Теми статей
Обрати теми

Стипендії-2017: вивчаємо новації разом

Будз Володимир, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»
З 1 січня 2017 року система стипендіального забезпечення кардинально змінилася. Пов’язано це в першу чергу з тим, що Кабмін затвердив новий порядок призначення та виплати стипендій. Також у 2017 році підвищились самі розміри академічних та соціальних стипендій. У наведеному матеріалі ми проаналізуємо ключові зміни, які відбулися у порядку встановлення і виплати стипендій студентам ВНЗ та учням ПТНЗ.

Перш за все відзначимо, що одним із «родоначальників» змін у порядок встановлення і виплати стипендій виступає Закон № 1774. Саме цим Законом внесені зміни до студентської стипендіальної норми ст. 62 Закону про вищу освіту.

Зокрема, Законом № 1774 скасовано норму щодо мінімальної академічної стипендії в розмірі прожиткового мінімуму. Також виключено норму про те, що академічні стипендії виплачуються не менш як двом третинам студентів (курсантів) кожного курсу (крім першого семестру першого року навчання) за кожною спеціальністю, без урахування осіб, які отримують соціальні стипендії.

Якщо переглянути інші зміни, запропоновані Законом № 1774, то можна виділити те, що деяким категоріям студентів надано право на одночасне отримання академічної та соціальної стипендій. До таких категорій належать діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків (ч. 4 ст. 62 Закону про вищу освіту). Усі інші категорії студентів-«соціальників», якщо їм будуть доступні дві стипендії, мають обрати одну.

Академічні стипендії

Головним орієнтиром у визначенні новацій, що стосуються порядку призначення академічних стипендій у 2017 році, є постанова № 1050 (ср. ). Цією постановою викладено у новій редакції Порядок № 882 та передбачено перехід на нову систему призначення і виплати стипендій студентам вишів, який здійснюється з першого числа місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю за перший семестр 2016/2017 навчального року, та на основі рейтингу, який може бути сформований за середнім балом цього самого семестрового контролю (п. 2 постанови № 1050).

Порядок призначення у ВНЗ

Новий Порядок № 882 передбачає, що правила призначення академічних стипендій у навчальному закладі розробляються відповідно до цього Порядку, затверджуються вченою (педагогічною) радою навчального закладу за погодженням з органом студентського самоврядування та оприлюднюються не пізніше ніж за тиждень до початку навчального семестру.

«Родзинкою» усіх нововведень у систему стипендіального забезпечення є запровадження Рейтингу успішності (далі — рейтинг) для студентів ВНЗ. Це питання врегульоване у п. 13 Порядку № 882. Зокрема, встановлено, що академічні стипендії у ВНЗ призначаються згідно з рейтингом, який складається на підставі навчальних досягнень студента протягом останнього навчального семестру за кожним факультетом, курсом, спеціальністю. Що стосується самого рейтингового бала, то передбачено, що на 90 % місце в ньому визначатиме навчальна успішність, а на 10 % — інші критерії, які встановить виш (до останніх, зокрема, можна віднести досягнення у науці, творчості, громадському житті та спорті). Таке процентне співвідношення допоможе визначити найбільш успішних студентів, навіть якщо за результатами сесії всі вони отримали однаковий середній бал.

До рейтингу не включатимуться особи, які з якогось навчального предмета мають незадовільні результати (набрали меншу кількість балів, ніж визначена у ВНЗ межа незадовільного навчання) або академічну заборгованість. Для першокурсників для призначення академічної стипендії до першого семестрового контролю рейтинг буде формуватися на підставі конкурсного бала, отриманого ними під час вступу до ВНЗ.

Зауважимо що на сьогодні Примірний порядок формування рейтингу, як то обіцяє п. 13 Порядку № 882, МОН ще не затверджено. Проте на офіційному сайті Міністерства (http://mon.gov.ua) у розділі «Громадське обговорення — 2017» розміщено проект цього документа. Отже, кожний бажаючий може ознайомитись із ним.

Перед підбиттям підсумків кожного семестрового контролю вчена рада ВНЗ має визначити однаковий для всіх факультетів, курсів і спеціальностей відсоток стипендіатів (% від загальної кількості бюджетників) — він називається «ліміт стипендіатів». Цей показник установлюється у відсотках (у діапазоні від 40 до 45) фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням на певному факультеті (відділенні), курсі за певною спеціальністю станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю. І саме такій кількості студентів (затвердженому ліміту) буде призначатися академічна стипендія за результатами семестрового контролю.

Розмір академічних стипендій

Ще однією важливою зміною у системі стипендіального забезпечення є підвищення розміру академічних та соціальних стипендій. Розмір мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії (МАС) у 2017 році (п. 1 Розмірів стипендій) див. на рисунку.

img 1

Категорії стипендіатів, яким призначають МАС, наведені у пп. 15 та 26 Порядку № 882. До них належать:

із числа студентів ВНЗ I — IV рівнів акредитації:

— студенти, які в межах ліміту стипендіатів згідно з рейтингом займають вищі позиції;

— студенти першого року навчання до першого семестрового контролю на підставі конкурсного бала, отриманого під час вступу до навчального закладу, в межах ліміту стипендіатів;

із числа учнів ПТНЗ:

— учні, які за результатами семестрового контролю мають хоча б з одного навчального предмета (дисципліни) менше ніж 10 балів за дванадцятибальною або середній бал успішності нижчий ніж 5 за п’ятибальною шкалою оцінювання;

— учні першого року навчання до першого семестрового контролю.

Для студентів (курсантів) вишів, які навчаються за гостродефіцитними спеціальностями (спеціалізаціями), установлено підвищений розмір МАС. Це передбачено ч. 6 ст. 62 Закону про вищу освіту. Перелік таких спеціальностей наведено у додатку до постанови № 1047. Такі спеціальності (спеціалізації) див. у таблиці.

Код спеціальності

Найменування спеціальності (спеціалізації)

14

Середня освіта (математика, біологія, фізика, хімія, інформатика)

16

Спеціальна освіта

91

Біологія

103

Науки про Землю

104

Фізика та астрономія

105

Прикладна фізика та наноматеріали

111

Математика

131

Прикладна механіка

132

Матеріалознавство

133

Галузеве машинобудування

134

Авіаційна та ракетно-космічна техніка

135

Суднобудування

136

Металургія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

142

Енергетичне машинобудування

143

Атомна енергетика

144

Теплоенергетика

145

Гідроенергетика

184

Гірництво

185

Нафтогазова інженерія та технології

Підвищення академстипендій

За особливі успіхи у навчанні учням ПТНЗ та студентам ВНЗ передбачений «бонус» у вигляді збільшення розміру академстипендії. Але на відміну від раніше діючого механізму, який установлював стипендіатам-відмінникам збільшення розміру МАС в абсолютній сумі (40 грн., 70 грн. та 100 грн.) залежно від типу навчального закладу, відтепер розмір їх МАС збільшується у відсотковому значенні.

Почнемо з учнів ПТНЗ. Так, згідно з п. 28 Порядку № 882 у разі, коли за результатами навчання успішність учня становить 10 — 12 балів за дванадцятибальною або 5 балів за п’ятибальною шкалою оцінювання з кожного навчального предмета (дисципліни), отриманих під час семестрового контролю, розмір стипендії, встановленої п. 26 цього Порядку, збільшується на 45,5 %. Таким чином, розмір збільшення академстипендії для учня-відмінника ПТНЗ становить: 415 х 45,5 % = 188,83 ≈ 189 грн.

Увага! У разі, коли розмір стипендії (розмір збільшення), розрахований відповідно до Порядку № 882, визначений у гривнях з копійками, розмір такої стипендії (розмір збільшення) заокруглюється до найближчого цілого числа, більшого за розрахункове (примітка «***» до Порядку № 882).

Учням, строк навчання яких становить не більш як 10 місяців, які закінчили загальноосвітні навчальні заклади, в яких вивчали основи тваринництва і сільськогосподарської техніки, а також з числа осіб, звільнених у запас із Збройних Сил України, розмір стипендії збільшується на 20 %, а учням, які є інвалідами по зору і слуху, — на 50 % (п. 31 Порядку № 882). Таким чином, для перших розмір збільшення стипендії складає: 415 х 20 % = 83 грн., а для других: 415 х 50 % = 208 грн. Якщо ж серед зазначених категорій виявляться відмінники, то розміри збільшення будуть становити: 121 грн. ((415 + 189) х 20 %) та 302 грн. ((415 + 189) х 50 %) відповідно.

Що стосується студентів ВНЗ, то у разі, коли за результатами навчання вони відповідно до рішення стипендіальної комісії займуть найвищі рейтингові позиції і здобудуть право на призначення академічних стипендій за особливі успіхи у навчанні, розмір призначених ним академічних стипендій збільшиться на 45,5 % (п. 16 Порядку № 882). Отже, для студентів-відмінників ВНЗ I — II рівнів акредитації зазначене збільшення буде становити 378 грн. (830 х 45,5 %), а для студентів-відмінників ВНЗ III — IV рівнів акредитації — 501 грн. (1100 х 45,5 %).

Для студентів-відмінників, які навчаються за гостродефіцитними спеціальностями, збільшення розміру стипендії згідно з п. 16 Порядку № 882 буде становити: 1056 х 45,5 % = 481 грн. (для студентів ВНЗ I — II рівнів акредитації) та: 1400 х 45,5 % = 637 грн. (для студентів ВНЗ III — IV рівнів акредитації) відповідно.

Наведемо розміри академічних стипендій залежно від типу навчального закладу та категорій отримувачів у табл. 1.

Таблиця 1

(грн. на місяць)

Категорія отримувача стипендії

Розмір МАС

(п. 1 Розмірів стипендій)

Збільшення розміру академічних стипендії:

для відмінників (пп. 16 та 28 Порядку № 882)

для деяких категорій учнів ПТНЗ

(п. 31 Порядку № 882)

звільнені у запас

інваліди по зору і слуху

для відмінників

(з урахуванням п. 28 Порядку № 882)

звільнені у запас

інваліди по зору і слуху

Учні ПТНЗ

415

189

(415 х 45,5 %)

83

(415 х 20 %)

208

(415 х 50 %)

121

((415 + 189) х 20 %)

302

((415 + 189) х 50 %)

Студенти ВНЗ

I — II рівнів акредитації

830

378

(830 х 45,5 %)

Студенти ВНЗ

III — IV рівнів акредитації

1100

501

(1100 х 45,5 %)

Студенти ВНЗ

I — II рівнів акредитації,

які навчаються за гостродефіцитними спеціальностями

1056

481

(1056 х 45,5 %)

Студенти ВНЗ

III — IV рівнів акредитації,

які навчаються за гостродефіцитними спеціальностями

1400

637

(1400 х 45,5 %)

«Гірський» статус

Стипендіатам, які постійно проживають на території населеного пункту або навчаються у навчальному закладі, що розташований у населеному пункті, якому надано статус гірського, виплачується додаткова стипендія у розмірі 20 % МАС відповідного типу навчального закладу (абз. 3 п. 7 Порядку № 882).

Соціальні стипендії

Порядок призначення у ВНЗ

З 1 січня 2017 року змінився порядок нарахування і виплати соціальних стипендій для студентів ВНЗ. Ці зміни визначені постановою № 1045 та однойменним Порядком. Зокрема, передбачено запровадити з 01.01.2017 р. виплату соціальних стипендій органами соціального захисту населення через ВНЗ.

У 2017 році всім категоріям студентів-«соціальників» ВНЗ доведеться сформувати відповідний пакет документів та подати його до вишу — це обов’язкова процедура як для «нових», так і для «старих» отримувачів соцстипендій. При цьому для студентів ВНЗ, які звернуться у період з січня по березень 2017 року за наданням соціальних стипендій, зазначені стипендії призначаються з 1 січня 2017 року. Ті студенти, які будуть подавати заяви у квітні 2017 року, отримають стипендії тільки з квітня або того місяця, у якому подадуть заяву (п. 2 постанови № 1045).

Після подання заяви та відповідних документів на кожного студента (курсанта) формується особова справа, завірена копія якої передається до органу соціального захисту населення за місцем розташування відповідного ВНЗ на опрацювання та призначення соціальної стипендії. До 01.09.2017 р. соцстипендії будуть щомісячно перераховуватись органами соціального захисту відповідно до списків студентів (курсантів), які нададуть ім ВНЗ. Починаючи з 01.09.2017 р. органи соціального захисту населення щомісячно проводитимуть звірку даних, унесених до списків студентів, яким призначено соціальну стипендію, з відомостями про таких осіб, що містяться в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, і у разі виявлення розбіжностей даних щодо конкретного студента не включатимуть його до заявки на виплату до уточнення цієї інформації ВНЗ. Після уточнення даних ВНЗ включає осіб, щодо яких були виявлені розбіжності, до списку на виплату соціальної стипендії на наступний місяць (п. 9 Порядку № 1045).

Важливо! Соціальна стипендія призначається на весь період навчання починаючи з місяця звернення за її наданням і виплачується щомісяця (п. 7 Порядку № 1045).

Критерії, за якими визначається право студентів ВНЗ на призначення соціальної стипендії, встановлені у п. 20 Порядку № 882 та п. 4 Порядку № 1045. Для того щоб реалізувати таке право, студент повинен:

— не отримувати академічних стипендій;

— не перебувати на державному утриманні (крім дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентів (курсантів) ВНЗ, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків);

— не перебувати в академічній відпустці;

— не мати академічної заборгованості і незадовільних результатів навчання за результатами навчального семестру.

До категорій студентів — отримувачів соціальних стипендій належать*:

* За наявною інформацією, Кабмін спільно з Мінсоцполітики готують зміни до Порядку № 1045, згідно з якими студенти-інваліди та особи з малозабезпечених сімей також зможуть розраховувати на отримання соцстипендій. Але на момент виходу номера газети цей нормативний акт не опубліковано. Як тільки він набуде чинності, ми обов’язково розмістимо його на сторінках нашого видання, тому стежте за публікаціями.— Прим. ред.

1) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також студенти (курсанти) ВНЗ, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків згідно із ст. 62 Закону про вищу освіту;

2) особи, які мають право на отримання соціальної стипендії відповідно до ст. 20 — 22 і 30 Закону № 796;

3) шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки відповідно до ст. 5 Закону № 345;

4) особи, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи відповідно до ст. 5 Закону № 345 (протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти);

5) особи, які визнані учасниками бойових дій відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 6 Закону № 3551, та їх діти (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) відповідно до ст. 44 Закону про вищу освіту;

6) діти, один із батьків яких загинув (зник безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, отриманих під час участі у вищенаведених заходах (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до ст. 44 Закону про вищу освіту;

7) діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час їх проведення (до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до ст. 44 Закону про вищу освіту;

8) діти, які є внутрішньо переміщеними особами (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до ст. 44 Закону про вищу освіту.

Також при призначенні соціальних стипендій студентам ВНЗ слід враховувати зміст п. 22 Порядку № 882. Нормами цього пункту передбачено, що якщо особи з числа отримувачів соцстипендій мають право на одночасне призначення соціальної та академічної стипендій, вони повинні самостійно вибрати тільки один вид стипендії, який отримуватимуть протягом наступного навчального семестру. Про свій вибір необхідно повідомити у письмовому вигляді до стипендіальної комісії. У разі якщо студент (курсант) обрав отримання академічної стипендії, він втрачає право на отримання соцстипендії на наступний навчальний семестр. Про це навчальний заклад повинен проінформувати відповідний орган соціального захисту населення.

Але це правило не поширюється на отримувачів соцстипендій із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентів (курсантів) ВНЗ, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків. Зазначена категорія осіб має право на отримання соцстипендії незалежно від отримання академстипендії. Як бачимо, за своєю суттю п. 22 Порядку № 882 повторює зміст ч. 4 ст. 62 Закону про вищу освіту, але при цьому має деякі уточнення щодо порядку вибору «пріоритетної» стипендії.

Стосовно порядку призначення соцстипендій учням ПТНЗ зазначимо таке. Новою редакцією Порядку № 882, як і попередньою, прямо не встановлені категорії учнів — отримувачів соцстипендій, а зазначені лише ті, хто мають право на першочергове призначення академічних та соціальних стипендій (п. 24 Порядку № 882). Це учні:

1) з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особи з їх числа, а також учні, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків;

2) з числа осіб, які згідно із Законом № 796 мають пільги під час призначення стипендії;

3) з малозабезпечених сімей (за умови отримання відповідної державної допомоги згідно із законодавством);

4) які є дітьми-інвалідами та інвалідами I — III груп;

5) які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності не нижчий ніж 7 за дванадцятибальною або не нижчий ніж 4 за п’ятибальною шкалою оцінювання;

6) які відповідно до ст. 5 Закону № 345 мають право на призначення соціальних стипендій;

7) яким Законом № 425 гарантується призначення соціальної стипендії.

Безперечно, до отримувачів соцстипендій можна віднести дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, а також учнів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків. Адже їхнє право на призначення соцстипендії чітко встановлене п. 27 Порядку № 882. А як бути щодо інших, чи мають вони право на соцстипендію?

Відповідь на це запитання, на нашу думку, слід шукати в абз. 2 п. 25 Порядку № 882. Зміст цієї норми свідчить про те, що право на призначення соцстипендій мають особи, зазначені у пп. 2 — 4, 6 і 7 п. 24 Порядку № 882. Це: учні із малозабезпечених сімей та учні, які є інвалідами; особи, які постраждали внаслідок ЧАЕС та ліквідації її наслідків; шахтарі та їх діти; учасники бойових дій та їх діти; діти загиблих учасників АТО; діти загиблих «майданівців»; переселенці.

Розмір соцстипендій

У 2017 році розмір соцстипендії для учнів та студентів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також учнів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, складає (п. 2 Розмірів стипендій):

img 2

У свою чергу, розмір соціальної стипендії для осіб, які мають право на призначення соцстипендій на підставі нормативно-правових актів, якими встановлені державні пільги і гарантії для окремих категорій громадян, складає (п. 3 Розмірів стипендій):

img 3

Підвищення соцстипендій

Згідно з п. 28 Порядку № 882 у разі, коли за результатами навчання успішність учня ПТНЗ становить 10 — 12 балів за дванадцятибальною або 5 балів за п’ятибальною шкалою оцінювання з кожного навчального предмета (дисципліни), отриманих під час семестрового контролю, розмір стипендії, встановленої п. 27 цього Порядку, збільшується на 45,5 %. Отже, розмір збільшення соцстипендії для учнів-відмінників ПТНЗ із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також учнів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, складає: 1000 х 45,5 % = 455 грн.

Також на збільшення розміру соцстипендій згідно з п.п. 2 п. 23 Порядку № 882 можуть розраховувати наступні категорії студентів ВНЗ (розмір установленої соцстипендії збільшується на відповідну величину):

1) студенти, які є інвалідами по зору і слуху, — на 50 % МАС;

2) студенти (курсанти) з числа осіб, що входили до складу військових формувань і за рішенням відповідних державних органів були направлені для участі в операціях з підтримання миру і безпеки або відряджені до держав, в яких велися бойові дії, — на 30 % МАС.

Таким чином, розмір збільшення соцстипендії студента, який навчається у ВНЗ I — II рівнів акредитації та має інвалідність по зору і слуху, становить: 830 х 50 % = 415 грн., відповідно стипендія студента ВНЗ III — IV рівнів акредитації, який є інвалідом по зору і слуху, збільшується на: 1100 х 50 % = 550 грн. У свою чергу, студент ВНЗ I — II рівнів акредитації, який є учасником миротворчих операцій та бойових дій, може розраховувати на збільшення розміру соцстипендії на: 830 х 30 % = 249 грн., а такий же саме студент, але із ВНЗ III — IV рівнів акредитації, — на: 1100 х 30 % = 330 грн. Таким же чином збільшується і соцстипендія для вищенаведених категорій студентів, які навчаються за гостродефіцитними спеціальностями.

Наведемо розміри соцстипендій залежно від типу навчального закладу та категорій отримувачів у табл. 2.

Таблиця 2

(грн. на місяць)

Категорія отримувача стипендії

Розмір соцстипендії:

Збільшення розміру соцстипендії:

для осіб з числа дітей-сиріт

(п. 2 Розмірів стипендій)

для окремих категорій громадян

(п. 3 Розмірів стипендій)

для учнів-відмінників ПТНЗ із числа дітей-сиріт

(п. 28 Порядку № 882)

для студентів ВНЗ

(п.п. 2 п. 23 Порядку № 882)

інвалідів по зору і слуху

(50 % МАС)

осіб із числа учасників миротворчих операцій

(30 % МАС)

Учні ПТНЗ

1000

377

455

(1000 х 45,5 %)

Студенти ВНЗ

I — II рівнів акредитації

2000

750

415

(830 х 50 %)

249

(830 х 30 %)

Студенти ВНЗ

III — IV рівнів акредитації

2000

1000

550

(1100 х 50 %)

330

(1100 х 30 %)

Студенти ВНЗ

I — II рівнів акредитації (за гостродефіцитними спеціальностями)

528

(1056 х 50 %)

317

(1056 х 30 %)

Студенти ВНЗ

III — IV рівнів акредитації

(за гостродефіцитними спеціальностями)

700

(1400 х 50 %)

420

(1400 х 30 %)

Стипендії «чорнобильцям»

За рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, студентам-«чорнобильцям» виплачується додаткова соціальна стипендія у сумі (п. 10 Порядку № 882):

— учням — 130 грн.;

— студентам ВНЗ I — II рівнів акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» або «бакалавр», — 150 грн.;

— студентам ВНЗ III — IV рівнів акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр», — 170 грн.

Зменшення стипендій

Учням ПТНЗ та студентам індустріально-педагогічних ВНЗ, які навчаються за програмами підготовки майстрів виробничого навчання, розмір академічної та соціальної стипендій, призначених відповідно до Порядку № 882, зменшується на:

— 50 %, якщо стипендіата забезпечують безоплатним триразовим харчуванням;

— 20 %, якщо стипендіата забезпечують безоплатним одноразовим харчуванням.

У той же час абз. 1 п. 7 Порядку № 882 застережено, що у разі, коли учень, студент має право на безоплатне харчування, але навчальний заклад не має змоги його забезпечити, особі виплачується академічна або соціальна стипендія без урахування зменшення її розміру. При цьому обов’язковою умовою є надання стипендіатом письмової відмови (заяви) від безоплатного харчування.

Коли застосовуються нові розміри стипендій

У деяких випадках нові умови призначення стипендій будуть застосовуватись не з 1 січня 2017 року. Це стосується, зокрема, призначення академстипендій у вишах. Справа у тому, що п. 11 постанови № 1047 передбачає встановлення нових розмірів стипендій при їх призначенні відповідно до Порядку № 882 (у редакції постанови № 1050). А це означає, що якщо, наприклад, студенти здають зимову сесію в січні 2017 року, стипендію за новими правилами вони отримають уже в лютому 2017 року, при цьому за січень вони отримають стипендію за старими правилами.

Отже, як бачимо, змін чимало. Як заявляє Уряд, більшою мірою вони направлені на те, щоб зробити систему стипендіального забезпечення у нашій країні більш мотивуючою. Але лише час покаже, чи впорається вона із покладеними на неї завданнями.

Нормативні документи

Закон № 1774 — Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06.12.2016 р. № 1774-VIII.

Закон про вищу освіту — Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII.

Закон № 796 — Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.91 р. № 796-XII.

Закон № 345 — Закон України «Про підвищення престижності шахтарської праці» від 02.09.2008 р. № 345-VI.

Закон № 3551 — Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.93 р. № 3551-XII.

Закон № 425 — Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти» від 14.05.2015 р. № 425-VIII.

Постанова № 1050 — постанова КМУ «Деякі питання стипендіального забезпечення» від 28.12.2016 р. № 1050.

Порядок № 882 — Порядок призначення та виплати стипендій, затверджений постановою КМУ від 12.07.2004 р. № 882.

Порядок № 1045 — Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів, затверджени постановою КМУ від 28.12.2016 р. № 1045.

Розміри стипендій, постанова № 1047 — постанова КМУ «Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах» від 28.12.2016 р. № 1047.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі