Класифікатор професій: як ним користуватися?

Носіков Олександр, провідний науковий співробітник НДІ праці та зайнятості населення Мінсоцполітики України та НАН України, канд. соц. наук
Бухгалтерський тиждень Вересень, 2018/№ 39
В обраному У обране
Друк
Часто від працівників кадрових служб доводиться чути запитання: «Чому назви посад (професій) у штатному розписі підприємства мають відповідати Класифікатору професій?». Відповіддю на нього є ця стаття.

Трудова книжка — це основний документ про трудову діяльність працівника (ст. 48 КЗпП).

Записи про найменування роботи, професії або посади, на яку прийнято працівника, виконуються для робітників та службовців відповідно до найменування професій і посад, зазначених у Класифікаторі професій*. Це прямо зазначено в п. 2.14 Інструкції № 58**.

* Національний класифікатор України «Класифікатор професій ДК 003:2010», затверджений наказом Держспоживстандарту від 28.07.10 р. № 327.

** Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена спільним наказом Мінпраці, Мін’юсту та Мінсоцзахисту від 29.07.93 р. № 58.

Таким чином, Класифікатор професій є основним нормативно-правовим документом, що визначає професійні назви робіт (посад) для застосування в кадровій діяльності.

Розглянемо порядок роботи з Класифікатором професій.

Етап 1. Шукаємо необхідну назву професії (посади)

Пошук у Класифікаторі професій слід починати з перегляду Додатка Б «Абетковий покажчик професійних назв робіт».

Чому? Все просто. Переважна більшість професійних назв робіт у Класифікаторі професій починається з іменника, після якого йдуть уточнюючі слова, наприклад,

«Директор виконавчий» (код 1210.1);

«Інженер з організації праці» (2412.2);

«Деревообробник будівельний» (7120) та інші.

Зазначимо, що серед посад керівників (розділ 1) можна зустріти такі посади, як-от: «Головний бухгалтер» (1231), «Головний електрик» (1237.1) тощо.

Але (!) незважаючи на те, що ці назви посад утворені за допомогою похідного слова «головний» та відповідних базових професійних назв робіт, ці посади — це самостійні базові професійні назви робіт керівників, притаманні лише для першого розділу Класифікатора професій.

До речі, на те, до якого розділу Класифікатора професій віднесено ту чи іншу посаду (професію), вказує перша її цифра:

1 «Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)»;

2 «Професіонали»;

3 «Фахівці»;

4 «Технічні службовці»;

5 «Працівники сфери торгівлі та послуг»;

6 «Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства»;

7 «Кваліфіковані робітники з інструментом»;

8 «Робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин»;

9 «Найпростіші професії».

Зауважте, у Класифікаторі професій при утворенні професійної назви роботи на її початок можуть бути поставлені й інші похідні слова, що спрямовують посаду на більш високий (низький) рівень відповідальності, наприклад:

«генеральний» — «Генеральний директор програм» (1229.6);

«економічний» — «Економічний радник» (2141.2);

«підсобний» — «Підсобний робітник» (9322);

«технічний» — «Технічний керівник» (1222.1).

Важливо! Під час пошуку професійних назв робіт (професій, посад) у Класифікаторі професій за абеткою (Додаток Б) врахуйте таке.

У межах базового терміна спочатку міститься професія (посада), назва якої містить лише базовий термін професії.

Далі зазначені професії, що містять такі елементи, як лапки і дужки.

Потім, власне, професії за абеткою.

І вже наприкінці переліку — професії (посади), що мають написання з використанням риски.

Для прикладу розглянемо у Додатку Б послідовність викладення професій «експертів».

Перелік починається з професії «Експерт» (2429). Далі йдуть професійні назви за абеткою, а закінчується перелік «експертів» професіями, що виписані через риску («Експерт-кінолог» (2211.2)…, «Експерт-поліграфолог» (2144.2).

Важливо! Додаток А та Додаток Б Класифікатора професій пов’язані між собою.

Так, знайшовши потрібну професію у Додатку Б, можна за її кодом (чотири- або п’ятизначним) знайти решту професій відповідної групи (підкласу).

Добираючи професійну назву роботи за видом економічної діяльності підприємства, діємо так.

1. Переглядаємо назви угруповань (підкласів, груп).

2. Визначаємося з кодом відповідного угруповання.

3. Знаходимо необхідну професійну назву роботи за допомогою Додатка А.

Етап 2. Формуємо професійну назву роботи

У Класифікаторі професій при утворенні від базових назв професій (посад) похідних назв професій (посад) зберігається код базової професії (посади).

Умови застосування похідних слів до базових професій пояснює примітка 1 до Додатка В.

Так, у ній зазначено, що похідні слова до професій (професійних назв робіт) можуть застосовуватися за умови:

1) збереження галузевої й функціональної приналежності, кваліфікаційних вимог;

2) виключення дублювання;

3) збереження коду нової професії.

Отже, робимо висновок: похідні назви професій (посад) можна утворювати за умови, що новоутворені такі професії (посади) не містяться у Класифікаторі професій як самостійні базові професійні назви робіт.

Наприклад, від базової професійної назви роботи «Експерт» (2429) працівник відділу кадрів, за необхідності, може утворити такі похідні професійні назви, як «Старший експерт» або «Провідний експерт», із тим же кодом.

При цьому утворити похідну назву посади у вигляді «Головний експерт» не вийде. Адже вона вже міститься у Класифікаторі професій із кодом 1229.7.

Важливо! Використання похідного слова може суттєво змінити й кваліфікаційні вимоги до посади. Це ми можемо спостерігати на прикладі такої посади, як «Молодша медична сестра з догляду за хворими» (5132).

Кваліфікаційні вимоги до цієї посади відрізняються від вимог до базової професійної назви робіт «Сестра медична» (3231).

Саме тому професійні назви робіт «Молодша медична сестра з догляду за хворими» (5132) та «Сестра медична» (3231) належать до різних розділів Класифікатора професій.

Звісно, передбачити усі зміни, що відбуваються в різних видах економічної діяльності, і врахувати напрями використання тих або інших професій, неможливо. Саме тому, а також з метою типізації умов праці у Додатку В існує Примітка 2.

Примітка 2 дозволяє кадровикам розширювати базові професійні назви робіт шляхом додання до них термінів та слів, що уточнюють:

• місце роботи,

• сферу діяльності,

• виконувані роботи.

Проте при цьому повинна бути дотримана лаконічність викладення.

Майте на увазі! При утворенні нової назви роботи не можна розривати, скорочувати або міняти порядок слів у найменуванні базової професійної назви роботи або дублювати її з іншим кодом.

Також уникайте застосування у новоутвореній професійній назві роботи уточнень у дужках та написання слів через дефіс.

Ще раз звернемо вашу увагу на те, що Примітку 2 до Додатка В не слід сприймати як можливість розширювати (уточнювати) базові професійні назви робіт у масовому порядку.

Застосовуючи її, слід виходити з того, що конкретні завдання та обов’язки працівника передбачаються його посадовою (робочою) інструкцією.

Саме у ній є сенс відобразити нюанси виконання обов’язків на конкретному робочому місці.

Так, якщо бухгалтер в організації виконує функції касира, то буде неправильним уточнювати назву його посади у вигляді «бухгалтер-касир», але завдання з касового обслуговування цілком можливо відобразити у посадовій інструкції цього бухгалтера.

Коли кадровику доречно розширювати або уточнювати назву посади (професії) працівника?

Використовувати Примітку 2 Додатка В доречно, коли:

• уточнення пов’язані із наданням певних пільг.

Наприклад, унесені до базової професійної назви роботи «Чистильник» (8162) уточнюючі слова «у виробництві хлору» та відповідний запис у трудовій книжці робітника є підставою для віднесення професійної назви роботи «Чистильник у виробництві хлору» до Списку 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженого постановою КМУ від 24.06.16 р. № 461, та надання відповідної пільги робітнику у вигляді додаткової відпустки;

• уточнення пов’язані із отриманням прав на виконання робіт підвищеної складності (відповідальності).

Наприклад, уточнення, що застосовується до базової професійної назви роботи «Водій автотранспортних засобів» (8322) та внесення до трудової книжки працівника запису у вигляді «Водій автотранспортних засобів категорії Д», надає право такому водію перевозити на закріпленому автомобілі більше 8 пасажирів;

• необхідно уточнити місце роботи працівника.

Наприклад, професійна назва роботи «Бухгалтер централізованої бухгалтерії» виникла завдяки використанню уточнюючих слів до назви базової посади «Бухгалтер» (3433);

• уточнення пов’язане із розміром заробітної плати працівника.

Так, розширення, що застосовується до базової професійної назви роботи «Інженер з нормування праці» (2412.2) і відображає конкретні завдання та обов’язки працівника у вигляді «Інженер з нормування праці та організації виробництва», вказує на більш широке коло та рівень відповідальності працівника. Отже, це має відобразитися й на розмірі його заробітної плати.

Щоб уникнути зайвих уточнень, які дублюють завдання та обов’язки, що притаманні трудовій діяльності за базовою посадою, кадровику доречно проаналізувати кваліфікаційну характеристику базової професії.

Наприклад, кваліфікаційна характеристика посади «Директор комерційний», що міститься у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників, випуск 1, містить, серед іншого, завдання та обов’язки щодо стратегічного розвитку організації.

Тому недоречним буде розширення базової посади у вигляді «Директор комерційний та з питань стратегічного розвитку», хоча формально це не суперечить підходам Класифікатора професій щодо розширення назв професій, але суперечить вимогам щодо лаконічності їхнього викладення.

Зауважимо, що новостворені професійні назви робіт можна розділяти за категоріями, функціональними обов’язками, завданнями, кваліфікаційними вимогами тощо.

Етап 3. Визначаємося з назвою

У Класифікаторі професій є низка позицій, що узагальнюють або враховують варіанти використання споріднених, іноземних назв професій (посад). Так, у ньому є:

1) узагальнені (збірні) назви робіт, складові яких наведені у дужках.

Такі професійні назви робіт виписані укрупнено, можуть існувати у кожному із наведених варіантів. Однак у разі застосування на практиці потребують конкретного визначення. Причому ті з них, що мають позначку «і т. ін.», можуть мати додаткові варіанти свого визначення.

Приклад найменування професійної назви роботи у Класифікаторі професій — «Директор (начальник) професійного навчально-виховного закладу (професійно-технічного училища, професійного училища і т. ін.)», код КП 1210.1. Можливі назви посади: «Директор професійно-технічного училища», «Начальник професійного училища»;

2) узагальнені (збірні) назви робіт, складові яких не обумовлюються.

Приклади найменування професійної назви роботи у Класифікаторі професій:

• «Директор (начальник, інший керівник) підприємства», код КП 1210.1. Можливі назви посади: «Директор підприємства» або «Керівник підприємства»;

• «Завідувач підприємства громадського харчування», код КП 1225. Можливі назви посади: «Завідувач їдальні» або «Завідувач ресторану»;

3) споріднені (однотипні) професійні назви робіт.

Приклади найменування професійної назви роботи у Класифікаторі професій:

• «Завідувач фільмобази (фільмосховища)», код КП 1229.6. Можливі назви посади: «Завідувач фільмобази» або «Завідувач фільмосховища»;

• «Інженер (механік)-випробувач бортовий», код КП 3143. Можливі назви посади: «Інженер-випробувач бортовий» або «Механік-випробувач бортовий»;

4) професійні назви робіт, що виписані з іншомовним їх синонімом.

Приклади найменування професійної назви роботи у Класифікаторі професій:

• «Фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог)», код КП 2419.2. Можливі назви посади: «Фахівець з методів розширення ринку збуту» або «Маркетолог»;

• «Дизайнер (художник-конструктор)», код КП 2452.2. Можливі назви посади: «Дизайнер» або «Художник-конструктор», залежно від того, який принцип корпоративного управління прийнято на підприємстві;

5) професійні назви робіт, до яких пропонуються уточнюючі доповнення, наведені в дужках.

Приклади найменування професійної назви роботи у Класифікаторі професій:

• «Завідувач кухні (для тварин, молочної)», код КП 1228. Можливі назви посади: «Завідувач кухні для тварин» або «Завідувач кухні молочної»;

• «Інженер з технічного нагляду (будівництво)», код КП 2142.2. Можлива назва посади: «Інженер з технічного нагляду за будівництвом будівель і споруд».

Наведемо ще декілька прикладів та зауважень з питань утворення нових професійних назв робіт.

Якщо у професійній назві роботи, що зазначена в Класифікаторі професій, є:

1) лапки. Використання лапок у професійній назві роботи виписано за принципом «загальновідомі слова». Проте застосовувати такий підхід у трудових книжках, посадових (робочих) інструкціях, штатному розписі тощо не рекомендується;

2) скорочення. У разі використання професійних назв робіт зі скороченнями, наприклад, «Інспектор інспекції енергонагляду», то запис із розшифруванням такого скорочення (тобто «Інспектор інспекції енергетичного нагляду») буде вважатися помилковим;

3) дужки. Якщо професійна назва робіт містить галузеву ознаку, вид діяльності, відношення до структурного підрозділу, то її слід виписувати не в повному обсязі, а в певній частині. Наведемо приклади:

галузева ознака.

Найменування професійної назви роботи у КП «Начальник експедиції (геологічної, геологорозвідувальної, дослідної, промислової, топографо-геодезичної та ін.)», код КП 1222.2. Можливі назви посади: «Начальник експедиції геологічної», «Начальник експедиції геологорозвідувальної», «Начальник експедиції дослідної», «Начальник експедиції промислової», «Начальник експедиції топографо-геодезичної» тощо;

вид діяльності. Найменування професійної назви роботи у КП «Майстер служби (транспорт, зв’язок)», код КП 1226.2. Можливі назви посади: «Майстер служби (транспорт)» або «Майстер служби (зв’язок)»;

відношення до структурного підрозділу підприємства. Найменування професійної назви роботи у КП «Керівник художній цеху (майстерні)», код КП 1229.6. Можливі назви посади: «Керівник художній цеху» або «Керівник художній майстерні».

І на завершення пропонуємо вам поговорити про уточнення та розширення наскрізних професійних назв робіт (тобто ті професійні назви робіт, що вживаються у багатьох видах економічної діяльності).

Почнемо з керівного складу. Уточнення та розширення наскрізних професій керівного складу краще робити залежно від галузевої ознаки або виду діяльності (наприклад, «Головний інженер» — «Головний інженер сільськогосподарського підприємства»).

При цьому зазначати відношення до структурного підрозділу відповідними уточнюючими словами недоцільно.

Адже такі назви посад вказують на головного працівника, який керує всім загальним напрямом або видом діяльності підприємства незалежно від підгалузевого спрямування певних окремих відділів, цехів, служб підприємства тощо.

Інші наскрізні професійні назви робіт, що містяться у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників, як-то «Економіст», «Інженер», «Менеджер (управитель) з персоналу» тощо, є такими, що надають можливість підприємству використовувати відсутні у Класифікаторі професій професійні назви робіт, якщо інше в ньому не передбачено.

Саме тому трудові функції цих працівників є загальними для більшості видів економічної діяльності. Вони можуть застосовуватися в різних галузях і на різних підприємствах.

Таким чином, у разі відсутності у Класифікаторі професій необхідної для підприємства професійної назви роботи зазначені вище та інші наскрізні професійні назви робіт можуть бути розширені за потребою користувача термінами та словами, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності за умови дотримання лаконічності викладення, якщо інше не передбачено у Класифікаторі професій чи відповідних законодавчо-правових актах.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 10 грн
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд