(066) 87-010-10 Передзвоніть менi
Переводимо бухгалтерів в ОНЛАЙН!
  • У обране
  • Друк
  • Шрифт
  • Колір фону
  • Коментарі 0
  • В розробці
4/5
Бюджетна бухгалтерія
Бюджетна бухгалтерія
Березень , 2015/№ 9

Заповнення декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік посадовими особами бюджетних установ (ч. 2)

http://tinyurl.com/y67kdv6u

У Розділі ІІ «Відомості про доходи» Декларації зазначаються відомості про доходи, одержані у звітному році декларантом (членами сім’ї декларанта), з усіх джерел в Україні та з джерел за межами України.

Підрозділ А Розділу II має містити відомості про доходи, що «Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні». Тобто законодавець передбачив, що можлива така ситуація, коли деякі доходи можуть бути нараховані декларанту, але на кінець звітного періоду ще ним не отримані. Тому нараховані, але не виплачені фактично доходи доцільно обліковувати у тому звітному періоді, коли вони були нараховані.

У позиції 5 вказується загальна сума сукупного доходу, одержаного декларантом (членами сім’ї декларанта) у звітному році з усіх джерел в Україні (звітний рік для доходів — період з 1 січня по 31 грудня).

До складу цих відомостей, зокрема, включаються: заробітна плата, премії, надбавки, винагороди, пенсії, стипендії, а також інші доходи, перелічені у позиціях 6 — 19. Доходи, не перелічені у позиціях 6 — 19, вносяться до позиції 20.

Відомості щодо фінансових сум, зазначених декларантом у позиції 5, мають дорівнювати арифметичній сумі відомостей щодо фінансових сум, які він зазначає у позиціях 6 — 20.

Якщо декларант має сумніви, чи правильно він визначив розмір сукупного доходу, йому слід звернутися до джерел виплати відповідних доходів (бухгалтерії, Пенсійного фонду, відділу соціального захисту населення за місцем проживання тощо) та одержати точні відомості.

У довідках про нарахування доходів іншими податковими агентами (відмінними від суб’єкта декларування) суми доходів вказуються двома частинами — сукупний нарахований дохід за період та суми, на які такий дохід зменшено. Виникає запитання: яку суму доходу декларувати — більшу (нараховану «брудними») чи меншу (як кажуть, одержану «чистими» або «на руки», тобто за мінусом усіх відрахувань та утримань)?

Відповідь: вказувати потрібно більшу суму, саме вона підпадає під поняття «дохід» згідно з приписами ПКУ.

Згідно з чинною на момент підготовки цього номера редакцією ПКУ:

дохід з джерелом їх походження з України — це будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні, у тому числі, але не виключно, доходи у вигляді (п.п. 14.1.54 ст. 14 ПКУ):

а) процентів, дивідендів, роялті та будь-яких інших пасивних (інвестиційних) доходів, сплачених резидентами України;

б) доходів від надання резидентам або нерезидентам в оренду (користування) майна, розташованого в Україні, включаючи рухомий склад транспорту, приписаного до розташованих в Україні портів;

в) доходів від продажу рухомого та нерухомого майна, доходів від відчуження корпоративних прав, цінних паперів, у тому числі акцій українських емітентів;

г) доходів, отриманих у вигляді внесків та премій на страхування і перестрахування ризиків на території України;

ґ) доходів страховиків — резидентів від страхування ризиків страхувальників — резидентів за ме­жами України;

д) інших доходів від діяльності, у тому числі пов’язаних з повною або частковою переуступкою прав та обов’язків за угодами про розподіл продукції на митній території України або на територіях, що перебувають під контролем контролюючих органів (у зонах митного контролю, на спеціалізованих ліцензійних митних складах тощо);

е) спадщини, подарунків, виграшів, призів;

є) заробітної плати, інших виплат та винагород, виплачених відповідно до умов трудового та цивільно-правового договору;

ж) доходів від зайняття підприємницькою та незалежною професійною діяльністю;

дохід, отриманий з джерел за межами України, — це будь-який дохід, отриманий резидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності за межами митної території України, включаючи проценти, дивіденди, роялті та будь-які інші види пасивних доходів, спадщину, подарунки, виграші, призи, доходи від виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими та трудовими договорами, від надання резидентам в оренду (користування) майна, розташованого за межами України, включаючи рухомий склад транспорту, приписаного до розташованих за межами України портів, доходи від продажу майна, розташованого за межами України, дохід від відчуження інвестиційних активів, у тому числі корпоративних прав, цінних паперів тощо; інші доходи від будь-яких видів діяльності за межами митної території України або територій, непідконтрольних контролюючим органам (п.п. 14.1.55 ст. 14 ПКУ).

При визначенні доходів, отриманих у натуральній формі, їх розмір визначається згідно з платіжними відомостями, накладними, іншими обліковими документами таких виплат, а у разі відсутності підтверджуючих документів застосовується їх оцінка за звичайними цінами, але не нижчої за звичайні ціни.

Кошти, які були отримані декларантом у звітному році для здійснення витрат під час відрядження (в тому числі за кордон), а також кошти, одержані ним у рахунок відшкодування витрат на відрядження (вартість проїзду, проживання у готелі, витрати на харчування) безпосередньо від установ, організацій чи осіб, які приймали декларанта (членів його сім’ї) за кордоном, до складу доходів, що відображаються у цьому розділі Декларації, не включаються, бо вони носять компенсаторний характер понесених декларантом витрат на відрядження.

У позиції 6 вказується загальний розмір одержаної декларантом (членами сім’ї декларанта) заробітної плати, інших виплат та винагород, нарахованих (виплачених) відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору за звітний рік (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8). У цій позиції також зазначається матеріальна допомога на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань, яку відповідно до законодавства одержують державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування, інші особи, уповноважені на виконання функцій держави, а також допомога по тимчасовій непрацездатності (у тому числі допомога по догляду за хворою дитиною або за хворим членом сім’ї), яка нарахована та виплачується як за кошти роботодавця, так і за рахунок бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

У позиції 7 вказуються платежі, одержані декларантом (членами сім’ї декларанта), від викладацької, наукової, творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту, при цьому необхідно вказати назву закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи.

У позиції 8 вказуються платежі, одержані декларантом (членами сім’ї декларанта) у вигляді авторської винагороди (гонорару), інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності.

Роялті — будь-який платіж, отриманий як винагорода за використання або за надання права на використання об’єкта права інтелектуальної власності, а саме на будь-які літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп’ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео- або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо- чи телевізійного мовлення, передачі (програми) організацій мовлення, інших аудіовізуальних творів, будь-які права, які охороняються патентом, будь-які зареєстровані торговельні марки (знаки на товари і послуги), права інтелектуальної власності на дизайн, секретне креслення, модель, формулу, процес, права інтелектуальної власності на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау) (згідно з п.п. 14.1.225 ст. 14 ПКУ у редакції, яка діє з 01.01.2015 р.).

У позиції 9 вказується сукупний розмір дивідендів та процентів, отриманих декларантом (членами сім’ї декларанта).

Дивіденди — платіж, що здійснюється юридичною особою — емітентом корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів чи інших цінних паперів на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв’язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку (п.п. 14.1.49 ст. 14 ПКУ, у редакції, яка діє з 01.01.2015 р.).

Корпоративні права — це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) такої організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Володіння корпоративними правами не вважається підприємництвом. Законом можуть бути встановлені обмеження певним особам щодо володіння корпоративними правами та/або їх здійснення (ч. 1, 2 ст. 167 ГКУ).

Проценти — дохід, який сплачується (нараховується) позичальником на користь кредитора як плата за використання залучених на визначений або невизначений строк коштів або майна. До процентів включаються:

а) платіж за використання коштів або товарів (робіт, послуг), отриманих у кредит;

б) платіж за використання коштів, залучених у депозит;

в) платіж за придбання товарів у розстрочку;

г) платіж за користування майном згідно з договорами фінансового лізингу (оренди) (без урахування частини лізингового платежу, що надається в рахунок компенсації частини вартості об’єкта фінансового лізингу);

ґ) винагорода (дохід) орендодавця як частина орендного платежу за договором оренди житла з викупом, сплачена фізичною особою платнику податку, на користь якого відступлено право на отримання таких платежів (ст. 14 ПКУ).

За наявності істотних доказів щодо отримання таких платежів у менших розмірах, ніж передбачені угодою, платежі враховуються за фактично отриманими сумами.

Проценти, нараховані декларанту (вкладнику) на суми коштів, внесені ним на депозитні рахунки банків, а також проценти, нараховані недержавними пенсійними фондами на іменні пенсійні рахунки за умовами договорів додаткового пенсійного забезпечення (за рахунок інвестиційних прибутків, одержаних недержавними пенсійними фондами як результат управління фінансовими ресурсами вкладників), враховуються на підставі виписки банку чи відповідної небанківської фінансової установи.

У позиції 10 вказується сукупний розмір одержаної декларантом (членами сім’ї декларанта) матеріальної допомоги. Це може бути благодійна допомога, пожертва, матеріальна допомога від профспілкової організації, безповоротна позика (у грошовій та натуральній формі), у тому числі одержаних під час перебування за кордоном або з іноземних держав.

У цій позиції також зазначається:

— вартість безоплатно наданих платних послуг, у тому числі за рахунок цільової благодійної допомоги, яка надається благодійними організаціями, на оплату медичних послуг, на лікування або протезування;

— вартість послуг санаторно-курортного лікування, крім спеціалізованих санаторіїв, які знаходяться на бюджетному фінансуванні; допомога на протезування з поміщенням у стаціонар протезно-ортопедичного підприємства; санаторно-курортне лікування та інших оздоровчих заходів (оплата путівок на санаторно-курортне лікування застрахованим особам та членам їх сімей, оплата путівок до дитячих оздоровчих закладів);

— кошти, надані на навчання декларанта або членів його сім’ї в навчальних закладах, крім навчання за рахунок бюджетного фінансування;

— кошти, отримані в рахунок передбачених у державному бюджеті коштів для надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам.

У позиції 11 вказується сукупна вартість одержаних декларантом (членами сім’ї декларанта) дарунків (пожертв), призів, виграшів.

Дарунком можуть бути рухомі речі, в тому числі гроші та цінні папери, а також нерухомі речі. Також дарунком можуть бути майнові права, якими дарувальник володіє або які можуть виникнути у нього в майбутньому (ст. 718 ЦКУ).

Дарунки у вигляді творів мистецтва, історичних цінностей, антикваріату включаються до суми доходів на підставі нотаріально засвідченої копії експертизи щодо визначення вартості дарунків.

У цій позиції також зазначається вартість отриманих декларантом (членами сім’ї декларанта) в дарунок земельних ділянок, житлових будинків чи інших споруд, квартир, інших основних фондів (бібліотечні), транспортних засобів. Вартість визначається за договірними цінами, нотаріально засвідченими документами, але не нижчими за звичайні ціни.

Увага! Не варто забувати і про суми виграшів та вартість виграних подарунків, призів (грошових коштів, товарів, туристичних путівок тощо) у різноманітних лотереях, розіграшах, акціях. Їх суму або вартість теж потрібно обліковувати у цій позиції.

У позиції 12 вказується сукупний розмір одержаної декларантом (членами сім’ї декларанта) допомоги відповідно до Закону № 1533.

У позиції 13 вказується загальна сума одержаних декларантом (членами сім’ї декларанта) аліментів.

Увага! Нараховану та виплачену у звітному році тимчасову державну допомогу на дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, відповідно до постанови КМУ «Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме» від 22.02.2006 р. № 189 зазначати у цій позиції немає потреби, оскільки вона повинна бути відображена у позиції 20 цього розділу.

У позиції 14 вказується сукупна вартість успадкованих декларантом (членами сім’ї декларанта) земельних ділянок, житлових будинків чи інших споруд, квартир, інших основних фондів (бібліотечні), транспортних засобів.

У позиції 15 вказується загальна сума страхових виплат, відшкодувань, одержаних декларантом (членами сім’ї декларанта) внаслідок настання страхового випадку за договорами добровільного та обов’язкового страхування, а також викупні суми, що сплачені декларанту за договором страхування.

У позиції 16 вказується загальна сума одержаних декларантом (членами сім’ї декларанта) доходів від відчуження рухомого та нерухомого майна.

До нерухомих речей (нерухоме майно, нерухомість) належать земельні ділянки, а також об’єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення (ч. 1 ст. 181 ЦКУ).

Згідно з ч. 2 ст. 181 ЦКУ рухомими речами є речі, які можна вільно переміщувати у просторі. Зокрема (але не виключно), до рухомих речей належать: окрема рухома річ, сукупність рухомих речей, гроші, валютні цінності, цінні папери, а також майнові права та обов’язки (ст. 2 Закону № 1255).

Сума одержаного доходу від операції по відчуженню вказується відповідно до суми, зазначеної у нотаріально посвідченому договорі купівлі-продажу. Якщо за умовами договору розрахунок здійснюється з розстрочкою платежу — вказується сума коштів, отримана внаслідок відчуження майна у звітному періоді, за який подається декларація.

У позиції 17 вказується сукупний розмір оподатковуваного (чистого) доходу, одержаного декларантом (членами сім’ї декларанта) від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності.

У позиції 18 зазначається загальна сума доходів, одержаних декларантом (членами сім’ї декларанта) від відчуження цінних паперів та корпоративних прав.

Згідно зі ст. 194 ЦКУ цінним папером є документ установленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право, визначає взає­мовідносини емітента цінного папера (особи, яка видала цінний папір) і особи, яка має права на цінний папір, та передбачає виконання зобов’язань за таким цінним папером, а також можливість передачі прав на цінний папір та прав за цінним папером іншим особам.

У позиції 19 вказується загальна сума доходів, одержаних декларантом (членами сім’ї декларанта) від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна.

Наприклад, кошти, отримані від передачі в оренду (строкове володіння або користування) квартири, гаражу, земельної ділянки тощо.

У позиції 20  інші види доходів (не зазначені у позиціях 6 — 19).

Такими видами доходів, як декларанта, так і членів його сім’ї, зокрема, можуть бути:

— доходи, отримані від продажу власної сільськогосподарської продукції (у тому числі продукції тваринництва), що вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена та/або перероб­лена безпосередньо фізичною особою на земельних ділянках, наданих їй у розмірах, установлених Земельним кодексом України для ведення: садівництва та/або для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), та/або для індивідуального дачного будівництва;

— пенсійні виплати;

— стипендії;

— допомога по вагітності та пологах;

— одноразова допомога при народженні дитини;

— допомога по догляду за дитиною-інвалідом віком до 18 років;

— допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

— допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням;

— допомога на дітей одиноким матерям;

— допомога при усиновленні дитини;

— державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям;

— державна соціальна допомога інвалідам;

— щомісячна грошова допомога малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом 1 чи 2 групи внаслідок психічного розладу, який за виснов­ком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним;

— щомісячна компенсаційна виплата по догляду за інвалідом 1 групи або за престарілим, який досяг 80-річного віку;

— державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам;

— державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошове забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»;

— тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме;

— одноразова винагорода жінці, якій присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»;

— сума наданих субсидій для відшкодування витрат на житлово-комунальні послуги та відшкодування витрат на придбання твердого палива, скрапленого газу;

— кошти, отримані від УП та СЗН в рахунок виплати компенсації за невикористане санаторно-курортне лікування;

— кошти, отримані в рахунок виплат грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів, наданих інвалідам, та на транспортне обслуговування;

— кошти щомісячної грошової компенсації на продукти харчування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

— кошти щомісячної грошової компенсації на продукти харчування дітям, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС;

— кошти, виплачені в рахунок стипендій дітям, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС;

— суми, що виплачені як відшкодування втраченої частини заробітку особам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС;

— суми виплат щорічної допомоги на оздоровлення особам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС;

— суми одноразової компенсації у разі встановлення групи інвалідності особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

— допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві);

— суми відшкодувань за майнову або моральну шкоду, отримані декларантом (членами сім’ї декларанта) за рішенням суду; — сума коштів, що є забезпеченням оздоровчих заходів (оплата путівок на санаторно-курортне лікування застрахованим особам та членам їх сімей, оплата путівок до дитячих оздоровчих закладів).

У позиції 21 вказується загальна сума доходів, одержаних декларантом з джерел за межами України. Такими доходами можуть бути, наприклад, кош­ти, отримані від рідних, які мешкають або працюють за кордоном, відшкодування збитків, завданих під час перебування за кордоном, суми одержаних стипендій під час стажування за кордоном тощо.

У позиції 22 вказується загальна сума доходів, одержаних членами сім’ї декларанта з джерел за межами України.

У полі «перерахованого у гривні» у позиціях 21 та 22 розмір доходу зазначається за офіційним курсом гривні до відповідної іноземної валюти, установленим Національним банком України на день проведення фінансової операції (п. 10 Примітки до Декларації). Якщо протягом року декілька разів було отримано такі доходи з одного джерела, розташованого в одній країні, то вони вказуються сумарно. При цьому, підраховуючи зазначений дохід у національній валюті, кожний грошовий переказ слід переводити у національну валюту саме за ставкою Національного банку України на дату отримання переводу, а не станом на дату запов­нення Декларації.

Наведемо декілька запитань та відповідей на цю тему.

 

Запитання

Відповідь

1

2

Чи потрібно зазначати у Декларації вартість товару, придбаного у кредит?

Залежно від виду кредиту. Найчастіше мова йде про товарні кредити. Згідно з п.п. 14.1.245 ст. 14 ПКУ товарний кредит — це товари (роботи, послуги), які передаються резидентом або нерезидентом у власність юридичних чи фізичних осіб на умовах договору, що передбачає відстрочення остаточних розрахунків на визначений строк та під процент. Товарний кредит передбачає передачу права власності на товари (роботи, послуги) покупцеві (замовникові) у момент підписання договору або в момент фізичного отримання товарів (робіт, послуг) таким покупцем (замовником) незалежно від часу погашення заборгованості.

Отже, якщо товар (роботу, послугу) було одержано вами у звітному періоді за договором товарного кредиту, його вартість слід відобразити у позиції 20 Декларації.

Якщо у 2014 році ви вже почали повертати кредит та проценти за його використання — суми погашення «тіла кредиту» декларанти показують у позиції 57 Декларації, а члени сім’ї — у позиції 63.

Відомості про погашення процентів за користування кредитними коштами наводяться у позиції 58 (суб’єктом декларування) та у позиції 64 (членом сім’ї).

Відомості у позиціях 57, 58, 63 та 64 обов’язково вказуються у разі наявності таких зобов’язань незалежно від їх вартості

Чи потрібно вносити до Декларації інформацію щодо отриманих декларантом як подарунок коштів? Якщо так, то в яких пунктах Декларації їх слід відображувати?

Відповідно до ст. 718 ЦКУ дарунком можуть бути рухомі речі, у тому числі гроші та цінні папери, а також нерухомі речі. Також дарунком можуть бути майнові права, якими дарувальник (особа, що дарує) володіє. Тому відповідні дані слід відобразити у позиції 11 «дарунки, призи, виграші» Розділу II Декларації

Декларант щомісяця отримує від матері, яка перебуває в іншій країні, грошові перекази. Чи повинен він про це зазначати у Декларації? У якій позиції слід обліковувати такі кошти?

Відповідні відомості слід вказувати у позиції 21 підрозділу Б «Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом» Розділу II

Чи вважається доходом відшкодування, яке отримав декларант за рішенням суду за майнову або моральну шкоду?

Статтями 22 і 23 ЦКУ визначено, що особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування, у тому числі на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав.

Майнова або моральна шкода відшкодовується грошовими коштами, іншим майном або в інший спосіб за рішенням суду одноразово, якщо інше не встановлено договором або законом.

Тобто зазначене відшкодування (компенсація) є додатковим видом доходу фізичної чи юридичної особи, яка зазнала відповідних збитків.

Отже, суми відшкодувань за майнову або моральну шкоду, отримані декларантом або членами його сім’ї, необхідно зазначати у позиції 20 Розділу ІІ Декларації

 

У Розділі ІІI «Відомості про нерухоме майно» Декларації зазначаються відомості про нерухоме майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта (членів сім’ї декларанта), та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним у звітному році.

У позиціях 23 — 28 вказуються відомості про нерухоме майно, яке перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта внаслідок купівлі (приватизації, успадкування, дарування, міни, розподілу майна підприємств і організацій між засновниками та учасниками), із зазначенням місцезнаходження цих об’єктів (країна, адреса), їх загальної площі, вираженої в квадратних метрах, а в деяких випадках — суми витрат декларанта на придбання такого майна або на користування ним (по кожній із зазначених позицій окремо).

Поле «сума витрат (грн.) на придбання у власність/оренду чи на інше право користування» у позиціях 23 — 28 заповнюється, коли разова витрата по кожній із зазначених позицій саме у звітному році дорівнювала або перевищувала 80 тис. грн.

Тому, наприклад, якщо ви сплачували за оренду якогось житла чи іншого нерухомого майна по 10 грн. щомісяця, ви ці витрати не вказуєте. Хоча накопичувальним підсумком вони складуть понад 80 тис. грн., разово протягом року ви жодного разу не витратили цю суму, а отже, видатки показувати не потрібно.

У позиціях 29 — 34 зазначаються відомості про нерухоме майно, яке перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта, із зазначенням місцезнаходження цих об’єктів (країна, адреса), їх загальної площі, вираженої в квадратних метрах.

Записи про відомості, зазначені у позиціях 23 — 34, здійснюються на підставі відповідних правовстановлюючих документів у відповідних рядках залежно від наведеної класифікації нерухомого майна.

Площа земельних ділянок вказується на підставі документів (актів) про їх відведення. Площа житлових будинків (квартир) — на підставі даних, вказаних у технічних паспортах на ці будівлі.

Відомості щодо місцезнаходження об’єктів, перелічених у позиціях 23 — 34, є інформацією з обмеженим доступом і не підлягає оприлюдненню (ч. 2 ст. 12 Закону № 3206).

У Розділі ІV «Відомості про транспортні засоби» Декларації зазначаються відомості про транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта (членів сім’ї декларанта), та витрати декларанта на їх придбання (користування) у звітному році.

У позиціях 35 — 39 наводяться відомості про транспортні засоби, які перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта внаслідок купівлі (успадкування, дарування, розподілу майна підприємств і організацій між зас­новниками та учасниками), із зазначенням марки або моделі кожного транспортного засобу, об’єму циліндрів двигуна (вказується в кубічних сантиметрах), потужності двигуна (вказується в кВт), довжини водних та повітряних засобів (вказується в сантиметрах), року випуску транспортного засобу та суми витрат декларанта на їх придбання (користування) (по кожній із зазначених позицій окремо).

Поле «сума витрат (грн.) на придбання у власність/оренду чи на інше право користування» у позиціях 35 — 39 заповнюється, якщо разова витрата (вклад/внесок) по кожній із зазначених позицій у звітному році дорівнює або перевищує 80 тис. грн.

У позиціях 40 — 44 перелічуються транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта.

Відомості про довжину транспортного засобу зазначаються лише у позиціях 37, 38, 42 і 43.

Відомості про транспортні засоби вказуються на підставі даних технічних паспортів. Уточнення можна зробити в органах, де зареєстровані транспортні засоби.

Наведемо декілька запитань та відповідей на цю тему.

 

Запитання

Відповідь

1

2

Чи потрібно відображати в Декларації купівлю-продаж транспортного засобу за генеральним дорученням?

Доручення, у якому перераховані всі можливі повноваження, називають генеральним. Однак у автомобіля, як і в будь-якого іншого технічного засобу, на який видано генеральне доручення, де-юре власник не змінюється! Якими б не були повноваження, зазначені у виданому дорученні, власником транспортного засобу особа, якій видано генеральну довіреність, не стане. У ст. 244 ЦКУ прямо зазначено: доручення — це «письмовий документ, що видається однією особою іншій, для представництва перед третіми особами». А ст. 248 ЦКУ передбачає право довірителя в будь-який момент скасувати видане доручення й передоручити транспортний засіб іншій особі.

Тож якщо декларант або член його сім’ї «придбав» за такою схемою транспортний засіб, дані про такий транспортний засіб повинні бути обліковані у відповідних позиціях Розділу IV Декларації як транспортні засоби, що перебувають «на іншому праві користування».

У разі якщо декларант або член його сім’ї шляхом надання генерального доручення «відчужує» транспортний засіб, він повинен розуміти, що за ЦКУ він буде вважатися власником цього засобу, поки особа, на яку видане генеральне доручення, не здійснить фактичного переоформлення власності на зазначений транспортний засіб. А як наслідок цієї ситуації такий транспортний засіб треба обліковувати у відповідних позиціях Розділу IV Декларації як засіб, що перебуває «на праві власності»

У 2014 році декларант придбав легковий автомобіль за 78000 грн. При цьому ним була сплачена ще й вартість послуг за оформлення документів, що підтверджують право власності, послуги нотаріуса та інші витрати, пов’язані з укладенням договору купівлі-продажу автомобіля.

Дані щодо наявності такого транспортного засобу у позиції 35 «Автомобілі легкові» Розділу IV обліковувати потрібно незалежно від вартості авто і суми його придбання у власність, оренду чи в інший вид користування. Потрібно зазначити марку/модель (об’єм циліндрів двигуна — куб. см; потужність двигуна — кВт).

У назві підрозділу А Розділу ІV «Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на їх придбання (користування)» передбачено також і витрати декларанта на їх придбання (користування)» (аналогічно, як і в підрозділі А Розділу ІІІ щодо нерухомого майна).

Тому, як вбачається із запитання, оскільки сума витрат на придбання автомобіля (разом із витратами на його оформлення, сплату страхових платежів тощо) склала 87000 грн., то у полі «Сума витрат (грн.) на придбання у власність» позиції 35 «Автомобілі легкові» Розділу IV декларант має вказати суму 87000.

Загальна вартість витрат на придбання автомобіля за договором склала 87000 грн., оскільки частина платежів за умовами договору відшкодовувалася покупцем. Чи потрібно зазначати цю суму у позиції 35 «Автомобілі легкові»?

Супутні витрати, пов’язані з придбанням автомобіля, зазначаються у позиції 59 «Інші, не зазначені у розділах ІІІ — V витрати» Розділу VI Декларації, у разі якщо разова витрата по кожній із зазначених позицій у звітному році дорівнює або перевищує 80 тис. грн.

Які транспортні засоби необхідно відображати в позиціях 39 та 44 «Iнші засоби» Розділу IV Декларації?

У цих позиціях відображаються ті транспортні засоби, які не включені до переліку транспортних засобів, зазначених у позиціях 35, 36, 37, 38 та відповідно 40, 41, 42, 43, тобто не є автомобілем легковим, автомобілем вантажним (спеціальним), водним засобом, повітряним судном.

Так, на сьогодні немає єдиного законодавчого визначення стосовно того, що вважається транспортним засобом. Згідно з Правилами дорожнього руху, затвердженими постановою КМУ від 10.10.2001 р. № 1306, транспортний засіб — це пристрій, призначений для перевезення людей і (або) вантажу, а також встановленого на ньому спеціального обладнання чи механізмів. До таких транспортних засобів відносяться усі види автомобілів, трактори та інші самохідні машини, а також мотоцикли та інші механічні транспортні засоби.

Отже, якщо декларант або члени його родини володіють будь-яким транспортним засобом, про це слід зазначити у Декларації. У разі якщо засоби не підпадають під визначення, зазначені у позиціях 35 — 38 чи 40 — 43, такі засоби будуть обліковуватися у позиціях 39, 44 «Iнші засоби» відповідно до того, хто ними володіє

 

У Розділі V «Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи» Декларації зазначаються відомості про вклади в банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта (членів сім’ї декларанта), та витрати декларанта на придбання таких активів (грн.) у звітному році.

Відповідно до ч. 2 ст. 115 ЦКУ внеском до статутного капіталу учасника можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові та інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом.

Майно, що є предметом вкладу учасника чи зас­новника, має відповідати певним вимогам: бути власністю учасника (засновника); мати грошову оцінку; бути відчужуваним; належати до майна, яке може використовуватися для формування статутного капіталу господарського товариства.

Згідно зі ст. 3 Закону № 3480 цінні папери — це документи встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчують грошові або інші майнові права, визначають взаємовідносини особи, яка їх розмістила (видала), і власника та передбачають виконання зобов’язань згідно з проспектом їх емісії (за емісійними цінними паперами), а також можливість передачі прав, що випливають із цих документів, іншим особам.

Щодо банківських вкладів. Згідно зі ст. 2 Закону № 2121 вкладом (депозитом) є кошти в готівковій або безготівковій формі, у валюті України або в іноземній валюті, які розміщені клієнтами банків на їх іменних рахунках у банку на договірних засадах на визначений строк зберігання або без зазначення такого строку і підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства України та умов договору. Закон розуміє банківський вклад як кошти. Згідно зі ст. 3 Закону № 2346 кошти існують у готівковій (формі грошових знаків) або в безготівковій формі (формі записів на рахунках у банках).

Водночас банківський вклад слід розуміти і як вид виключної банківської діяльності, адже згідно зі ст. 47 Закону № 2121 на підставі банківської ліцензії банки мають право здійснювати таку банківську операцію, як приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб.

Стаття 1058 ЦКУ визначає, що за договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), яка надійшла, зобов’язується виплачувати вкладникові таку суму та проценти на неї або дохід в іншій формі на умовах та в порядку, встановлених договором.

Тож виходячи з викладеного при заповненні цього розділу антикорупційної Декларації для уникнення в майбутньому непорозумінь не зай­вим буде отримати в установах, що володіють такою інформацією, довідки із зазначенням усіх потрібних вартісних показників для правильного їх відображення.

Увага! У полях «усього» та «у тому числі за кордоном» у позиціях 45 — 53 зазначається повне найменування банків, інших фінансових установ, товариств, підприємств, організацій тощо, з якими у суб’єкта декларування чи членів його сім’ї наявні відповідні відносини. Ці відомості зазначаються станом на 31 грудня звітного року.

У позиції 45 вказується загальна сума грошових коштів на рахунках декларанта (ощадних, депозитних, поточних, анонімних) у банках та інших фінансових установах.

У позиції 46 зазначається загальна сума грошових коштів, вкладених до банків та інших фінансових установ у звітному році.

Поле «усього» у позиції 46 (вкладених у звітному році) заповнюється, якщо разова витрата (вклад або внесок), здійснена декларантом на рахунок фінансової установи (банку) у звітному році, дорівнює або перевищує суму, зазначену у п. 11 Примітки до Декларації (80 тис. грн.).

У позиції 47 зазначається загальний розмір (сума) номінальної вартості усіх видів цінних паперів, якими володіє декларант.

Номінальна вартість цінних паперів (вартість, зафіксована на бланку цінного папера) наводиться з урахуванням здійсненої індексації, про що повідом­ляє емітент цінного папера.

У позиції 48 зазначається загальний розмір (сума) номінальної вартості усіх видів цінних паперів, придбаних у звітному році.

Поле «усього» у позиції 48 (вкладених у звітному році) заповнюється, якщо разова витрата (вклад або внесок), здійснена декларантом на рахунок фінансової установи (банку) у звітному році, дорівнює або перевищує 80 тис. грн.

У позиції 49 зазначається загальний розмір внес­ків (паїв), здійснених декларантом станом на день заповнення Декларації, до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації.

У позиції 50 вказується розмір внесків (паїв), здійснених декларантом до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації у звітному році.

Поле «усього» у позиції 50 (вкладених у звітному році) заповнюється, якщо разова витрата (вклад або внесок), здійснена декларантом на рахунок фінансової установи (банку) у звітному році, дорівнює або перевищує 80 тис. грн.

У позиції 51 зазначається загальна сума грошових коштів на рахунках членів сім’ї декларанта (ощадних, депозитних, поточних, анонімних) у банках та інших фінансових установах.

У позиції 52 вказується загальний розмір (сума) номінальної вартості усіх видів цінних паперів, якими володіють члени сім’ї декларанта.

У позиції 53 зазначається розмір внесків до статутних (складених) капіталів товариств, підприємств, організацій, тобто розмір корпоративних прав членів сім’ї декларанта, включаючи дохід від відчуження (продажу) членами сім’ї декларанта корпоративних прав у звітному періоді.

У полі «у тому числі за кордоном» у позиціях 45 — 53 Розділу V Декларації фіксуються відомості за офіційним курсом гривні до відповідної іноземної валюти, установленим Національним банком України на день проведення фінансової операції (п. 10 Примітки до Декларації).

У позиціях 45, 47, 49 Декларації інформація обліковується обов’язково за наявності, незважаючи на те, що вартість вкладів (корпоративних прав) може бути меншою за 80 тис. грн.

У разі наявності даних у позиціях 45 — 53 визначте, чи були отримані доходи від вкладів та корпоративних прав протягом звітного періоду, та пам’ятайте, що такі доходи слід відображати у позиції 9 Розділу II Декларації щодо декларанта та членів його сім’ї.

Наведемо запитання та відповіді на цю тему.

 

Запитання

Відповідь

Чи потрібно декларувати залишок на зарплатній картці декларанта, що був на ній станом на 31 грудня звітного року, у позиції 45 «Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах» Розділу V Декларації?

Кошти, що перераховані роботодавцем на зарплатну картку, є тим доходом, який обліковується у позиції 6 «заробітна плата, інші виплати та винагороди, зараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)» Розділу II, а тому немає потреби їх ще раз обліковувати у позиції 45 Розділу V Декларації як суму коштів, що перебуває на рахунках у банках та інших фінансових установах

Декларант відкрив накопичувальний рахунок на користь своєї дитини. Чи потрібно суму такого вкладу вказувати у Декларації? Якщо потрібно, то кому — декларанту чи члену сім’ї, на користь якого відкрито вклад?

Так, звісно, такі відомості потрібно вносити до Декларації. Щодо того, кому їх зазначати, слід пам’ятати, що рахунок на ім’я неповнолітньої особи може відкрити будь-хто, оформивши це як договір на користь третьої особи згідно зі ст. 1063 ЦКУ. Тому зазначати кошти, що перебувають на такому рахунку, потрібно у позиції 51 Розділу V Декларації, адже це кошти, які знаходяться на рахунках у банках та інших фінансових установах члена сім’ї декларанта (його дитини)

 

У Розділі VІ «Відомості про фінансові зобов’язання» зазначаються відомості про фінансові зобов’язання декларанта (членів сім’ї декларанта) на користь інших юридичних і фізичних осіб внаслідок укладання договорів (прийняття і виконання зобов’язань) та інші витрати декларанта у звітному році.

Увага! У полях «усього» та «у тому числі за кордоном» у позиціях 54 — 64 наводиться повне найменування банків, інших фінансових установ, товариств, підприємств, організацій тощо, з якими у суб’єкта декларування чи членів його сім’ї наявні відповідні відносини.

У позиції 54 зазначається сума коштів, витрачених у звітному році на добровільне страхування.

Ще раз зверніть увагу, що витрати у позиції 56 «Утримання зазначеного у розділах III — V майна» Розділу VI Декларації наводяться декларантом у Декларації за 2014 рік лише у тому разі, коли вони дорівнюють або перевищують 80 тис. грн.

Що стосується здійснення таких витрат членами сім’ї декларанта, то такі дані, за їх наявності, теж відображаються у позиції 62 «Утримання зазначеного у розділах III — V майна» Розділу VI Декларації лише у тому разі, коли дорівнюють або перевищують 80 тис. грн.

У позиції 55 вказується сума коштів, витрачених у звітному періоді на внески, пов’язані з недержавним пенсійним забезпеченням.

У позиції 56  сума коштів, витрачених у звітному періоді на утримання нерухомого майна, зазначеного у Розділі ІІІ Декларації, на утримання транспортних засобів, наведених у Розділі VІ Декларації, та іншого майна, зазначеного у Розділі V. Поле «усього» у позиції 56 заповнюється, якщо разова витрата (вклад або внесок), здійснена декларантом у звітному році, дорівнює або перевищує 80 тис. грн.

У позиції 57 зазначаються сплачені декларантом протягом звітного періоду суми платежів за договорами позики або кредиту для погашення основної суми позики чи кредиту («тіло кредиту»).

Позика — грошові кошти, що надаються резидентами, які є фінансовими установами, або нерезидентами, крім нерезидентів, які мають офшорний статус, позичальнику на визначений строк із зобов’язанням їх повернення та сплатою процентів за користування сумою позики (ст. 14 ПКУ). Договір позики може бути безпроцентним або під певні проценти, що регламентується ЦКУ.

Кредит — кошти, що надаються банківською установою особі на визначений строк для цільового використання та під процент. Види кредитів визначені пп. 14.1.87, 14.1.100, 14.1.245, 14.1.258 ст. 14 ПКУ. Згідно з ПКУ ломбардні операції є різновидом кредиту під заставу, а тому кошти, одержані внаслідок таких операцій, слід показувати у позиції 20 Декларації, а витрати на повернення коштів за цим видом кредиту — у позиціях 57, 58 або 63, 64 відповідно.

У позиції 58 зазначаються сплачені декларантом у звітному періоді суми платежів для погашення процентів за позикою чи кредитом.

У позиції 59 вказується сума витрат за іншими призначеннями, не зазначеними у розділах ІІІ — V. Поле «усього» у позиції 59 заповнюється, якщо разова витрата (вклад або внесок), здійснена декларантом у звітному році, дорівнює або перевищує визначену у п. 11 Примітки до Декларації суму.

У позиції 60  сума коштів, витрачених членами сім’ї декларанта у звітному році на добровільне страхування.

У позиції 61  сума коштів, витрачених членами сім’ї декларанта у звітному періоді на внески, пов’язані з недержавним пенсійним забезпеченням.

У позиції 62  сума коштів, витрачених членами сім’ї декларанта у звітному періоді на утримання майна, зазначеного у розділах ІІІ — V Декларації.

Поле «усього» у позиції 62 заповнюється, якщо разова витрата витрачених коштів на утримання майна, здійснена декларантом у звітному році, дорівнює або перевищує 80 тис. грн.

У позиції 63 зазначаються сплачені членами сім’ї декларанта протягом звітного періоду суми платежів за договорами позики або кредиту для погашення основної суми позики чи кредиту («тіло кредиту»).

У позиції 64 наводяться сплачені членами сім’ї декларанта у звітному періоді суми платежів для погашення процентів за позикою чи кредитом.

У полі «у тому числі за кордоном» у позиціях 54 — 64 зазначаються відомості за офіційним курсом гривні до відповідної іноземної валюти, установленим Національним банком України на день проведення фінансової операції (п. 10 Примітки до Декларації).

При декларуванні фінансових зобов’язань слід обліковувати всі нараховані у звітному періоді зобов’язання, а не тільки фактично сплачені декларантом та членами його сім’ї.

Наведемо запитання та відповіді на цю тему.

 

Запитання

Відповідь

1

2

Чи потрібно вказувати суму зі страхування житлового приміщення та життя декларанта? Якщо так, то в якій позиції?

Так, потрібно. Витрати на такі види страхування зазначаються у позиціях 54 або 60 «Добровільне страхування» Розділу VI Декларації декларанта чи членів його родини (відповідно до того, з ким укладено договір про таке). Згідно зі ст. 6 Закону № 85/96 видами добровільного страхування можуть бути:

1) страхування життя;

2) страхування від нещасних випадків;

3) медичне страхування (безперервне страхування здоров’я);

4) страхування здоров’я на випадок хвороби;

5) страхування наземного транспорту (крім залізничного);

6) страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту);

7) страхування вантажів та багажу (вантажобагажу);

8) страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ;

9) страхування майна (іншого, ніж передбачено пп. 5 — 9 цієї статті);

10) страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);

11) страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);

12) страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачено пп. 12 — 14 цієї статті);

13) страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту);

14) страхування інвестицій;

15) страхування фінансових ризиків;

16) страхування судових витрат;

17) страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій;

18) страхування медичних витрат;

19) страхування сільськогосподарської продукції тощо.

Зверніть увагу! Страховий внесок за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів є витратами у розумінні позиції 56 Розділу VI (а не позиції 54 «Добровільне страхування» Розділу VI Декларації).

Чи потрібно вказувати суму зі страхування житлового приміщення та життя декларанта? Якщо так, то в якій позиції?

Зазначене ґрунтується на тому, що згідно із Законом № 1961, який регулює відносини у сфері обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів і спрямований на забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров’ю та майну потерпілих при експлуатації наземних транспортних засобів на території України, такий вид страхування є обов’язковим для власників (розпорядників) наземного транспортного засобу. А тому витрати на такий вид страхування належать до витрат на утримання майна

У яких пунктах Декларації декларант має відображати плату за навчання своїх дітей у навчальних закладах?

Сума коштів, сплачених декларантом на користь закладів освіти для компенсації вартості навчання його або члена сім’ї, по суті, відноситься до фінансових зобов’язань декларанта.

Розмір суми, сплаченої декларантом за навчання його або членів сім’ї в навчальних закладах, крім навчання за рахунок бюджетного фінансування, зазначається у позиції 59 Розділу VІ Декларації. До цієї позиції відноситься сума, сплачена декларантом на користь закладів освіти у рахунок компенсації вартості навчання, підготовки чи перепідготовки декларанта або членів його сім’ї.

Слід зауважити, що у цьому випадку поле «усього» у позиції 59 заповнюється, якщо разова витрата (вклад/внесок) на вказані цілі у звітному періоді дорівнює або перевищує 80 тис. грн. Тобто обов’язковою умовою декларування таких видатків у цьому випадку буде те, що зазначену оплату дійсно здійснював декларант (про що свідчить договір про навчання, де декларант є гарантом такої оплати; у квитанції про оплату зазначено, що платником є декларант, тощо).

У випадку коли ці обов’язки покладено на членів родини декларанта, такі витрати взагалі не декларуються

 

І про відповідальність

 

Перелік адміністративних корупційних правопорушень визначено гл. 13-А КпАП.

Зокрема, ч. 1 ст. 1726 КпАП у редакції, яка буде діяти до 26.04.2015 р., передбачає, що неподання або несвоєчасне подання Декларації тягне за собою накладення штрафу від 10 до 25 нмдг*
(від 17 до 425 грн.).

З 26.04.2015 р. штраф за несвоєчасне подання Декларації складатиме від 50 до 100 нмдг (від 850 до 1700 грн.).

Правопорушення, виражене у вигляді подання до Декларації завідомо недостовірних відомостей, вчинене у період до 26.04.2015 р., вважається адміністративним корупційним правопорушення та згідно з ч. 3 ст. 1726 КпАП тягне за собою накладення штрафу від 150 до 300 нмдг (від 2550 до 5100 грн.).

Після 26.04.2015 р., коли набуде чинності новий антикорупційний Закон № 1700 (ср. 025069200), ч. 3 ст. 1726 КпАП буде викладена у новій редакції та передбачатиме відповідальність за повторне вчинення суб’єктом декларування порушень, передбачених ч. 1 та 2 цієї статті, за умови, що особа протягом року піддавалася адміністративному стягненню за такі ж порушення. Наприклад, за повторне порушення строку подання Декларації.

Однак це не означає, що відповідальність за подання завідомо недостовірних даних після 26 квітня буде скасовано. Навпаки, її посилять на порядок.

Так, із цього часу почне діяти нова ст. 3661 ККУ, яка передбачатиме кримінальну відповідальність за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у Декларації особи, упов­новаженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої новим Законом № 1700, або умисне неподання суб’єктом декларування зазначеної Декларації. Це правопорушення буде вважатися корупційним злочином, який карається позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відповідальність членів сім’ї декларанта за надання неповної інформації про свої доходи, майно, витрати і зобов’язання фінансового характеру або відмову у її наданні чинним законодавством на цей час не передбачена.

Наприкінці покажемо на прикладі, як правильно слід заповнювати Декларацію (див. с. 24 —32).

 

Нормативні документи

 

ГКУ — Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV.

ККУ — Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III.

КпАП — Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X.

ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

СКУ — Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. № 2947-III.

ЦКУ — Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV.

Закон № 3206, старий Закон — Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011 р. № 3206-VІ.

Закон № 1700 — Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. № 1700-VІ.

Закон № 3723 — Закон України «Про державну службу» від 16.12.93 р. № 3723-XII.

Закон № 2493 — Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 р. № 2493-III.

Закон № 1533 — Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 р. № 1533-III.

Закон № 2657 — Закон України «Про інформацію» від 02.10.92 р. № 2657-XII.

Закон № 1382 — Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» від 11.12.2003 р. № 1382-IV.

Закон № 2939 — Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 р. № 2939-VI.

Закон № 3480 — Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. № 3480-IV.

Закон № 2121 — Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III.

Закон № 2346 — Закон України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» від 05.04.2001 р. № 2346-III.

Закон № 1952 — Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 р. № 1952-ІV.

Закон № 85/96 — Закон України «Про страхування» від 07.03.96 р. № 85/96-ВР.

Закон № 1961 — Закон України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» від 01.07.2004 р. № 1961-IV.

Закон № 1255 — Закон України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» від 18.11.2003 р. № 1255-ІV.

Постанова Пленуму ВСУ № 5 — постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.04.2002 р. № 5 «Про судову практику у справах про хабарництво» (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-02).

Постанова № 16 — постанова КМУ «Про затвердження Порядку зберігання документів і використання відомостей, зазначених у Декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента» від 11.01.2012 р. № 16.

Постанова № 64 — постанова КМУ «Про виготовлення бланків Декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру» від 08.02.2012 р. № 64.

Методрекомендації Мін’юсту — Методичні рекомендації «Запобігання і протидія корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування» від 09.10.2013 р., розроблені Міністерством юстиції України (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0020323-13).

Зацікавив журнал?
Отримуйте більше статей та спеціальних пропозицій за підпискою
декларація, бюджетна установа, майно, доходи, витрати додати теги змінити теги
Додайте свої теги до статті
Розділіть мітки комами. Наприклад: бухгалтерія, форма, відсотки, ПДВ, квартальний звіт. Максимальна кількість 10.
або Закрити
Ваша оцінка врахована! Оцініть статтю :
  • Добре
  • Нормально
  • Погано
Поділитися:
Коментарі до статті