Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про типові штатні нормативи вищих навчальних закладів I — II рівнів акредитації

Міністерство освіти і науки України
Бюджетна бухгалтерія Січень, 2015/№ 1-2
Друк
Лист від 01.08.2014 р. № 1/11-12335 (витяг)

У Міністерстві розглянули <…> звернення <…> про надання роз’яснень з приводу наказу Міністерства освіти і науки України від 23.01.2014 р. № 60 і інформуємо про таке.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 23.01.2014 р. № 60 затверджено Типові штатні нормативи вищих навчальних закладів I — II рівнів акредитації, які мають бути застосовані з 1 вересня 2014 року.

Перш за все слід зазначити, що в червні поточного року в Міністерстві було проведено декілька семінарів-нарад, на які було запрошено керівників і спеціалістів вищих навчальних закладів I — II рівнів акредитації всіх регіонів країни, де спеціалістами Міністерства були надані роз’яснення щодо практичного застосування наказу Міністерства освіти і науки України від 23.01.2014 р. № 60. Спеціалісти вищих навчальних закладів отримали кваліфіковані та обґрунтовані відповіді на всі свої запитання.

 

Про збільшення чисельності працівників вищого навчального закладу

Згідно із зазначеним наказом Міністерства керівникам вищих навчальних закладів I — II рівнів акредитації з 1 вересня 2014 року необхідно привести штатні розписи своїх навчальних закладів у відповідність із цим наказом.

Ураховуючи фінансово-економічний стан у країні, основною вимогою Міністерства фінансів при узгодженні ними цього наказу було недопущення збільшення чисельності працівників, оплата праці яких здійснюється за рахунок коштів загального фонду, що склалася на 1 вересня 2014 року. Виняток — створення нових вищих навчальних закладів або збільшення чисельності працівників цих установ за рішеннями Кабінету Міністрів України.

При цьому керівникам навчальних закладів надано право вводити чисельність посад працівників, визначену за затвердженими нормативами, у повному обсязі за рахунок коштів спеціального фонду.

Оскільки відповідно до спільного наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України та Міністерства економіки України від 23.07.2010 р. № 736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами» до вартості навчання контрактників уключається не тільки заробітна плата безпосередньо викладачів, а й оплата праці осіб, які забезпечують навчальний процес (службовців, спеціалістів, робітників), запитання <…> щодо нероботи або безкоштовної роботи працівників закладу із студентами, які навчаються за рахунок бюджетних коштів, є некоректним і незрозумілим. При цьому нагадуємо, що студентська група формується одночасно із студентів-контракт­ників і студентів-бюджетників.

 

Про заміну посад

Згідно із зазначеним наказом керівники закладів мають право за потреби в межах затверджених в установленому порядку коштів на оплату праці та кількості посад, визначених за нормативами, затвердженими цим наказом, здійснювати заміну посад (крім керівних) з метою урахування специфіки навчально-виховного процесу в конкретному закладі. Заміна посад працівників може здійснюватися тільки в межах однієї категорії (педагогічного, господарсько-обслуговуючого тощо) персоналу.

Отже, відповідаючи на запитання <…>, повідом­ляємо, що дійсно здійснювати введення посади бухгалтера замість робітника з комплексного обслуговування та ремонту будівель не можна, адже ці посади належать до різних категорій. Відповідно до Класифікатора професій посада бухгалтера має код 3433 і належить до категорії спеціалістів, а посада робітника з комплексного обслуговування та ремонту будівель має код 7129.2 і віднесена до категорії кваліфікованих робітників з інструментом.

 

Про введення посади економіста

Дійсно, відповідно до наказу, а саме згідно з рядком 56 таблиці з умовами введення посад, посада економіста (провідного, I, II категорії, без категорії) вводиться за наявності чисельності працівників і розрахункового приведеного контингенту осіб, які навчаються, більше 400 осіб.

Ще раз звертаємо увагу на те, що 400 осіб — це чисельність не тільки студентів, а й працівників навчального закладу.

Отже, за чисельності менше 400 осіб посада економіста не вводиться.

При цьому за рішенням керівника у зв’язку з виробничою необхідністю відповідно до зазначеного вище пункту 3 наказу ця посада може бути введена шляхом заміни іншої посади або за рахунок спеціального фонду в межах 10 відсотків від загальної чисельності працівників навчального закладу, розрахованої за нормативами, затвердженими цим наказом.

Посада економіста згідно з Класифікатором професій має код 2441.2, належить до категорії професіоналів і може бути введена тільки замість посади цієї самої категорії, наприклад замість інженера-електроніка.

 

Про посаду культорганізатора

Слід звернути увагу на те, що зазначений наказ погоджено з Міністерством соціальної політики України — головним розробником умов оплати праці працівників галузей бюджетної сфери, а отже, усі посади, що визначені цим наказом, передбачені й постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами) і відповідно наказом Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» (зі змінами). Посади ж організатора культурно-дозвільної діяльності цими нормативними документами не передбачені.

Одночасно посада культорганізатора передбачена й постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 963 «Про затвердження переліку посад педагогічних і науково-педагогічних працівників», постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1993 р. № 346 «Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам і науковцям», іншими нормативно-правовими актами, які визначають умови праці та оплати праці працівників навчальних закладів.

Натомість Класифікатор професій ДК 003:2010, затверджений наказом Держспоживстандарту від 28 липня 2010 р. № 327 (ср. ), державну реєстрацію в Міністерстві юстиції не проходив.

Отже, тільки після приведення Міністерством соціальної політики урядових нормативно-правових актів у відповідність до Класифікатора професій стануть можливими, за необхідності, відповідні зміни в Типових штатних нормативах вищих навчальних закладів I — II рівнів акредитації.

 

Заступник Міністра — керівник апарату О. Дніпров

Коментар редакції

Складаєте штатний розпис вишу І — ІІ рівнів акредитації? Тоді цей лист для вас!

Як і було задумано, Типові штатні нормативи вищих навчальних закладів I — II рівнів акредитації, затверджені наказом Міносвіти від 23.01.2014 р. № 60 (далі — наказ, Типові штати № 60), набули чинності 01.09.2014 р.

Аналізуючи цей документ, ми звертали увагу на деякі його «нерівності» (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2014, № 11, с. 10), пояснити які Міносвіти взялося в листі, що коментується. Розглянемо детальніше.

 

Чи можна вводити посади повністю за рахунок спецфонду? На думку Міносвіти — легко!

Абзацом 3 п. 2 наказу, яким затверджено Типові штати № 60, керівникам вишів дозволили вводити посади у штатні розписи повністю за рахунок коштів спецфонду.

Свого часу ми звертали увагу, що незрозуміло, як реалізувати цю норму на практиці. Якщо йдеться про платні послуги з навчання, то витрати на оплату праці таких працівників (посадовий оклад, доплати та надбавки, відпускні та інші виплати) слід уключити до калькуляції вартості послуг з навчання. Але тоді виходить, що зі студентами, які навчаються за рахунок бюджетних коштів, вони працюватимуть безкош­товно чи не працюватимуть узагалі? Ввести ж такі посади за рахунок інших надходжень не вийде — вони мають установлені напрямки використання. Тому за роз’ясненнями звернулися до Міносвіти.

Як видно з листа, що коментується, все ж ідеться про платні послуги з навчання. Але проблеми в цьому питанні Міносвіти не бачить, аргументуючи свою позицію тим, що до вартості навчання включають не тільки зарплату викладачів, а й оплату праці інших осіб, які забезпечують навчальний процес. Виходить, що до калькуляції можна закласти витрати на утримання практично всіх посад, введених до штатного розпису. Але ми з таким підходом не згодні. Аргументуємо.

По-перше, такий підхід стосується не всіх посад. Так, згідно з абз. 3 п. 3 Типових штатів № 60, посади працівників, кількість яких залежить від контингенту студентів, вводять за рахунок коштів загального фонду та спецфонду пропорційно кількості студентів-бюджетників і студентів-контрактників відповідно. Зарплату таким працівникам виплачують пропорційно виконаній роботі із загального та спецфонду.

По-друге, якщо до вартості навчання включити оплату праці великої кількості працівників, які забезпечують навчальний процес, то говорити про адекватну вартість навчання не доводиться.

По-третє, питання утримання повністю за рахунок спецфонду працівника, який працює як із студентами-бюджетниками, так і з контракт­никами, залишилося без відповіді. Наприклад, якщо ввести посаду практичного психолога тільки за рахунок спецфонду, то на якій підставі і в який час він працюватиме зі студентами-бюджетниками?

Отже, вважаємо, що це питання ще вимагає додаткових пояснень, які ми обов’язково отримаємо від Міносвіти.

 

Хочете замінити посаду у штатному розписі? Дотримуйтеся правил

Типовими штатами № 60 визначено склад посад (а також їх максимальну кількість), які можуть бути введені до штатного розпису навчального закладу.

Але з метою урахування специфіки навчально-виховного процесу керівник вишу може змінити посади окремих структурних підрозділів, крім керівних. Це йому дозволяє зробити абз. 1 п. 3 наказу, яким затверджено Типові штати № 60. Але при цьому мають дотримуватися три важливих правила:

1) заміна посад можлива в межах фонду оплати праці та кількості посад, визначених за Типовими штатами № 60;

2) замінити можна тільки ті посади, що введені до штатного розпису;

3) замінювати можна посади в межах однієї категорії персоналу (педагогічного, науково-педагогічного, господарсько-обслуговуючого тощо).

Отже, замінювати посади, що належать до різних категорій персоналу, не можна. Наприклад, у межах однієї категорії «професіонали» можна замінити посаду «інженер-електронік» на посаду «бухгалтер (з дипломом спеціаліста)».

А ось увести посаду бухгалтера (категорія «спеціалісти») за рахунок робітника з комплексного обслуговування та ремонту будівель (категорія «робітники») не вийде. Адже Класифікатор професій ДК 003:2010, затверджений наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. № 327 (далі — Класифікатор професій), відносить їх до різних категорій персоналу.

 

Як увести до штатного розпису посаду економіста

Згідно з Типовими штатами № 60 (рядок 56 таблиці) посаду економіста вводять до штатного розпису вищого навчального закладу, якщо чисельність працівників і розрахункового (приведеного) контингенту учнів становить більше 400 осіб. Тому якщо чисельність таких осіб становить менше 400, посаду економіста до штатного розпису не вводять узагалі. Підтвердження цьому знаходимо в листі, що коментується.

Навчальним закладам, які за умовами Типових штатів № 60 не можуть дозволити собі посаду економіста, але вона їм украй необхідна, Міносвіти запропонувало варіанти вирішення проблеми. Отже, посаду економіста можна ввести:

1) додатково за рахунок коштів спецфонду. Але при цьому потрібно пам’ятати, що кількість додаткових посад не повинна перевищувати 10 % від загальної чисельності працівників, розрахованої за Типовими штатами № 60;

2) шляхом заміни іншої посади. Згідно з Класифікатором професій посада економіста належить до категорії професіоналів і може бути введена тільки замість посади цієї самої категорії, наприклад замість інженера-електроніка.

 

Ця загадкова посада «культорганізатор»...

Згідно з Типовими штатами № 60 вищі навчальні заклади мають право ввести до штатного розпису посаду культорганізатора. Але вся сіль у тому, що у 2007 році професійну назву роботи «культорганізатор» з кодом «3474» було замінено на «організатор культурно-дозвіллєвої діяльності» зі збереженням коду.

Інакше кажучи, у чинному Класифікаторі професій такої посади, як «культорганізатор», немає.*

* Виняток становить посада «культорганізатор дитячих позашкільних закладів», але для ВНЗ вона, очевидно, не підходить.

Як же бути? За вирішенням питання звернулися до Міносвіти. Як видно з листа, що коментується, головне освітнє відомство не вбачає в цьому проблеми, і зміни до Типових штатів № 60 вносити не квапиться. Аргументи такі:

по-перше, усі «зарплатні» документи містять саме посаду культорганізатора, а не організатора культурно-дозвіллєвої діяльності. Більше того, саме посаду культорганізатора Переліком посад педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженим постановою КМУ від 14.06.2000 р. № 963, віднесено до педагогічних. Отже, тільки працівнику, який обіймає посаду культорганізатора, надаватимуться всі виплати, передбачені для педагогів, а організатору культурно-дозвіллєвої діяльності — ні. Тут із Міносвіти важко не погодитися;

по-друге, Міносвіти звернуло увагу на те, що Класифікатор професій не проходив реєстрацію в Мін’юсті, і вважає це вагомим аргументом, щоб не дотримуватися його положень при затвердженні типових штатів. Але потім раптом говорить про те, що Мінсоцполітики має привести свої документи у відповідність до цього Класифікатора.

Істина, як завжди, знаходиться десь посереди­ні. І вона така: поки в «зарплатних» документах і в Типових штатах № 60 фігуруватиме посада «культорганізатор», то безпечніше саме так називати її і в штатному розписі.

 

Ольга ВІТКОВСЬКА, економіст-аналітик

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі