Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Е-декларація: контроль та повна перевірка

Федченко Л., головний редактор, юрист
Місцеве самоврядування Квітень, 2017/№ 4
Друк
У попередньому номері нашої газети1 ми повідомляли про реєстрацію 13.02.17 р. Міністерством юстиції України рішення Національного агентства з питань запобігання корупції2 від 10.02.17 р. № 563, яким затверджено Порядок проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування4. Як і обіцяли, цього разу розберемо Порядок «по кісточках», звертаючи увагу на всі деталі.
img 1

1 Див. «Місцеве самоврядування» № 3 за березень 2017 р., с. 22.

2 Далі за текстом — НАЗК.

3 Далі за текстом — Рішення № 56.

4 Далі за текстом — Порядок.

Термінологія та принципи

Отже, Порядком визначається механізм проведення НАЗК контролю та повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування5, відповідно до ст. 48 та 50 Закону України від 14.10.14 р. № 1700-VII «Про запобігання корупції»6.

5 Далі за текстом — Декларація.

6 Далі за текстом — Закон № 1700.

При цьому Порядком даються визначення спеціальних термінів, що застосовуються ним:

достовірність задекларованих відомостей

відповідність дійсності відомостей, зазначених у декларації суб’єкта декларування, у разі невстановлення НАЗК недостовірності задекларованих відомостей у встановленому Законом № 1700 порядку шляхом здійснення контролю та повної перевірки декларації

недостовірність задекларованих відомостей

невідповідність дійсності відомостей, зазначених у декларації суб’єкта декларування, що встановлюється на підставі відомостей, отриманих НАЗК у встановленому Законом № 1700 порядку шляхом здійснення контролю та повної перевірки декларації

точність оцінки задекларованих активів

правильність відображення суб’єктом декларування оцінки задекларованих ним активів, що встановлюється шляхом з’ясування НАЗК підстави чи обґрунтування задекларованої оцінки активів та зіставлення їх з відомостями, які зазначені у декларації суб’єкта декларування

Згідно з Порядком контроль та повна перевірка декларації здійснюються за принципами:

1

верховенства права

2

рівності та гарантування прав і законних інтересів усіх суб’єктів декларування

3

об’єктивності, неупередженості та безсторонності рішень і дій НАЗК, уповноважених ним осіб

4

достовірності і повноти інформації, що використовується НАЗК, правомірності одержання та використання такої інформації

5

неприпустимості свавільного втручання у сферу особистого життя суб’єкта декларування, окрім як у межах та у спосіб, що передбачені Законом № 1700

6

гарантування права на судовий захист суб’єктів декларування

Увага! Усі передбачені Порядком заходи контролю та повної перевірки декларацій повинні відповідати вказаним принципам.

Зазначені принципи також застосовуються до регулювання відносин контролю та повної перевірки декларацій, визначених Законом № 1700 та Порядком, безпосередньо у разі:

1

відсутності у Законі № 1700 чи Порядку спеціальних правових норм, що регулюють такі відносини

2

якщо спеціальні норми, які регулюють такі відносини, суперечать одна одній

3

можливості різного тлумачення однієї спеціальної норми, яка регулює такі відносини

Контроль декларацій НАЗК здійснює відповідно до Порядку через працівників структурного підрозділу його апарату, діяльність яких пов’язана зі здійсненням такої функції7, та автоматично засобами програмного забезпечення Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування8.

7 Далі за текстом — Підрозділ.

8 Далі за текстом — Реєстр.

Повна перевірка декларацій відповідно до Порядку здійснюється НАЗК через працівників Підрозділу.

Порядок проведення контролю

Відповідно до ст. 48 Закону № 1700 та Порядку НАЗК проводить щодо декларацій такі види контролю:

1

щодо своєчасності подання

2

щодо правильності та повноти заповнення

3

логічний та арифметичний контроль

НАЗК здійснює контроль щодо своєчасності подання декларацій на підставі:

1

повідомлень, що надходять від державних органів, органів влади АР Крим, органів місцевого самоврядування, а також юридичних осіб публічного права, які у встановленому НАЗК порядку відповідно до ст. 49 Закону № 1700 перевіряють факт подання декларацій суб’єктами декларування, які в них працюють (працювали)

2

інформації, що надходить до НАЗК від осіб, які надають допомогу щодо запобігання і протидії корупції (викривачів), стосовно можливого факту неподання або несвоєчасного подання декларації суб’єктом декларування

3

інформації, що оприлюднюється у засобах масової інформації, у мережі Інтернет та вказує на можливий факт неподання або несвоєчасного подання декларації суб’єктом декларування

4

самостійного виявлення НАЗК факту неподання або несвоєчасного подання декларації суб’єктом декларування відповідно до даних Реєстру

5

інформації, що надходить до НАЗК від правоохоронних органів

6

інформації, що надходить до НАЗК від громадських об’єднань, їх членів або уповноважених представників

У разі отримання:

1

повідомлень, що надходять від державних органів, органів влади АР Крим, органів місцевого самоврядування, а також юридичних осіб публічного права, які у встановленому НАЗК порядку відповідно до ст. 49 Закону № 1700 перевіряють факт подання декларацій суб’єктами декларування, які в них працюють (працювали)

НАЗК перевіряє факт неподання або несвоєчасного подання декларації суб’єктом декларування шляхом пошуку даних у Реєстрі

2

інформації, що надходить до НАЗК від осіб, які надають допомогу щодо запобігання і протидії корупції (викривачів), стосовно можливого факту неподання або несвоєчасного подання декларації суб’єктом декларування

У випадку встановлення факту неподання декларації суб’єктом декларування відповідно до вимог Закону № 1700 НАЗК письмово повідомляє про це суб’єкта декларування, керівника державного органу, органу влади АР Крим, органу місцевого самоврядування, їх апарату, юридичної особи публічного права, в якому працює суб’єкт декларування, та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у визначеному НАЗК порядку.

Якщо за результатами контролю встановлено, що суб’єкт декларування несвоєчасно подав декларацію, НАЗК направляє такому суб’єкту лист з проханням надати пояснення щодо причин несвоєчасного подання декларації. За наявності ознак адміністративного правопорушення уповноважена особа НАЗК складає протокол про адміністративне правопорушення у встановленому законодавством порядку, який за рішенням НАЗК направляється до суду.

Згідно з Порядком контроль щодо правильності та повноти заповнення декларацій проводиться автоматично засобами програмного забезпечення Реєстру під час подання декларації відповідно до форми декларації, затвердженої рішенням НАЗК від 10.06.16 р. № 39 та Технічних вимог до полів форми декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та Форми повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування, затверджених рішенням НАЗК від 10.06.16 р. № 410.

9 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.07.16 р. за № 960/29090, далі за текстом — форма декларації.

10 Далі за текстом — Технічні вимоги до полів форми декларації.

Логічний та арифметичний контроль декларації, що проводиться автоматично за допомогою засобів програмного забезпечення Реєстру, містить такі складові:

контроль відповідності відомостей декларації (Складова-1)

порівняння складових інформації, що зазначена в декларації, з метою встановлення їх відповідності та/або невідповідності одна одній, що здійснюється після подання декларації

контроль відповідності відомостей декларації відомостям баз даних

(Складова-2)

порівняння відомостей, що зазначені в декларації, яка проходить повну перевірку, з відомостями в інших деклараціях цього суб’єкта декларування, відомостями з реєстрів, баз даних та інших інформаційно-телекомунікаційних систем державних органів, органів влади АР Крим, органів місцевого самоврядування, які можуть містити інформацію про окремі об’єкти декларування11, що здійснюється після подання декларації

11 Далі за текстом — відповідні бази даних.

Складова-1 здійснюється згідно із затвердженими рішенням НАЗК правилами логічного та арифметичного контролю декларацій.

Увага! Декларації, подані до затвердження НАЗК правил логічного та арифметичного контролю декларацій, вважаються такими, що пройшли логічний та арифметичний контроль в частині Складової-1.

Складова-2 здійснюється згідно із затвердженими рішенням НАЗК правилами автоматизованої перевірки декларацій та їхніх вагових коефіцієнтів12.

12 Далі за текстом — Правила автоматизованої перевірки.

Увага! Логічний та арифметичний контроль в частині Складової-2 не проводиться до затвердження НАЗК Правил автоматизованої перевірки та забезпечення технічної можливості їх застосування. Про затвердження таких правил та забезпечення технічної можливості їх застосування НАЗК повідомляє окремо на своєму офіційному веб-сайті.

Правилами автоматизованої перевірки встановлюються:

1

показник рейтингу ризику декларації13, що є ступенем невідповідності відомостей декларації відомостям відповідних баз даних, за наявності якого повна перевірка всіх відомостей, що відображені в декларації, є доцільною та обґрунтованою

2

показник відсутності ризику декларації14, що свідчить про відповідність відомостей декларації відомостям відповідних баз даних

13 Далі за текстом — Показник рейтингу ризику.

14 Далі за текстом — Показник відсутності ризику.

У разі якщо:

1

рейтинг ризику конкретної декларації дорівнює або перевищує Показник рейтингу ризику

НАЗК при проведенні повної перевірки декларації проводить перевірку всіх відомостей, що відображені в декларації

2

рейтинг ризику конкретної декларації є меншим за Показник рейтингу ризику

НАЗК при проведенні повної перевірки декларації проводить перевірку лише в частині виявлених ризиків

3

декларації присвоєно Показник відсутності ризику

декларація вважається такою, що відповідає вимогам Закону № 1700 щодо достовірності задекларованих відомостей та точності оцінки задекларованих активів

Порядок проведення повної перевірки декларації

Згідно з Порядком повна перевірка декларації може проводитися у період здійснення суб’єктом декларування діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, а також протягом 3 років після припинення такої діяльності.

Повна перевірка декларації полягає у:

1

з’ясуванні достовірності задекларованих відомостей

2

з’ясуванні точності оцінки задекларованих активів

3

перевірці на наявність конфлікту інтересів

4

перевірці на наявність ознак незаконного збагачення

Повна перевірка декларацій (декларації) проводиться за рішенням НАЗК, в якому надається доручення його члену провести повну перевірку декларацій (декларації)15 через працівників структурного підрозділу його апарату, діяльність яких пов’язана зі здійсненням такої функції НАЗК. Рішення про проведення перевірки повинно містити інформацію, яка дає змогу ідентифікувати декларацію (декларації), щодо якої (яких) проводиться повна перевірка, та суб’єкта (суб’єктів) декларування, який (які) подав (подали) таку (такі) декларацію (декларації), якщо інше не передбачено Порядком.

15 Далі за текстом — Рішення про проведення перевірки.

Рішення про проведення перевірки декларацій, що приймається НАЗК на підставі абз. 2 ч. 1 ст. 50 Закону № 1700, може бути прийнято стосовно поданих станом на дату прийняття такого рішення декларацій, які підлягають повній перевірці на цій підставі, без наведення інформації, що дає змогу ідентифікувати декларацію (декларації), щодо якої (яких) проводиться повна перевірка, та суб’єкта (суб’єктів) декларування, який (які) подав (подали) таку (такі) декларацію (декларації).

Увага! Рішення про проведення перевірки повинно бути належним чином обґрунтоване посиланням на визначену Законом № 1700 підставу повної перевірки декларації або декларацій — у разі прийняття Рішення про проведення перевірки щодо більш як одної декларації на одній визначеній Законом № 1700 підставі. Рішення про проведення повної перевірки на підставі абз. 5 ч. 1 ст. 50 Закону № 1700 також повинно містити обґрунтування, передбачене п. 3 розд. III Порядку.

Так, згідно з п. 3 розд. III Порядку рішення про проведення перевірки приймається на визначених Законом підставах у випадку, якщо:

1

декларація подана службовою особою, яка займає відповідальне та особливо відповідальне становище, суб’єктом декларування, який займає посаду, пов’язану з високим рівнем корупційних ризиків, перелік яких затверджено рішенням НАЗК від 17.06.16 р. № 2, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.07.16 р. за № 987/29117

2

у поданій декларації виявлено невідповідності за результатами логічного та арифметичного контролю

3

подана суб’єктом декларування декларація містить поле (поля), у якому (яких) суб’єкт декларування обрав ознаку «Член сім’ї не надав інформацію» (у випадку, передбаченому ч. 7 ст. 46 Закону № 1700)

4

НАЗК отримало від фізичних чи юридичних осіб, із засобів масової інформації та інших джерел інформацію про можливе відображення у декларації недостовірних відомостей (така інформація повинна стосуватися конкретного суб’єкта декларування та містити фактичні дані, що можуть бути перевірені)

5

встановлення НАЗК невідповідності рівня життя суб’єкта декларування задекларованим ним майну і доходам за результатами моніторингу способу життя

НАЗК приймає рішення про відмову у проведенні повної перевірки декларації на підставі абз. 5 ч. 1 ст. 50 Закону № 1700 упродовж 15 робочих днів з дня отримання інформації від фізичних та юридичних осіб, із засобів масової інформації та інших джерел про можливе відображення у декларації недостовірних відомостей у разі, якщо:

1

з отриманої інформації неможливо встановити особу суб’єкта декларування, або ідентифікувати конкретну декларацію, або відповідна інформація не містить фактичних даних, що можуть бути перевірені

2

в отриманій інформації містяться твердження про недостовірність відомостей у декларації без будь-яких пояснень невідповідності таких відомостей дійсності

3

відповідність дійсності відомостей, щодо недостовірності яких одержано інформацію, встановлено раніше у передбаченому Законом № 1700 порядку

Увага! Рішення про відмову у проведенні повної перевірки декларації повинно містити обґрунтування підстави такої відмови відповідно до п. 2 розд. III Порядку.

Початком здійснення повної перевірки декларації є день, наступний за днем прийняття Рішення про проведення перевірки. Про прийняття Рішення про проведення перевірки НАЗК письмово повідомляє суб’єкта декларування за допомогою програмних засобів Реєстру не пізніше дня його прийняття.

Зверніть увагу, що Рішення про проведення перевірки може бути оскаржене в судовому порядку, однак оскарження Рішення про проведення перевірки не зупиняє проведення повної перевірки декларації.

У разі отримання НАЗК відповідно до пп. 4 п. 3 розд. III Порядку інформації про можливе відображення у декларації недостовірних відомостей НАЗК упродовж 15 робочих днів з дня отримання такої інформації вирішує питання щодо проведення повної перевірки декларації.

Нагадаю, що пп. 4 п. 3 розд. III Порядку передбачає випадки, коли НАЗК отримало від фізичних чи юридичних осіб, із засобів масової інформації та інших джерел інформацію про можливе відображення у декларації недостовірних відомостей (така інформація повинна стосуватися конкретного суб’єкта декларування та містити фактичні дані, що можуть бути перевірені).

Отже, у разі прийняття на підставі згаданої норми Порядку Рішення про проведення перевірки декларації таке рішення повинно містити обґрунтування того, що:

1

отримана інформація стосується конкретного суб’єкта декларування та містить фактичні дані, що можуть бути перевірені

2

необхідно провести повну перевірку конкретної декларації суб’єкта декларування

3

відповідність дійсності відомостей, щодо недостовірності яких одержано інформацію, не встановлено раніше у передбаченому Законом № 1700 порядку

У разі якщо декларації за результатами логічного та арифметичного контролю присвоєно Показник відсутності ризику і при цьому повна перевірка такої декларації проводиться на підставі абз. 2 ч. 1 ст. 50 Закону № 1700, така перевірка полягає у перевірці декларації на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення. Задекларовані у такій декларації відомості вважаються достовірними, а оцінка задекларованих у ній активів вважається точною.

НАЗК при проведенні повної перевірки декларації проводить перевірку всіх відомостей, що відображені в декларації, відповідно до п. 1 розд. III Порядку, якщо інше не визначено цим Порядком.

Нагадую, п. 1 розд. III Порядку передбачає, що повна перевірка декларації полягає у з’ясуванні достовірності задекларованих відомостей та точності оцінки задекларованих активів; перевірці на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення.

У разі якщо рейтинг ризику конкретної декларації є меншим за Показник рейтингу ризику і при цьому повна перевірка такої декларації проводиться на підставі абз. 2 ч. 1 ст. 50 Закону № 1700, НАЗК при проведенні повної перевірки декларації проводить перевірку лише в частині виявлених ризиків.

У разі якщо декларації за результатами логічного та арифметичного контролю присвоєно Показник відсутності ризику і при цьому повна перевірка такої декларації проводиться на підставі абз. 2 ч. 1 ст. 50 Закону № 1700, НАЗК при проведенні повної перевірки декларації проводить перевірку лише в частині наявності конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення.

У разі прийняття на підставі пп. 4 п. 3 розділу III Порядку Рішення про проведення перевірки декларації, якщо повна перевірка відповідної декларації вже раніше проводилася, НАЗК вживає заходів щодо проведення перевірки викладеної інформації про можливе відображення у декларації недостовірних відомостей лише в частині нових отриманих відомостей, які не перевірялися під час проведення повної перевірки. Така перевірка проводиться в строки, визначені п. 14 розд. III Порядку.

Нагадаю, що пп. 4 п. 3 розділу III Порядку передбачає випадки, коли НАЗК отримало від фізичних чи юридичних осіб, із засобів масової інформації та інших джерел інформацію про можливе відображення у декларації недостовірних відомостей. Така інформація повинна стосуватися конкретного суб’єкта декларування та містити фактичні дані, що можуть бути перевірені.

Відповідно до Порядку повна перевірка декларації передбачає такі дії:

1

прийняття Рішення про проведення перевірки

2

аналіз відомостей про об’єкти декларування (об’єкти нерухомості; об’єкти незавершеного будівництва (в тому числі інформація щодо власника або користувача земельної ділянки); цінне рухоме майно (крім транспортних засобів); цінне рухоме майно — транспортні засоби; цінні папери; інші корпоративні права; юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї; нематеріальні активи; доходи, у тому числі подарунки; грошові активи; фінансові зобов’язання; видатки та правочини суб’єкта декларування; посади чи роботи за сумісництвом суб’єкта декларування; членство суб’єкта декларування в об’єднаннях (організаціях) та входження до їх органів), зазначені в деклараціях суб’єкта декларування, та їх порівняння з відомостями із реєстрів, баз даних, інших інформаційно-телекомунікаційних систем державних органів, органів влади АР Крим, органів місцевого самоврядування, що можуть містити інформацію про об’єкти декларування, які мають відображатися в декларації

3

створення, збирання, одержання, використання інформації, яка є необхідною для повної перевірки декларації, з використанням джерел інформації, визначених п. 8 – 11 розд. III Порядку

4

направлення НАЗК відповідному суб’єкту декларування листа з пропозиціями надати письмові пояснення та/або копії підтвердних документів та розгляд і врахування наданих ним пояснень та/або копій підтвердних документів під час проведення повної перевірки декларації у порядку та на умовах, визначених п. 12 розд. III Порядку

5

прийняття НАЗК Рішення про результати здійснення повної перевірки декларації

Повна перевірка, передбачена пп. 4 п. 3 розд. III Порядку, проводиться у такій пріоритетності:

1

декларації осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, крім осіб, посади яких належать до посад державної служби категорії «А» або «Б», та осіб, посади яких ч. 1 ст. 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» віднесені до першої - третьої категорій, а також крім суддів, прокурорів і слідчих, керівників, заступників керівників державних органів, органів влади АР Крим, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, АР Крим, міст Києва або Севастополя, керівників державних органів, органів влади АР Крим, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міста республіканського в АР Крим або обласного значення, району в місті, міста районного значення, військових посадових осіб вищого офіцерського складу

2

декларації осіб, посади яких належать до посад державної служби категорії «А», та осіб, посади яких ч. 1 ст. 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» віднесені до першої - третьої категорій

3

декларації суддів, прокурорів, слідчих, військових посадових осіб вищого офіцерського складу

4

декларації осіб, посади яких належать до посад державної служби категорії «Б», та осіб, посади яких ч. 1 ст. 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» віднесені до третьої категорії, а також декларації керівників, заступників керівників державних органів, органів влади АР Крим, юрисдикція яких поширюється на всю територію однієї або кількох областей, АР Крим, міст Києва або Севастополя, керівників державних органів, органів влади АР Крим, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міста республіканського в АР Крим або обласного значення, району в місті, міста районного значення

5

декларації, рейтинг ризику яких дорівнює або перевищує Показник рейтингу ризику і при цьому повна перевірка такої декларації проводиться на підставі абз. 2 ч. 1 ст. 50 Закону № 1700

6

декларації, щодо яких НАЗК отримало від фізичних чи юридичних осіб, із засобів масової інформації, інших джерел інформацію про можливе відображення у декларації недостовірних відомостей, якщо такі відомості стосуються майна або іншого об’єкта декларування, що має вартість, і можуть відрізнятися від достовірних на суму 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб

7

декларації, щодо яких НАЗК отримало від фізичних чи юридичних осіб, із засобів масової інформації, інших джерел інформацію про можливе відображення у декларації недостовірних відомостей, якщо такі відомості стосуються майна або іншого об’єкта декларування, що має вартість, і можуть відрізнятися від достовірних на суму 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб

8

декларації, підставою для перевірки яких є встановлення невідповідності рівня життя суб’єкта декларування задекларованим ним майну і доходам за результатами моніторингу способу життя

9

декларації суб’єктів декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків

10

декларації, що містять поле (поля), у якому (яких) суб’єкт декларування обрав ознаку «Член сім’ї не надав інформацію»

11

інші декларації

Отже, відповідно до п. 8 розд. III Порядку під час повної перевірки декларацій НАЗК використовує такі джерела інформації:

1

відомості, отримані з реєстрів, баз даних, інших інформаційно-телекомунікаційних систем державних органів, органів влади АР Крим, органів місцевого самоврядування, а також відомості з реєстрів, баз даних іноземних держав, що можуть містити інформацію, яка має відображатись у декларації

2

відомості, надані суб’єктом декларування, стосовно якого проводиться перевірка, з власної ініціативи чи за запитом НАЗК щодо документального підтвердження або пояснення зазначених у декларації відомостей

3

відомості, що надходять (отримані) від державних органів, органів влади АР Крим, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та їх посадових осіб, громадян та їх об’єднань, а також від державних та інших компетентних органів влади іноземних держав

4

відомості із засобів масової інформації, мережі Інтернет, які стосуються конкретного суб’єкта декларування та містять фактичні дані, що можуть бути перевірені

Увага! При проведенні повної перевірки декларації НАЗК зобов’язане забезпечити використання лише достовірної інформації, одержаної від суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та їх посадових осіб, громадян та їх об’єднань, із засобів масової інформації, мережі Інтернет. НАЗК також зобов’язане забезпечити охорону та захист інформації, яка була ним створена, зібрана, одержана, використана під час повної перевірки декларації.

У разі неможливості одержання відомостей, необхідних для проведення повної перевірки декларації, протягом граничних строків проведення такої перевірки, в тому числі у разі надмірної тривалості розгляду судом чи компетентним органом іноземної держави питання про надання НАЗК відповідної інформації, неможливості внесення НАЗК плати за отримання відповідної інформації відповідно до законодавства, якщо така плата вимагається для доступу до інформації, тощо НАЗК зобов’язане провести повну перевірку декларації за наявними у нього відомостями, про що зазначається у Рішенні про результати здійснення повної перевірки декларації.

Відповідно до п. 9 розд. III Порядку у разі необхідності з метою здійснення повної перевірки декларації НАЗК має право направляти запити про надання документів чи інформації до державних органів, органів влади АР Крим, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та їх посадових осіб, громадян та їх об’єднань. Зазначені суб’єкти зобов’язані надавати запитувані НАЗК документи чи інформацію упродовж 10 робочих днів з дня одержання запиту.

Запит оформлюється на офіційному бланку НАЗК.

Увага! Під час здійснення повної перевірки НАЗК має право вимагати та одержувати лише документи (копії документів) та інформацію щодо відомостей, які відображені суб’єктом декларування у відповідних розділах декларації відповідно до Закону № 1700 та необхідні для проведення повної перевірки декларації.

Згідно з п. 10 розд. III Порядку для отримання інформації стосовно наявності та стану рахунків, операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи, фізичної особи — підприємця, що необхідна для проведення повної перевірки декларації, НАЗК звертається до суду в порядку, визначеному гл. 12 розд. IV Цивільного процесуального кодексу України (ця глава кодексу визначає порядок розгляду судом справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб).

НАЗК відповідно до п. 11 розд. III Порядку має право направляти запити на отримання від державних та інших органів влади іноземних держав інформації, що необхідна для проведення повної перевірки декларації. Для перевірки інформації про об’єкти декларування, що зазначені у декларації, НАЗК має право отримувати інформацію з відкритих баз даних, реєстрів іноземних держав, у тому числі після внесення плати за отримання відповідної інформації відповідно до законодавства, якщо така плата вимагається для доступу до інформації.

Як йдеться у п. 12 розд. III Порядку, у разі виявлення НАЗК протягом повної перевірки декларації ознак недостовірності задекларованих відомостей, неточності оцінки задекларованих активів, конфлікту інтересів, незаконного збагачення НАЗК направляє відповідному суб’єкту декларування відповідний лист з пропозиціями надати письмові пояснення та/або копії підтвердних документів. Такий лист повинен містити посилання на конкретні відомості у декларації, щодо яких пропонується надати письмові пояснення та/або копії підтвердних документів, а також відомості про підстави проведення перевірки декларації та таких конкретних відомостей. Такий лист може містити конкретні запитання НАЗК щодо відомостей, зазначених у декларації. Зазначений лист може направлятися за допомогою програмних засобів Реєстру або засобами поштового зв’язку з повідомленням про вручення. Суб’єкт декларування має право надати (надіслати) пояснення (копії документів) не пізніше ніж на десятий робочий день з дня отримання відповідного листа НАЗК за допомогою програмних засобів Реєстру або засобами поштового зв’язку. Надані суб’єктом декларування письмові пояснення та/або копії підтвердних документів є обов’язковими до розгляду та врахування НАЗК під час проведення повної перевірки декларації та вирішення питання щодо дотримання суб’єктом декларування вимог Закону № 1700 при складанні та поданні декларації. У разі необхідності НАЗК направляє суб’єкту декларування лист із проханням надати інформацію щодо найменування контрагента правочину відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 46 Закону № 1700 в порядку, визначеному цим пунктом.

При встановленні точності оцінки задекларованих активів суб’єктом декларування НАЗК зіставляє дані, що містяться у правовстановлювальних документах на задекларовані активи, та надані у разі потреби суб’єктом декларування обґрунтування задекларованої оцінки активів з відомостями, що зазначені у декларації. При встановленні точності оцінки задекларованих активів НАЗК не має права самостійно проводити їх оцінку. У разі ненадання суб’єктом декларування пояснень та/або підтвердних документів щодо точності оцінки задекларованих активів у порядку та на умовах, визначених п. 12 розд. III Порядку, НАЗК вживає заходів щодо встановлення відповідних обставин шляхом організації проведення експертизи у порядку, визначеному законом.

Повна перевірка декларації відповідно до п. 14 розд. III Порядку здійснюється упродовж 60 календарних днів з дня прийняття Рішення про проведення перевірки. У разі необхідності строки проведення повної перевірки декларації можуть бути продовжені, але не більше ніж на сукупний строк у 30 календарних днів. Рішення про продовження повної перевірки декларації приймається НАЗК у випадку неотримання відповідей та/або інформації по суті, необхідних для проведення повної перевірки декларації, у відповідь на запити (листи) НАЗК до:

1

державних органів, органів влади АР Крим, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та їх посадових осіб, громадян та їх об’єднань

2

суб’єкта декларування з проханням надати пояснення щодо відомостей, зазначених у декларації

Перебіг строку повної перевірки декларації зупиняється у таких випадках (п. 15 розд. III Порядку):

1

звернення до суду з метою отримання інформації стосовно наявності та стану рахунків, операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи, фізичної особи — підприємця

2

направлення запиту на отримання від державних та інших органів влади іноземних держав інформації, що необхідна для проведення повної перевірки декларації

У зазначених випадках перебіг строку повної перевірки декларації зупиняється з дня відкриття судом провадження у справі (направлення відповідного запиту) до дня набрання законної сили рішенням суду (отримання відповіді на зазначений запит). Зупинення перебігу строку повної перевірки декларації можливе в межах строків, визначених абз. 1 та 2 п. 14 розд. III Порядку.

Як пам’ятаєте, абз. 1 та 2 п. 14 розд. III Порядку визначено, що повна перевірка декларації здійснюється упродовж 60 календарних днів з дня прийняття Рішення про неї, а у разі необхідності строки її проведення можуть бути продовжені, але не більше ніж на сукупний строк у 30 календарних днів.

Перевірка на наявність конфлікту інтересів під час повної перевірки декларації здійснюється з урахуванням вимог Закону № 1700 у порядку та на умовах, визначених нормативно-правовим актом, прийнятим НАЗК, та полягає у встановленні на підставі даних, зазначених у декларації, дотримання суб’єктом декларування обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обов’язку щодо передачі в управління належних суб’єкту декларування підприємств та/або корпоративних прав, передбачених ст. 25 та 36 Закону № 1700 (п. 16 розд. III Порядку).

Згідно з п. 17 розд. III Порядку ознаки можливого незаконного збагачення під час повної перевірки декларації встановлюються відповідно до ст. 3682 Кримінального кодексу України.

Ознаками можливого незаконного збагачення є:

1

встановлення під час повної перевірки декларації відображення у декларації недостовірних відомостей щодо активів на суму, що перевищує 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на рівні податкової соціальної пільги, визначеної пп. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 розд. IV Податкового кодексу України для відповідного року, якщо внаслідок використання джерел інформації, визначених п. 8 - 12 розд. III Порядку, не вдалося встановити підстави виникнення прав на такі активи або обставини виникнення таких підстав мають обґрунтовані ознаки правопорушень

2

виявлення факту передачі таких активів (укладення будь-яких правочинів, на підставі яких виникає право власності або право користування на активи, а також надання іншій особі грошових коштів чи іншого майна для укладення таких правочинів)

Результати проведення повної перевірки декларації

Питання фіксації результатів проведення повної перевірки декларації регламентовано розд. IV Порядку.

Отже, за результатами проведення повної перевірки декларації НАЗК приймає Рішення про результати здійснення повної перевірки декларації, що складається з таких частин:

1

вступна частина із зазначенням дати, номера та місця складання, назви Рішення про результати здійснення повної перевірки декларації

2

описова частина із зазначенням прізвища, імені, по батькові суб’єкта декларування,назви посади та органу державної влади, органу влади АР Крим, органу місцевого самоврядування або юридичної особи публічного права, правових підстав проведення повної перевірки декларації, переліку інформації, яка використовувалася під час здійснення повної перевірки декларації, складових предмета перевірки

3

мотивувальна частина із зазначенням встановлених НАЗК обставин із посиланням на докази, а також мотивів неврахування окремих доказів; мотивів, якими НАЗК керувалося при прийнятті Рішення про результати здійснення повної перевірки декларації, і положення закону, яким воно керувалося

4

резолютивна частина із зазначенням висновку, якого НАЗК дійшло за результатами здійснення повної перевірки декларації, можливості оскарження цього рішення в судовому порядку

Якщо в результаті повної перевірки декларації (декларацій) не було встановлено відображення у декларації (деклараціях) недостовірних відомостей, неточної оцінки задекларованих активів, наявності конфлікту інтересів або ознак незаконного збагачення, Рішення про результати здійснення повної перевірки декларації (повних перевірок декларацій) приймається за скороченою формою і має містити:

1

твердження про те, що за результатами повної перевірки декларації (повних перевірок декларацій) встановлено достовірність задекларованих відомостей, точність оцінки задекларованих активів, відсутність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення

2

посилання на декларацію (декларації), яка (які) була (були) об’єктом повної перевірки

При цьому Рішення про результати здійснення повної перевірки декларації (повних перевірок декларацій) за скороченою формою може прийматись щодо декількох декларацій за списком.

Якщо в результаті повної перевірки декларації було встановлено відображення у декларації недостовірних відомостей, неточну оцінку задекларованих активів, наявність конфлікту інтересів або ознак незаконного збагачення, в Рішенні про результати здійснення повної перевірки декларації додатково наводяться обґрунтування відповідних висновків, у тому числі посилання на матеріали, які стали підставою для висновку, та враховуються пояснення суб’єкта декларування. При цьому разом з Рішенням про результати здійснення повної перевірки декларації НАЗК приймає рішення щодо направлення Рішення про результати здійснення повної перевірки декларації до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції з урахуванням положень ст. 216 Кримінального процесуального кодексу України.

Питання про складення та направлення до суду протоколу про адміністративне правопорушення та щодо складення припису стосовно притягнення суб’єкта декларування до встановленої законом відповідальності вирішується НАЗК у визначеному законодавством порядку.

Увага! Під час проведення повної перевірки декларації та прийняття Рішення про результати здійснення повної перевірки декларації використовується лише інформація, отримана у законний спосіб.

Про закінчення проведення повної перевірки декларації НАЗК письмово повідомляє суб’єкта декларування та надсилає Рішення про результати здійснення повної перевірки декларації для ознайомлення. Зазначені дії можуть вчинятися за допомогою програмних засобів Реєстру або засобів поштового зв’язку рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Якщо в результаті повної перевірки декларації було встановлено відображення у декларації недостовірних відомостей, або неточну оцінку задекларованих активів, або наявність конфлікту інтересів, або ознаки незаконного збагачення, Рішення про результати здійснення повної перевірки декларації надсилається суб’єкту декларування за допомогою засобів поштового зв’язку рекомендованим листом з повідомленням про вручення та програмних засобів Реєстру.

Рішення про проведення повної перевірки декларації розміщується протягом 3 робочих днів з моменту його прийняття на веб-сайті НАЗК, за винятком відомостей, зазначених в абз. 4 ч. 1 ст. 47 Закону № 1700 (ср. 025069200).

Нагадаю, що відповідно до вказаної норми Закону № 1700 зазначені у декларації відомості щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта громадянина України, місця проживання, дати народження фізичних осіб, щодо яких зазначається інформація в декларації, місцезнаходження об’єктів, які наводяться в декларації (крім області, району, населеного пункту, де знаходиться об’єкт), є інформацією з обмеженим доступом та не підлягають відображенню у відкритому доступі.

Увага! Рішення про проведення повної перевірки декларації може бути оскаржено суб’єктом декларування в судовому порядку.

У разі встановлення за результатами повної перевірки декларації відображення у декларації недостовірних відомостей НАЗК письмово повідомляє про це керівника відповідного державного органу, органу влади АР Крим, органу місцевого самоврядування, їх апарату, юридичної особи публічного права, в якому працює відповідний суб’єкт декларування, та спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції. Інформування спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про подання у декларації завідомо недостовірних відомостей здійснюється з урахуванням положень ст. 216 Кримінального процесуального кодексу України.

У разі виявлення за результатами повної перевірки декларації ознак адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, уповноважена особа НАЗК складає протокол про таке правопорушення відповідно до законодавства.

У разі якщо суб’єктом декларування вчинено дії, що не тягнуть за собою іншого виду відповідальності, НАЗК виносить керівнику відповідного органу, підприємства, установи, організації припис у встановленому НАЗК порядку.

Облік повних перевірок та Рішень про проведення повної перевірки декларації здійснюється у журналі реєстрації результатів проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, згідно з додатком до Порядку, який ведеться у письмовій та/або електронній формі. Журнал має бути прошнурований, пронумерований та скріплений підписом працівника, відповідального за проведення перевірки, а в разі ведення його в електронній формі має бути передбачено накладання електронного цифрового підпису такої особи з дотриманням вимог законодавства у сфері електронного документообігу. У разі ведення журналу в електронній формі він відображається в режимі реального часу на веб-сайті НАЗК.

Інформація про фізичних осіб, отримана під час проведення повної перевірки декларації, обробляється відповідно до вимог Закону України від 01.06.10 р. № 2297-VI «Про захист персональних даних». Забороняється розголошувати інформацію, що віднесена відповідно до закону до конфіденційної, крім випадків, передбачених законом.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць