Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Деякі питання реалізації статті 26 та частини другої статті 27 Закону України «Про зайнятість населення»

Редакція БР
Бухгалтер Червень, 2013/№ 20
Друк
Постанова від 15.04.2013 р. № 347

За оцю статтю їхнього
(її [не]виконання)                                          
колишнього шефа
і посадили за статтею...

Постанова Кабінету Міністрів України
від 15.04.2013 р. № 347

Деякі питання реалізації статті 26
та частини другої статті 27 Закону України
«Про зайнятість населення»

Відповідно до статті 26 та частини другої статті 27 Закону України «Про зайнятість населення» Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

перелік пріоритетних видів економічної діяльності для створення нових робочих місць суб’єктами малого підприємництва.

2. Пенсійному фонду України привести у місячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з цією Постановою.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

Постанову Кабінету Міністрів України від 19 березня 2008 року № 223 «Деякі питання надання роботодавцям дотації для забезпечення молоді першим робочим місцем»;

Постанову Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2010 року № 577 «Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 2008 р. № 223»;

пункт 47 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 25 січня 2012 року № 35 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України».

Прем’єр-міністр України М. Азаров

 

Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України
від 15.04.2013 р. № 347

Порядок компенсації роботодавцям витрат
у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування

1. Цей Порядок визначає механізм виплати компенсації фактичних витрат роботодавця на сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — єдиний внесок) за працевлаштування осіб, яким надано статус безробітного, на нові робочі місця.

2. У цьому Порядку термін «компенсація» означає відшкодування роботодавцю фактичних витрат нарахованого відповідно до частини п’ятої статті 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» єдиного внеску, сплаченого за працевлаштованого за направленням територіального органу Державної служби зайнятості (далі — територіальний орган) на нове робоче місце зареєстрованого безробітного за місяць, за який такий внесок сплачений.

Терміни «зареєстрований безробітний», «нове робоче місце», «молодь», «перше робоче місце», «роботодавець», «суб’єкти малого підприємництва» вживаються у значенні, наведеному в Законах України «Про зайнятість населення», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» та Господарському кодексі України.

3. Право на компенсацію має роботодавець, який працевлаштовує на нове робоче місце строком не менше ніж на два роки за направленням територіального органу зареєстрованих безробітних з таких категорій громадян:

1) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

2) особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування;

3) молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби (протягом шести місяців після закінчення або припинення навчання чи служби) і яка вперше приймається на роботу;

4) особи, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» залишилося 10 і менше років;

5) інваліди, які не досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;

6) один з батьків або особа, яка їх замінює, і:

має на утриманні дітей віком до шести років;

виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину-інваліда;

утримує без одного з подружжя інваліда з дитинства (незалежно від віку) та/або інваліда I групи (незалежно від причини інвалідності).

4. Право на компенсацію має роботодавець, який є суб’єктом малого підприємництва та який працевлаштовує зареєстрованих безробітних на нові робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності строком не менше ніж на два роки за направленням територіального органу.

5. Компенсація виплачується протягом одного року з дня працевлаштування зареєстрованого безробітного.

6. Компенсація не виплачується у разі, коли роботодавець:

має заборгованість із сплати єдиного внеску та/або страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;

визнаний у встановленому порядку банкрутом або стосовно нього порушено справу про банкрутство.

7. У разі звільнення працівника, за якого виплачувалася компенсація, з ініціативи роботодавця або за згодою сторін до закінчення дворічного строку з дня працевлаштування сума виплачених коштів повертається в повному обсязі до бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі — Фонд) та Фонду соціального захисту інвалідів залежно від джерела компенсації або на його робоче місце за направленням територіального органу працевлаштовується інший зареєстрований безробітний з числа громадян, визначених пунктами 3 і 4 цього Порядку. Тривалість виплати компенсації та строк працевлаштування обчислюються сумарно.

Роботодавець інформує протягом п’яти робочих днів територіальний орган про звільнення працівника.

У разі досягнення працівником, за якого виплачувалася компенсація, пенсійного віку та призначення пенсії відповідно до статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугою років, встановлення йому інвалідності або зняття інвалідності та продовження ним роботи виплата компенсації продовжується до закінчення встановленого строку отримання компенсації.

8. Роботодавець, який працевлаштував зареєстрованого безробітного на нове робоче місце, для отримання компенсації подає протягом двох місяців з дня працевлаштування територіальному органу заяву довільної форми, до якої додає довідку за формою згідно з додатком.

На підставі наданої роботодавцем заяви та довідки, персональних даних про особу, якими володіє територіальний орган, та за даними Пенсійного фонду України, в тому числі щодо працевлаштування особи на нове робоче місце, відсутності у такого роботодавця заборгованості із сплати єдиного внеску та/або страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, а також даних державного реєстратора щодо порушеної справи про банкрутство та визнання роботодавця банкрутом, територіальний орган приймає протягом п’яти робочих днів рішення про виплату компенсації роботодавцю.

9. Територіальний орган перераховує до 30 числа наступного за звітним місяця кошти на рахунок роботодавця.

Розмір компенсації розраховується на підставі даних Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування за такою формулою:

Рв = ЗП × Рєв× 0,01,

де Рв — сума єдиного внеску, що підлягає компенсації;

ЗП — заробітна плата працівника, з якої сплачено єдиний внесок;

Рєв — відсоток єдиного внеску відповідно до класів професійного ризику виробництва.

Якщо працівник працював у роботодавця повний місяць, а виплата компенсації здійснюється за неповний місяць, розмір компенсації за такий період обчислюється пропорційно шляхом ділення заробітної плати особи за місяць на кількість робочих днів місяця та множення на кількість робочих днів, за які надається компенсація.

10. У разі зміни місцезнаходження роботодавця — юридичної особи або місця проживання роботодавця — фізичної особи — підприємця компенсацію виплачує територіальний орган, який її розпочав [виплачувати].

11. У разі працевлаштування осіб, зазначених у пунктах 3 і 4 цього Порядку (крім інвалідів, яким відповідно до законодавства допомога по безробіттю не призначається), компенсація роботодавцю виплачується за рахунок коштів, передбачених на зазначену мету у бюджеті Фонду.

12. У разі працевлаштування зареєстрованого безробітного інваліда, якому відповідно до законодавства допомога по безробіттю не призначається, компенсація виплачується протягом одного року з дня працевлаштування особи за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів.

Територіальний орган формує щомісяця на підставі даних Пенсійного фонду України відомість про виплату компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів у порядку та за формою, затвердженою Мінсоцполітики, і передає до 15 числа наступного за звітним місяця зазначену відомість територіальному відділенню Фонду соціального захисту інвалідів.

13. Для планування видатків Фондом соціального захисту інвалідів територіальні органи подають щороку до 1 червня та 1 листопада року, що передує плановому, територіальним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів прогнозні показники щодо чисельності осіб, у разі працевлаштування яких буде виплачуватися компенсація, та суми компенсації.

14. У разі звільнення працівника, за якого виплачувалася компенсація, з ініціативи роботодавця або за згодою сторін до закінчення дворічного строку з дня працевлаштування сума виплачених коштів повертається в повному обсязі до бюджету Фонду або Фонду соціального захисту інвалідів залежно від джерела компенсації або на його робоче місце за направленням територіального органу у межах дворічного строку працевлаштовується інший безробітний.

15. Роботодавець відповідає за достовірність даних, що стосуються підтвердження факту створення нових робочих місць та працевлаштування на них відповідних осіб, які є підставою для виплати компенсації.

 

img 1 

 

 

Затверджено Постановою
 Кабінету Міністрів України
від 15.04.2013 р. № 347

Перелік пріоритетних видів економічної діяльності
для створення нових робочих місць
суб’єктами малого підприємництва

Найменування виду економічної діяльності

Код згідно з КВЕД

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО

A

Сільське господарство, мисливство та надання пов’язаних із ними послуг

01

Вирощування однорічних і дворічних культур

01.1

Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур

01.11

Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів

01.13

Вирощування багаторічних культур

01.2

Вирощування винограду

01.21

Вирощування ягід, горіхів, інших фруктів

01.25

Тваринництво

01.4

Розведення великої рогатої худоби молочних порід

01.41

Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів

01.42

Розведення коней та інших тварин родини конячих

01.43

Розведення овець і кіз

01.45

Розведення свиней

01.46

Розведення свійської птиці

01.47

Лісове господарство та лісозаготівлі

02

Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві

02.1

Лісозаготівлі

02.2

Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві

02.4

Рибне господарство

03

Рибальство

03.1

Морське рибальство

03.11

Прісноводне рибальство

03.12

Рибництво (аквакультура)

03.2

Морське рибництво (аквакультура)

03.21

Прісноводне рибництво (аквакультура)

03.22

ПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

C

Виробництво харчових продуктів

10

Виробництво м’яса та м’ясних продуктів

10.1

Виробництво м’яса

10.11

Виробництво м’яса свійської птиці

10.12

Виробництво м’ясних продуктів

10.13

Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків

10.2

Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків

10.20

Перероблення та консервування фруктів і овочів

10.3

Виробництво фруктових і овочевих соків

10.32

Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів

10.39

Виробництво олії та тваринних жирів

10.4

Виробництво олії та тваринних жирів

10.41

Виробництво молочних продуктів

10.5

Перероблення молока, виробництво масла та сиру

10.51

Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів і крохмальних продуктів

10.6

Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості

10.61

Виробництво крохмалів і крохмальних продуктів

10.62

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.7

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання

10.71

Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання

10.72

Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів

10.73

Виробництво інших харчових продуктів

10.8

Виробництво цукру

10.81

Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів

10.82

Виробництво готової їжі та страв

10.85

Виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів

10.86

Виробництво готових кормів для тварин

10.9

Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах

10.91

Виробництво готових кормів для домашніх тварин

10.92

Виробництво напоїв

11

Виробництво виноградних вин

11.02

Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки

11.07

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції

20.2

Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції

20.20

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

Виробництво основних фармацевтичних продуктів

21.1

Виробництво основних фармацевтичних продуктів

21.10

Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів

21.2

Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів

21.20

Виробництво електричного устаткування

27

Виробництво батарей і акумуляторів

27.2

Виробництво батарей і акумуляторів

27.20

Виробництво машин і устаткування, не віднесено до інших угруповань

28

Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства

28.3

Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства

28.30

ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ

D

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

35

Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря

35.3

Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря

35.30

ВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

E

Забір, очищення та постачання води

36

Забір, очищення та постачання води

36.0

Забір, очищення та постачання води

36.00

Каналізація, відведення й очищення стічних вод

37

Каналізація, відведення й очищення стічних вод

37.0

Каналізація, відведення й очищення стічних вод

37.00

Збирання, оброблення й видалення відходів; відновлення матеріалів

38

Збирання відходів

38.1

Збирання безпечних відходів

38.11

Оброблення та видалення відходів

38.2

Оброблення та видалення безпечних відходів

38.21

Інша діяльність щодо поводження з відходами

39

Інша діяльність щодо поводження з відходами

39.0

Інша діяльність щодо поводження з відходами

39.00

БУДІВНИЦТВО

F

Будівництво будівель

41

Організація будівництва будівель

41.1

Організація будівництва будівель

41.10

Будівництво житлових і нежитлових будівель

41.2

Будівництво житлових і нежитлових будівель

41.20

Будівництво споруд

42

Будівництво доріг і залізниць

42.1

Будівництво доріг і автострад

42.11

Будівництво мостів і тунелів

42.13

Будівництво комунікацій

42.2

Будівництво трубопроводів

42.21

Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій

42.22

Будівництво інших споруд

42.9

Будівництво водних споруд

42.91

Будівництво інших споруд, не віднесено до інших угруповань

42.99

Спеціалізовані будівельні роботи

43

Знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику

43.1

Знесення

43.11

Підготовчі роботи на будівельному майданчику

43.12

Розвідувальне буріння

43.13

Електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи

43.2

Електромонтажні роботи

43.21

Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування

43.22

Інші будівельно-монтажні роботи

43.29

Роботи із завершення будівництва

43.3

Штукатурні роботи

43.31

Установлення столярних виробів

43.32

Покриття підлоги й облицювання стін

43.33

Малярні роботи та скління

43.34

Інші роботи із завершення будівництва

43.39

Інші спеціалізовані будівельні роботи

43.9

Покрівельні роботи

43.91

Інші спеціалізовані будівельні роботи, не віднесено до інших угруповань

43.99

ОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ

G

Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт

45

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

45.2

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

45.20

Торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

45.3

Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

45.32

Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

47

Роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах

47.2

Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах

47.21

Роздрібна торгівля м’ясом і м’ясними продуктами в спеціалізованих магазинах

47.22

Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах

47.23

Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах

47.24

ТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР’ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

H

Інший пасажирський наземний транспорт

49.3

Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення

49.31

Інший пасажирський наземний транспорт, не віднесений до інших угруповань

49.39

Вантажний автомобільний транспорт, надання послуг щодо перевезення речей

49.4

Вантажний автомобільний транспорт

49.41

ТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ

I

Тимчасове розміщування

55

Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування

55.1

Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування

55.10

Постачання готових страв

56.2

Постачання інших готових страв

56.29

ІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

J

Видавнича діяльність

58

Видання книг, періодичних видань та інша видавнича діяльність

58.1

Видання книг

58.11

Видання довідників і каталогів

58.12

Видання газет

58.13

Видання програмного забезпечення

58.2

Видання іншого програмного забезпечення

58.29

Комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними діяльність

62

Комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними діяльність

62.0

Комп’ютерне програмування

62.01

Консультування з питань інформатизації

62.02

Діяльність із керування комп’ютерним устаткуванням

62.03

Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних систем

62.09

Надання інформаційних послуг

63

Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність; веб-портали

63.1

Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність

63.11

Веб-портали

63.12

ПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

M

Ветеринарна діяльність

75

Ветеринарна діяльність

75.0

Ветеринарна діяльність

75.00

ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

N

Обслуговування будинків і територій

81

Комплексне обслуговування об’єктів

81.1

Комплексне обслуговування об’єктів

81.10

Діяльність із прибирання

81.2

Загальне прибирання будинків

81.21

Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об’єктів

81.22

МИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК

R

Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг

90

Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг

90.0

Індивідуальна мистецька діяльність

90.03

Функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури

91

Функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури

91.0

Функціонування музеїв

91.02

Діяльність із охорони та використання пам’яток історії, будівель та інших пам’яток культури

91.03

Функціонування ботанічних садів, зоопарків і природних заповідників

91.04

Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг

93

Діяльність у сфері спорту

93.1

Функціонування спортивних споруд

93.11

Діяльність спортивних клубів

93.12

НАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ

S

Ремонт комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку

95

Ремонт побутових виробів і предметів особистого вжитку

95.2

Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення

95.21

Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання

95.22

Ремонт взуття та шкіряних виробів

95.23

Ремонт меблів і домашнього начиння

95.24

 

Коментар від А. Погребняк

Коментуючи в «Бухгалтері» № 37’2012 (с. 36–38) Закон «Про зайнятість населення» (далі — Закон про зайнятість), ми звертали увагу на те, що з метою сприяння та стимулювання зайнятості населення для роботодавців передбачено компенсації зі сплати ЄСВ, а порядок такої компенсації буде визначений КМУ.

Минуло не багато часу, і Постановою КМУ від 15.04.2013 р. № 347 було затверджено Порядок компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — Порядок № 347), а його попередники з «компенсаційних» питань втратили чинність.

Слід зазначити, що нічого принципово нового порівняно з інформацією, що міститься у ст. 24–27 Закону про зайнятість, Порядок № 347 не містить. Просто в ньому зазначені строки інформування роботодавцем територіального органу Держслужби зайнятості у разі звільнення працівника (п’ять робочих днів), а також строки подання заяви разом із довідкою за формою згідно з додатком (для одержання компенсації) у разі працевлаштування зареєстрованого безробітного на нове робоче місце (протягом двох місяців від дня працевлаштування).

Ті самі п’ять робочих днів фігурують як строк, протягом якого територіальний орган приймає рішення щодо виплати компенсації роботодавцеві (п. 8 Порядку № 347).

А гроші на рахунок роботодавця територіальний орган перераховує до 30 числа наступного за звітним місяця (п. 9 Порядку № 347).

Оскільки право на ЄСВ-компенсацію мають також роботодавці, які є суб’єктами малого підприємництва, що працевлаштовують безробітних на нові робочі місця у пріоритетних видах економічної діяльності (ч. 2 ст. 27 Закону про зайнятість* і п. 4 Порядку № 347), то коментованою Постановою КМУ № 347 затверджено Перелік пріоритетних видів економічної діяльності для створення нових робочих місць суб’єктами малого підприємництва.

Отже, Кабмін постановив, що для «малих»** пріоритетні види економічної діяльності пов’язані з: сільським, лісовим і рибним господарством; переробною промисловістю; постачанням електроенергії, газу, пари і кондиціонованого повітря; водопостачанням; каналізацією; поводженням з відходами; будівництвом; оптовою та роздрібною торгівлею; ремонтом автотранспортних засобів і мотоциклів; транспортом; складським господарством, поштовою та кур’єрською діяльністю; тимчасовим розміщенням та організацією харчування; інформацією та телекомунікаціями; професійною, науковою та технічною діяльністю; діяльністю у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування; мистецтвом, спортом, розвагами та відпочинком; наданням інших видів послуг.

Загалом, пріоритетні види діяльності визначено, тож за роботу із працевлаштування, суб’єкти малого підприємництва! А нагородою за це будуть ЄСВ-компенсації.

 

* Див. «Бухгалтер» № 37’2012, с. 21.

** Суб’єктами малого підприємництва вважають юросіб і фізосіб-підприємців, у яких середня кількість працівників за звітний період не перевищує 50 осіб, а річний дохід — не більше суми, еквівалентної 10 млн євро за середньорічним курсом НБУ (див. ч. 3 ст. 55 ГКУ в «Бухгалтері» № 19’2012 на с. 9т ).

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі