Теми статей
Обрати теми

Декларування-2022 (ч. 2)

Мацокін Андрій, головний редактор всеукраїнського видання «Держслужбовець» і спецвипуску «Юридичні практики»

У розділі 6 «Цінне рухоме майно — транспортні засоби»:

1) зазначаються відомості про транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми, що належать суб’єкту декларування та/або членам його сім’ї на праві приватної власності, у тому числі спільної власності, або перебувають у їх володінні або користуванні, незалежно від форми правочину, внаслідок якого набуте таке право. Такі відомості включають дані про:

— вид об’єкта;

— ідентифікаційний номер (VIN-код, номер шасі) (за наявності);

— марку, модель, рік випуску;

— дату набуття права;

— вартість на дату набуття права або вартість за останньою грошовою оцінкою;

— права на цей об’єкт;

— особу, якій належить об’єкт (суб’єкт декларування та/або члени його сім’ї, третя особа).

Якщо власником (співвласником) об’єкта є фізична особа, яка не є членом сім’ї, або юридична особа, інформація про таку особу зазначається відповідно до п. 8 розділу III цього Порядку;

2) відомості про транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми, які належать суб’єкту декларування та членам його сім’ї на праві власності або перебувають у їхньому володінні чи користуванні станом на останній день звітного періоду або протягом не менше половини днів протягом звітного періоду, зазначаються в декларації незалежно від їх вартості.

Велосипеди, персональний електротранспорт (електросамокати, гіроскутери тощо) для цілей декларування транспортними засобами не вважаються та підлягають відображенню в розділі 5 «Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)» декларації як цінне рухоме майно в разі, якщо їхня вартість перевищує встановлений Законом № 1700 поріг декларування в цьому розділі (100 ПМ).

Усі відомості про транспортні засоби відображаються в декларації незалежно від:

користування ними безоплатно чи за плату;

наявності в суб’єкта декларування та/або членів його сім’ї посвідчення водія та/або фактичного керування такими транспортними засобами протягом звітного періоду;

наявності чи відсутності в суб’єкта декларування та/або членів його сім’ї родинних зв’язків із власником транспортних засобів;

виду та форми (усної чи письмової) правочину, на підставі якого транспортні засоби перебувають у власності, користуванні.

img 1

завантажити файл

Для цілей декларування, зазначає НАЗК, датою набуття права власності на транспортний засіб, придбаний за кордоном, є дата здійснення оплати за такий транспортний засіб.

Витрати на митне оформлення, реєстрацію транспортного засобу, ремонт до його вартості не включаються.

Водночас, якщо відповідний разовий видаток на митне оформлення, реєстрацію, ремонт чи сплату відповідних сервісних зборів, пов’язаних із придбанням транспортного засобу, перевищує встановлений поріг декларування (50 ПМ) і здійснений суб’єктом декларування у звітному періоді, то він повинен бути відображений у розділі 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» декларації.

Наголошую! Видача довіреності на володіння, користування та розпорядження транспортним засобом без належного укладення договору купівлі-продажу цього транспортного засобу не вважається укладеним відповідно до закону договором та не є підставою для набуття права власності на транспортний засіб особою, яка цю довіреність отримала.

У декларації зазначається транспортний засіб, яким суб’єкт декларування та/або члени його сім’ї користувалися станом на останній день звітного періоду або протягом не менше половини днів упродовж звітного періоду.

У розділі 7 «Цінні папери»:

1) зазначаються відомості про цінні папери, у тому числі акції, облігації, чеки, сертифікати, векселі, що належать суб’єкту декларування та/або членам його сім’ї. Такі відомості включають дані про:

— вид цінного паперу;

— емітента;

— дату набуття права;

— кількість цінних паперів;

— номінальну вартість одного цінного паперу;

— права на цей об’єкт;

— особу, якій належить об’єкт (суб’єкт декларування та/або члени його сім’ї, третя особа);

2) у разі якщо цінні папери передані в управління іншій особі, про це зазначається в декларації та вказуються відомості про особу, якій вони передані.

У розділі 8 «Корпоративні права»:

1) зазначаються відомості про корпоративні права, що належать суб’єкту декларування та/або членам його сім’ї. Такі відомості включають дані про:

а) юридичну особу, зареєстровану в Україні:

— код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань;

— найменування;

— організаційно-правову форму;

— дату набуття права;

— розмір частки в статутному (складеному) капіталі товариства, підприємства, організації в грошовому та відсотковому вираженні;

— особу, якій належить об’єкт (суб’єкт декларування та/або члени його сім’ї);

б) юридичну особу, зареєстровану за межами України:

— країну;

— ідентифікаційний код;

— найменування (англійською та українською мовами);

— організаційно-правову форму;

— місцезнаходження (англійською та українською мовами);

— дату набуття права;

— розмір частки в статутному (складеному) капіталі товариства, підприємства, організації в грошовому та відсотковому вираженні;

— особу, якій належить об’єкт (суб’єкт декларування та/або члени його сім’ї);

2) у разі якщо корпоративні права передані в управління іншій особі, про це зазначається в декларації.

img 2

завантажити файл

img 3

завантажити файл

Корпоративні права – це права особи, частка якої визначається в статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами (ч. 1 ст. 167 Господарського кодексу України).

Вартість корпоративних прав відображається в декларації у відсотковому та грошовому вираженні. У полі «Вартість частки у грошовому вираженні, грн» відомості зазначаються станом на дату набуття прав або, якщо проводилася грошова оцінка корпоративних прав і результати оцінки відомі суб’єкту декларування, – відповідно до результатів такої оцінки.

У розділі 9 «Юридичні особи, трасти або інші подібні правові утворення, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї» зазначаються відомості про юридичних осіб, трасти або інші подібні правові утворення, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї.

Такі відомості включають дані про:

— юридичну особу, траст або інше подібне правове утворення, зареєстроване в Україні:

— код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань;

— найменування;

— організаційно-правову форму;

— особу, якій належить об’єкт (суб’єкт декларування та/або члени його сім’ї);

— юридичну особу, траст або інше подібне правове утворення, зареєстроване за межами України:

— країну;

— найменування (англійською та українською мовами);

— ідентифікаційний код.

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) – це будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція (п. 30 ч. 1 ст. 1 Закону України від 06.12.2019 № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» ).

Ознакою здійснення прямого вирішального впливу на діяльність є безпосереднє володіння фізичною особою часткою в розмірі не менше 25 % статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридично особи.

Траст – правові відносини, створені засновником відповідно до законодавства країни утворення за життя або на випадок смерті, коли активи потрапляють під контроль довірчого власника на користь вигодоодержувача (вигодонабувача) або для визначеної цілі, які характеризуються такими ознаками:

активи становлять окремий фонд і не є частиною власного майна довірчого власника;

права на активи трасту оформлені на ім’я довірчого власника або на ім’я іншої особи, що діє від імені довірчого власника;

довірчий власник має повноваження та обов’язки, в межах яких він є відповідальним і може управляти, використовувати або розпоряджатися активами відповідно до умов довірчого договору та спеціальних обов’язків, покладених на нього законодавством відповідної держави.

У розділі 10 «Нематеріальні активи»:

1) зазначаються відомості про нематеріальні активи, що належать суб’єкту декларування та/або членам його сім’ї, у тому числі об’єкти інтелектуальної власності, що можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті, криптовалюти.

Під нематеріальними активами слід розуміти об’єкти права інтелектуальної власності, що можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті (патент на винахід, корисну модель, ноу-хау, промисловий зразок, права на топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, торговельну марку чи комерційне найменування, авторське право тощо), а також право на використання надр чи інших природних ресурсів тощо.

img 4

завантажити файл

Під нематеріальним активом слід також розуміти ліцензії на право користування об’єктами інтелектуальної власності, що належать суб’єкту декларування або члену його сім’ї;

2) відомості щодо нематеріальних активів включають дані про:

— вид об’єкта;

— характеристику об’єкта;

— вартість об’єкта на дату набуття права або за останньою грошовою оцінкою;

— дату виникнення права на об’єкт;

— права на цей об’єкт;

— особу, якій належить об’єкт декларування (суб’єкт декларування та/або члени його сім’ї, третя особа).

Якщо власником (співвласником) об’єкта є фізична особа, яка не є членом сім’ї, або юридична особа, інформація про таку особу зазначається відповідно до п. 8 розділу III цього Порядку;

3) відомості щодо криптовалюти включають дані про:

— вид об’єкта;

— ідентифікатор у системі обігу віртуальних активів;

— кількість та вартість криптовалюти;

— дату набуття;

— постачальника послуг, пов’язаних із обігом криптовалюти;

— особу, якій належить об’єкт (суб’єкт декларування та/або члени його сім’ї).

img 5

завантажити файл

У декларації також відображаються відомості щодо криптовалюти, що належить суб’єкту декларування або члену його сім’ї на праві власності станом на останній день звітного періоду. Криптовалюти є різновидом віртуальних активів.

Криптовалюта як вид віртуальних активів є активом, що створюється, обліковується та відчужується, як правило, в розподіленому реєстрі та не посвідчує майнових та/або немайнових прав власника криптовалюти. Під розподіленим реєстром можна розуміти електронну базу даних, що містить записи про виконані операції і яка формується, зберігається та оновлюється на основі алгоритмів, що забезпечують узгодженість даних між усіма програмно-технічними комплексами, які підтримують функціонування такої бази даних. Іншими словами, криптовалюти – це цифрові (віртуальні) гроші у формі токенів, що створені та обліковуються у розподіленому реєстрі

Відомості, що ідентифікують криптовалюту та особу, якій вона належить, а також про кількість криптовалюти, дату набуття та її вартість зазначаються обов’язково.

У полі «Кількість» зазначається відповідне числове значення, що відповідає кількості наявних монет криптовалюти, так званих токенів (tokens) або коїнів (coins) станом на останній день звітного періоду.

Кількість монет (токенів, коїнів) не заокруглюється.

Кількість криптовалюти певного виду може змінюватися за рахунок її обміну (конвертації) на інші види криптовалюти.

Задля підтвердження зміни кількості, що відбулася внаслідок сукупності торговельних (обмінних) операцій, варто зберігати історію відповідних транзакцій.

img 6

завантажити файл

У розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки»:

1) зазначаються відомості про доходи суб’єкта декларування та/або членів його сім’ї, у тому числі доходи у вигляді заробітної плати (грошового забезпечення), отримані як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, благодійну допомогу, пенсію, доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, подарунки та інші доходи. Такі відомості включають дані про:

— джерело (джерела) доходу;

— вид доходу;

— розмір доходу;

— особу, яка отримала дохід (суб’єкт декларування та/або член його сім’ї);

2) відомості про доходи зазначаються незалежно від їх розміру, крім подарунка, відомості про який зазначаються лише в разі, якщо його вартість перевищує 5 ПМ, а для подарунків у вигляді грошових коштів — якщо розмір таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, перевищує 5 ПМ;

3) доходи одного виду, отримані від одного джерела протягом звітного періоду, зазначаються однією сумою. Доходи різних видів, отримані від одного джерела, вказуються окремо;

4) розмір отриманих доходів зазначається з урахуванням нарахованих податків і зборів.

Матеріальна чи соціальна допомога від держави залежно від її форми може бути доходом, а може й не бути. Зокрема, субсидія є доходом у разі її монетизації, кошти в межах програми «єПідтримка» не є доходом, безповоротна одноразова натуральна допомога породіллі «Пакунок малюка» - лише в разі отримання грошової компенсації її вартості.

Не є доходом кошти, отримані як позика, кредит або інші фінансові зобов’язання, а ось аліменти, що виплачуються платнику податку згідно з рішенням суду або за добровільним рішенням сторін у сумах, визначених згідно із Сімейним кодексом України, у тому числі аліменти, що виплачуються нерезидентом, належать до неоподатковуваних доходів.

Кошти, отримані як кешбек, бонуси тощо від банків, фінансових установ, якщо такі кошти включені до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податків, зазначаються в декларації.

img 7

завантажити файл

У розділі 12 «Грошові активи»:

1) зазначаються відомості про наявні в суб’єкта декларування та/або членів його сім’ї грошові активи, у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках або які зберігаються в банку, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам, а також активи в дорогоцінних (банківських) металах, сукупна вартість яких на кінець звітного періоду перевищує 50 ПМ. При цьому грошові активи суб’єкта декларування та членів його сім’ї не сумуються.

Такі відомості включають дані про:

— вид активу;

— розмір та валюту активу;

— особу, якій належить актив (суб’єкт декларування та/або член його сім’ї);

— права на актив;

— фізичну або юридичну особу, якій позичено кошти;

2) не підлягають декларуванню наявні грошові активи, у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам, та активи в дорогоцінних (банківських) металах, сукупна вартість яких на кінець звітного періоду не перевищує 50 ПМ;

3) інформація про грошові активи зазначається станом на кінець звітного періоду.

Відомості про грошові активи зазначаються в декларації окремо щодо суб’єкта декларування та кожного із членів його сім’ї.

Інформація про грошові активи зазначається станом на кінець звітного періоду.

У декларації зазначаються ті грошові активи, у тому числі готівкові кошти, суб’єкта декларування або членів його сім’ї, які наявні в них станом на останній день звітного періоду (за умови перевищення встановленого Законом № 1700 порога декларування для таких об’єктів). Грошовими активами є і кошти, позичені суб’єктом декларування / членом його сім’ї третім особам.

Якщо суб’єкт декларування або член його сім’ї протягом звітного періоду отримав грошові активи, але станом на останній день звітного періоду вони в нього відсутні, такі активи не відображаються в розділі 12 «Грошові активи», але зазначаються в розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» (крім позики, кредиту).

Крім того, видатки, здійснені суб’єктом декларування у звітному періоді, повинні бути відображені в розділі 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» (якщо розмір видатку перевищує 50 ПМ).

У розділі 12.1 «Банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, у яких у суб’єкта декларування або членів його сім’ї відкриті рахунки або зберігаються кошти, інше майно» зазначаються відомості про банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, у яких у суб’єкта декларування та/або членів його сім’ї відкриті рахунки (незалежно від типу рахунку, а також рахунки, відкриті третіми особами на ім’я суб’єкта декларування або членів його сім’ї) або зберігаються кошти, інше майно.

Такі відомості включають дані про:

— тип та номер рахунку (крім номерів рахунків, на яких обліковуються некомпенсовані грошові заощадження громадян України в установах акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», поміщені в період до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР, що діяли на території України);

— банківську або іншу фінансову установу, у якій відкрито рахунок або наявний індивідуальний банківський сейф;

— осіб, які мають право розпоряджатися таким рахунком або мають доступ до індивідуального банківського сейфа;

— осіб, які відкрили рахунок на ім’я суб’єкта декларування або членів його сім’ї або уклали договір оренди індивідуального банківського сейфа.

Рахунки за типом можуть бути поточні, депозитні, умовного зберігання (ескроу) та інші рахунки, що відкриваються в банківських або інших фінансових установах суб’єкту декларування або члену його сім’ї відповідно до законодавства, що регулює діяльність таких установ.

Слід розмежовувати право розпорядження банківським рахунком та право розпоряджатись коштами на такому рахунку.

Перелік осіб, які мають право розпоряджатися рахунком і підписувати розрахункові документи подається/надсилається особою (клієнтом) до банку під час відкриття поточного рахунку. Кількість розпорядників рахунку не обмежується.

Відомості про поточний рахунок, відкритий для зарахування допомоги в рамках програми «єПідтримка», якщо такий рахунок буде відкрито протягом не менше половини днів протягом звітного періоду (для декларації при звільненні) або станом на кінець звітного періоду (для декларацій всіх видів) зазначається у декларації за загальними вимогами!

img 8

завантажити файл

У розділі 13 «Фінансові зобов’язання»:

1) зазначаються відомості про фінансові зобов’язання суб’єкта декларування та/або членів його сім’ї за позикою (кредитом) за наявності хоча б однієї з таких умов:

— розмір отриманої у звітному періоді позики (кредиту) перевищує 50 ПМ;

— розмір зобов’язання за позикою (кредитом) на початок звітного періоду перевищує 50 ПМ (у разі якщо позику (кредит) отримано в попередніх звітних періодах);

— розмір зобов’язання за позикою (кредитом) на кінець звітного періоду перевищує 50 ПМ.

Відомості про зобов’язання за позикою (кредитом) за умов, зазначених у абзацах другому та третьому цього підпункту, зазначаються незалежно від розміру зобов’язання, у тому числі за відсутності такого зобов’язання на кінець звітного періоду.

За наявності відомостей для декларування зазначаються дані про:

— вид зобов’язання;

— валюту зобов’язання;

— дату виникнення зобов’язання;

— розмір позики (кредиту), отриманої у звітному періоді, або розмір зобов’язання за позикою (кредитом) станом на початок звітного періоду (за наявності);

— розмір сплачених у звітному періоді коштів у рахунок основної суми боргу за позикою (кредитом) (за наявності);

— розмір сплачених у звітному періоді процентів за позикою (кредитом) (за наявності);

— розмір зобов’язання на кінець звітного періоду (за наявності);

— фізичну або юридичну особу, на користь якої виникло зобов’язання;

— особу, у якої виникло зобов’язання (суб’єкт декларування або член його сім’ї);

— поручителів (за наявності);

— майнове забезпечення виконання зобов’язання (за наявності).

Відомості про штраф/пеню за прострочення погашення позики (кредиту) включаються в розмір позики (кредиту);

2) відомості про інші фінансові зобов’язання, у тому числі за договорами лізингу, страхування, недержавного пенсійного забезпечення, зазначаються лише в разі, якщо їх розмір на кінець звітного періоду перевищує 50 ПМ.

За наявності відомостей для декларування зазначаються дані про:

— вид зобов’язання;

— валюту зобов’язання;

— дату виникнення зобов’язання;

— розмір зобов’язання на кінець звітного періоду;

— фізичну або юридичну особу, стосовно якої виникли такі зобов’язання;

— особу, у якої виникло зобов’язання (суб’єкт декларування або член його сім’ї);

— поручителів (за наявності);

— майнове забезпечення виконання зобов’язання (за наявності).

У разі якщо предметом правочину щодо забезпечення виконання зобов’язання є нерухоме або рухоме майно, в декларації зазначаються вид майна, його місцезнаходження, вартість, інформація про власника майна.

У розділі 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування»:

1) зазначаються відомості про видатки, а також будь-які інші правочини, вчинені у звітному періоді, на підставі яких у суб’єкта декларування виникає або припиняється право власності, володіння чи користування, у тому числі спільної власності, на нерухоме або рухоме майно, нематеріальні та інші активи, а також виникають фінансові зобов’язання, які зазначені в пп. 2 – 9 ч. 1 ст. 46 Закону № 1700. Такі відомості включають дані про:

— вид правочину;

— дату вчинення правочину;

— предмет правочину та його наслідки (набуття/припинення права на активи, виникнення фінансового зобов’язання, які зазначені в пп. 2 – 9 ч. 1 ст. 46 Закону № 1700);

— розмір разового видатку (за наявності);

— дату здійснення разового видатку (за наявності);

— країну, в якій здійснено видаток (за наявності);

2) відомості про правочин зазначаються в разі, якщо вартість його предмета перевищує 50 ПМ;

3) відомості про видаток зазначаються в разі, якщо розмір разового видатку перевищує 50 ПМ.

Відомості про видатки, розмір кожного з яких перевищує 50 ПМ, здійснені на виконання одного правочину, вказуються в декларації окремо із зазначенням даних про правочин, який їх спричинив, а також дат їх здійснення. Розміри видатків, які не перевищують 50 ПМ, у тому числі здійснені на виконання одного правочину, не сумуються.

Якщо правочин не спричинив видатку, у блоках полів щодо видатку слід обрати позначку «Не застосовується»;

4) відомості про видатки і правочини члена сім’ї суб’єкта декларування не підлягають декларуванню.

img 9

завантажити файл

img 10

завантажити файл

Водночас, зазначає НАЗК у цьому розділі правочини, які не спричинили разового видатку у звітному періоді, підлягають відображенню лише за наявності сукупно таких факторів:

вартість предмета правочину перевищує 50 ПМ;

правочин вчинений у звітному періоді;

внаслідок цього правочину в суб’єкта декларування виникає або припиняється право, виникає фінансове зобов’язання.

Якщо правочин не спричинив видатку, у блоках полів щодо видатку слід обрати позначку «Не застосовується»

Зверніть увагу! Здійснені у звітному періоді видатки не сумуються. Водночас, якщо на виконання 1 правочину здійснено кілька видатків (платежів), кожен з яких перевищив 50 ПМ, то зазначаються відомості щодо цього правочину (незалежно від вартості предмета правочину) та відомості про кожен з таких видатків).

У розділі 15 «Робота за сумісництвом суб’єкта декларування»:

1) зазначаються відомості про посаду чи роботу, що виконується або виконувалася суб’єктом декларування за сумісництвом у звітному періоді незалежно від тривалості та оплатності. Такі відомості включають дані про:

— обійману посаду чи роботу, що виконується або виконувалася за договором (контрактом);

— код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань юридичної особи, в якій (яких) особа працює або працювала у звітному періоді за сумісництвом;

— найменування юридичної особи чи прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи — підприємця, у якій (яких) особа працює або працювала у звітному періоді за сумісництвом;

2) відомості про посаду чи роботу, що виконується або виконувалася за сумісництвом членом сім’ї суб’єкта декларування, не підлягають декларуванню.

У декларації зазначаються відомості про посаду чи роботу за сумісництвом, якщо її зайняття (виконання) розпочалося або продовжувалося під час звітного періоду незалежно від тривалості та незалежно від того, чи була вона оплачуваною.

Обрання особи депутатом місцевої ради не є сумісництвом стосовно її основного місця роботи.

У розділі 16 «Входження суб’єкта декларування до керівних, ревізійних чи наглядових органів об’єднань, організацій, членство в таких об’єднаннях (організаціях)»:

1) зазначаються відомості про входження суб’єкта декларування до керівних, ревізійних чи наглядових органів громадських об’єднань, благодійних організацій, саморегулівних чи самоврядних професійних об’єднань.

Такі відомості включають дані про:

— код організації, об’єднання в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань;

— найменування об’єднання, організації;

— організаційно-правову форму об’єднання, організації;

— назву органу, його тип;

2) зазначаються відомості про членство суб’єкта декларування в громадських об’єднаннях, благодійних організаціях, саморегулівних чи самоврядних професійних об’єднаннях. До таких відомостей включаються дані про:

— код організації, об’єднання в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань;

— найменування об’єднання, організації;

— організаційно-правову форму об’єднання, організації.

Інформація про фізичну або юридичну особу зазначається відповідно до п. 8 розділу III цього Порядку;

3) відомості про входження члена сім’ї суб’єкта декларування до керівних, ревізійних чи наглядових органів громадських об’єднань, благодійних організацій, саморегулівних чи самоврядних професійних об’єднань, членство в таких об’єднаннях (організаціях) не підлягають декларуванню.

Інформація щодо членства декларанта в організаціях (об’єднаннях) або їх органах зазначається станом на останній день звітного періоду (станом на 31 грудня звітного року для щорічної декларації та декларації кандидата на посаду).

Якщо суб’єкт декларування був членом об’єднання (входив до складу його органів) протягом звітного періоду, але припинив членство (входження до органів) станом на останній день такого періоду, інформація про членство (входження до органів) у декларації не зазначається.

У декларації також не зазначається членство (членство в органах) у таких організаціях (об’єднаннях):

політичні партії;

релігійні організації;

професійні спілки;

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку;

асоціації органів місцевого самоврядування та їх добровільні об’єднання;

об’єднання юридичних осіб приватного права, які не є громадськими об’єднаннями;

органи суддівського, прокурорського самоврядування.

Подання декларацій та відповідальність

Подання декларації до Реєстру підтверджується шляхом надсилання повідомлення суб’єкту декларування на адресу його електронної пошти, зазначену в персональному електронному кабінеті, та до персонального електронного кабінету суб’єкта декларування.

Суб’єкт декларування має право за власною ініціативою подати виправлену декларацію, але не більше трьох разів протягом семи днів після дня подання первинної декларації, шляхом створення та подання виправленої декларації до Реєстру.

Після завершення такого строку, у разі притягнення до відповідальності за неподання, несвоєчасне подання декларації або в разі виявлення в ній недостовірних відомостей за результатами повної перевірки, суб’єкт декларування подає відповідну декларацію з достовірними відомостями в електронному вигляді шляхом створення та подання виправленої декларації до Реєстру.

У разі виявлення в декларації недостовірних відомостей за результатами повної перевірки такої декларації уповноважена особа Національного агентства відкриває доступ у Реєстрі для подання виправленої декларації, про що повідомляє суб’єкта декларування, та встановлює строк для подання декларації з достовірними відомостями.

За несвоєчасне подання без поважних причин декларації ст. 1726 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачена адміністративна відповідальність у вигляді накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За умисне неподання декларації ст. 3663 Кримінального кодексу України передбачена кримінальна відповідальність у вигляді штрафу від 2500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від 150 до 240 годин, або обмеженням волі на строк до 2 років, або позбавленням волі строком на 1 рік, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі