Портфель підказок від соцстраху

Огай Олена, експерт з питань оплати праці
Друк
Що там не кажи, а минулий і цей роки видалися врожайними на соцстрахівські зміни. Усе ново і непросто. На щастя, ФСС весь цей час роз’яснював і підказував, що та як. Сьогодні ми пропонуємо вам добірку нових роз’яснень. Упевнені, вони будуть корисні для кожного страхувальника.

Обчислення страхового стажу

Як правильно заповнити колонки 21 і 22 із страховим стажем додатка 1.1 Заяви-розрахунку?

Колонка 21 «Страховий стаж (у повних місяцях). Загальний»:

1) заповнюємо для перевірки правильності розрахунку суми допомоги залежно від загального страхового стажу працівника згідно зі ст. 24 Закону № 1105 (50 %, 60 %, 70 % та 100 %);

2) вказуємо в повних місяцях (а не роках!). Причому якщо загальний страховий стаж застрахованої особи складає:

• 8 повних років і більше, то в графі 21 проставляємо — «96» (8 років х 12 місяців);

• менше 8 років, то відображаємо стаж у місяцях, відкидаючи останній неповний місяць (за наявності). Наприклад, страховий стаж 3 роки 2 місяці і 15 днів. У графу 21 вноситься «38» (3 роки х 12 місяців + 2 повні місяці);

3) інформацію про страховий стаж формуємо (а) на підставі відомостей, зазначених у довідках із ПФУ за формами ОК-5, ОК-7 і «Дані про трудовий та страховий стаж» (можна замовити через програмне забезпечення на порталі portal.pfu.gov.ua) (відповідно додатки 4, 5 і 9 до Положення № 10-1), а також (б) з урахуванням записів у трудових книжках працівників.

Цікавий момент. Якщо працівник працював останні 8 і більше років тільки у вашій установі, стаж можна розрахувати самостійно за даними ЄСВ-звітів і трудової книжки (за необхідності).

Колонка 22 «Страховий стаж (у повних місяцях). За останні 12 місяців»:

1) заповнюємо з метою контролю виконання п. 29 Порядку № 1266 і ч. 4 ст. 19 Закону № 1105. Ці норми встановлюють обмеження за сумою допомоги для осіб, які за останні 12 місяців перед настанням страхового випадку за даними Держреєстру загальнообов’язкового державного соцстрахування заробили собі трудовий стаж менше 6 місяців;

2) вказуємо кількість повних місяців страхового стажу за останні 12 місяців перед настанням страхового випадку;

3) інформацію про страховий стаж формуємо, використовуючи ті ж джерела, що і для графи 21. Пам’ятаємо, що з 01.01.2011 р. до страхового стажу місяць включається як повний, якщо за такий місяць ЄСВ сплачений у розмірі не менше мінімального страхового внеску. Якщо за місяць ЄСВ сплачений у сумі, меншій ніж мінстрахвнесок (наприклад, місяць прийняття/звільнення), то частину, в якій такий місяць буде зарахований до страхового стажу, визначаємо за формулою:

ТП = Св : В,

де ТП — тривалість періоду, який зараховується в страховий стаж і визначається в місяцях;

Св — ЄСВ, сплачений за відповідний місяць;

В — мінімальний розмір страхового внеску за відповідний місяць.

Якщо за останні 12 місяців розрахунок дає декілька таких неповних місяців, то їх показники (ТП від 0,01 до 0,99) підсумовуємо з повними місяцями.

Цілі одинички ставимо в колонку 22 Заяви-розрахунку.

Працівник перебував у трудових відносинах із роботодавцем частину місяця. Проте сплата страхових внесків здійснена в сумі не нижче мінімального страхового внеску. Яка кількість днів зараховується у страховий стаж?

Як ми говорили вище, з 01.01.2011 р. розрахунок страхового стажу за місяць прив’язаний не до кількості днів у трудових відносинах, а до суми страхового внеску за місяць (див. у попередній відповіді).

Тому при розрахунку страхового стажу за період з 01.01.2011 р. першочергово звертаємо увагу на суму ЄСВ, сплаченого за місяць. Якщо вона більше (чи дорівнює) мінімального страхового внеску, то працівникові в страховий стаж місяць зараховується як повний. І не має значення, скільки застрахована особа перебувала у трудових відносинах з роботодавцем. В іншому випадку для визначення частини, в якій місяць увійде до страхового стажу, використовуємо формулу, наведену вище.

Якщо ж визначаєте страховий стаж за час до 01.01.2011 р., то звертайте увагу на дати початку/закінчення періодів, які формують такий стаж.

Чи треба при кожному настанні страхового випадку у застрахованої особи отримувати відомості про її страховий стаж (форму ОК-5, форму ОК-7 або додаток 9)?

У своїх роз’ясненнях ФСС вказує на те, що роботодавцеві достатньо один раз, приймаючи працівника на роботу, розрахувати страховий стаж такого працівника, використовуючи відомості з ПФУ. Далі буде достатнім до наявних даних про страховий стаж на день прийняття на роботу додавати місяці страхового стажу, зароблені у цього роботодавця до настання тимчасової непрацездатності (беремо з ЄСВ-звітів).

Якщо особа працює у одного страхувальника більше 8 років, регулярно отримує заробітну плату, з якою сплачується ЄСВ у розмірі не менше мінімального, то додаткові відомості про страховий стаж збирати недоцільно.

Проте будьте уважні, коли розраховуєте лікарняні зовнішньому сумісникові. Тут без постійного звіряння за стажем із ПФУ не обійтися.

У додатку 9 «Дані про трудовий та страховий стаж» зазначений період військової служби. Чи включати його в страховий стаж?

Фонд зазначає: починаючи з 01.01.2016 р. період сплати єдиного внеску з грошового забезпечення за осіб, які проходять військову службу, службу в органах МВС, зараховується в страховий стаж при призначенні застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів ФСС.

Зарахування такого періоду здійснюється на підставі даних, відображених у додатку 9, якими може скористатися роботодавець з 01.01.2016 р.

Слід зазначити, що цей же період служби з 28.01.2001 р. по 31.12.2015 р. не зараховується в страховий стаж.

Чи зараховується в страховий стаж період отримання жінкою допомоги при народженні дитини, якщо вона в цей період ніде не працювала?

Вердикт ФСС такий: період отримання допомоги при народженні дитини враховується в «лікарняний» страховий стаж тільки починаючи з 01.01.2016 р.

Фонд звертає увагу на те, що дані персоніфікованого обліку, вказані у формах ОК-7 і ОК-5 до 2016 року, містять інформацію про суми, з яких був сплачений ЄСВ органами соціального захисту населення за період отримання державної допомоги при народженні дитини. І якщо жінка ніде не працювала (не перебувала у відпустці для догляду за дитиною), а отримувала таку допомогу, то такі періоди до 2016 року, підтверджені формами ОК-7 і ОК-5, не можна включати в «лікарняний» страховий стаж.

Звіт по заборгованості

В яких випадках подається Звіт по заборгованості страхувальника зі сплати страхових коштів до Фонду?

Форма цього Звіту затверджена постановою правління ФСС від 12.12.2018 р. № 28. Його подають лише ті страхувальники, які на звітну дату мають заборгованість зі сплати страхових коштів до ФСС.

Йдеться про непогашену заборгованість перед Фондом, яка утворилася:

• станом на 01.01.2011 р. і не погашена на звітну дату (тобто заборгованість за доЄСВшні періоди, пов’язана з несвоєчасною виплатою заробітної плати);

• за результатами проведених Фондом перевірок звітного року та минулих років і складається з суми не прийнятих до зарахування витрат із соцстрахування, пені і штрафів за недотримання законодавства про соціальне страхування.

Звернемо більше уваги на тих страхувальників, у кого виникла заборгованість перед ФСС після проходження перевірки. У разі погашення усієї суми заборгованості зі сплати страхових коштів (пені, штрафів) до кінця звітного періоду Звіт по заборгованості до ФСС не подається.

Страхувальник самостійно виявив помилку в розрахунках суми допомоги. У результаті від ФСС отримана сума допомоги більше за належну. Чи треба подавати Звіт по заборгованості?

У листі від 19.04.2019 р. № 894-11-1 ФСС зазначив: якщо страхувальник виявив помилку, що спричинила завищення суми допомоги, то Звіт по заборгованості подавати не треба.

У такій ситуації страхувальник зобов’язаний:

1) перерахувати ФСС надмірно отримані суми допомоги;

2) повідомити ФСС про помилку — направити йому письмові пояснення. Форма — довільна*.

* Детальніше про порядок виправлення див. «Якщо завищена сума лікарняних…» цього номера.

Терміни

Терміни подання Звіту по заборгованості — до 10 квітня, до 10 липня, до 10 жовтня, до 15 січня. Який граничний термін подання Звіту: 9-те або 10-те (для річного Звіту — 14-те або 15-те) число місяця, що йде за звітним періодом?

Попри те, що на бланку Звіту по заборгованості вказано «до», ФСС підходить до визначення граничного терміну лояльно.

Він готовий визнати поданим своєчасно Звіт по заборгованості за I квартал, I півріччя, 9 місяців, якщо Звіт представлений не пізніше 10-го числа місяця, що настає за звітним періодом, Звіт по заборгованості за рік — не пізніше за 15 січня року, що настає за звітним роком.

Чи передбачено перенесення граничного терміну подання Звіту по заборгованості, якщо він припадає на вихідний, святковий або неробочий день?

ФСС згоден на перенесення.

Якщо останній день терміну подання Звіту по заборгованості припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, останнім днем подання вважається перший після нього робочий день.

Звіт по заборгованості подається поштою. До якого терміну має бути здійснена його відправка?

Відправку поштою необхідно здійснити не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення граничного терміну подання Звіту з повідомленням про вручення і з описом вкладення.

У звітному періоді страхувальник змінив місцезнаходження зі зміною адміністративно-територіальної одиниці. В яке відділення ФСС подавати Звіт по заборгованості: за старим чи новим місцезнаходженням?

У разі зміни місцезнаходження зі зміною адміністративно-територіальної одиниці у звітному періоді звітність за цей період (з першого до останнього календарного числа звітного періоду) страхувальник подає до відділення Фонду, що відповідає новому місцезнаходженню.

Протягом якого строку можна подати Заяву-розрахунок до ФСС?

З 1 жовтня 2018 року передбачено подання страхувальником (роботодавцем) Заяви-розрахунку протягом 5 робочих днів з дати затвердження протоколу засідання комісії (рішення уповноваженого) (п. 2 Порядку № 12).

Відповідальність

Чи можна притягнути до відповідальності роботодавця за нестворення комісії із соціального страхування?

При нестворенні комісії (уповноваженого) із соціального страхування на підприємстві буде порушений порядок призначення матеріального забезпечення застрахованим особам, а не порядок використання коштів Фонду.

Проте притягнення роботодавця до відповідальності передбачене ч. 5 ст. 15 Закону № 1105 за порушення порядку використання коштів Фонду, несвоєчасне або неповне їх повернення.

Якщо в майбутньому ФСС виявить, що в установі відсутня комісія із соцстрахування (хоча мала бути), то такій установі буде відмовлено в наданні фінансування за заявами-розрахунками до моменту її створення. Причина: вони були сформовані не на підставі протоколів комісії (уповноваженого) із соціального страхування установи.

Чи застосовується адміністративна відповідальність за несвоєчасне подання або неподання Звіту по заборгованості?

Так, адмінвідповідальність застосовується.

Посадових осіб установ за несвоєчасне подання звітності або неподання встановленої звітності може бути притягнуто до адміністративної відповідальності за правопорушення, передбачені ст. 1654 (відповідальність за порушення законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності) і ст. 1655 КпАП (відповідальність за порушення законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності).

Штрафи передбачені в однаковому розмірі: від 136 до 255 грн., за повторне порушення протягом року — від 170 до 340 грн.

Підстава для застосування адмінштрафу (ст. 1654 або ст. 1655 КпАП) залежатиме від того, за яким видом соціального страхування була заборгованість у страхувальника, але Звіт щодо неї не був поданий.

Страхувальник виявив помилку, яка була допущена в минулому періоді і призвела до завищення суми допомоги. Надмірно отримані суми повернуто ФСС в поточному періоді. Чи буде штраф за неправомірне використання страхових коштів?

Відповідь Фонду порадувала (див. лист від 27.06.2019 р. № 1322-11-4).

У разі самостійного виявлення помилки і повернення надмірно нарахованої суми в повному обсязі до Фонду до початку перевірки страхувальника фінансові санкції за порушення порядку використання страхових коштів до страхувальника не застосовуються.

Висновки

• Якщо працівник працює останні 8 і більше років тільки у вашій установі, його стаж можна розрахувати самостійно за даними ЄСВ-звітів і трудової книжки (за необхідності) без застосування форм ОК-5, ОК-7 і «Даних про трудовий та страховий стаж».

• Звіт по заборгованості подаємо, тільки якщо заборгованість не погашена на звітну дату.

• Звіт по заборгованості подаємо не пізніше 10-го числа місяця, що йде за звітним періодом, за рік — не пізніше за 15 січня року, що йде за звітним роком (попри те, що на бланку вказано «до 10», «до 15»).

• У разі самостійно виявленої помилки і повернення надміру нарахованої суми до Фонду до початку перевірки фінсанкції до страхувальника не застосовуються.

Нормативні документи та скорочення

КпАП — Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X.

Закон № 1105 — Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.99 р. № 1105-XIV.

Порядок № 1266 — Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266.

Порядок № 12 — Порядок фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, затверджений постановою правління ФСС від 19.07.2018 р. № 12.

Положення № 10-1 — Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, затверджене постановою правління ПФУ від 18.06.2014 р. № 10-1.

ФСС Фонд соціального страхування України.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі