Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Староста та його повноваження: вивчаємо заново1

Брусенцова Я., в. о. директора Департамента видань для публічно-правової сфери ВБ «Фактор», юрист
Місцеве самоврядування Квітень, 2017/№ 4
Друк
Нагадаємо, що 09.02.17 р. Верховною Радою України було прийнято Закон України № 1848-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо статусу старости села, селища»2. Підписав його Президент України 09.03.17 р., а от застосовувати його, як розумієте, можна лише після набрання ним чинності, тобто з дня, наступного за днем офіційного опублікування. Ми впевнені в тому, що більшість наших читачів знайомилися із вказаним законодавчим актом ще тоді, коли він перебував у статусі проекту, та оволоділи певним обсягом інформації. Тим не менш, на нашу думку, не зайвим буде «пройтись» ще раз основними положеннями тепер вже Закону № 1848 та зробити акценти на певних моментах.

1 Стаття підготовлена за матеріалами газети «Радник старости», яка видається за сприяння Швейцарсько-українського проекта «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO.

2 Далі за текстом — Закон № 1848.

Почнемо з того, що вказаний законодавчий акт вніс у законодавство зміни, спрямовані на більш чітке визначення статусу старости, кола його повноважень,територіальних меж діяльності, а також підстав і порядку дострокового припинення повноважень старости, чого раніше не було встановлено жодним нормативно-правовим актом.

Старостинський округ

Законом № 1848 було введено поняття старостинського округу (відповідні зміни було внесено до ст. 1 Закону України від 21.05.97 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»)3:

3 Далі за текстом — Закон № 280.

старостинський округ — частина території об’єднаної територіальної громади4, утвореної відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», на якій розташовані один або декілька населених пунктів (сіл, селищ), крім адміністративного центру об’єднаної територіальної громади, визначена сільською, селищною, міською радою з метою забезпечення представництва інтересів жителів такого населеного пункту (населених пунктів) старостою.

4 Далі за текстом — ОТГ.

Увага! Поняттям «старостинський округ» визначено територію, на яку поширюються повноваження одного старости.

Трохи зупинимося на цьому цікавому понятті. Нагадаємо, що початково воно мало взагалі інший зміст. Так, в пояснювальній записці до першої редакції ще проекту Закону № 1848 законотворці передбачали, що межі старостинського округу мають співпадати з межами території юрисдикції рад тих громад, які об’єдналися. Говорячи більш простою мовою, межі старостинських округів повинні збігатися з межами територій колишніх територіальних громад у тому вигляді, в якому вони існували до об’єднання. А от зміна таких меж (знову ж таки, на думку законотворців) могла би здійснюватися сільською, селищною, міською радою об’єднаної громади лише з метою покращання умов для зв’язків старости з населенням.

Сьогодні, як бачите, маємо взагалі іншу редакцію означеного поняття, яка знову таки містить лише єдину заборону щодо територіальності обрання старости: йдеться про адміністративний центр ОТГ. Більше того, законодавець одразу наділив місцеві ради правом на власний розсуд «нарізати» старостинські округи.

На сайті decentralization.gov.ua з цього приводу зазначається, що рада громади самостійно формує старостинські округи, встановлює їхню кількість та межі, чим запроваджує повсюдність інституту старост на території об’єднаної громади, що є гарантією захисту прав та інтересів жителів усіх сіл та селищ. При цьому на території населеного пункту, який є адміністративним центром об’єднаної громади, староста не обирається, отже, і старостинського округу там не буде.

Староста — виборна посадова особа місцевого самоврядування

Всі, напевно, пам’ятають, що єдиною правовою нормою, яка визначала статус та повноваження старости в «морі» законодавчої бази, була ст. 141 Закону № 280 (ср. 025069200). З прийняттям Закону № 1848 їх стало значно більше, і, слід відзначити, не лише в цьому Законі вирішили згадати про старосту. Але про все по порядку…

Поки що повернемося до ст. 141 Закону № 1848: її редакцію було змінено. Відтепер в ній конкретизовано, що староста є виборною посадовою особою місцевого самоврядування. Також враховуючи введення старостинських округів, уточнено, що староста обирається жителями села, селища (сіл, селищ), розташованого на території відповідного старостинського округу, на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.

Крім іншого, великого значення необхідно надати ч. 3 вказаної статті, яка відтепер визначає початок строку повноважень старости. Зокрема, в ній закріплено, що повноваження старости починаються з моменту складення ним присяги відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» на пленарному засіданні відповідної сільської, селищної, міської ради, на якому відповідною територіальною виборчою комісією були оголошені рішення щодо його обрання та реєстрації.

Тепер щодо самого строку повноважень старости.

Увага! Раніше передбачалося, що староста обирається на строк повноважень ради, відтепер же визначено, що строк повноважень старости, обраного на чергових виборах, становить п’ять років, крім випадків дострокового припинення його повноважень з підстав і в порядку, визначених цим Законом. Отже, законодавець скасував залежність строку повноважень старости від строку повноважень ради (адже повноваження ради можуть бути припинені достроково та відповідно призначені позачергові вибори).

Слід сказати, що, як і раніше, за старостою (за посадою) залишилося закріплене його членство у виконавчому комітеті сільської, селищної, міської ради.

Також відтепер у ч. 6 ст. 141 Закону № 1848 встановлюється для старости низка заборон, а саме:

1

мати інший представницький мандат

2

суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах

3

займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю

Необхідно віддати належне й ч. 7 вказаної статті, в якій закріплено, що порядок організації роботи старости визначається цим та іншими законами, а також Положенням про старосту, затвердженим сільською, селищною, міською радою.

Якщо пам’ятаєте, то раніше в ст. 141 Закону № 280 містилося посилання на те, що права і обов’язки старости, порядок його звітності, інші питання, пов’язані з діяльністю старости, мають бути визначені в Положенні про старосту, яке затверджується відповідною радою. З цього приводу розробники проекту Закону № 1848 в пояснювальній записці до нього зазначали, що староста має статус посадової особи місцевого самоврядування і таке посилання не зовсім узгоджується з вимогами ст. 19 Конституції України (згідно з якими органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України).

Відтепер норми, які стосуються порядку діяльності старости, його статусу, повноважень, віднайшли своє закріплення у відповідних законах.

Повноваження старости

Важливим нововведенням Закону № 1848 стало істотне розширення повноважень старост. З їх переліком можна ознайомитися в новій ст. 541 (Повноваження старости), якою було доповнено Закон № 280.

Почнемо їх розгляд з нових повноважень.

Отже, відтепер вже на законодавчому рівні прямо закріплена можливість старост брати участь у пленарних засіданнях місцевої ради та її постійних комісій з правом дорадчого голосу та гарантованого виступу під час обговорення питань, які зачіпають інтереси жителів сіл, селищ, які розташовані на території відповідного старостинського округу (п.п. 2, 3 ч. 1 ст. 541 Закону № 280).

Крім іншого, закріплено такі повноваження старости, як взяття участі в організації виконання рішень сільської, селищної, міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень сільського, селищного, міського голови на території відповідного старостинського округу та у здійсненні контролю за їх виконанням (п. 5 ч. 1 ст. 541 Закону № 280).

Також п. 8 ч. 1 ст. 541 Закону № 280 закріплює повноваження старост брати участь у підготовці проектів рішень сільської, селищної, міської ради, що стосуються майна територіальної громади, розташованого на території відповідного старостинського округу.

Відтепер на законодавчому рівні до повноважень старости віднесено отримання від виконавчих органів сільської, селищної, міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб інформації, документів і матеріалів, необхідних для здійснення наданих йому повноважень (п. 11 ч. 1 ст. 541 Закону № 280).

Також старости наділені повноваженнями сприяти утворенню та діяльності в населених пунктах відповідного старостинського округу органів самоорганізації населення, а також брати участь в організації та проведенні в населених пунктах відповідного старостинського округу загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої демократії (п. 12 ч. 1 ст. 541 Закону № 280).

Слід враховувати, що відтепер староста наділяється контролюючими повноваженнями. У п.п. 9, 10 ч. 1 ст. 541 Закону № 280 йдеться про те, що староста бере участь у здійсненні контролю за станом благоустрою, а також за використанням об’єктів комунальної власності, розташованих на території відповідного старостинського округу. Про результати цього контролю він інформує голову громади та виконавчі органи сільської, селищної, міської ради.

Варто зазначити, що, окрім згаданих вище повноважень, за старостами було залишено й інші, які попередньо закріплювалися в ст. 141 Закону № 280. Відтепер вони сконцентровані все в тій же ст. 541 цього Закону. Йдеться, зокрема, про такі повноваження:

— представлення інтересів жителів відповідного села, селища у виконавчих органах сільської, селищної, міської ради (п. 1 ч. 1 ст. 541 Закону № 280);

— сприяння жителям відповідного села, селища у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування (п. 4 ч. 1 ст. 541 Закону № 280);

— взяття участі у підготовці проекту місцевого бюджету в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного старостинського округу (п. 6 ч. 1 ст. 541 Закону № 280);

— внесення пропозиції до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради з питань діяльності на території відповідного старостинського округу виконавчих органів сільської, селищної, міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб (п. 7 ч. 1 ст. 541 Закону № 280).

У вказаній статті, крім того, зазначено, що староста здійснює інші повноваження, визначені цим та іншими законами.

Звертаємо увагу: на сайті decentralization.gov.ua зазначається, що порядок організації роботи старости визначається не лише законодавчо, а й Положенням про старосту, яке затверджується радою об’єднаної громади. Передбачається, що в Положенні будуть більш детально розписані графіки роботи, звітування старости, формат роботи з виборцями, подаватиметься повний перелік послуг, конкретизуватиметься його дисциплінарна відповідальність у разі невиконання обов’язків тощо. Наприклад, у деяких діючих об’єднаних громадах староста уповноважений місцевою радою вчиняти нотаріальні дії та реєструвати акти цивільного стану.

Увага! В ч. 2 ст. 541 Закону № 280 закріплено, що староста є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед жителями відповідних сіл, селищ, відповідальним — перед сільською, селищною, міською радою.

При цьому староста зобов’язаний щонайменше раз на рік звітувати про свою роботу перед жителями відповідних сіл, селищ на відкритій зустрічі з громадянами. А на вимогу не менш ніж половини депутатів сільської, селищної, міської ради староста інформує раду про свою роботу.

На старост поширюються гарантії діяльності депутатів місцевих рад, передбачені Законом України від 11.07.02 р. № 93-IV «Про статус депутатів місцевих рад» , якщо інше не встановлено законом»5.

5 Далі за текстом — Закон № 93.

Дострокове припинення повноважень старости

Нарешті на законодавчому рівні було вирішено питання дострокового припинення повноважень старости. Така попередня прогалина в минулому призводила до того, що кожна місцева рада самостійно визначала процедуру дострокового припинення повноважень старост, підстави та суб’єктів, які можуть ініціювати та прийняти рішення про дострокове припинення.

Відтепер відповіді на означені вище запитання містяться в новій ст. 791 Закону № 280, яка визначила виключний перелік підстав для дострокового припинення повноважень старости.

Отже, відповідно до ч. 1 вказаної норми повноваження старости припиняються достроково у разі (в таблиці в лівій колонці наведено відповідний пункт ч. 1 ст. 791 Закону № 280):

1

його звернення з особистою заявою до сільської, селищної, міської ради про складення ним повноважень старости

2

припинення громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України

3

набуття громадянства іншої держави

4

набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього

5

набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язана з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування

6

набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним, безвісно відсутнім чи оголошення померлим

7

його смерті

8

відкликання з посади за народною ініціативою.

Примітка. В ч. 3 ст. 791 Закону № 280 уточнено, що староста може бути відкликаний з посади за народною ініціативою в порядку, визначеному Законом № 93, з особливостями, передбаченими ч. 4 та 5 цієї статті, не раніше як через рік з моменту набуття ним повноважень.

В свою чергу, в ч. 4 вказаної статті оговорюється, що рішення про внесення пропозицій щодо відкликання старости за народною ініціативою приймається на зборах виборців у кількості не менше:

1) 10 осіб — для відкликання старости села;

2) 15 осіб — для відкликання старости селища.

Крім іншого, в ч. 5 вказаної норми уточнюється, що на підтримку пропозиції про відкликання старости має бути зібрано кількість підписів, що перевищує кількість голосів, поданих за нього на місцевих виборах, за результатами яких він був обраний старостою.

Частиною 6 ст. 791 Закону № 280 передбачається, що рішення про дострокове припинення повноважень старости у зв’язку з його відкликанням за народною ініціативою приймається за поданням територіальної виборчої комісії відповідною сільською, селищною, міською радою більшістю голосів від її загального складу

Крім іншого (про що вказано в ч. 2 ст. 791 Закону № 280), повноваження старости можуть бути достроково припинені за рішенням місцевої ради, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень.

Зауважте, що рішення про дострокове припинення повноважень старости рада приймає таємним або відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу ради.

Завершуючи розгляд питання дострокового припинення повноважень старости, не можна не сказати про його наслідки для особи, яка обіймає цю посаду. Відповідь міститься в ч. 7 ст. 791 Закону № 280. Вона чітко визначила, що у разі настання окреслених вище підстав:

— по-перше, повноваження старости припиняються достроково;

— по-друге, відповідна особа звільняється з посади.

Більше того, все та ж стаття уточнює момент (з означенням події), який є відправною точкою для настання негативних наслідків для старости залежно від підстави дострокового припинення повноважень. Так, в ній вказується, що повноваження старости припиняються, а відповідна особа звільняється з посади:

з підстав, зазначених у пп. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 791 Закону № 280

з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт

з підстав, зазначених у пп. 4, 5, 6 ч. 1 ст. 791 Закону № 280

з дня, наступного за днем одержання радою або її виконавчим комітетом копії відповідного рішення суду, без прийняття рішення відповідної ради

з підстави, зазначеної у п. 7 ч. 1 ст. 791 Закону № 280

з дня смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть

з підстави, зазначеної у п. 8 ч. 1 ст. 791 Закону № 280

з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах

у випадку, передбаченому ч. 2 ст. 791 Закону № 280

з дня прийняття відповідною радою рішення про дострокове припинення повноважень старости

Як бачите, Законом № 1848 було врегульовано низку важливих питань, які стосуються статусу старости. Окрім розглянутих вище норм (про що було заявлено на початку статті), змін зазнали й інші законодавчі акти, в яких враховано було наявність інституту старости.

Зокрема, йдеться про вимоги антикорупційного законодавства, яке в тому числі розповсюджується і на старост: відповідні зміни були внесені в Закон України від 14.10.14 р. № 1700-VII «Про запобігання корупції».

Також необхідно сказати і про те, що Закон № 1848 станом на сьогодні передбачає внесення змін і до Закону України від 07.06.01 р. № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування», але йдеться про поки що чинний законодавчий акт, який, будемо сподіватися, найближчим часом змінить інший Закон, який було прийнято 09.02.17 р. Тож недоречно, на нашу думку, поки що розглядати ці зміни.

Повноваження рад через призму інституту старост

Наостанок зазначимо, що Законом № 1848 були внесені зміни до ст. 26 Закону № 280, яка стосується виключних повноважень місцевих рад. Відтепер в ній з’явилася ч. 3, яка передбачає, що виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради ОТГ, крім питань, зазначених у ч. 1 цієї статті, вирішуються такі питання:

1

утворення старостинських округів

2

затвердження Положення про старосту

3

прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень старости у випадках, передбачених цим Законом

Власне, поки що і все. Готуючи цей матеріал, ми ставили за мету довести до вашого відома загальні положення, які віднайшли своє закріплення в Законі № 1848. Надалі ми будемо неодноразово повертатися до нього, аналізувати результати практичної його реалізації і, звісно, разом з вами шукатимемо відповіді на ті запитання, які будуть виникати в майбутньому.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць