Теми статей
Обрати теми

Звіт до Фонду інвалідів: правила заповнення і подання

Редакція БТ
Бухгалтерський тиждень Лютий, 2013/№ 7
Друк
Стаття

ЗВІТ ДО ФОНДУ ІНВАЛІДІВ:

правила заповнення і подання

 

Соціальний захист громадян з обмеженими можливостями здоров’я — важливий напрямок соціальної політики держави, для реалізації якого в Україні запроваджені різні заходи.

Одним із таких заходів є встановлення для роботодавців нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів. Щоб виконати цей норматив, роботодавці, які відповідають встановленим критеріям, мають зареєструватися у Фонді інвалідів, розрахувати необхідні показники та подати відповідний звіт до Фонду.

У сьогоднішній публікації поговоримо про правила заповнення та подання такого звіту.

Сергій ДЕЦЮРА, економіст­аналітик Видавничого будинку «Фактор», s.detsyura@id.factor.ua

 

Реєстрація у Фонді

Нагадаємо, що відповідно до ст. 17 Закону про соцзахист інвалідів інвалідам надано право працювати на підприємствах, в установах, організаціях, а також займатися підприємницькою та іншою трудовою діяльністю, яка не заборонена законом, з урахуванням індивідуальних програм реабілітації.

З метою реалізації цього права ст. 19 Закону про соцзахист інвалідів установлено, що роботодавці (юридичні особи, фізичні особи, які використовують найману працю), в яких працює за основним місцем роботи 8 та більше осіб, мають дотримуватися нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів у розмірі:

4 % середньооблікової кількості штатних працівників (далі — СКШП) облікового складу за рік, якщо у суб’єкта господарювання працює 25 і більше осіб;

одне робоче місце, якщо у суб’єкта господарювання працює від 8 до 25 осіб.

Контроль за дотриманням роботодавцями такого нормативу покладено на Фонд соціального захисту інвалідів (далі — Фонд), який він здійснює на підставі отриманого від роботодавця звіту.

Щоб подати такий звіт до Фонду, суб’єкти господарювання перш за все мають в ньому зареєструватися (ст. 19 Закону про соцзахист інвалідів). Механізм реєстрації визначається Порядком реєстрації.

Так, відповідно до п. 2 Порядку реєстрації роботодавці реєструються у відділеннях Фонду інвалідів за місцем їх державної реєстрації як юридичних осіб або фізичних осіб — підприємців.

Новостворені підприємства та ті підприємства, на яких кількість основних працівників збільшилася до 8 та більше осіб, реєструються у Фонді до 1 лютого року, наступного за роком створення або збільшення кількості працюючих (абзац третій п. 3 Порядку реєстрації). Реєстрація у Фонді є безкоштовною (п. 5 Порядку реєстрації).

Звертаємо увагу, що санкцій за порушення строку реєстрації у Фонді законодавством не передбачено (на це вказано і у листі Фонду від 26.02.08 р. № 1/6­43/06). А тому якщо роботодавець у визначений строк (до 1 лютого року, наступного за звітним) не заре­єструвався у Фонді, але своєчасно подасть звіт (про строки подання звіту див. на с. 20), його, як стверджує Фонд у своїх роз’ясненнях (листи від 03.08.09 р. № 1/6­377/06 та від 16.05.08 р. № 1/6­155/06), мають зареєструвати без стягнення будь­яких санкцій за порушення порядку реєстрації.

Щоб зареєструватися у Фонді, роботодавці мають подати (надіслати рекомендованим листом) до відділення Фонду (п. 3 Порядку реєстрації):

— заяву за формою, затвердженою наказом Мінпраці від 14.03.07 р. № 98;

— виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців.

В окремих випадках разом із такими обов’язковими документами роботодавці мають подати додаткові документи, перелік яких наведено в п. 3 Порядку реєстрації. Так зокрема, підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, подають (надсилають) також копію довідки про включення їх до реєстру неприбуткових установ, виданої органом державної податкової служби.

Якщо роботодавці мають від­окремлені підрозділи, то, реєструючись у Фонді, разом з обов’язковими документами, що подаються при реєстрації, вони мають подати (надіслати) також відомості про такі підрозділи, а саме Перелік підприємств, що ввійшли до складу господарського об’єднання, та/або відокремлених підрозділів роботодавця, який має відокремлені підрозділи за формою, затвердженою наказом Мінпраці від 10.02.07 р. № 42.

Реєструючись у Фонді, слід пред’явити оригінали всіх документів, що подаються із заявою. Без пред’явлення оригіналів зареєструватися у Фонді не вдасться. Водночас якщо документи для реєстрації подають не особисто, а надсилають рекомендованим листом, то окремо подавати до Фонду оригінали таких документів не потрібно, достатньо надіслати до Фонду їх нотаріально засвідчені копії (п. 3 Порядку ре­єстрації)*.

* Документи, надіслані роботодавцем для проведення реєстрації, зберігаються у відділенні Фонду протягом трьох років після ліквідації чи зміни місцезнаходження юридичної особи або місця реєстрації проживання фізичної особи — підприємця (п. 6 Порядку реєстрації).

Після надходження до відділення Фонду від роботодавця необхідного пакету документів Фонд надсилає у відповідь роботодавцю протягом 10 робочих днів після реєстрації рекомендованим листом повідом­лення про його реєстрацію. Датою реєстрації вважається дата подання роботодавцем документів, а в разі відправлення їх поштою — дата на поштовому штемпелі.

 

Основні правила подання Звіту

Роботодавці незалежно від форми власності, галузевої належності та обраної системи оподаткування, у яких працює 8 та більше осіб (ст. 19 Закону про соцзахист інвалідів, п. 1 Порядку подання звіту, п. 1.1 Інструкції № 42), подають до Фонду Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів (далі — Звіт) за формою № 10­ПІ (річна), затвердженою наказом Мінпраці від 10.02.07 р. № 42.

Звільнені від подання такого Звіту лише:

1. Відокремлені підрозділи юридичних осіб. Пояснюється це тим, що:

— по­перше, відокремлені підрозділи не підлягають окремій реєстрації у Фонді (п. 2 і 3 Порядку реєстрації);

— по­друге, після закінчення року роботодавці, які мають відокремлені підрозділи, подають до Фонду зведений Звіт, в який включаються дані з відокремлених підрозділів (п. 1.2 Інструкції № 42, п. 3 Порядку подання звіту та лист Фонду від 15.09.10 р. № 1/6­301/06);

2. Представництва іноземних компаній, що не є юридичними особами, оскільки вони не підпадають під суб’єктний склад згідно зі ст. 19 Закону про соцзахист інвалідів (п. 3 листа Фонду від 17.04.06 р. № 06ю­75/667 та від 11.09.07 р. № 1/6­417);

3. Фізичні та юридичні особи, якщо в них кількість найманих працівників, для яких це місце роботи є основним, за рік менше 8 осіб.

Роботодавці подають Звіт щороку до 1 березня до відділень Фонду, в яких вони зареєстровані (п. 2 Порядку подання звіту та п. 2.1 Інструкції № 42). Тобто з цього випливає, що останнім днем подання Звіту має бути 28 (у високосний рік — 29) лютого року, наступного за звітним.

Водночас у самій формі Звіту фігурує інша дата — не пізніше 1 березня після звітного періоду. Тому у роботодавців виникає слушне запитання: коли закінчується строк подання Звіту?

Відповідь на це запитання надав Фонд у листах від 27.04.10 р. № 1/6­69/03­01 і від 09.02.10 р. № 1/6­20/06. Із висновків, наведених у цих листах, випливає, що, на думку Фонду, останнім днем подання Звіту можна вважати 1 березня, тобто термін, зазначений у формі Звіту.

Але враховуючи те, що аргументи, наведені у вищезгаданих листах, не є достатньо переконливими, а Порядок подання звіту (він затверджений постановою Кабміну) має більшу юридичну силу в порівнянні з наказом Мінпраці, яким затверджена форма Звіту, рекомендуємо подати Звіт за 2012 рік не пізніше 28 лютого (четвер) 2013 року.

Подавати Звіт до відділення Фонду роботодавці можуть двома способами:

— особисто;

— надіслати поштою (рекомендованим листом).

Датою надходження Звіту вважається дата подання роботодавцем Звіту, а в разі відсилання його поштою — дата на поштовому штемпелі (п. 2 Порядку подання звіту).

Зауважимо, що в електронному вигляді Звіт подавати не можна, оскільки це не передбачено чинними нормативно­правовими актами. На цьому наголошує і Фонд у листі від 15.09.10 р. № 1/6­299/03­01.

 

Порядок заповнення Звіту

Порядок заповнення Звіту визначено Інструкцією № 42. Звіт складається з двох частин:

— шапки Звіту, в якій відображається інформація про роботодавця;

— табличної частини Звіту, в якій вказують інформацію про кількість працівників суб’єкта господарювання, фонд оплати праці, а також суму адміністративно­господарських санкцій за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів.

Алгоритм заповнення Звіту наведено в табл. 1.

 

Таблиця 1. Алгоритм заповнення Звіту

Номер та назва рядка Звіту

Порядок розрахунку

Адресна частина Звіту і сітка кодів

Заповнюється за даними довідки з ЄДРПОУ

01 «Середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу (осіб)»(1)

СКШП облікового складу за рік, яка визначена відповідно до п. 3.2 Інструкції № 286

(п. 3.1 Інструкції № 42)

02 «з них: середньооблікова кількість штатних працівників, яким відповідно до чинного законодавства встановлена інвалідність (осіб)»(1)

СКШП за рік, яким відповідно до чинного законодавства встановлено інвалідність.

СКШП­інвалідів розраховується аналогічно СКШП усіх працівників, тільки до розрахунку беруться інваліди, для яких це місце роботи є основним.

Фізична особа — підприємець, яка є інвалідом, має право зарахувати себе як інваліда в рахунок виконання свого нормативу з працевлаштування інвалідів, тобто вона може збільшити показник ряд. 02 на одиницю (лист Фонду від 15.09.10 р. № 1/6­301/06)

(п. 3.2 Інструкції № 42)

03 «Кількість інвалідів — штатних працівників, які повинні працювати на робочих місцях, створених відповідно до вимог статті 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів у Україні» (осіб)»(1)

Вказують кількість інвалідів — штатних працівників, які повинні працювати на робочих місцях, створених роботодавцем, згідно з нормативом робочих місць.

Норматив визначається для роботодавців, у яких (ст. 19 Закону про соцзахист інвалідів):
— працюють від 8 до 25 осіб, та дорівнює 1 особі;
— працюють понад 25 осіб, — шляхом множення показника ряд. 01 на 4 %

(п. 3.3 Інструкції № 42)

04 «Фонд оплати праці штатних працівників (тис. грн.)»

Сума фактично нарахованої за звітний рік зарплати працівникам, урахованим у ряд. 01 (показник наводиться у тис. грн. у цілих одиницях)

(п. 3.5 Інструкції № 42)

05 «Середньорічна заробітна плата штатного працівника (грн.)»

Середньорічна зарплата штатного працівника розраховується за формулою:

(ряд. 04 х 1000) : рядок 01

(п. 3.6 Інструкції № 42)

06 «Сума адміністративно­господарських санкцій за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів (грн.)»

Сума адміністративно­господарських санкцій, яку має сплатити роботодавець у разі невиконання нормативу(2):

1) для роботодавців, у яких працюють 15 та більше осіб, розраховується за формулою:

(ряд. 03 ­ ряд. 02) х ряд. 05;

2) для роботодавців, у яких працюють від 8 до 15 осіб:

1 х ряд. 05 : 2

(п. 3.7 Інструкції № 42)

(1) Дані в рядках 01 — 03 Звіту відображаються в цілих одиницях. Якщо при обчисленні виникає дробове число, його необхідно округлити до цілого за загальними правилами округлення (якщо після коми стоїть число 5 і більше, то воно округляється в бік збільшення) — п. 3.4 Інструкції № 42. Показник СКШП за кожен місяць округляється інакше — за правилом «парної цифри» (якщо остання значуща цифра «5», найближча ліворуч від неї цифра збільшується на одиницю, якщо вона непарна, а парна залишається без змін).

(2) Про розмір санкцій докладніше див. підрозд. «Відповідальність за невиконання нормативу» на с. 30.

 

Розрахунок СКШП

СКШП облікового складу за рік. У ряд. 01 Звіту (див. таблицю) роботодавці відповідно до п. 3.1 Інструкції № 42 відображають СКШП облікового складу за рік, яка визначена відповідно до п. 3.2 Інструкції № 286.

СКШП облікового складу за рік розраховується на підставі щоденних даних про облікову кількість штатних працівників, які повинні уточнюватися відповідно до наказів про прийняття, переведення на іншу роботу працівника та припинення трудового договору. Облікова кількість штатних працівників за кожен день має відповідати даним табельного обліку використання робочого часу працівників.

До облікової кількості штатних працівників уключаються всі наймані працівники, які письмово уклали трудовий договір (контракт) і виконували постійну, тимчасову або сезонну роботу один день та більше, а також власники підприємства, якщо, крім доходу, вони отримували заробітну плату на цьому підприємстві (пп. 2.1 — 2.6 Інструкції № 286*).

* Перелік працівників, які включаються до розрахунку СКШП, наведено у статті «Як заповнити річний звіт до ФНВ за 2012 рік: подаємо оновлену форму до 25 січня» // «БТ», 2013, № 1, с. 15.

СКШП облікового складу за рік визначається в два етапи (див. табл. 2).

 

Таблиця 2. Алгоритм розрахунку СКШП облікового складу за рік

Послідовність дій

Методика розрахунку

Етап 1. Визначення СКШП за кожен місяць (СКШПм)

СКШПм розраховують за такою формулою (п.п. 3.2.1 Інструкції № 286):

СКШПм = (К1 + К2 +… + Кn) : N,

де К1, К2, Кn — кількості штатних працівників облікового складу за кожний календарний день звітного місяця, тобто з першого по останнє число місяця, уключаючи вихідні, святкові та неробочі дні(1);

n кількість календарних днів у звітному місяці.

За цією формулою визначають СКШПм також і підприємства, які перебувають у періоді простою. Водночас сезонні, новостворені підприємства, та підприємства, що ліквідуються, розраховують СКШПм виходячи з періоду роботи підприємства, але при цьому ділять цей показник на загальну кількість календарних днів у звітному місяці (п.п. 3.2.4 Інструкції № 286)

Етап 2. Визначення СКШП за рік (СКШПр)

СКШПр обчислюється за такою формулою

СКШПр = (СКШПм1 + СКШПм2 +… + СКШПм12) : 12,

де СКШПм1, СКШПм2, СКШПм12 — показники СКШП за відповідний місяць календарного року;

12 — кількість місяців у році.

Підприємства, які відпрацювали неповний рік (наприклад, новостворені або сезонні), включають
до розрахунку лише місяці роботи, але результат усе одно ділять на 12 (п.п. 3.2.6 Інструкції № 286)

(1) Кількість штатних працівників облікового складу за вихідний, святковий і неробочий день приймається на рівні облікової кількості працівників за попередній робочий день. У випадку двох або більше вихідних чи святкових і неробочих днів підряд кількість штатних працівників облікового складу за кожний з цих днів приймається на рівні кількості працівників облікового складу за робочий день, що їм передував.

 

СКШП інвалідів. У рядку 02 Звіту (див. табл. 1 на с. 29) зазначають СКШП працівників­інвалідів. Цей показник розраховується аналогічно СКШП облікового складу за рік (див. табл. 2), але до розрахунку беруться тільки інваліди.

Звертаємо увагу: щоб інвалід вважався працевлаштованим і його можна було врахувати при розрахун­ку СКШП, мають виконуватися дві умови:

1) місце роботи має бути основ­ним, тобто інваліди­сумісники та інваліди, з якими укладено цивільно­правові договори, до розрахунку не включаються. Якщо інвалід за основним місцем роботи працює неповний робочий день чи тиждень, то для розрахунку нормативу він раху­ється як ціла одиниця (лист Фонду від 08.08.07 р. № 1/8­81);

2) інвалідність потрібно підтвердити такими документами (лист Фонду від 26.03.07 р. № 1/6­172), як:

— копія довідки МСЕК про групу та причину інвалідності;

— копія пенсійного посвідчення або посвідчення одержувача державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії.

Зверніть увагу, що інваліди, які мають висновки МСЕК щодо їх непрацездатності, не можуть бути прийняті на роботу (лист Мінпраці від 01.06.07 р. № 1204/19/71­07).

 

Відповідальність за невиконання нормативу

Роботодавці, які за підсумками звітного року не виконали норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів, визначений у ст. 19 Закону про соцзахист інвалідів, зобов’язані сплатити відповідним відділенням Фонду адміністративно­господарські санкції за кожне робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда і не зайняте інвалідом.

Розмір адміністративно­господарської санкції залежить від кількості працівників, як працюють у суб’єкта господарювання за основ­ним місцем роботи. Так, відповідно до ст. 20 Закону про соцзахист інвалідів, якщо на підприємстві працює:

від 8 до 15 осіб, то розмір адміністративно­господарської санкції складає половину середньорічної заробітної плати працівника, що працює на такому підприємстві, за кожне робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда і не зайняте інвалідом;

15 чоловік і більше, то розмір адміністративно­господарської санкції дорівнює середньорічній заробітній платі працівника, що працює на такому підприємстві, за кожне робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда і не зайняте інвалідом.

Сплачується сума адміністративно­господарської санкції, визначена у ряд. 06 Звіту (див. табл. 1 на с. 29), до відповідного відділення Фонду в строк до 15 квітня року, наступного за роком, в якому відбулося порушення нормативу.

За порушення термінів сплати адміністративно­господарських санкцій нараховується пеня у розмірі 120 % річних облікової ставки НБУ, що діяла на момент сплати, нарахованої на повну суму недоїмки за весь строк її існування.

Звертаємо увагу, що, на думку Фонду, роботодавець, який не виконав нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів і не праце­влаштував на підприємство інваліда, автоматично визнається порушником, а тому має сплатити адміністративно­господарську санкцію у встановлений строк. Пояснюється це тим, що Фонд, спираючись на норми ч. 3 ст. 19 Закону про соцзахист інвалідів, вважає, що обов’язок із працевлаштування інвалідів у рахунок установлених нормативів покладається виключно на роботодавця.

Така категорична позиція Фонду є дещо помилковою, оскільки Фонд не враховує причин, які мог­ли вплинути на невиконання такого нормативу. Зокрема, на наш погляд, за відсутності у регіоні кваліфікованих працівників­інвалідів для заміщення вакантної посади роботодавець має звільнятися від накладання адміністративно­господарської санкції. Фонд, звичайно, з таким підходом не згодний, тому, якщо суб’єкт господарювання готовий відстоювати свою позицію, то робити це йому доведеться у суді.

Радує те, що суди при вирішення подібних суперечок зазвичай стають на бік суб’єктів господарювання (див. постанови ВСУ від 26.06.12 р. у справі № 21­105а12, від 20.06.11 р. у справі № 21­60а11, від 02.02.10 р. у справі № 21­1982во09, від 30.03.10 р. у справі № 21­2530во09, від 02.02.10 р. у справі № 21­1982во09, від 08.06.10 р. у справі № 21­554во10, від 31.01.11 р. № 21­60а10, від 22.12.09 р. у справі № 21­2151во09). Зокрема, в своїх рішеннях суди, проаналізувавши норми ст. 19 та 20 Закону про соцзахист інвалідів, вказують на те, що обов’язок підприємства зі створення робочих місць для інвалідів не супроводжується його обов’язком займатися пошуком інвалідів для працевлаш­тування.

Водночас суди зазначають, що господарсько­правова відповідальність у суб’єкта господарювання настає в разі, якщо ним не буде доведено, що він ужив усіх залежних від нього заходів для недопущення цього господарського правопорушення (ч. 2 ст. 218 ГКУ). Тому суди вважають: щоб суб’єкта господарювання не було притягнуто до відповідальності, він має довести, що вжив всіх передбачених чинним законодавством заходів щодо забезпечення працевлаштування інвалідів. Одним із таких заходів є направлення до Центру зайнятості інформації про наявність вакантних місць, на які можуть бути прийняті інваліди. І якщо в результаті подання такого запиту виявиться, що Центр зайнятості не направив необхідної кількості інвалідів для їх працевлаштування, у тому числі у зв’язку з тим, що в населеному пункті за місцезнаходженням підприємства відсутні інваліди, які бажають працевлаштуватися, то штрафи за невиконання «інвалідного» нормативу до підприємства застосовуватися не повинні.

Крім адміністративно­господарської санкції, яка загрожує підприємству за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, посадові особи такого підприємства можуть бути притягнути до адміністративної відповідальності.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 1881 КУпАП до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу у розмірі від 10 до 20 нмдг (від 170 до 340 грн.) можуть притягти:

1) посадову особу, яка має право приймати на роботу і звільняти працівників, а також фізичну особу, яка використовує найману працю, — за невиконання нормативу робочих місць;

2) посадову особу, яка зобов’я­зана подавати Звіт, — за неподання або несвоєчасне подання Звіту до Фонду

Тобто відповідно до ч. 2 ст. 1881 КУпАП* за різні порушення (невиконання нормативу та неподання Звіту) до відповідальності притягають різних посадових осіб підприємства. Водночас, оскільки керівники деяких підприємств не тільки приймають рішення про працевлаштування, а і самостійно подають Звіт до Фонду, то за наявності двох можливих одночасних адміністративних правопорушень, передбачених ст. 1881 КУпАП, вони можуть наполягати на застосуванні одного штрафу в максимальному розмірі (340 грн.) згідно з ч. 2 ст. 36 КУпАП.

* Зауважимо, що неподання Звіту і несплата санкцій належать до триваючих правопорушень (листи Мін’юсту від 17.07.07 р. № 22­14­493, від 01.12.03 р. № 22­34­1465). Тому адміністративний штраф за такі порушення може бути накладено у строк не пізніше ніж через 3 місяці від дня виявлення порушення (ч. 2 ст. 38 КУпАП).

За помилки, допущені у Звіті, окремих санкцій законодавством не передбачено. Та все ж якщо такі порушення призведуть до недоплати «інвалідних» санкцій, то покарання не уникнути.

 

Приклад заповнення Звіту

На 01.01.12 р. на підприємстві працювало 27 осіб. Фонд оплати праці працівників підприємства за 2012 рік склав 2500,48 тис. грн. Протягом року на підприємстві працювали працівники­інваліди:

— перший — у період з 21.01.12 р. і по 20.02.12 р.;

— другий — з 13.03.12 р. і по 31.03.12 р.;

— третій — з 01.07.12 р. і по 30.07.12 р.;

— четвертий — з 01.07.12 р. і по 25.07.12 р.;

— п’ятий — з 26.11.12 р. і до кінця року.

Крім того, 01.08.12 р. і до кінця року в зв’язку з розширенням виробництва було прийнято ще 9 працівників.

Визначимо, чи виконало підприємство норматив щодо працевлаштування інвалідів за підсумками 2012 року. Для цього проведемо необхідні розрахунки в табл. 3 та заповнимо Звіт (див. зразок на с. 33).

 

Таблиця 3. Розрахунок СКШПМ
та СКШП інвалідів за даними прикладу

Місяць

Період роботи працівника­інваліда

СКШПМ

СКШП інвалідів (осіб)

Січень

з 21.01.12 р. по 31.01.12 р.

27(1)

0(2)

Розрахунок:

(1) (27 осіб х 20 дн. + 28 осіб х 11 дн.) : 31 дн. = 27,35 27 осіб.

(2) (0 осіб х 20 дн. + 1 особа х 11 дн.) : 31 дн. = 0,35 ≈ 0 осіб.

Лютий

з 01.02.12 р. по 20.02.12 р.

28(3)

1(4)

Розрахунок:

(3) (27 осіб х 8 дн. + 28 осіб х 20 дн.) : 28 дн. = 27,71 28 осіб.

(4) (0 осіб х 8 дн. + 1 особа х 20 дн.) : 28 дн. = 0,71 ≈ 1 особа.

Березень

з 13.03.12 р. по 31.03.12 р.

28(5)

1(6)

Розрахунок:

(5) (27 осіб х 12 дн. + 28 осіб х 19 дн.) : 31 дн. = 27,61 ≈2 8 осіб.

(6) (0 осіб х 12 дн. + 1 особа х 19 дн.) : 31 дн. = 0,61 ≈ 1 особа.

Квітень

27

0

Травень

27

0

Червень

27

0

Липень

(1 працівник ­ інвалід з 01.07.12.р. по 25.07.12; р., другий з 01.07.12 р. по 30.07.12 р.)

29(7)

2(8)

Розрахунок:

(7) (29 осіб х 25 дн. + 28 осіб х 5 дн. + 27 осіб х 1 дн.) : 31 дн. = 28,77 29 осіб.

(8) (2 особи х 25 дн. + 1 особа х 5 дн.) : 31 дн. = 1,77 ≈ 2 особи.

Серпень

36

0

Вересень

36

0

Жовтень

36

0

Листопад

з 26.11.12 р. по 30.11.12 р.

36(9)

0(10)

Розрахунок:

(9) (36 осіб х 25 дн. + 37 осіб х 5 дн.) : 30 дн. = 36,17 36 особа.

(10) (1 особа х 5 дн.) : 30 дн. = 0,17 ≈ 0 осіб.

Грудень

з 01.12.12 р. по 31.12.12 р.

37

1

Разом за 2012 рік

х

31(11)

0(12)

Розрахунок:

(11) СКШП за 2012 рік = (27 + 28 + 28 + 27 + 27 + 27 + 29 + 36 + 36+ 36 +36 +37) : 12 = 31,17 31 (особа) — ряд. 01 Звіту.

(12) СКШП­інвалідів = (0 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 2 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1) : 12 = 0,42 0 (осіб) — ряд. 02 Звіту.

 

<…>

Кількість працівників та фонд оплати праці

Назва показників

Код рядка

Фактично за рік

Середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу (осіб)

01

31

з них: середньооблікова кількість штатних працівників, яким відповідно до чинного законодавства встановлена інвалідність (осіб)

02

0

Кількість інвалідів — штатних працівників, які повинні працювати на робочих місцях, створених відповідно до вимог статті 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (осіб)

03

1

Фонд оплати праці штатних працівників (тис. грн.)

04

2500

Середньорічна заробітна плата штатного працівника (грн.)

05

80645

Сума адміністративно­господарських санкцій за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів (грн.)

06

80645

<…>

Фрагмент заповнення Звіту

 

Документи статті

КУпАП Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073­X.

ГКУ — Господарський кодекс України від 16.01.03 р. № 436­IV.

Закон про соцзахист інвалідів — Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.91 р. № 875­XII.

Інструкція № 42 — Інструкція щодо заповнення форми
№ 10­ПІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів», затверджена наказом Мінпраці від 10.02.07 р. № 42.

Інструкція № 286 — Інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена наказом Держкомстату від 28.09.05 р. № 286.

Порядок реєстрації — Порядок реєстрації підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, які використовують найману працю, затверджений постановою КМУ від 31.01.07 р. № 70.

Порядок подання звіту — Порядок подання підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, які використовують найману працю, звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів та інформації, необхідної для організації їх працевлаштування, затверджений постановою КМУ від 31.01.07 р. № 70.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі