Такі «різновидні» види відпусток…

В обраному У обране
Друк
Держслужбовець Червень, 2017/№ 6

ДОКУМЕНТИ СТАТТІ

Конституція України — Конституція України від 28.06.96 р. № 254к/96-ВР.

КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

Закон про відпустки — Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР.

Закон № 889 — Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII.

Закон № 2493 — Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 р. № 2493-III.

Закон № 1402 — Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 р. № 1402-VIII.

Закон № 1697 — Закон України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 р. № 1697-VII.

Закон № 2011 — Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.91 р. № 2011-XII.

Закон № 2586 — Закон України «Про протидію захворюванню на туберкульоз» від 05.07.2001 р. № 2586-III.

Закон № 1060 — Закон України «Про освіту» від 23.05.91 р. № 1060-XII.

Закон № 796 — Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.91 р. № 796-XII.

Закон № 76 — Закон України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28.12.2014 р. № 76-VIII.

Список — Список виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку, затверджений постановою КМУ від 17.11.97 р. № 1290.

Умови — Умови надання, тривалість, порядок та оплата творчих відпусток, затверджені постановою КМУ від 19.01.98 р. № 45.

Порядок № 346 — Порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам, затверджений постановою КМУ від 14.04.97 р. № 346.

Форми документів — Форми документів з підготовки фахівців у вищих навчальних закладах, затверджені наказом Міносвіти від 05.07.2016 р. № 782.

Порядок № 634 — Порядок, тривалість та умови надання щорічних відпусток працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості, затверджений постановою КМУ від 28.06.97 р. № 634.

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

ВНЗ — вищий навчальний заклад.

НЗ — навчальний заклад.

НВ — навчальна відпустка.

СЗ — середній заробіток.

к. дн. — календарні дні.

Види відпусток (ст. 4 Закону про відпустки)

Види відпусток

Норма права

Тривалість відпустки

Хто має право

1) щорічні відпустки:

— основна відпустка

(положення цих правових норм щодо тривалості щорічної основної

Ст. 6 Закону про відпустки,

ст. 75 КЗпП

Не менше 24 к. дн.

Всі працівники

відпустки не поширюються на працівників, тривалість відпустки яким установлюється іншими актами законодавства

До 56 к. дн.*

Керівні працівники навчальних закладів (НЗ) та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічні, науково-педагогічні працівники та наукові працівники

30 к. дн.

Інваліди I і II груп

26 к. дн.

Інваліди III групи

31 к. дн.

Особи віком до 18 років

Пропорційно до відпрацьованого часу

Сезонні** та тимчасові працівники

* Відповідний порядок надання таких відпусток затверджений постановою КМУ від 14.04.97 р. № 346.

** Список сезонних робіт і сезонних галузей затверджено постановою КМУ від 28.03.97 р. № 278.

При цьому визначення сезонних і тимчасових працівників наведені відповідно в Указі Президії Верховної Ради СРСР «Про умови праці робітників і службовців, зайнятих на сезонних роботах» від 24.09.74 р. № 310-IХ та Указі Президії Верховної Ради СРСР «Про умови праці тимчасових робітників і службовців» від 24.09.74 р. № 311-IХ.

— додаткова відпустка за роботу із шкідливими та важкими умовами праці

Ст. 7 Закону про відпустки,

п. 1 ч. 1 ст. 76 КЗпП

До 35 к. дн.

(конкретна тривалість цієї відпустки встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від атестації робочих місць за умовами праці)

Працівники,зайняті на роботах, пов’язаних із негативним впливом на здоров’я шкідливих виробничих факторів*

* Відповідний Список виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці затверджено постановою КМУ від 17.11.97 р. № 1290 (додаток 1).

— додаткова відпустка за особливий характер праці

Ст. 8 Закону про відпустки,

п. 2 ч. 1 ст. 76 КЗпП

До 35 к. дн.

(конкретна тривалість цієї відпустки встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах)

1. Окремі категорії працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я*

До 7 к. дн.

2. Працівники з ненормованим робочим днем**

* Відповідний Список виробництв, цехів, професій і посад затверджено постановою КМУ від 17.11.97 р. № 1290 (Додаток 2).

** Згідно із списками посад, робіт та професій, визначених колективним договором, угодою.

2) додаткові відпустки у зв’язку з навчанням

Ст. 13 — 151 Закону про відпустки

Відпустки надаються різної тривалості залежно від цілей її надання

Працівники, які навчаються у відповідних навчальних закладах

3) творча відпустка*

Ст. 16 Закону про відпустки, ст. 77 КЗпП

До 3 місяців — для закінчення дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук;

до 6 місяців — на здобуття наукового ступеня доктора наук;

до 3 місяців — для написання підручника чи наукової праці

Працівники для закінчення дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня, написання підручників, монографій та в інших випадках, передбачених законодавством

* Умови надання, тривалість, порядок та оплата творчих відпусток встановлені постановою КМУ від 19.01. 98 р. № 45. При цьому у п. 1 зазначеної постанови вказано, що творча відпустка надається працівникам за основним місцем їх роботи.

На час творчих відпусток за працівниками зберігаються місце роботи (посада) та заробітна плата (п. 5 постанови № 45).

31) відпустка для підготовки та участі в змаганнях*

Ст. 161 Закону про відпустки, ст. 771 КЗпП

Не більш як 40 к. дн. на рік

Працівники за основним місцем роботи, які систематично займаються певним видом спорту, що не є їх функціональним обов’язком на роботі, та беруть участь у спортивних всеукраїнських та (або) міжнародних змаганнях

* Умови надання, тривалість, порядок та оплата відпусток для підготовки та участі в змаганнях встановлені постановою КМУ від 01.06.2011 р. № 565.

Додаткова відпустка окремим категоріям ветеранів війни

Ст. 162 Закону про відпустки,

ст. 772 КЗпП

14 к. дн. на рік

Учасники бойових дій, інваліди війни, статус яких визначений Законом № 3551

4) соціальні відпустки:

— відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами*

Ст. 17 Закону про відпустки

У загальному випадку:

1) до пологів — 70 к. дн.;

2) після пологів — 56 к. дн. (70 к. дн. — у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів), починаючи з дня пологів

Жінки на підставі медичного висновку (листка тимчасової непрацездатності)

З дня усиновлення — 56 к. дн. (70 к. дн. — при усиновленні двох і більше дітей)

Особи, які усиновили новонароджених дітей безпосередньо з пологового будинку

* Час відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку (ст. 9 Закону про відпустки).

— відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку*

Ст. 18 Закону про відпустки

До досягнення дитиною трирічного віку

(відпустку більшої тривалості може бути надано без збереження заробітної плати або частково оплачувану за рахунок власних коштів підприємства, установи, організації)

Мати, батько дитини, баба, дід чи інші родичі, які фактично доглядають за дитиною; особа, яка усиновила чи взяла під опіку дитину; один із прийомних батьків чи батьків-вихователів

* Див. лист Мінсоцполітики від 16.05.2012 р. № 158/13/133-12 щодо збереження на період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трьох років місця роботи (посади) та заборони звільнення зазначеної категорії працівників з ініціативи власника або уповноваженого ним органу, крім випадку повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обов’язковим працевлаштуванням.

— відпустка у зв’язку з усиновленням* дитини

Ст. 181 Закону про відпустки

56 к. дн. (70 к. дн. — при усиновленні двох і більше дітей) після набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини

Особа, яка усиновила дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, старше трьох років**

* Відпустка надається, якщо заява про її надання надійшла не пізніше трьох місяців з дня набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини.

** Якщо усиновлювачами є подружжя, відпустка надається одному з них на їх розсуд.

— додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину — інваліда з дитинства підгрупи А I групи*, **

Ст. 19 Закону про відпустки

10 к. дн. без урахування святкових і неробочих днів, установлених ст. 73 КЗпП.

За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 к. дн.

1) жінка, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років;

2) жінка, яка має дитину-інваліда;

3) жінка, яка усиновила дитину;

4) мати інваліда з дитинства підгрупи А I групи;

5) одинока мати;

6) батько дитини або інваліда з дитинства підгрупи А I групи, який виховує дітей без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі);

7) особа, яка взяла під опіку дитину або інваліда з дитинства підгрупи А I групи, чи один із прийомних батьків

* Див. лист Мінсоцполітики від 05.08.2016 р. № 435/13/116-16, в якому профільне Міністерство дає відповіді на запитання: 1) про відсутність у одинокої матері права на соціальну додаткову відпустку за підставою «одинока мати», оскільки її 17-річна донька, для догляду якої вона отримувала зазначену відпустку, набула повної цивільної дієздатності у зв’язку з народженням нею дитини; 2) про збереження права на невикористану соціальну додаткову відпустку жінки, дитина якої померла у році, в якому така жінка мала право на зазначену відпустку; 3) про обов’язок роботодавця перенести відпустку, якщо жінка захворіла під час соціальної відпустки; 4) про відсутність у роботодавця зобов’язання надати жінці соціальну відпустку «на дітей», якщо вона щойно прийнята на роботу і жодного дня ще не працювала на цьому підприємстві, а перебувала у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку. Особливість цієї відпустки полягає в тому, що вона надається працюючим жінкам (ст. 19 Закону про відпустки) (відпрацьованим повинен бути хоча б один день).

** Див. лист Мінсоцполітики від 05.08.2016 р. № 438/13/116-16. У листі надані відповіді щодо питань надання відпустки «на дітей»: 1) зовнішній сумісник має право на соціальні відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами та для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку одночасно з наданням цих відпусток за основним місцем роботи; 2) жінка, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 3 років, не має права на соціальну відпустку «на дітей», бо після відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами фактично не працювала; 3) одинокий батько має право на відпустку «на дітей» або батько дітей, мати яких тривалий час перебуває у лікувальному закладі; 4) мати дитини, яка зареєстрована підприємцем, не має права на будь-який вид відпусток, оскільки не перебуває у трудових відносинах; 5) укладення жінкою (вдовою) повторного шлюбу з чоловіком, який не усиновив дитину (дітей), не є підставою для зменшення тривалості соціальної додаткової відпустки чи її ненадання.

5) відпустки без збереження заробітної плати:

— надаються в обов’язковому порядку

Ст. 84 КЗпП, ст. 25 Закону про відпустки

Різної тривалості залежно від обставин та наявних пільг

Окремі категорії працівників

— надаються за згодою сторін*, **

Ст. 26 Закону про відпустки

Може надаватися декілька разів на рік на термін, обумовлений угодою між сторонами, але не більше 15 к. дн. на рік

Всі працівники

* Див. лист Мінсоцполітики від 18.03.2009 р. № 2961/0/14-09/06. У листі Мінсоцполітики зазначає, що в разі надання відпустки без збереження зарплати працівнику за згодою сторін для її отримання одного його бажання недостатньо, обов’язковою умовою при цьому є спільна угода сторін.

** Див. лист Міносвіти від 23.08.2013 р. № 1/11-13346 та лист Мінсоцполітики від 19.09.2013 р. № 416/13/116-13 щодо заборони примусового відправлення працівника у відпустку без збереження заробітної плати без його згоди, що є грубим порушенням законодавства про працю, за що роботодавця в установленому порядку має бути притягнуто до відповідальності.

Щорічні основні відпустки для окремих категорій працівників на підставі інших актів законодавства України

Категорія працівників

Тривалість відпустки

Підстава

Державні службовці

30 к. дн.

Ст. 57 Закону № 889

Посадові особи місцевого самоврядування

30 к. дн.

Ст. 21 Закону № 2493

Судді

30 роб. дн.

Ст. 136 Закону № 1402

Прокурори

30 к. дн.

Cт. 82 Закону № 1697

Військовослужбовці

Від 30 до 45 к. дн. залежно від вислуги років

Ст. 101 Закону № 2011

Працівники протитуберкульозних закладів:

— які надають меддопомогу хворим на активні форми туберкульозу, працюють із живими збудниками туберкульозу чи матеріалами, що їх містять, здійснюють догляд за хворими на туберкульоз та/або прибирання приміщень, у яких перебувають такі хворі

36 к. дн.

Ст. 23 Закону № 2586

— які захворіли на туберкульоз унаслідок виконання службових обов’язків

45 к. дн. з використанням її у літній або інший зручний для них час

Додаткові відпустки у зв’язку з навчанням

в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах (ст. 13 Закону про відпустки)

Підстави та тривалість надання відпусток

Хто має право на відпустку

На період складання:

1) випускних іспитів в основній* школі — 10 к. дн.;

2) випускних іспитів у старшій** школі — 23 к. дн.;

3) перевідних іспитів в основній та старшій школах — від 4 до 6 к. дн. без урахування вихідних.

21 к. дн.

28 к. дн.

Працівники, які здобувають загальну середню освіту при загальноосвітніх школах

Працівники, які складають іспити екстерном за основну школу

Працівники, які складають іспити екстерном за старшу школу

* Основна школа — школа другого ступеня, яка забезпечує базову загальну середню освіту (9 класів) (ч. 1 ст. 36 Закону № 1060).

** Старша школа — школа третього ступеня, яка забезпечує повну загальну середню освіту (ч. 1 ст. 36 Закону № 1060).

у професійно-технічних навчальних закладах (ПТНЗ)* (ст. 14 Закону про відпустки)

35 к. дн. протягом навчального року

Працівники, які успішно навчаються на вечірніх відділеннях ПТНЗ

* До професійно-технічних навчальних закладів належать: професійно-технічне училище відповідного профілю; професійне училище соціальної реабілітації; вище професійне училище; професійний ліцей; професійний ліцей відповідного профілю; професійно-художнє училище; художнє професійно-технічне училище; вище художнє професійно-технічне училище; училище-агрофірма; вище училище-агрофірма; училище-завод; центр професійно-технічної освіти; центр професійної освіти; навчально-виробничий центр; центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів; навчально-курсовий комбінат; навчальний центр та ін. (ч. 1 ст. 41 Закону № 1060).

у вищих навчальних закладах*, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі (ст. 15 Закону про відпустки)

Категорія працівників / підстава надання НВ

Форма навчання

Курс

навчання

Рівень акредитації НЗ

Тривалість***

Працівники, які успішно** навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах з вечірньою

Вечірня

1 та 2,

3 та наст.

I та II

10 к. дн.

20 к. дн.

та заочною формами навчання, на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів

Вечірня

1 та 2,

3 та наст.

III та IV

20 к. дн.

30 к. дн.

Заочна

1 та 2

Незалежно

30 к. дн.

Заочна

3 та наст.

Незалежно

40 к. дн.

На період складання державних іспитів

Вечірня і заочна

Незалежно

30 к. дн.

На період підготовки та захисту дипломного проекту (роботи)

Вечірня і заочна

I та II

2 місяці

III та IV

4 місяці

* Вищими навчальними закладами є: університет, академія, інститут, коледж (ч. 1 ст. 43 Закону № 1060).

** Підтвердженням факту успішного навчання працівника-студента (відсутність академічної заборгованості за ним) для роботодавця є довідка-виклик НЗ, форма якої затверджена наказом Міносвіти від 05.07.2016 р. № 782 (у довідці-виклику зазначається, що студент успішно виконує навчальний план).

*** Тривалість цих відпусток диференціюється залежно від таких критеріїв: форма навчання, рівень акредитації НЗ, курс навчання.

Працівники, допущені до складання вступних іспитів в аспірантуру для підготовки та складання іспитів

10 к. дн. на кожний іспит (один раз на рік)

Працівники, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки

30 к. дн. та за бажанням працівника протягом чотирьох років навчання — один вільний від роботи день на тиждень з оплатою його в розмірі 50 % СЗ працівника

Увага! Тривалість додаткових оплачуваних відпусток працівникам, які здобувають другу (наступну) вищу освіту за заочною (вечірньою) формою навчання у навчальних закладах післядипломної освіти та вищих навчальних закладах, що мають у своєму підпорядкуванні підрозділи післядипломної освіти, визначається як для осіб, які навчаються на третьому і наступних курсах вищого навчального закладу відповідного рівня акредитації (ч. 2 ст. 15 Закону про відпустки).

у ВНЗ з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості* (ст. 15 Закону про відпустки)

Напрями підготовки

Тривалість відпустки**

а) культура (народна художня творчість), музичне мистецтво;

б) театральне мистецтво, кіно-, телемистецтво;

в) філологія (мова та література)

Щорічно по 10 к. дн. із збереженням ЗП та по 10 к. дн. без збереження ЗП;

щорічно по 20 к. дн. із збереженням ЗП та по 10 к. дн. без збереження ЗП;

щорічно по 10 к. дн. без збереження ЗП

* Порядок, тривалість та умови надання щорічних відпусток працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості, затверджено постановою КМУ від 28.06.97 р. № 634.

** Законодавством може встановлюватись інша тривалість відпусток у зв’язку з навчанням. Працівникам, які успішно навчаються у таких закладах, надаються також відпустки понад відпустки, передбачені ст. 15 Закону про відпустки.

на час профспілкового навчання (ст. 151 Закону про відпустки)

Категорія працівників

Тривалість відпустки

Працівники, обрані до складу виборних профорганів

До 6 к. дн.

Відпустки без збереження заробітної плати

з/п

Працівники, які мають право на відпустку без збереження заробітної плати

Тривалість відпустки

Відпустка без збереження заробітної плати згідно зі ст. 25 Закону про відпустки надається за бажанням працівника обов’язково

1

Мати чи батько, який виховує дітей без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальній установі), які мають двох чи більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда

До 14 к. дн. щорічно

2

Чоловік, дружина якого перебуває в післяпологовій відпустці

До 14 к. дн.

3

Мати чи інші особи (батько дитини, баба, дід або інші родичі, які фактично доглядають дитину, особа, яка всиновила або взяла під опіку дитину, один із прийомних батьків чи батьків-вихователів; жінка, яка працює та має двох чи більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда чи яка всиновила дитину; мати інваліда з дитинства підгрупи А I групи, одинока мати, батько, який виховує дитину або інваліда з дитинства підгрупи А I групи без матері (у тому числі в разі тривалого перебування матері в лікувальній установі), а також особа, яка взяла під опіку дитину або інваліда з дитинства підгрупи А I групи) у разі, якщо

Визначена в медичному висновку, але не більш ніж до досягнення дитиною:

— дитина потребує домашнього догляду

шестирічного віку

— дитина хвора на цукровий діабет І типу (інсулінозалежна)

шістнадцятирічного віку

— дитині встановлено категорію «дитина-інвалід підгрупи А»

вісімнадцятирічного віку

4

Мати, батько, баба, дід або інші родичі, які фактично доглядають дитину, особа, яка всиновила або взяла під опіку дитину, чи один із прийомних батьків для догляду за дитиною віком до 14 років

На період оголошення карантину на відповідній території

5

Учасники війни, особи, на яких поширюється чинність Закону № 3551

До 14 к. дн. щорічно

6

Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, статус яких установлений відповідно до Закону № 3551

До 21 к. дн. щорічно

7

Особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною

До 21 к. дн. щорічно

8

Пенсіонери за віком та інваліди III групи

До 30 к. дн. щорічно

9

Інваліди I та II груп

До 60 к. дн. щорічно

10

Особи, які одружуються

До 10 к. дн. щорічно

11

Працівники в разі смерті родичів по крові або по шлюбу: чоловіка (дружини), батьків (вітчима, мачухи), дитини (пасинка, падчерки), братів, сестер

До 7 к. дн. без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання і назад

12

Працівники в разі смерті інших, ніж зазначені в п. 11, родичів

До 3 к. дн. без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання і назад

13

Працівники, які доглядають хворих родичів по крові або по шлюбу, які за висновком медзакладу потребують постійного стороннього догляду

Тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більше 30 к. дн.

14

Працівники для завершення санаторно-курортного лікування

Тривалістю, визначеною в медичному висновку

15

Працівники, допущені до вступних іспитів до вищих навчальних закладів

15 к. дн. без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу і назад

16

Працівники, допущені до складання вступних іспитів до аспірантури з відривом чи без відриву від виробництва, а також працівники, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки

Тривалістю, необхідною для проїзду до місцезнаходження вищого навчального закладу або закладу науки і назад

17

Сумісники

На строк до закінчення відпустки за основним місцем роботи

18

Ветерани праці

До 14 к. дн. щорічно

19

Працівники, які не використали за попереднім місцем роботи щорічну основну й додаткову відпустки повністю або частково та отримали за них грошову компенсацію

До 24 к. дн. у перший рік роботи на цьому підприємстві до настання шестимісячного строку безперервної роботи

20

Працівники, діти яких віком до 18 років вступають до навчальних закладів, розташованих в іншій місцевості

12 к. дн. без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та у зворотному напрямку.

За наявності двох та більше дітей такого віку відпустка надається окремо для супроводу кожної дитини

21

Працівники, місце роботи яких розташоване у районі проведення АТО

На період проведення АТО у відповідному населеному пункті з урахуванням часу, необхідного для повернення до місця роботи, але не більше 7 к. дн. після прийняття рішення про припинення АТО

22

Працівники, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі, протягом четвертого року навчання за їх бажанням

Один вільний від роботи день на тиждень без збереження заробітної плати

Відпустка без збереження заробітної плати згідно зі ст. 26 Закону про відпустки надається за угодою між працівником та роботодавцем

1

За сімейних обставин та з інших причин

На строк, обумовлений угодою між працівником та роботодавцем або уповноваженим ним органом, але не більше 15 к. дн. на рік

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити