Теми статей
Обрати теми

Шпаргалка бухгалтера. Випадки застосування звичайних цін

Редакція БТ
Стаття

ВИПАДКИ ЗАСТОСУВАННЯ
ЗВИЧАЙНИХ ЦІН

 

На додаток до матеріалів публікацій «Звичайні ціни: як вони застосовуватимуться у 2013 році?» // «БТ», 2013, № 1, с. 28 та «Звичайні ціни: проблемні питання» (с. 32 цього номера) узагальнимо у таблиці інформацію про те, у яких випадках норми Податкового кодексу говорять про необхідність застосовувати звичайні ціни.

 

Ситуація

Порядок застосування ЗЦ

1

2

Податок на прибуток

1. Безоплатне отримання товарів, робіт, послуг
(п.п. 135.5.4 ПКУ)

Вартість безоплатно отриманих товарів, робіт, послуг визначається за ціною не нижче від рівня ЗЦ. Особливості відображення доходу при безоплатному отриманні ОЗ зазначено в п. 137.17 ПКУ

2. Отримання ОЗ у концесію (пп. 137.19, 144.1 ПКУ)

Вартість ОЗ, отриманих концесіонером від концесієдавця, згідно із Законом № 2624 визначається на рівні ЗЦ. При цьому доходи визнаються в сумі, що дорівнює сумі амортизації відповідних активів, нарахованій відповідно до ст. 145 ПКУ, одночасно з її нарахуванням

3. Витрати на страхування
(п.п. 140.1.6 ПКУ)

Витрати на страхування включаються до витрат у межах ЗЦ страхового тарифу відповідного виду страхування, що діє на момент укладення страхового договору

4. Придбання декількох ОЗ без виділення вартості кожного
(п. 146.7 ПКУ)

Первісна вартість ОЗ, зобов’язання щодо розрахунку за які визначено загальною сумою стосовно декількох об’єктів, визначається розподілом цієї суми пропорційно ЗЦ окремого об’єкта

5. Отримання ОЗ до статутного капіталу
(п. 146.8 ПКУ)

Первісною вартістю ОЗ, унесених до статутного капіталу підприємства, є вартість, погоджена засновниками (учасниками) підприємства, але не вище ЗЦ

6. Отримання ОЗ за бартером
(пп. 146.9, 146.10 ПКУ)

Первісною вартістю об’єкта ОЗ, отриманого в обмін на подібний об’єкт, є залишкова вартість переданого об’єкта (а при бартері неподібними активами — збільшена/зменшена на суму грошових коштів або їх еквівалента, передану/отриману при обміні), але не вище ЗЦ об’єкта, отриманого в обмін

7. Відчуження ОЗ або НМА
(п. 146.14 ПКУ)

Дохід від продажу чи іншого відчуження ОЗ та НМА визначається згідно з договором, але не нижче ЗЦ такого об’єкта (активу)

8. Придбання об’єкта нерухомості разом із землею
(п. 147.3 ПКУ)

У разі придбання об’єкта нерухомості разом із землею, що перебуває під ним або є передумовою для забезпечення функціонального використання такого об’єкта нерухомості відповідно до норм законодавства, вартість такого об’єкта нерухомості визначається в сумі, що не перевищує ЗЦ, без урахування вартості землі

9. Відчуження землі
(п. 147.5 ПКУ)

Дохід від продажу чи іншого відчуження землі визначається згідно з договором купівлі-продажу чи іншого відчуження, але не нижче ЗЦ такої землі

10. Продаж товарів, робіт, послуг пов’язаним особам
(п.п. 153.2.1 ПКУ)

Дохід від продажу товарів (виконання робіт, надання послуг) пов’язаним особам визначається згідно з договірними цінами, але не нижче ЗЦ на такі товари, роботи, послуги, що діяли на дату такого продажу, якщо договірна ціна на такі товари (роботи, послуги) відрізняється більш ніж на 20 % від ЗЦ на них

11. Придбання товарів, робіт, послуг у пов’язаних осіб
(п.п. 153.2.2 ПКУ)

Витрати, пов’язані з придбанням товарів (робіт, послуг) у пов’язаної особи, визначаються виходячи з договірних цін, але не вище ЗЦ, що діють на дату такого придбання, якщо договірна ціна на такі товари (роботи, послуги) відрізняється більш ніж на 20 % від ЗЦ на них

12. Витрати на сплату процентів за договорами з пов’язаними особами
(п.п. 153.2.4 ПКУ)

Витрати у вигляді сплати процентів за депозитами, кредитами (операціями фінансового лізингу), позичками, іншими цивільно-правовими договорами з пов’язаними особами визначаються згідно зі ставками, установленими в договорі, але не вище за звичайну процентну ставку за депозит, кредит (позичку) на дату укладення відповідних договорів

13. Доходи у вигляді процентів за договорами з пов’язаними особами
(п.п. 153.2.5 ПКУ)

Доходи у вигляді процентів за депозитами, кредитами (операціями фінансового лізингу), позичками, іншими цивільно-правовими договорами з пов’язаними особами визначаються згідно зі ставками, зазначеними в договорі, але не нижче за звичайну процентну ставку за депозит, звичайну ставку процента за кредит (позичку) на дату укладення відповідних договорів

14. Заохочення пов’язаним фізичним особам
(п.п. 153.2.6 ПКУ)

До витрат уключається фактична сума оплати винагороди або інших видів заохочень пов’язаним з платником податків фізичним особам, але не більше суми, розрахованої на підставі ЗЦ, за наявності документальних доказів, що таку оплату було здійснено як компенсацію за фактично надану послугу (відпрацьований час). При цьому витрати, понесені у зв’язку з продажем/обміном товарів, виконанням робіт, наданням послуг пов’язаним особам або за операціями з давальницькою сировиною, визнаються в розмірі, що не перевищує доходів, отриманих від такого продажу/обміну

15. Операції з неплатниками податку на прибуток
(п.п. 153.2.3 ПКУ)

В операціях з неплатниками податку на прибуток (у тому числі з нерезидентами та фізичними особами) або нестандартними його платниками дохід від продажу товарів (виконання робіт, надання послуг) і витрати, пов’язані з придбанням товарів (робіт, послуг), визначаються в тому самому порядку, що й за операціями з пов’язаними особами, тобто виходячи із ЗЦ з урахуванням 20 % коридору

16. Виплата дивідендів у негрошовій формі
(п.п. 153.3.2 ПКУ)

У разі виплати дивідендів у формі, що відрізняється від грошової, база для нарахування авансового внеску розраховується виходячи з вартості такої виплати, розрахованої на підставі ЗЦ

17. Фінлізинг
(п. 153.7 ПКУ)

Якщо вартість об’єкта фінансового лізингу, який уперше чи повторно вводиться в експлуатацію, визначається договором у сумі меншій, ніж вартість витрат на його придбання або спорудження, податковий орган має право провести позапланову перевірку для визначення рівня ЗЦ

18. Бартерні операції
(п. 153.10 ПКУ)

Доходи й витрати від проведення товарообмінних (бартерних) операцій визначаються згідно з договірною ціною такої операції, але не нижче (вище) ЗЦ. Під бартерною (товарообмінною) операцією в п.п. 14.1.10 ПКУ розуміється господарська операція, що передбачає проведення розрахунків за товари (роботи, послуги) у негрошовій формі в межах одного договору

19. Неприбуткові організації
(п. 157.15 ПКУ)

До основної діяльності належить діяльність неприбуткових організацій з проведення операцій з продажу товарів, виконання робіт, надання послуг, що пропагують принципи та ідеї, для захисту яких було створено таку неприбуткову організацію та які тісно пов’язані з її основною діяльністю, якщо ціна таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг нижче звичайної або якщо така ціна регулюється державою

ПДВ

1. Визнання податкового зобов’язання при анулюванні реєстрації платника ПДВ
(п. 184.7 ПКУ)

Платник ПДВ зобов’язаний в останньому звітному (податковому) періоді не пізніше дати анулювання його реєстрації як платника ПДВ (крім випадків анулювання реєстрації в результаті реорганізації платника ПДВ шляхом приєднання, злиття, перетворення, поділу та виділення відповідно до закону) визначити податкові зобов’язання щодо товарів/послуг, необоротних активів, суми ПДВ щодо яких було включено до складу ПК, але які не було використано в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, виходячи із ЗЦ відповідних товарів/послуг або необоротних активів

2. Постачання товарів, послуг — загальний випадок
(п. 188.1 ПКУ)

База оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче ЗЦ, визначених відповідно до ст. 39 ПКУ, з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім ПДВ та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками — суб’єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові та вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзаму та еліксирів), а також збору на обов’язкове державне пенсійне страхування на вартість послуг стільникового мобільного зв’язку)

3. Постачання імпортних товарів імпортером
(п. 188.1 ПКУ)

База оподаткування операцій постачання товарів, увезених платником на митну територію України (тобто імпортером), визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче за митну вартість товарів*, з якої було визначено податки та збори, що справляються під час їх митного оформлення, з урахуванням акцизного податку та ввізного мита, за винятком ПДВ, які включаються
до ціни товарів/послуг згідно із законом

4. Особливі випадки постачання товарів, послуг
(п. 188.1 ПКУ)

У разі постачання ОЗ або невиробничих ОЗ, інших товарів/послуг без оплати, з частковою оплатою, у межах обміну, дарування, у рахунок оплати праці фізичним особам, які перебувають у трудових відносинах з платником податку, пов’язаній з постачальником особі, суб’єкту господарювання, якого не зареєстровано платником ПДВ, іншим особам, не зареєстрованим платниками ПДВ, база оподаткування визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче ЗЦ

5. Використання необоротних активів в операціях, зазначених у п. 198.5 ПКУ
(п. 189.1 ПКУ)

У разі здійснення операцій відповідно до п. 198.5 ПКУ (негосподарське використання, необ’єктні та неоподатковувані операції тощо) база оподаткування щодо необоротних активів визначається виходячи з балансової (залишкової) вартості станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів — виходячи із ЗЦ)

6. Продаж транспортних засобів, що були в користуванні
(п. 189.3 ПКУ)

Ціна продажу транспортного засобу, що був у користуванні, визначається для платника ПДВ виходячи з договірної (контрактної) вартості, але не нижче ЗЦ

7. Передача (отримання) товарів/послуг у межах договорів комісії (консигнації), поруки, довірчого управління
(п. 189.4 ПКУ)

Базою оподаткування для товарів/послуг, що передаються/отримуються в межах договорів комісії (консигнації), поруки, довірчого управління, є вартість постачання цих товарів, визначена в порядку, установленому в ст. 188 ПКУ, тобто виходячи з договірної (контрактної) вартості, але не нижче ЗЦ

8. Поставка вживаних товарів, повернених лізингоотримувачем — неплатником ПДВ за договором фінлізингу
(п. 189.5 ПКУ)

У разі постачання вживаних товарів, повернених лізингоотримувачем — неплатником ПДВ у зв’язку з невиконанням умов договору фінансового лізингу, базою оподаткування є додатна різниця між ціною продажу та ціною придбання таких товарів.

При цьому ціна продажу визначається відповідно до п. 188.1 ПКУ (тобто з урахуванням ЗЦ), а ціна придбання — на рівні суми лізингових платежів у частині компенсації вартості об’єкта фінансового лізингу, які не сплачено за такий об’єкт лізингу на дату його повернення

9. Постачання товарів, послуг під забезпечення боргових зобов’язань покупця
(п. 189.7 ПКУ)

У разі здійснення операції постачання товарів/послуг, що є об’єктом оподаткування згідно зі ст. 185 ПКУ, під забезпечення боргових зобов’язань покупця, наданих такому платнику податків у формі простого або переказного векселя, або інших боргових інструментів (далі — вексель), випущених таким покупцем або третьою особою, базою оподаткування є договірна вартість, визначена в порядку, установленому п. 188.1 ПКУ (тобто з урахуванням ЗЦ), без урахування дисконту чи інших знижок з номіналу такого векселя, а за процентними векселями — така договірна вартість, збільшена на суму процентів, нарахованих або таких, які має бути нараховано на суму номіналу такого векселя

10. Ліквідація ОЗ або невиробничих ОЗ за самостійним рішенням платника ПДВ
(п. 189.9 ПКУ)

Якщо ОЗ або невиробничі ОЗ ліквідуються за самостійним рішенням платника податку, така ліквідація для цілей оподаткування розглядається як постачання за ЗЦ, але не нижче за балансову вартість на момент ліквідації.

Виняток: ліквідація зазначених об’єктів у зв’язку з їх знищенням або зруйнуванням унаслідок дії обставин непереборної сили, в інших випадках, коли така ліквідація здійснюється без згоди платника податку, у тому числі в разі викрадання, що підтверджується відповідно до законодавства, або коли платник податку подає до органу ДПС відповідний документ про їх знищення, розбирання або перетворення іншим способом, унаслідок чого вони не можуть використовуватися за первісним призначенням

11. Постачання на території України товарів, що є продуктами переробки товарів, поміщених у митний режим переробки на митній території
(п. 189.13 ПКУ)

У разі постачання на митній території України товарів, що є продуктами переробки товарів, поміщених у митний режим переробки на митній території, у тому числі отриманих як оплата за постачання послуг з переробки, база оподаткування визначається згідно зі ст. 188 ПКУ (тобто з урахуванням ЗЦ)

12. Безоплатне отримання послуг від нерезидента (пп. 190.2, 208.2 ПКУ)

У разі безоплатного отримання послуг від нерезидента база оподаткування визначається виходячи із ЗЦ

13. Придбання товарів, послуг
(п. 198.3 ПКУ)

ПК звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг, але не вище рівня ЗЦ, визначених відповідно до ст. 39 ПКУ

14. Постачання культурних цінностей дилером
(п. 210.2 ПКУ)

Базою оподаткування для операцій постачання дилером культурних цінностей є його маржинальний прибуток (без урахування податку), що є сумою, отриманою у вигляді різниці між ціною продажу товарів та ціною їх придбання, розрахованих на підставі ЗЦ

Податок на доходи фізичних осіб

1. Безоплатно отримані товари, роботи, послуги, надання індивідуальних знижок (абз. «е» п.п. 164.2.17 ПКУ)

У дохід платника податків уключаються вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), визначена на підставі ЗЦ; суми знижки ЗЦ товарів (робіт, послуг), індивідуально встановленої для такого платника

2. Дохід у негрошовій формі, у вигляді не повернених у встановлені строки коштів, виданих на відрядження
(п. 164.5 ПКУ)

При нарахуванні (наданні) доходів у негрошовій формі базою оподаткування є вартість такого доходу, розрахована на підставі ЗЦ з урахуванням «натурального» коефіцієнта

3. Отримання страхової виплати, страхового відшкодування або викупних сум від страховика-резидента за договором страхування іншим, ніж довгострокове страхування життя
(у тому числі страхування довічних пенсій)
та недержавне пенсійне забезпечення (абз. «б», «в» п.п. 165.1.27 ПКУ)

Суми страхової виплати, страхового відшкодування або викупні суми, отримані платником податку від страховика-резидента за договором страхування іншим, ніж довгострокове страхування життя (у тому числі страхування довічних пенсій) і недержавне пенсійне забезпечення, не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу такого платника податку за умови, що:
— при страхуванні майна сума страхового відшкодування не перевищує вартість застрахованого майна, визначену на підставі ЗЦ на дату укладення страхового договору, збільшену на суму сплачених страхових платежів (страхових внесків, страхових премій);
— при страхуванні цивільної відповідальності сума страхового відшкодування не перевищує розмір шкоди, фактично заподіяної вигодоотримувачу (бенефіціару), визначеної на підставі ЗЦ на дату такої страхової виплати

4. Конвертація цінних паперів
(п.п. 165.1.50 ПКУ)

Не включаються в дохід операції з конвертації цінних паперів у разі, якщо їх обмін здійснюється на підставі ЗЦ або за вартістю чистих активів з розрахунку на один цінний папір, що не спричинюють відчуження інвестицій та провадяться з цінними паперами ІСІ, які перебувають в управлінні однієї компанії з управління активами

 

* Методи визначення митної вартості аналогічні методам визначення ЗЦ.

 

Документи і скорочення статті

ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.10 р. № 2755-VI.

Закон № 2624 — Закон України «Про особливості передачі в оренду або концесію об’єктів централізованого водо-, теплопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності» від 21.10.10 р. № 2624 -VI.

ЗЦ — звичайні ціни.

ОЗ — основні засоби.

НМА — нематеріальні активи.

ПК — податковий кредит.

ІСІ — інститут спільного інвестування.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі