Нова бюджетна установа: від державної реєстрації до відкриття рахунків

В обраному У обране
Друк
Токарєв Є., експерт ВБ «Фактор» з питань застосування бюджетного законодавства
Місцеве самоврядування Травень, 2015/№ 5
У процесі організації співробітництва територіальних громад перед кожною громадою постане питання утворення нових спільних комунальних підприємств, установ та організацій. Після підписання всіх договорів про співробітництво необхідно буде проходити процедури реєстрації нових установ, підприємств або організацій в органах державної влади та відкрити рахунки в органах Державної казначейської служби України. Саме про це і піде мова в статті.
 • Крок 1 — державна реєстрація юридичної особи

  Обов’язковість державної реєстрації юридичних осіб встановлена ст. 89 Цивільного кодексу України та ст. 58 Господарського кодексу України. Процедура реєстрації юридичної особи регулюється Законом України від 15.05.03 р. № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців»1.

  1 Далі за текстом — Закон № 755.

  Державна реєстрація юридичної особи — це посвідчення факту створення юридичної особи, а також здійснення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом, шляхом внесення відповідних записів в Єдиний державний реєстр юридичних осіб і фізичних осіб — підприємців2. Державна реєстрація юридичних осіб здійснюється державними реєстраторами за місцезнаходженням юридичної особи. Юридична особа вважається створеною після її державної реєстрації.

  2 Далі за текстом — ЄДР.

  Відповідно до ст. 24 Закону № 755 для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (зас­новники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення або в разі подання електронних документів подати опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі) такі документи:

  1

  заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи

  2

  примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом

  3

  два примірники установчих документів (у разі подання електронних документів — один примірник)

  Форма реєстраційної картки затверджена наказом Мін’юсту від 14.10.11 р. № 3178/5. Зазначимо, що до картки останній раз зміни вносились 10.04.15 р., подавати картку необхідно на актуальній формі. Всі документи повинні бути складені обов’язково українською мовою. Актуальну форму реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи ви знайдете на порталі https://buhgalter.com.ua в розділі Бланки — Реєстраційні документи.

  Державна реєстрація юридичної особи здійснюється у день надходження документів, передбачених для проведення державної реєстрації юридичної особи.

  Протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, після отримання державним реєстратором від органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України даних про взяття на облік юридичної особи державним реєстратором видаються (надсилаються поштовим відправленням з описом вкладення) засновнику або уповноваженій ним особі один примірник оригіналу установчих документів з відміткою державного реєстратора про проведення державної реєстрації юридичної особи та виписка з ЄДР.

  Крок 2 — реєстрація неприбуткової установи в органах доходів і зборів

  Включення неприбуткової установи чи організації до Реєстру неприбуткових установ проводиться органом державної податкової служби за місцезнаходженням цих установ, організацій з присвоєнням відповідної ознаки неприбутковості. Для внесення до Реєстру неприбуткова установа або організація повинна подати до органу державної податкової служби за її місцезнаходженням реєстраційну заяву за формою 1-РН згідно з додатком 1 до Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.01.13 р. № 37, а також копії установчих документів. Ці дані можуть перевірятися органами податкової служби.

  Форму реєстраційної заяви 1-РН ви знайдете на порталі https://buhgalter.com.ua в розділі БЛАНКИ — Реєстраційні документи.

  За результатами розгляду заяви, установчих документів органом державної податкової служби за місцезнаходженням неприбуткової установи та організації приймається рішення про: внесення, повторне внесення неприбуткової установи або організації до Реєстру; відмову у внесенні неприбуткової установи або організації до Реєстру; присвоєння неприбутковій установі або організації іншої ознаки неприбутковості. Рішення готується у двох примірниках, один з яких (перший) надається неприбутковій установі або організації, а другий залишається в органі державної податкової служби.

  Реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій здійснюється без справляння будь-якої плати з такої неприбуткової установи та організації.

  Крок 3 — реєструємось в Єдиному реєстрі розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів

  Питання реєстрації в Єдиному реєстрі розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів регулюються Порядком формування Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 22.12.11 р. № 1691.

  Розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів заповнюють Реєстраційну картку за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку та подають до органу Державної казначейської служби України за місцезнаходженням в електронному вигляді та на паперовому носії інформації (два примірники) за підписом керівника установи (підприємства, організації), завіреним відбитком печатки.

  В Державній казначейській службі України Реєстраційна картка розроб­лена в форматі excel з метою полегшення складання, друку та її формування в електронному вигляді для подання до органів казначейської служби. Завантажити таку картку можна на офіційному веб-порталі Державної казначейської служби України www.treasury.gov.ua в розділі Програмне забезпечення або на порталі https://buhgalter.com.ua в розділі БЛАНКИ — Відкриття/закриття рахунків в ДКСУ, там же міститься і інструкція по складанню картки.

  Разом з Реєстраційною карткою розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами бюджетних коштів надаються копія виписки з ЄДР, засвідчена органом, що її видав, копія належним чином зареєстрованого (затвердженого) установчого документа, засвідчена органом, який здійснив реєстрацію, або у нотаріальному порядку. Положення про юридичних осіб публічного права, які затверджуються розпорядчими актами Президента України, органу державної влади, органу влади АР Крим або ОМС, засвідчення не потребують. Розпорядники бюджетних коштів, які діють на підставі законів, установчих документів не подають.

  Орган казначейства після внесення до бази даних Єдиного реєстру інформації, наведеної у Реєстраційній картці, присвоює унікальний код в Єдиному реєстрі розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів. Після цього один примірник заповненої Реєстраційної картки (оригінал) з відповідною відміткою про введення до бази даних Єдиного реєстру повертається розпоряднику бюджетних коштів (одержувачу бюджетних коштів) та надається довідка про включення розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) до Єдиного реєстру.

  На цьому етапі необхідно також в органах Державної казначейської служби України записати на будь-який носій інформації файл витягу з Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, який вам знадобиться при формуванні мережі розпорядників коштів місцевих бюджетів.

  Крок 4 — складаємо мережу або реєстр змін до мережі розпорядників коштів місцевих бюджетів

  Питання складання, затвердження та подання мережі розпорядників коштів місцевих бюджетів і основні вимоги до неї регулюються п. 4 Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012 р. № 938. Після внесення змін до Єдиного реєстру у час­тині даних, які використовуються при складанні мережі, головний розпорядник подає відповідному органу Казначейства реєстр змін до мережі протягом трьох робочих днів.

  Мережа складається головними розпорядниками за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / кодами Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу), за якими вони вперше визначені головними розпорядниками на відповідний бюджетний період, за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку.

  До мережі включаються розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів, внесені до Єдиного реєстру у встановленому законодавством порядку.

  Мережа затверджується головним розпорядником за погодженням з місцевим фінансовим органом у трьох примірниках.

  Один примірник мережі залишається у головного розпорядника, другий примірник — у місцевому фінансовому органі, третій подається головним розпорядником до органу Казначейства за місцем його обслуговування.

  Головні розпорядники (розпорядники нижчого рівня) відповідальні за достовірність даних, наведених у мережі (реєстрі змін до мережі).

  Місцеві фінансові органи здійснюють контроль за дотриманням встановлених вимог до складання мережі.

  Орган Казначейства перевіряє подану інформацію щодо мережі (реєстру змін до мережі) на відповідність переліку розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів, що безпосередньо обслуговуються у відповідному органі Казначейства, встановленим вимогам щодо складання мережі, даним Єдиного реєстру (код розпорядника/одержувача бюджетних коштів за Єдиним реєстром, код за ЄДРПОУ, повне та скорочене найменування, статус установи (розпорядник бюджетних коштів або одержувач бюджетних коштів), код та найменування органу Казначейства) та вносить до бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів
  місцевих бюджетів, про що на документі ставиться відбиток штампа.

  Необхідно відзначити, що для складання мережі або реєстру змін до мережі в казначейській службі розроблено програмне забезпечення Meregam.exe.

  Ця програма виконує наступні функції:

  — формування «МЕРЕЖІ» та «РЕЕСТРУ ЗМІН» до мережі розпорядників і одержувачів коштів головними розпорядниками коштів на центральному рівні та розпорядниками 2 рівня на рівні обласних ГУДКСУ для подальшої передачі до органів Державної казначейської служби України, а також для використання даних «МЕРЕЖІ» в комплексі програм для розпорядників коштів ПЗ «Кошторис»(zvek.exe) і «Фіндокументи»
  (pm.exe);

  — друк відомостей «МЕРЕЖІ» та «РЕЄСТРУ ЗМІН» до мережі для передачі до органів Державної казначейської служби України;

  — запис даних «МЕРЕЖІ» та «РЕЄСТРУ ЗМІН» на зовнішні носії для передачі до органів Державної казначейської служби України;

  — імпорт даних «МЕРЕЖІ», одержаних в органах Державної казначейської служби України із зовнішніх носіїв інформації;

  — імпорт даних витягу з Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів коштів для подальшого викорис­тання при формуванні МЕРЕЖІ.

  Завантажити програму Meregam.exe можна на офіційному веб-порталі Державної казначейської служби України www.treasury.gov.ua в розділі Програмне забезпечення або на нашому порталі https://buhgalter.com.ua в розділі Довідник — Програмне забезпечення. В програмі є інструкція по роботі з нею.

  Крок 5 — відкриваємо рахунки в органах Державної казначейської служби України

  Питання відкриття рахунків регламентуються Порядком відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 22.06.2012 р.№ 758.

  Розпорядники бюджетних коштів, які не мають відкритих рахунків в органі Казначейства, для відкриття бюджетних рахунків подають такі документи:

  а) заяву про відкриття рахунків установленого зразка (додаток 8 до Порядку) за підписом керівника та головного бухгалтера або інших посадових осіб, яким відповідно до затвердженої в установленому порядку картки із зразками підписів та відбитка печатки надано право першого та другого підписів;

  б) картку із зразками підписів та відбитка печатки (додаток 9 до Порядку) і перелік рахунків (додаток 10 до Порядку), якими можуть розпоряджатися зазначені у картці особи, у двох примірниках;

  в) копію довідки про включення розпорядника бюджетних коштів до Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів.

  Додатки із пунктів «а» та «б» можна завантажити на порталі https://buhgalter.com.ua в розділі БЛАНКИ — Відкриття/закриття рахунків в ДКСУ.

  Документи на відкриття всіх рахунків подають до органу Казначейства особи, які мають відповідні повноваження та право першого або другого під­пису.

  Право першого підпису належить першому керівнику (у військових частинах — командиру, начальнику) та його заступникам і не може бути надано головному бухгалтеру та іншим особам, які мають право другого підпису. У разі відсутності у штатному розписі посади заступника керівника право першого підпису або тимчасове право першого підпису може бути надано іншим посадовим особам.

  Право другого підпису належить головному бухгалтеру та його заступнику або спеціалісту, на якого покладено виконання обов’язків бухгалтерської служби.

  Для відкриття окремих рахунків в органах Казначейства клієнти, які обслуговуються централізованими бухгалтеріями, подають картки, відповідно до яких право першого підпису належить керівнику бюджетної установи (іншим посадовим особам, яким надано право першого підпису), а право другого підпису — головному бухгалтеру (заступнику головного бухгалтера) централізованої бухгалтерії. При цьому до картки обов’язково включається зразок відбитка печатки органу або установи, при якій діє централізована бухгалтерія.

  Увага! Право другого підпису не може бути надано особам, які користуються правом першого підпису.

  Картка із зразками підписів та відбитка печатки засвідчується у нотаріальному порядку або підписами керівника (заступника керівника) та печаткою установи/організації, яка координує діяльність клієнта або якій клієнт підпорядкований, або до складу якої входить.

  У населених пунктах, де немає нотаріусів, картки засвідчуються уповноваженими на це посадовими особами ОМС.

  При оформленні клієнтами карток із зразками підписів для проставляння на них зразків першого та другого підписів використання факсиміле забороняється.

  У картках із зразками підписів та відбитка печатки, а також в інших документах, які подаються для відкриття рахунків, проставляється гербова печатка (у разі наявності) або відбиток печатки із найменуванням та ідентифікаційним кодом клієнта, забороняється проставляння печаток, призначених для спеціальної мети (для пакетів, перепусток, для фінансово-господарських документів, грошових документів тощо).

  Картки та тимчасові картки із зразками підписів та відбитка печатки подаються до органів Казначейства із супровідним листом за підписом особи, яка згідно з цією карткою має право першого підпису.

  Разом із карткою із зразками підписів та відбитка печатки до органів Казначейства клієнтами подаються:

  — копії сторінок паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, які містять фото, прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, серію і номер паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, інформацію про дату видачі та орган, що видав паспорт, місце реєстрації або тимчасового перебування осіб, які зазначені в картці або тимчасовій картці із зразками підписів та відбитка печатки;

  — копія документа, виданого органом доходів і зборів, що засвідчує присвоєння фізичній особі реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера), осіб, які зазначені в картці або тимчасовій картці із зразками підписів та відбитка печатки. Якщо в паспорті цієї особи органами доходів і зборів зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або до паспорта внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків, зазначений документ не надається, а надаються копії відповідних сторінок паспорта цієї особи.

  Копії зазначених документів засвідчуються підписами їх власників та вчиненням напису «Згідно з оригіналом» відповідальною особою клієнта, яка засвідчує копію, із зазначенням її посади, підпису, ініціалів, прі­звища та дати засвідчення копії;

  — копії відповідних документів (наказ, протокол тощо), що підтверджують повноваження зазначених у картці осіб та надання (тимчасового надання) права першого та другого підписів посадовим особам, що зазначені в картках із зразками підписів (тимчасових картках із зразками підписів), що цим самим уповноважує їх розпоряджатися рахунком (рахунками). Копії цих документів засвідчуються підписом посадової особи, яка підтверджує відповідність копії оригіналу, про що робиться напис «Згідно з оригіналом», проставляються дата, посада, підпис, прізвище та ініціали особи, яка вчинила напис, і завіряються печаткою з найменуванням відповідної установи.

  Крок 6 — реєстрація у відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів

  Порядок реєстрації підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, що використовують найману працю, в яких за основним місцем роботи працює 8 і більше осіб3, у відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів регламентується постановою КМУ від 31.01.07 р. № 70 «Про реалізацію статей 19 і 20 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

  3 Далі за текстом — роботодавці.

  Відповідно до постанови роботодавці реєструються у відділеннях Фонду за місцем їх державної реєстрації як юридичних осіб або фізичних осіб — підприємців. Для реєстрації роботодавці подають (надсилають рекомендованим листом) відділенню Фонду відповідну заяву за формою, затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 14.03.07 р. № 98. Підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, подають (надсилають) також копію довідки про включення їх до реєстру неприбуткових установ, виданої органом державної податкової служби. Новостворені роботодавці та підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, що використовують найману працю, в яких кількість працюючих, для яких це місце роботи є основним, збільшилася до 8 і більше осіб, реєструються у відділенні Фонду до 1 лютого року, що настає за роком створення або збільшення кількості працюючих.

  Форму заяви про реєстрацію роботодавця у відділенні Фонду соціального захисту інвалідів ви знайдете на порталі https://buhgalter.com.ua в розділі БЛАНКИ — Реєстраційні документи.

  Реєстрація роботодавців проводиться безоплатно. Відділення Фонду надсилає роботодавцю протягом 10 робочих днів після реєстрації рекомендованим листом повідомлення про його реєстрацію за формою, затвердженою Мінпраці.

  Приклад заповнення картки із зразками підписів та відбитка печатки

 • Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
  Наступна публікація

  Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

  Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

  Як відключити
  Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

  © Factor.Media, 1995 -
  Всі права захищені

  Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

  Ознайомитись з договором-офертою

  Приєднуйтесь
  Адреса
  м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
  Powered by
  Factor Web Solutions
  Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
  Закрити
  icon-block
  Заважає реклама?
  Ви маєте можливість її відключити!
  Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
  Вимкнути на 10 секунд