Переносимо або продовжуємо щорічну відпустку

В обраному У обране
Друк
Белєвцова Людмила, експерт з питань оплати праці, l.belevtsova@id.factor.ua
Держслужбовець Червень, 2018/№ 6
Згідно зі статтею 11 Закону України «Про відпустки» щорічна відпустка повинна бути перенесена на інший період або продовжена в разі тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встановленому порядку. Про нюанси продовження чи перенесення щорічної відпустки — у цій статті.

ДОКУМЕНТИ СТАТТІ

Закон № 504/96 Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР.

Про перенесення на інший період або продовження щорічної відпустки сказано у ст. 11 Закону № 504/96. Підкреслимо, що в цій нормі йдеться саме про щорічну відпустку. Також у ч. 7 ст. 20 Закону № 504/96 зазначено, що порядок перенесення на інший період або продовження щорічної відпустки поширюється на соціальну додаткову відпустку на дітей.

При цьому КЗпП і Закон № 504/96 не містять приписів щодо перенесення або продовження інших відпусток. Це означає, що підлягають перенесенню на інший період або продовженню виключно щорічні відпустки і соціальна додаткова відпустка на дітей (див. рисунок нижче).

Про випадки, коли щорічна відпустка (а отже, і соціальна додаткова відпустка на дітей) переноситься на інший період або продовжується, наведено в ч. 1 — 3 ст. 11 Закону № 504/96. Умовно ці випадки можна розділити на три групи: (1) перенесення на вимогу працівника, (2) перенесення з ініціативи роботодавця і (3) перенесення на інший період або продовження внаслідок настання непередбачуваних обставин (див. таблицю нижче).

Майте на увазі: на вимогу працівника та з ініціативи роботодавця щорічна відпустка може бути виключно перенесена. Тоді як при настанні непередбачуваних обставин щорічну відпустку переносять на інший період або продовжують.

Випадки перенесення на інший період / продовження щорічної відпустки

На вимогу працівника щорічну відпустку переносять на інший період у разі:

— порушення роботодавцем терміну письмового повідомлення працівника про час надання щорічної відпустки;

Про дату початку щорічної відпустки роботодавець зобов’язаний повідомити працівника письмово не пізніш як за 2 тижні до встановленого графіком терміну виходу у цю відпустку (ч. 11 ст. 10 Закону № 504/96).

— несвоєчасної виплати роботодавцем зарплати працівнику за час щорічної відпустки

У загальному випадку відпускні мають бути виплачені не пізніше ніж за 3 дні до початку відпустки (ч. 1 ст. 21 Закону № 504/96).

З ініціативи роботодавця щорічна відпустка може бути перенесена на інший період, якщо її надання в раніше обумовлений період може несприятливо позначитися на нормальній роботі установи.

При цьому обов’язково мають бути дотримані такі умови:

— працівник дав письмову згоду на перенесення відпустки;

— перенесення погоджено з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) або з іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом;

— частина відпустки тривалістю не менше 24 календарних днів буде використана в поточному робочому році

При настанні непередбачуваних обставин щорічна відпустка повинна бути перенесена на інший період або продовжена в разі, якщо період цієї відпустки збігся із:

— тимчасовою непрацездатністю працівника, засвідченою у встановленому порядку;

Для підтвердження хвороби, що припала на період щорічної відпустки, працівник має надати роботодавцю належно складений листок непрацездатності (п. 1.1 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом МОЗ від 13.11.2001 р. № 455). За сумісництвом працівник надає копію листка непрацездатності, засвідчену підписом керівника і скріплену печаткою за основним місцем роботи. Крім того, «трудове» Міністерство (лист Мінпраці від 20.08.2010 р. № 233/18/99-10) вважає, що на підставі довідки, виданої лікувально-профілактичним закладом, щорічна відпустка також підлягає перенесенню на інший період або продовженню (за умови, що обставини, які підтверджує ця довідка, припали на період щорічної відпустки).

Увага! Припис про перенесення або продовження щорічної відпустки застосовують лише в разі тимчасової непрацездатності самого працівника. У разі хвороби дитини або іншого члена родини працівника (навіть за наявності листка непрацездатності) щорічна відпустка не підлягає перенесенню або продовженню.

— виконанням працівником державних або громадських обов’язків, якщо згідно із законодавством він підлягає звільненню на цей час від основної роботи із збереженням зарплати;

Працівник повинен мати документальне підтвердження того, що час виконання ним державних або громадських обов’язків припав саме на період щорічної відпустки. Наприклад, для працівників, призваних на військову службу, це може бути відповідна повістка.

— настанням строку відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами;

Для підтвердження того, що на період щорічної відпустки припадає відпустка у зв’язку із вагітністю та пологами, працівниця надає роботодавцю належно оформлений листок непрацездатності по вагітності та пологах.

— відпусткою у зв’язку з навчанням

Підтвердженням збігу щорічної відпустки з додатковою оплачуваною навчальною відпусткою є довідка з вишу за формою № Н-5.01.

Оформлюють перенесення на інший період (продовження) щорічної відпустки таким чином:

— у разі перенесення щорічної відпустки на вимогу працівника працівник пише заяву, де вказує причини, які служать підставою для перенесення щорічної відпустки. На підставі цієї заяви роботодавець видає наказ про перенесення щорічної відпустки;

— у разі перенесення щорічної відпустки з ініціативи роботодавця роботодавець видає наказ про перенесення щорічної відпустки, отримує згоду від працівника на таке перенесення, погоджує перенесення із профспілкою (профспілковим представником);

— у разі перенесення або продовження щорічної відпустки через виникнення непередбачуваних обставин працівник пише заяву, в якій визначає своє рішення про перенесення або продовження щорічної відпустки. Якщо в заяві йдеться про продовження щорічної відпустки, то роботодавець видає наказ про продовження щорічної відпустки.

Якщо в заяві йдеться про перенесення щорічної відпустки, роботодавець видає наказ про перенесення щорічної відпустки, де вказує новий період цієї відпустки. Зауважимо, що новий період щорічної відпустки має бути погоджений між працівником і роботодавцем. При цьому в ч. 13 ст. 10 Закону № 504/96 наведено категорії працівників, яким щорічна відпустка надається у зручний для них час. Крім того, роботодавцю необхідно внести зміни до графіку відпусток і безпосередньо перед виходом працівника в щорічну відпустку видати новий наказ про надання щорічної відпустки.

Найбільш поширеним випадком перенесення на інший період або продовження щорічної відпустки є збіг цієї відпустки із тимчасовою непрацездатністю працівника. Розкриємо нюанси, про які треба знати за такої ситуації. Так, щорічна відпустка підлягає перенесенню на інший період або продовженню, якщо:

— на період цієї відпустки припала тимчасова непрацездатність самого працівника. Про це вказано в п. 1 ч. 2 ст. 11 Закону № 504/96. Якщо ж на щорічну відпустку працівника припала хвороба його дитини або члена родини (навіть за наявності листка непрацездатності), то ця відпустка не підлягає перенесенню на інший період або продовженню;

— тимчасова непрацездатність працівника засвідчена у встановленому порядку. Мається на увазі, що працівник надав листок непрацездатності у зв’язку із своєю хворобою, оформлений належним чином.

При цьому не має значення, здійснюється виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності за таким листком або ні. Наприклад, правильно оформлений листок непрацездатності, за яким лікарняні не виплачуються внаслідок настання хвороби через алкогольне сп’яніння працівника, дає підставу для перенесення або продовження щорічної відпустки. Якщо працівник надав листок непрацездатності, який належним чином не оформлений (наприклад, відсутні підписи, печатки тощо), і в подальшому виправлення до цього листка так і не будуть внесені, то на підставі такого листка непрацездатності щорічну відпустку не переносять і не продовжують.

Про це вказано в листі Міністерства соціальної політики України від 17.07.2017 р. № 1922/0/101-17/284.

<…>

Згідно зі статтею 11 Закону України «Про відпустки» щорічна відпустка повинна бути перенесена на інший період або продовжена в разі тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встановленому порядку.

Вимоги до заповнення листка непрацездатності визначені Інструкцією, що затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03.11.2004 р. № 532/274/136-ос/1406. Обов’язок щодо перевірки правильності заповнення листка непрацездатності покладено на комісії із соціального страхування, створені роботодавцями.

Відповідно до пункту 2.10 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13.11.2001 р. № 455, у разі тимчасової непрацездатності, зумовленої захворюванням або травмою, внаслідок алкогольного, токсичного сп’яніння чи дії наркотиків видається листок непрацездатності з обов’язковою позначкою про це в ньому.

Таким чином, виданий працівникові належним чином оформлений листок непрацездатності є підставою для продовження чи перенесення щорічної відпустки незалежно від причин непрацездатності.

Відповідно, щорічна відпустка працівника не продовжується і не переноситься, якщо вона припала на період непрацездатності, що належним чином не засвідчений (відсутні підписи, печатки тощо).

Мінсоцполітики України інформує та надає у межах своїх повноважень роз’яснення (підпункт 103 пункту 3 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 р. № 423). Роз’яснення та листи міністерств не є нормативно-правовими актами, вони носять рекомендаційно-інформаційний характер.

<…>

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити