Теми статей
Обрати теми

Питання виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів доплати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань

Постанова від 09.12.2015 р. № 1026

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів доплати за вислугу років, що додається.

2. Установити, що працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів за переліком посад згідно з додатком виплачується:

1) доплата за вислугу років залежно від стажу роботи на посадах, передбачених зазначеним переліком, у такому розмірі:

10 відсотків посадового окладу — за наявності стажу роботи понад три роки;

20 відсотків посадового окладу — за наявності стажу роботи понад 10 років;

30 відсотків посадового окладу — за наявності стажу роботи понад 20 років;

2) допомога для оздоровлення під час надання щорічної відпустки в межах фонду оплати праці, затвердженого на відповідний рік, у розмірі посадового окладу (ставки заробітної плати);

3) матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у межах фонду оплати праці, затвердженого на відповідний рік, в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) на рік за рішенням керівника державного або комунального клубного закладу, парку культури та відпочинку, центру (будинку) народної творчості, центру культури та дозвілля, іншого культурно-освітнього центру.

Керівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів зазначені види допомоги надаються за погодженням із органом, до сфери управління якого належить відповідний заклад.

3. Доплата за вислугу років працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів виплачується за рахунок коштів спеціального фонду, коштів, отриманих від господарської діяльності, та інших не заборонених законодавством джерел.

4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2010 р. № 840 «Про виплату працівникам державних і комунальних клубних закладів допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань».

5. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2016 року.

Прем’єр-міністр України А. Яценюк

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 р. № 1026

Порядок виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів доплати за вислугу років

1. Цим Порядком визначається механізм виплати доплати за вислугу років (далі — доплата) працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів, посади яких передбачено переліком посад працівників державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів, які мають право на виплату доплати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань (далі — перелік).

2. До стажу роботи, що дає право на встановлення доплати, зараховується:

час роботи в клубних закладах, парках культури та відпочинку, центрах (будинках) народної творчості, центрах культури та дозвілля, центрах дозвілля України, колишнього СРСР на посадах, зазначених у переліку;

час відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в разі, коли дитина потребує домашнього догляду, — період відпустки без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною медичним висновком, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку;

час, відведений на підвищення кваліфікації з відривом від роботи, якщо працівник до і після підвищення кваліфікації працював на посаді, зазначеній у переліку;

час строкової військової служби, якщо працівник до призову на військову службу працював на посадах, що наведені в переліку, та протягом трьох місяців після звільнення з військової служби (без урахування часу переїзду на постійне місце проживання) був прийнятий на роботу на одну із зазначених посад;

час, коли працівник фактично не працював, але за ним згідно із законодавством зберігалися місце роботи (посада) та заробітна плата повністю або частково, у тому числі час оплачуваного вимушеного прогулу, спричиненого незаконним звільненням або переведенням на іншу роботу.

Документом для визначення стажу роботи, який дає право на одержання доплати, є трудова книжка або інший документ, що відповідно до законодавства підтверджує наявність такого стажу.

3. Доплата працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів обчислюється виходячи з посадового окладу без урахування інших надбавок і доплат.

Доплата виплачується працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів з дати прийняття на роботу за наявності стажу роботи, який дає право на її одержання.

Доплата нараховується та виплачується щомісяця за фактично відпрацьований час у межах коштів, передбачених на оплату праці за основним місцем роботи. Особам, які працюють за сумісництвом, доплата не виплачується.

4. У разі коли працівник тимчасово заміщує відсутнього працівника, доплата обчислюється виходячи з посадового окладу за основною посадою (місцем роботи).

5. Працівникам, у яких право на одержання або підвищення розміру доплати виникло протягом календарного місяця, доплата встановлюється з початку наступного місяця.

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 09.12.2015 р. № 1026

Перелік посад працівників державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів, які мають право на виплату доплати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань

Директор (завідувач) клубного закладу, парку культури та відпочинку, центру (будинку) народної творчості, центру культури та дозвілля, іншого культурно-освітнього центру, його заступники; завідувач філіалу (центру), атракціону, театру (літнього), його заступники; начальник (завідувач) відділу (сектору) з основних видів діяльності*, його заступники.

* Крім підрозділів з фінансового, бухгалтерського, юридичного, господарського, матеріально-технічного забезпечення, режимно-секретного підрозділу, підрозділу з охорони праці та інших підрозділів, діяльність яких не належить до основних видів.

Головний режисер, балетмейстер, художник, хормейстер, диригент; керівник художній, диригент, хормейстер, балетмейстер, режисер, режисер-постановник.

Керівник студії, творчого колективу (за видами мистецтва та народної творчості), музичної частини дискотеки, гуртка, самодіяльного об’єднання, клубу за інтересами, творчої майстерні (лабораторії), методичної служби; методист, акомпаніатор, концертмейстер, організатор культурно-дозвіллєвої діяльності, художник усіх категорій.

Коментар фахівця Мінсоцполітики

Три виплати для працівників окремих «культурних» закладів в одному «флаконі» від КМУ: застосовуємо з 01.01.2016 р.

Розпочнемо з норм Закону України «Про культуру» від 14.12.2010 р. № 2778-VI (далі — Закон № 2778).

Частина 1 ст. 29 Закону № 2778: «Оплата праці у сфері культури має забезпечувати створення належних матеріальних умов для ефективної самостійної творчої діяльності працівника, підвищення престижності професії, сприяти підвищенню його кваліфікації, стимулювати залучення талановитої молоді до діяльності у сфері культури.

Заробітна плата працівника у сфері культури, педагогічного працівника закладу освіти сфери культури складається з посадового окладу (тарифної ставки), надбавки за почесне звання, доплат за науковий ступінь, вислугу років залежно від стажу роботи в державних і комунальних закладах культури, закладах освіти сфери культури, інших надбавок та доплат, премій, винагород за творчу діяльність, передбачених законодавством.»

Частина 3 ст. 29 Закону № 2778: «Працівники у сфері культури <…> мають право на допомогу для оздоровлення під час надання щорічної відпустки у розмірі посадового окладу, а також на матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та доплату за вислугу років у розмірах і порядку, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.»

Як бачимо, у законодавстві для працівників сфери культури чітко визначено, що вони мають право на:

допомогу для оздоровлення в розмірі посадового окладу;

матдопомогу для вирішення соціально-побутових питань;

доплату за вислугу років.

Постанова, що коментується, яка набула чинності з 01.01.2016 р., визначає розмір і порядок зазначених вище виплат. До цього діяла постанова КМУ «Про виплату працівникам державних і комунальних клубних закладів допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань» від 15.09.2010 р. № 840 (далі — постанова № 840). З 01.01.2016 р. цю постанову скасовано.

Найбільш очевидна відмінність між «старою» і «новою» постановою КМУ — установлення розмірів і порядку виплати доплати за вислугу років.

Однак не забігатимемо наперед — розглянемо все по черзі.

Спочатку зауважимо: на зазначені вище виплати мають право виключно ті працівники, які обіймають посади, перелічені в додатку до постанови, що коментується, у державних і комунальних клубних закладах, парках культури та відпочинку, центрах (будинках) народної творчості, центрах культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрах. При цьому до клубних закладів належать клуби, будинки культури, палаци культури тощо (п. 17 ч. 1 ст. 1 Закону № 2778).

Оздоровча допомога та матдопомога на «соцпобут»

Претенденти. Отже, вище вже зазначалося, що право на отримання допомоги для оздоровлення та матдопомоги для вирішення соціально-побутових питань має певне коло працівників. Що за «старою», що за «новою» постановою перелік таких осіб наведений в додатку.

У цілому перелік таких посад у додатках до зазначених нормативних документів не відрізняється. Водночас «нова» постанова містить уточнення із цього приводу. Так, до претендентів на зазначені допомоги «приєдналися» завідувач атракціону, театру (літнього) та їх заступники, керівник творчої майстерні (лабораторії) і керівник методичної служби, художники усіх категорій. У додатку до постанови, що коментується, акцентовано: допомога для оздоровлення та матдопомога для вирішення соціально-побутових питань не виплачуються начальникам і працівникам підрозділів з фінансового, бухгалтерського, юридичного, господарського, матеріально-технічного забезпечення, режимно-секретного підрозділу, підрозділу з охорони праці та інших підрозділів, діяльність яких не віднесена до основних видів діяльності закладу.

Також нагадаємо, що для отримання раніше зазначених видів допомоги працівник повинен не лише обіймати одну із зазначених посад, а й працювати в закладах, вказаних нормативно-правовими актами. У постанові № 840 такі заклади визначено лаконічно — державні та комунальні клубні заклади. Тоді як у постанові, що коментується, вони вже більш конкретизовані. Якщо ж порівняти термінологію щодо клубних закладів*, чинну на момент прийняття постанови № 840, і список закладів, наведений у постанові, яка коментується, то побачимо, що вони є цілком порівнянними.

* Зокрема, див. п. 1.1 Примірного положення про клубний заклад, затвердженого наказом Мінкультури від 23.05.2007 р. № 35.

Увага! Працівникам, які не мають права на допомогу для оздоровлення та матдопомогу для вирішення соціально-побутових питань згідно з постановою, що коментується (до початку 2016 року — постановою № 840), може бути виплачена матдопомога, передбачена п.п. «б» п. 3 наказу Мінкультури від 18.10.2005 р. № 745 (ср. ). Тобто їм допускається нарахування матдопомоги, у тому числі і для оздоровлення, в сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік (не бере участь у підрахунках матдопомога на поховання). Така допомога виплачується в межах фонду оплати праці.

Розмір. Відразу ж зауважимо, що розміри допомоги для оздоровлення та матдопомоги для вирішення соціально-побутових питань не змінилися.

Важливо! Допомогу для оздоровлення нараховують у розмірі посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної (основної та додаткової) відпустки.

Інших уточнень із цього приводу немає. Тому працівнику належить допомога для оздоровлення в розмірі посадового окладу, установленого під час тарифікації. Припустимо, працівник працює на 0,5 або 1,25 ставки. Тоді допомогу для оздоровлення йому слід нарахувати в розмірі 0,5 (або 1,25) посадового окладу.

Як і раніше, матдопомога для вирішення соціально-побутових питань може бути виплачена в розмірі до одного посадового окладу на рік за рішенням керівника відповідного закладу. Рішення про виплату такої матдопомоги керівнику закладу приймає орган, у сфері управління якого перебуває цей заклад. Рекомендуємо підстави для виплати матдопомоги для вирішення соціально-побутових питань та її розмір (у межах граничного) прописати в колективному договорі.

Обов’язковість і джерело виплати. Як і раніше, допомогу для оздоровлення та матдопомогу для вирішення соціально-побутових питань виплачують у межах фонду оплати праці, затвердженого на відповідний рік. Отже, такі виплати можуть здійснюватися тільки за наявності відповідних коштів.

Виходить, якщо фонду оплати праці недостатньо для здійснення таких виплат, то, наприклад, матдопомога для вирішення соціально-побутових питань може бути виплачена в розмірі меншому, ніж посадовий оклад.

Доплата за вислугу років

У працівників клубних закладів та інших подібних закладів культури з’явилася можливість реалізувати право на доплату за вислугу років тільки з 01.01.2016 р. До 2016 року зробити це було неможливо через відсутність нормативно-правового документа, який би регулював це питання. Отже, уперше зазначена доплата нараховуватиметься при обчисленні зарплати за січень 2016 року.

Ще раз підкреслимо: доплату за вислугу років виплачують виключно працівникам, які обіймають посади, наведені в додатку до постанови, що коментується. При цьому такі посади вони мають обіймати в клубних закладах та інших закладах культури, зазначених у цій постанові.

Фінансування видатків на здійснення доплати. Доплату за вислугу років названо однією із складових зарплати працівників сфери культури (абз. 2 ч. 1 ст. 29 Закону № 2778). Однак незважаючи на це, її нарахування має характерну особливість.

Важливо! Доплата за вислугу років нараховується за рахунок коштів спеціального фонду, коштів, отриманих від господарської діяльності, та інших не заборонених законодавством джерел (п. 3 постанови, що коментується).

Що цією нормою хотів сказати Кабмін? Схоже, що клубним закладам та іншим подібним закладам культури не виділятимуться кошти із загального фонду бюджету на виплату доплати за вислугу років, про яку йдеться в постанові, що коментується. Її виплату приписали здійснювати тільки за рахунок коштів спеціального фонду таких закладів.

Спеціальний фонд є однією із складових кошторису бюджетної установи. Згідно з нормами БКУ надходження від плати за послуги, які надаються бюджетними установами згідно з їх функціональними повноваженнями, використовуються на покриття витрат, пов’язаних з організацією та наданням цих послуг. Такими витратами передусім є забезпечення необхідними матеріалами, обладнанням, технікою, інвентарем, виготовлення бланків тощо.

Що стосується витрат на заробітну плату, то вони обчислюються та плануються у складі спеціального фонду залежно від обсягу діяльності, яка провадиться за рахунок цих коштів, із застосуванням установлених законодавством норм.

Згідно з п. 23 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2002 р. № 228, видатки спеціального фонду плануються в такій послідовності:

— за встановленими напрямами використання;

— на погашення заборгованості установи за бюджетними зобов’язаннями за спеціальним і загальним фондами кошторису;

— на проведення заходів, пов’язаних з виконанням основних функцій, які не забезпечені (або частково забезпечені) видатками загального фонду.

При цьому розпорядник бюджетних коштів здійснює коригування обсягів узятих бюджетних зобов’язань за загальним фондом кошторису для проведення видатків за цими зобов’язаннями із спеціального фонду кошторису відповідно до бюджетного законодавства.

Якщо звернути увагу на абз. 3 п. 3 Порядку виплати доплати за вислугу років, затвердженого постановою, що коментується (далі — Порядок), то вимальовується ще одна умова — претенденти на цю доплату мають бути оформлені за основним місцем роботи. От як виглядає ця норма:

«Доплата нараховується та виплачується щомісяця за фактично відпрацьований час у межах коштів, передбачених на оплату праці за основним місцем роботи. Особам, які працюють за сумісництвом, доплата не виплачується

Механізм нарахування доплати. Виплату доплати за вислугу років регулює Порядок. Його структура схожа із структурою (інколи й нормами) подібних нормативних документів, що регулюють процедуру виплати доплати за вислугу років в інших закладах (освіти, охорони здоров’я, соцзахисту, бібліотеках, театрах, музеях): наведено періоди роботи, які зараховуються до стажу роботи для встановлення доплати, відсотковий розмір доплати та механізм розрахунку.

Зауважимо: відсотковий розмір доплати коливається залежно від стажу роботи, який дає право на отримання доплати за вислугу років: за наявності стажу понад 3 роки — 10 %, за наявності стажу понад 10 років — 20 % і за наявності стажу понад 20 років — 30 % (п.п. 1 п. 2 постанови, що коментується).

Для розрахунку конкретної суми доплати необхідно її відсотковий розмір помножити на «схемний» посадовий оклад, тобто без урахування інших надбавок і доплат (п. 3 Порядку). Якщо працівник, наприклад, працює на 0,5 ставки, то й відсотковий розмір доплати застосовуємо до 0,5 окладу.

Цікавий момент: якщо у працівника виникло право на отримання доплати або на її нарахування у більшому розмірі в поточному календарному місяці, то доплату (або її більший розмір) установлюйте з початку наступного місяця (п. 5 Порядку). Наприклад, стаж працівника на відповідній посаді в клубному закладі становив 3 роки станом на 15 січня 2016 року. Тоді уперше йому нарахують доплату за вислугу років при обчисленні зарплати за лютий 2016 року.

Важливо! Виплата доплати за вислугу років має здійснюватися на підставі наказу керівника закладу.

У цьому випадку доплата, передбачена постановою, що коментується, уперше нараховуватиметься з січня 2016 року. Отже, доцільно оформити її запровадження єдиним наказом із зазначенням даних працівників, які мають право на таку доплату, і відсоткового розміру цієї доплати. А вже в подальшому видайте наказ про виплату доплати окремо за кожним працівником — у разі виникнення права на неї або у разі настання права на неї у більшому відсотковому розмірі.

Світлана КОНОВАЛ,
головний спеціаліст відділу оплати праці у бюджетній сфері Департаменту заробітної плати та умов праці

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі