Теми статей
Обрати теми

Новий антикорупційний Закон: перше знайомство (ч. 2)

Козіна Віра, директор департаменту видань для публічно-правової сфери Видавничого будинку «Фактор», юрист

Порівнюємо термінологію: конфлікт інтересів

Старе поняття (визначене Законом № 3206)

конфлікт інтересів

суперечність між особистими майновими, немайновими інтересами особи чи близьких їй осіб та її службовими повноваженнями, наявність якої може вплинути на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи невчинення дій під час виконання наданих їй службових повноважень

Нове поняття (визначене Законом № 1700)

потенційний конфлікт інтересів

наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень

реальний конфлікт інтересів

суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень

Спектр правовідносин, які будуть охоплюватись новими поняттями конфлікту інтересів, розширено. Наявність потенційної зацікавленості у чомусь буде означати наявність конфлікту інтересів. Новий Закон приділяє окрему увагу правомірній поведінці осіб, у яких може виникати потенційний конфлікт інтересів між їх особистою (приватною) зацікавленістю у чомусь та їхніми службовими обов’язками.

Врегулювання конфлікту інтересів: загальні правила

Питанням врегулювання конфлікту інтересів у новому Законі парламентарії відвели аж цілий розділ.

Закон № 1700 зобов’язує посадових осіб юридичних осіб публічного права:

1

вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів

2

повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів безпосереднього керівника, а у випадку перебування особи на посаді, яка не передбачає наявності у неї безпосереднього керівника, або в колегіальному органі — Національне агентство чи інший визначений законом орган або колегіальний орган, під час виконання повноважень у якому виник конфлікт інтересів, відповідно Примітка. Не треба плутати із необхідністю повідомляти про близьких осіб, які працюють у відповідній установі, по які ми говорили раніше. Це — різні речі.

3

не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів

4

вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів

Також у ч. 2 ст. 28 нового Закону міститься пряма заборона на спонукання (прямо чи опосередковано) підлеглих до прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльності всупереч закону на користь своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх осіб.

Увага! Рішення про спосіб врегулювання конфлікту інтересів має бути прийняте керівником установи чи керівником органу, до компетенції якого належить звільнення особи, протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність конфлікту інтересів.

Якщо рішення про спосіб врегулювання конфлікту інтересів приймає Антикорупційне агентство, то на роз’яснення щодо способу врегулювання конфлікту інтересів дається 7 робочих днів.

Зважаючи на те, що Антикорупційне агентство та його терпідрозділи ще не сформовані, поки не зрозуміло, хто буде давати усі необхідні роз’яснення з приводу застосування нового Закону.

Особливо прикро, що Агентство не запрацює до моменту введення у дію Закону № 1700 ще й тому, що у ньому закріплений принцип тлумачення сумнівів на користь суб’єкта відповідальності, аналогічний механізму захисту інтересів платника податків. Так, ч. 5 та 6 ст. 28 нового Закону передбачено, що у разі існування в особи сумнівів щодо наявності в неї конфлікту інтересів вона зобов’язана звернутися за роз’ясненнями до територіального органу Агентства. Якщо особа отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона звільняється від відповідальності, якщо у діях, щодо яких вона зверталася за роз’ясненням, пізніше було виявлено конфлікт інтересів. Та Агентство поки не сформоване, і запитувати нема в кого…

Увага! Усі акти, що визначають порядок надання окремих видів державних послуг та провадження інших видів діяльності, пов’язаних із виконанням функцій держави, місцевого самоврядування, мають передбачати порядок та шляхи врегулювання конфлікту інтересів службових осіб, діяльність яких вони регулюють. Тому зробіть моніторинг функцій та послуг, які надає ваша бюджетна установа! Якщо ви підпадаєте під дію цього припису Закону — затвердіть відповідні порядки або внесіть зміни до вже існуючих.

Способи врегулювання конфлікту інтересів

Конфлікт інтересів можна врегулювати ззовні (це коли проблему вирішують розпорядчим актом керівника або керівного органу) або самостійно. В останньому випадку, зрозуміло, мова йде про дії, які працівник може вжити сам, аби вирішити певне питання.

Зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів згідно з ч. 1 ст. 29 Закону № 3206 здійснюється через:

1

усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів

2

застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень

3

обмеження доступу особи до певної інформації

4

перегляду обсягу службових повноважень особи

5

переведення особи на іншу посаду

6

звільнення особи

Самостійне врегулювання конфлікту інтересів здійснюється шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтверджуючих це документів безпосередньому керівнику або керівнику органу, до повноважень якого належить звільнення / ініціювання звільнення з посади.

Інших способів самостійного врегулювання конфлікту інтересів законодавець не передбачив. Тому у більшості випадків доведеться покладатися на зовнішнє врегулювання.

Також зверніть увагу на досить цікавий нюанс. Для осіб, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків у юридичних особах приватного права незалежно від організаційно-правової форми, а також інші особи, які не є службовими особами та які виконують роботу або надають послуги відповідно до договору з підприємством, установою, організацією, можливість самостійного врегулювання конфлікту інтересів неможлива. Такі особи просто повідомляють керівний орган про конфлікт інтересів та чекають рішення про його врегулювання.

Тепер розглянемо кожний спосіб зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів окремо.

Спосіб № 1. Усунення від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті.

Таке рішення приймається у різний спосіб, залежно від того, який характер носить конфлікт інтересів ( ст. 30 Закону № 1700):

Якщо конфлікт інтересів не має постійного характеру та за умови можливості залучення до прийняття такого рішення або вчинення відповідних дій інших працівників*

Якщо конфлікт інтересів носить не тимчасовий характер

рішення приймає:

керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації

керівник органу або відповідного структурного підрозділу, в якому працює особа

* Зверніть увагу — не сторонньої особи на підставі цивільно-правової угоди, а лише працівника відповідного органу, підприємства, установи, організації.

Спосіб № 2. Обмеження доступу до інформації.

Це обмеження здійснюється за рішенням керівника органу або відповідного структурного підрозділу, в якому працює особа, у випадку, якщо конфлікт інтересів пов’язаний з таким доступом та має постійний характер, а також за можливості продовження належного виконання особою повноважень на посаді за умови такого обмеження і можливості доручення роботи з відповідною інформацією іншому працівнику органу, підприємства, установи, організації.

Спосіб № 3. Перегляд обсягу службових повноважень.

Перегляд обсягу службових повноважень здійснюється за рішенням керівника органу, підприємства, установи, організації або відповідного структурного підрозділу, в якому працює особа, у разі, якщо конфлікт інтересів у її діяльності має постійний характер, пов’язаний з конкретним повноваженням особи, а також за можливості продовження належного виконання нею службових завдань у разі такого перегляду і можливості наділення відповідними повноваженнями іншого працівника.

Спосіб № 4. Здійснення повноважень під зовнішнім контролем.

Службові повноваження здійснюються під зовнішнім контролем у разі, якщо усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів, обмеження її доступу до інформації чи перегляд її повноважень є неможливим та відсутні підстави для її переведення на іншу посаду або звільнення.

Зовнішній контроль здійснюється в таких формах:

1

перевірка працівником, визначеним керівником органу, підприємства, установи, організації: — стану та результатів виконання особою завдання; — вчинення нею дій; — змісту рішень чи проектів рішень, що приймаються або розробляються особою або відповідним колегіальним органом з питань, пов’язаних із предметом конфлікту інтересів

2

виконання особою завдання, вчинення нею дій, розгляд справ, підготовка та прийняття нею рішень у присутності визначеного керівником органу працівника

3

участь уповноваженої особи Антикорупційного агентства в роботі колегіального органу в статусі спостерігача без права голосу

Увага! Згідно з ч. 3 ст. 33 Закону № 1700 у рішенні про здійснення зовнішнього контролю визначаються:

1

форма контролю

2

уповноважений на проведення контролю працівник

3

обов’язки особи у зв’язку із застосуванням зовнішнього контролю за виконанням нею відповідного завдання, вчиненням нею дій чи прийняття рішень

Спосіб № 5. Переведення, звільнення особи у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів.

Переведення особи на іншу посаду у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів здійснюється за рішенням керівника органу, підприємства, установи, організації лише за наявності у сукупності трьох наступних умов:

1

конфлікт інтересів у діяльності особи має постійний характер

2

конфлікт інтересів не може бути врегульований шляхом усунення такої особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті, обмеження її доступу до інформації, перегляду її повноважень та функцій, позбавлення приватного інтересу

3

є вакантна посада, яка за своїми характеристиками відповідає особистим та професійним якостям особи

Увага! Переведення на іншу посаду може здійснюватися лише за згодою особи, у якої виник конфлікт інтересів.

Звільнення особи із займаної посади у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів здійснюється у разі, якщо реальний чи потенційний конфлікт інтересів у її діяльності має постійний характер і не може бути врегульований в інший спосіб, у тому числі через відсутність її згоди на переведення або на позбавлення приватного інтересу.

Особливі правила врегулювання конфлікту інтересів

Статтею 35 Закону № 1700 передбачені певні особливості щодо врегулювання конфлікту інтересів для окремих категорій суб’єктів відповідальності.

Залишимо поза межами цього аналізу «подробиці» процедур врегулювання конфлікту інтересу для високопосадовців (таких як Президент України, народні депутат, члени Уряду, керівники ЦОВВ тощо). Натомість розглянемо ті категорії осіб, з якими вам, шановні читачі, доведеться стикатися у практичній діяльності.

Зокрема, правила врегулювання конфлікту інтересів голів, заступників голів обласних та районних рад, міських, сільських, селищних голів, секретарів міських, сільських, селищних рад, депутатів місцевих рад визначаються законами, які регулюють статус відповідних осіб та засади організації відповідних органів.

Так, новою статтею 591 Закону № 280 передбачено, що сільський, селищний, міський голова, секретар, депутат сільської, селищної, міської ради, голова, заступник голови, депутат районної, обласної, районної у місті ради бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідною радою за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання.

Про конфлікт інтересів такої особи може заявити будь-який інший член відповідного колегіального органу або учасник засідання, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається.

Увага! Заява про конфлікт інтересів члена колегіального органу заноситься до протоколу засідання колегіального органу.

Ще раз наголошу на процедурі, яку регламентує ч. 2 ст. 35 нового Закону. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи, яка входить до складу колегіального органу (комітету, комісії, колегії тощо), вона не має права брати участь у прийнятті рішення цим органом.

І тільки якщо неучасть особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи, яка входить до складу колегіального органу, у прийнятті рішень цим органом призведе до втрати правомочності цього органу, участь такої особи у прийнятті рішень має здійснюватися під зовнішнім контролем. Рішення про здійснення зовнішнього контролю приймається відповідним колегіальним органом.

Підприємства у власності чи корпоративні права

Усі посадові особи юридичних осіб публічного права протягом 30 днів після призначення (обрання) на посаду зобов’язані передати в управління іншій особі належні їм підприємства та корпоративні права у порядку, встановленому законом.

Увага! Передавати в управління підприємства та корпоративні права на користь членів своєї сім’ї забороняється.

Якщо підприємство за способом утворення (заснування) та формування статутного капіталу є унітарним, передача здійснюється шляхом укладення договору управління майном із суб’єктом підприємницької діяльності.

Щодо корпоративних прав, то законодавець у ч. 3 ст. 36 Закону № 1700 чітко визначив способи їх передачі в управління третім особам:

1

укладення договору управління майном із суб’єктом підприємницької діяльності (крім договору управління цінними паперами та іншими фінансовими інструментами)

2

укладення договору про управління цінними паперами, іншими фінансовими інструментами і грошовими коштами, призначеними для інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти, з торговцем цінними паперами, який має ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження діяльності з управління цінними паперами

3

укладення договору про створення венчурного пайового інвестиційного фонду для управління переданими корпоративними правами з компанією з управління активами, яка має ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження діяльності з управління активами

При цьому укладати договори із суб’єктами підприємницької діяльності, торговцями цінними паперами та компаніями з управління активами, в яких працюють члени сім’ї суб’єктів відповідальності, не можна.

За приписами Закону № 1700 про факт передачі в управління корпоративних прав чи підприємств суб’єкт відповідальності має письмово в одноденний термін повідомляти Антикорупційне агентство. Водночас поки така структура ще не сформована, гадаю, доцільно буде надсилати повідомлення до вищестоящого органу, органу управління бюджетною установою, у якій працює суб’єкт відповідальності, до колегіального представницького органу (для місцевих рад). Законодавством це не регламентовано, але краще перестрахуватися.

Теги корупція
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі