесі їх професійної діяльності.

Також принагідно Мінкультури підкоригувало й інші норми Положення № 75. Далі розглянемо все по черзі.

 

Атестація керівників під час призначення на посаду

Відповідно до нового п. 1.16 Положення № 75 призначенню на посаді керівників передує їх атестація.

Чи потрапляють до цієї категорії керівники, які влаштовуються на роботу за переведенням з іншого навчального закладу, якщо раніше вони проходили атестацію? Прямої відповіді на це запитання наказ, що коментується, не дає. Однак аналогію можна провести з керівниками навчальних закладів, які атестуються згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом Міносвіти від 06.10.2010 р. № 930. Так, у листі від 13.12.2013 р. № 2/5-13-3018 Міносвіти підкреслило, що це Типове положення не містить норми про обов’язкове проведення в цьому випадку позачергової атестації, тобто формально відповідь на поставлене запитання — «ні». Але все-таки остаточне рішення щодо проведення позачергової атестації керівників, які переходять на роботу з іншого закладу, приймають відповідні органи управління.

Важливо! Заступники керівників під час призначення на посаду атестацію не проходять.

Хто атестує. Атестують майбутніх керівників атестаційні комісії 3-го та 4-го рівнів за поданням відповідних органів управління сфери культури, до повноважень яких належать призначення на посаду та звільнення з посади керівників (п. 2.9 Положення № 75).

Період атестації. Атестацію проводять у строки, визначені головою атестаційної комісії, але не більше одного місяця з дня подання необхідних документів (п. 1.16, абз. 2 п. 3.7 Положення № 75).

Порядок атестації. Опишемо послідовність дій, що виконуються при атестації майбутніх керівників.

1. Подання документів до атестаційної комісії. Керівник відповідного органу управління сфери культури має надіслати до атестаційної комісії подання про атестацію працівника, який претендує на посаду керівника, та атестаційний лист (п. 3.7 Положення № 75).

Форму атестаційного листа наведено в додатку 3 до Положення № 75, а от рекомендацій щодо змісту подання цей документ не дає. Отже, складають його в довільній формі. Ми пропонуємо скористатися формою подання, складеною нами (див. додаток до цього коментаря на с. 13).

Подання інших документів до атестаційної комісії, в тому числі безпосередньо особою, яка претендує на зайняття посади, Положенням № 75 не передбачене.

2. Проведення атестації. При атестації осіб, які претендують на зайняття посади керівника, атестаційна комісія враховує (п. 3.7 Положення № 75):

— освітньо-кваліфікаційний рівень;

— стаж педагогічної, науково-педагогічної роботи, а також на керівних посадах у сфері культури (окрім осіб, які призначаються на посади вперше);

— професійні знання та навички.

Формат проведення атестації Положенням № 75 не встановлено. Припускаємо, що її потрібно проводити у формі співбесіди.

Результати засідання атестаційної комісії оформляють протоколом, який підписують усі присутні на засіданні члени атестаційної комісії (п. 3.16 Положення № 75).

Результати атестації. За результатами атестації керівних кадрів атестаційні комісії 3-го та 4-го рівнів приймають такі рішення:

— рекомендувати для призначення на посаду керівника;

— не рекомендувати для призначення на посаду керівника.

 

Атестація керівників у процесі їх професійної діяльності

Керівники, заступники керівників навчальних закладів та навчально-методичних закладів сфери культури проходять чергову та позачергову атестацію (у певних випадках).

Чергова атестація. Проводиться обов’язково один раз на п’ять років атестаційними комісіями 3-го та 4-го рівнів (пп. 1.4 і 1.7 Положення № 75).

Згідно з п. 2 наказу , що коментується, Мінкультури АР Крим, департаменти (управління) культури обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій до 01.09.2018 р. повинні забезпечити організацію та проведення атестації керівників навчальних закладів культури та мистецтв, призначених на посади до набуття чинності цим наказом.

Що стосується заступників керівників, то з урахуванням вимог щодо проведення чергової атестації один раз на п’ять років таку атестацію ці особи повинні пройти не пізніше березня — квітня 2019 року.

Таким чином, керівники відповідних органів управління сфери культури мають запланувати строки проведення атестації керівників навчальних закладів.

Відповідно до п. 3.1 Положення № 75 керівники органів сфери культури складають і подають до атестаційних комісій:

— списки керівних працівників, які атестуються, до 20 вересня;

— атестаційні листи на керівних працівників у двох примірниках до 1 березня.

У свою чергу, атестаційні комісії 3-го та 4-го рівнів проводять атестацію керівних працівників до 25 квітня. У процесі вивчення професійної діяльності керівних працівників атестаційна комісія з’ясовує чинники, наведені в п. 3.9 Положення № 75.

Засідання атестаційної комісії оформляють протоколом, який підписують всі присутні на засіданні члени атестаційної комісії.

Результати атестації. За результатами атестації атестаційні комісії приймають такі рішення (п.п. 3.10.5 Положення № 75):

— відповідає займаній посаді;

— відповідає займаній посаді за умови виконання певних рекомендацій атестаційної комісії;

— не відповідає займаній посаді.

Увага! За результатами атестації керівним працівникам кваліфікаційні категорії та педагогічні звання не присвоюють (крім випадків, коли вони займаються викладацькою діяльністю та атестуються на посаді викладача, концертмейстера (п. 1.19 Положення № 75).

Позачергова атестація. Таку атестацію проводять за поданням відповідного органу управління сфери культури в разі неналежного виконання керівними працівниками своїх посадових обов’язків (абз. 4 п. 1.11 Положення № 75).

 

Інші зміни в порядку атестації

Важливі коригування внесено й до умов проходження атестації педагогічних працівників, які не є керівниками. Наведемо їх.

1. Уточнено, що методистів середніх спеціалізованих художніх шкіл (шкіл-інтернатів), вищих художніх навчальних закладів сфери культури I — II рівнів акредитації, навчально-методичних установ (кабінетів, центрів тощо), які мають повну вищу професійну освіту за напрямом методичної роботи, атестують на відповідність займаній посаді з присвоєнням кваліфікаційних категорій (оновлений п. 1.15 Положення № 75).

Це повністю відповідає нормам наказу Міносвіти «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти і наукових установ» від 26.09.2005 р. № 557. Так, згідно з додатком 6 до цього документа методистам установлюють посадовий оклад залежно від кваліфікаційної категорії.

2. Важливо: атестаційні комісії 2-го рівня позбавлені повноважень надавати педагогічні звання. Тепер це компетенція виключно атестаційних комісій 3-го та 4-го рівнів (пп. 2.7 і 2.8 Положення № 75).

3. Чіткіше прописано порядок атестації педагогів, які обіймають декілька посад. Так, згідно з оновленим п. 1.19 Положення № 75 працівників, котрі суміщають посади керівника та викладача, викладача і концертмейстера, викладача й методиста, концертмейстера та методиста, атестують окремо за кожною посадою.

Якщо педагог-сумісник обіймає таку саму посаду, що й за основним місцем роботи, то його атестують тільки за основним місцем роботи.

4. Відповідно до нової редакції абз. 2 п. 1.10 Положення № 75 позачергову атестацію в будь-який рік міжатестаційного періоду можуть пройти особи, котрі мають досягнення в педагогічній роботі, пройшли підвищення кваліфікації та подали заяви на проходження позачергової атестації.

А це означає, що тепер для позачергової атестації з метою підвищення кваліфікаційної категорії необхідно пройти курси підвищення кваліфікації незалежно від проходження попередніх курсів.

5. Виключено вимогу про те, що керівники та методисти обласних, Київської та Севастопольської міських методичних установ (кабінетів, центрів тощо), а також педагоги середніх спеціалізованих художніх шкіл та вищих художніх навчальних закладів I — II рівнів акредитації для прийняття рішення атестаційною комісією про відповідність займаній посаді повинні прой­ти підвищення кваліфікації саме в інститутах післядипломної освіти (новий абз. 3 п. 3.14 Положення № 75).

6. Змінено вимоги до присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії». Тепер для присвоєння такої категорії зараховують результати учнів і студентів, які стали переможцями міжнародних або всеукраїнських фестивалів (оглядів, конкурсів, виставок) чи брали участь у міжнародних або всеукраїнських культурно-просвітницьких заходах у випадку, якщо організаторами цих заходів є органи управління сфери культури, навчально-методичні установи, національні творчі спілки відповідного напряму (абз. 6 п. 5.4 Положення № 75).

7. Тепер апеляцію до атестаційної комісії вищого рівня може подавати не тільки педагог, не згодний з результатами атестації, а й голова атестаційної комісії нижчого рівня (новий абз. 2 п. 7.7 Положення № 75). Можливо, така практика буде застосовуватися у випадку, якщо атестаційна комісія вищого рівня прийме рішення про скасування рішення атестаційної комісії нижчого рівня.

8. У зв’язку з викладеними вище змінами змінилися форми атестаційного листа, заяви щодо проведення атестації, протоколів засідання атестаційної комісії та протоколу розгляду апеляцій атестаційною комісією.

Наказ, що коментується, набрав чинності 19.09.2014 р.

 

Світлана МЕРЕНКОВА,
 заступник начальника відділу,
 державний інспектор праці відділу контролю
 за дотриманням трудового законодавства
 Територіальної державної інспекції
 з питань праці у Харківській області

 

 

Додаток

Форма подання на особу, яка претендує на посаду керівника
навчального закладу сфери культури

img 8
img 9

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць