Теми статей
Обрати теми

Щодо обліку матеріальних цінностей на рахунку 14 «Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи»

Міністерство фінансів України
Лист від 25.03.2015 р. № 31-11420-07-13/10574

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України розглянув лист <…> щодо обліку матеріальних цінностей на рахунку 14 «Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи» та в межах компетенції повідомляє.

Вiдповiдно до Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, наведеного у додатку 1 до Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 26.06.2013 р. № 611 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 18.07.2013 р. за № 1214/23746, рахунок 14 «Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи» призначений для обліку капітальних інвестицій у будівництво, виготовлення (розробку), реконструкцію, модернізацію, придбання об’єктів необоротних матеріальних та нематеріальних активів, уведення яких в експлуатацію на дату балансу не відбулося.

Згідно з Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України від 12.10.2010 р. № 1202 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 01.11.2010 р. за № 1017/18312, основні засоби — це матеріальні активи, які утримуються для використання їх у виробництві/діяльності або при постачанні товарів, виконанні робіт і наданні послуг для досягнення поставленої мети та/або задоволення потреб суб’єкта державного сектору або здавання в оренду іншим особам і використовуються, за очікуванням, більше одного року.

Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів при визнанні цього об’єкта активом (при зарахуванні на баланс) і призупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації.

Не введені в експлуатацію основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи, які перебувають на складах, не відповідають критеріям визнання основних засобів, і амортизація на такі об’єкти не нараховується.

Враховуючи вищенаведене, за рішенням керівника бюджетної установи не введені в експлуатацію основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи станом на 01 січня 2015 року або вводяться в експлуатацію та обліковуються на рахунках 10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи», 12 «Нематеріальні активи» або перекласифіковуються і відображаються у складі незавершених капітальних інвестицій на рахунку 14 «Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи».

Директор Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку
М. Чмерук

Коментар фахівця

Що робити з необоротними активами,

які до 01.01.2015 р. не введено в експлуатацію: думка Мінфіну

На балансі деяких бюджетних установ станом на 01.01.2015 р. у складі необоротних активів обліковуються об’єкти, які досі не введені в експлуатацію. Що у 2015 році робити з такими об’єктами? У листі, що коментується, Мінфін виклав свою думку з цього питання. Давайте розберемося з нею детальніше.

Спочатку пригадаємо, коли об’єкт основних засобів визнається активом:

1) існує імовірність отримання суб’єктом державного сектору майбутніх економічних вигод, пов’язаних з його використанням, і він має потенціал корисності для суспільства;

2) вартість об’єкта основних засобів може бути визначена.

Такі вимоги щодо визнання активу визначені в п. 2 розд. II НП(С)БО 121 «Основні засоби», затвердженого наказом Мінфіну від 12.10.2010 р. № 1202.

Не кривитимемо душею, і чесно зізнаємося, що далеко не всі об’єкти необоротних активів, які до 01.01.2015 р. були зараховані установами на баланс, відповідають наведеним вище критеріям. Фактично це означає, що з 2015 року установи не мають права обліковувати такі об’єкти на рахунках 10, 11, 12.

У зв’язку з цим Мінфін пропонує такі варіанти:

1) за рішенням керівника бюджетної установи об’єкти основних засобів, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи вводять в експлуатацію в загальному порядку. Це означає, що на такі об’єкти складають Акти введення в експлуатацію, присвоюють інвентарні номери та відкривають Інвентарні картки типової форми № 6-ОЗ (бюджет) у тому випадку, якщо це не було зроблено раніше. При цьому такі активи установи продовжують обліковувати на рахунках 10, 11, 12;

2) у разі якщо неможливо ввести в експлуатацію об’єкти основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів (з різних причин), то такі активи необхідно перекласифікувати, тобто перевести до складу незавершених капітальних інвестицій. У таких ситуаціях у бухгалтерському обліку вартість зазначених об’єктів необхідно перенести з рахунків 10, 11, 12 на субрахунки 141 — 143.

Давайте розглянемо, як це зробити на практиці.

Кроки

Найменування

Зміст

Примітка

1

2

3

4

Крок 1

Прийняття рішення керівником про переведення необоротних активів до складу незавершених капітальних інвестицій

На підставі інформації бухгалтерської служби та матеріально відповідальних осіб (начальників (завідувачів) складів), документів з бухгалтерського обліку необоротних активів керівник приймає рішення про перекваліфікацію активів

Інформація може бути надана посадовими особами у вигляді доповідної записки (рапорту тощо), де доцільно відобразити відомості про те чому активи не були введені в експлуатацію, чи існує така потреба сьогодні

Крок 2

Погодження проведення перекваліфікації з органом постачання вищого рівня або головним розпорядником бюджетних коштів

Готують та направляють на погодження вищому органу управління лист з обґрунтуванням необхідності здійснити господарську операцію. До нього додають список необоротних активів, які не можуть бути введені в експлуатацію

Доцільність погодження необхідна для прийняття рішення про можливий перерозподіл таких активів шляхом їх передачі іншій організації (внутрівідомчої передачі активів)

Крок 3

Видання наказу про проведення перекваліфікації активів

Керівник видає наказ, в якому вказує:

— склад комісії для виявлення наявності необоротних активів, які не введені в експлуатацію;

— строки проведення роботи комісії;

— порядок надання матеріалів роботи комісії (акт, відомість тощо)

Для проведення такої роботи може бути призначена окрема комісія або залучена робоча інвентаризаційна комісія з інвентаризації цього виду активів. У складі комісії обов’язково має бути працівник фінансового органу організації

Крок 4

Робота комісії

Комісія виконує роботу в такому порядку:

— перевіряє фактичну наявність необоротних активів, не введених в експлуатацію, їх якісний стан і укомплектованість, придатність до роботи (використання);

— встановлює причини, з яких актив не був уведений в експлуатацію;

— виносить пропозиції щодо введення в експлуатацію або віднесення до складу незавершених капітальних інвестицій, робить висновки про перспективу подальшого використання кожного активу;

— оформлює Акт перевірки. У ньому зазначають найменування активу, його заводський і інвентарний номер, рік випуску, первісну (переоцінену) вартість і пропозиції щодо подальшого використання (введення в експлуатацію, переведення до складу незавершених капітальних інвестицій тощо);

— подає Акт на затвердження керівнику організації

У цій ситуації може виникнути така проблема, як перебування на складі активів, які були придбані до 2015 року і залишилися не введеними в експлуатацію. У контролюючих органів може виникнути запитання: а чи була необхідність придбання такого активу за рахунок бюджетних коштів? Придбання активу, який не використовується, може бути кваліфіковане як неефективне управлінське рішення керівника

Зверніть увагу! У разі якщо організація отримала необоротні активи, які раніше були в експлуатації, але в цій організації вони в експлуатацію введені не були, то підстав для віднесення їх до складу незавершених капітальних інвестицій немає, оскільки фактично вони експлуатувалися та мають нараховану суму амортизації. Такі засоби в період перебування на складі залишаються на субрахунках обліку необоротних активів, і амортизація на них не нараховується.

Крок 5

Видання наказу про проведення перекваліфікації

На підставі затвердженого Акта, керівник видає наказ про внесення змін до регістрів бухгалтерського обліку бюджетної організації

Крок 6

Унесення змін до регістрів бухгалтерського обліку

Бухгалтерська служба вносить зміни до регістрів обліку:

— необоротні активи, які вводяться в експлуатацію, залишаються на своїх субрахунках. На підставі Актів введення в експлуатацію в Інвентарних картках типової форми № ОЗ-6 (бюджет) проставляють дату введення, дані щодо матеріально відповідальної особи, яка експлуатує актив. При цьому додаткові бухгалтерські проводки не складають;

— переведення активу до складу незавершених капітальних інвестицій відображають бухгалтерськими записами: Дт 141 — 143 — Кт 101 — 119. Інвентарні картки типової форми № ОЗ-6 (бюджет) закривають, оскільки ці об’єкти вже не є необоротними активами

Операції з перекваліфікації активів відображають в меморіальному ордері типової форми № 274. Інвентарні номери, присвоєні активам, віднесеним до незавершених капітальних інвестицій, доцільно зберегти (тобто не присвоювати новим об’єктам). У результаті при введенні такого активу в експлуатацію вони залишаються без змін

Вважаємо, для невеликих бюджетних установ проведення такої роботи не буде складним. А ось, наприклад, для силових структур (військових частин) поки ще не зрозуміло: чи доцільно переносити до складу незавершених капітальних інвестицій ті необоротні активи, які перебувають у них на тривалому зберіганні у значній кількості.

На нашу думку, щодо такого майна можуть бути такі варіанти обліку:

Вид майна на складі (у сховищі)

Варіанти подальшого обліку

1

2

Необоротні активи поточного забезпечення, не введені в експлуатацію

Необхідно прийняти рішення про введення в експлуатацію або переведення до складу незавершених капітальних інвестицій відповідно до рекомендацій Мінфіну. Порядок такої роботи наведений вище

Необоротні активи, які належать до надлишкового майна та експлуатації не підлягають

Такі активи доцільно перевести до складу незавершених капітальних інвестицій і через вище керівництво вирішити питання про передачу таких активів іншій організації

Необоротні активи тривалого зберігання (недоторканні запаси)

Такі активи можуть вводитися в експлуатацію за особливих умов. На нашу думку, рішення про їх облік має прийняти вищий орган управління бюджетної організації. Виняток можуть становити: — необоротні активи, які були розконсервовані для виконання певних заходів, а потім знову законсервовані та залишені на зберігання. Ці активи слід вважати такими, що перебувають в експлуатації, та припинити нараховувати амортизацію на період зберігання; — необоротні активи (насамперед, транспортні засоби), які відповідно до нормативних документів підлягають обкатці (перевірці на працездатність). Ці активи слід вважати такими, що перебувають в експлуатації, та амортизацію нараховувати лише на періоди їх використання (за наявності повного календарного місяця такої роботи)

Валерій ШАШЕРІН,
головний бухгалтер військової частини А4502

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі