Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів

Міністерство фінансів України
Бюджетна бухгалтерія Вересень, 2014/№ 35
Друк
Наказ від 30.07.2014 р. № 793. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.08.2014 р. за № 1000/25777 (витяг)

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 446, та з метою удосконалення казначейського обслуговування місцевих бюджетів наказую:

1. Затвердити Зміни до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року № 938, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012 року за № 1569/21881, що додаються.

<…>

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

<…>

 

Міністр О. Шлапак

 

 

Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30.07.2014 р. № 793

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.08.2014 р. за № 1000/25777

Зміни до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів

 

1. Абзац другий пункту 1.3 глави 1 викласти в такій редакції:

«мережа розпорядника коштів місцевого бюджету (далі — мережа) — згрупована відповідно до законодавства головним розпорядником коштів місцевого бюджету (далі — головний розпорядник) (розпорядником коштів місцевого бюджету нижчого рівня (далі — розпорядник нижчого рівня), що має власну мережу) інформація щодо розпорядників коштів нижчого рівня, які у своїй діяльності підпорядковані цьому розпоряднику та/або діяльність яких координується ним, та одержувачів коштів місцевого бюджету;».

2. Пункт 2.6 глави 2 викласти в такій редакції:

«2.6. У процесі казначейського обслуговування місцевих бюджетів може застосовуватися система дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства — Казначейство» з використанням засобів криптографічного захисту інформації Державної казначейської служби України.».

3. У главі 4:

у пункті 4.1 слово «року» замінити словом «періоду», слова «проектом рішення» замінити словами «рішенням (проектом рішення)»;

у пункті 4.3:

в абзаці першому слово «наступний» замінити словом «відповідний»;

перше речення абзацу третього після слів «Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів» доповнити словами «(далі — Єдиний реєстр)»;

у пункті 4.4 слова «Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів» замінити словами «Єдиного реєстру»;

пункт 4.19 викласти в такій редакції:

«4.19. Головний розпорядник не пізніше ніж за п’ятнадцять днів до початку бюджетного періоду, розпорядник нижчого рівня не пізніше ніж за десять днів до початку бюджетного періоду подають відповідному органу Казначейства мережу (реєстр змін до мережі) на паперових та електронних носіях інформації з урахуванням особливостей складання мережі, визначених у пункті 4.3 цієї глави.»;

у пункті 4.20:

абзац перший викласти в такій редакції:

«4.20. Орган Казначейства перевіряє подану інформацію щодо мережі (реєстру змін до мережі) на відповідність переліку розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів, що безпосередньо обслуговуються у відповідному органі Казначейства, встановленим вимогам щодо складання мережі, даним Єдиного реєстру (код розпорядника/одержувача бюджетних коштів за Єдиним реєстром, код за ЄДРПОУ, повне та скорочене найменування, статус установи (розпорядник бюджетних коштів або одержувач бюджетних коштів), код та найменування органу Казначейства) та вносить до бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів, про що на документі ставиться відбиток штампа за формою згідно з додатком 12 до цього Порядку.»;

в абзаці другому слова «Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів» замінити словами «Єдиного реєстру»;

пункт 4.21 викласти в такій редакції:

«4.21. Протягом бюджетного періоду можуть виникати зміни в мережі у разі включення до мережі нової установи, вилучення установи з мережі, зміни інформації про розпорядника/одержувача бюджетних коштів, наведеної в додатку 3 до цього Порядку.

У разі виникнення змін у мережі головний розпорядник подає відповідному органу Казначейства реєстр змін до мережі.

Після внесення змін до Єдиного реєстру у частині даних, які використовуються при складанні мережі, головний розпорядник подає відповідному органу Казначейства реєстр змін до мережі протягом трьох робочих днів.».

4. У главі 5:

у пункті 5.1 слово «місяця» замінити цифрами і словом «30 днів»;

у пункті 5.7 слова «одного місяця» замінити цифрами і словом «30 днів».

5. У главі 6:

в абзаці другому пункту 6.2 друге і третє речення виключити;

у пункті 6.3:

абзац сьомий викласти в такій редакції:

«Розпорядники бюджетних коштів подають довідки про зміни до кошторису, плану асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів), плану надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів, плану спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), плану використання бюджетних коштів та помісячного плану використання бюджетних коштів, а одержувачі бюджетних коштів — довідки про зміни до планів використання бюджетних коштів відповідному органу Казначейства на паперових та електронних носіях не пізніше останнього робочого дня поточного місяця.»;

абзац восьмий виключити.

6. У главі 10:

доповнити пункт 10.3 після абзацу четвертого чотирма новими абзацами такого змісту:

«Органи Казначейства зберігають розрахункові документи згідно з вимогами законодавства.

Розрахункові документи надаються як на паперових, так і на електронних носіях.

Усі реквізити розрахункового документа на електронних носіях повинні бути аналогічними реквізитам документа на паперових носіях.

Під час підписання розрахункового документа не дозволяються використання факсиміле, а також виправлення та заповнення розрахункового документа в кілька прийомів. Органами Казначейства до виконання такі розрахункові документи не прий­маються.».

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом дев’ятим;

пункт 10.6 викласти в такій редакції:

«10.6. При застосуванні системи безготівкової виплати заробітної плати бюджетні кошти перераховуються (за згодою працівників) на вкладні рахунки відповідно до заявки на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки (далі — заявка на видачу готівки), форма якої передбачена Порядком казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2012 року № 1407, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 січня 2013 року за № 130/22662, та платіжного доручення.»;

доповнити главу новим пунктом такого змісту:

«10.8. Органи Казначейства не несуть відповідальності за недостовірність підтвердних документів та їх зміст, на підставі яких були складені розрахункові документи, оформлені розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами бюджетних коштів, а також за повноту і своєчасність сплати ними податків, зборів та обов’язкових платежів.».

7. Абзац другий пункту 13.1 глави 13 викласти у такій редакції:

«Після видачі готівки на заявці на видачу готівки проставляється відбиток штампа згідно з додатком 17 до цього Порядку, один примірник повертається розпоряднику бюджетних коштів або одержувачу бюджетних коштів, інший примірник зберігається в органі Казначейства.».

8. У пункті 18.4 глави 18:

в абзаці другому слова «головні фінансові управління обласних державних адміністрацій, Головне фінансове управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» замінити словами «Департаменти фінансів обласних державних адміністрацій, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)»;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«Фінансові органи щокварталу та щороку готують інформацію про стан гарантованих Автономною Республікою Крим, територіальними громадами боргів та про надані місцеві гарантії за формами, встановленими законодавством, та подають її до органів Казначейства.».

9. У тексті Порядку та додатках до нього після слів «код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» в усіх відмінках доповнити словами «(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / код Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)» у відповідних відмінках.

10. Додатки 3 — 6, 12, 19, 22 викласти в новій редакції, що додаються.

 

Директор Департаменту місцевих бюджетів Є. Кузькін

 

img 1
img 2

 

img 3

 

img 4

 

img 5
img 6

 

img 7

 

img 8

 

img 9

Коментар редакції

Відкореговано Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів

Цього разу Мінфін уніс зміни до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого його власним наказом від 23.08.2012 р. № 938 (далі — Порядок). Ці зміни затверджені наказом Мінфіну від 30.07.2014 р. № 793, що набрав чинності 09.09.2014 р. Далі розглянемо суть основних змін, унесених до Порядку.

1. Наведено нове визначення мережі розпорядника місцевого бюджету. Така мережа є інформацією, згрупованою відповідно до законодавства головним розпорядником коштів місцевого бюджету (розпорядником коштів місцевого бюджету нижчого рівня, що має власну мережу), щодо розпорядників коштів нижчого рівня, які у своїй діяльності підпорядковані цьому розпоряднику та/або діяльність яких координується ним, та одержувачів коштів місцевого бюджету. Тобто уточнено, що до мережі включають не тільки головних розпорядників коштів місцевих кош­тів, а й розпорядників коштів місцевого бюджету нижчого рівня, що мають власну мережу.

2. Визначено різні терміни подання до органів Казначейства мережі та реєстру змін до мережі для головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня. Так, головним розпорядникам такі документи необхідно подати не пізніше ніж за 15 днів до початку бюджетного періоду, а розпорядникам нижчого рівня — не пізніше ніж за 10 днів до початку такого періоду.

3. Звичайно, протягом бюджетного періоду може виникнути необхідність внесення зміни до мережі, наприклад, у разі включення до мережі нової установи, вилучення установи з мережі, зміни інформації про розпорядника/одержувача бюджетних коштів. Раніше у Порядку не було визначено, протягом якого терміну розпорядник бюджетних коштів повинен надати таку інформацію органу Казначейства. Тепер у п. 4.21 Порядку встановлено, що реєстр змін до мережі розпорядник подає протягом 3 робочих днів.

Але зверніть увагу: цей термін застосовується лише щодо змін до Єдиного реєстру у частині даних, які використовуються при складанні мережі.

4. Викладено у новій редакції абз. 7 п. 6.3 Порядку, у якому мова йде про документи, які розпорядники бюджетних коштів подають до органів Казначейства в процесі виконання місцевих бюджетів. Як і раніше, подають такі документи на паперових та електронних носіях не пізніше останнього робочого дня поточного місяця.

5. Окремо виділені вимоги до порядку подання розрахункових документів розпорядниками бюджетних коштів, а саме:

— розрахункові документи надають як на паперових, так і на електронних носіях;

— усі реквізити розрахункового документа на електронних носіях повинні бути аналогічними реквізитам документа на паперових носіях;

— під час підписання розрахункового документа не дозволено використання факсиміле, а також виправлення та заповнення розрахункового документа в декілька прийомів. Якщо такі документи все ж таки будуть надані розпорядниками, то Порядок дозволяє органам Казначейства не приймати їх до виконання.

При цьому зверніть увагу на те, що органи Казначейства не несуть відповідальності за недостовірність підтвердних документів та їх зміст, на підставі яких були складені розрахункові документи, оформлені розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами бюджетних коштів, а також за повноту і своєчасність сплати ними податків, зборів та обов’язкових платежів. Це тепер визначено у п. 10.8 Порядку.

6. Викладено у новій редакції деякі документи, що наведені у відповідних додатках до Порядку, а саме:

— Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на рік (додаток 3);

— Реєстр змін до мережі розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на рік (додаток 4);

— Витяг з річного розпису асигнувань місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів) / річного розпису витрат спеціального фонду місцевих бюджетів з розподілом за видами надходжень / річного розпису повернення кредитів до місцевих бюджетів та надання кредитів з місцевих бюджетів за рік (додаток 5);

— Витяг з помісячного розпису асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів) / з помісячного розпису спеціального фонду (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) / з помісячного розпису повернення кредитів до загального фонду місцевих бюджетів / надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів

за рік (додаток 6);

— Розподіл виділених бюджетних асигнувань (додаток 19);

— Довідка про надходження у натуральній формі (додаток 22);

— відбиток печатки органу казначейства (додаток 12).

Тож зверніть увагу на змінені форми документів, адже вже за вересень 2014 року їх необхідно подавати в оновленому вигляді.

 

Вікторія МАТВЄЄВА, економіст-аналітик

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць