Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Реформа служби в ОМС: низький старт!

Мацокін Андрій, головний редактор
Держслужбовець Лютий, 2017/№ 2
В обраному У обране
Друк
9 лютого 2017 року Верховна Рада України прийняла у другому читанні та в цілому проект Закону України № 2489 «Про службу в органах місцевого самоврядування». Метою законопроекту є встановлення принципово нових правових та організаційних засад служби в органах місцевого самоврядування. Що вийшло з «під-пера» законодавця — розглянемо у цій статті.

ДОКУМЕНТИ СТАТТІ

Проект Закону, проект № 2489 — проект Закону України № 2489 «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Нагадаємо, що в першому читанні цей законопроект було прийнято ще 23 квітня 2015 року.

Проект містить ряд новел, головними серед яких є: новий поділ посад в органах місцевого самоврядування на категорії; вимоги до політичної неупередженості службовців; вимоги до рівня професійної компетентності особи, яка претендує на зайняття посади в органах місцевого самоврядування; порядок проведення конкурсу; новели щодо оплати праці, преміювання та заохочення.

Тож про все це — по черзі.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Статті 1, 2 проекту № 2489 передбачають базові визначення, зокрема:

служба в органах місцевого самоврядування — це публічна, професійна діяльність громадян України, які займають посади в органах місцевого самоврядування, що спрямована на реалізацію територіальними громадами права на місцеве самоврядування та окремих повноважень органів виконавчої влади, наданих законом;

безпосередній керівник — найближчий керівник, якому прямо підпорядкований службовець місцевого самоврядування;

виборна посадова особа місцевого самоврядування — громадянин України, який протягом визначеного законом строку займає посаду в органі місцевого самоврядування, на яку його:

а) обрано на місцевих виборах;

б) обрано сільською, селищною, міською, районною у місті, районною, обласною радою із складу її депутатів;

в) затверджено сільською, селищною, міською радою за поданням сільського, селищного, міського голови;

посада в органі місцевого самоврядування — визначена структурою і штатним розписом первинна структурна одиниця органу місцевого самоврядування з установленими відповідно до законодавства посадовими обов’язками;

професійна компетентність — здатність особи у межах визначених за посадою повноважень застосовувати спеціальні знання, вміння та навички, виявляти відповідні моральні та ділові якості для належного виконання встановлених завдань і обов’язків, навчання, професійного та особистісного розвитку;

рівнозначна посада — інша посада в органі місцевого самоврядування, щодо якої встановлені однакові вимоги до професійної компетентності кандидатів на її зайняття;

службовець місцевого самоврядування — громадянин України, який займає посаду в органі місцевого самоврядування, одержує заробітну плату за рахунок коштів місцевого бюджету та виконує встановлені для цієї посади обов’язки, безпосередньо пов’язані з:

— підготовкою проектів актів органів місцевого самоврядування та посадових осіб місцевого самоврядування, організацією виконання таких актів та контролю за їх виконанням;

— наданням адміністративних послуг;

— управлінням комунальним майном, майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст;

— управлінням службовцями місцевого самоврядування;

— здійсненням інших функцій і повноважень місцевого самоврядування, визначених законом;

суб’єкт призначення — посадова особа місцевого самоврядування, якій відповідно до закону надано повноваження призначати на посади та звільняти з посад службовців місцевого самоврядування;

функції з обслуговування — діяльність працівників органів місцевого самоврядування, яка не передбачає безпосереднього здійснення функцій і повноважень місцевого самоврядування.

Сфера дії Закону

Статтею 3 проекту № 2489 визначено, що дія нового Закону не поширюється на:

1) депутатів місцевих рад, які не є посадовими особами місцевого самоврядування;

2) працівників патронатної служби;

3) працівників органів місцевого самоврядування, які виконують функції з обслуговування;

4) працівників підприємств, установ та організацій комунальної власності.

Водночас Закон регулює відносини, що виникають у зв’язку із вступом громадян України на службу в органи місцевого самоврядування, її проходженням та припиненням, визначає правовий статус службовців місцевого самоврядування та особливості служби виборних посадових осіб місцевого самоврядування.

Зверніть увагу! Перелік посад працівників органів місцевого самоврядування, які виконують функції з обслуговування, розробляється з урахуванням критеріїв визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Перелік посад працівників органів місцевого самоврядування, які виконують функції з обслуговування, затверджує відповідна сільська, селищна, міська, районна у місті, районна, обласна рада за поданням керівника служби в органі місцевого самоврядування.

Політична неупередженість

Статтею 14 проекту Закону визначено, що службовець місцевого самоврядування повинен неупереджено виконувати розпорядження, накази, доручення керівника незалежно від партійної належності керівника та своїх політичних переконань.

З огляду на зазначене вище службовець, зокрема, не має права:

1) під час виконання повноважень демонструвати власні політичні погляди та вчиняти інші дії або бездіяльність, що у будь-який спосіб можуть засвідчити його особливе ставлення до політичних партій і негативно вплинути на авторитет місцевого самоврядування та держави або становити загрозу для конституційного ладу, територіальної цілісності і національної безпеки, для здоров’я та прав і свобод інших людей, інтересів відповідних територіальних громад;

2) бути членом політичної партії, якщо він займає посаду категорії І. На час служби в органах місцевого самоврядування на посаді категорії І особа зупиняє своє членство в політичній партії;

3) суміщати службу із статусом депутата сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради, якщо він працює відповідно в апараті, секретаріаті, виконавчому апараті такої сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради, у виконавчих органах такої сільської, селищної, міської, районної у місті ради;

4) проводити передвиборну агітацію чи брати в ній участь у робочий час, крім випадків його реєстрації кандидатом на пост Президента України, кандидатом у народні депутати України, кандидатом у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, кандидатом у депутати місцевої ради або кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, старости;

5) залучати, використовуючи своє службове становище, службовців місцевого самоврядування, державних службовців, працівників бюджетної сфери, інших осіб до участі у передвиборній агітації, акціях та заходах, що організовуються політичними партіями;

6) організовувати і брати участь у страйках та інших діях, що перешкоджають виконанню органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування передбачених законом повноважень;

7) у будь-який інший спосіб використовувати своє службове становище в політичних цілях.

Важливо! Керуючий справами виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради, керуючий справами виконавчого апарату районної, обласної ради, керуючий справами секретаріату (апарату) Київської, Севастопольської міської ради не може бути депутатом будь-якої місцевої ради.

У разі реєстрації службовця місцевого самоврядування кандидатом на пост Президента України, кандидатом у народні депутати України, кандидатом у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, кандидатом у депутати місцевої ради, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, старости він зобов’язаний в одноденний строк письмово повідомити про це відповідного суб’єкта призначення. На час участі у виборчому процесі службовець місцевого самоврядування має право на відпустку без збереження заробітної плати, що надається йому в обов’язковому порядку.

КАТЕГОРІЇ ПОСАД ТА РАНГИ

Новелою для служби в ОМС є новий поділ посад службовців місцевого самоврядування на категорії та визначення рангів.

Так, посади службовців місцевого самоврядування поділяються на три категорії залежно від порядку призначення, характеру та обсягу повноважень і необхідної для їх виконання професійної компетентності.

Категорія І

посади

1, 2, 3 рангу

а) керуючого справами виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради;

б) керуючого справами виконавчого апарату районної, обласної ради;

в) керуючого справами секретаріату (апарату) Київської, Севастопольської міської ради;

г) керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів сільської, селищної, міської, районної у місті ради, їх заступників

Категорія ІI

посади

3, 4, 5, 6 рангу

а) керівників структурних підрозділів апарату сільської, селищної, міської, районної у місті ради та її виконавчого комітету, їх заступників;

б) керівників структурних підрозділів відділів, управлінь та інших виконавчих органів сільської, селищної, міської, районної у місті ради, їх заступників;

в) керівників структурних підрозділів виконавчого апарату районної, обласної ради, їх заступників;

г) керівників структурних підрозділів секретаріату (апарату) Київської, Севастопольської міської ради, їх заступників

Категорія ІIІ

посади

6, 7, 8, 9 рангу

інші посади службовців місцевого самоврядування, не віднесені до категорій І і ІІ

Важливо! Ранги присвоюються одночасно з призначенням на посаду, а в разі встановлення випробування — після закінчення його строку.

Службовцю, який вперше призначається на посаду в органі місцевого самоврядування або на посаду більш високої категорії, присвоюється найнижчий ранг у межах відповідної категорії посад, крім випадків, передбачених абзацами другим і третім цієї частини.

У разі призначення на посаду службовця місцевого самоврядування особи, яка була виборною посадовою особою місцевого самоврядування, такому службовцю присвоюється ранг у межах категорії І з урахуванням стажу служби на посаді виборної посадової особи (крім стажу на посаді старости).

У разі призначення на посаду службовця місцевого самоврядування особи, якій присвоєно ранг державного службовця, військове звання, дипломатичний ранг, інше спеціальне звання, такому службовцю присвоюється ранг не нижче його рангу державного службовця або рангу державного службовця, з яким відповідно до законодавства співвідноситься його військове звання, дипломатичний ранг, інше спеціальне звання.

Увага! Черговий ранг у межах відповідної категорії посад присвоюється службовцю місцевого самоврядування через кожні три роки з урахуванням оцінювання результатів його службової діяльності.

У разі призначення на посаду нижчої категорії або звільнення з посади за службовцем місцевого самоврядування зберігається раніше присвоєний йому ранг. Службовець місцевого самоврядування може бути позбавлений рангу лише за рішенням суду.

КЕРІВНИК СЛУЖБИ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Іншою суттєвою новелою є запровадження повноважень керівника служби в ОМС!

Так, керівник служби:

1) організовує проведення конкурсів на зайняття вакантних посад службовців місцевого самоврядування, забезпечує прозорість і об’єктивність таких конкурсів відповідно до вимог цього Закону;

2) забезпечує планування проходження служби службовцями місцевого самоврядування, планове заміщення посад службовців місцевого самоврядування підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює їх просування по службі;

3) призначає на посади та звільняє з посад службовців місцевого самоврядування категорій ІІ і ІІІ у порядку, визначеному цим Законом;

4) присвоює ранги службовцям місцевого самоврядування, які займають посади категорій ІІ і ІІІ;

5) забезпечує організацію підготовки та підвищення рівня професійної компетентності службовців місцевого самоврядування;

6) забезпечує проведення оцінювання результатів службової діяльності службовців місцевого самоврядування, які займають посади категорій ІІ і ІІІ;

7) забезпечує здійснення контролю за дотриманням службової дисципліни службовцями місцевого самоврядування, які займають посади категорій ІІ і ІІІ;

8) розглядає скарги на дії або бездіяльність службовців місцевого самоврядування, які займають посади категорій ІІ і ІІІ;

9) приймає у межах своїх повноважень рішення про заохочення службовців місцевого самоврядування, які займають посади категорій ІІ і ІІІ;

10) приймає рішення у дисциплінарних справах стосовно службовців місцевого самоврядування, які займають посади категорій ІІ і ІІІ;

11) забезпечує створення належних умов служби та їх матеріально-технічне забезпечення;

12) виконує функції роботодавця стосовно працівників органів місцевого самоврядування, які виконують функції з обслуговування;

13) здійснює інші повноваження відповідно до закону.

Увага! Повноваження керівника служби в органах місцевого самоврядування (далі — керівник служби) здійснюють:

1) у секретаріаті (апараті) Київської, Севастопольської міської ради, виконавчому апараті районної, обласної ради — керуючий справами;

2) в апараті сільської, селищної, міської ради, її виконавчих органах із загальною чисельністю 20 і більше службовців місцевого самоврядування, в апараті районної у місті ради, її виконавчих органах — керуючий справами виконавчого комітету відповідної ради;

3) в апараті сільської, селищної, міської ради, її виконавчих органах із загальною чисельністю менше 20 службовців місцевого самоврядування — сільський, селищний, міський голова.

Важливо! Сільський, селищний, міський голова, зазначений у попередньому пункті, може передати керуючому справами виконавчого комітету всі або частину своїх повноважень з управління службою.

ВСТУП НА СЛУЖБУ В ОМС

Відповідно до проекту № 2489 право на службу в органах місцевого самоврядування мають повнолітні громадяни України, які вільно володіють державною мовою.

На службу в органи місцевого самоврядування не може вступити особа, яка:

1) досягла 65-річного віку;

2) визнана недієздатною або дієздатність якої обмежено в установленому законом порядку;

3) має судимість за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

4) позбавлена відповідно до рішення суду права обіймати відповідні посади або займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

5) не пройшла спеціальну перевірку або не надала згоду на її проведення у випадках, визначених законом;

6) підпадає під заборону, встановлену Законом України «Про очищення влади».

Вимоги до кандидатів на посади І, ІІ, ІІІ категорій.

Вимогами до кандидата на зайняття вакантної посади службовця місцевого самоврядування є вимоги до його професійної компетентності, які складаються із загальних та спеціальних вимог:

кандидат на зайняття вакантної посади службовця місцевого самоврядування категорії І повинен відповідати таким загальним вимогам:

1) у виконавчих органах міської (міста обласного, республіканського Автономної Республіки Крим значення), районної у місті ради та виконавчому апараті районної, обласної ради, секретаріаті (апараті) Київської, Севастопольської міської ради:

вища освіта ступеня магістра;

загальний досвід роботи, для якої необхідна вища освіта, не менше п’яти років, у тому числі стаж служби в органах місцевого самоврядування на посадах категорій І чи ІІ, державної служби на посадах категорій «А» чи «Б» або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менш як три роки;

2) у виконавчих органах міської (міста районного значення) ради:

вища освіта ступеня магістра;

стаж служби в органах місцевого самоврядування, державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менш як три роки;

3) у виконавчих органах сільської, селищної ради:

вища освіта не нижче ступеня бакалавра;

стаж служби в органах місцевого самоврядування, державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менш як один рік;

кандидат на зайняття вакантної посади службовця місцевого самоврядування категорії ІІ повинен відповідати таким загальним вимогам:

1) в апараті міської (міста обласного і республіканського Автономної Республіки Крим значення), районної у місті ради та її виконавчих органах, виконавчому апараті районної, обласної ради, секретаріаті (апараті) Київської, Севастопольської міської ради:

вища освіта ступеня магістра;

стаж служби в органах місцевого самоврядування, державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років;

2) в апараті сільської, селищної, міської (міста районного значення) ради та її виконавчих органах:

вища освіта не нижче ступеня бакалавра;

стаж служби в органах місцевого самоврядування, державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року;

загальною вимогою до кандидата на зайняття вакантної посади службовця місцевого самоврядування категорії ІІІ є наявність у нього вищої освіти ступеня молодшого бакалавра.

Увага! Спеціальні вимоги до кандидата на зайняття вакантної посади службовця місцевого самоврядування визначаються відповідним суб’єктом призначення з урахуванням вимог законодавства.

Конкурс.

Важливо! Конкурс може бути оголошено до дня, коли посада стає вакантною!

Вступ на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється шляхом призначення громадянина України за результатами конкурсу на посаду службовця місцевого самоврядування, якщо інше не передбачено законом.

Увага! Іншою новелою проекту Закону є те, що особа, яка вперше вступає на службу в органи місцевого самоврядування або призначається на посаду в орган місцевого самоврядування, що представляє іншу територіальну громаду (територіальні громади), набуває статусу службовця місцевого самоврядування з дня складення нею Присяги виборних посадових осіб і службовців місцевого самоврядування (далі — Присяга) у порядку, встановленому статтею 32 проекту Закону, а в інших випадках — з дня призначення на посаду.

Порядок проведення конкурсу затверджується відповідною сільською, селищною, міською, районною у місті, районною, обласною радою на підставі Типового порядку проведення конкурсу на зайняття вакантних посад службовців місцевого самоврядування, який буде затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.

Порядок проведення конкурсу має визначити:

1) умови проведення конкурсу;

2) вимоги щодо оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

3) склад, порядок формування та повноваження конкурсної комісії;

4) порядок прийняття та розгляду документів для участі в конкурсі;

5) порядок проведення тестування, співбесіди, інших видів оцінювання кандидатів на зайняття вакантних посад службовців місцевого самоврядування;

6) методи оцінювання кандидатів на зайняття вакантних посад службовців місцевого самоврядування.

У разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації органу місцевого самоврядування, зміни структури органу місцевого самоврядування службовця місцевого самоврядування може бути призначено шляхом переведення на рівнозначну або нижчу (за його згодою) посаду в органі місцевого самоврядування (структурному підрозділі органу місцевого самоврядування), якому передані відповідні функції і повноваження, без проведення конкурсу.

Строкове призначення. Службовець місцевого самоврядування призначається на посаду безстроково, крім випадків, визначених законом. Строк перебування на посаді встановлюється у разі:

— заміщення посади на строк відсутності службовця місцевого самоврядування, за яким відповідно до закону зберігається посада;

— зайняття посади службовця місцевого самоврядування, направленого у вищий навчальний заклад для проходження навчання за денною формою за направленням відповідного органу місцевого самоврядування.

Службовець місцевого самоврядування, призначений на посаду на строк відсутності службовця місцевого самоврядування, за яким відповідно до закону зберігається посада, у разі припинення служби останнього вважається призначеним на займану ним посаду безстроково.

Увага! Сільська, селищна, міська, районна у місті рада за пропозицією сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради може встановити чотирирічний строк перебування на посаді керуючого справами виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради. Якщо до закінчення зазначеного строку сільський, селищний, міський голова, голова районної у місті ради не оголошує конкурс на зайняття посади керуючого справами, такий керуючий справами вважається призначеним на новий строк.

ОПЛАТА ПРАЦІ СЛУЖБОВЦІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Докорінних змін зазнала система оплати праці!

Держава, відповідно до нових норм, визначає загальні вимоги до встановлення умов оплати праці службовців місцевого самоврядування та мінімальні посадові оклади службовців місцевого самоврядування.

Сільські, селищні, міські, районні, районні у місті, обласні ради встановлюють умови оплати праці службовців місцевого самоврядування з урахуванням місцевих умов та можливостей відповідних місцевих бюджетів, виходячи з необхідності забезпечення добору та збереження висококваліфікованого персоналу.

Проектом № 2489 передбачено, що заробітна плата службовця місцевого самоврядування складається з:

1) посадового окладу;

2) надбавки за вислугу років;

3) надбавки за ранг службовця місцевого самоврядування;

4) виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього службовця місцевого самоврядування;

5) виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків за вакантною посадою службовця місцевого самоврядування;

6) премії (у разі її встановлення).

Службовцю місцевого самоврядування можуть також встановлюватися:

1) премія на підставі висновку, що містить відмінну оцінку результатів його службової діяльності;

2) місячна або квартальна премія відповідно до особистого внеску службовця місцевого самоврядування в загальний результат роботи органу місцевого самоврядування.

Групи органів місцевого самоврядування за оплатою праці.

З метою розмежування умов встановлення посадових окладів службовців місцевого самоврядування органи місцевого самоврядування поділяються на такі групи за оплатою праці:

І група

Київська та Севастопольська міські, обласні ради

ІІ група

міські (міст з чисельністю населення понад 200 тисяч осіб) ради та їх виконавчі органи

ІІІ група

міські (міст обласного і республіканського Автономної Республіки Крим значення з чисельністю населення до 200 тисяч осіб), районні у місті ради та їх виконавчі органи, сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи (крім міських рад та їх виконавчих органів, віднесених до ІІ групи), які представляють об’єднані територіальні громади

ІV група

міські (міст районного значення), селищні (селищ — центрів районів) ради та їх виконавчі органи (крім віднесених до ІІІ групи), районні ради

V група

сільські, селищні ради та їх виконавчі органи (крім віднесених до ІІІ і ІV груп)

Схема посадових окладів службовців місцевого самоврядування складається з мінімального посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії ІІІ, та міжпосадових співвідношень такого посадового окладу з іншими посадовими окладами.

Схема посадових окладів затверджується виходячи з того, що:

у І групі ОМС за оплатою праці

а) мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії ІІІ у цій групі, не може бути меншим двох розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом;

б) максимальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії І у цій групі, не може більш як у 5,5 раза перевищувати мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії ІІІ у цій групі

у ІІ групі ОМС за оплатою праці

а) мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії ІІІ у цій групі, не може бути меншим двох розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом;

б) максимальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії І у цій групі, не може більш ніж у 5 разів перевищувати мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії ІІІ у цій групі

у ІІІ групі ОМС за оплатою праці

а) мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії ІІІ у цій групі, не може бути меншим за 1,5 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом;

б) максимальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії І у цій групі, не може більш як у 4,5 раза перевищувати мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії ІІІ у цій групі

у ІV групі ОМС за оплатою праці

а) мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії ІІІ у цій групі, не може бути меншим за 1,5 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом;

б) максимальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії І у цій групі, не може більш як у 3 рази перевищувати мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії ІІІ у цій групі

у V групі ОМС за оплатою праці

а) мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії ІІІ у цій групі, не може бути меншим за 1,1 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом;

б) максимальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії І у цій групі, не може більш як у 2,5 раза перевищувати мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії ІІІ у цій групі

В усіх групах органів місцевого самоврядування за оплатою праці

максимальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії ІІІ, не може перевищувати мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії ІІ у відповідній групі;

мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії ІІ, встановлюється не менш як на 30 відсотків вищим за мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії ІІІ у відповідній групі;

максимальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії ІІ, не може перевищувати мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії І у відповідній групі;

мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії І, встановлюється не менш як у 2 рази вищим за мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії ІІІ у відповідній групі

Якщо схему посадових окладів не затверджено відповідною радою, на строк до набрання чинності таким рішенням ради її затверджує відповідний виконавчий комітет або голова, виходячи з того, що:

найвищий розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії І, становить:

у І групі

7,5 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом

у ІІ групі

7 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом

у ІІІ групі

5 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом

у ІV групі

3,75 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом

у V групі

2,5 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом

мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування, який займає посаду категорії ІІІ у відповідній групі органів місцевого самоврядування за оплатою праці, та міжпосадові співвідношення встановлюються у найнижчих значеннях, передбачених цим Законом

Надбавки, виплати та премії. Надбавка за вислугу років встановлюється на рівні 3 відсотків посадового окладу службовця місцевого самоврядування за кожний рік стажу служби в органах місцевого самоврядування, але не більше 50 відсотків посадового окладу.

Розміри надбавок за ранги службовців місцевого самоврядування визначаються відповідною сільською, селищною, міською, районною у місті, районною, обласною радою, виходячи з розмірів надбавок за ранги державних службовців, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Виплата за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього службовця місцевого самоврядування встановлюється керівником служби службовцю місцевого самоврядування за поданням його безпосереднього керівника у розмірі 50 відсотків посадового окладу тимчасово відсутнього службовця місцевого самоврядування.

Виплата за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків за вакантною посадою службовця місцевого самоврядування встановлюється керівником служби за поданням безпосереднього керівника службовцю місцевого самоврядування або службовцям місцевого самоврядування, між якими здійснено розподіл обов’язків за вакантною посадою, пропорційно додатковому навантаженню за рахунок економії фонду посадового окладу за відповідною посадою.

Премії встановлюються в межах фонду преміювання відповідно до положення про преміювання.

ВІДПУСТКИ

Службовцю місцевого самоврядування надається щорічна основна оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законом не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою грошової допомоги у розмірі середньомісячної заробітної плати.

За кожний рік служби в органах місцевого самоврядування після досягнення п’ятирічного стажу служби службовцю місцевого самоврядування надається один календарний день щорічної додаткової оплачуваної відпустки, але не більш як 15 календарних днів.

Щорічні відпустки надаються службовцю місцевого самоврядування у порядку та на умовах, визначених законодавством про працю, з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом. Додаткові відпустки у зв’язку з навчанням, творчі відпустки, соціальні відпустки, відпустки без збереження заробітної плати та інші види відпусток надаються службовцям органів місцевого самоврядування відповідно до закону.

ПРИПИНЕННЯ СЛУЖБИ

Підстави припинення служби

Втрата права на службу або його обмеження

1) припинення громадянства України або виїзд на постійне проживання за межі України;

2) набуття громадянства іншої держави;

3) набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення службовця до адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким його позбавлено права обіймати відповідні посади або займатися діяльністю, пов’язаною із здійсненням функцій і повноважень місцевого самоврядування чи функцій держави;

4) набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно службовця за вчинення умисного злочину або яким його позбавлено права обіймати відповідні посади або займатися діяльністю, пов’язаною із здійсненням функцій і повноважень місцевого самоврядування чи функцій держави;

5) наявність відносин прямої підпорядкованості близьких осіб, конфлікту інтересів у випадках, передбачених законом.

За ініціативою службовця або за угодою сторін

1. Службовець має право звільнитися з посади за власним бажанням, попередивши про це суб’єкта призначення у письмовій формі не пізніш як за 14 календарних днів до дня звільнення.

2. Службовця може бути звільнено з посади в інший строк за взаємною домовленістю із суб’єктом призначення, якщо таке звільнення не перешкоджатиме належному виконанню повноважень органом місцевого самоврядування або у разі неможливості проходження таким службовцем служби в органах місцевого самоврядування з поважних причин

За ініціативою суб’єкта призначення

Службовця може бути звільнено з посади за ініціативою суб’єкта призначення у разі:

1) скорочення чисельності або штату службовців місцевого самоврядування, ліквідації органу місцевого самоврядування, реорганізації органу місцевого самоврядування, якщо відсутня можливість пропозиції іншої рівнозначної посади, а в разі відсутності такої пропозиції — іншої посади у цьому органі місцевого самоврядування;

2) отримання двох підряд негативних оцінок результатів його службової діяльності;

3) встановлення невідповідності службовця займаній посаді протягом строку випробування;

4) вчинення службовцем дисциплінарного проступку, що передбачає звільнення з посади;

5) нез’явлення службовця на службу протягом більш як 120 календарних днів підряд або більш як 150 календарних днів протягом року внаслідок тимчасової непрацездатності (без урахування часу відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами), якщо законом не встановлено більш тривалий строк збереження місця роботи (посади) у разі певного захворювання. За службовцем місцевого самоврядування, який втратив працездатність під час виконання посадових обов’язків, посада зберігається до відновлення працездатності або встановлення інвалідності

У зв’язку із закінченням строку перебування на посаді

1. У разі строкового призначення на посаду службовця він звільняється з посади в останній день цього строку.

2. Службовець, призначений на посаду на строк заміщення тимчасово відсутнього службовця місцевого самоврядування, за яким зберігалася його посада, звільняється з посади в останній робочий день перед днем виходу на службу тимчасово відсутнього службовця місцевого самоврядування

У зв’язку з обставинами, що склалися незалежно від волі сторін

Підставами припинення служби у зв’язку з обставинами, що склалися незалежно від волі сторін, є:

1) поновлення на посаді особи, яка раніше її займала;

2) неможливість виконання службовцем посадових обов’язків за станом здоров’я за наявності медичного висновку;

3) набрання законної сили рішенням суду про визнання особи недієздатною або про обмеження дієздатності особи;

4) визнання службовця безвісно відсутнім чи оголошення його померлим;

5) обрання службовця на виборну посаду до органу державної влади або органу місцевого самоврядування — з дня набуття ним повноважень;

6) смерть службовця

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте сайт Factor Увійдіть та читайте далі безкоштовно