Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Розподіл працівників на категорії для розрахунку показників їх кількості

Бєлєвцова Людмила
Бухгалтерський тиждень Жовтень, 2014/№ 43
В обраному У обране
Друк

№ з/п

Категорії працівників

Враховуємо (+) або не враховуємо (-) при визначенні

ОКШП

СКШП

СКПЕПЗ

1

2

3

4

5

1

Штатні працівники, які:

1.1

фактично з’явилися на роботу, включаючи тих, які не працювали з причин простою

+

+

+

Пояснення. При визначенні ОКШП і СКШП зайнятого працівника враховуємо тільки один раз (за місцем основної роботи) незалежно від строку дії трудового договору та тривалості робочого часу (пп. 1.8 та 2.1 Інструкції № 286). Виходить, що до складу ОКШП (СКШП) зараховуємо працівників, з якими укладені безстрокові та строкові трудові договори, контракти, а також сезонних та тимчасових працівників. Також до таких працівників відносимо й власників підприємств, якщо, крім доходу, вони отримували заробітну плату на цьому підприємстві (п. 2.1 Інструкції № 286).

Штатного працівника, який працював у звітному місяці (періоді) понаднормово, для СКПЕПЗ враховуємо як одну робочу одиницю. При цьому час, відпрацьований понаднормово, зараховуємо до загальної кількості оплаченого та відпрацьованого часу. Однак понаднормовий час вилучаємо при обчисленні СКПЕПЗ.

1.2

прийняті на роботу з випробувальним терміном

+

+

+

1.3

прийняті або переведені за ініціативою адміністрації на роботу на неповний робочий день або неповний робочий тиждень

+

+

+/-

Пояснення. Категорії працівників, наведені у п.п. 1.3 цієї таблиці, при визначенні показників ОКШП та СКШП враховуємо як цілі одиниці незалежно від тривалості їх перебування на робочому місці.

Відомо, що неповний робочий час може бути встановлений шляхом запровадження неповного робочого тижня або поєднання такого неповного робочого тижня з неповним робочим днем. У такому разі працівник все одно береться до уваги як ціла одиниця навіть у неробочі дні тижня, що оговорені при зарахуванні на роботу.

Наприклад, працівник працює 3 дні на тиждень. У жовтні він фактично відпрацював 13 календарних днів. Однак при визначенні ОКШП (СКШП) таку робочу одиницю будемо враховувати усі 31 календарних дні.

Інструкція № 286 не містить вказівки щодо врахування працівників, яким встановлено скорочений робочий час, при підрахунку ОКШП (СКШП). Тому відзначимо, що такі працівники також повинні братися до уваги при обчисленні ОКШП та СКШП як цілі одиниці.

Зовсім інша ситуація спостерігається при обчисленні СКПЕПЗ. При визначенні такого показника не враховуємо невідпрацьований час у зв’язку з роботою працівників у режимі неповного робочого дня (тижня) у складі оплаченого часу. Тобто до уваги беремо фактичний час роботи працівників, яким установлений неповний робочий час. Що стосується працівників, яким встановлений скорочений робочий час, то для визначення СКПЕПЗ беремо законодавчо встановлену їм тривалість роботи (з урахуванням обмежень, визначених цією таблицею).

1.4

працюють за підсумованим робочим часом

+

+

+

Пояснення. Для СКПЕПЗ табельний фонд робочого часу розраховуємо за графіком роботи таких працівників.

1.5

перебувають у службових відрядженнях, включаючи закордонні

+

+

+

1.6

уклали трудовий договір з підприємством про виконання роботи вдома особистою працею (надомники)

+

+

+

Пояснення. До ОКШП (СКШП) надомники включаються за кожний календарний день як цілі одиниці.

Кількість надомників при обчисленні СКПЕПЗ визначаємо окремо шляхом ділення фактично нарахованих за звітний місяць цим працівникам коштів на оплату праці на середньомісячну заробітну плату одного штатного працівника (за цей самий місяць).

1.7

прийняті для заміщення працівників, які тимчасово відсутні

+

+

+

1.8

працюють згідно з договорами (розпорядженнями, наказами) за межами підприємства (установи, організації)

+

+

+

1.9

направлені для виконання робіт вахтовим методом

+

+

+

1.10

прийняті на постійну роботу за направленням державної служби зайнятості згідно з договором з роботодавцем про надання дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних

+

+

+

Пояснення. На нашу думку, працівники, які працевлаштовані за направленням державної служби зайнятості, повинні враховуватися при визначенні показників кількості працівників незалежно від підстав їх залучення.

1.11

є іноземними громадянами, якщо вони оформлені згідно з національним законодавством та одержують заробітну плату

+

+

+

1.12

є студентами денних відділень навчальних закладів, аспірантами, а також учнями професійно-технічних навчальних закладів, з якими укладені трудові договори

+

+

+

Пояснення. Щодо студентів та учнів мова також йде у п.п. 3.4 цієї таблиці. Радимо уважно поставитися до таких категорій осіб. Так, якщо з ними уклали трудовий договір, то вони вважаються працівниками підприємства (установи, організації). Тоді їх (час їх роботи) беремо до уваги при визначенні ОКШП,СКШП та СКПЕПЗ.

2

Працівники, які тимчасово відсутні через:

2.1

тимчасову непрацездатність

+

+

-

Пояснення. Таких працівників при визначенні ОКШП та СКШП враховуємо протягом всього періоду захворювання до повернення на роботу відповідно до листків непрацездатності або до вибуття через інвалідність.

2.2

виконання державних або громадських обов’язків

+

+

+

2.3

тимчасове переведення на роботу на інше підприємство на підставі договорів між суб’єктами господарювання

+

+

-

Пояснення. Включаємо до СКПЕПЗ за місцем фактичного нарахування їм заробітної плати (обчислюємо за правилами, наведеними у п.п. 3.2 цієї таблиці).

2.4

направлення з відривом від виробництва до навчальних закладів для підвищення кваліфікації або опанування новою професією (спеціальністю), перепідготовки та стажування на інші підприємства або за кордон

+

+

-

2.5

перебування у відпустках у зв’язку з навчанням, вступом до навчальних закладів або нез’явлення на роботу в надані їм додаткові вільні дні

+

+

+

2.6

перебування у щорічних основних та додаткових, творчих відпустках, що надані відповідно до законодавства, колективного договору та трудового договору (контракту)

+

+

+

Пояснення. Для СКПЕПЗ до кількості оплачених людино-годин включаємо час оплати відпусток у частині, що припадає на робочі дні звітного місяця.

2.7

перебування у відпустках без збереження заробітної плати за згодою сторін та в інших випадках, передбачених законодавством

+

+

-

2.8

перебування у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами

+

-

-

2.9

перебування у відпустках для догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого чинним законодавством або колективним договором підприємства, включаючи тих, які усиновили новонароджену дитину безпосередньо з пологового будинку

+

-

-

Пояснення. У п.п. 2.9 цієї таблиці йдеться про відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (за наявності медичного висновку — до шестирічного віку). До речі, правом на такі види відпусток наділені й опікуни, піклувальники, прийомні батьки. Зауважимо, що підприємства (установи, організації) за рахунок власних коштів можуть надавати жінкам (іншим особам, переліченим у ст. 1861 КЗпП) частково оплачувану відпустку та відпустку без збереження заробітної плати для догляду за дитиною більшої тривалості. Про це сказано у ст. 179 та 1861 КЗпП.

Що стосується відпусток працівників, які усиновили новонароджену дитину, то при визначенні її тривалості слід звернутися до ст. 182 КЗпП.

2.10

вихідний день згідно з графіком роботи підприємства

+

+

-

2.11

день відпочинку за роботу у вихідні та святкові і неробочі дні

+

+

-

Пояснення. Вважаємо, що для розрахунку СКПЕПЗ час, відпрацьований працівником у вихідний (святковий або неробочий) день, обліковується як фактичне з’явлення на роботі відповідної тривалості (див. п.п. 1.1 цієї таблиці).

2.12

участь у страйках

+

+

-

2.13

здійснення прогулу

+

+

-

2.14

відсторонення від виконання повноважень

+

+

-

2.15

перебування під слідством до рішення суду

+

+

-

3

Інші особи, а саме:

3.1

прийняті на роботу за сумісництвом з інших підприємств (установ, організацій) — зовнішні сумісники

-

-

+

Пояснення. Якщо працівник виконує роботу на умовах сумісництва у вашій установі, однак його основним робочим місцем виступає інше підприємство (установа, організація), то мова йде про зовнішнє сумісництво. Зовнішніх сумісників не беремо до уваги при обчисленні ОКШП та СКШП.

При цьому працівник може виконувати роботу за сумісництвом у межах підприємства (установи, організації), де він працює за основним місцем роботи. Це внутрішнє сумісництво. Внутрішніх сумісників для визначення ОКШП та СКШП враховують як одну робочу одиницю.

Для СКПЕПЗ зовнішніх та внутрішніх сумісників враховуйте пропорційно оплаченому часу. Тобто до уваги береться фактично відпрацьований ними час.

3.2

залучені до виконання робіт за цивільно-правовими договорами (договорами підряду)

-

-

+

Пояснення. На практиці непоодинокі випадки, коли працівник підприємства (установи, організації) також надає послуги або виконує роботи на умовах цивільно-правового договору. У такому випадку при розрахунку ОКШП та СКШП враховуємо його як працівника й не беремо його до уваги як особу, яка діє за цивільно-правовим договором.

Для СКПЕПЗ таких осіб, які надають послуги (виконують роботи) за цивільно-правовим договором, ураховуємо за кожний календарний день як цілі одиниці протягом усього терміну дії договору й ділимо отриману суму на кількість календарних днів у звітному періоді.

3.3

переведені з інших підприємств згідно з договорами між суб’єктами господарювання

-

-

+

Пояснення. Вважаємо, що пп. 2.3 та 3.3 цієї таблиці взаємопов’язані між собою й мова в обох випадках іде про тимчасове переведення. Якщо ви тимчасово переводите свого працівника до іншого підприємства (іншої установи), то його включайте до розрахунку ОКШП та СКШП. Якщо, навпаки, працівника тимчасово переведено з іншого закладу до вашого, то такого працівника не враховуйте при обчисленні ОКШП та СКШП.

Що стосується СКПЕПЗ, то ще раз повторимо: для нього таких працівників враховуємо за місцем фактичного нарахування їм заробітної плати (обраховуємо за правилами, наведеними у п.п. 3.2 цієї таблиці).

3.4

учні, слухачі професійно-технічних навчальних закладів, які проходять виробниче навчання та виробничу практику на підприємстві згідно з договорами про надання робочих місць для зазначених цілей

-

-

+

Пояснення. Вважаємо, що наведені умови обліку у складі ОКШП та СКШП застосовуються і для студентів вищих навчальних закладів, які проходять практику.

Для СКПЕПЗ застосовуємо правила, установлені для надомників (див. п.п. 1.6 цієї таблиці). Використовуємо таку норму в разі, якщо таким учням та студентам нараховувалися виплати.

3.5

особи, направлені підприємствами для навчання у навчальних закладах з відривом від виробництва, які одержують за рахунок коштів цих підприємств тільки стипендію

-

-

-

3.6

особи, які навчаються за рахунок коштів, передбачених у зведених кошторисах будівництва, для роботи на підприємствах, які будуть вводитися в дію

-

-

-

3.7

працівники, які подали заяви про звільнення і припинили роботу до закінчення строку попередження або які припинили роботу без попередження адміністрації

-

-

-

Пояснення. Таких працівників виключаємо з підрахунку ОКШП та СКШП з їх першого дня невиходу на роботу.

Окремо відзначимо: усі працівники, з якими припинили трудовий договір (незалежно від підстави), не беруть участь у розрахунку показників кількості працівників з дня, наступного за днем звільнення.

 

Документ і скорочення статті

Інструкція № 286 — Інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена наказом Держкомстату України від 28.09.05 р. № 286.

ОКШП — облікова кількість штатних працівників.

СКШП — середньооблікова кількість штатних працівників.

СКПЕПЗ — середня кількість працівників в еквіваленті повної зайнятості.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте сайт Factor Увійдіть та читайте далі безкоштовно