Теми статей
Обрати теми

Порядок подання фінансової звітності

Редакція БР
Бухгалтер Березень, 2013/№ 8
Друк
Постанова від 16.01.2013 р. № 29

Затвердив нам усім Кабмін,
як подавати звітність фін

Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України
 від 28.02.2000 р. № 419

Порядок подання фінансової звітності

зі змінами,* внесеними Постановою Кабінету Міністрів України

від 16.01.2013 р. № 29**

* Увага! Спрощена кодифікація означає шрифтове виділення нової (зміненої) частини тексту.

Важливі виключені фрагменти подано у виносках, при частковому виключенні — у виносці виключену частину виділено шрифтом. Виділення в решті виносок — змістові.

За основу взято текст Порядку станом на 15.01.2013 р.— Ред.

** Зміни, внесені Постановою КМУ від 16.01.2013 р. № 29, набули чинності з дня опублікування (опубліковано в газеті «Урядовий кур’єр» № 17/2013 за 26.01.2013 р.).— Ред.

1. Дія цього Порядку поширюється на всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми господарювання і форми власності, а також на представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності (далі — підприємства), які зобов’язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно із законодавством.

2. Фінансова звітність подається органам, до сфери управління яких належать підприємства, трудовим колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, а також згідно із законодавством — іншим органам та користувачам, зокрема органам державної статистики.

Фінансова звітність та консолідована фінансова звітність складаються за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності відповідно до законодавства.

Фінансова звітність та консолідована фінансова звітність складаються за міжнародними стандартами фінансової звітності публічними акціонерними товариствами, банками, страховиками починаючи з 1 січня 2012 року, кредитними спілками з 1 січня 2014 року, а також підприємствами, які провадять господарську діяльність за такими видами:

надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення (розділ 64 КВЕД ДК 009:2010), за винятком діяльності з управління активами (група 64.3 КВЕД ДК 009:2010), а також недержавне пенсійне забезпечення (група 65.3 КВЕД ДК 009:2010) — починаючи з 1 січня 2013 року;

допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування (розділ 66 КВЕД ДК 009:2010), а також діяльність з управління активами (група 64.3 КВЕД ДК 009:2010) — починаючи з 1 січня 2014 року.

Розпорядники коштів державного бюджету подають фінансову звітність органам Казначейства за встановленою Мінфіном формою.

Розпорядники коштів місцевих бюджетів подають фінансову звітність органам Казначейства та місцевим фінансовим органам за встановленою Мінфіном формою.***

*** Наводимо абзаци шостий і сьомий п. 2 у попередній редакції:

«Розпорядники та одержувачі коштів державного бюджету подають фінансову звітність за встановленою формою органам Державної казначейської служби.

Розпорядники та одержувачі коштів місцевих бюджетів подають фінансову звітність органам Державної казначейської служби та місцевим фінансовим органам».— Ред.

Розпорядники бюджетних коштів разом з річною фінансовою звітністю подають аудиторський звіт з висновком щодо її достовірності, складений Держфінінспекцією або її територіальним органом.

Банки подають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність Національному банку в установленому ним порядку.

Фінансова звітність може подаватися органам державної статистики разом з довідкою про наявність згоди надання органам державної влади даних з фінансової звітності підприємства, форму якої наведено у додатку*. У разі відсутності такої згоди зазначена довідка органам державної статистики не подається.

* Не наведено.— Ред.

Платники податку на прибуток у визначених законом випадках подають органові державної податкової служби у порядку, передбаченому Податковим кодексом України для подання податкової декларації:

квартальну фінансову звітність (крім підприємств, що відповідно до Господарського кодексу України належать до суб’єктів малого підприємництва, у тому числі до суб’єктів мікропідприємництва);**

річну фінансову звітність.

** Наводимо абзац дванадцятий п. 2 у попередній редакції:

«квартальну фінансову звітність (крім підприємств, що відповідно до Господарського кодексу України визнано малими)».— Ред.

Юридичні особи, що відповідають критеріям, визначеним пунктом 154.6 статті 154 Податкового кодексу України, та юридичні особи, які відповідно до Господарського кодексу України належать до суб’єктів мікропідприємництва, подають відповідним органам річну фінансову звітність, передбачену для суб’єктів малого підприємництва.

3. Терміни подання підприємствами фінансової звітності в межах, визначених пунктами 5–11 цього Порядку, встановлює міністерство або інший орган виконавчої влади, до сфери управління якого належать підприємства, або органи місцевого самоврядування, які здійснюють управління майном підприємств комунальної власності.

4. Датою подання фінансової звітності для підприємства вважається день фактичної її передачі за належністю, а у разі надсилання її поштою — дата одержання адресатом звітності, зазначена на штемпелі підприємства зв’язку, що обслуговує адресата.

5. Квартальна фінансова звітність (крім зведеної та консолідованої) подається підприємствами органам, зазначеним у пункті 2, не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річна — не пізніше 9 лютого наступного за звітним року.

Квартальна або річна фінансова звітність подається підприємствами органові державної податкової служби у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток підприємств.

6. Квартальна звітність подається розпорядниками коштів державного і місцевих бюджетів не пізніше ніж 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річна фінансова звітність — не пізніше ніж 22 січня року, що настає за звітним роком.

Розпорядники коштів державного і місцевих бюджетів подають квартальну та річну фінансову звітність за встановленими графіками органам Казначейства за місцем обслуговування.

Фінансова звітність розпорядниками коштів державного і місцевих бюджетів подається розпорядникам вищого рівня з відміткою органів Казначейства про її відповідність даним обліку про виконання бюджетів.***

*** Наводимо п. 6 у попередній редакції:

«6. Місячна звітність подається розпорядниками та одержувачами коштів державного і місцевих бюджетів не пізніше ніж 5 числа наступного за звітним місяця, квартальна — не пізніше ніж 15 числа наступного за звітним кварталом місяця, а річна фінансова звітність — не пізніше ніж 22 січня наступного за звітним року.

Розпорядники та одержувачі коштів державного і місцевих бюджетів подають місячну, квартальну та річну фінансову звітність за встановленими графіками органам Державної казначейської служби за місцем обслуговування.

Фінансова звітність розпорядниками та одержувачами коштів державного і місцевих бюджетів подається розпорядникам вищого рівня з відміткою органів Державної казначейської служби про її відповідність даним обліку про виконання бюджетів».— Ред.

7. Головні розпорядники коштів державного бюджету подають квартальну та річну зведену фінансову звітність Казначейству за встановленим ним графіком та Рахунковій палаті.****

**** Наводимо абзац перший п. 7 у попередній редакції:

Органи місцевого самоврядування, які здійснюють управління майном підприємств комунальної власності, подають зведену фінансову звітність про використання бюджетних коштів відповідним місцевим органам виконавчої влади щокварталу не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, та щороку не пізніше 25 лютого наступного за звітним року.

8. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади подають зведену фінансову звітність про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів щодо всіх підприємств, які належать до сфери їх управління, а також зведену фінансову звітність про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів щодо господарських товариств, акції (частки, паї) яких перебувають у державній власності, Мінекономіки і Мінфіну щокварталу не пізніше 45 днів після закінчення звітного кварталу та щороку не пізніше 15 квітня наступного за звітним року. Про диференційовані терміни подання цієї фінансової звітності повідомляє Мінфін.

Укоопспілка подає Мінфіну та Мінекономіки зведену фінансову звітність щодо споживчих товариств, їх спілок та всіх утворених ними підприємств у терміни, передбачені абзацом першим цього пункту.

Об’єднання підприємств, утворені на добровільних засадах, подають власну та зведену фінансову звітність, якщо це передбачено установчими документами, в порядку, визначеному абзацом першим цього пункту.

Об’єднання підприємств, утворені за рішенням Кабінету Міністрів України або центрального органу виконавчої влади, який здійснює управління майном підприємств, подають крім власної зведену фінансову звітність відповідно Мінфіну та Мінекономіки або відповідному центральному органу виконавчої влади.

9. Органи місцевого самоврядування подають зведену фінансову звітність про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів щодо всіх підприємств комунальної власності, а також зведену фінансову звітність про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів щодо господарських товариств, акції (частки, паї) яких перебувають у комунальній власності, відповідним місцевим органам виконавчої влади щокварталу не пізніше 30 днів після закінчення звітного кварталу та щороку не пізніше 10 березня наступного за звітним року. Про диференційовані терміни подання цієї звітності повідомляють місцеві органи виконавчої влади.

10. У разі коли дата подання звітності випадає на неробочий день, термін подання переноситься на перший після вихідного робочий день.

11. Підприємства, що мають дочірні підприємства, крім фінансових звітів про власні господарські операції подають консолідовану фінансову звітність власникам (засновникам) у визначені ними терміни, але не пізніше 45 днів після закінчення звітного кварталу та не пізніше 15 квітня наступного за звітним року. Підприємства, які складають консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, надсилають листом відповідну інформацію органам державної статистики у передбачені для подання такої звітності строки.

12. Перед складанням річної фінансової звітності обов’язкове проведення інвентаризації активів та зобов’язань підприємства.

Проведення інвентаризації також обов’язкове у разі:

передачі майна державного підприємства в оренду, приватизації майна державного підприємства, перетворення державного підприємства в акціонерне товариство;

зміни матеріально відповідальних осіб (на день приймання-передачі справ);

встановлення фактів крадіжок або зловживань, зіпсуття цінностей, а також за приписом судово-слідчих органів;

пожежі, стихійного лиха або техногенної аварії;

ліквідації підприємства, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

Порядок проведення інвентаризації та врегулювання розбіжностей щодо фактичної наявності активів та зобов’язань з даними бухгалтерського обліку визначається Мінфіном.

Порядок та строки проведення інвентаризації бібліотечних фондів визначаються Мінфіном та МКТ.

Коментар від О. П., А. П

По-перше , для кредитних спілок, а також підприємств, що здійснюють діяльність з управління активами, відкладено обов’язковий перехід на складання фінансової звітності за міжнародними стандартами: тепер його необхідно здійснити починаючи з 1 січня 2014 року.

По-друге, важливі зміни, пов’язані із відповідними змінами у ПКУ, відбулися в частині обов’язковості подання платниками податку на прибуток фінансової звітності до органів державної податкової служби.

Відповідно до пункту 2 Порядку № 419 платники податку на прибуток «у визначених законом випадках» повинні подавати фінансову звітність за відповідний період органам ДПС «у порядку, передбаченому Податковим кодексом України для подання податкової декларації». Регулює це питання також норма п. 46.2 ПКУ. Наведемо її відповідний фрагмент:

«Платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність (крім малих підприємств) у порядку, передбаченому для подання податкової декларації.

Платники податку на прибуток, малі підприємства, віднесені до таких відповідно до Господарського кодексу України, подають разом з річною податковою декларацією річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації».

У зв’язку зі змінами, внесеними до п. 57.1 ПКУ, більшість платників податку на прибуток із цього року переходять на річний податковий період, тому й квартальну фінансову звітність до органів ДПС починаючи з 2013 року таким платникам подавати не треба (виходячи з наведеного вище першого абзацу п. 46.2 ПКУ), а необхідно тільки річну (разом із річною декларацією з податку на прибуток за 2013 рік).

І лише ті з платників-«понаддесятимільйонників», які потраплять до винятків й будуть зобов’язані подавати декларацію з податку на прибуток за більш короткі звітні періоди, ніж звітний податковий рік (докладніше про таких осіб ми писали в «Бухгалтері» № 44’2012 на с. 42–43 і № 5’2013 на с. 48–49), будуть зобов’язані разом із «внутрішньорічними» деклараціями подавати до своїх органів ДПС також і квартальну фінансову звітність.

Що ж до платників податку на прибуток, визначених відповідно до Господарського кодексу як суб’єкти малого підприємництва, то зазначимо, що в їх числі в Порядку № 419 тепер згадано окремо ще й суб’єктів мікропідприємництва.*

* Поділ суб’єктів на «малих» і «мікро» подано в ч. 3 ст. 55 ГКУ (див. «Бухгалтер» № 19’2012, с. 8т–9т ).

До суб’єктів малого підприємництва із числа юридичних осіб належать

«суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України».

До суб’єктів «мікро» із числа юросіб віднесено також суб’єктів будь-якої організаційно-правової форми й форми власності із середньою чисельністю працівників за календарний рікне більше 10 і річним доходом від усіх видів діяльності в сумі не вище 2 млн євро.

При цьому згадані «малі» й «мікро»-суб’єкти (як і раніше) подають до ДПС тільки річну фінзвітність.

По-третє, зміною до п. 2 Порядку подавати відповідним органам (статистики й іншим) річну фінансову звітність, передбачену для суб’єктів малого підприємництва, наказано не тільки юрособам, які відповідають критеріям, визначеним пунктом 154.6 ПКУ, але і юрособам, віднесеним ГКУ до суб’єктів мікропідприємництва (див. вище).

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі