27 відповідей на запитання щодо проведення оцінювання*

В обраному У обране
Друк
Держслужбовець Жовтень, 2018/№ 10

* За матеріалами форуму запитань щодо визначення результатів службової діяльності державних службовців: http://udl.despro.org.ua. — Ключові показники ефективності. Відповіді на запитання надані працівниками Генерального департаменту управління персоналом на державній службі Національного агентства з питань державної служби.

ДОКУМЕНТИ СТАТТІ

Закон України «Про державну службу» — Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889.

Типовий порядок — Типовий порядок проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2017 р. № 640 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 р. № 185).

1. Чи потрібно затверджувати окремими наказами Висновки щодо результатів оцінювання (додаток 7 до Типового порядку) відповідно до категорій посад (груп оплати праці), враховуючи те, що результати службової діяльності безпосередніх керівників оцінюються після визначення результатів оцінювання підпорядкованих їм державних службовців? Коли мають затверджуватися Висновки щодо результатів оцінювання (додаток 7 до Типового порядку)? У такому випадку скільки має бути наказів про затвердження результатів оцінювання? Чи не буде порушенням, якщо Висновки щодо результатів оцінювання (додаток 7 до Типового порядку) будуть затверджені загальним наказом щодо результатів такого оцінювання із списком державних службовців, які підлягають преміюванню, та зазначенням розміру премії?

Відповідно до абзацу восьмого пункту 4 Типового порядку служба управління персоналом державного органу, серед іншого, готує проект наказу суб’єкта призначення про затвердження результатів такого оцінювання із списком державних службовців, які підлягають преміюванню, та зазначенням розміру премії.

Отже, результати оцінювання, визначені у висновках, а також самі Висновки (додаток 7 до Типового порядку) державних службовців, посади яких віднесені до категорії «Б» або «В», затверджуються одним наказом суб’єкта призначення, яким також затверджується список державних службовців, які підлягають преміюванню, із зазначенням розміру премії.

2. Хто повинен проводити оцінювання державного службовця, який виконує обов’язки тимчасово відсутнього працівника (начальника власного відділу) без звільнення від основних трудових обов’язків?

Такого державного службовця має оцінювати відповідно до його основної посади керівник вищого рівня (керівник структурного підрозділу, у складі якого перебуває цей відділ).

3. Хто повинен проводити оцінювання державного службовця категорії «В» у разі, коли керівник (заступник начальника Управління — начальник відділу) прийнята на обійману посаду 07.09.2018 р., чи має вона право проводити у своєму відділі оцінювання, адже сама вона не підлягає оцінюванню? Чи буде проводити Начальник Управління?

Відповідно до Типового порядку оціночна співбесіда проводиться безпосереднім керівником та керівником самостійного структурного підрозділу. Термін роботи безпосереднього керівника в конкретному органі для процедури оцінювання не має значення. Має значення факт, стан та якість виконання завдань і ключових показників.

4. У зв’язку з тим, що висновки за результатами оцінювання затверджуються наказом, виникає таке запитання. Підкажіть, будь ласка, оригінали висновків зберігаються в особових справах державних службовців або підшиваються до наказу, яким їх затверджено? Тоді в особові справи — завірені копії висновків?

Пунктом 35 Типового порядку передбачено, що копія затвердженого висновку щодо результатів оцінювання службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії «Б» або «В», зберігається в особовій справі державного службовця.

5. Хто проводить оцінювання державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б» та «В» в апараті районної державної адміністрації, а саме: начальника юридичного відділу, завідувача сектору оборонної та режимно-секретної роботи, головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції, які підпорядковуються безпосередньо голові райдержадміністрації, а призначаються керівником апарату?

Відповідно до пункту 32 Типового порядку оцінювання державних службовців покладено на безпосереднього керівника (у вашому випадку — це Голова МДА), а результати оцінювання затверджує своїм наказом суб’єкт призначення — керівник апарату МДА.

6. Як заповнює висновок державний службовець, якщо він починаючи з дати видачі наказу і на весь період проведення оцінювання перебуває у відпустці?

Якщо такий державний службовець не заповнив висновок завчасно (до відпустки), то його заповнює безпосередній керівник. При цьому графа «Досягнутий результат (заповнюється державним службовцем відповідно до показників результативності, ефективності та якості)» не заповнюється. Підстави для виставлення бала за кожне завдання безпосередній керівник зазначає у графі «Примітка».

7. Чи проходить оцінювання державний службовець, який включений до наказу про проведення оцінювання, однак після видачі такого наказу був переведений на іншу посаду.

Ні, не проходить. У такому разі наказ про проведення оцінювання потребує внесення змін, а саме виключення зазначеного державного службовця з переліку осіб, які підлягають оцінюванню.

8. Як проводити оцінювання державного службовця, який перебуває на лікарняному більше останніх 5 місяців? Завдання йому визначено у лютому 2018 року, з травня по цей час перебуває на лікарняному.

Підстав для невключення такого державного до переліку осіб, які підлягають оцінюванню, Типовий порядок не містить. Висновок заповнюється як в ситуації 1. Якщо завдання не виконано через перебування на лікарняному, воно оцінюванню не підлягає відповідно до Критеріїв виставлення балів, що містяться в додатку 1 до Типового порядку.

9. Чи обов’язково державним органом має визначитися фонд преміювання за результатами щорічного оцінювання службової діяльності в межах фонду преміювання державного органу чи це не є необов’язковим?

Відповідно до частини третьої статті 50 Закону України «Про державну службу» за результатами роботи та щорічного оцінювання службової діяльності державним службовцям можуть встановлюватися премії. До премій державного службовця належать:

1) премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності;

2) місячна або квартальна премія відповідно до особистого внеску державного службовця в загальний результат роботи державного органу.

Частина п’ята статті 52 зазначеного Закону передбачає, що премії виплачуються в межах фонду преміювання залежно від особистого внеску державного службовця в загальний результат роботи державного органу.

Типове положення про преміювання затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері трудових відносин, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.

Встановлення премій державним службовцям здійснюється керівником державної служби відповідно до затвердженого ним Положення про преміювання у відповідному державному органі, погодженого з виборним органом первинної профспілкової організації (за наявності).

Згідно з пунктом 3 розділу ІІІ Типового положення про преміювання державних службовців органів державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів (секретаріатів), затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 13.06.2016 р. № 646, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.06.2016 р. за № 903/29033, фонд преміювання за результатами щорічного оцінювання службової діяльності визначається відповідним державним органом самостійно в межах фонду преміювання державного органу.

Зважаючи на викладене, фонд преміювання за результатами щорічного оцінювання службової діяльності державних службовців обов’язково має бути визначений в державному органі в межах фонду преміювання цього державного органу.

Якщо говорити про обов’язок преміювання за результатами щорічного оцінювання, то відповідно до частини дев’ятої статті 44 Закону України «Про державну службу» отримання державним службовцем відмінної оцінки за результатами оцінювання службової діяльності є підставою для його преміювання та переважного просування по державній службі відповідно до цього Закону.

Позиція НАДС з цього приводу така, що «відмінники» мають бути премійовані за умови наявності фонду преміювання.

10. Чи взаємопов’язані оцінки начальника відділу та його підлеглого? Чи може начальник мати «відмінно» у разі «негативно» у своїх підлеглих? Чи можливо отримання безпосереднім керівником оцінки «відмінно» та в подальшому його преміювати, якщо хтось із державних службовців, що перебуває у його підпорядкуванні, отримає оцінку «негативно»?

Відповідно до пункту 33 Типового порядку оцінювання держаного службовця згідно з критеріями (додаток 4 до Типового порядку) є виключною компетенцією його безпосереднього керівника та керівника самостійного структурного підрозділу, який погоджує результати оцінювання.

У зазначеній ситуації необхідно аналізувати низку факторів, зокрема, на скільки залежить виконання завдань начальником відділу від виконання завдань його підлеглими. Якщо зазначені завдання не пов’язані, хоча таке мало вірогідно, або начальник відділу виконав і свої завдання, і завдання свого підлеглого відповідно, то його безпосередній керівник може виставити відмінні бали.

11. Преміювання за результатами оцінювання службової діяльності державних службовців у 2018 році має проводитись у 2018 році чи вже у 2019 році?

Преміювання за результатами календарного року має здійснюватись у цьому ж календарному (бюджетному) році.

12. Підкажіть, будь ласка, у графі «Результати оцінювання» додатку 7 Типового порядку обґрунтовуємо одну оцінку(середній бал) чи за кожним окремим виконаним завданням?

У зазначеній графі обґрунтовується загальний бал. За необхідності обґрунтувати оцінку конкретного завдання, таке обґрунтування можливо викласти у графі «Примітка».

13. Хто буде оцінювати результати службової діяльності начальників відділів апарату та керівників структурних підрозділів (без статусу юридичних осіб публічного права) райдержадміністрації?

Відповідно до пункту 32 Типового порядку оціночна співбесіда проводиться безпосереднім керівником та керівником самостійного структурного підрозділу (за наявності) на основі пояснень державного службовця, який займає посаду державної служби категорії «Б» або «В», про виконання завдань і ключових показників або його письмового звіту, що подається в довільній формі.

Оцінювання результатів службової діяльності державних службовців — керівників структурних підрозділів без статусу юридичних осіб публічного права райдержадміністрації проводить безпосередній керівник (якщо це структурний підрозділ у складі самостійного структурного підрозділу — керівник самостійного структурного підрозділу, якщо це самостійний структурний підрозділ — керівник державної служби). Так має бути. Проте необхідно чітко розуміти, хто є безпосереднім керівником. Якщо це голова МДА або його заступник згідно з підпорядкуванням у саме цій МДА (а таке буває), то він і проводить оцінювання.

14. Хто буде оцінювати результати службової діяльності начальників відділів самостійного структурного підрозділу зі статусом юридичної особи публічного права райдержадміністрації? В управлінні 10 відділів, начальник управління має одного заступника — начальника відділу. Усі відділи підпорядковані начальнику управління.

Відповідно до пункту 32 Типового порядку оціночна співбесіда проводиться безпосереднім керівником та керівником самостійного структурного підрозділу (за наявності).

Безпосереднім керівником начальника відділу у складі управління (структурного підрозділу МДА зі статусом юридичної особи публічного права) є керівник цього управління. Такий керівник управління і оцінюватиме результати службової діяльності начальників відділів у складі управління.

15. Якщо державний службовець на момент підготовки наказу про оцінювання перебуває на лікарняному, чи потрібно його включати до цього наказу та як проводити його оцінювання?

Згідно з абзацами 2 — 4 пункту 6 Типового порядку оцінювання не проводиться, якщо на дату прийняття наказу (розпорядження) про його проведення державні службовці відсутні на службі у зв’язку з:

перебуванням у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, без збереження заробітної плати відповідно до пунктів 3 і 18 частини першої статті 25 Закону України «Про відпустки»;

призовом на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийняттям на військову службу за контрактом, зокрема шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду.

Зважаючи на викладене, перебування державного службовця на лікарняному не перешкоджає включенню його до наказу про оцінювання, а саме до переліку осіб, які підлягають оцінюванню.

Відповідно до абзацу другого пункту 32 Типового порядку у разі, коли у визначений строк проведення оцінювання державний службовець, який займає посаду державної служби категорії «Б» або «В», відсутній на роботі, оцінювання проводиться безпосереднім керівником та керівником самостійного структурного підрозділу (за наявності) без оціночної співбесіди в установлений строк.

Якщо такий державний службовець, який під час оцінювання перебуває на лікарняному, не надав висновок, заповнений у відповідний частині (додаток 7 до Типового порядку), безпосередній керівник заповнює такий висновок самостійно (графа, яку має самостійно заповнити державний службовець, залишається порожньою). Обґрунтування виставленого бала за кожне завдання може зазначатись безпосереднім керівником у графі «Примітка».

16. Хто в районній державній адміністрації має видати розпорядження (наказ) про проведення оцінювання? Голова райдержадміністрації? Цим розпорядженням затверджуються всі списки державних службовців включно з державними службовцями структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права?

Відповідно до абзацу восьмого пункту 4 Типового порядку наказ про проведення оцінювання державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В», із списком державних службовців, оцінювання яких проводиться, приймає суб’єкт призначення.

Отже, у районній державній адміністрації розпорядження про проведення оцінювання має приймати її голова. В апараті МДА буде два документи:

1) розпорядження Голови МДА стосовно тих, кого він призначав;

2) наказ керівника апарату стосовно тих, кого він призначав.

Ну, і в структурних підрозділах зі статусом юридичних осіб публічного права відповідно свої накази.

17. У разі якщо проект наказу про проведення оцінювання вже розроблено та в установленому порядку погоджено і на сьогодні надано на підпис державному секретарю, але такий наказ відрізняється від нещодавно запропонованого НАДС проекту наказу. Проект наказу НАДС носить рекомендаційний характер, чи буде невідповідність вважатися грубою помилкою?

Проект наказу НАДС — це приклад, який, хоч і не суттєво, але також може зазнати певних змін. Ви можете розробити свій наказ. Головною вимогою до змісту такого документа відповідно до пункту 7 Типового порядку є обов’язкова наявність списку державних службовців, оцінювання яких проводиться, та строків проведення оцінювання. Крім того, такий наказ може містити доручення, необхідні для організаційного забезпечення проведення оцінювання державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В» (за потреби).

18. Працівнику у грудні 2017 року визначено завдання на 2018 рік, проте з середини січня 2018 року він перебуває на лікарняному у зв’язку із хворобою дитини або у відпустці. Тобто за весь цей період має 15 робочих днів. Відповідно, цим державним службовцем не виконано жодне із завдань та показників, оскільки завдання, які були визначені йому, неможливо виконати за такий період. Усі завдання фактично підлягають скасуванню. Що зазначити у висновку? Чи підлягає такий працівник оцінюванню?

Згідно з абзацами 2 — 4 пункту 6 Типового порядку оцінювання не проводиться, якщо на дату прийняття наказу (розпорядження) про його проведення державні службовці відсутні на службі у зв’язку з:

перебуванням у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, без збереження заробітної плати відповідно до пунктів 3 і 18 частини першої статті 25 Закону України «Про відпустки»;

призовом на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийняттям на військову службу за контрактом, зокрема шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду.

Зважаючи на викладене, тривале перебування на лікарняному, у відрядженні або тривала відсутність державного службовця з інших підстав, окрім зазначених, не перешкоджає оцінюванню. Проте, якщо в результаті згаданої відсутності державний службовець не виконав завдання, на думку НАДС, згідно з критеріями виставлення балів, визначеними в додатку 4 до Типового порядку, таке завдання не підлягає оцінюванню, оскільки воно не могло бути виконане через обставини, які об’єктивно унеможливили його виконання і щодо яких державний службовець не міг впливати чи пропонувати інший спосіб виконання завдання за умови, що про такі обставини своєчасно повідомлено безпосередньому керівнику і виконання завдання припинено за узгодженням чи за дорученням безпосереднього керівника, або завдання було скасоване.

Звертаємо увагу на те, що відповідно до пункту 3 розділу ІІІ Методичних рекомендацій щодо визначення результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В», затверджених наказом НАДС від 29.08.2018 р. № 208-18, державному службовцю, який має невиконані завдання та ключові показники, рекомендовано підготувати письмовий звіт, в якому обґрунтувати причини невиконання завдань, причини порушення строків виконання завдань, а також дати загальну оцінку якості виконання завдань та досягнення результатів.

У зазначеній ситуації безпосередній керівник у графі «Бал» поряд з кожним завданням зазначає «не підлягає оцінюванню». Такою буде і загальна оцінка, яка буде вказана у графі «Обґрунтування оцінки» і супроводжуватиметься відповідним обґрунтуванням. Заповнення висновку в такому разі — це процедурний момент. У розпорядженні про затвердження результатів оцінювання такий державний службовець не фігурує, оскільки у висновку зафіксовано, що вся його діяльність з об’єктивних причин оцінюванню не підлягає.

19. У разі, якщо у вересні відбулися зміни у структурі і відбулися зміни за посадою:

1) заступник директора департаменту — начальник відділу — на начальника відділу (без зміни функціональних обов’язків);

2) начальник відділу — на заступника начальника управління — начальника відділу цього самого відділу і управління (без зміни функціональних обов’язків).

Чи відбувається оцінювання таких державних службовців у жовтні цього року?

Внесення змін до назви посади не впливає на процес оцінювання. Проте якщо зазначених державних службовців було переведено на інші посади (навіть з тим самим функціоналом), вони під оцінювання в цьому році не підпадуть, оскільки відповідно до абзацу першого пункту 7 Типового порядку оцінювання проводиться, якщо на момент прийняття наказу (розпорядження) про його проведення державні службовці працювали на займаній посаді у звітному році з визначеними їм завданнями не менш як шість місяців.

20. 1 жовтня прийнято наказ про проведення оцінювання. 10 жовтня державний службовець призначається на іншу посаду (на попередній посаді працював більше 6 місяців).

1. Чи повинен він проходити оціночну співбесіду?

2. Чи потрібно визначати нові завдання протягом 10 робочих днів після призначення на посаду?

Відповідно до пункту 6 Типового порядку оцінювання проводиться, якщо на момент прийняття наказу (розпорядження) про його проведення державні службовці працювали на займаній посаді у звітному році з визначеними їм завданнями не менш як шість місяців.

У випадку переведення державного службовця на посаду згідно з пунктом 11 Типового порядку йому мають бути визначені завдання і ключові показники результативності, ефективності та якості службової діяльності (далі — ключові показники) відповідно до нової посади протягом десяти робочих днів після призначення (переведення) на таку посаду. Завдання і ключові показники в такому випадку визначаються до кінця поточного року (оскільки у грудні мають бути визначені нові завдання на новий період оцінювання).

Отже, якщо протягом процедури оцінювання в державному органі державного службовця переводять на іншу посаду, оцінювання результатів службової діяльності такого державного службовця в поточному році не відбувається.

Відповідно до пункту 11 Типового порядку визначення завдань і ключових показників для державного службовця проводиться у грудні року, що передує звітному, або протягом десяти робочих днів після призначення (переведення) на посаду. Ця норма є обов’язковою до виконання, оскільки міститься в акті Уряду, та не має виключень щодо державних службовців, призначених на посади з червня по грудень. Незважаючи на те, що особа не підлягатиме оцінюванню, має бути проведений аналіз її посади і встановлені завдання до кінця року.

Стосовно ситуації з переведенням на іншу посаду — державний службовець оцінюється за тією посадою, яку фактично займає, а не за тією, яку займав тиждень тому або останній рік перед переведенням!

21. У державному колегіальному органі підготовлено накази про проведення щорічного оцінювання: для категорій «Б» і «В» за підписом Керівника апарату, а для категорії «А» (стосовно самого Керівника апарату) за підписом Голови колегіального органу. Чи правильно трактуємо абзаци 6, 7 пункту 7 розділу Загальні питання Типового порядку щодо строку проведення оцінювання, а саме:

1. Спочатку після видання наказу державні службовці категорії «В» проходять етапи: написання звіту, оціночна співбесіда; визначення результатів та їх затвердження.

У такій же послідовності категорія «Б», але після категорії «В»?

Яка послідовність буде для категорії «А» — паралельно чи послідовно після категорії «Б»?

Якщо наказ про проведення щорічного оцінювання категорії «А» видається 01.10.2018 р. (як і для всіх інших категорій «Б» і «В») у двотижневий строк з дня прийняття наказу про проведення оцінювання, Керівник апарату складає звіт у довільній формі про свою службову діяльність щодо виконання затверджених завдань і ключових показників (далі — звіт) та подає уповноваженій особі, яка буде проводити оціночну співбесіду відповідно до пункту 19 Типового порядку. Тобто необхідно, щоб Керівник апарату по строкам проходив оціночну співбесіду після проходження оціночних співбесід держслужбовців категорій «Б» і «В»? Чи він може проходити оціночну співбесіду паралельно строкам з категоріями «Б» і «В»? І ЛИШЕ пропозиції щодо результатів оцінювання Керівника апарату після формування пропозицій категорій «Б» і «В»?

Відповідно до пункту 7 Типового порядку про проведення оцінювання суб’єктом призначення приймається наказ (розпорядження). Строк проведення оцінювання результатів діяльності (далі — оцінювання) державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А», визначається з урахуванням того, що пропозиції щодо результатів оцінювання державних службовців, які займають посади керівників державних органів, готуються після формування пропозицій щодо результатів оцінювання державних службовців, які займають посади заступників керівників державних органів.

Строк проведення оцінювання державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В», визначається з урахуванням того, що результати службової діяльності безпосередніх керівників оцінюються після визначення результатів оцінювання підпорядкованих їм державних службовців.

Зважаючи на викладене, оцінювання державних службовців, посади яких віднесені до категорії «В» і «Б», відбувається в органі відповідно до графіку, затвердженого наказом суб’єкта призначення про проведення оцінювання, і ця процедура фактично не пов’язана з оцінюванням державних службовців, посади яких віднесені до категорії «А», зокрема через різних суб’єктів призначення. Проте якщо у вашому колегіальному органі можливо здійснити оцінку керівника апарату після того, як він оцінить результати діяльності державних службовців категорії «Б» (за строками ви це встигаєте), то доцільно так і вчинити. Принаймні затвердження результатів оцінювання керівника апарату має бути здійснено Головою органу після затвердження цим керівником апарату результатів оцінювання його підлеглих.

Стосовно послідовності оцінювання державних службовців органу, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В», то відповідно до абзацу 7 пункту 7 Типового порядку спочатку мають бути визначені результати категорії «В» (подання звітів, висновків, проведення співбесід, визначення результатів і ознайомлення з ними державних службовців), а потім — категорії «Б» (ці ж етапи). Проте результати категорій «Б» і «В» затверджуються одним наказом суб’єкта призначення (керівника апарату) згідно з пунктом 34 Типового порядку (ср. 025069200).

22. Чи правильно ми розуміємо, що Керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації (РДА) без статусу юридичної особи публічного права функціонально підпорядковані заступнику голови РДА (не державному службовцю), тобто заступник голови є їх безпосереднім керівником? Заступник голови проводить оціночну співбесіду, за результатами якої виставляється оцінка. У грудні 2018 року, коли визначатимуться завдання і ключові показники на наступний рік для керівників підрозділів (РДА) без статусу юридичної особи, їх буде визначати керівник державної служби після погодження з відповідним заступником (згідно з абзацом 6 пункту 29 Типового порядку).

Зважаючи на норми, визначені в абзаці 6 пункту 29 та пунктом 32 Типового порядку, ви все правильно розумієте, все саме так і відбуватиметься. Єдине — у такій ситуації відповідний заступник Голови МДА має бути дійсно безпосереднім керівником, тобто мати повноваження надавати доручення та контролювати їх виконання, а не тільки координувати напрям роботи такого керівника структурного підрозділу МДА.

23. Чи потрібно проводити оцінювання державних службовців, якщо державна установа перебуває на стадії ліквідації (реорганізації) з вересня?

Відповідно до пункту 6 Типового порядку оцінювання проводиться, якщо на момент прийняття наказу (розпорядження) про його проведення державні службовці займали посаду у звітному році з визначеними їм завданнями не менш як шість місяців. Оцінювання не проводиться, якщо на дату прийняття наказу (розпорядження) про його проведення державні службовці відсутні на службі у зв’язку з:

перебуванням у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, без збереження заробітної плати відповідно до пунктів 3 і 18 частини першої статті 25 Закону України «Про відпустки»;

призовом на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийняттям на військову службу за контрактом, зокрема шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду.

Зважаючи на викладене, процес ліквідації (реорганізації) державного органу не є підставою для не проведення оцінювання державних службовців цього органу, які підлягають такому оцінюванню.

24. Чи повинен керівник управління (управління є відокремленим структурним підрозділом міжрегіонального територіального органу), брати участь у співбесіді з кожним працівником цього управління? В управлінні є структурні підрозділи — відділи.

Відповідно до пункту 32 Типового порядку оціночна співбесіда проводиться безпосереднім керівником та керівником самостійного структурного підрозділу (за наявності).

Згідно з пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 12.03.2005 р. № 179 управління (самостійний відділ) — структурний підрозділ одногалузевого або однофункціонального спрямування. До складу управління входять не менш як два відділи.

Зважаючи на викладене, якщо структурний підрозділ не має статусу юридичної особи публічного права (не є органом), а перебуває у складі міжрегіонального територіального органу, то керівник цього структурного підрозділу повинен брати участь в оцінюванні всіх працівників такого структурного підрозділу (погоджує завдання, бере участь в оціночній співбесіді, підписує висновок щодо результатів оцінювання).

25. У самостійному управлінні три відділи, два з яких очолюють заступники начальника управління — начальники відділів, а один — начальник відділу. У разі тимчасової відсутності начальника управління (відпустка) хто має право проводити оцінювання начальника відділу: один із заступників начальника управління — начальник відділу; особа, на яку покладаються виконання обов’язків начальника управління; державний секретар органу?

Оцінювання особою, на яку покладено виконання обов’язків, не буде суперечити пункту 31 Порядку, оскільки виконувач обов’язків — це ж не керівник вищого рівня?

Відповідно до пункту 31 Типового порядку у разі відсутності або тимчасової відсутності безпосереднього керівника державного службовця, який займає посаду державної служби категорії «Б» або «В», функції такого керівника на всіх етапах оцінювання виконує керівник вищого рівня. Зазначений пункт Типового порядку унормовує ситуацію, в якій безпосередній керівник відсутній і виконання його обов’язків ні на кого не покладено.

У зазначеній ситуації оцінювання начальника відділу має проводити відповідний заступник, який виконує обов’язки керівника самостійного управління в разі його відсутності згідно з розподілом обов’язків, або інша особа, на яку покладено виконання обов’язків начальника такого управління. В описаній ситуації проведення оцінювання виконувач обов’язків не суперечитиме пункту 31, оскільки безпосередній керівник є, хоч він і виконувач обов’язків.

26. Підкажіть, будь ласка, якщо виконання обов’язків тимчасово відсутнього начальника відділу покладено на одного із головних спеціалістів цього ж відділу, хто проводить співбесіду з цим спеціалістом та іншими спеціалістами цього відділу? Відділ підпорядкований директору Департаменту.

Спеціаліст, на якого покладено обов’язки начальника відділу, оцінюватиме інших державних службовців цього відділу.

Спеціаліста, на якого покладено обов’язки начальника відділу, оцінюватиме директор Департаменту, у складі якого знаходиться цей відділ. Звертаємо увагу на те, що такий спеціаліст має оцінюватись за своєю посадою, а не за посадою, відповідно до якої він тимчасово виконує обов’язки.

27. Ситуація: начальник управління надання адміністративних послуг був переведений на посаду начальника відділу надання адміністративних послуг — адміністратора управління було ліквідовано. Наразі цей службовець тимчасово виконує обов’язки начальника іншого відділу. Хто є суб’єктом оцінювання цього державного службовця — Голова РДА як суб’єкт призначення на основну посаду (начальника відділу — адміністратора надання адміністративних послуг) чи керівник апарату як суб’єкт призначення начальника відділу, виконання обов’язків якого покладено на цю особу?

Ситуація 2. Яким чином буде оцінено начальника відділу діловодства і контролю апарату , на якого тимчасово покладено виконання обов’язків керівника апарату районної державної адміністрації? Такий державний службовець має бути у списках до наказу про оцінювання, виданого керівником апарату МДА, чи у списках до розпорядження, виданого головою МДА?

Ситуація 1. Оцінювання проводить безпосередній керівник. Державний службовець оцінюється за тією посадою, яку він займає. У зазначеному випадку державний службовець має оцінюватися за посадою начальника відділу — адміністратора надання адміністративних послуг. Суб’єкт призначення може оцінювати, лише якщо він є безпосереднім керівником.

Ситуація 2. Начальника відділу діловодства і контролю апарату, на якого тимчасово покладено виконання обов’язків керівника апарату районної державної адміністрації, має оцінювати безпосередній керівник за посадою начальника відділу діловодства і контролю апарату. Якщо таким керівником є керівник апарату (за посадою), то оцінювання має проводити керівник керівника апарату (голова районної державної адміністрації або відповідний заступник згідно з розподілом обов’язків) але, повторюємо, за основною посадою — як начальника відділу діловодства і контролю апарату.

Наказ про оцінювання начальника відділу діловодства і контролю апарату має видавати його суб’єкт призначення — керівник апарату. Тобто він як виконувач обов’язків керівника апарату видає наказ, до якого включає себе — начальника відділу діловодства і контролю апарату та інших службовців МДА, яких призначає керівник апарату.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити