Конкурс на посади державної служби категорій «Б» і «В»: проведення співбесіди

В обраному У обране
Друк
Макуха Олександр, начальник відділу з управління персоналом апарату Сумської обласної державної адміністрації
Держслужбовець Червень, 2018/№ 6
З метою оцінки відповідності досвіду, досягнень, компетенції, особистих якостей вимогам до професійної компетентності кандидата та відповідних посадових обов’язків конкурсною комісією проводиться співбесіда. Під час співбесіди оцінюються вимоги, які не були оцінені на попередніх етапах конкурсу. Перелік вимог, відповідно до яких проводиться співбесіда, визначається конкурсною комісією згідно з умовами проведення конкурсу.

Співбесіду можна умовно поділити на декілька етапів:

I) підготовка робочих форм (переліку питань для оцінювання компетентностей (додаток 1) та відомостей про результати співбесіди для оцінювання членами комісії);

II) налагодження контакту (привітання кандидата, представлення його комісії, уточнення відомостей, що містяться в поданих документах);

III) відповіді на запитання до проведення співбесіди на зайняття вакантної посади державного службовця та оцінка кожним членом конкурсної комісії компетентностей кандидата;

IV) завершення співбесіди (відповіді на можливі запитання кандидата до конкурсної комісії, подяка за участь у конкурсі).

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Оцінюються відповіді на запитання III етапу. Кожному з кандидатів ставляться однакові запитання, що розкривають необхідні на посаді професійні компетентності.

Засідання конкурсної комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.

Для оцінювання кожної окремої вимоги до професійної компетентності на співбесіді використовується така система:

Професійна компетентність кандидата

Кількість балів

не відповідає вимозі

0

відповідає вимозі в обсязі, мінімально достатньому для виконання посадових обов’язків

1

відповідає вимозі та кандидат виявив глибокі знання, уміння, компе-тенції, необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків

2

У разі залучення до роботи конкурсної комісії інших осіб, ними проводиться оцінка шляхом виставлення балів (0-1-2), які відображаються у протоколі засідання комісії та враховуються членами конкурсної комісії під час оцінювання.

Результати співбесіди фіксуються кожним членом комісії у відомості про результати співбесіди (додаток 2).

Визначення остаточних результатів конкурсу здійснюється у балах як середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок членів конкурсної комісії.

Кандидати, які під час проведення співбесіди отримали середній бал 0,5 або нижче за однією з вимог, а також кандидати, які не з’явилися для проведення співбесіди, вважаються такими, що не пройшли конкурсний відбір. Такі кандидати не можуть бути включені до загального рейтингу.

Результати проведення співбесіди відображаються у протоколі засідання конкурсної комісії (додаток 3), який підписується присутніми на засіданні членами комісії, не пізніше ніж протягом трьох календарних днів після його проведення і зберігається в державному органі, в якому проводився конкурс, протягом п’яти років. Витяг із протоколу засідання конкурсної комісії є складовою особової справи державного службовця, якого призначено на посаду державної служби за результатами конкурсу.

Про результати проведення співбесіди служба управління персоналом державного органу повідомляє кандидатам одним із доступних способів, обраних ними у заяві, зокрема у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку (додаток 4).

Важливо! Усі етапи конкурсу повинні проводитися у приміщенні, доступному також для кандидатів із числа маломобільних груп населення.

Загальний рейтинг кандидатів визначається шляхом додавання середніх балів за кожну окрему вимогу до професійної компетентності та балів за результатами тестування та заноситься до зведеної відомості середніх балів (додаток 5).

Сума таких оцінок є загальним рейтингом кандидата, що заповнюється за формою (додаток 6).

Першим за рейтингом та переможцем конкурсу є кандидат, який набрав найбільшу загальну кількість балів.

Результати визначення загального рейтингу кандидатів відображаються у протоколі засідання конкурсної комісії.

Якщо два і більше кандидатів мають однаковий рейтинг, переможець конкурсу визначається шляхом відкритого голосування на засіданні комісії її членів після обговорення відповідності професійної компетентності таких кандидатів за кожною окремою вимогою.

Результати тестування, розв’язання ситуаційних завдань та проведеної з кандидатом співбесіди зберігаються у службі управління персоналом державного органу, в якому проводився конкурс.

Кандидат може ознайомитись зі своїми результатами оцінювання за письмовим зверненням до конкурсної комісії. У такому разі служба управління персоналом надає кандидатові витяг із зведеної відомості середніх балів.

Додаток 1

ЗАПИТАННЯ

до проведення конкурсу на зайняття вакантної посади начальника відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату ______________________ обласної державної адміністрації (категорія «Б»)

Лідерство

1) організація колективу для досягнення визначеної мети, методи стимуляції та мотивації підпорядкованих працівників;

2) вміння аргументувати власну позицію

1) На Вашу думку, якими основними характеристиками відрізняються керівник в державному органі і лідер у цьому ж трудовому колективі, зокрема, якими способами вони реалізують визначені завдання?

Які методи мотивації підпорядкованих працівників Ви застосовували у своїй професійній діяльності та яким чином плануєте стимулювати працівників державних органів до підвищення ефективності здійснення службових функцій?

2) Назвіть основні мотиви, що спонукали Вас претендувати на цю посаду.

Обґрунтуйте, у чому полягають Ваші переваги у професійних і особистісних якостях щодо зайняття цієї посади

Комунікації та взаємодія

1) уміння налагоджувати ефективну комунікацію з учасниками процесу професійної діяльності;

2) співпраця та партнерська взаємодія з іншими державними органами, фізичними та юридичними особами;

3) уміння розв’язувати конфлікти

1) Як Ви розумієте ефективну комунікацію в державному органі, у чому вона полягає і з ким відбувається комунікація керівника?

2) У разі виникнення під час виконання своїх посадових обов’язків проблемної ситуації, яка виходить за межі Ваших повноважень та потребує комплексного вирішення із залученням інших державних органів, у тому числі вищого рівня, якими засобами та методами комунікації Ви будете впливати на прийняття необхідних рішень такими органами для вирішення проблеми?

3) Визначте найважливіші кроки (заходи), які, на Вашу думку, будуть запобігати виникненню конфліктних ситуацій при реалізації своїх функцій щодо попередження корупції

Впровадження змін

1) інноваційність у роботі;

2) здатність приймати зміни та змінюватись

1) Які інновації Вам доводилося впроваджувати у своїй попередній професійній діяльності, у чому виявлялася новизна? (Наскільки ефективні були ці новації?) У чому може проявлятись інноваційність у роботі на посаді, на яку Ви претендуєте?

2) Які зміни в роботі державних органів Ви готові запропонувати?

Управління організацією роботи та персоналом

1) системне планування роботи підрозділу;

2) форми та методи організації роботи і контроль за її виконанням;

3) уміння формувати командний тип управління та результативно керувати командою;

4) методи оцінки працівників, створення умов для розвитку підлеглих, у тому числі їх кар’єрного росту

1) Яких вимог необхідно додержуватися при плануванні роботи відділу згідно з чинним законодавством та іншими регламентуючими діяльність актами?

2) Визначте форми та методи організації роботи в державному органі, способи здійснення контролю за виконанням доручень.

3) Які, на Вашу думку, у сучасних умовах найважливіші (найактуальніші) риси керівника? У чому переваги і недоліки командної діяльності?

4) Назвіть відомі Вам методи оцінки працівників. На Вашу думку, у чому полягає зацікавленість керівника щодо забезпечення кар’єрного зростання підпорядкованих працівників?

Знання сучасних інформаційних технологій

1) знання загальних принципів функціонування інформаційних технологій для обробки, систематизації, обміну та аналізу інформації;

2) володіння на рівні впевненого користувача програмними продуктами Microsoft Office

1) Запропонуйте, які сучасні сервіси та технології було б доцільно запровадити до практики діяльності державних органів?

2) У яких комп’ютерних програмах Ви можете працювати?

Особистісні якості і компетенції

1) організованість;

2) навички самовдосконалення, саморозвитку і самоосвіти;

3) аналітичні здібності;

4) уважність і послідовність;

5) вміння працювати в ситуаціях з підвищеною психоемоційною та інтелектуальною напругою

1) Які власні ініціативи Ви змогли втілити в життя (повністю або частково)?

2) Які форми самоосвіти (самовдосконалення) Ви практично реалізуєте у даний час?

3-5) Якщо в ході вирішення професійних питань зростає емоційна напруженість між комунікаторами або виникають непередбачувані ускладнення, яким чином Ви будете поводитись? (Опишіть покроково) (3-5)

Додаток 2

ВІДОМІСТЬ

про результати співбесіди з кандидатами на зайняття посади начальника відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату ________________ обласної державної адміністрації

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата

Вимоги

Бали

Василенко Валентина Вікторівна

Лідерство

Комунікації та взаємодія

Впровадження змін

Управління організацією роботи та персоналом

Знання сучасних інформаційних технологій

Особистісні якості і компетенції

Іванченко Іван Васильович

Лідерство

Комунікації та взаємодія

Впровадження змін

Управління організацією роботи та персоналом

Знання сучасних інформаційних технологій

Особистісні якості і компетенції

Онищенко

Катерина Миколаївна

Лідерство

Комунікації та взаємодія

Впровадження змін

Управління організацією роботи та персоналом

Знання сучасних інформаційних технологій

Особистісні якості і компетенції

Член комісії ______________ ______________________________________

(підпис) (прізвище, ім’я та по батькові)

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ

середніх балів

Додаток 6

ЗАГАЛЬНИЙ РЕЙТИНГ КАНДИДАТІВ

на заміщення вакантної посади начальника відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату __________ обласної державної адміністрації

Порядковий номер

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата

Загальна кількість балів

Рейтинг

1

Іванченко Іван Васильович

17,21

1

2

Василенко Валентина Володимирівна

15,42

2

3

Онищенко Катерина Миколаївна

13,40

3

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити