Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Договір про співробітництво громад — інструмент ефективного самоврядування

Федченко Л., головний редактор
Місцеве самоврядування Березень, 2017/№ 3
В обраному У обране
Друк
Вже більше двох років діє Закон України від 17.06.14 р. № 1508-VII «Про співробітництво територіальних громад»1, який надав широкі можливості багатьом органам місцевого самоврядування спільно вирішувати нагальні питання місцевого значення. Цією статтею нагадуємо вам про корисний інструмент, успішний досвід використання якого вже мають безліч місцевих рад.
img 1

1 Далі за текстом — Закон № 1508.

У чому суть співробітництва?

Закон № 1508 має свою термінологію, якою визначено:

1) договір про співробітництво — договір про умови співробітництва територіальних громад, що визначає форму співробітництва, зобов’язання та відповідальність сторін — суб’єктів співробітництва, джерела та обсяги його фінансування;

2) співробітництво територіальних громад2 (далі — співробітництво) — відносини між двома або більше територіальними громадами, що здійснюються на договірних засадах у визначених цим Законом формах з метою забезпечення соціально-економічного, культурного розвитку територій, підвищення якості надання послуг населенню на основі спільних інтересів та цілей, ефективного виконання органами місцевого самоврядування визначених законом повноважень;

3) спільний проект — комплекс спільних заходів, що здійснюються органами місцевого самоврядування суб’єктів співробітництва за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших не заборонених законодавством джерел і спрямовані на соціально-економічний, культурний розвиток територій.

2 Далі за текстом — співробітництво.

Відповідно до ст. 2 Закону № 1508 співробітництво ґрунтується на принципах:

1

законності

2

добровільності

3

взаємної вигоди

4

прозорості та відкритості

5

рівноправності учасників

6

взаємної відповідальності суб’єктів співробітництва за його результати

Як зазначено у ст. 3 Закону № 1508, суб’єктами співробітництва є територіальні громади сіл, селищ, міст, які здійснюють співробітництво через сільські, селищні та міські ради.

Співробітництво здійснюється у сферах спільних інтересів територіальних громад у межах повноважень відповідних органів місцевого самоврядування, якщо інше не передбачено законом. Тобто співробітництво

територіальних громад можливе у будь-якій сфері, але у межах повноважень органів місцевого самоврядування.

Так, за Законом № 1508 співробітництво має декілька форм:

1

делегування одному із суб’єктів співробітництва іншими суб’єктами співробітництва виконання одного чи кількох завдань з передачею йому відповідних ресурсів

2

реалізації спільних проектів, що передбачає координацію діяльності суб’єктів співробітництва та акумулювання ними на визначений період ресурсів з метою спільного здійснення відповідних заходів

3

спільного фінансування (утримання) суб’єктами співробітництва підприємств, установ та організацій комунальної форми власності — інфраструктурних об’єктів

4

утворення суб’єктами співробітництва спільних комунальних підприємств, установ та організацій — спільних інфраструктурних об’єктів

5

утворення суб’єктами співробітництва спільного органу управління для спільного виконання визначених законом повноважень

Увага! Співробітництво припиняється у разі попереднього повідомлення суб’єктом співробітництва інших його суб’єктів з виплатою їм компенсації згідно з умовами укладеного договору з урахуванням ст. 18 — 20 Закону № 1508.

З чого почати?

Починати необхідно з ініціювання співробітництва. Згідно зі ст. 5 Закону № 1508 ініціаторами співробітництва можуть бути:

1

сільський, селищний, міський голова

2

депутати сільської, селищної, міської ради

3

члени територіальної громади у порядку місцевої ініціативи

Отже, ініціатор співробітництва забезпечує підготовку пропозиції щодо ініціювання співробітництва, яка подається на розгляд сільської, селищної, міської ради.

Вказана пропозиція повинна містити:

1

мету співробітництва

2

обґрунтування доцільності співробітництва

3

інформацію про сферу здійснення співробітництва

4

форму співробітництва

5

очікувані фінансові результати співробітництва

6

інші необхідні для організації співробітництва умови

Рішення про надання згоди на організацію співробітництва приймається сільською, селищною, міською радою на підставі попередніх висновків її виконавчих органів стосовно відповідності інтересам та потребам територіальної громади пропозиції щодо ініціювання співробітництва.

Так, прийняте в установленому порядку сільською, селищною, міською радою рішення про надання згоди на організацію співробітництва є підставою для сільського, селищного, міського голови для початку переговорів між потенційними суб’єктами співробітництва про його організацію та утворення комісії з підготовки проекту договору про співробітництво3.

3 Далі за текстом — комісія.

Переговори про організацію співробітництва

Відповідно до ст. 6 Закону № 1508 сільський, селищний, міський голова, що представляє територіальну громаду, надсилає пропозицію про початок переговорів з питань організації співробітництва сільським, селищним, міським головам, що представляють відповідні територіальні громади — потенційних суб’єктів співробітництва, та забезпечує утворення комісії, до складу якої входять представники відповідних територіальних громад.

Сільський, селищний, міський голова за рішенням сільської, селищної, міської ради забезпечує протягом 60 днів з дати надходження пропозиції про початок переговорів з питань організації співробітництва її вивчення, оцінку виконавчими органами сільської, селищної, міської ради щодо відповідності потребам територіальної громади, а також проведення громадського обговорення такої пропозиції, після чого вона подається на розгляд відповідної ради для прийняття рішення про надання згоди на організацію співробітництва чи відмову та делегування представника (представників) до комісії.

Як передбачено у ст. 7 Закону № 1508, до складу комісії входять у рівній кількості представники усіх суб’єктів співробітництва. Склад комісії затверджується спільним розпорядженням сільських, селищних, міських голів, що представляють територіальні громади — суб’єктів співробітництва. Формою роботи комісії є засідання, що проводяться за рішенням її голови. Рішення, прийняті комісією на своїх засіданнях, оформляються протоколом, що підписується головуючим на засіданні та секретарем. Головуючими на засіданні комісії є почергово представники суб’єктів співробітництва. Організаційне забезпечення діяльності комісії здійснюється виконавчими органами сільських, селищних, міських рад — суб’єктів співробітництва.

Увага! Комісія готує протягом 60 днів з дати її утворення проект договору про співробітництво.

Комісія припиняє свою діяльність з дати набрання чинності договором про співробітництво або прийняття кожною сільською, селищною, міською радою рішення про припинення організації співробітництва.

Відповідно до ст. 8 Закону № 1508 сільські, селищні, міські голови забезпечують протягом 15 днів проведення громадського обговорення підготовленого комісією проекту договору про співробітництво, за результатами якого сільські, селищні, міські голови вносять питання про схвалення його проекту на розгляд відповідних рад. Рішення про схвалення проекту договору про співробітництво приймається сільськими, селищними, міськими радами протягом 30 днів з дати проведення громадського обговорення його проекту.

Договір про співробітництво укладається у письмовій формі сільськими, селищними, міськими головами після схвалення його проекту відповідними сільськими, селищними, міськими радами.

Договір про співробітництво

Співробітництво здійснюється відповідно до договорів про співробітництво, укладених згідно із Законом № 1508 та іншими законами сільськими, селищними, міськими головами від імені сільської, селищної, міської ради після схвалення їх проектів сільськими, селищними, міськими радами. У договорі про співробітництво, зокрема, зазначається сільська, селищна, міська рада одного із суб’єктів співробітництва, відповідальна за подання звітів про виконання договору центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері розвитку місцевого самоврядування.

Примірна форма договору про співробітництво визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері розвитку місцевого самоврядування, яким наразі є Мінрегіон. Так, наказом Мінрегіону від 27.08.14 р. № 233 «Про затвердження Примірних форм договорів про співробітництво територіальних громад» затверджено Примірні форми договорів:

1

про співробітництво територіальних громад у формі делегування виконання окремих завдань

2

про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільних проектів

3

про співробітництво територіальних громад у формі спільного фінансування (утримання) підприємств, установ та організацій комунальної власності

4

про співробітництво територіальних громад у формі утворення спільних комунальних підприємств, установ та організацій

5

про співробітництво територіальних громад у формі утворення спільного органу управління

Предмет договору про співробітництво визначається відповідно до обраної суб’єктами співробітництва форми співробітництва, про які ми говорили раніше.

Увага! Кількість примірників договору про співробітництво повинна бути на один більше, ніж кількість суб’єктів співробітництва. Кожен із суб’єктів співробітництва отримує один примірник договору про співробітництво. Один примірник договору про співробітництво передається для внесення до реєстру про співробітництво територіальних громад Мінрегіону.

Договір про співробітництво набирає чинності через 10 днів з дати його укладення з урахуванням вимог бюджетного законодавства, якщо суб’єкти співробітництва не домовились про інші строки, про що зазначається у договорі.

Тепер поговоримо докладніше про окремі форми співробітництва.

Делегування виконання окремих завдань

Ця форма співробітництва територіальних громад регламентована ст. 10 Закону № 1508. Так, для забезпечення виконання повноважень згідно із Законом України від 21.05.97 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» та підвищення ефективності використання коштів місцевих бюджетів органи місцевого самоврядування суб’єктів співробітництва на підставі договору про співробітництво можуть делегувати одному із суб’єктів співробітництва виконання одного чи кількох завдань з передачею йому відповідних ресурсів.

При цьому договір про співробітництво у частині делегування виконання окремих завдань повинен, зокрема, містити:

1

перелік завдань, що делегуються органу місцевого самоврядування суб’єкта співробітництва

2

найменування органу місцевого самоврядування суб’єкта співробітництва, якому делегуються завдання інших органів місцевого самоврядування суб’єктів співробітництва

3

найменування органів місцевого самоврядування суб’єктів співробітництва, які делегують завдання відповідному органу місцевого самоврядування одного із суб’єктів співробітництва

4

вимоги до виконання органом місцевого самоврядування одного із суб’єктів співробітництва делегованих іншими суб’єктами співробітництва завдань

5

обсяг коштів місцевих бюджетів, що передаються місцевому бюджету органу місцевого самоврядування суб’єкта співробітництва на виконання делегованих завдань

6

строк, на який делегуються завдання

7

форму і порядок звітування про стан виконання та фінансування делегованих завдань

8

порядок припинення договору та розв’язання спорів під час його виконання

Увага! Фінансування виконання делегованих завдань здійснюється відповідно до вимог Бюджетного кодексу України.

Реалізація спільних проектів

Відповідно до ст. 11 Закону № 1508 договір про співробітництво у частині реалізації спільного проекту повинен, зокрема, містити:

1

мету спільного проекту

2

строки та умови його реалізації

3

перелік заходів органів місцевого самоврядування суб’єктів співробітництва, що передбачається здійснити у рамках реалізації спільного проекту

4

обсяги фінансування спільного проекту органами місцевого самоврядування суб’єктів співробітництва

5

форму участі органів місцевого самоврядування суб’єктів співробітництва у рамках реалізації спільного проекту

6

механізм координації діяльності органів місцевого самоврядування суб’єктів співробітництва

7

порядок припинення дії договору та розв’язання спорів під час його виконання

8

відповідальність сторін

Увага! Під час підготовки проекту договору про співробітництво у частині реалізації спільного проекту вимоги, передбачені ст. 5 — 9 Закону № 1508, можуть не застосовуватися.

Спільне фінансування (утримання) підприємств, установ та організацій

Як визначено у ст. 12 Закону № 1508, з метою забезпечення ефективного використання ресурсів територіальних громад на основі спільного застосування наявних в одного із суб’єктів співробітництва об’єктів комунальної інфраструктури співробітництво може здійснюватися у формі спільного фінансування (утримання) підприємств, установ та організацій комунальної форми власності відповідно до вимог Бюджетного кодексу України.

При цьому договір про співробітництво у частині спільного фінансування (утримання) підприємств, установ та організацій комунальної форми власності повинен, зокрема, містити:

1

перелік підприємств, установ та організацій комунальної форми власності, що передбачається спільно (усіма суб’єктами співробітництва) фінансувати (утримувати)

2

обсяг фінансових ресурсів, який органи місцевого самоврядування суб’єктів співробітництва планують виділити для спільного фінансування (утримання) підприємств, установ та організацій комунальної форми власності, а також порядок здійснення видатків з місцевих бюджетів

3

умови щодо надання (виробництва) підприємствами, установами та організаціями комунальної форми власності, що спільно фінансуються (утримуються) суб’єктами співробітництва, послуг (продукції) для суб’єктів співробітництва

4

спосіб розподілу між суб’єктами співробітництва отриманих доходів та можливих ризиків, пов’язаних з діяльністю підприємств, установ та організацій комунальної форми власності, що спільно фінансуються (утримуються)

5

форму і порядок подання звітності про результати діяльності підприємств, установ та організацій комунальної форми власності, використання ресурсів, у тому числі фінансових

6

порядок припинення дії договору та розв’язання спорів під час його виконання

Утворення спільних комунальних підприємств, установ та організацій

Цю форму співробітництва передбачає ст. 13 Закону № 1508. З метою реалізації спільних інфраструктурних проектів і виконання функцій, що становлять спільний інтерес, суб’єкти співробітництва на підставі договору можуть утворювати спільні комунальні підприємства, установи та організації і спільно їх утримувати.

Забороняється утворювати спільні комунальні підприємства, установи та організації на базі майна, яке відповідно до закону (рішення органу місцевого самоврядування) не підлягає приватизації.

Договір про співробітництво у частині утворення спільних комунальних підприємств, установ та організацій повинен містити, зокрема:

1

сферу діяльності спільних комунальних підприємств, установ та організацій

2

найменування та місцезнаходження спільних комунальних підприємств, установ та організацій

3

організаційно-правову форму спільних комунальних підприємств, установ та організацій

4

структуру органів і служб управління спільними комунальними підприємствами, установами та організаціями, порядок їх призначення та організації діяльності

5

обсяг коштів (майна), що інвестуються органами місцевого самоврядування суб’єктів співробітництва для фінансування (утримання) та забезпечення функціонування спільних комунальних підприємств, установ та організацій, а також строки їх внесення

6

етапи утворення спільних комунальних підприємств, установ та організацій і відповідальність сторін за результати їх діяльності

7

шляхи покриття органами місцевого самоврядування суб’єктів співробітництва можливих збитків, дефіциту коштів та розподілу отриманих доходів спільних комунальних підприємств, установ та організацій

8

порядок припинення діяльності спільних комунальних підприємств, установ та організацій, а також розподілу між суб’єктами співробітництва майна таких підприємств, установ та організацій

9

порядок припинення дії договору та розв’язання спорів під час його виконання

10

умови виходу одного із суб’єктів із співробітництва

При цьому статут спільного комунального підприємства, установи та організації повинен відповідати законодавству та вимогам, визначеним у договорі, а утворення та реєстрація спільного комунального підприємства, установи та організації — здійснюватися відповідно до вимог законодавства.

Утворення спільного органу управління

Дана форма співробітництва передбачена у ст. 14 Закону № 1508 (ср. 025069200). Для спільного виконання визначених законом повноважень, що належать до компетенції органів місцевого самоврядування суб’єктів співробітництва, та з метою економії коштів, необхідних для їх утримання (оптимізації чи зменшення видатків), співробітництво може здійснюватися шляхом утворення суб’єктами співробітництва спільного органу управління.

Договір про співробітництво у частині утворення спільного органу управління повинен містити, зокрема:

1

мету утворення спільних органів управління

2

повноваження, що реалізуються спільним органом управління, та його функції

3

найменування та місцезнаходження спільного органу управління

4

спосіб утворення спільного органу управління та його майна

5

порядок призначення (обрання) на посаду, а також звільнення з посади керівника спільного органу управління та інших посадових осіб

6

відповідальність керівника спільного органу управління

7

порядок та обсяги фінансування суб’єктами співробітництва спільного органу управління

8

порядок та періодичність звітування спільного органу управління перед суб’єктами співробітництва та відповідними органами місцевого самоврядування

9

порядок припинення функціонування спільного органу управління та відповідного розподілу майна, наслідки такого припинення

10

порядок припинення дії договору, можливість припинення одним із суб’єктів співробітництва участі у співробітництві та наслідки такого припинення

Увага! Спільний орган управління може утворюватися як окремий виконавчий орган сільської, селищної, міської ради одного із суб’єктів співробітництва або у складі виконавчого органу сільської, селищної, міської ради одного із суб’єктів співробітництва (як структурний підрозділ — департамент, відділ, управління, проектне бюро, агенція тощо).

А як на практиці?

Перші договори про співробітництво почали укладатися суб’єктами співробітництва наприкінці 2014 року. Аналізуючи дані Реєстру договорів про співробітництво територіальних громад, розміщеного на офіційному сайті Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України за посиланням http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2017/01/reestr-09.02.20172.pdf, можна зазначити наступне.

Протягом грудня 2014 року суб’єктами співробітництва було укладено та зареєстровано 2 договори про співробітництво територіальних громад, протягом 2015 року — 30, протягом 2016 року — 38 та у поточному році — 5 договорів про співробітництво територіальних громад. Всього станом на 28.02.17 р., починаючи з грудня 2014 року, зареєстровано 75 договорів про співробітництво територіальних громад.

Відповідно до даних Реєстру договорів про співробітництво територіальних громад договори укладені суб’єктами співробітництва шляхом:

1

утворення спільного комунального підприємства

2

спільного фінансування (утримання) місцевої пожежної охорони

3

реалізації спільного проекту щодо діяльності місцевої пожежної охорони

4

реалізації спільного проекту щодо придбання сміттєвоза та контейнерів для сміття

5

реалізації спільного проекту щодо координації діяльності суб’єктів співробітництва та акумулювання ресурсів з метою здійснення спільних заходів

6

реалізації спільного проекту щодо реконструкції дошкільного навчального закладу

7

реалізації спільного проекту щодо ремонту дороги

8

реалізації спільного проекту щодо будівництва полігону твердих побутових відходів та сміттєсортувальної лінії

9

реалізації спільного проекту щодо будівництва підвідного газопроводу

10

реалізації спільного проекту щодо відновлення пошкоджених водозахисних дамб і берегоукріплень та будівництва нових дамб

11

реалізації спільного проекту щодо реконструкції ДЮСШ (облаштування спортивного плавального басейну)

12

реалізації спільного проекту щодо покращення добробуту територіальних громад

13

делегування виконання окремих завдань щодо проведення поточного ремонту дошкільного навчального закладу

14

реалізації спільного проекту щодо благоустрою населених пунктів

15

реалізації спільного проекту щодо придбання пожежного автомобіля

16

реалізації спільного проекту щодо створення комплексної системи поводження з твердими побутовими відходами

17

реалізації спільного проекту щодо реконструкції котелень із заміною вікон і дверей на основі енергозберігаючих технологій

18

реалізації спільного проекту щодо роздільного збору твердих побутових відходів

19

реалізації спільного проекту щодо реконструкції амбулаторії загальної практики сімейної медицини

20

реалізації спільного проекту щодо впровадження енергозберігаючих заходів у загальноосвітній школі шляхом заміни вікон та дверей

21

реалізації спільного проекту щодо реконструкції приміщень загальноосвітньої школи із заміною вікон та реконструкції системи опалення

22

реалізації спільного проекту щодо створення на базі існуючого комунального підприємства кущового підприємства з надання житлово-комунальних послуг

23

реалізації спільного проекту щодо об’єднання зусиль у боротьбі з повенями

24

делегування виконання окремих завдань щодо ведення реєстру територіальних громад

25

реалізації спільного проекту щодо побудови ЕКО-громади

26

створення спільної архівної установи з передачею відповідних ресурсів на її утримання

27

реалізації спільного проекту щодо придбання санітарного автомобіля

28

реалізації спільного проекту щодо організації спільної системи інтегрованого поводження з твердими побутовими відходами

29

реалізації спільного проекту щодо придбання рентгенівського діагностичного комплексу з цифровою обробкою зображення (з томографією)

30

реалізації спільного проекту щодо придбання техніки та обладнання комунальному підприємству для збору та вивезення твердих побутових відходів

31

реалізації спільного проекту щодо газопостачання садівничого кооперативу

32

спільного фінансування (утримання) дошкільного навчального закладу

33

реалізації спільного проекту щодо капітального ремонту автодороги

34

спільного фінансування (утримання) центру надання адміністративних послуг

35

спільного фінансування інфраструктурного об’єкта комунальної форми власності «Удосконалений полігон по складуванню твердих побутових відходів»

36

реалізації спільного проекту «Активізація культурних послуг»

37

реалізації спільного проекту «Покращення якості надання медичних послуг»

38

реалізації спільного проекту «Ремонт дорожнього покриття»

39

реалізації спільного проекту «Надання адміністративних послуг»

40

реалізації спільного проекту «Організація пасажирських перевезень»

41

реалізації спільного проекту «Якісна освіта»

42

реалізації спільного проекту «Модернізація комунального господарства»

43

реалізації спільного проекту «Розвиток спортивної бази як важлива складова процесу повноцінного розвитку людини»

44

реалізації спільного проекту «Чистота населеного пункту — чистота природи — чистота душі»

45

реалізації спільного проекту щодо капітального ремонту покрівлі будівлі загальноосвітньої школи

46

реалізації спільного проекту «Міжнаціональне співробітництво — запорука формування інформаційного суспільства. Забезпечення високошвидкісним Інтернетом жителів громад»

47

реалізації спільного проекту «Спільний рейс громад: вирішення проблеми якісного транспортного обслуговування»

48

реалізації спільного проекту «Розвиток, мобільність — успіх»

49

делегування виконання окремих завдань «Центр первинної медико-санітарної допомоги»

50

реалізації спільного проекту «Спорт об’єднує»

51

та інших видів співробітництва

Тож, як бачите, співробітництво територіальних громад може здійснюватися у будь-якій сфері. Воно є потужним інструментом, що надає реальну допомогу органам місцевого самоврядування вирішувати нагальні питання місцевого значення навіть у разі недостатності коштів у місцевому бюджеті. Як кажуть, «гуртом і батька легше бити», тому не скористатися нагодою укласти договір про співробітництво як мінімум не розумно.

І на завершення теми звертаємося до органів місцевого самоврядування, які вже мають успішний досвід впровадження інституту співробітництва територіальних громад: ми з радістю безкоштовно опублікуємо ваші матеріали на сторінках газети у рубриці «Обмін досвідом», аби якомога більше громад дізналися про переваги і користь співробітництва. Надсилайте ваші публікації на електронну пошту редакції: l.fedchenko@id.factor.ua

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте сайт Factor Увійдіть та читайте далі безкоштовно