Теми статей
Обрати теми

Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі*

Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2015 р. № 1219**
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.01.2016 р. за № 85/28215

* З урахуванням змін та доповнень станом на 01.01.2017 р., витяг. — Прим. ред.

** Згідно з цим наказом з 01.01.2017 р. втратив чинність наказ Мінфіну «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ» від 26.06.2013 р. № 611. — Прим. ред.

Цей Порядок встановлює призначення і порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку для узагальнення інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов’язань та факти діяльності суб’єктів бухгалтерського обліку в державному секторі (далі — суб’єкти державного сектору).

Ведення позабалансових рахунків розділу 2 класу 0 здійснюється за простою схемою (без застосування методу подвійного запису).

I. БАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Клас 1. Нефінансові активи

Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про наявність і рух основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, запасів, біологічних активів, капітальних інвестицій, зносу (амортизації) необоротних активів тощо.

Рахунок 10 «Основні засоби»

Рахунок 10 «Основні засоби» призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух основних засобів, які контролюються суб’єктом державного сектору, а також об’єктів інвестиційної нерухомості.

За дебетом рахунку відображається оприбуткування об’єктів основних засобів, які обліковуються за первісною вартістю, збільшення первісної вартості внаслідок поліпшення об’єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об’єкта; збільшення вартості внаслідок дооцінки вартості об’єкта основних засобів.

За кредитом рахунку відображається вибуття основних засобів внаслідок безоплатної передачі, продажу, або невідповідності критеріям визнання активом, а також зменшення вартості у разі часткової ліквідації об’єкта основних засобів або його уцінки.

Рахунок 10 «Основні засоби» має такі субрахунки:

1010 (1020) «Інвестиційна нерухомість»;

1011 (1021) «Земельні ділянки»;

1012 (1022) «Капітальні витрати на поліпшення земель»;

1013 (1023) «Будівлі, споруди та передавальні пристрої»;

1014 (1024) «Машини та обладнання»;

1015 (1025) «Транспортні засоби»;

1016 (1026) «Інструменти, прилади, інвентар»;

1017 (1027) «Тварини та багаторічні насадження»;

1018 (1028) «Інші основні засоби».

На субрахунках 1010 (1020) «Інвестиційна нерухомість» ведеться облік об’єктів інвестиційної нерухомості, зокрема земельних ділянок, будівель, споруд, які розташовуються на землі, утримуються з метою отримання орендних платежів та/або збільшення власного капіталу.

На субрахунках 1011 (1021) «Земельні ділянки» ведеться облік земельних ділянок, отриманих суб’єктом державного сектору згідно з законодавством, зокрема на праві постійного користування.

На субрахунках 1012 (1022) «Капітальні витрати на поліпшення земель» ведеться облік капітальних витрат на поліпшення земель. До них відносяться витрати неінвентарного характеру (не пов’язані з будівництвом споруд) з поверхневого поліпшення земель для сільськогосподарського використання, які проводяться за рахунок капітальних вкладень (планування земельних ділянок, корчування площ під ріллю, очищення полів від каменів і валунів, зрізання купин, розчищення чагарників, очищення водойм тощо).

На субрахунках 1013 (1023) «Будівлі, споруди та передавальні пристрої» ведеться облік будинків, споруд, їх структурних компонентів та передавальних пристроїв, житлових будівель.

На субрахунках 1014 (1024) «Машини та обладнання» ведеться облік машин та обладнання.

На субрахунках 1015 (1025) «Транспортні засоби» ведеться облік всіх видів засобів пересування, які призначені для переміщення людей і вантажів, незалежно від вартості.

На субрахунках 1016 (1026) «Інструменти, прилади, інвентар» ведеться облік інструментів, виробничого інвентарю та приладдя, господарського інвентарю, які відносяться до складу основних засобів.

На субрахунках 1017 (1027) «Тварини та багаторічні насадження» ведеться облік довгострокових біологічних активів, які не пов’язані із сільськогосподарською діяльністю.

На субрахунках 1018 (1028) «Інші основні засоби» ведеться облік основних засобів, які не включені до інших субрахунків рахунку 10 «Основні засоби».

Рахунок 11 «Інші необоротні матеріальні активи»

Рахунок 11 «Інші необоротні матеріальні активи» призначено для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух інших необоротних матеріальних активів, які не відображені у складі об’єктів обліку на рахунку 10 «Основні засоби».

За дебетом рахунку відображається оприбуткування об’єктів інших необоротних матеріальних активів, які обліковуються за первісною вартістю, збільшення первісної вартості внаслідок поліпшення об’єкта (модернізація, реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об’єкта; збільшення вартості внаслідок дооцінки вартості об’єкта.

За кредитом рахунку відображається вибуття інших необоротних матеріальних активів внаслідок безоплатної передачі, продажу, або невідповідності критеріям визнання активом, а також зменшення вартості у разі часткової ліквідації об’єкта або його уцінки.

Рахунок 11 «Інші необоротні матеріальні активи» має такі субрахунки:

1111 (1121) «Музейні фонди»;

1112 (1122) «Бібліотечні фонди»;

1113 (1123) «Малоцінні необоротні матеріальні активи»;

1114 (1124) «Білизна, постільні речі, одяг та взуття»;

1115 (1125) «Інвентарна тара»;

1116 «Необоротні матеріальні активи спеціального призначення»;

1117 «Природні ресурси»;

1118 (1127) «Інші необоротні матеріальні активи»;

1126 «Необоротні активи спецпризначення для розподілу, передачі».

На субрахунках 1111 (1121) «Музейні фонди» ведеться облік:

1) музейних цінностей (незалежно від вартості), крім предметів мистецтва та природознавства, старовини і народного побуту та експонатів наукового, історичного і технічного значення, які обліковуються у порядку, встановленому для обліку цих цінностей у державних музеях;

2) експонатів тваринного світу в зоопарках та інших аналогічних установах незалежно від їх вартості.

На субрахунках 1112 (1122) «Бібліотечні фонди» ведеться облік бібліотечних фондів незалежно від вартості окремих примірників книг. До бібліотечного фонду належать: наукова, художня і навчальна література, спеціальні види літератури та інші видання.

На субрахунках 1113 (1123) «Малоцінні необоротні матеріальні активи» ведеться облік необоротних матеріальних активів, термін експлуатації яких перевищує один рік, але які за вартісними ознаками не включено до основних засобів.

На субрахунках 1114 (1124) «Білизна, постільні речі, одяг та взуття» ведеться облік білизни, постільних речей, одягу та взуття. Облік відповідних активів на цих субрахунках ведуть суб’єкти державного сектору, які систематично отримують їх у значному обсязі для провадження своєї діяльності, інші суб’єкти державного сектору ведуть облік білизни, постільних речей, одягу та взуття у складі інших необоротних матеріальних активів.

На субрахунках 1115 (1125) «Інвентарна тара» ведеться облік інвентарної тари для зберігання товарно-матеріальних цінностей на складах чи для здійснення технологічних процесів, сховищ для зберігання рідких та сипучих речовин (баки, скрині, чани, засіки тощо); шаф торговельних та стелажів; іншої інвентарної тари.

На субрахунку 1116 «Необоротні матеріальні активи спеціального призначення» ведеться облік необоротних матеріальних активів, що мають специфічне призначення і обмежене застосування в окремих галузях.

На субрахунку 1117 «Природні ресурси» ведеться облік мінеральних копалин, нафтових свердловин, родовищ корисних копалин внутрішніх вод, смуг будівельного лісу тощо, які згідно із законодавством контролюються суб’єктом державного сектору.

На субрахунках 1118 (1127) «Інші необоротні матеріальні активи» ведеться облік наявності та руху інших необоротних матеріальних активів, які не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 11 «Інші необоротні матеріальні активи», а саме: матеріалів, одержаних зі складу в лабораторію або інші структурні підрозділи науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів для науково-дослідних робіт, які використовуються неодноразово або тривалий час, а також матеріалів, що є об’єктами наукових досліджень.

На субрахунку 1126 «Необоротні активи спецпризначення для розподілу, передачі» ведеться облік державними цільовими фондами необоротних активів спецпризначення, які призначені для розподілу та передачі підвідомчим установам відповідно до законодавства.

Рахунок 12 «Нематеріальні активи»

Рахунок 12 «Нематеріальні активи» призначений для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух нематеріальних активів, які контролюються суб’єктом державного сектору.

За дебетом рахунку відображається оприбуткування нематеріальних активів, які обліковуються за первісною вартістю, та сума дооцінки таких активів.

За кредитом рахунку відображається вибуття внаслідок безоплатної передачі об’єктів нематеріальних активів або неможливості отримання суб’єктом державного сектору надалі економічних вигод від їх використання та сума уцінки нематеріальних активів.

Рахунок 12 «Нематеріальні активи» має такі субрахунки:

1211 (1221) «Авторське та суміжні з ним права»;

1212 (1222) «Права користування природними ресурсами»;

1213 (1223) «Права на знаки для товарів і послуг»;

1214 (1224) «Права користування майном»;

1215 (1225) «Права на об’єкти промислової власності»;

1216 (1226) «Інші нематеріальні активи».

На субрахунках 1211 (1221) «Авторське та суміжні з ним права» ведеться облік авторських прав та суміжних з ними прав суб’єкта державного сектору (право на літературні, художні, музичні твори, комп’ютерні програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компіляції даних (бази даних), виконання, фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення тощо).

На субрахунках 1212 (1222) «Права користування природними ресурсами» ведеться облік об’єктів права користування ресурсами природного середовища. До них належать: права користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище тощо.

На субрахунках 1213 (1223) «Права на знаки для товарів і послуг» ведеться облік прав на знаки для товарів і послуг (товарні знаки, торгові марки, фірмові назви тощо).

На субрахунках 1214 (1224) «Права користування майном» ведеться облік прав користування майном (право користування земельною ділянкою, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо).

На субрахунках 1215 (1225) «Права на об’єкти промислової власності» ведеться облік прав на об’єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо).

На субрахунках 1216 (1226) «Інші нематеріальні активи» ведеться облік інших нематеріальних активів (право на провадження діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо).

Рахунок 13 «Капітальні інвестиції»

Рахунок 13 «Капітальні інвестиції» призначений для обліку витрат на придбання або створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів, довгострокових біологічних активів.

За дебетом рахунку відображається збільшення витрат суб’єкта державного сектору на придбання або створення необоротних активів, зокрема суми, сплачені за придбання, виконання будівельно-монтажних робіт, реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, суми ввізного мита, суми непрямих податків (якщо вони не відшкодовуються суб’єктові державного сектору), витрати зі страхування ризиків доставки, витрати на транспортування, установку, монтаж налагодження тощо, витрати на поліпшення об’єкта основних засобів (реконструкцію (реставрацію), модернізацію, добудову, дообладнання) та суми витрат, пов’язаних із удосконаленням нематеріальних активів і підвищенням їх можливостей та продовженням строку використання.

За кредитом рахунку відображається зменшення витрат на придбання або створення необоротних активів (введення в експлуатацію придбаних або створених необоротних активів тощо).

Рахунок 13 «Капітальні інвестиції» має такі субрахунки:

1311 (1321) «Капітальні інвестиції в основні засоби»;

1312 (1322) «Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи»;

1313 (1323) «Капітальні інвестиції в нематеріальні активи»;

1314 (1325) «Капітальні інвестиції в довгострокові біологічні активи»;

1324 «Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення».

На субрахунках 1311 (1321) «Капітальні інвестиції в основні засоби» ведеться облік витрат на придбання, створення (виготовлення) власними силами та поліпшення основних засобів, а також витрат за незакінченими і закінченими, але не зданими в експлуатацію об’єктами капітального будівництва, реконструкції, модернізації основних засобів.

На субрахунках 1312 (1322) «Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи» ведеться облік витрат на придбання, створення (виготовлення) власними силами інших необоротних матеріальних активів.

На субрахунках 1313 (1323) «Капітальні інвестиції в нематеріальні активи» ведеться облік витрат на придбання (розробку) нематеріальних активів, а також витрат за незакінченими і закінченими, але не зданими в експлуатацію об’єктами з виготовлення (створення) та модернізації нематеріальних активів.

На субрахунках 1314 (1325) «Капітальні інвестиції в довгострокові біологічні активи» ведеться облік витрат на придбання або вирощування (створення) довгострокових біологічних активів.

На субрахунку 1324 «Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення» ведеться облік державними цільовими фондами витрат за незакінченими і закінченими, але не зданими в експлуатацію об’єктами необоротних активів спеціального призначення.

Рахунок 14 «Знос (амортизація) необоротних активів»

Рахунок 14 «Знос (амортизація) необоротних активів» призначено для обліку й узагальнення інформації про нараховану протягом звітного періоду амортизацію, визнані втрати від зменшення корисності (відновлення корисності) та суму зносу (накопичену амортизацію) необоротних матеріальних і нематеріальних активів, що підлягають амортизації.

За кредитом рахунку відображається нарахування амортизації, коригування суми зносу (накопиченої амортизації) при дооцінці необоротних активів та визнання втрати від зменшення корисності необоротних активів.

За дебетом рахунку відображається зменшення суми зносу (накопиченої амортизації) в результаті списання необоротних активів, коригування суми зносу (накопиченої амортизації) при уцінці необоротних активів, відображення вигод від відновлення корисності необоротних активів.

Рахунок 14 «Знос (амортизація) необоротних активів» має такі субрахунки:

1411 (1421) «Знос основних засобів»;

1412 (1422) «Знос інших необоротних матеріальних активів»;

1413 (1423) «Накопичена амортизація нематеріальних активів»;

1414 (1424) «Знос інвестиційної нерухомості»;

1415 (1425) «Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів».

На субрахунках 1411 (1421) «Знос основних засобів» ведеться облік зносу об’єктів основних засобів, облік яких ведеться на рахунку 10 «Основні засоби», крім інвестиційної нерухомості.

На субрахунках 1412 (1422) «Знос інших необоротних матеріальних активів» ведеться облік зносу тих необоротних активів, облік яких ведеться на рахунку 11 «Інші необоротні матеріальні активи».

На субрахунках 1413 (1423) «Накопичена амортизація нематеріальних активів» ведеться облік накопиченої амортизації нематеріальних активів, облік яких ведеться на рахунку 12 «Нематеріальні активи».

На субрахунках 1414 (1424) «Знос інвестиційної нерухомості» ведеться облік зносу інвестиційної нерухомості, облік якої ведеться на субрахунках 1010 (1020) «Інвестиційна нерухомість».

На субрахунках 1415 (1425) «Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів» ведеться облік накопиченої амортизації довгострокових біологічних активів, облік яких ведеться на субрахунках 1711 (1721) «Довгострокові біологічні активи рослинництва» та 1712 (1722) «Довгострокові біологічні активи тваринництва».

Рахунок 15 «Виробничі запаси»

Рахунок 15 «Виробничі запаси» призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність і рух сировини, основних і допоміжних матеріалів, комплектуючих виробів та інших матеріальних цінностей, призначених для забезпечення звичайної діяльності і досягнення поставленої мети та/або задоволення потреб суб’єкта державного сектору.

За дебетом рахунку відображаються надходження запасів з урахуванням витрат на їх придбання, зокрема суми ввізного мита, суми непрямих податків у зв’язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються суб’єкту державного сектору, транспортно-заготівельні витрати, витрати, які пов’язані із доведенням придбаних та безоплатно отриманих запасів до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях, передбачених Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 «Запаси», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 12 жовтня 2010 року № 1202, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за № 1019/18314 (далі — НП(С)БОДС 123 «Запаси»).

За кредитом рахунку відображається вибуття запасів внаслідок продажу, безоплатної передачі, використання для створення інших активів або неможливості отримання суб’єктом державного сектору надалі економічних вигод від їх використання тощо.

Рахунок 15 «Виробничі запаси» має такі субрахунки:

1511 (1521) «Продукти харчування»;

1512 (1522) «Медикаменти та перев’язувальні матеріали»;

1513 (1523) «Будівельні матеріали»;

1514 (1524) «Пально-мастильні матеріали»;

1515 (1525) «Запасні частини»;

1516 (1526) «Тара»;

1517 (1527) «Сировина і матеріали»;

1518 (1528) «Інші виробничі запаси».

На субрахунках 1511 (1521) «Продукти харчування» ведеться облік продуктів харчування.

На субрахунках 1512 (1522) «Медикаменти та перев’язувальні засоби» ведеться облік медикаментів, компонентів, бактерицидних препаратів, дезінфекційних засобів, сироватки, вакцини, крові, плівки для рентгенівських знімків, матеріалів для проведення аналізів та перев’язувальних засобів, дрібного медичного інвентарю (термометри, ланцети, пінцети, голки) тощо.

На цих субрахунках також ведеться облік допоміжних та аптекарських матеріалів у закладах охорони здоров’я, які мають свої аптеки.

На субрахунках 1513 (1523) «Будівельні матеріали» ведеться облік будівельних матеріалів, що використовуються в процесі будівельних та монтажних робіт. Зокрема, до будівельних матеріалів належать: силікатні матеріали (цемент, пісок, гравій, вапно, камінь, цегла, черепиця); лісові матеріали (ліс круглий, пиломатеріали, фанера тощо); будівельний метал (залізо, жерсть, сталь, цинк листовий тощо); металовироби (цвяхи, гайки, болти, залізні вироби тощо); санітарно-технічні матеріали (крани, муфти, трійники тощо); електротехнічні матеріали (кабель, лампи, патрони, ролики, шнур, провід, запобіжники, ізолятори тощо); хімічно-москательні (фарба, оліфа, толь тощо) та інші аналогічні матеріали.

Також на цих субрахунках ведеться облік будівельних конструкцій і деталей (металеві, залізобетонні і дерев’яні конструкції, блоки і збірні частини будівель і споруд); збірні елементи; обладнання для опалювальної, вентиляційної, санітарно-технічної систем (опалювальні котли, радіатори тощо), обладнання, яке потребує монтажу, а також комплекти запасних частин до такого обладнання, вітчизняне та імпортне обладнання, що потребує монтажу і призначене для встановлення, та інші матеріальні цінності, необхідні для будівництва. До обладнання, яке потребує монтажу, належить таке, що може бути введено в дію тільки після зібрання його частин і прикріплення до фундаменту або опор будівель і споруд, а також комплекти запасних частин до такого обладнання. До складу обладнання включається і контрольно-вимірювальна апаратура або інші прилади, призначені для монтажу в складі встановленого обладнання.

На субрахунках 1514 (1524) «Пально-мастильні матеріали» ведеться облік всіх видів палива, що придбавається чи заготовлюється для технологічних потреб виробництва, експлуатації транспортних засобів, а також для вироблення енергії та опалення будівель. На цих субрахунках також обліковуються нафтопродукти, газ, закуплені і передані на зберігання та які будуть відпускатися за талонами і смарт-картками.

На субрахунках 1515 (1525) «Запасні частини» ведеться облік придбаних чи виготовлених запасних частин, готових деталей, вузлів, агрегатів, які використовуються для проведення ремонтів, заміни зношених частин машин (медичних, електронно-обчислювальних тощо), обладнання, тракторів, комбайнів, транспортних засобів (моторів), інструментів, а також автомобільних шин (включаючи покришки, камери й обідні стрічки тощо) у запасі та обороті незалежно від їх вартості. На цих субрахунках відображається обмінний фонд повнокомплектних машин, устаткування, двигунів, вузлів, агрегатів тощо.

На субрахунках 1516 (1526) «Тара» ведеться облік поворотної тари, обмінної тари (бочок, бідонів, ящиків, банок скляних, пляшок тощо) як порожньої, так і тієї, що вміщує матеріальні цінності.

На субрахунках 1517 (1527) «Сировина і матеріали» ведеться облік сировини та основних і допоміжних матеріалів, які входять до складу продукції, що виготовляється, або є необхідними компонентами при її виготовленні; матеріалів сільськогосподарського призначення, зокрема мінеральних добрив, отрутохімікатів для боротьби зі шкідниками й хворобами сільськогосподарських культур, біопрепаратів, медикаментів, хімікатів, що використовуються для боротьби з хворобами сільськогосподарських тварин, матеріалів короткотермінового використання для науково-дослідних робіт. Тут також ведеться облік саджанців, насіння й кормів (покупних й власного вирощування), що використовуються для висаджування, посіву та відгодівлі тварин.

На субрахунках 1518 (1528) «Інші виробничі запаси» ведеться облік спецобладнання, яке придбане для виконання науково-дослідних робіт, відходів виробництва, невиправного браку, матеріальних цінностей, одержаних від ліквідації основних засобів, які не можуть бути використані як матеріали або запасні частини (металобрухт, утиль), зношені шини тощо.

Рахунок 16 «Виробництво»

Рахунок 16 «Виробництво» призначено для обліку й узагальнення інформації про витрати, пов’язані з організацією та наданням послуг, виконанням робіт, виготовленням продукції.

За дебетом рахунку відображаються прямі матеріальні, трудові та інші прямі витрати, нарахування амортизації на необоротні активи, що використовуються в процесі організації та надання послуг, виготовлення продукції (робіт).

За кредитом рахунку відображається вартість фактичної виробничої собівартості завершеної виробництвом готової продукції, вартість виконаних робіт і послуг.

Рахунок 16 «Виробництво» має такі субрахунки:

1611 (1621) «Науково-дослідні роботи»;

1612 (1622) «Виготовлення експериментальних приладів»;

1613 (1623) «Інше виробництво».

На субрахунках 1611 (1621) «Науково-дослідні роботи» ведеться облік витрат на науково-дослідні й конструкторські роботи з підприємствами, установами та організаціями. До вартості робіт включаються всі видатки, пов’язані з виконанням теми (роботи), у тому числі й витрати на придбання спецобладнання, необхідного для проведення робіт. Спецобладнання, придбане для виконання науково-дослідних і конструкторських робіт, обліковується в складі витрат незавершеного виробництва.

На субрахунках 1612 (1622) «Виготовлення експериментальних приладів» ведеться облік витрат на виготовлення експериментальних приладів (установок, зразків машин і приладів, стендів для випробування) для проведення наукових дослідів за роботами, що виконуються за рахунок коштів державного бюджету.

На субрахунках 1613 (1623) «Інше виробництво» ведеться облік витрат за іншими видами виробництва, зокрема витрат на виробництво продукції (робіт, послуг).

Рахунок 17 «Біологічні активи»

Рахунок 17 «Біологічні активи» призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність і рух довгострокових та поточних біологічних активів рослинництва та тваринництва, які здатні давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи.

За дебетом рахунку відображається оприбуткування довгострокових та поточних біологічних активів.

За кредитом рахунку відображається вибуття довгострокових та поточних біологічних активів унаслідок передачі, продажу тощо.

Рахунок 17 «Біологічні активи» має такі субрахунки:

1711 (1721) «Довгострокові біологічні активи рослинництва»;

1712 (1722) «Довгострокові біологічні активи тваринництва»;

1713 (1723) «Поточні біологічні активи рослинництва»;

1714 (1724) «Поточні біологічні активи тваринництва».

На субрахунках 1711 (1721) «Довгострокові біологічні активи рослинництва» ведеться облік наявності та руху довгострокових біологічних активів рослинництва, які здатні давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи або в інший спосіб приносити економічні вигоди протягом періоду, що перевищує дванадцять місяців (або операційний цикл, якщо він більше дванадцяти місяців), та біологічні активи, що створюються протягом періоду, який перевищує один рік.

На субрахунках 1712 (1722) «Довгострокові біологічні активи тваринництва» ведеться облік наявності та руху довгострокових біологічних активів тваринництва, які здатні давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи або в інший спосіб приносити економічні вигоди протягом періоду, що перевищує дванадцять місяців (або операційний цикл, якщо він перевищує дванадцять місяців), та біологічні активи, що створюються протягом періоду, який перевищує один рік, за винятком тварин на вирощуванні і відгодівлі.

Аналітичний облік ведеться за видами довгострокових біологічних активів рослинництва (тваринництва).

На субрахунках 1713 (1723) «Поточні біологічні активи рослинництва» ведеться облік наявності та руху поточних біологічних активів рослинництва, зокрема зернових, технічних, овочевих та інших культур.

Аналітичний облік ведеться за видами (культурами) поточних біологічних активів рослинництва (посіви зернових, технічних, овочевих культур тощо).

На субрахунках 1714 (1724) «Поточні біологічні активи тваринництва» ведеться облік наявності та руху поточних біологічних активів тваринництва.

Аналітичний облік ведеться за видами (групами) поточних активів тваринництва (молодняк тварин на вирощуванні, тварини на відгодівлі, птиця, звірі, кролі, сім’ї бджіл, доросла худоба, що вибракувана з основного стада, тощо).

Рахунок 18 «Інші нефінансові активи»

Рахунок 18 «Інші нефінансові активи» призначено для обліку й узагальнення інформації про інші нефінансові активи, які не відображені на інших рахунках класу 1 «Нефінансові активи».

За дебетом рахунку відображаються надходження інших нефінансових активів з урахуванням витрат на їх придбання та доведення придбаних та безоплатно отриманих інших нефінансових активів до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях, передбачених НП(С)БОДС 123 «Запаси».

За кредитом рахунку відображається вибуття інших нефінансових активів внаслідок продажу, безоплатної передачі, використання для створення інших активів або неможливості отримання суб’єктом державного сектору надалі економічних вигод від їх використання тощо.

Рахунок 18 «Інші нефінансові активи» має такі субрахунки:

1811 (1821) «Готова продукція»;

1812 (1822) «Малоцінні та швидкозношувані предмети»;

1814 (1824) «Державні матеріальні резерви та запаси»;

1815 (1825) «Активи для розподілу, передачі, продажу»;

1816 (1826) «Інші нефінансові активи».

На субрахунках 1811 (1821) «Готова продукція» ведеться облік готової продукції (готових виробів, виготовлених у виробничих (навчальних) майстернях, готової друкованої продукції тощо).

На цих субрахунках обліковують продукцію, одержану від власного виробництва, яка призначена для продажу та споживання (видачі й продажу працівникам, передачі, наприклад у дошкільні навчальні заклади, їдальні тощо).

На субрахунках 1812 (1822) «Малоцінні та швидкозношувані предмети» ведеться облік малоцінних та швидкозношуваних предметів на складі, в тому числі малоцінних та швидкозношуваних предметів спеціального призначення, що мають специфічне призначення і обмежене короткотермінове застосування в окремих сферах.

До малоцінних та швидкозношуваних предметів належать предмети, що використовуються протягом не більше одного року або протягом операційного циклу, якщо він більше одного року, зокрема:

знаряддя лову (трали, неводи, сіті тощо);

пилки, сучкорізи, троси для сплаву;

спеціальні інструменти та спеціальні пристосування для серійного і масового виробництва певних виробів або для виготовлення індивідуальних замовлень;

предмети виробничого призначення, обладнання, що сприяє охороні праці, предмети технічного призначення, які не можуть бути віднесені до необоротних активів;

господарський інвентар — предмети конторського та господарського облаштування, столовий, кухонний та інший господарський інвентар, предмети протипожежного призначення;

господарські матеріали, що використовуються для поточних потреб установ (електричні лампи, мило, щітки тощо);

інші предмети, зокрема смарт-картки.

На субрахунках 1814 (1824) «Державні матеріальні резерви та запаси» ведеться облік активів, що становлять державні матеріальні резерви та запаси (резерви нафтопродуктів, зерна тощо).

На субрахунках 1815 (1825) «Активи для розподілу, передачі, продажу» ведеться облік активів, що придбані (вироблені, отримані) та утримуються з метою подальшого розподілу, передачі або продажу, в тому числі вироби з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення і напівдорогоцінного каміння, підручники й інші матеріали освітніх (навчальних) закладів, запаси озброєння тощо.

На субрахунках 1816 (1826) «Інші нефінансові активи» ведеться облік бланків документів суворої звітності (за вартістю придбання), реактивів і хімікатів, скла і хімпосуду, металів, електроматеріалів, радіоматеріалів радіоламп, фотоприладдя, паперу, призначеного для видання навчальних програм, посібників та наукових робіт, піддослідних тварин та інших матеріалів для навчальної мети і науково-дослідних робіт, а також дорогоцінних та інших металів для протезування тощо.

Клас 2. Фінансові активи

Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про наявність і рух фінансових активів, зокрема коштів у касі, на рахунках в установах банків або в органах Державної казначейської служби України (далі — орган Казначейства), у розрахунках з дебіторами, довгострокові і поточні фінансові інвестиції, довгострокові і короткострокові векселі одержані та інші фінансові активи.

Рахунок 20 «Довгострокова дебіторська заборгованість»

Рахунок 20 «Довгострокова дебіторська заборгованість» призначено для обліку й узагальнення інформації про дебіторську заборгованість, яка не виникає в процесі звичайної діяльності та буде погашена після завершення звітного року. На цьому рахунку узагальнюється інформація за довгостроковими кредитами, наданими з державного чи місцевого бюджету відповідно до законодавства.

За дебетом рахунку відображається визнання довгострокової дебіторської заборгованості, за кредитом — її погашення чи списання.

Рахунок 20 «Довгострокова дебіторська заборгованість» має такі субрахунки:

2011 (2021) «Довгострокова дебіторська заборгованість за операціями з оренди»;

2012 «Довгострокові кредити, надані розпорядниками бюджетних коштів» (2022 «Довгострокові кредити, надані з бюджету державного цільового фонду»);

2013 (2023) «Інша довгострокова дебіторська заборгованість»;

<…>

На субрахунках 2011 (2021) «Довгострокова дебіторська заборгованість за операціями з оренди» ведеться облік довгострокової дебіторської заборгованості, що виникла за операціями з оренди, зокрема за переданими у лізинг активами.

На субрахунках 2012 «Довгострокові кредити, надані розпорядниками бюджетних коштів» (2022 «Довгострокові кредити, надані з бюджету державного цільового фонду») ведеться облік довгострокових кредитів, наданих розпорядниками бюджетних коштів (державними цільовими фондами) відповідно до законодавства.

На субрахунках 2013 (2023) «Інша довгострокова дебіторська заборгованість» ведеться облік довгострокової дебіторської заборгованості розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів, яка відповідає критеріям визнання активу та не включена до субрахунків 2011 — 2012 (2021 — 2022).

<…>

Рахунок 21 «Поточна дебіторська заборгованість»

Рахунок 21 «Поточна дебіторська заборгованість» призначений для обліку й узагальнення інформації про дебіторську заборгованість, що виникає протягом звичайної діяльності і погашення якої очікується протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

За дебетом рахунку відображається визнання поточної дебіторської заборгованості, за кредитом — її погашення чи списання.

Рахунок 21 «Поточна дебіторська заборгованість» має такі субрахунки:

2110 (2120) «Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом»;

2111 (2121) «Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги»;

2112 «Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими розпорядниками бюджетних коштів» (2122 «Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими державними цільовими фондами»);

2113 (2123) «Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги»;

2114 (2124) «Дебіторська заборгованість за розрахунками із соціального страхування»;

2115 (2125) «Розрахунки з відшкодування завданих збитків»;

2116 (2126) «Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами»;

2117 (2128) «Інша поточна дебіторська заборгованість»;

2118 (2129) «Розрахунки із спільної діяльності»;

2127 «Дебіторська заборгованість за претензіями»;

<…>

На субрахунках 2110 (2120) «Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом» ведеться облік дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом за податками, зборами тощо.

На субрахунках 2111 (2121) «Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги» ведеться облік розрахунків з покупцями та замовниками за надані послуги, виконані роботи, виготовлену продукцію.

На субрахунках 2112 «Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими розпорядниками бюджетних коштів» (2122 «Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими державними цільовими фондами») ведеться облік короткострокових кредитів, наданих розпорядниками бюджетних коштів або державними цільовими фондами відповідно до законодавства, та їх погашення.

На субрахунках 2113 (2123) «Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги» ведеться облік розрахунків з постачальниками, підрядниками у разі попередньої оплати товарів, робіт, послуг.

На субрахунках 2114 (2124) «Дебіторська заборгованість за розрахунками із соціального страхування» ведеться облік розрахунків з державними цільовими фондами, зокрема розрахунків за нарахованими сумами допомоги у зв’язку із тимчасовою непрацездатністю тощо. Нарахування суми допомоги у зв’язку із тимчасовою непрацездатністю, що здійснюється за рахунок державних цільових фондів, відображається як збільшення дебіторської заборгованості, а надходження грошових коштів для виплати працівникам допомоги у зв’язку із тимчасовою непрацездатністю відповідно до законодавства відображається як зменшення такої заборгованості.

На субрахунках 2115 (2125) «Розрахунки з відшкодування завданих збитків» ведеться облік сум недостач і крадіжок грошових коштів та матеріальних цінностей, сум збитків за псування матеріальних цінностей, віднесених на винних осіб.

На субрахунках 2116 (2126) «Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами» ведеться облік розрахунків з працівниками суб’єкта державного сектору за виданий аванс на господарські потреби або видатки на відрядження. Видача коштів на господарські потреби або видатки на відрядження підзвітним особам відображається як збільшення заборгованості. Прийняття авансового звіту про витрачені підзвітні суми та повернення підзвітною особою залишку авансу в касу відображаються як зменшення такої заборгованості.

На субрахунках 2117 (2128) «Інша поточна дебіторська заборгованість» ведеться облік іншої поточної дебіторської заборгованості розпорядників бюджетних коштів і державних цільових фондів, що відповідає критеріям визнання активу та не відображена на субрахунках 2110 — 2116, 2118 (2120 — 2127, 2129).

На субрахунках 2118 (2129) «Розрахунки із спільної діяльності» ведеться облік розрахунків за операціями, пов’язаними із провадженням спільної діяльності (без створення юридичної особи), зокрема відображається заборгованість за переданими активами як вкладами у спільну діяльність та її погашення чи списання.

На субрахунку 2127 «Дебіторська заборгованість за претензіями» ведеться облік сум за претензіями, визнаними у судовому порядку.

<…>

Рахунок 22 «Готівкові кошти та їх еквіваленти»

Рахунок 22 «Готівкові кошти та їх еквіваленти» призначений для узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів у готівці, грошових документів (у національній та іноземній валютах), які знаходяться в касі суб’єкта державного сектору (поштових марок, сплачених проїзних документів, сплачених путівок до санаторіїв, пансіонатів, будинків відпочинку, коштів, що містяться в акредитивах, у чекових книжках та в інших грошових документах, тощо), та про кошти в дорозі.

За дебетом рахунку відображається надходження готівкових коштів, грошових документів у касу суб’єкта державного сектору та коштів в дорозі, за кредитом — виплата готівкових коштів із каси або списання нестач готівкових коштів на рахунок винних осіб, вибуття грошових документів та списання коштів у дорозі після їх зарахування на відповідні рахунки.

Рахунок 22 «Готівкові кошти та їх еквіваленти» має такі субрахунки:

2211 (2221) «Готівка у національній валюті»;

2212 (2222) «Готівка в іноземній валюті»;

2213 (2223) «Грошові документи у національній валюті»;

2214 (2224) «Грошові документи в іноземній валюті»;

2215 (2225) «Грошові кошти в дорозі у національній валюті»;

2216 (2226) «Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті»;

2227 «Інші еквіваленти грошових коштів».

На субрахунках 2211 (2221) «Готівка у національній валюті» ведеться облік готівки в національній валюті, що знаходиться в касі суб’єкта державного сектору.

На субрахунках 2212 (2222) «Готівка в іноземній валюті» ведеться облік готівки в іноземній валюті за кожним видом валюти окремо, що знаходиться в касі суб’єкта державного сектору.

На субрахунках 2213 (2223) «Грошові документи у національній валюті» ведеться облік грошових документів в національній валюті.

На субрахунках 2214 (2224) «Грошові документи в іноземній валюті» ведеться облік грошових документів в іноземній валюті.

На субрахунках 2215 (2225) «Грошові кошти в дорозі у національній валюті» ведеться облік коштів, які перераховані в останні дні місяця на реєстраційні/поточні рахунки, але будуть зараховані в наступному місяці.

На субрахунках 2216 (2226) «Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті» ведеться облік коштів в іноземній валюті, які перераховані в останні дні місяця на реєстраційні/поточні рахунки, але будуть зараховані в наступному місяці.

На субрахунку 2227 «Інші еквіваленти грошових коштів» ведеться облік державними цільовими фондами інших еквівалентних грошових коштів, які не відображені на субрахунках 2223 — 2226.

Рахунок 23 «Грошові кошти на рахунках»

Рахунок 23 «Грошові кошти на рахунках» призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів, що знаходяться на рахунках в установах банків та в органах Казначейства.

За дебетом рахунку відображається надходження грошових коштів на рахунки в установах банків та в органах Казначейства, за кредитом — їх використання.

Рахунок 23 «Грошові кошти на рахунках» має такі субрахунки:

2311 (2321) «Поточні рахунки в банку»;

2312 «Інші поточні рахунки в банку»;

2322 «Рахунки для обліку коштів державних цільових фондів у Казначействі»;

2313 (2323) «Реєстраційні рахунки»;
2314 (2324) «Інші рахунки в Казначействі»;

2315 (2325) «Рахунки для обліку депозитних сум»;

<…>

На субрахунках 2311 (2321) «Поточні рахунки в банку» ведеться облік грошових коштів, що знаходяться на рахунках в банку, які можуть бути використані для поточних операцій.

На субрахунку 2312 «Інші поточні рахунки в банку» ведеться облік грошових коштів, що знаходяться на рахунках в банку, призначених для переказів підвідомчим установам, а також інших надходжень, не відображених на субрахунку 2311.

На субрахунку 2322 «Рахунки для обліку коштів державних цільових фондів у Казначействі» ведеться облік грошових коштів бюджетів державних цільових фондів на рахунках в органах Казначейства.

На субрахунках 2313 (2323) «Реєстраційні рахунки» ведеться облік грошових коштів, що знаходяться на рахунках в органах Казначейства, які можуть бути використані для поточних операцій.

На субрахунках 2314 (2324) «Інші рахунки в Казначействі» ведеться облік інших надходжень грошових коштів, що знаходяться на рахунках в органах Казначейства, які не відображені на субрахунках 2313 (2323), зокрема грошові кошти для виплати працівникам допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю; кошти, виділені з бюджету розпоряднику бюджетних коштів для подальшого їх розподілу та перерахування на реєстраційні рахунки.

На субрахунках 2315 (2325) «Рахунки для обліку депозитних сум» ведеться облік коштів, які надходять у тимчасове розпорядження розпорядників бюджетних коштів (державних цільових фондів) і з настанням відповідних умов підлягають поверненню або перерахуванню за призначенням.

<…>

Рахунок 25 «Довгострокові фінансові інвестиції та інші фінансові активи»

Рахунок 25 «Довгострокові фінансові інвестиції та інші фінансові активи» призначено для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух довгострокових фінансових інвестицій (вкладень) у цінні папери та до статутних капіталів підприємств, обліку довгострокових векселів одержаних та інших довгострокових фінансових активів.

За дебетом рахунку відображається вартість довгострокових фінансових інвестицій, за кредитом — їх вибуття (списання), погашення чи зменшення вартості.

Рахунок 25 «Довгострокові фінансові інвестиції та інші фінансові активи» має такі субрахунки:

2511 (2521) «Придбані акції»;

2512 (2522) «Довгострокові фінансові інвестиції в цінні папери, крім акцій»;

2513 (2523) «Довгострокові фінансові інвестиції в капітал підприємств»;

2514 (2524) «Довгострокові векселі одержані»;

2515 «Інші фінансові активи розпорядників бюджетних коштів» (2525 «Інші фінансові активи державних цільових фондів»);

<…>

На субрахунках 2511 (2521) «Придбані акції» ведеться облік придбаних (отриманих) акцій, щодо яких розпорядник бюджетних коштів (державний цільовий фонд) є суб’єктом управління.

На субрахунках 2512 (2522) «Довгострокові фінансові інвестиції в цінні папери, крім акцій» ведеться облік довгострокових фінансових інвестицій у цінні папери (крім акцій), щодо яких розпорядник бюджетних коштів (державний цільовий фонд) є суб’єктом управління.

На субрахунках 2513 (2523) «Довгострокові фінансові інвестиції в капітал підприємств» ведеться облік довгострокових фінансових інвестицій (крім цінних паперів) у підприємства державного, комунального секторів економіки, які належать до сфери управління суб’єкта державного сектору.

На субрахунках 2514 (2524) «Довгострокові векселі одержані» ведеться облік векселів, отриманих суб’єктом державного сектору згідно із законодавством і строк сплати яких перевищує дванадцять місяців з дати балансу.

На субрахунках 2515 «Інші фінансові активи розпорядників бюджетних коштів» (2525 «Інші фінансові активи державних цільових фондів») ведеться облік інших фінансових активів, які не відображені на субрахунках 2511 — 2514 (2521 — 2524).

<…>

Рахунок 26 «Поточні фінансові інвестиції та інші фінансові активи»

Рахунок 26 «Поточні фінансові інвестиції та інші фінансові активи» призначено для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух поточних фінансових інвестицій, короткострокових векселів та інших поточних фінансових активів.

За дебетом рахунку відображається вартість поточних фінансових інвестицій та суми заборгованості за взаємними розрахунками, за кредитом — їх вибуття (списання) чи зменшення вартості та списання сум заборгованості за взаємними розрахунками.

Рахунок 26 «Поточні фінансові інвестиції та інші фінансові активи» має такі субрахунки:

2611 (2621) «Поточні фінансові інвестиції у цінні папери»;

2612 (2622) «Короткострокові векселі одержані»;

2613 «Інші фінансові активи розпорядників бюджетних коштів» (2623 «Інші фінансові активи державних цільових фондів»);

<…>

На субрахунках 2611 (2621) «Поточні фінансові інвестиції у цінні папери» ведеться облік поточних фінансових інвестицій, щодо яких розпорядник бюджетних коштів (державний цільовий фонд) є суб’єктом управління.

На субрахунках 2612 (2622) «Короткострокові векселі одержані» ведеться облік короткострокових векселів, одержаних розпорядником бюджетних коштів, державним цільовим фондом у випадках, передбачених законодавством.

На субрахунках 2613 «Інші фінансові активи розпорядників бюджетних коштів» (2623 «Інші фінансові активи державних цільових фондів») ведеться облік інших поточних фінансових активів, які не відображені на субрахунках 2611 (2621) та 2612 (2622).

<…>

Рахунок 27 «Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками»

Рахунок 27 «Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками» призначено для обліку й узагальнення інформації про розрахунки, що виникають у процесі виконання кошторисів між вищестоящими розпорядниками коштів і розпорядниками нижчого рівня (державними цільовими фондами та їх підрозділами) та для обліку дебіторської заборгованості державного бюджету (місцевих бюджетів) за операціями з перерахунку доходів, а також дебіторської заборгованості, що виникла внаслідок операцій за коштами єдиного казначейського рахунку.

За дебетом рахунку відображається виникнення дебіторської заборгованості за внутрішніми розрахунками, за кредитом — її погашення чи списання.

Рахунок 27 «Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками» має такі субрахунки:

2711 «Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками»;

2721 «Дебіторська заборгованість за операціями з переміщення активів»;

2722 «Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками»;

<…>

На субрахунку 2711 «Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками» ведеться облік дебіторської заборгованості, яка виникла за операціями між розпорядниками бюджетних коштів з внутрівідомчої передачі.

На субрахунку 2721 «Дебіторська заборгованість за операціями з переміщення активів» ведеться облік дебіторської заборгованості з внутрішнього переміщення активів, що виникла за операціями між підрозділами державного цільового фонду.

На субрахунку 2722 «Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками» ведеться облік дебіторської заборгованості за внутрішніми розрахунками, що виникла за операціями між підрозділами державного цільового фонду.

<…>

Рахунок 28 «Розрахунки за надходженнями до бюджету»

Рахунок 28 «Розрахунки за надходженнями до бюджету» призначено для обліку й узагальнення інформації про розрахунки органів, що контролюють справляння надходжень бюджету за податковими, неподатковими та іншими надходженнями, які відповідно до законодавства зараховуються до бюджету, та за надходженнями єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

За дебетом рахунку відображаються нараховані суми надходжень за податковими, неподатковими та іншими надходженнями, які відповідно до законодавства зараховуються до бюджету, за кредитом — їх погашення, розподіл (перерахування), повернення.

Рахунок 28 «Розрахунки за надходженнями до бюджету» має такі субрахунки:

2811 «Розрахунки за податковими надходженнями»;

2812 «Розрахунки за неподатковими надходженнями»;

2813 «Розрахунки за іншими надходженнями»;

2814 «Розрахунки за надходженнями єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

На субрахунку 2811 «Розрахунки за податковими надходженнями» ведеться облік розрахунків за податками і зборами (обов’язковими платежами), які відповідно до законодавства зараховуються до бюджету, органами, що контролюють справляння надходжень бюджету.

На субрахунку 2812 «Розрахунки за неподатковими надходженнями» ведеться облік розрахунків за адміністративними зборами та іншими неподатковими надходженнями, які відповідно до законодавства зараховуються до бюджету, органами, що контролюють справляння надходжень бюджету.

На субрахунку 2813 «Розрахунки за іншими надходженнями» ведеться облік розрахунків за іншими надходженнями, які не відображені на субрахунках 2811 — 2812.

На субрахунку 2814 «Розрахунки за надходженнями єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» ведеться облік коштів, що надійшли від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування для подальшого розподілу (перерахування) за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування та із настанням відповідних умов підлягають поверненню.

Рахунок 29 «Витрати майбутніх періодів»

Рахунок 29 «Витрати майбутніх періодів» призначено для обліку й узагальнення інформації щодо здійснених витрат у звітному періоді, які підлягають віднесенню на витрати в майбутніх звітних періодах (сплачені авансом орендні платежі тощо).

За дебетом рахунку відображається накопичення витрат майбутніх періодів, за кредитом — списання (розподіл) витрат майбутніх періодів та включення їх до складу витрат звітного періоду.

Рахунок 29 «Витрати майбутніх періодів» має такі субрахунки:

2911 «Витрати майбутніх періодів розпорядників бюджетних коштів» (2921 «Витрати майбутніх періодів державних цільових фондів»).

<…>

Клас 5. Капітал та фінансовий результат

Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про стан і рух коштів внесеного капіталу, капіталу у підприємствах, капіталу у дооцінках, резервного капіталу, цільового фінансування, а також фінансового результату.

Рахунок 51 «Внесений капітал»

Рахунок 51 «Внесений капітал» призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух капіталу розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів, сформованих за відповідними рішеннями органів управління.

За кредитом рахунку відображається збільшення внесеного капіталу, за дебетом — його зменшення (вилучення) та віднесення до накопичених фінансових результатів вартості необоротних активів при їх списанні, на суму яких у попередніх звітних періодах було збільшено капітал.

Рахунок 51 «Внесений капітал» має такі субрахунки:

5111 «Внесений капітал розпорядникам бюджетних коштів»;

5121 «Внесений капітал державним цільовим фондам».

На субрахунку 5111 «Внесений капітал розпорядникам бюджетних коштів» ведеться облік формування капіталу розпорядників бюджетних коштів. Збільшення капіталу відображається внаслідок оприбуткування активів, закріплених на праві оперативного управління за розпорядником бюджетних коштів за рішеннями органу управління, на суму цільового фінансування на створення (придбання) необоротних активів, виділеного з відповідного бюджету. Зменшення капіталу відображається внаслідок операцій з вилучення активів за рішенням органу управління, а також віднесення до накопичених фінансових результатів вартості необоротних активів при їх списанні, на суму яких в попередніх звітних періодах було збільшено капітал.

На субрахунку 5121 «Внесений капітал державним цільовим фондам» ведеться облік формування капіталу державного цільового фонду та його установ, які є окремими юридичними особами. Збільшення капіталу відображається внаслідок оприбуткування активів, закріплених за державним цільовим фондом, а ним за його установами, які є окремими юридичними особами, на суму цільового фінансування на створення (придбання) необоротних активів, виділеного з бюджету фонду, зменшення капіталу відображається внаслідок операцій з вилучення активів за рішенням органу управління, а також віднесення до накопичених фінансових результатів вартості необоротних активів при їх списанні, на суму яких в попередніх звітних періодах було збільшено капітал.

Рахунок 52 «Капітал у підприємствах»

Рахунок 52 «Капітал у підприємствах» призначено для обліку та узагальнення інформації про капітал у формі внесків у підприємства державного, комунального секторів економіки, що належать до сфери управління суб’єкта державного сектору, акцій, часток (паїв).

За кредитом рахунку відображається збільшення капіталу у підприємствах, за дебетом — його зменшення (вилучення).

Рахунок 52 «Капітал у підприємствах» має такі субрахунки:

5211 (5221) «Капітал у підприємствах у формі акцій»;

5212 (5222) «Капітал у підприємствах в іншій формі участі у капіталі»;

5213 (5223) «Капітал в частках (паях)».

На субрахунках 5211 (5221) «Капітал у підприємствах у формі акцій» ведеться облік формування капіталу розпорядника бюджетних коштів (державного цільового фонду) у підприємствах у формі акцій. Збільшення капіталу у підприємствах у формі акцій відображається при отриманні до сфери управління суб’єкта державного сектору акцій або використанні цільового фінансування для їх придбання, зменшення капіталу відображається внаслідок операцій з вилучення раніше отриманих акцій.

На субрахунках 5212 (5222) «Капітал у підприємствах в іншій формі участі у капіталі» ведеться облік формування капіталу у капіталі підприємств державного, комунального секторів економіки, що належать до сфери управління суб’єкта державного сектору. Збільшення капіталу у підприємствах в іншій формі участі у капіталі відображається при передачі до сфери управління суб’єкта державного сектору підприємств державного, комунального секторів економіки активів або збільшенні їх власного капіталу на звітну дату, зменшення капіталу відображається внаслідок операцій з вилучення раніше внесених активів.

На субрахунках 5213 (5223) «Капітал в частках (паях)» ведеться облік формування капіталу розпорядника бюджетних коштів (державного цільового фонду) у підприємствах у формі цінних паперів, інших ніж акції, зокрема частки (паї) в господарських товариствах. Збільшення капіталу у підприємствах в інших цінних паперах відображається при отриманні до сфери управління суб’єкта державного сектору інших цінних паперів або використанні цільового фінансування для їх придбання, зменшення капіталу відображається внаслідок операцій з вилучення отриманих інших цінних паперів.

Рахунок 53 «Капітал у дооцінках»

Рахунок 53 «Капітал у дооцінках» призначено для обліку та узагальнення інформації про суми дооцінки (уцінки) матеріальних, нематеріальних і фінансових активів, яку здійснюють у випадках, передбачених законодавством.

За кредитом рахунку відображається збільшення капіталу у дооцінках, за дебетом рахунку відображається зменшення капіталу у дооцінках або віднесення на фінансовий результат.

Рахунок 53 «Капітал у дооцінках» має такі субрахунки:

5311 (5321) «Дооцінка (уцінка) необоротних активів»;

5312 (5322) «Дооцінка (уцінка) інших активів.

На субрахунках 5311 (5321) «Дооцінка (уцінка) необоротних активів» ведеться облік сум дооцінки (уцінки) необоротних матеріальних і нематеріальних активів, уцінки таких об’єктів у межах сум раніше проведених дооцінок, віднесення сум дооцінки до накопиченого фінансового результату.

На субрахунках 5312 (5322) «Дооцінка (уцінка) інших активів» ведеться облік сум дооцінки (уцінки) фінансових активів, яку здійснюють у випадках, передбачених законодавством, а також іншого капіталу у дооцінках.

Рахунок 54 «Цільове фінансування»

Рахунок 54 «Цільове фінансування» призначено для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух коштів фінансування заходів цільового призначення, зокрема коштів, які спрямовуються на придбання необоротних активів (у тому числі землі, нематеріальних активів тощо), на будівництво (придбання), модернізацію, реконструкцію та реставрацію (у тому числі житла (приміщень), інших об’єктів), на створення державних запасів і резервів; на придбання фінансових інвестицій, капітальних активів тощо.

За кредитом рахунку відображається отримання коштів на фінансування заходів цільового призначення або вилучення з бюджетних асигнувань цільового фінансування на суму поточних витрат, що включаються до вартості об’єкта необоротного активу згідно із законодавством.

За дебетом рахунку відображається зменшення цільового фінансування на створення (придбання) необоротних активів, на суму внесеного капіталу внаслідок оприбуткування активів розпорядником бюджетних коштів та державним цільовим фондом.

Рахунок 54 «Цільове фінансування» має такі субрахунки:

5411 «Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів»;

5421 «Цільове фінансування державних цільових фондів».

На субрахунках 5411 «Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів» (5421 «Цільове фінансування державних цільових фондів») ведеться облік надходження коштів цільового фінансування, які виділяються з відповідного бюджету на проведення заходів цільового характеру, а також витрачання таких коштів із визнанням відповідної суми доходів або включення до внесеного капіталу у частині введених в експлуатацію необоротних активів.

Рахунок 55 «Фінансовий результат»

Рахунок 55 «Фінансовий результат» призначено для обліку й узагальнення інформації результатів виконання бюджету (кошторису) суб’єктами державного сектору.

За кредитом рахунку ведеться облік сум у порядку закриття рахунків обліку доходів, віднесення результатів переоцінки активів при списанні або щорічно пропорційно нарахованій амортизації та віднесення суми дефіциту звітного періоду до накопичених фінансових результатів, суми фінансових результатів виконання кошторису (бюджету) попередніх звітних періодів, якщо накопичена сума профіциту за попередні періоди перевищує накопичену суму його дефіциту, суми доходів державного (місцевого) бюджету, які надійшли в поточному році, та суми проведених коригувань, суми фінансових результатів виконання державного бюджету (місцевих бюджетів) попередніх бюджетних періодів, якщо накопичена сума профіциту за попередні бюджетні періоди перевищує накопичену суму його дефіциту.

За дебетом рахунку ведеться облік суми в порядку закриття рахунків обліку витрат та віднесення сум профіциту звітного періоду до накопичених фінансових результатів, суми фінансових результатів виконання кошторису попередніх періодів, якщо накопичена сума дефіциту за попередні періоди перевищує накопичену суму його профіциту, суми витрат державного (місцевого) бюджету, які проведено в поточному році, та суми проведених коригувань, суми фінансових результатів виконання державного (місцевого) бюджету попередніх бюджетних періодів, якщо накопичена сума дефіциту за попередні бюджетні періоди перевищує накопичену суму його профіциту.

Рахунок 55 «Фінансовий результат» має такі субрахунки:

5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду» (5521 «Фінансовий результат виконання бюджету (кошторису) звітного періоду»);

5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису» (5522 «Накопичені фінансові результати виконання бюджету (кошторису)»);

<…>

На субрахунках 5511 «Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду» (5521 «Фінансовий результат виконання бюджету (кошторису) звітного періоду») ведеться облік фінансових результатів виконання кошторису (бюджету) за звітний період розпорядниками бюджетних коштів (державними цільовими фондами).

На субрахунках 5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису» (5522 «Накопичені фінансові результати виконання бюджету (кошторису)») ведеться облік фінансових результатів виконання кошторису (бюджету) за попередні звітні періоди розпорядниками бюджетних коштів (державними цільовими фондами).

<…>

Рахунок 56 «Резервний капітал»

Рахунок 56 «Резервний капітал» призначено для обліку та узагальнення інформації про формування резервного капіталу державних цільових фондів відповідно до законодавства.

За кредитом субрахунку відображається створення резервів, за дебетом — їх використання. Сальдо цього рахунку відображає залишок резервного капіталу на кінець звітного періоду.

Аналітичний облік резервного капіталу ведеться за його видами та напрямами використання.

На субрахунку 5621 «Резервний капітал державних цільових фондів» ведеться облік резервного капіталу, який формується державними цільовими фондами відповідно до законодавства.

Клас 6. Зобов’язання

Рахунки цього класу призначені для обліку даних та узагальнення інформації про довгострокові та поточні зобов’язання суб’єкта державного сектору.

На рахунках цього класу ведеться облік довгострокових та поточних зобов’язань за кредитами, позиками, за цінними паперами, операціями з оренди, розрахунків з постачальниками та підрядниками, замовниками, розрахунків з податків і платежів, розрахунків за страхуванням, розрахунків з оплати праці, зобов’язань за внутрішніми розрахунками, забезпечень майбутніх витрат і платежів, зобов’язань за надходженнями до бюджету, доходів майбутніх періодів.

На окремих субрахунках синтетичних рахунків 62 — 66 сальдо на кінець місяця може бути не лише кредитовим, але й дебетовим. Такі показники не згортаються, а сальдо синтетичного рахунку визначається розгорнуто за дебетом і кредитом.

Рахунок 60 «Довгострокові зобов’язання»

Рахунок 60 «Довгострокові зобов’язання» призначено для обліку й узагальнення інформації за кредитами та позиками, одержаними суб’єктами державного сектору відповідно до законодавства, зобов’язаннями за довгостроковими цінними паперами, за операціями з оренди, іншими довгостроковими фінансовими зобов’язаннями.

За кредитом рахунку відображаються суми довгострокових зобов’язань, а також переведення короткострокових (відстрочених) тощо, за дебетом — їх погашення або переведення до поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями тощо.

Рахунок 60 «Довгострокові зобов’язання» має такі субрахунки:

6011 (6021) «Довгострокові кредити банків»;

6012 (6022) «Відстрочені довгострокові кредити банків»;

6013 (6023) «Інші довгострокові позики»;

6014 (6024) «Зобов’язання за довгостроковими цінними паперами»;

6015 (6025) «Довгострокові зобов’язання за операціями з оренди»;

6016 (6026) «Інші довгострокові фінансові зобов’язання»;

<…>

На субрахунках 6011 (6021) «Довгострокові кредити банків» ведеться облік сум довгострокової заборгованості банкам за одержані відповідно до законодавства кредити у національній та іноземній валюті, строк сплати яких настане в наступні звітні періоди.

На субрахунках 6012 (6022) «Відстрочені довгострокові кредити банків» ведеться облік сум відстрочених довгострокових кредитів, одержаних в установах банків.

На субрахунках 6013 (6023) «Інші довгострокові позики» ведеться облік сум інших довгострокових позик, одержаних відповідно до законодавства.

На субрахунках 6014 (6024) «Зобов’язання за довгостроковими цінними паперами» ведеться облік зобов’язань за довгостроковими цінними паперами. На цих субрахунках ведеться облік розрахунків з постачальниками, підрядниками та іншими кредиторами за матеріальні цінності, виконані роботи, отримані послуги та за іншими операціями, заборгованість за якими забезпечена виданими векселями та не є поточним зобов’язанням.

На субрахунках 6015 (6025) «Довгострокові зобов’язання за операціями з оренди» ведеться облік зобов’язань за операціями оренди щодо необоротних активів, отриманих на умовах довгострокової оренди відповідно до законодавства. Нарахування заборгованості перед орендодавцем за одержані об’єкти довгострокової оренди відображається як збільшення зобов’язань за операціями оренди, погашення заборгованості орендодавцям за отримані на умовах довгострокової оренди необоротні активи, переведення її до короткострокових зобов’язань, списання відображається як зменшення таких зобов’язань.

Аналітичний облік ведеться за кожним орендодавцем та об’єктом орендованих необоротних активів.

На субрахунках 6016 (6026) «Інші довгострокові фінансові зобов’язання» ведеться облік випущених облігацій та інших позикових коштів (крім тих, що обліковуються на субрахунках 6011 — 6015 (6021 — 6025), на які нараховуються відсотки.

<…>

Рахунок 61 «Поточна заборгованість за кредитами та позиками»

Рахунок 61 «Поточна заборгованість за кредитами та позиками» призначений для обліку сум за короткостроковими позиками, одержаними відповідно до законодавства, строк повернення яких не перевищує дванадцяти місяців з дати балансу, та за позиками, строк погашення яких минув. На цьому рахунку узагальнюється інформація про стан розрахунків за поточними зобов’язаннями, переведеними зі складу довгострокових, у разі настання строку погашення протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

За кредитом рахунку відображаються суми одержаних кредитів (позик) та частина довгострокових зобов’язань за довгостроковими кредитами (зобов’язаннями), яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу, сума заборгованості за внутрішніми та зовнішніми зобов’язаннями за довгостроковими цінними паперами державного бюджету (місцевих бюджетів), яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу, за дебетом — сума їх погашення та переведення до довгострокових зобов’язань у разі відстрочення кредитів, списання.

Рахунок 61 «Поточна заборгованість за кредитами та позиками» має такі субрахунки:

6111 (6121) «Поточна заборгованість за довгостроковими кредитами»;

6112 (6122) «Поточна заборгованість за зобов’язаннями за довгостроковими цінними паперами»;

6113 (6123) «Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зобов’язаннями»;

6114 (6124) «Короткострокові кредити банків»;

6115 (6125) «Відстрочені короткострокові кредити банків»;

6116 (6126) «Короткострокові позики»;

6117 (6127) «Інші короткострокові фінансові зобов’язання»;

<…>

На субрахунках 6111 (6121) «Поточна заборгованість за довгостроковими кредитами» ведеться облік поточної заборгованості за довгостроковими кредитами банків та іншими довгостроковими позиками, яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

На субрахунках 6112 (6122) «Поточна заборгованість за зобов’язаннями за довгостроковими цінними паперами» ведеться облік поточної заборгованості за довгостроковими цінними паперами, зокрема поточної заборгованості за довгостроковими векселями, яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

На субрахунках 6113 (6123) «Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зобов’язаннями» ведеться облік поточної заборгованості за іншими довгостроковими зобов’язаннями, яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

На субрахунках 6114 (6124) «Короткострокові кредити банків» ведеться облік сум короткострокових кредитів, одержаних у банках в національній та іноземній валютах відповідно до законодавства.

На субрахунках 6115 (6125) «Відстрочені короткострокові кредити банків» ведеться облік сум короткострокових кредитів, одержаних в установах банків у національній та іноземній валютах, які були відстрочені.

На субрахунках 6116 (6126) «Короткострокові позики» ведеться облік сум короткострокових позик, які були одержані з бюджету, банків чи інших юридичних осіб, у національній та іноземній валютах.

На субрахунках 6117 (6127) «Інші короткострокові фінансові зобов’язання» ведеться облік сум поточної заборгованості за кредитами та позиками, які не включені до субрахунків 6111 — 6116 (6121 — 6126). На цих субрахунках ведеться облік сум прострочених позик, що були одержані з бюджету, в установах банків, від інших юридичних осіб у національній та іноземній валютах відповідно до законодавства.

<…>

Рахунок 62 «Розрахунки за товари, роботи, послуги»

Рахунок 62 «Розрахунки за товари, роботи, послуги» призначено для обліку й узагальнення інформації щодо розрахунків з постачальниками та підрядниками за одержані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи і надані послуги і замовниками за виконані роботи або надані послуги, реалізовану продукцію.

За кредитом рахунку відображається виникнення заборгованості, за дебетом — її погашення, списання тощо.

Рахунок 62 «Розрахунки за товари, роботи, послуги» має такі субрахунки:

6211 (6221) «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»;

6212 (6222) «Розрахунки із замовниками за роботи і послуги»;

6213 (6223) «Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи»;

6214 (6224) «Розрахунки за одержаними авансами».

На субрахунках 6211 (6221) «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» ведеться облік розрахунків з постачальниками та підрядниками за одержані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи і надані послуги.

На субрахунках 6212 (6222) «Розрахунки із замовниками за роботи і послуги» ведеться облік розрахунків із замовниками за виконані роботи або надані послуги, реалізовані готові вироби. Надходження від замовників коштів на рахунки, в касу за виконані роботи, надані послуги, реалізовані їм готові вироби відображаються як збільшення заборгованості, вартість реалізованих готових виробів, виконаних робіт або наданих послуг відображається як погашення заборгованості.

На субрахунках 6213 (6223) «Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи» ведеться облік розрахунків із замовниками за виконані науково-дослідні роботи.

На субрахунках 6214 (6224) «Розрахунки за одержаними авансами» ведеться облік одержаних авансів під поставку матеріальних цінностей або під виконання робіт, а також суми попередньої оплати покупцями і замовниками рахунків постачальника за продукцію і виконані роботи.

Рахунок 63 «Розрахунки за податками і зборами»

Рахунок 63 «Розрахунки за податками і зборами» призначено для обліку й узагальнення інформації про розрахунки за податками та зборами (обов’язковими платежами) згідно з законодавством.

За кредитом рахунку відображаються нараховані платежі до бюджету зі сплати податків і зборів тощо, нараховані зобов’язання за єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а також одержані кошти від органів страхування, за дебетом — їх сплата, погашення заборгованості, списання тощо.

Рахунок 63 «Розрахунки за податками і зборами» має такі субрахунки:

6311 (6321) «Розрахунки з бюджетом за податками і зборами»;

6312 (6322) «Інші розрахунки з бюджетом»;

6313 (6323) «Розрахунки із загальнообов’язкового державного соціального страхування».

На субрахунках 6311 (6321) «Розрахунки з бюджетом за податками і зборами» ведеться облік розрахунків суб’єкта державного сектору з бюджетом за податками і зборами, які нараховуються та сплачуються відповідно до законодавства.

На субрахунках 6312 (6322) «Інші розрахунки з бюджетом» ведеться облік інших розрахунків суб’єкта державного сектору з бюджетом.

На субрахунках 6313 (6323) «Розрахунки із загальнообов’язкового державного соціального страхування» ведеться облік розрахунків із єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування тощо.

Рахунок 64 «Інші поточні зобов’язання»

Рахунок 64 «Інші поточні зобов’язання» призначений для обліку поточних зобов’язань за цінними паперами, розрахунками з депонентами, депозитними сумами, розрахунками за страхуванням, спеціальними видами платежів та перед іншими кредиторами.

За кредитом рахунку відображається виникнення інших поточних зобов’язань, за дебетом — їх погашення, списання тощо.

Рахунок 64 «Інші поточні зобов’язання» має такі субрахунки:

6411 (6421) «Поточні зобов’язання за цінними паперами»;

6412 (6422) «Розрахунки з депонентами»;

6413 (6423) «Розрахунки за депозитними сумами»;

6414 (6424) «Розрахунки за спеціальними видами платежів»;

6415 (6425) «Розрахунки з іншими кредиторами»;

6416 (6426) «Розрахунки за страхуванням»;

6417 (6427) «Розрахунки за зобов’язаннями зі спільної діяльності»;

<…>

На субрахунках 6411 (6421) «Поточні зобов’язання за цінними паперами» ведеться облік поточних зобов’язань за цінними паперами, зокрема відображається видача векселя в забезпечення одержання матеріальних цінностей, послуг, виконання робіт та інших операцій.

На субрахунках 6412 (6422) «Розрахунки з депонентами» ведеться облік операцій за розрахунками з депонентами — сум заробітної плати і стипендій, пенсій, допомоги та інших виплат населенню, які не одержані в установлений строк, також ведеться облік сум депонентської заборгованості, строк позовної давності якої минув і яка підлягає сплаті до відповідних бюджетів.

На субрахунках 6413 (6423) «Розрахунки за депозитними сумами» ведеться облік депозитних сум, зокрема надходження депозитних сум, отриманих у тимчасове розпорядження та належних поверненню або перерахуванню за призначенням із настанням відповідних умов, а також повернення або перерахування за належністю депозитних сум.

На субрахунках 6414 (6424) «Розрахунки за спеціальними видами платежів» ведеться облік розрахунків: з батьками за утримання дітей в дошкільних навчальних закладах; за навчання дітей в музичних школах; за утримання дітей в школах-інтернатах; з працівниками за формений одяг; за харчування дітей в інтернатах при навчальних закладах; за надходженнями на виплату допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, тощо.

На субрахунках 6415 (6425) «Розрахунки з іншими кредиторами» ведеться облік операцій, які не передбачені для обліку на інших субрахунках рахунка 64 «Інші поточні зобов’язання», зокрема розрахунки з іншими кредиторами, а також із аспірантами, студентами та учнями навчальних закладів за користування гуртожитком; інших операцій.

На субрахунках 6416 (6426) «Розрахунки за страхуванням» ведеться облік розрахунків за видами страхування, передбачених законодавством, облік розрахунків зі сплати штрафних санкцій за виявлені перевірками порушення порядку використання страхових коштів тощо.

На субрахунках 6417 (6427) «Розрахунки за зобов’язаннями зі спільної діяльності» ведеться облік зобов’язань за операціями, пов’язаними із провадженням спільної діяльності (без створення юридичної особи), зокрема оператором спільної діяльності за отриманими від учасників спільної діяльності активами як вкладами.

<…>

Рахунок 65 «Розрахунки з оплати праці»

Рахунок 65 «Розрахунки з оплати праці» призначений для обліку й узагальнення інформації про розрахунки за виплатами працівникам із заробітної плати, допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, студентам, аспірантам і учням зі стипендій та інших подібних виплат.

За кредитом рахунку відображаються суми нарахованої працівникам заробітної плати, матеріальної допомоги, премій, допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю тощо, суми, що утримуються із заробітної плати за дорученнями-зобов’язаннями працівників, суми стипендій, пенсій, допомоги та інших трансфертів населенню, суми, що утримуються із заробітної плати, стипендій, пенсій, допомоги тощо за виконавчими листами та іншими документами, суми нарахованих гонорарів, що виплачуються позаштатному складу, за дебетом — їх виплата, утримання з них, перерахування за призначенням утриманих із заробітної плати сум, а також суми, що не отримані в строк і віднесені на субрахунки «Розрахунки з депонентами».

Рахунок 65 «Розрахунки з оплати праці» має такі субрахунки:

6511 (6521) «Розрахунки із заробітної плати»;

6512 «Розрахунки з виплати стипендій, пенсій, допомоги та інших трансфертів населенню»;

6522 «Розрахунки з виплати пенсій, допомоги та інших трансфертів населенню»;

6513 (6523) «Розрахунки з працівниками за товари, продані в кредит»;

6514 (6524) «Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках»;

6515 (6525) «Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями внесків за договорами добровільного страхування»;

6516 (6526) «Розрахунки з членами профспілки за безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків»;

6517 (6527) «Розрахунки з працівниками за позиками банків»;

6518 (6528) «Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання»;

6519 (6529) «Інші розрахунки за виконані роботи».

На субрахунках 6511 (6521) «Розрахунки із заробітної плати» ведеться облік розрахунків з працівниками, що перебувають і не перебувають у штаті суб’єкта державного сектору, за всіма видами заробітної плати, преміями, допомогою у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.

На субрахунку 6512 «Розрахунки з виплати стипендій, пенсій, допомоги та інших трансфертів населенню» ведеться облік розрахунків зі стипендій, пенсій, допомоги та інших трансфертів населенню.

На субрахунку 6522 «Розрахунки з виплати пенсій, допомоги та інших трансфертів населенню» ведеться облік розрахунків із пенсій, допомоги та інших трансфертів населенню.

На субрахунках 6513 (6523) «Розрахунки з працівниками за товари, продані в кредит» ведеться облік сум, що утримані із заробітної плати за дорученнями-зобов’язаннями працівників за товари, продані в кредит торговельними організаціями.

На субрахунках 6514 (6524) «Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках» ведеться облік сум, що утримані із заробітної плати працівників на підставі письмової заяви окремо кожного працівника, що виявив бажання перерахувати заробітну плату за безготівковим розрахунком на поточний рахунок в установі банку.

На субрахунках 6515 (6525) «Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями внесків за договорами добровільного страхування» ведеться облік сум, утриманих із заробітної плати за дорученнями працівників у сплату страхових платежів на добровільне страхування шляхом безготівкових розрахунків.

На субрахунках 6516 (6526) «Розрахунки з членами профспілки за безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків» ведеться облік утримань із заробітної плати за заявами працівників членських профспілкових внесків при безготівковій системі розрахунків з профспілковими організаціями.

На субрахунках 6517 (6527) «Розрахунки з працівниками за позиками банків» ведеться облік сум, утриманих із заробітної плати працівників за зобов’язаннями індивідуального позикодержателя на погашення позики, одержаної в установі банку відповідно до законодавства.

На субрахунках 6518 (6528) «Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання» ведеться облік сум, утриманих із заробітної плати, стипендій і пенсій, допомоги тощо за виконавчими листами та іншими документами.

На субрахунках 6519 (6529) «Інші розрахунки за виконані роботи» ведеться облік розрахунків за сумами гонорарів, що виплачуються позаштатному складу (композиторам, артистам, авторам тощо) за роботи і виступи та за разовими замовленнями.

Рахунок 66 «Зобов’язання за внутрішніми розрахунками»

Рахунок 66 «Зобов’язання за внутрішніми розрахунками» призначений для обліку розрахунків, що виникають у процесі виконання кошторису (бюджету).

За кредитом рахунку відображаються суми зобов’язань за внутрішніми розрахунками, за дебетом — їх списання (погашення).

Рахунок 66 «Зобов’язання за внутрішніми розрахунками» має такі субрахунки:

6611 «Зобов’язання за внутрішніми розрахунками розпорядників бюджетних коштів»;

6621 «Зобов’язання за внутрішніми розрахунками за операціями з переміщення активів»;

6622 «Зобов’язання за внутрішніми розрахунками»;

<…>

На субрахунку 6611 «Зобов’язання за внутрішніми розрахунками розпорядників бюджетних коштів» ведеться облік розрахунків за операціями з внутрівідомчої передачі, зокрема відображається заборгованість за безоплатно отриманими виробничими запасами та іншими нефінансовими активами (крім малоцінних та швидкозношуваних предметів) за операціями з внутрівідомчої передачі.

На субрахунку 6621 «Зобов’язання за внутрішніми розрахунками за операціями з переміщення активів» ведеться облік операцій за зобов’язаннями з внутрішнього переміщення активів державних цільових фондів.

На субрахунку 6622 «Зобов’язання за внутрішніми розрахунками» ведеться облік операцій за внутрішніми розрахунками державних цільових фондів, зокрема відображається заборгованість за отриманими коштами за внутрішніми розрахунками від інших органів державних цільових фондів.

<…>

Рахунок 67 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів»

Рахунок 67 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» призначено для обліку й узагальнення інформації про рух коштів, які за рішенням суб’єкта державного сектору резервуються для забезпечення майбутніх витрат і платежів.

За кредитом рахунку відображається створення забезпечень, за дебетом — їх використання.

Рахунок 67 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» має такі субрахунки:

6711 (6721) «Довгострокові забезпечення майбутніх витрат і платежів»;

6712 (6722) «Поточні забезпечення майбутніх витрат і платежів».

На субрахунках 6711 (6721) «Довгострокові забезпечення майбутніх витрат і платежів» ведеться облік довгострокових забезпечень для відшкодування наступних (майбутніх) витрат за виплатами працівникам, виконання зобов’язань у разі припинення діяльності тощо.

На субрахунках 6712 (6722) «Поточні забезпечення майбутніх витрат і платежів» ведеться облік забезпечень, які передбачається сплатити протягом звітного року.

Аналітичний облік забезпечень майбутніх витрат і платежів ведеться за їх видами, напрямами використання.

Рахунок 68 «Зобов’язання за надходженнями до бюджету»

Рахунок 68 «Зобов’язання за надходженнями до бюджету» призначено для обліку й узагальнення інформації щодо зобов’язань перед бюджетом за податковими і неподатковими надходженнями та іншими надходженнями органами, які відповідно до законодавства контролюють їх справляння, та за коштами, що надійшли від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

За кредитом рахунку відображаються нараховані зобов’язання за надходженнями до бюджету, за дебетом — їх погашення.

Рахунок 68 «Зобов’язання за надходженнями до бюджету» має такі субрахунки:

6811 «Зобов’язання за податковими надходженнями»;

6812 «Зобов’язання за неподатковими надходженнями»;

6813 «Зобов’язання за іншими надходженнями»;

6814 «Зобов’язання за коштами, які підлягають розподілу за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування».

На субрахунку 6811 «Зобов’язання за податковими надходженнями» ведеться облік зобов’язань платників за податковими надходженнями перед бюджетом органами, які відповідають за їх справляння до державного та місцевих бюджетів.

На субрахунку 6812 «Зобов’язання за неподатковими надходженнями» ведеться облік зобов’язань платників за неподатковими надходженнями перед бюджетом, що контролюються органами, які відповідають за їх справляння до державного та місцевих бюджетів, зокрема зобов’язання за адміністративними послугами тощо.

На субрахунку 6813 «Зобов’язання за іншими надходженнями» ведеться облік зобов’язань, які не включені до інших субрахунків рахунку 68 «Зобов’язання за надходженнями до бюджету».

На субрахунку 6814 «Зобов’язання за коштами, які підлягають розподілу за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування» ведеться облік зобов’язань за коштами, що надійшли від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, органами, які відповідають за його справляння для подальшого розподілу (перерахування) за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Рахунок 69 «Доходи майбутніх періодів»

Рахунок 69 «Доходи майбутніх періодів» призначено для обліку й узагальнення інформації щодо доходів у звітному періоді, які підлягають включенню до доходів у майбутніх звітних періодах.

До доходів майбутніх періодів відносяться, зокрема, доходи у вигляді одержаних авансових платежів за здані в оренду основні засоби та інші необоротні активи (авансові орендні платежі), передплата на газети, журнали, періодичні та довідкові видання, абонентна плата за користування засобами зв’язку тощо.

За кредитом рахунку відображається сума одержаних доходів майбутніх періодів, за дебетом — їх списання на відповідні рахунки обліку доходів та включення до складу доходів звітного періоду.

Аналітичний облік доходів майбутніх періодів ведеться за їх видами, датами їх утворення і визнання доходами звітного періоду.

Рахунок 69 «Доходи майбутніх періодів» має такі субрахунки:

6911 (6921) «Доходи майбутніх періодів».

На субрахунках 6911 (6921) «Доходи майбутніх періодів» ведеться облік доходів, отриманих у звітному періоді, які підлягають включенню до доходів у майбутніх звітних періодах.

Клас 7. Доходи

Рахунки цього класу призначені для відображення інформації про доходи за обмінними (доходи за бюджетними асигнуваннями, доходи від реалізації продукції (робіт, послуг), доходи від продажу активів, фінансові доходи тощо) та необмінними операціями (податкові та неподаткові надходження, трансферти тощо). Склад доходів та порядок їх визнання визначаються відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі.

Рахунок 70 «Доходи за бюджетними асигнуваннями»

Рахунок 70 «Доходи за бюджетними асигнуваннями» призначено для обліку й узагальнення інформації про доходи, отримані за рахунок бюджетних асигнувань на виконання суб’єктом державного сектору своїх повноважень, визначених законодавством.

За кредитом рахунку відображається отримання бюджетних асигнувань, за дебетом — зменшення доходу за бюджетними асигнуваннями на суму цільового фінансування, яка включається до вартості об’єкта основних засобів; списання з рахунків залишків коштів, не витрачених у звітному році; закриття рахунку обліку доходів на фінансовий результат виконання кошторису (бюджету) звітного періоду.

Рахунок 70 «Доходи за бюджетними асигнуваннями» має такі субрахунки:

7011 «Бюджетні асигнування»;

7021 «Асигнування державних цільових фондів на утримання апарату».

На субрахунку 7011 «Бюджетні асигнування» ведеться облік доходів розпорядниками бюджетних коштів, що отримані за рахунок бюджетних асигнувань на виконання суб’єктом державного сектору своїх повноважень, визначених законодавством (крім асигнувань капітального характеру, які обліковуються у складі цільового фінансування).

На субрахунку 7021 «Асигнування державних цільових фондів на утримання апарату» ведеться облік установами державних цільових фондів доходів, виділених з бюджету державних цільових фондів на утримання апарату (крім асигнувань капітального характеру, які обліковуються у складі цільового фінансування).

Рахунок 71 «Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)»

Рахунок 71 «Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)» призначено для обліку й узагальнення інформації про доходи від реалізації продукції (робіт, послуг), що надаються (виконуються) згідно із законодавством.

За кредитом рахунку відображається збільшення (отримання) доходів від реалізації продукції (робіт, послуг) або зарахування коштів до державного бюджету (місцевих бюджетів), за дебетом — зменшення доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) на суму цільового фінансування, яка включається до вартості об’єкта основних засобів, закриття рахунку обліку доходів на фінансовий результат виконання кошторису (бюджету) звітного періоду або повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного бюджету (місцевих бюджетів).

Рахунок 71 «Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)» має такі субрахунки:

7111 (7121) «Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)»;

<…>

На субрахунках 7111 (7121) «Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)» ведеться облік доходів від реалізації продукції (робіт, послуг) розпорядником бюджетних коштів та державними цільовими фондами.

<…>

Рахунок 72 «Доходи від продажу активів»

Рахунок 72 «Доходи від продажу активів» призначено для обліку й узагальнення інформації про доходи від реалізації активів.

За кредитом рахунку відображається отримання доходу суб’єктом державного сектору або зарахування коштів до державного (місцевого) бюджету, за дебетом — списання у порядку закриття субрахунку обліку доходів на фінансовий результат виконання кошторису (бюджету) звітного періоду або повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного (місцевого) бюджету (місцевих бюджетів) тощо.

Рахунок 72 «Доходи від продажу активів» має такі субрахунки:

7211 (7221) «Дохід від реалізації активів»;

<…>

На субрахунках 7211 (7221) «Дохід від реалізації активів» ведеться облік доходів від реалізації в установленому порядку майна (крім доходів від продажу майна, які вважаються доходами відповідного бюджету).

<…>

Рахунок 73 «Фінансові доходи»

Рахунок 73 «Фінансові доходи» призначено для обліку й узагальнення інформації суб’єктами державного сектору про доходи від відсотків, роялті та дивідендів, від операцій з кредитування та надання гарантій та коштів, що отримує розпорядник бюджетних коштів від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо розпоряднику бюджетних коштів законом надано відповідне право.

За кредитом рахунку відображається збільшення (отримання) нарахування фінансових доходів суб’єкта державного сектору або зарахування коштів до державного бюджету (місцевих бюджетів), за дебетом — списання у порядку закриття на фінансовий результат виконання кошторису (бюджету) звітного періоду або повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного бюджету (місцевих бюджетів).

Рахунок 73 «Фінансові доходи» має такі субрахунки:

7311 «Фінансові доходи розпорядників бюджетних коштів» (7321 «Фінансові доходи державних цільових фондів»);

<…>

На субрахунках 7311 «Фінансові доходи розпорядників бюджетних коштів» (7321 «Фінансові доходи державних цільових фондів») ведеться облік доходів від відсотків, роялті, дивідендів та коштів, що отримують розпорядники бюджетних коштів від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо їм законом надано відповідне право.

На цих субрахунках ведеться облік доходів за фінансовими інвестиціями, які оцінюються за амортизованою собівартістю (на суму амортизації дисконту), та відсотки за фінансовими інвестиціями.

<…>

Рахунок 74 «Інші доходи за обмінними операціями»

Рахунок 74 «Інші доходи за обмінними операціями» призначено для обліку й узагальнення інформації про інші доходи за обмінними операціями, які не відображені на рахунках 70 — 73 цього класу.

За кредитом рахунку відображається збільшення (отримання) інших доходів від операцій з дооцінки активів, операцій з відновлення корисності необоротних активів, а також нарахована курсова різниця на кошти при збільшенні курсу або зарахування інших доходів державного (місцевого) бюджету за обмінними операціями, за дебетом — списання інших доходів за обмінними операціями на фінансовий результат виконання кошторису (бюджету) або повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного (місцевого) бюджету.

Рахунок 74 «Інші доходи за обмінними операціями» має такі субрахунки:

7411 (7421) «Інші доходи за обмінними операціями»;

<…>

На субрахунках 7411 (7421) «Інші доходи за обмінними операціями» ведеться облік доходів за обмінними операціями, які не відображені на рахунках 70 — 73 цього класу, зокрема доходів від відновлення корисності, курсових різниць, суми дооцінки активів.

<…>

Рахунок 75 «Доходи за необмінними операціями»

Рахунок 75 «Доходи за необмінними операціями» призначено для обліку й узагальнення інформації про доходи від безоплатно отриманих активів, послуг (робіт), трансфертів; податкові і неподаткові надходження, надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування; благодійні внески, гранти та дарунки; кошти, що отримують розпорядники бюджетних коштів від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших розпорядників бюджетних коштів для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб; зобов’язання, що не підлягають погашенню, тощо.

За кредитом рахунку відображається збільшення (одержання) доходу за необмінними операціями, в тому числі зарахування податкових і неподаткових надходжень, трансфертів, інших доходів за необмінними операціями до державного бюджету (місцевих бюджетів), за дебетом — списання доходів за необмінними операціями на фінансовий результат виконання кошторису (бюджету) та повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного бюджету (місцевих бюджетів).

Рахунок 75 «Доходи за необмінними операціями» має такі субрахунки:

7511 «Доходи за необмінними операціями»;

7521 «Надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»;

7522 «Трансферти»;

7523 «Інші надходження»;

<…>

На субрахунку 7511 «Доходи за необмінними операціями» ведеться облік доходів від безоплатно отриманих активів, послуг (робіт).

Також на цьому субрахунку обліковуються суми штрафів, неустойки, пені, отримані за рішенням сторін договору або відповідних державних органів, суду, що включаються до складу доходів звітного періоду відповідно до законодавства, зобов’язання, що не підлягають погашенню, зокрема відображається збільшення доходу на суму оприбуткування активів, які не були враховані в балансі раніше, а також відображається отримання спонсорських, благодійних внесків та іншої гуманітарної допомоги (у тому числі надходження у натуральній формі) тощо.

На субрахунку 7521 «Надходження від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» ведеться облік коштів, які надходять від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

На субрахунках 7522 «Трансферти», 7523 «Інші надходження» ведеться облік державними цільовими фондами доходів за необмінними операціями.

<…>

Аналітичний облік ведеться окремо за кожним кодом бюджетної класифікації доходів.

<…>

Клас 8. Витрати

Рахунки цього класу призначені для відображення інформації про витрати за обмінними та необмінними операціями. Склад витрат та порядок їх визнання визначаються відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі.

Рахунок 80 «Витрати на виконання бюджетних програм»

Рахунок 80 «Витрати на виконання бюджетних програм» призначено для обліку й узагальнення інформації про витрати, пов’язані із виконанням суб’єктом державного сектору своїх повноважень, визначених законодавством.

За дебетом рахунку відображаються суми визнаних витрат, пов’язаних із виконанням бюджетних програм та витрат на утримання державних цільових фондів, суми касових видатків розпорядників коштів державного (місцевого) бюджету, за кредитом — суми коштів, які надійшли на відновлення витрат, і списання їх в порядку закриття на фінансовий результат виконання кошторису (бюджету).

Рахунок 80 «Витрати на виконання бюджетних програм» має такі субрахунки:

8011 (8021) «Витрати на оплату праці»;

8012 (8022) «Відрахування на соціальні заходи»;

8013 (8023) «Матеріальні витрати»;

8014 (8024) «Амортизація»;

<…>

На субрахунках 8011 (8021) «Витрати на оплату праці» ведеться облік витрат на оплату праці, що здійснюються в процесі основної діяльності суб’єкта державного сектору та на виконання бюджетних програм (заробітна плата, грошове забезпечення військовослужбовців тощо).

На субрахунках 8012 (8022) «Відрахування на соціальні заходи» ведеться облік сум, витрачених та відрахованих на соціальні заходи, що нараховуються в процесі основної діяльності суб’єкта державного сектору та на виконання програм.

На субрахунках 8013 (8023) «Матеріальні витрати» ведеться облік матеріальних витрат, які здійснюються суб’єктом державного сектору у процесі основної діяльності та на виконання програм, зокрема витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю (крім капітальних витрат), медикаментів та перев’язувальних матеріалів, продуктів харчування, витрат на оплату послуг, отриманих від сторонніх підприємств, тощо.

На субрахунках 8014 (8024) «Амортизація» ведеться облік сум нарахованої амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів, що використовуються суб’єктом державного сектору в процесі звичайної діяльності та на виконання програм, не пов’язаних із основною діяльністю.

<…>

Рахунок 81 «Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)»

Рахунок 81 «Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)» призначено для обліку й узагальнення інформації про витрати, пов’язані з організацією та наданням послуг, виготовленням продукції, виконанням робіт.

За дебетом рахунку відображаються суми визнаних витрат, пов’язаних із організацією та наданням послуг, виготовленням продукції, виконанням робіт, за кредитом — списання на суму витрат, пов’язаних з організацією та наданням послуг, виконанням робіт, виготовленням продукції, які відносяться на рахунок 16 «Виробництво», а також суми коштів, які надійшли на відновлення витрат та списання у порядку закриття на фінансовий результат виконання кошторису (бюджету).

Рахунок 81 «Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)» має такі субрахунки:

8111 (8121) «Витрати на оплату праці»;

8112 (8122) «Відрахування на соціальні заходи»;

8113 (8123) «Матеріальні витрати»;

8114 (8124) «Амортизація»;

8115 (8125) «Інші витрати».

На субрахунках 8111 (8121) «Витрати на оплату праці» ведеться облік витрат на оплату праці, пов’язаних із організацією та наданням послуг, виготовленням продукції, виконанням робіт.

На субрахунках 8112 (8122) «Відрахування на соціальні заходи» ведеться облік витрат та відрахувань на соціальні заходи, що нараховуються в процесі надання послуг, виготовлення продукції, виконання робіт.

На субрахунках 8113 (8123) «Матеріальні витрати» ведеться облік матеріальних витрат, які виникають в процесі надання послуг, виготовлення продукції, виконання робіт, витрат на оплату послуг, отриманих від сторонніх підприємств.

На субрахунках 8114 (8124) «Амортизація» ведеться облік сум нарахованої амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів, що використовуються в процесі організації та надання послуг, виготовлення продукції, виконання робіт.

На субрахунках 8115 (8125) «Інші витрати» ведеться облік витрат, які не відображені на субрахунках 8111 (8121) — 8114 (8124).

Рахунок 82 «Витрати з продажу активів»

Рахунок 82 «Витрати з продажу активів» призначено для обліку й узагальнення інформації про собівартість проданої продукції (робіт, послуг) та витрат, пов’язаних із реалізацією майна.

За дебетом рахунку відображається собівартість проданої продукції (робіт, послуг), за кредитом — списання в порядку закриття на фінансовий результат.

Рахунок 82 «Витрати з продажу активів» має субрахунки:

8211 (8221) «Собівартість проданих активів»;

8212 (8222) «Витрати, пов’язані з реалізацією майна».

На субрахунках 8211 (8221) «Собівартість проданих активів» ведеться облік виробничої собівартості продукції, робіт, послуг.

На субрахунках 8212 (8222) «Витрати, пов’язані з реалізацією майна» ведеться облік витрат, пов’язаних із реалізацією в установленому порядку майна (крім майна, доходи від продажу якого вважаються доходами відповідного бюджету).

Рахунок 83 «Фінансові витрати»

Рахунок 83 «Фінансові витрати» призначений для обліку й узагальнення інформації про витрати суб’єкта державного сектору, пов’язані із запозиченнями згідно із законодавством: відсотки за користування кредитами, премії за цінними паперами, витрати на обслуговування боргу тощо.

За дебетом рахунку відображаються суми визнаних фінансових витрат та суми касових видатків державного бюджету (місцевих бюджетів), за кредитом — суми коштів, які надійшли на відновлення витрат та списання їх в порядку закриття на фінансовий результат виконання кошторису (бюджету).

Рахунок 83 «Фінансові витрати» має такі субрахунки:

8311 (8321) «Фінансові витрати»;

<…>

На субрахунках 8311 (8321) «Фінансові витрати» ведеться облік витрат на сплату відсотків за користування кредитами та інших витрат, пов’язаних із запозиченням, згідно із законодавством.

На цих субрахунках ведеться облік витрат за фінансовими інвестиціями, які оцінюються за амортизованою собівартістю (на суму амортизації премії).

<…>

Аналітичний облік ведеться окремо за кожним кодом функціональної, відомчої та економічної класифікації видатків.

Рахунок 84 «Інші витрати за обмінними операціями»

Рахунок 84 «Інші витрати за обмінними операціями» призначено для обліку й узагальнення інформації про витрати, які не відображені на рахунках 80 — 83.

За дебетом рахунку відображається визнання суми інших витрат за обмінними операціями, за кредитом — суми коштів, які надійшли на відновлення витрат і списання їх в порядку закриття на фінансовий результат виконання кошторису (бюджету).

Рахунок 84 «Інші витрати за обмінними операціями» має такі субрахунки:

8411 (8421) «Інші витрати за обмінними операціями»;

<…>

На субрахунках 8411 (8421) «Інші витрати за обмінними операціями» ведеться облік втрат за активами й зобов’язаннями суб’єкта державного сектору від зміни курсу гривні до іноземної валюти, втрат від зменшення корисності активів, суми знецінення (уцінки) необоротних активів і фінансових інвестицій, витрат на відрядження тощо.

<…>

Рахунок 85 «Витрати за необмінними операціями»

Рахунок 85 «Витрати за необмінними операціями» призначено для обліку й узагальнення інформації про трансферти (субсидії, гранти, соціальні виплати тощо) та витрати, пов’язані з передачею активів, що передають суб’єкти державного сектору суб’єктам господарювання, фізичним особам та іншим суб’єктам державного сектору для виконання цільових заходів, списану дебіторську заборгованість, неповернення депозитів тощо.

За дебетом рахунку відображаються суми визнаних витрат за необмінними операціями та суми касових видатків державного бюджету, суми трансфертів, наданих з місцевого бюджету, за кредитом — суми коштів, які надійшли на відновлення витрат та їх списання у порядку закриття на фінансовий результат виконання кошторису (бюджету).

Рахунок 85 «Витрати за необмінними операціями» має такі субрахунки:

8511 «Витрати за необмінними операціями»;

8521 «Витрати на утримання апарату фонду»;

8522 «Витрати на державне соціальне страхування»;

8523 «Трансферти»;

8524 «Інші витрати за необмінними операціями»;

<…>

На субрахунку 8511 «Витрати за необмінними операціями» ведеться облік видатків, пов’язаних із наданням субсидій, дотацій, поточних трансфертів юридичним особам, поточних трансфертів населенню, у тому числі з виплатою всіх видів соціальної допомоги, пільг, субсидій; стипендій; пенсій; путівок на оздоровлення, капітальних трансфертів урядам іноземних держав та міжнародним організаціям, капітальних трансфертів населенню, інших поточних видатків, списаної дебіторської заборгованості. На цьому субрахунку ведеться облік витрат, пов’язаних із соціальним забезпеченням у вищих навчальних закладах та наукових установах, закладах охорони здоров’я, що надають первинну, вторинну, екстрену медичну допомогу, відповідно до законодавства.

На субрахунках 8521 «Витрати на утримання апарату фонду», 8522 «Витрати на державне соціальне страхування», 8523 «Трансферти», 8524 «Інші витрати за необмінними операціями» державні цільові фонди відображають витрати за необмінними операціями.

<…>

II. ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

<…>

Клас 0. «Позабалансові рахунки розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів»

На позабалансових рахунках цього класу обліковуються матеріальні цінності, інші активи та зобов’язання, що належать розпорядникам бюджетних коштів (державним цільовим фондам) або перебувають у їх тимчасовому розпорядженні. Бухгалтерський облік зазначених цінностей ведеться за простою системою, за якою записи про надходження, вибуття, використання, продаж матеріальних цінностей, бланків документів суворої звітності, утворення умовних прав і зобов’язань, списання з балансу майна внаслідок нестачі, псування та дебіторської заборгованості проводяться тільки на одному позабалансовому рахунку із зазначенням змісту і кількісно-вартісних показників операції.

Рахунок 01 «Орендовані основні засоби та нематеріальні активи»

Рахунок 01 «Орендовані основні засоби та нематеріальні активи» призначено для обліку й узагальнення інформації щодо орендованих та отриманих у користування необоротних активів, зокрема отримане у користування авторське право та суміжні з ним права, за користування якими сплачується роялті.

Збільшення залишку рахунку відбувається при надходженні орендованих та отриманих у користування необоротних активів, зменшення — при їх поверненні та у разі закінчення строку користування нематеріальними активами, встановленого договором.

Рахунок 01 «Орендовані основні засоби та нематеріальні активи» має такі субрахунки:

011 «Орендовані основні засоби розпорядників бюджетних коштів»;

012 «Орендовані основні засоби державних цільових фондів»;

013 «Орендовані нематеріальні активи розпорядників бюджетних коштів»;

014 «Орендовані нематеріальні активи державних цільових фондів».

На субрахунку 011 «Орендовані основні засоби розпорядників бюджетних коштів» ведеться облік розпорядниками бюджетних коштів орендованих основних засобів за вартістю, зазначеною в договорі про оренду.

На субрахунку 012 «Орендовані основні засоби державних цільових фондів» ведеться облік державними цільовими фондами орендованих основних засобів за вартістю, зазначеною в договорі про оренду.

На субрахунку 013 «Орендовані нематеріальні активи розпорядників бюджетних коштів» ведеться облік розпорядниками бюджетних коштів орендованих за вартістю, зазначеною в договорі про оренду, та отриманих у користування нематеріальних активів в оцінці, визначеній виходячи із розміру винагороди, встановленої в договорі, зокрема отриманого у користування авторського права та суміжних із ним прав, за користування якими сплачується роялті.

На субрахунку 014 «Орендовані нематеріальні активи державних цільових фондів» ведеться облік державними цільовими фондами орендованих за вартістю, зазначеною в договорі про оренду, та отриманих у користування нематеріальних активів в оцінці, визначеній виходячи із розміру винагороди, встановленої в договорі, зокрема отриманого у користування авторського права та суміжних із ним прав, за користування якими сплачується роялті.

Рахунок 02 «Активи на відповідальному зберіганні»

Рахунок 02 «Активи на відповідальному зберіганні» призначено для обліку й узагальнення інформації щодо:

оплачених товарно-матеріальних цінностей вищестоящими органами із державного та місцевих бюджетів і відвантажених суб’єктам державного сектору, що належать до їх сфери управління, які перебувають на інших бюджетах, та прийнятих розпорядником бюджетних коштів та державними цільовими фондами на відповідальне зберігання, включаючи спеціальне обладнання, придбане для виконання науково-дослідних і конструкторських робіт;

прийнятих суб’єктом державного сектору на відповідальне зберігання товарно-матеріальних цінностей;

усіх видів обладнання і предметів спортивних стрільбищ, тирів, кабінетів військової дисципліни навчальних закладів тощо.

Збільшення залишку на рахунку відбувається при надходженні до суб’єкта державного сектору активів на відповідальне зберігання, зменшення — при поверненні активів, які були на відповідальному зберіганні.

Рахунок 02 «Активи на відповідальному зберіганні» має такі субрахунки:

021 «Активи на відповідальному зберіганні розпорядників бюджетних коштів»;

022 «Активи на відповідальному зберіганні державних цільових фондів».

На субрахунках 021 «Активи на відповідальному зберіганні розпорядників бюджетних коштів» (022 «Активи на відповідальному зберіганні державних цільових фондів») ведеться облік розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами активів на відповідальному зберіганні.

Рахунок 03 «Бюджетні зобов’язання»

Рахунок 03 «Бюджетні зобов’язання» призначено для обліку й узагальнення інформації про розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду, згідно з якими необхідно здійснити платежі протягом цього ж періоду або у майбутньому, відповідно до бюджетних асигнувань.

Збільшення залишку на рахунку відбувається при взятті бюджетних зобов’язань, зменшення — при сплаті за бюджетними зобов’язаннями та в разі змін умов бюджетних зобов’язань (додаткові договори, розірвання договору тощо).

Рахунок 03 «Бюджетні зобов’язання» має такі субрахунки:

031 «Укладені договори (угоди, контракти) розпорядників бюджетних коштів»;

032 «Укладені договори (угоди, контракти) державних цільових фондів».

На субрахунках 031 «Укладені договори (угоди, контракти) розпорядників бюджетних коштів» (032 «Укладені договори (угоди, контракти) державних цільових фондів») ведеться облік розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами інформації про розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду, згідно з якими необхідно здійснити платежі протягом цього ж періоду або у майбутньому, відповідно до бюджетних асигнувань.

Рахунок 04 «Непередбачені активи»

Рахунок 04 «Непередбачені активи» призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність непередбачених (потенційних) активів. На цьому рахунку обліковуються перехідні призи, прапори, кубки, які засновані різними установами та організаціями і отримані від них для нагороди команд-переможців. Призи, прапори, кубки обліковуються протягом всього періоду їх знаходження в суб’єкта державного сектору.

На цьому рахунку ведеться накопичення інформації про наявність непередбачених активів, щодо яких існує ймовірність надходження економічних вигід у сумі очікуваного відшкодування збитків. Списуються непередбачені активи в міру того, як вони визнаються чи не визнаються при вирішенні питань щодо невизначених майбутніх подій.

Рахунок 04 «Непередбачені активи» має такі субрахунки:

041 «Непередбачені активи розпорядників бюджетних коштів»;

042 «Непередбачені активи державних цільових фондів»;

043 «Тимчасово передані активи».

На субрахунках 041 «Непередбачені активи розпорядників бюджетних коштів» (042 «Непередбачені активи державних цільових фондів») ведеться облік розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами непередбачених (потенційних) активів.

На субрахунку 043 «Тимчасово передані активи» ведеться облік розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами майна, переданого їм від органів виконавчої влади, які реорганізуються або ліквідуються і яке розміщене на тимчасово окупованій території та/або на території проведення антитерористичної операції.

Рахунок 05 «Непередбачені зобов’язання, гарантії та забезпечення надані»

Рахунок 05 «Непередбачені зобов’язання, гарантії та забезпечення надані» призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність потенційних або непередбачених зобов’язань та рух наданих розпорядником бюджетних коштів (державним цільовим фондом) гарантій і забезпечень виконання зобов’язань та платежів.

Облік гарантій та забезпечень ведеться за кожною наданою гарантією та забезпеченням.

Облік забезпечення здійснюється за вартістю, вказаною в документах про надання гарантій та забезпечення.

На цьому рахунку ведеться накопичення інформації про наявність непередбаченого зобов’язання, яке може передбачати витрачання ресурсів (але повної впевненості щодо цього зобов’язання немає) у сумі очікуваних збитків, і видачу гарантій та забезпечень. Зменшення залишку на рахунку відбувається при погашенні заборгованості, на яку були надані гарантії та забезпечення, та при визнанні зобов’язань за ними на баланс та при списанні непередбачених зобов’язань.

Рахунок 05 «Непередбачені зобов’язання, гарантії та забезпечення надані» має такі субрахунки:

051 «Гарантії та забезпечення надані розпорядників бюджетних коштів»;

052 «Гарантії та забезпечення надані державних цільових фондів»;

053 «Непередбачені зобов’язання розпорядників бюджетних коштів»;

054 «Непередбачені зобов’язання державних цільових фондів».

На субрахунку 051 «Гарантії та забезпечення надані розпорядників бюджетних коштів» ведеться облік інформації про наявність та рух наданих розпорядником бюджетних коштів гарантій та забезпечень виконання зобов’язань та платежів.

На субрахунку 052 «Гарантії та забезпечення надані державних цільових фондів» ведеться облік інформації про наявність та рух наданих державним цільовим фондом гарантій та забезпечень виконання зобов’язань та платежів.

На субрахунку 053 «Непередбачені зобов’язання розпорядників бюджетних коштів» ведеться облік розпорядником бюджетних коштів інформації про наявність потенційних або непередбачених зобов’язань.

На субрахунку 054 «Непередбачені зобов’язання державних цільових фондів» ведеться облік державними цільовими фондами інформації про наявність потенційних або непередбачених зобов’язань.

Рахунок 06 «Гарантії та забезпечення отримані»

Рахунок 06 «Гарантії та забезпечення отримані» призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух отриманих суб’єктом державного сектору гарантій та забезпечень виконання зобов’язань та платежів.

Забезпечення обліковуються за вартістю, вказаною в документах про гарантії та забезпечення.

Облік гарантій та забезпечень ведеться за кожною отриманою гарантією та забезпеченням.

Збільшення залишку на рахунку відбувається при одержанні гарантій та забезпечень, зменшення — при їх списанні внаслідок погашення заборгованості, на яку були вони надані, та при перенесенні заборгованості за ними на баланс.

Рахунок 06 «Гарантії та забезпечення отримані» має такі субрахунки:

061 «Гарантії та забезпечення отримані розпорядників бюджетних коштів»;

062 «Гарантії та забезпечення отримані державних цільових фондів».

На субрахунках 061 «Гарантії та забезпечення отримані розпорядників бюджетних коштів» (062 «Гарантії та забезпечення отримані державних цільових фондів») ведеться облік отриманих розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами гарантій та забезпечень виконання зобов’язань та платежів.

Рахунок 07 «Списані активи»

Рахунок 07 «Списані активи» призначено для обліку й узагальнення інформації про стан дебіторської заборгованості, списаної з балансу внаслідок неплатоспроможності боржників, та про суми невідшкодованих нестач і втрат від псування цінностей, у тому числі цінностей, не повернених учнями і студентами, відрахованими згідно з наказом, тощо. На цьому рахунку обліковується заборгованість протягом трьох років з моменту списання для нагляду за можливістю її стягнення у разі змін майнового стану неплатоспроможних дебіторів.

Аналітичний облік за позабалансовим рахунком 07 «Списані активи» ведеться за боржниками та випадками встановлення нестач і втрат від псування цінностей.

Рахунок 07 «Списані активи» має такі субрахунки:

071 «Списана дебіторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів»;

072 «Списана дебіторська заборгованість державних цільових фондів»;

073 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей розпорядників бюджетних коштів»;

074 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей державних цільових фондів».

На субрахунках 071 «Списана дебіторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів» (072 «Списана дебіторська заборгованість державних цільових фондів») ведеться облік розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами суми списаної дебіторської заборгованості внаслідок неплатоспроможності боржників. На цих субрахунках обліковується заборгованість протягом трьох років з моменту списання для спостереження за можливістю її стягнення у разі змін майнового стану неплатоспроможних дебіторів.

Дебіторська заборгованість остаточно списується з субрахунків 071 «Списана дебіторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів» (072 «Списана дебіторська заборгованість державних цільових фондів») після надходження суми в порядку відшкодування або у зв’язку із закінченням строку обліку такої заборгованості.

На субрахунках 073 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей розпорядників бюджетних коштів» (074 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей державних цільових фондів») ведеться облік розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами суми невідшкодованих нестач і втрат від псування цінностей.

Зменшення суми невідшкодованих нестач і втрат від псування цінностей розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів на субрахунках 073 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей розпорядників бюджетних коштів» (074 «Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей державних цільових фондів») відображається після встановлення винних осіб.

Рахунок 08 «Бланки документів суворої звітності»

Рахунок 08 «Бланки документів суворої звітності» призначено для обліку й узагальнення інформації щодо руху бланків документів суворої звітності. Також на цьому рахунку обліковуються путівки, отримані безоплатно від громадських, профспілкових та інших організацій.

Перелік документів, які відносяться до бланків документів суворої звітності, порядок їх зберігання й використання встановлюються відповідними нормативно-правовими актами.

Збільшення залишку рахунку 08 «Бланки документів суворої звітності» відбувається при надходженні (прийняття на облік) бланків документів суворої звітності, зменшення — після використання або списання як непридатних чи таких, що не є в наявності, бланків документів суворої звітності.

Аналітичний облік ведеться за кожним бланком та місцями їх зберігання.

Рахунок 08 «Бланки документів суворої звітності» мають такі субрахунки:

081 «Бланки документів суворої звітності розпорядників бюджетних коштів»;

082 «Бланки документів суворої звітності державних цільових фондів».

На субрахунках 081 «Бланки документів суворої звітності розпорядників бюджетних коштів» (082 «Бланки документів суворої звітності державних цільових фондів») ведеться облік розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами бланків документів суворої звітності.

Рахунок 09 «Передані (видані) активи відповідно до законодавства»

Рахунок 09 «Передані (видані) активи відповідно до законодавства» призначено для обліку й узагальнення інформації про активи, передані (видані) згідно із законодавством відповідним категоріям населення.

Аналітичний облік переданих (виданих) активів ведеться за видами активів та окремо за кожною особою.

Рахунок 09 «Передані (видані) активи відповідно до законодавства» має такі субрахунки:

091 «Передані (видані) активи відповідно до законодавства розпорядників бюджетних коштів»;

092 «Передані (видані) активи відповідно до законодавства державних цільових фондів».

На субрахунках 091 «Передані (видані) активи відповідно до законодавства розпорядників бюджетних коштів» (092 «Передані (видані) активи відповідно до законодавства державних цільових фондів») ведеться облік інформації про передані (видані) активи відповідно до законодавства розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі