Порядок здійснення дисциплінарного провадження: новітні зміни

Мацокін Андрій, головний редактор журналу "Держслужбовець"
Держслужбовець Серпень, 2020/№ 8
В обраному У обране
Друк
Постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 року № 685 були внесені зміни до порядку здійснення дисциплінарного провадження. Порядок визначає процедуру здійснення дисциплінарними комісіями проваджень стосовно державних службовців. Чи підуть на користь діяльності комісій ці зміни, розглянемо у цій статті.

ДОКУМЕНТИ СТАТТІ

Закон № 889 Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889.

Постанова № 685 постанова КМУ «Про внесення змін до Порядку здійснення дисциплінарного провадження» від 05.08.2020 р. № 685.

Порядок № 1039 Порядок здійснення дисциплінарного провадження, затверджений постановою КМУ від 04.12.2019 р. № 1039.

Давайте згадаємо. Процедура здійснення дисциплінарного провадження передбачає такі етапи:

прийняття рішення про порушення дисциплінарного провадження;

формування дисциплінарної комісії та її склад;

визначення повноважень дисциплінарної комісії;

визначення основних засад роботи дисциплінарної комісії;

формування дисциплінарної справи;

прийняття рішення за результатами розгляду дисциплінарної справи.

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ

А ось і перша зміна!

Рішення про порушення дисциплінарного провадження приймає:

1) міністр — стосовно державного секретаря відповідного міністерства;

2) суб’єкт призначення — стосовно інших державних службовців:

Кабінет Міністрів України — щодо державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А»;

голова місцевої держадміністрації — щодо державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б» та здійснюють повноваження керівників державної служби в державних органах;

керівник державної служби в державному органі (далі — керівник державної служби) — щодо інших державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В».

Зверніть увагу, голова МДА тепер вже не може прийняти рішення щодо порушення дисциплінарного провадження стосовно заступника керівника державної служби. Тепер відповідно до норми абзацу третього — це прерогатива лише керівника!

Стаття 68 Закону № 889, до речі, містить таку норму: «суб’єкти, уповноважені порушувати дисциплінарні провадження та застосовувати дисциплінарні стягнення:

дисциплінарне провадження порушується шляхом видання відповідного наказу (розпорядження):

міністром — стосовно державного секретаря відповідного міністерства;

суб’єктом призначення — стосовно інших державних службовців

Далі. Дисциплінарне провадження розпочинається з моменту прийняття рішення про його порушення та завершується прийняттям рішення про накладення на державного службовця, стосовно якого здійснюється дисциплінарне провадження (далі — державний службовець), дисциплінарного стягнення чи закриття дисциплінарного провадження. Ніяких проміжних рішень не може бути!

Строк здійснення дисциплінарного провадження визначається міністром або суб’єктом призначення з урахуванням встановленого законодавством строку притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності.

Увага! Тривалість здійснення дисциплінарного провадження за новими нормами збільшена і наразі не може перевищувати 45 календарних днів. Водночас за потреби зазначений строк може бути продовжений міністром або суб’єктом призначення, але не більш як на 60 календарних днів.

Обставини, що виключають можливість застосування до державного службовця дисциплінарного стягнення, визначаються Законом № 889.

<…>

Гарантії прав державних службовців під час застосування дисциплінарного стягнення

1. Дисциплінарне стягнення має відповідати ступеню тяжкості вчиненого проступку та вини державного службовця. Під час визначення виду стягнення необхідно враховувати характер проступку, обставини, за яких він був вчинений, обставини, що пом’якшують чи обтяжують відповідальність, результати оцінювання службової діяльності державного службовця, наявність заохочень, стягнень та його ставлення до служби.

2. Дисциплінарне стягнення може бути накладено тільки у разі встановлення факту вчинення дисциплінарного проступку та вини державного службовця. Вчинення державним службовцем діянь у стані крайньої потреби або необхідної оборони виключають можливість застосування дисциплінарного стягнення.

3. За кожне порушення службової дисципліни накладається лише одне дисциплінарне стягнення.

4. Дисциплінарне стягнення не може бути застосовано під час відсутності державного службовця на службі у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, під час перебування його у відпустці або у відрядженні.

5. Дисциплінарне стягнення до державного службовця застосовується не пізніше шести місяців з дня виявлення дисциплінарного проступку, без урахування часу тимчасової непрацездатності або перебування у відпустці, а також не застосовується, якщо минув один рік після його вчинення.

6. Державний службовець має право на ознайомлення з матеріалами дисциплінарної справи та на оскарження застосованого до нього дисциплінарного стягнення у визначеному цим Законом порядку.

7. Державний службовець може користуватися правовою допомогою адвоката або іншого уповноваженого ним представника.

<…>

ФОРМУВАННЯ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ КОМІСІЇ

Для здійснення дисциплінарного провадження з метою визначення ступеня вини, характеру і тяжкості вчиненого дисциплінарного проступку утворюється дисциплінарна комісія.

Пригадаймо уважно:

дисциплінарною комісією стосовно державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А», є Комісія з питань вищого корпусу державної служби (далі — Комісія);

дисциплінарну комісію стосовно державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б» та здійснюють повноваження керівників державної служби в державних органах, а також їх заступників, утворює суб’єкт призначення;

дисциплінарну комісію стосовно інших державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В», утворює керівник державної служби у кожному державному органі.

Важливо! Норма цього п. 8 постанови № 1039 дещо відрізняється від норми, яка визначає суб’єкта, що відкриває дисциплінарне провадження стосовно заступників керівників державної служби!

Дисциплінарна комісія діє у складі не менше трьох членів.

Склад дисциплінарної комісії відповідно до змін затверджується наказом (розпорядженням) суб’єкта призначення або керівника державної служби.

До складу дисциплінарної комісії повинно бути включено щонайменше одну особу, а також представника служби управління персоналом, які є працівниками органу, в якому утворюється відповідна дисциплінарна комісія.

Зверніть увагу! У цій нормі виключено вимогу щодо наявності професійного рівня в особи з юридичною освітою, яка має бути включена до складу дисциплінарної комісії!

Як і раніше, до роботи Комісії і дисциплінарної комісії за її рішенням можуть залучатися відповідні експерти (фахівці).

Як експерти (фахівці) не можуть бути залучені посадові особи державного органу, особисто заінтересовані у результатах дисциплінарного провадження та безпосередньо підпорядковані особі, стосовно якої здійснюється дисциплінарне провадження.

У разі неможливості утворення в державному органі дисциплінарної комісії дисциплінарні провадження щодо державних службовців зазначеного органу здійснюються дисциплінарною комісією державного органу вищого рівня в порядку підпорядкування.

У разі відсутності державного органу вищого рівня дисциплінарна комісія утворюється одноразово для здійснення конкретного дисциплінарного провадження за рішенням НАДС з урахуванням вимог цього Порядку за поданням особи, яка прийняла рішення про порушення дисциплінарного провадження.

ПОВНОВАЖЕННЯ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ КОМІСІЇ

Тут — без змін!

З числа членів Комісії обирається головуючий відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні Комісії членів строком на три місяці.

Головуючий скликає засідання Комісії та інформує присутніх на ньому про кворум, формує порядок денний засідання Комісії та виносить питання на голосування, оголошує результати голосування, забезпечує організацію підготовки, підписання та оприлюднення протоколів засідань та висновків Комісії

З числа членів дисциплінарної комісії обираються її голова та секретар.

Голова дисциплінарної комісії організовує її роботу, призначає місце та дату проведення засідання дисциплінарної комісії та головує на ньому, визначає із членів дисциплінарної комісії доповідача, сприяє здійсненню учасниками дисциплінарного провадження їх прав та обов’язків, забезпечує об’єктивне та повне з’ясування обставин справи, вживає необхідних заходів для забезпечення на засіданні належного порядку та здійснює інші повноваження, які пов’язані із забезпеченням діяльності дисциплінарної комісії.

Секретар дисциплінарної комісії здійснює організаційне забезпечення роботи дисциплінарної комісії, формує порядок денний засідань дисциплінарної комісії, забезпечує ведення, формування та зберігання протоколів засідань дисциплінарної комісії, ознайомлення із матеріалами дисциплінарної справи членів дисциплінарної комісії та державного службовця та здійснює інші повноваження, які пов’язані із забезпеченням діяльності дисциплінарної комісії

У разі відсутності на засіданні головуючого члени Комісії обирають з числа присутніх членів Комісії іншу особу, яка буде тимчасово головувати на відповідному засіданні

У разі відсутності голови або секретаря дисциплінарної комісії під час засідання члени дисциплінарної комісії обирають її голову або секретаря на час проведення цього засідання

Члени Комісії мають право ознайомлюватися з матеріалами, що належать до повноважень Комісії, висловлювати свою позицію під час засідання Комісії та брати участь у прийнятті рішень шляхом голосування, ініціювати в разі потреби скликання засідання Комісії, здійснювати інші повноваження, які пов’язані із забезпеченням діяльності Комісії, відповідно до Закону

Члени дисциплінарної комісії мають право одержувати пояснення від державного службовця та від інших осіб щодо обставин справи, одержувати у підрозділах державного органу чи за запитом в інших державних органах необхідні документи або їх копії та долучати до матеріалів дисциплінарної справи, одержувати консультації відповідних спеціалістів з питань, що стосуються дисциплінарного провадження

ОСНОВНІ ЗАСАДИ РОБОТИ

Форма роботи Комісії, дисциплінарної комісії

засідання

Засідання Комісії, дисциплінарної комісії є правоможним

присутні не менше двох третин її членів

Фіксація проведення засідання за допомогою технічних засобів

за рішенням членів Комісії, дисциплінарної комісії та згоди державного службовця

Рішення Комісії, дисциплінарної комісії

ухвалюються простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів*

* Члени Комісії, дисциплінарної комісії мають один голос та можуть голосувати «за» або «проти».

Під час голосування будь-які сумніви щодо наявності в діях державного службовця дисциплінарного проступку тлумачаться на його користь.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні Комісії або голови дисциплінарної комісії

Рішення Комісії, дисциплінарної комісії

оформляється протоколом*

* У протоколі зазначаються прізвище та ініціали голови, секретаря і присутніх на засіданні членів дисциплінарної комісії, місце, дата проведення засідання, час початку і закінчення засідання, порядок денний, результати розгляду порядку денного, результати голосування за кожним пунктом порядку денного, прийняті рішення.

ФОРМУВАННЯ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ СПРАВИ

Дисциплінарна справа повинна містити:

дату і місце її формування;

підстави для відкриття дисциплінарного провадження;

характеристику державного службовця, складену його безпосереднім керівником, та інші відомості, що характеризують державного службовця;

відомості щодо наявності чи відсутності дисциплінарних стягнень;

пояснення державного службовця щодо обставин, які стали підставою для порушення дисциплінарного провадження, та/або акт про відмову від надання таких пояснень;

пояснення безпосереднього керівника державного службовця з приводу обставин, які стали підставою для порушення дисциплінарного провадження;

пояснення інших осіб, яким відомі обставини, які стали підставою для порушення дисциплінарного провадження (за наявності);

належним чином завірені копії документів і матеріалів, що підтверджують та/або спростовують факт вчинення дисциплінарного проступку;

пропозиції Комісії або подання дисциплінарної комісії у державному органі з висновком про наявність чи відсутність у діях державного службовця дисциплінарного проступку та підстав для його притягнення до дисциплінарної відповідальності;

опис матеріалів, які містяться в дисциплінарній справі.

Дисциплінарна справа формується з урахуванням вимог Порядку обліку та роботи з дисциплінарними справами, затвердженого НАДС (Порядок обліку та роботи з дисциплінарними справами, затверджений наказом НАДС від 03.03.2016 р. № 49).

<…>

Дисциплінарна справа є складовою особової справи державного службовця та долучається до неї після прийняття суб’єктом призначення рішення щодо державного службовця, стосовно якого здійснюється дисциплінарне провадження.

Дисциплінарна справа формується Комісією з питань вищого корпусу державної служби або дисциплінарною комісією під час здійснення дисциплінарного провадження з метою збору інформації про обставини, які стали підставою для його порушення.

Інформація, що міститься в дисциплінарній справі, належить до службової інформації, доступ до якої обмежується згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Особи, які працюють із дисциплінарною справою, в тому числі здійснюють її формування, зобов’язані запобігати розголошенню інформації, яка в ній міститься.

Державний службовець, щодо якого здійснюється дисциплінарне провадження, має право доступу до інформації про нього, яка збирається та зберігається, в тому числі має право в будь-який час знайомитись із дисциплінарною справою, робити з неї виписки, давати письмові пояснення, надавати відповідні документи та матеріали щодо обставин, які досліджуються, а також порушувати клопотання про одержання і залучення до матеріалів нових документів.

Для ознайомлення із матеріалами дисциплінарної справи державний службовець письмово звертається до секретаря дисциплінарної комісії, який повідомляє про таке ознайомлення голову цієї дисциплінарної комісії.

Ведення обліку, зберігання та використання дисциплінарних справ після закінчення дисциплінарного провадження покладається на службу управління персоналом державного органу, в якому працює державний службовець.<…>

Увага — зміни! Тривалість формування дисциплінарної справи не може перевищувати 20 календарних днів. За потреби зазначений строк може бути продовжений міністром або суб’єктом призначення, але не більш як до 30 календарних днів.

Формує дисциплінарну справу та здійснює її підготовку до розгляду:

Комісією — комітет з дисциплінарних проваджень;

дисциплінарною комісією — доповідач (будь-який член дисциплінарної комісії).

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ

Комісія, дисциплінарна комісія запрошує державного службовця на своє засідання для надання пояснення щодо обставин, які стали підставою для порушення дисциплінарного провадження, та пропонує надати таке пояснення у письмовому вигляді.

Державний службовець має право:

бути присутнім на засіданні Комісії, дисциплінарної комісії для надання пояснення щодо обставин, які стали підставою для порушення дисциплінарного провадження;

знайомитися з матеріалами дисциплінарної справи відповідно до статті 76 Закону, у тому числі в установленому законом порядку запитувати та отримувати відповідні документи, їх копії;

надавати пояснення, а також відповідні документи та матеріали щодо обставин, які досліджуються;

заявляти клопотання про необхідність одержання і долучення до матеріалів дисциплінарної справи нових документів, одержання додаткових пояснень осіб, яким можуть бути відомі обставини справи;

користуватися правовою допомогою адвоката або іншого уповноваженого ним представника.

Про дату, час і місце засідання державному службовцю повідомляється шляхом вручення інформації чи документів або надсилання їх поштою за адресою місця проживання/перебування чи на його адресу електронної пошти, або з використанням інших засобів телекомунікаційного зв’язку за наявними в особовій справі контактними даними.

Комісія, дисциплінарна комісія складає акт про відмову від надання пояснень у разі коли:

державний службовець не прибув на засідання;

не повідомив про поважні причини своєї відсутності;

не надав письмові пояснення щодо обставин, які стали підставою для порушення дисциплінарного провадження.

Відсутність державного службовця на засіданні Комісії, дисциплінарної комісії не перешкоджає здійсненню дисциплінарного провадження.

Результатом розгляду дисциплінарної справи є пропозиція Комісії або подання дисциплінарної комісії.

Зверніть увагу, шановні читачі, бо від вас надходять запитання з цього приводу.

Пропозиція (подання) готується Комісією, дисциплінарною комісією після прийняття рішення за результатами розгляду дисциплінарної справи та підписується усіма її членами, які брали участь у голосуванні. Члени Комісії, дисциплінарної комісії мають право викласти свою окрему думку, яка додається до пропозиції (подання).

Тепер, відповідно до змін, Комісія, дисциплінарна комісія вносить суб’єкту призначення (керівникові державної служби) пропозицію (подання) разом з матеріалами дисциплінарної справи не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дня її (його) підписання.

А далі, ОДНОЧАСНО із внесенням суб’єкту призначення (керівникові державної служби) пропозиції (подання) державному службовцю повідомляється про дату внесення суб’єкту призначення (керівнику державної служби) такої пропозиції (подання) та НЕОБХІДНІСТЬ НАДАННЯ НИМ ПИСЬМОВОГО ПОЯСНЕННЯ СУБ’ЄКТУ ПРИЗНАЧЕННЯ (КЕРІВНИКУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ) відповідно до статті 75 Закону № 889 (пояснення державного службовця).

Таке повідомлення державного службовця здійснюється шляхом вручення або надсилання поштою, в тому числі з використанням інших засобів телекомунікаційного зв’язку. У разі доведення інформації або документів шляхом використання інших засобів телекомунікаційного зв’язку такий спосіб фіксується протоколом у встановленому порядку. Інформація або документи надсилаються державному службовцеві за адресою місця проживання/перебування або на його адресу електронної пошти чи з використанням інших засобів телекомунікаційного зв’язку за наявними в особовій справі контактними даними.

Державний службовець надає письмове пояснення особисто або шляхом надсилання листа на офіційну електронну адресу відповідного державного органу.

У разі ненадання державним службовцем письмового пояснення особисто або шляхом надсилання листа на офіційну електронну адресу відповідного державного органу не пізніше ніж як ЗА ДВА КАЛЕНДАРНИХ ДНІ до закінчення строку прийняття суб’єктом призначення (керівником державної служби) рішення про накладення на державного службовця дисциплінарного стягнення чи закриття дисциплінарного провадження державний службовець вважається таким, що відмовився від надання письмового пояснення.

Фінал же за новими нормами — такий:

<…>

За результатами розгляду дисциплінарного провадження суб’єкт призначення (керівник державної служби) ПРОТЯГОМ ДЕСЯТИ КАЛЕНДАРНИХ ДНІВ з дня отримання пропозиції Комісії, подання дисциплінарної комісії приймає рішення про накладення на державного службовця дисциплінарного стягнення чи закриття дисциплінарного провадження.

Рішення оформляється наказом (розпорядженням) суб’єкта призначення (керівника державної служби).

Після прийняття рішення за результатами розгляду дисциплінарного провадження суб’єкт призначення (керівник державної служби) передає дисциплінарну справу до служби управління персоналом державного органу, стосовно посадової особи якого здійснювалося дисциплінарне провадження (державного органу, в якому здійснювалося дисциплінарне провадження), для її зберігання в установленому порядку.

<…>

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 10 грн
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд