Теми статей
Обрати теми

Поведінка посадовців: затверджено Правила

Федченко Л., головний редактор
Місцеве самоврядування Жовтень, 2016/№ 10
Друк
Наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.16 р. № 1581 на виконання абз. 1 ч. 2 ст. 37 Закону України від 14.10.14 р. № 1700-VII «Про запобігання корупції»2 затверджено Загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування3. Наказом визнано таким, що втратив чинність, наказ Головдержслужби України від 04.08.10 р. № 214 «Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця». Наказ набрав чинності 27.09.16 р., з дня його офіційного опублікування («Офіційний вісник України», 27.09.16 р., ст. 2493). Розглянемо вимоги Правил, аби бути готовими їх дотримуватися під час виконання службових чи представницьких повноважень.

img 1

1 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31.08.16 р. за № 1203/29333, далі за текстом — наказ.

2 Далі за текстом — Закон № 1700.

3 Далі за текстом — Правила.

Нагадаємо, що ст. 37 Закону № 1700 передбачає вимоги до поведінки осіб. Так, відповідно до ч. 1 зазначеної статті загальні вимоги до поведінки осіб, якими вони зобов’язані керуватися під час виконання своїх службових чи представницьких повноважень, підстави та порядок притягнення до відповідальності за порушення цих вимог встановлюються Законом № 1700, який є правовою основою для кодексів чи стандартів професійної етики.

Відповідно ж до ч. 2 ст. 37 Закону № 1700 центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, затверджує загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Саме цим органом наразі є Національне агентство України з питань державної служби.

Правила складаються із розділів:

Розділ I

Загальні положення

Розділ II

Загальні обов’язки державного службовця та посадової особи місцевого самоврядування

Розділ III

Використання службового становища

Розділ IV

Використання ресурсів держави та територіальної громади

Розділ V

Використання інформації

Розділ VI

Обмін інформацією

Загальні положення

Правилами узагальнено стандарти етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, якими вони зобов’язані керуватися під час виконання своїх посадових обов’язків.

Ґрунтуються Правила на положеннях:

1

Конституції України

2

законодавства про державну службу

3

законодавства про службу в органах місцевого самоврядування

4

законодавства у сфері запобігання корупції

Правила спрямовані на зміцнення авторитету державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, репутації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, а також на забезпечення інформування громадян про норми поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування стосовно них.

При прийнятті на державну службу або на службу в органи місцевого самоврядування особа ознайомлюється з Правилами. Відмітка про таке ознайомлення додається до особової справи державного службовця чи посадової особи місцевого самоврядування.

Правилами терміни вживаються у значеннях, визначених законами України від 10.12.15 р. № 889-VIII «Про державну службу»4, від 07.06.01 р. № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування»5 та Законом № 1700.

4 Далі за текстом — Закон № 889.

5 Далі за текстом — Закон № 2493.

Основною метою діяльності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування є:

1

служіння народу України та територіальній громаді

2

охорона та сприяння реалізації прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина

Поведінка державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування має забезпечувати довіру суспільства до державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.

Етична поведінка державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування ґрунтується на принципах державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, визначених законами № 889 та № 2493, а також загальних вимогах до поведінки цих осіб, визначених Законом № 1700.

Дотримання державними службовцями вимог Правил враховується під час проведення щорічного оцінювання їх службової діяльності.

Увага! Керівники державних органів, органів місцевого самоврядування чи їх структурних підрозділів у разі виявлення чи отримання повідомлення про порушення Правил в межах своєї компетенції відповідно до законодавства зобов’язані вжити заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення — також поінформувати спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

Загальні обов’язки державного службовця та посадової особи місцевого самоврядування

Державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування при виконанні посадових обов’язків повинні діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Акти місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, прийняті або видані у межах їхніх повноважень, є обов’язковими для виконання всіма державними службовцями та посадовими особами місцевого самоврядування на відповідній території.

Державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані:

У разі виникнення у державного службовця сумнівів щодо законності отриманого для виконання наказу (розпорядження), доручення керівника він повинен вимагати його письмового підтвердження, після отримання якого зобов’язаний виконати такий наказ (розпорядження), доручення (крім явно злочинного наказу (розпорядження), доручення). Одночасно з виконанням такого наказу (розпорядження), доручення державний службовець зобов’язаний у письмовій формі повідомити про нього керівника вищого рівня або орган вищого рівня.

У разі отримання для виконання наказу (розпорядження), доручення, які державний службовець вважає незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, він повинен негайно в письмовій формі повідомити про це керівника органу, в якому він працює.

Державні службовці повинні сумлінно, компетентно, результативно і відповідально виконувати свої посадові обов’язки, проявляти ініціативу, а також не допускати ухилення від прийняття рішень та відповідальності за свої дії та рішення.

Зверніть увагу, що у таблиці вище йдеться лише про державних службовців, а посадові особи місцевого самоврядування не згадуються.

Відповідно до Правил державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування під час виконання своїх посадових обов’язків зобов’язані:

1

своєчасно і точно виконувати рішення державних органів, органів місцевого самоврядування, накази (розпорядження), доручення керівників, надані на підставі та у межах повноважень, передбачених Конституцією та законами України

2

неухильно дотримуватись загальновизнаних етичних норм поведінки

3

бути доброзичливими та ввічливими

4

дотримуватись високої культури спілкування (не допускати використання нецензурної лексики, підвищеної інтонації)

5

з повагою ставитись до прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина, об’єднань громадян, інших юридичних осіб, не проявляти свавілля або байдужість до їхніх правомірних дій та вимог

6

виконувати свої посадові обов’язки чесно і неупереджено, незважаючи на особисті ідеологічні, релігійні або інші погляди, не надавати будь-яких переваг та не виявляти прихильність до окремих фізичних чи юридичних осіб, громадських і релігійних організацій

7

з повагою ставитися до державних символів України

8

використовувати державну мову під час виконання своїх посадових обов’язків, не допускати дискримінації державної мови

Відповідно до Правил державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування повинні:

1

запобігати виникненню конфліктів у стосунках з громадянами, керівниками, колегами та підлеглими

2

постійно поліпшувати свої уміння, знання і навички відповідно до функцій та завдань займаної посади

3

підвищувати свій професійний та культурний рівень

4

удосконалювати організацію службової діяльності

5

поважати приватне життя інших осіб

Окрім вищезазначеного державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування мають:

1

дбати про авторитет державної служби і служби в органах місцевого самоврядування, а також про позитивну репутацію державних органів та органів місцевого самоврядування, що включає дотримання правил етикету, належного зовнішнього вигляду, забезпечення високої якості роботи, встановленого внутрішнього службового розпорядку

2

шанувати народні звичаї і національні традиції

Увага! Одяг державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування повинен бути офіційно-ділового стилю і відповідати загальноприйнятим вимогам пристойності.

Використання службового становища

Правилами передбачено, що державний службовець та посадова особа місцевого самоврядування повинні використовувати своє службове становище виключно для виконання своїх посадових обов’язків і доручень керівників, наданих на підставі та у межах повноважень, передбачених законами України.

До цього ж, державному службовцю та посадовій особі місцевого самоврядування заборонено у будь-який спосіб використовувати своє службове становище в політичних цілях, у тому числі для залучення державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, працівників бюджетної сфери та інших осіб до участі у передвиборній агітації, акціях та заходах, що організовуються політичними партіями.

Окрім зазначеного вище, державним службовцям та посадовим особам місцевого самоврядування забороняється використовувати свої повноваження або своє службове становище в особистих (приватних) інтересах чи в неправомірних особистих інтересах інших осіб, у тому числі використовувати свій статус та інформацію про місце роботи з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб.

Використання ресурсів держави та територіальної громади

Правилами регламентовано, що державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування мають право використовувати ресурси держави чи територіальної громади (рухоме та нерухоме майно, кошти, службова інформація, технології, інтелектуальна власність, робочий час, репутація тощо) тільки в межах посадових обов’язків та доручень керівників, наданих на підставі та у межах повноважень, передбачених законами України.

При виконанні своїх посадових обов’язків державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані:

1

раціонально і дбайливо використовувати державну і комунальну власність, постійно підвищувати ефективність її використання, уникаючи надмірних і непотрібних витрат

2

не допускати зловживань та використання державного чи комунального майна або коштів у приватних інтересах

Робочий час державного службовця та посадової особи місцевого самоврядування має використовуватись для виконання своїх посадових обов’язків. Вони зобов’язані використовувати надані їм ресурси таким чином, щоб не завдавати шкоди навколишньому середовищу чи здоров’ю людей.

Відповідно до Правил державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування під час виконання функцій держави або місцевого самоврядування зобов’язані діяти відповідно в державних інтересах чи інтересах територіальної громади.

Увага! Правила передбачають, що державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування не повинні допускати, у тому числі поза державною службою або службою в органах місцевого самоврядування, дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам держави або місцевого самоврядування чи негативно вплинути на репутацію державного службовця або посадової особи місцевого самоврядування.

Використання інформації

Правила забороняють державним службовцям та посадовим особам місцевого самоврядування розголошувати персональні дані фізичних осіб, конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, режим якої встановлено законами України від 21.01.94 р. № 3855-XII «Про державну таємницю», від 02.10.92 р. № 2657-XII «Про інформацію», від 01.06.10 р. № 2297-VI «Про захист персональних даних» та від 13.01.11 р. № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації»6, що стала їм відома у зв’язку з виконанням посадових обов’язків.

6 Далі за текстом — Закон № 2939.

Увага! Якщо державним службовцям чи посадовим особам місцевого самоврядування стало відомо про загрозу чи факти неправомірного поширення інформації з обмеженим доступом, вони повинні негайно повідомити про це безпосереднього керівника.

Обмін інформацією

Державним службовцям та посадовим особам місцевого самоврядування Правила забороняють обмежувати доступ до публічної інформації, крім випадків, встановлених Законом № 2939.

Нагадаємо, що відповідно до ч. 1 ст. 6 Закону № 2939 публічною інформацією з обмеженим доступом є:

1

конфіденційна інформація

2

таємна інформація

3

службова інформація

Обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до закону при дотриманні сукупності таких вимог (ч. 2 ст. 6 Закону № 2939):

1

виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя

2

розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам

3

шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні

Відповідно до ч. 5 згаданої статті Закону № 2939 не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно. При дотриманні вимог, передбачених ч. 2 ст. 6 Закону № 2939, зазначене положення не поширюється на випадки, коли оприлюднення або надання такої інформації може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину.

Увага! Не належать до інформації з обмеженим доступом відомості, зазначені у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданій відповідно до Закону № 1700, крім відомостей, зазначених в абз. 4 ч. 1 ст. 47 вказаного Закону (ч. 6 Закону № 2939).

Як вказано у Правилах, державний службовець та посадова особа місцевого самоврядування при спілкуванні під час виконання посадових обов’язків повинні дотримуватися таких правил:

1

надавати інформацію із зазначенням даних, що її підтверджують

2

своєчасно надавати відповідно до законодавства іншим державним службовцям та посадовим особам місцевого самоврядування інформацію, необхідну для виконання ними посадових обов’язків

3

викладати інформаційні матеріали та повідомлення чітко, лаконічно та послідовно для однозначного їх сприйняття

Окрім цього державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування повинні дотримуватися встановленого протоколу у відносинах з представниками органів влади іноземних держав, міжнародних організацій, іноземних установ.

Наприкінці статті висловимо сподівання, що всі посадовці — і державні службовці, і посадові особи місцевого самоврядування будуть дотримуватися Правил при виконанні своїх обов’язків, а у деяких випадках — навіть у позаробочий час.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі