Бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, та за підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час

В обраному У обране
Друк
Держслужбовець Липень, 2018/№ 7
Затверджено наказом військового комісара Харківського ОВК 21.11.2017 року № 676*

* За матеріалами офіційного сайту Харківської облдержадміністрації: http://kharkivoda.gov.ua/oblasna-derzhavna-administratsiya/struktura-administratsiyi/strukturni-pidrozdili/145/90513. — Прим. ред.

ВСТУП

Бронювання військовозобов’язаних, які перебувають у запасі, здійснюється в мирний та у воєнний час з метою забезпечення функціонування органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ і організацій в особливий період.

Бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування та на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів та виконання мобілізаційних завдань (замовлень), згідно з переліками посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час. Такі військовозобов’язані не підлягають прийняттю на службу у військовому резерві.

Бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та за підприємствами, установами, організаціями здійснюється шляхом надання їм відстрочок від призову на військову службу на період мобілізації та на воєнний час

І. ПЕРЕЛІК ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ З ПИТАНЬ БРОНЮВАННЯ ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНИХ (станом на 20.11.2017 року)

1. Закони України

1

№ 2232-XII

25.03.92

Про військовий обов’язок і військову службу (в редакції 2006 р.)

2

№ 3543-XII

21.10.93

Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію (в редакції 2005 р.)

2. Постанови Кабінету Міністрів України

1

№ 921

07.12.2016

Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних

2

№ 45 дск

04.02.2015

Про затвердження Порядку бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час

3. Розпорядження Кабінету Міністрів України

1

№ 493-р дск

18.03.2015

«Про затвердження переліків посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час» (зі змінами)

4. Підручники, вказівки, рекомендації

1

№ 140

18.05.2007

Наказ Міністерства економіки України «Про затвердження Переліку відомостей з питань мобілізаційної підготовки національної економіки, які містять службову інформацію»

ІІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Порядок проведення бронювання визначається Порядком бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2015 р. № 45 (далі – Порядок).

Відповідно до вимог Порядку, органи місцевого самоврядування (виконавчі органи сільських, селищних, міських рад):

1) ведуть облік військовозобов’язаних і призовників із числа працюючих осіб на території відповідних населених пунктів;

2) здійснюють заходи щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час шляхом:

оформлення разом з військовики комісаріатами за місцезнаходженням органу місцевого самоврядування бронювання військовозобов’язаних та здійснення контролю за організацією роботи з військового обліку та бронювання на підприємствах, в установах, організаціях, які розташовуються па території відповідних населених пунктів і залучаються ними до виконання мобілізаційних завдань (замовлень);

розроблення та подання відповідним місцевим органам виконавчої влади проектів переліків посад і професій за формою згідно з додатком 1 до Порядку, відомостей про чисельність працюючих та військовозобов’язаних за формою згідно з додатком 2 до Порядку;

3) подають щороку звіти про чисельність працюючих та військовозобов’язаних, які заброньовані згідно з переліками посад і професій, місцевим органам виконавчої влади згідно з додатком 4 до Порядку, інформують зазначені органи про стан роботи з бронювання.

Підприємства, установи, організації незалежно від форми власності:

1) ведуть облік військовозобов’язаних і призовників із числа працюючих осіб, здійснюють заходи щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час;

2) оформлюють разом з місцевими військовими комісаріатами бронювання військовозобов’язаних за підприємствами, установами, організаціями;

3) розробляють та подають проекти переліків посад і професій, а також подають відомості про чисельність працюючих та військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню згідно з переліками посад і професій;

4) щороку складають звіти про чисельність працюючих та військовозобов’язаних, які заброньовані згідно з переліками посад і професій, та подають їх центральним органам виконавчої влади, іншим державним органам, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, які доводять (встановлюють) мобілізаційні завдання (замовлення), або за сферою управління згідно з додатком 4 та інформують зазначені органи про стан робіт з бронювання;

5) розробляють плани заходів щодо вручення посвідчень про відстрочку за формою згідно з додатком 5, складають списки осіб, уповноважених від структурних підрозділів для вручення посвідчень;

6) проводять системний аналіз забезпеченості трудовими ресурсами в особливий період, складають плани заміни фахівців, які вибувають у разі мобілізації та у воєнний час, за формою згідно з додатком 6, розробляють та здійснюють необхідні заходи з підготовки кадрів для заміщення військовозобов’язаних, які підлягають призову до Збройних Сил, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.

При цьому підприємства, установи, організації зобов’язані мати дані щодо чисельності військовозобов’язаних, які:

заброньовані згідно з переліками посад і професій, що залишаються для роботи на підприємстві, в установі, організації;

мають мобілізаційні розпорядження військових комісарів (військовозобов’язаних СБУ — керівників органів, у яких вони перебувають на військовому обліку, військовозобов’язаних Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту — керівників відповідних органів управління МВС) та підлягають призову в разі мобілізації;

— не заброньовані, і дані щодо чисельності військовозобов’язаних, які не мають мобілізаційних розпоряджень та тимчасово залишаються для роботи на підприємстві, в установі, організації.

Бронювання оформлюється військовими комісаріатами (органами СБУ) за місцем розташування органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій.

Військовозобов’язані, які заброньовані згідно з переліками посад і професій, та військовозобов’язані, які отримали відстрочку від призову, зараховуються на спеціальний військовий облік, звільняються від призначення на укомплектування військових частин і установ та від явки в разі мобілізації на період дії відстрочки.

Не підлягають бронюванню військовозобов’язані, які мають дефіцитні військово-облікові спеціальності, перелік яких визначається Генеральним штабом Збройних Сил.

Військовозобов’язані, які призначені тимчасово виконувати обов’язки за штатними вакантними посадами керівного складу або спеціалістів (директорів, начальників цехів, майстрів тощо), бронюються нарівні з працівниками, які постійно виконують обов’язки за відповідними посадами.

Під час бронювання на період мобілізації та на воєнний час необхідно дотримуватися таких вимог.

Посвідчення про відстрочку і повідомлення про зарахування військовозобов’язаних заповнюються чорнилами одного кольору, при цьому допускається не більше ніж два виправлення.

У разі коли виробнича спеціальність робітника не внесена в рядок «На посаді (за професією)» посвідчення про відстрочку, у зазначений рядок вноситься, наприклад, такий запис: «робітник ... розряду».

У повідомленні про зарахування військовозобов’язаного рядок «Найменування військового комісаріату, Центрального управління або регіонального органу СБУ, де військовозобов’язаний перебуває на військовому обліку, та місце проживання військовозобов’язаного» заповнюється простим олівцем.

У повідомленні про зарахування військовозобов’язаного та посвідченні про відстрочку у рядку «Підстава» зазначаються: номер переліку посад і професій, найменування розділу і пункту, за якими оформлено бронювання військовозобов’язаного, дата і номер відповідного акта Кабінету Міністрів України.

У посвідченні про відстрочку і повідомленні про зарахування військовозобов’язаних строк надання відстрочки від призову, дата і номер акта Кабінету Міністрів України зазначаються словами. Якщо у переліку посад і професій не визначений строк надання військовозобов’язаному відстрочки від призову або проставлена відмітка «на весь час війни», у посвідченні про відстрочку та повідомленні про зарахування військовозобов’язаного необхідно зазначити «шість місяців».

Заповнені бланки повідомлень про зарахування військовозобов’язаних повинні бути підписані та засвідчені печаткою органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації.

Заповнені бланки посвідчень про відстрочку і повідомлень про зарахування військовозобов’язаних, особові картки, військові квитки військовозобов’язаних необхідно доставити і здати до військового комісаріату (органу СБУ) за місцезнаходженням органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації через особу, відповідальну за ведення військового обліку. Факт передачі документів фіксується в книзі обліку передання бланків спеціального військового обліку, військових квитків та особових карток за формою згідно з додатком 8 шляхом зазначення дати, підпису, прізвища та ініціалів особи, відповідальної у військовому комісаріаті за приймання документів.

ІІІ. ОФОРМЛЕННЯ БРОНЮВАННЯ НА ПЕРІОД МОБІЛІЗАЦІЇ ТА НА ВОЄННИЙ ЧАС

Порядок оформлення бронювання на період мобілізації та на воєнний час визначається пунктами 24-38 Порядку.

1. Алгоритм роботи відповідального за ведення в/обліку у ході бронювання військовозобов’язаних

Зразок 1. Облік отриманих посвідчень та повідомлень (додаток 3) у книзі обліку бланків суворої звітності

Зразок 2. Заповнення розписки про отримання військового квитка

Зразок 3. Запис про передачу документів представнику Р(М)ВК для оформлення бронювання

Зразок 4. Запис про зворотній прийом документів від представника Р(М)ВК після оформлення бронювання (гр. 7 рядок 1) та про залишення повідомлень на військовозобов’язаних, що перебувають на обліку в цьому Р(М)ВК (рядок 2)

Зразок 5. Направлення повідомлень до інших Р(М)ВК для переведення військовозобов’язаних на спеціальний військовий облік

Зразок 6. Записи в книзі обліку бланків спеціального обліку про використання повідомлень

Зразок 7. Запис в розділі ІІ особової картки працівника про перебування на спеціальному обліку

Зразок 8. При поверненні військового квитка військовозобов’язаному він розписується в корінці розписки (останній рядок) та повертає розписку

Під час заповнення бланків посвідчень про відстрочку від призову і повідомлень про зарахування військовозобов’язаних на спеціальний військовий облік необхідно враховувати наступні особливості:

1. В рядку склад (профіль) для військовозобов’язаних рядового або сержантського та старшинського складу зазначається склад, який визначається за табл. 1, для осіб офіцерського складу зазначається профіль (командний, інженерний і технічний, юридичний, медичний або ветеринарний).

2. В рядку військове звання записується останнє військове звання військовозобов’язаного, отримане ним під час проходження служби або перебування в запасі відповідно до записів у військовому квитку.

3. В повідомлені про зарахування військовозобов’язаних на спеціальний військовий облік термін надання відстрочки, найменування військового комісаріату, в якому військовозобов’язаний перебуває на військовому обліку та домашня адреса військовозобов’язаного записуються простим олівцем.

Військові звання

Склад

Солдат, рядовий, старший солдат, єфрейтор, матрос, старший матрос

Рядовий

Молодший сержант, сержант, старший сержант, старшина, старшина 2 статті, старшина 1 статті, головний старшина, головний корабельний старшина, прапорщик, старший прапорщик, мічман, старший мічман

Сержантський та старшинський

Після проведення бронювання відповідальний виконує наступні дії:

1. Розробляє план заходів щодо вручення посвідчень про відстрочку за формою згідно з додатком 5 до Порядку. Такі плани заходів затверджуються керівниками підприємств або їх заступниками.

2. Виготовляє необхідну кількість бланків відомості на видачу посвідчень про відстрочку військовозобов’язаним за формою згідно з додатком 11 до Порядку та, у разі необхідності, бланків відомості на видачу посвідчень про відстрочку уповноваженим цехів та відділів за формою згідно з додатком 12 до Порядку.

2. Алгоритм роботи відповідального за ведення військового обліку у разі анулювання відстрочки від призову

Надана відстрочка від призову підлягає анулюванню у випадках, передбачених п.12 Положення:

• закінчення строку її дії;

• призначення військовозобов’язаного, який заброньований згідно з переліками посад і професій, на посаду, за якою відстрочка від призову за такими переліками не надається;

• зміни військово-облікових ознак (військово-облікової спеціальності, військового звання, віку, складу військовозобов’язаних або профілю службової діяльності), внаслідок чого військовозобов’язаний втрачає право на відстрочку;

• скасування мобілізаційного завдання (замовлення) органу державної влади, іншому державному органові, органові місцевого самоврядування, підприємству, установі, організації;

• ліквідації органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації;

• звільнення військовозобов’язаного, який заброньований згідно з переліками посад і професій, з органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, де була надана така відстрочка.

Зразок 1. Повідомлення Р(М)ВК, у яких військовозобов’язаний перебуває на військовому обліку, про дату та підставу анулювання наданої відстрочки від призову

Додаток

ПОВІДОМЛЕННЯ

про зміну облікових даних

Зразок 2. Здача анульованих посвідчень про відстрочку до військового комісаріату за місцем їх оформлення для знищення в установленому порядку

Зразок 3. Записи в книзі обліку бланків спеціального обліку про використання посвідчень

3. Алгоритм роботи відповідального за ведення військового обліку у разі зміни місця проживання заброньованих військовозобов’язаних

Зразок 1. Записи в книзі обліку бланків спеціального обліку про надходження та використання повідомлень

Зразок 2. Направлення повідомлення про зарахування до військового комісаріату (органу СБУ), в який військовозобов’язаний прийнятий на військовий облік, для зарахування його на спеціальний військовий

ІV. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ БРОНЮВАННЯ ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНИХ У ВОЄННИЙ ЧАС

Порядок оформлення бронювання військовозобов’язаних у воєнний час визначається пунктами 39-49 Порядку.

1. Алгоритм роботи відповідального за ведення військового обліку з моменту оголошення мобілізації.

2. Алгоритм роботи відповідального за ведення військового обліку при оформленні відстрочок від призову військовозобов’язаним у воєнний час

Зразок 1. Список військовозобов’язаних, на яких оформляються відстрочки від призову у воєнний час

Примітка. Військовозобов’язаним, яким необхідно переоформити відстрочку від призову за новими посадами, у графі «Примітка» зазначаються посади, за якими вони були заброньовані до цього.

Зразок 2. Запис про передачу документів представнику Р(М)ВК для оформлення бронювання

Зразок 3. Облік отриманих від Р(М)ВК посвідчень та повідомлень (додаток 3) у книзі обліку бланків суворої звітності

V. ЗВІТНІСТЬ ПРО ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПРАЦЮЮЧИХ ТА ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНИХ, ЯКІ ЗАБРОНЬОВАНІ ЗГІДНО З ПЕРЕЛІКАМИ ПОСАД І ПРОФЕСІЙ

Порядок надання звітності про чисельність працюючих та військовозобов’язаних, які заброньовані згідно з переліками посад і професій, визначений пунктами 57-61 Порядку.

Під час складання звіту потрібен відповідальний, зобов’язаний:

1. Звірити дані обліку особових карток з даними військових квитків військовозобов’язаних та з фактичною чисельністю працюючих військовозобов’язаних у зазначених органах, на підприємстві, в установі, організації, оформити до кінця поточного року відстрочки від призову військовозобов’язаним, які підлягають бронюванню за переліком посад і професій;

2. Анулювати до кінця поточного року відстрочки від призову військовозобов’язаним, які заброньовані згідно з переліками посад і професій, але з різних причин втратили право на таку відстрочку, зняти їх із спеціального військового обліку та не включати до звіту;

3. Звірити дані облікових карток працівників з обліковими даними військових комісаріатів (органів СБУ);

4. Включити до звіту зведені показники за органом державної влади, іншим державним органом, органом місцевого самоврядування, підприємством, установою, організацією та за підпорядкованими структурними підрозділами і філіями незалежно від їх місцезнаходження.

Під час складання звіту необхідно уважно перевіряти відсутність арифметичних помилок. Звітам встановленим порядком надається гриф обмеження доступу.

Складені звіти обов’язково погоджуються у Р(М)ВК за місцем знаходження органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації.

Звіти про чисельність працюючих та військовозобов’язаних, які заброньовані згідно з переліками посад і професій, та інформація про стан роботи з бронювання військовозобов’язаних подаються до 1 лютого:

— Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування — підприємствами, установами, організаціями, які залучаються ними до виконання мобілізаційних завдань (замовлень) в особливий період, і підприємствами, установами, організаціями, які не належать до сфери управління відповідних державних органів;

— Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим органам виконавчої влади — органами місцевого самоврядування;

— центральним органам виконавчої влади, іншим державним органам — підприємствами, установами, організаціями, до сфери управління яких вони належать, і підприємствами, установами та організаціями, яким центральним органом виконавчої влади встановлено (доведено) мобілізаційні завдання (замовлення).

VІ. ПЕРЕЛІК ТА ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ВІДПРАЦЬОВУЮТЬСЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ З ПИТАНЬ БРОНЮВАННЯ ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНИХ

З питань бронювання військовозобов’язаних на підприємстві відпрацьовуються наступні документи:

1. Книга обліку бланків спеціального військового обліку.

2. Книга обліку передачі бланків спеціального військового обліку, військових квитків та особових карток.

3. Відомість на видачу посвідчень про відстрочку від призову до Збройних Сил на період мобілізації та на воєнний час військовозобов’язаним, які заброньовані згідно з переліками посад і професій, що працюють на підприємстві.

4. Відомість на видачу посвідчень про відстрочку від призову до Збройних Сил на період мобілізації та на воєнний час уповноваженим цехів та відділів для вручення їх військовозобов’язаним, які заброньовані згідно з переліками посад і професій, що працюють на підприємстві.

5. Списки осіб, уповноважених від структурних підрозділів для вручення посвідчень.

6. Відомість на видачу посвідчень про відстрочку від призову до Збройних Сил на період мобілізації та на воєнний час військовозобов’язаним, які заброньовані згідно з переліками посад і професій, що працюють на підприємстві, у разі їх від’їзду на строк понад три місяці.

7. План заходів щодо вручення посвідчень про відстрочку від призову за мобілізацією.

8. План заміни працівників, які вибувають у разі мобілізації та у воєнний час.

9. Звіт про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов’язаних станом на 01.01.20__ року (додаток 4) та доповідь про стан роботи з бронювання.

10. Посвідчення про відстрочку від призову до Збройних Сил на період мобілізації та на воєнний час.

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ З ПИТАНЬ БРОНЮВАННЯ ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНИХ

Додаток 9

Примітка:

1. Запис про залишок бланків посвідчень та повідомлень робиться щорічно станом на 1 січня.

2. У графі «Видано» вказувати тільки кількість витрачених повідомлень і посвідчень. Серії і номери витрачених бланків обов’язково перераховуються в супроводжувальних, з якими вони відправляються військкомату;

3. При передачі повідомлень військкомату, який оформлював відстрочку від призову, серії і номери їх перераховуються у графі 3 книги обліку і передачі бланків (додаток 8);

4. Копії супроводжувальних підшиваються і зберігаються в перехідній справі підприємства, як виправдувальні документи.

Додаток 8

Додаток 11

.

Примітка:

1. По закінченні видачі, оформлені належним чином відомості і залишок бланків спец. обліку передаються військкоматам, де вони зберігаються як виправдувальні документи про витрачання бланків посвідчень.

2. Перед видачею посвідчень адміністрація організації перевіряє правильність їх заповнення і роз’яснює військовозобов’язаним правила, які викладено на зворотній стороні посвідчення.

3. Відомість складається в 2-х екземплярах. Другий екземпляр залишається в організації.

Додаток 12

Додаток 10

Примітка:

1. Адміністрація видає заброньованим військовозобов’язаним посвідчення під розпис у видатковій відомості при виїзді їх в службове відрядження, на навчання, у відпустку або лікування на строк більше 3-х місяців із збереженням займаних посад.

2. По цих посвідченнях військовозобов’язані зараховуються на спец. облік військкоматами за місцем відрядження, навчання, відпустки або лікування.

Додаток 5

з/п

Найменування заходу

Відповідальний виконавець

Час виконання (годин)

Місце проведення

Примітка

1.

Оповістити відповідальних осіб, призначених для вручення посвідчень військовозобов’язаним

Іванов, Кравчук

________

За місцем проживання або роботи

2.

Підготувати відомості видачі посвідчень (д. 12) для кожного відділу, дільниці, цеху і посвідчення (д. 3), передати їх відповідальним особам і провести з ними інструктаж

Інспектор з кадрів

________

Відділ кадрів,

каб. № 3

3.

Виділеним транспортом направити відповідальних осіб у підрозділи для вручення посвідчень про відстрочку

Начальник відділу

________

Майданчик перед адмінбудинком

4.

Організувати виклик заброньованих військовозобов’язаних, вручити їм посвідчення під підпис в відомостях на видачу посвідчень (д. 11), роз’яснити правила, викладені на зворотному боці посвідчень про відстрочку

Інспектор з кадрів, уповноважені цехів та відділів

________

Приміщення підрозділів

5.

Повернення оформлених відомостей (д. 11) після вручення посвідчень відповідальними особами інспектору з кадрів

Інспектор з кадрів, уповноважені цехів та відділів

________

Відділ кадрів, каб. № 3

6.

Передати військкомату завірені печаткою відомості (д. 11), а також залишкову кількість чистих бланків

Інспектор з кадрів

________

військкомат

Додаток 6

Примітка: 1. До плану включаються військовозобов’язані, що мають мобілізаційні приписи, а також військовозобов’язані, що не стоять на спеціальному обліку і займають відповідальні посади.

2. Прізвище, ім’я, по батькові в плані заповнюються олівцем.

Додаток 4

Посвідчення про відстрочку від призову до Збройних Сил на період мобілізації та на воєнний час.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу».

2. Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

3. Порядок організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.16 р. № 921.

4. Порядок бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04.02.15 р. № 45 дск

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити