Вебсайт ОМС — не для «галочки»!

Кравченко Тетяна, аналітик ТОВ «ФАКТОР-МЕДІА», адвокат
Місцеве самоврядування Серпень, 2020/№ 8
В обраному У обране
Друк
До редакції журналу звернулись посадові особи ОМС з таким питанням: як змусити керівництво ОМС використовувати в повному обсязі вебсайт, який було замовлено та оплачено з коштів місцевого бюджету, зокрема вчасно наповнювати його актуальною та необхідною інформацією. Адже це негативно впливає як на співпрацю ОМС з громадою, так і на роботу самого ОМС. Тож, відповідаємо.

Загальне про наповнення вебсайтів

Почнемо зі з’ясування питань щодо повноважень наповнення інформацією вебсайта ОМС, порядку його функціонування, розміщення на ньому інформації та обов’язку її оновлювати/поповнювати.

Стаття 10 Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів, ратифікована Україною 20.05.2020, встановлює, що орган державної влади повинен вживати необхідних заходів для оприлюднення за власною ініціативою і коли це доцільно офіційних документів, які знаходяться в його розпорядженні, в інтересах поширення прозорості та ефективності державного управління та заохочення інформованої участі громадськості у справах, що становлять загальний інтерес.

Частина 2 ст. 10 Закону України від 13.01.2011 № 2939-IV «Про доступ до публічної інформації»1 покладає на розпорядників інформації, до переліку яких входять ОМС, обов’язок надавати публічну інформацію у формі відкритих даних на запит, оприлюднювати і регулярно оновлювати її на єдиному державному вебпорталі відкритих даних та на своїх вебсайтах.

1 Закон № 2939.

Обов’язковість ведення органами державної влади вебсторінок та оперативного розміщення на них офіційної інформації про свою діяльність встановлюється Указом Президента України від 31.07.2000 № 928 «Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет, забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні»2, Указом Президента України від 01.08.2002 № 63/2002 «Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади»3, постановою КМУ від 04.01.2002 № 3 «Про порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади»4, Порядком функціонування web-сайтів органів виконавчої влади, затвердженим наказом Державного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України, Державного комітету зв’язку та інформатизації України № 327/225 від 25.11.2002.

2 Указ Президента № 928.

3 Указ Президента № 63.

4 Порядок № 3.

Попри те, що діюче законодавство містить вимоги щодо розміщення ОМС інформації на офіційних вебсайтах, єдиних умов функціонування таких сайтів, порядку розміщення на них відповідної інформації не встановлено.

Так, в Указі Президента України від 01.08.2002 № 683/2002 «Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади» планувалося (шляхом надання доручення КМУ) передбачити «обов’язковість ведення органами державної влади та ОМС web-сторінок та оперативного (не пізніше п’яти робочих днів) розміщення на них офіційної інформації про діяльність відповідних органів, виконання програм, планів, чинних чи скасованих нормативно-правових актів, форм і зразків документів, архівної та іншої інформації, а також завчасного розміщення на таких web-сторінках проєктів нормативно-правових актів».

На реалізацію зазначених законів України й інших нормативно-правових документів сьогодні в мережі Інтернет спрямовані офіційні web-сайти Верховної Ради України, Президента України, органів виконавчої та судової влади.

За приписами п. 11 постанови КМУ від 29.08.2002 № 1302 «Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади» ОМС рекомендовано дотримуватися вимог цієї постанови, зокрема, в частині забезпечення функціонування офіційних вебсайтів (вебпорталів) із дотриманням вимог Порядку № 3.

Що передбачає Порядок № 3 для вебсайтів ОМС?

Пункт 2 Порядку № 3 говорить про те, що оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади, у нашому випадку — ОМС, здійснюється шляхом: розміщення і постійного оновлення міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади інформації відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та цього Порядку на офіційних вебсайтах (вебпорталах).

Пункти 5, 7 Порядку № 3 встановлюють, що інформаційне наповнення, захист інформації від несанкціонованої модифікації та технічне забезпечення функціонування офіційних вебсайтів (вебпорталів) міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади як складових частин Єдиного вебпорталу зазначені органи здійснюють самостійно.

Регламент функціонування офіційного вебсайту (вебпорталу) визначається керівником органу виконавчої влади відповідно до вимог цього Порядку.

Керівник органу виконавчої влади визначає осіб, відповідальних за технічне забезпечення і супроводження офіційного вебсайту (вебпорталу) та його інформаційне наповнення відповідно до вимог законодавства.

Пункт 8 Порядку № 3 визначає інформацію, яка розміщується на офіційному вебсайті (вебпорталі) органу виконавчої влади (ОМС).

Так, на сайті ОМС повинно бути розміщено наступну інформацію:

1

найменування органу

2

основні завдання та нормативно-правові засади діяльності

3

структура та керівництво органу

4

прізвища, імена та по батькові керівників

5

місцезнаходження апарату, органів та відповідних структурних підрозділів ОМС (поштові адреси, номери телефонів, факсів, адреси офіційних вебсайтів (вебпорталів) та електронної пошти)

6

основні функції структурних підрозділів, а також прізвища, імена, по батькові, номери телефонів, адреси електронної пошти їх керівників

7

нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції органу

8

плани підготовки органом проєктів регуляторних актів та зміни до них

9

повідомлення про оприлюднення проєктів регуляторних актів, проєкти цих актів і аналіз їх регуляторного впливу

10

звіти про відстеження результативності прийнятих органом регуляторних актів

11

відомості про регуляторну діяльність органу

12

перелік та порядок надання адміністративних послуг ОМС

13

відомості про проведення консультацій з громадськістю, громадської експертизи та врахування громадської думки у своїй діяльності

14

зразки документів та інших матеріалів, необхідних для звернення громадян до органу

15

розпорядок роботи органу та час прийому керівництва

16

підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління органу

17

відомості про проведення закупівлі товарів (робіт, послуг) за державні кошти

18

державні інформаційні ресурси з питань, що належать до компетенції органу

19

поточні та заплановані заходи і події у відповідній сфері

20

відомості про наявні вакансії

21

перелік комунальних підприємств, правоохоронних органів, лікувальних, оздоровчих, дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, які знаходяться на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, із зазначенням адреси, номерів телефонів, розпорядку роботи

22

порядок оскарження рішень, прийнятих органом відповідного рівня

23

державні інформаційні ресурси з питань, що належать до компетенції органу

Крім того, відповідно до ст. 15 Закону № 2939 розпорядники інформації зобов’язані оприлюднювати:

1

інформацію про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо)

2

— нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником;

— проєкти рішень, що підлягають обговоренню;

— інформацію про нормативно-правові засади діяльності

3

перелік та умови отримання послуг, що надаються цими органами, форми і зразки документів, правила їх заповнення

4

порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності

5

інформацію про систему обліку, види інформації, яку зберігає розпорядник

6

інформацію про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації

7

плани проведення та порядок денний своїх відкритих засідань

8

розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи

9

загальні правила роботи установи, правила внутрішнього трудового розпорядку

10

звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію

11

інформацію про діяльність суб’єктів владних повноважень, а саме про:

— їхні місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адреси офіційного вебсайту та електронної пошти;

— прізвище, ім’я та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти керівника органу та його заступників, а також керівників структурних та регіональних підрозділів, основні функції структурних та регіональних підрозділів, крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом;

— розклад роботи та графік прийому громадян; вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;

— перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення;

— перелік і службові номери засобів зв’язку підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, та їх керівників, крім підприємств, установ та організацій, створених з метою конспірації, оперативно-розшукової або контррозвідувальної діяльності;

— порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень суб’єктів владних повноважень, їх дій чи бездіяльності;

— систему обліку, види інформації, якою володіє суб’єкт владних повноважень

12

іншу інформацію про діяльність суб’єктів владних повноважень, порядок обов’язкового оприлюднення якої встановлений законом

Строки розміщення інформації

Перелічена інформація підлягає обов’язковому оприлюдненню невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів із дня затвердження документа. У разі наявності у розпорядника інформації офіційного вебсайту така інформація оприлюднюється на вебсайті із зазначенням дати оприлюднення документа і дати оновлення інформації. Проєкти нормативно-правових актів, рішень ОМС, розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття. Вимоги цієї частини щодо строку оприлюднення не застосовуються до проєктів рішень ОМС, спрямованих на надання адміністративних послуг, якщо це призведе до порушення встановленого законом строку надання відповідної адміністративної послуги. Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров’ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв’язку з цим.

Про формат та структуру наборів даних

Крім того, Положенням про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних5, затвердженим постановою КМУ від 21.10.2015 № 835, встановлено вимоги до формату і структури наборів даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, періодичність оновлення та порядок їх оприлюднення, а також перелік таких наборів даних.

5 Положення № 835.

Так, згідно з додатком до Положення № 835 усі розпорядники інформації (у межах компетенції) зобов’язані оприлюднити у формі відкритих даних, зокрема таку інформацію:

— довідник підприємств, установ (закладів) та організацій розпорядника інформації та організацій, що належать до сфери його управління, у тому числі їх ідентифікаційних кодів, офіційних вебсайтів, адрес електронної пошти, телефонів та адрес;

— інформацію про організаційну структуру розпорядника інформації;

— нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником інформації, проєкти нормативно-правових актів, інформацію, визначену законодавством про засади регуляторної політики;

— інформацію про нормативно-правові засади діяльності;

— переліки регуляторних актів із зазначенням дати набрання чинності, строку проведення базового, повторного та періодичного відстеження їх результативності та інформації про місце їх оприлюднення тощо.

До переліку даних, які мають оприлюднювати безпосередньо ОМС, додатком до Положення № 835 віднесені:

— основні положення генеральних планів населених пунктів та детальних планів територій;

— перелік об’єктів комунальної власності;

— перелік об’єктів комунальної власності, що передані в оренду чи інше право користування (з даними про умови передачі об’єктів в оренду);

— перелік незадіяних земельних ділянок і майнових об’єктів (приміщень) комунальної форми власності, які можуть бути передані в користування;

— результати радіаційного контролю;

— інформація про використання публічних коштів під час будівництва, ремонту та реконструкції об’єктів дорожньої інфраструктури та хід виконання проєктів;

— генеральні плани населених пунктів, історико-архітектурні опорні плани, плани зонування територій та детальні плани територій (за винятком відомостей, які відповідно до законодавства становлять інформацію з обмеженим доступом), їх проєкти;

— дані про місцезнаходження громадського транспорту в режимі реального часу;

— звіти про виконання фінансових планів комунальних підприємств;

— паспорти бюджетних програм місцевого бюджету;

— звіти про виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету;

— титульні списки на проведення капітального та поточного ремонту, будівництва, реконструкції та благоустрою;

— інформація про рекламні засоби (дані про місце розміщення рекламного засобу, його вид і розміри, найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номер його телефону, адреса електронної пошти, дата видачі дозволу та строк його дії, номер і дата укладення договору, якщо місце розміщення рекламного засобу належить до комунальної власності);

— реєстр боргових зобов’язань суб’єктів господарювання комунальної власності територіальної громади (як суб’єктів господарювання перед третіми особами, так і третіх осіб перед суб’єктами господарювання);

— перелік інвестиційних договорів, додатків, додаткових угод та інших матеріалів до них, умов, у тому числі посилань на оприлюднені ресурси в Інтернеті;

— дані про об’єкти та засоби торгівлі (пересувна, сезонна тощо);

— відомості про схеми розміщення засобів сезонної торгівлі;

— відомості про ярмарки (строк проведення, місце, кількість місць, вартість місць), організаторів ярмарків, договори, укладені з організаторами таких ярмарків;

— дані про розміщення громадських вбиралень;

— відомості про залучення, розрахунок розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту;

— перелік перевізників, що надають послуги пасажирського автомобільного транспорту, та маршрутів перевезення;

— відомості про транспортні засоби, які обслуговують пасажирські автобусні, тролейбусні та трамвайні маршрути перевезення (кількість транспортних засобів на кожному маршруті, марка, модель, державний номер, пасажиромісткість);

— розклад руху громадського транспорту;

— дані про місце розміщення зупинок міського електро- та автомобільного транспорту;

— перелік земельних ділянок, що пропонуються для здійснення забудови;

— перелік укладених договорів (укладені договори, інші правочини, додатки, додаткові угоди та інші матеріали до них);

— актуальні списки власників/орендарів місцевих земельних ділянок;

— відомості про лікарські засоби/препарати, придбані за бюджетні кошти, відомості про розподілення таких ліків між закладами охорони здоров’я та їх залишки в кожному з них;

— бази даних щодо ремонту доріг: точне зазначення ділянки відремонтованої дороги (від кілометра до кілометра), ширина та довжина дороги, довжина ділянки, товщина дорожнього покриття, матеріали, види робіт, вартість робіт, гарантійний строк, виконавці робіт;

— схеми планування територій та плани зонування територій (для сільських, селищних, міських рад);

— поіменні результати голосування депутатів на пленарних засіданнях органу місцевого самоврядування;

— дані про депутатів місцевих рад, у тому числі контактні дані та графік прийому;

— дані про зелені насадження, що підлягають видаленню, відповідно до виданих актів обстеження зелених насаджень;

— надані містобудівні умови та обмеження;

— дані про доступність будівель для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

— дані про тарифи на комунальні послуги;

— дані про надходження звернень на гарячі лінії, в аварійно-диспетчерські служби, телефонні центри тощо;

— дані про електронні петиції, у тому числі осіб, що їх підписали, та результати розгляду;

— дані громадського бюджету, бюджету участі тощо, у тому числі про проєкти, результати голосування, реалізацію підтриманих проєктів;

— перелік об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації;

— дані про паркування, у тому числі про розміщення майданчиків, їх операторів, обладнання та функціонування;

— адресний реєстр;

— дані про надані адміністративні послуги;

— дані про видані будівельні паспорти;

— дані про медичних працівників закладів охорони здоров’я;

— дані про педагогічних працівників закладів освіти;

— дані про медичне обладнання комунальних закладів охорони здоров’я;

— дані про розміщення спецтехніки, що використовується для надання комунальних послуг, благоустрою, здійснення будівельних та ремонтних робіт;

— перелік бюджетних програм, у тому числі посилання на оприлюднені ресурси в Інтернеті;

— перелік цільових програм, у тому числі посилання на оприлюднені ресурси в Інтернеті;

— перелік розпорядників бюджетних коштів;

— фінансова звітність суб’єктів господарювання комунального сектору економіки;

— перелік дошкільних, середніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів і статистична інформація щодо них;

— дані про черги дітей у дошкільні навчальні заклади;

— території обслуговування загальноосвітніх навчальних закладів;

— дані містобудівного кадастру, у тому числі геопросторові дані;

— дані про видані дозволи на порушення об’єктів благоустрою;

— черга на отримання земельних ділянок із земель комунальної власності;

— дані обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов (квартирний облік);

— дані про споживання комунальних ресурсів (електроенергія, теплова енергія, природний газ, тверде паливо, холодна та гаряча вода) комунальними підприємствами, установами (закладами) та організаціями;

— надходження і використання благодійної допомоги;

— дані про надані містобудівні умови та обмеження;

— планові та фактичні показники сплати за договорами оренди комунальної власності, розміщення тимчасових споруд, розміщення рекламних засобів;

— дані про здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, у тому числі про плани перевірок та складені документи (акти, приписи, протоколи, постанови);

— перелік та місцезнаходження закладів комунальних закладів охорони здоров’я, які забезпечені обладнанням гінекологічним, мамологічним обладнанням, що пристосоване до потреб осіб з інвалідністю з урахуванням особливостей їх пересування.

Резюмуємо

Отже, як бачимо, голова відповідної ради повинен призначити спеціалістів (відповідальних осіб) або структурний підрозділ, відповідальний за оперативне поновлення офіційного сайту ОМС.

При цьому ці повноваження можуть бути покладені як на окремих осіб відповідних структурних підрозділів ОМС (наприклад, спеціаліста відділу земельних ресурсів, який буде відповідальним за наповнення частини сайту, що стосується роботи його підрозділу), так і на спеціаліста відділу або ж безпосередньо на спеціально створений відділ, наприклад, зі зв’язків з громадскістю ОМС.

У разі покладення повноважень щодо ведення/поновлення інформації на сайті на конкретно визначених осіб відділу або в цілому на відділ, у посадових інструкціях спеціалістів інших структурних підрозділів мають бути передбачені обов’язки щодо надання/передання необхідної для розміщення на вебсайті інформації відповідальній особі/підрозділу.

Відповідальність за технічне забезпечення вебсайту має бути покладено на відділ з інформаційно-комп’ютерного забезпечення.

На відповідальних за технічне забезпечення і супроводження офіційного вебсайту ОМС та його інформаційне наповнення осіб мають бути складені посадові інструкції та розроблено Положення про технічне забезпечення, супроводження та інформаційне наповнення вебсайту (вебпорталу) ОМС, в якому встановлено порядок створення підрозділу, його завдання, функції, права та обов’язки, організацію роботи тощо.

При дотриманні вказаних умов ніяких проблем із поновленням інформації на сайті ОМС виникати не повинно, адже визначена відповідальна особа/підрозділ нестимуть передбачену законом відповідальність за його несвоєчасне поповнення або взагалі неподання відповідної інформації, яка підлягає оприлюдненню.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 10 грн
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд