Зміни для МДА: чи все враховано?

В обраному У обране
Друк
Мацокін Андрій, головний редактор журналу "Держслужбовець"
Держслужбовець Червень, 2018/№ 6
Урядом приведено у відповідність до вимог законів України «Про державну службу» та «Про місцеві державні адміністрації» нормативно-правові акти, дія яких стосується роботи апаратів і структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, а також процедури конкурсного відбору.

ДОКУМЕНТИ СТАТТІ

Закон № 2190 — Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань проходження державної служби» від 09.11.2017 р. № 2190-VIII.

Зміни — Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 р. № 434.

Типовий регламент — Типовий регламент місцевої державної адміністрації, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.99 р. № 2263.

Типове положення — Типове положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2012 р. № 887.

Порядок проведення конкурсу — Порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 р. № 246 (в редакції постанови КМУ від 18.08.2017 р. № 648).

Порядок присвоєння рангів — Порядок присвоєння рангів державних службовців, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 р. № 306.

На виконання Закону № 2190 Кабінетом Міністрів України внесено технічні зміни до Типового регламенту, Типового положення, Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, Порядку присвоєння рангів державних службовців та до постанови щодо упорядкування структури Секретаріату Кабінету Міністрів України, апарату міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в частині вирішення питання переведення державних службовців на посади провідних та головних спеціалістів до утворених директоратів.

Давайте ознайомимося з основними змінами детальніше*.

* На момент підготовки випуску внесені зміни чинності не набули.

Чинна редакція

Майбутня редакція

Типовий регламент

5. Положення про структурні підрозділи місцевої держадміністрації розробляються керівниками таких підрозділів, погоджуються із заступниками голови (відповідно до розподілу обов’язків), а також з керівником юридичного відділу чи сектору (далі — юридичний відділ) апарату місцевої держадміністрації і затверджуються розпорядженням голови місцевої держадміністрації

5. Положення про структурні підрозділи місцевої держадміністрації із статусом юридичних осіб публічного права розробляються керівниками таких підрозділів, погоджуються із заступниками голови (відповідно до розподілу обов’язків), а також керівником юридичного відділу чи сектору (далі — юридичний відділ) апарату місцевої держадміністрації і затверджуються розпорядженням голови місцевої держадміністрації.

Положення про структурні підрозділи місцевої держадміністрації без статусу юридичних осіб публічного права розробляються керівниками таких підрозділів, погоджуються із заступниками голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарату, а також з керівником юридичного відділу апарату місцевої держадміністрації і затверджуються розпорядженням голови місцевої держадміністрації.

Положення про апарат місцевої держадміністрації розробляється керівником юридичного відділу апарату місцевої держадміністрації, погоджується із керівником апарату і затверджується розпорядженням голови місцевої держадміністрації

11. Робота структурних підрозділів та апарату місцевої держадміністрації проводиться за квартальними і місячними планами, що затверджуються заступниками голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарату місцевої держадміністрації.

Порядок планування роботи структурних підрозділів апарату місцевої держадміністрації встановлює заступник голови — керівник апарату

обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, керівник апарату іншої місцевої держадміністрації

11. Робота структурних підрозділів та апарату місцевої держадміністрації проводиться за квартальними і місячними планами, що затверджуються заступниками голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарату місцевої держадміністрації.

Порядок планування роботи структурних підрозділів апарату місцевої держадміністрації встановлює заступник голови — керівник апарату місцевої держадміністрації

15. Апарат місцевої держадміністрації відповідно до покладених на нього завдань:

опрацьовує документи, що надходять до місцевої

держадміністрації, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти доручень голови і заступників голови місцевої держадміністрації;

<...>

15. Апарат місцевої держадміністрації відповідно до покладених на нього завдань:

опрацьовує документи, що надходять до місцевої

держадміністрації, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти доручень голови і заступників голови, керівника апарату місцевої держадміністрації;

<...>

151. Апарат місцевих держадміністрацій очолює керівник, який призначається на посаду головою місцевої держадміністрації в порядку, передбаченому законодавством про державну службу.

У разі тимчасової відсутності керівника апарату його обов’язки виконує заступник керівника апарату, а в разі відсутності такої посади — керівник самостійного структурного підрозділу апарату місцевої держадміністрації відповідно до розпорядження голови місцевої держадміністрації

19. Організація кадрової роботи у місцевій держадміністрації здійснюється за затвердженим головою місцевої держадміністрації річним планом, який передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також з інших питань управління персоналом

19. Організація роботи з персоналом в апараті місцевої держадміністрації та її структурних підрозділах без статусу юридичних осіб публічного права здійснюється за затвердженим керівником апарату місцевої держадміністрації річним планом, який передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також з інших питань управління персоналом.

Організація роботи з управління персоналом у структурних підрозділах місцевої держадміністрації із статусом юридичних осіб публічного права здійснюється за затвердженим керівником такого підрозділу річним планом, який передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також з інших питань управління персоналом

20. Організацію кадрової роботи в апараті місцевої держадміністрації та у структурних підрозділах місцевої держадміністрації здійснює служба управління персоналом, а в підрозділах, які мають штатну чисельність до п’яти осіб, виконання кадрової роботи покладається за рішенням їх керівників на одного з працівників.

Кадрова робота в апараті та структурних підрозділах місцевої держадміністрації проводиться відкрито і спрямовується на всебічне вивчення та врахування можливостей працівників, найбільш повне застосування їх здібностей, розвиток ініціативності, створення атмосфери заінтересованості у професійному зростанні

20. Організацію роботи з персоналом в апараті місцевої держадміністрації та її структурних підрозділах без статусу юридичних осіб публічного права здійснює служба управління персоналом.

У структурних підрозділах місцевої держадміністрації із статусом юридичних осіб публічного права залежно від чисельності персоналу утворюється структурний підрозділ або вводиться посада спеціаліста з питань персоналу, а у структурних підрозділах місцевої держадміністрації із статусом юридичних осіб публічного права, чисельність працівників яких становить менше десяти осіб, обов’язки служби управління персоналом можуть бути покладені на одного з державних службовців такого структурного підрозділу за рішенням його керівника.

Робота з персоналом в апараті та структурних підрозділах місцевої держадміністрації проводиться відкрито і спрямовується на всебічне вивчення та врахування можливостей працівників, найбільш повне застосування їх здібностей, розвиток ініціативності, створення атмосфери заінтересованості у професійному зростанні

38. Правове забезпечення діяльності місцевої держадміністрації, а також <...>

Юридичний відділ з питань правового забезпечення діяльності місцевої держадміністрації підпорядковується її голові, а з питань організації роботи апарату місцевої держадміністрації — заступникові голови — керівнику апарату обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, керівнику апарату іншої місцевої держадміністрації

38. Правове забезпечення діяльності місцевої держадміністрації, а також <...>

Юридичний відділ з питань правового забезпечення діяльності місцевої держадміністрації підпорядковується її голові, а з питань організації роботи апарату місцевої держадміністрації — керівнику апарату місцевої держадміністрації

Типове положення

6. Структурний підрозділ відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

<...>

12) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови місцевої держадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

6. Структурний підрозділ відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

<...>

12) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови місцевої держадміністрації, проектів наказів керівника апарату місцевої держадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи

9. Структурний підрозділ очолює керівник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою місцевої держадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади в установленому законодавством порядку

9. Структурний підрозділ із статусом юридичної особи публічного права очолює керівник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою місцевої держадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з органом виконавчої влади вищого рівня.

Структурний підрозділ без статусу юридичної особи публічного права очолює керівник, який призначається на посаду і звільняється з посади керівником апарату місцевої держадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з органом виконавчої влади вищого рівня

10. Керівник структурного підрозділу:

<...>

3) затверджує посадові інструкції працівників структурного підрозділу та розподіляє обов’язки між ними;

<...>

12) подає на затвердження голови місцевої держадміністрації проекти кошторису та штатного розпису структурного підрозділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

<...>

14) здійснює добір кадрів;

15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців структурного підрозділу;

16) подає голові місцевої держадміністрації пропозиції щодо:

10. Керівник структурного підрозділу:

<...>

3) затверджує посадові інструкції працівників структурного підрозділу та розподіляє обов’язки між ними (у разі утворення структурного підрозділу із статусом юридичної особи публічного права);

<...>

12) подає на затвердження голови місцевої держадміністрації проекти кошторису та штатного розпису структурного підрозділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників (у разі утворення структурного підрозділу із статусом юридичної особи публічного права);

<...>

14) здійснює добір кадрів (у разі утворення структурного підрозділу із статусом юридичної особи публічного права);

15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців структурного підрозділу (у разі утворення структурного підрозділу із статусом юридичної особи публічного права);

16) подає керівнику апарату місцевої держадміністрації (у разі утворення структурного підрозділу без статусу юридичної особи публічного права) пропозиції щодо:

101. Керівник структурного підрозділу місцевої держадміністрації, утвореного як юридична особа публічного права, здійснює повноваження з питань державної служби та організації роботи інших працівників цього підрозділу

101. Керівники структурних підрозділів із статусом юридичних осіб публічного права здійснюють визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби у таких структурних підрозділах

12. Керівник структурного підрозділу може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою місцевої держадміністрації відповідно до законодавства про державну службу

12. Керівник структурного підрозділу може мати заступників.

Заступники керівника структурного підрозділу із статусом юридичної особи публічного права призначаються на посаду та звільняються з посади керівником такого структурного підрозділу відповідно до законодавства про державну службу.

Заступники керівника структурного підрозділу без статусу юридичної особи публічного права призначаються на посаду та звільняються з посади керівником апарату відповідно до законодавства про державну службу

Порядок проведення конкурсу

14. Конкурс на зайняття посад керівника та заступника керівника територіального органу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади та інших державних органів, які утворені як юридичні особи публічного права, проводиться у відповідних міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади та інших державних органах конкурсною комісією, утвореною суб’єктом призначення.

Конкурс на зайняття посад перших заступників, заступників голів, заступників голів — керівників апаратів облдержадміністрацій проводиться у відповідних облдержадміністраціях конкурсною комісією, утвореною головою облдержадміністрації.

Конкурс на зайняття посад перших заступників та заступників голів, заступників голів — керівників апаратів райдержадміністрацій проводиться у відповідних райдержадміністраціях конкурсною комісією, утвореною головою облдержадміністрації.

<...>

14. Конкурс на зайняття посади керівника та заступника керівника територіального органу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади та іншого державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя, який утворений як юридична особа публічного права, проводиться у відповідному міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади та іншому державному органі конкурсною комісією, утвореною суб’єктом призначення.

Конкурс на зайняття посади керівника та заступника керівника територіального органу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади та іншого державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, який утворений як юридична особа публічного права, проводиться у відповідному територіальному органі міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади та іншого державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя, конкурсною комісією, утвореною керівником такого органу.

Конкурс на зайняття посади керівника апарату облдержадміністрації та керівника структурного підрозділу облдержадміністрації із статусом юридичної особи публічного права проводиться у відповідній облдержадміністрації конкурсною комісією, утвореною головою облдержадміністрації.

Конкурс на зайняття посади керівника апарату Київської міської держадміністрації та керівника структурного підрозділу Київської міської держадміністрації із статусом юридичної особи публічного права проводиться конкурсною комісією, утвореною головою Київської міської держадміністрації.

Конкурс на зайняття посади керівника апарату райдержадміністрації та керівника структурного підрозділу райдержадміністрації із статусом юридичної особи публічного права проводиться у відповідній облдержадміністрації

конкурсною комісією, утвореною керівником апарату облдержадміністрації.

Конкурс на зайняття посади керівника апарату районної в м. Києві держадміністрації та керівника структурного підрозділу районної в м. Києві держадміністрації із статусом юридичної особи публічного права проводиться у Київській міській держадміністрації конкурсною комісією, утвореною керівником апарату Київської міської держадміністрації

18. Голова НАДС за поданням керівника спеціального структурного підрозділу НАДС <...>

У разі коли в державному органі неможливо визначити адміністратора з числа працівників служби управління персоналом, функції адміністратора виконує особа з числа інших працівників такого органу, яка визначається керівником державної служби.

<...>

18. Голова НАДС за поданням керівника спеціального структурного підрозділу НАДС <...>

У разі коли в державному органі неможливо визначити адміністратора з числа працівників служби управління персоналом, функції адміністратора виконує особа з числа інших працівників такого органу, яка визначається керівником державної служби.

У разі проведення конкурсу на зайняття посад, визначених в абзаці третьому — шостому пункту 14 цього Порядку, адміністратор визначається особою, яка утворює відповідні комісії, з числа працівників служби управління персоналом або з числа інших працівників відповідної адміністрації.

<...>

Порядок присвоєння рангів

5. Підставою для прийняття рішення про присвоєння державним службовцям, які займають посади державної служби категорії «Б» та «В», чергового рангу є подання служби управління персоналом суб’єктові призначення, погоджене безпосереднім керівником

5. Підставою для прийняття рішення про присвоєння державним службовцям, які займають посади державної служби категорії «Б» та «В», чергового рангу є подання служби управління персоналом суб’єктові призначення, погоджене безпосереднім керівником, якщо такий керівник не є суб’єктом призначення

6. Підставою для прийняття рішення про присвоєння достроково чергового рангу державного службовця є обґрунтоване подання, внесене безпосереднім керівником суб’єктові призначення

6. Підставою для прийняття рішення про присвоєння достроково чергового рангу державного службовця є обґрунтоване подання, внесене безпосереднім керівником суб’єктові призначення.

У разі коли суб’єкт призначення є безпосереднім керівником державного службовця, рішення про присвоєння достроково чергового рангу державного службовця приймається таким керівником за обґрунтованим поданням служби управління персоналом державного органу, в якому працює відповідний державний службовець

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд