Питання, пов’язані із проведенням спеціальної перевірки в місцевих державних адміністраціях та їх структурних підрозділах

В обраному У обране
Друк
Зарецький Андрій, головний спеціаліст відділу кадрового забезпечення управління з питань персоналу апарату Сумської обласної державної адміністрації
Держслужбовець Квітень, 2018/№ 4
У цих Методичних рекомендаціях представлені напрацювання управління з питань персоналу апарату Сумської обласної державної адміністрації

ДОКУМЕНТИ СТАТТІ

КЗпП — Кодекс законів про працю України.

Закон № 889 — Закон України «Про державну службу» № 889 від 10.12.2015 р.

Закон — Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. № 1700-VII.

Порядок № 171 — Порядок проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затверджений постановою КМУ від 25.03.2015 р. № 171.

1. Щодо осіб, які мають проходити спеціальну перевірку при призначенні на посади в місцевих державних адміністраціях

Загальні засади проведення спеціальної перевірки осіб, що претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, визначено ст. 56 — 58 Закону.

Процедури проведення спеціальної перевірки деталізовані в Порядку № 171.

Як бачимо, відповідно до ч. 1 ст. 56 Закону та п. 1 Порядку № 171 спеціальна перевірка проводиться лише щодо осіб, які претендують на зайняття певних посад.

Зокрема, в місцевих державних адміністраціях та їх структурних підрозділах це посади:

голови обласної державної адміністрації, його першого заступника та заступників, голови районної державної адміністрації;

державних службовців, які обіймають посади категорії «Б».

Згідно з пп. 1, 3, 4 абз. 2 ч. 1 ст. 56 Закону спеціальна перевірка НЕ ПРОВОДИТЬСЯ щодо претендентів, які перебувають на посадах у державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування та призначаються в порядку переведення чи просування по службі на посади в межах того ж органу або призначаються в порядку переведення на посади в інших державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування. Таким чином, відповідно до чинного законодавства спеціальна перевірка не проводиться щодо кандидатів на вищезазначені посади із числа діючих державних службовців.

Водночас для того, щоб не проводити спеціальну перевірку кандидата з іншого державного органу, він має бути звільнений у порядку переведення (на підставі пункту 5 частини 1 статті 36 КЗпП, ст. 41 Закону № 889. В іншому випадку звільнення (за власним бажанням, за угодою сторін, з інших підстав) спеціальну перевірку проводити необхідно.

2. Щодо документів, які особа подає до служби управління персоналом для організації спеціальної перевірки

У разі проведення конкурсного відбору не пізніше ТРЬОХ ДНІВ з дня одержання кандидатом результатів конкурсу подається письмова згода на проведення спеціальної перевірки за встановленою формою разом із заявою на призначення (на обох документах повинна бути зазначена одна дата). Форма згоди на спеціальну перевірку затверджена додатком 1 до Порядку № 171.

Разом із письмовою згодою на проведення спеціальної перевірки кандидат на посаду подає інші документи, перелік яких визначений ч. 2 ст. 57 Закону та п. 8 Порядку № 171, а саме:

1

Автобіографію

обов’язково

2

Копію паспорта громадянина України

обов’язково

3

Копії документів про освіту, вчені звання та наукові ступені

обов’язково

4

Медичні довідки про стан здоров’я

(Сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду (ф. №140/о) та Медичну довідку про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів (ф. №122-2/о))

обов’язково

5

Копію військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця

тільки для військовослужбовців або військовозобов’язаних

6

Довідку про допуск до державної таємниці

тільки в разі його наявності

7

Заяву, передбачену ч. 1 ст. 6 Закону України «Про очищення влади»

обов’язково, якщо щодо особи раніше не проводилася відповідна перевірка (або завірену належним чином копію довідки про результати перевірки, якщо така перевірка проводилася)

3. Щодо заповнення автобіографії

Наразі немає жодного нормативного акту, який би затверджував форму такого документа. Тому автобіографія складається у довільній формі.

На практиці нерідко використовується автобіографія із поданої кандидатом особової картки державного службовця відповідно до Інструкції щодо заповнення Особової картки державного службовця, затвердженої наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 р. № 156 (зі змінами).

Зокрема, у цій Інструкції передбачено, що автобіографія заповнюється особисто у довільній формі з дотриманням хронологічної послідовності (від народження до дати написання автобіографії). Зазначаються прізвище, ім’я та по батькові, дата і місце народження, висвітлюються питання, пов’язані із навчанням, трудовою і громадською діяльністю. Також у автобіографії зазначається, чи притягувався(лися) до кримінальної відповідальності претендент на посаду та члени його сім’ї й найближчі родичі.

4. Щодо організації проведення спеціальної перевірки

Відповідно до п. 3 Порядку № 171 організація проведення спеціальної перевірки покладається на керівника (заступника керівника) органу державної влади або його апарату. Для забезпечення організації проведення спеціальної перевірки керівник державного органу може визначити відповідальний структурний підрозділ. Зокрема, Типовим положенням про службу управління персоналом державного органу, затвердженим наказом Нацдержслужби від 03.03.2016 р. № 47, на службу управління персоналом (або на особу, яка її представляє) покладена функція проведення спеціальної перевірки.

Згідно з п. 10 Порядку № 171 не пізніше наступного дня після одержання письмової згоди претендента на посаду на проведення спеціальної перевірки державний орган надсилає до відповідних державних органів або до їх територіальних органів (за наявності) запит про перевірку відомостей щодо претендента на посаду за формою, затвердженою додатком 2 до Порядку № 171.

Увага! Згідно з Порядком № 171 запит на спеціальну перевірку підписує керівник органу, на посаду в якому претендує особа, а в разі його відсутності — особа, яка виконує обов’язки керівника, або один з його заступників відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Запити надсилаються до:

Головного територіального управління юстиції в ________ області (три окремих запити з відповідними додатками).

1. Щодо наявності у претендента корпоративних прав. Надсилається запит встановленої форми з такими додатками:

— копія згоди на проведення спеціальної перевірки;

— копія паспорта громадянина України;

— копія автобіографії претендента.

2. Щодо надання витягу з Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади». Надсилається запит встановленої форми з такими додатками:

— копія згоди на проведення спеціальної перевірки;

— копія паспорта громадянина України;

— копія автобіографії претендента;

— запит про видачу витягу з Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади»;

— копія заяви про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» (якщо кандидат раніше проходив перевірку відповідно до ЗУ «Про очищення влади», то замість заяви надається копія довідки про результати перевірки).

3. Щодо надання витягу з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення (актуальна назва реєстру). Надсилається запит встановленої форми з такими додатками:

— копія згоди на проведення спеціальної перевірки;

— копія паспорта громадянина України;

— копія автобіографії претендента;

— запит про видачу витягу з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (щодо наявності в особи корпоративних прав).

Надсилається запит встановленої форми з такими додатками:

— копія згоди на проведення спеціальної перевірки;

— копія паспорта громадянина України;

— копія автобіографії претендента.

Головного управління національної поліції в _________ області (щодо наявності судимості, її зняття, погашення).

Надсилається запит встановленої форми з такими додатками:

— копія згоди на проведення спеціальної перевірки;

— копія паспорта громадянина України;

— копія автобіографії претендента.

Територіального управління державної судової адміністрації в ____ області (щодо наявності в Єдиному державному реєстрі судових рішень відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності).

Надсилається запит встановленої форми з такими додатками:

— копія згоди на проведення спеціальної перевірки;

— копія паспорта громадянина України;

— копія автобіографії претендента.

Національного агентства з питань запобігання корупції (щодо достовірності відомостей, зазначених особою в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік).

Надсилається запит встановленої форми з такими додатками:

— копія згоди на проведення спеціальної перевірки;

— копія паспорта громадянина України;

— копія автобіографії претендента.

Також повинна бути наявна електронна декларація на сайті НАЗК із зазначенням точної назви посади, на яку претендує особа, яка охоплює рік, що передує року проведення спеціальної перевірки.

Підрозділу охорони здоров’я обласної державної адміністрації (щодо відомостей про стан здоров’я претендента на посаду (в частині перебування на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я)).

Надсилається запит встановленої форми з такими додатками:

— копія згоди на проведення спеціальної перевірки;

— копія паспорта громадянина України;

— копія автобіографії претендента;

— копії медичних довідок встановленої форми.

Підрозділу освіти і науки обласної державної адміністрації (щодо освіти, наявності у претендента на посаду наукового ступеня, вченого звання).

Надсилається запит встановленої форми з такими додатками:

— копія згоди на проведення спеціальної перевірки;

— копія паспорта громадянина України;

— копія автобіографії претендента;

— копія(ї) документа(ів) про освіту з додатками.

Обласного військового комісаріату* (щодо відношення особи до військового обов’язку (крім випадків персонально-якісного обліку військовозобов’язаних СБУ).

* Надсилається також щодо жінок та осіб, які заявляють, що не є військовозобов’язаними (для перевірки зазначеної інформації).

Надсилається запит встановленої форми з такими додатками:

— копія згоди на проведення спеціальної перевірки;

— копія картки платника податків;

— копія автобіографії претендента;

— копія військового квитка (тимчасового посвідчення, приписного свідоцтва) (у разі наявності).

Управління Служби безпеки України в ________ області** (щодо наявності в особи допуску до державної таємниці, а також щодо відношення особи до військового обов’язку (в частині персонально-якісного обліку військовозобов’язаних СБУ)).

** Надсилається, якщо кандидат перебуває на військовому обліку в СБУ та якщо має довідку про надання допуску до державної таємниці.

Надсилається запит встановленої форми з такими додатками:

— копія згоди на проведення спеціальної перевірки;

— копія паспорта громадянина України;

— копія автобіографії претендента;

— копія військового квитка (довідки замість військового квитка, приписного свідоцтва) (якщо кандидат перебуває на військовому обліку в СБУ).

Якщо під час спеціальної перевірки будуть виявлені розбіжності в поданих кандидатом на посаду автобіографії та/або електронній декларації, особі повідомляється про такий факт та їй надається можливість протягом п’яти робочих днів надати письмове пояснення на ім’я керівника державного органу (суб’єкту призначення) та/або виправити розбіжності.

У разі обґрунтування особою в поясненні виявлених розбіжностей у поданих документах (автобіографія, декларація), їх виправлення, та якщо за результатами розгляду зазначеного пояснення не встановлено факту подання особою підроблених документів або неправдивих відомостей претендент вважається таким, що пройшов спеціальну перевірку. Відповідним структурним підрозділом (службою управління персоналом) готується довідка про результати спеціальної перевірки за формою згідно з додатком 3 до Порядку № 171 (ср. 025069200).

В іншому випадку (встановлення за результатами спеціальної перевірки та розгляду зазначеного пояснення претендента на посаду факту подання ним підроблених документів або неправдивих відомостей) посадова особа (орган), яка (який) здійснює призначення на таку посаду, повідомляє протягом трьох робочих днів про виявлений факт правоохоронним органам та відмовляє претендентові на посаду у призначенні на посаду.

Необхідно звернути увагу, що у разі встановлення за результатами спеціальної перевірки відомостей про претендента на посаду, які не відповідають встановленим законодавством вимогам щодо зайняття посади (у тому числі факту належності особи до переліку осіб, щодо яких застосовуються заборони, передбачені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади»), посадова особа (орган), яка (який) здійснює призначення на таку посаду, відмовляє претендентові на посаду у призначенні на посаду.

Довідка про результати спеціальної перевірки підписується керівником служби управління персоналом та додається до особової справи кандидата на посаду. Документи, подані працівником для проведення спеціальної перевірки, незалежно від результатів перевірки передаються для зберігання в особовій справі цих працівників.

Інформація про результати спеціальної перевірки та документи щодо її проведення є конфіденційними, якщо вони не містять відомостей, що становлять державну таємницю.

Довідка про результати спеціальної перевірки додається до документів, поданих претендентом на посаду, або до особової справи, якщо прийнято рішення про його призначення на посаду.

Документи, що подані претендентом на посаду для проведення спеціальної перевірки, у разі призначення його на посаду передаються для зберігання в особовій справі, а у разі відмови у призначенні на посаду повертаються претендентові на посаду під розписку.

У разі встановлення під час проведення спеціальної перевірки неправдивості поданих претендентом на посаду документів та в інших випадках, передбачених законом, такі документи не підлягають поверненню.

5. Зразки та форми документів

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити